Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter."

Transkript

1 Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för CSR-rapportering i syfte att underlätta jämförelser mellan företag.

2 Innehåll 1. Strategi och analys Joachim Spetz, VD för Erik Penser Bankaktiebolag, har ordet Analys av effekterna av vår verksamhet Organisatorisk profil Företagsnamn Varumärken, produkter och tjänster Operativ struktur Huvudkontor Geografisk närvaro Ägare Marknader Företagets storlek Signifikanta händelser under rapportperioden Mottagna utmärkelser under rapportperioden Rapportparametrar Rapportperiod Datum för den senaste rapporten Rapporteringscykel Kontaktinformation Process för att definiera rapportinnehållet Rapportens omfattning och gränser Styrning, åtaganden och engagemang Ledningsstruktur för Erik Penser Bankaktiebolag Företagsstyrning och VD:s roll Styrelseledamöternas roller

3 4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda Erik Penser Bankaktiebolags intressenter Principer för identifiering och urval av intressenter Indikatorer Indikator 1 (ekonomi): Direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat Indikator 2 (ekonomi): Avkastning på eget kapital Indikator 3 (ekonomi): Trögrörliga intäkter Indikator 4 (ekonomi): Intäkter och kostnader per anställd Indikator 5 (social): Antal anställda Indikator 6 (social): Medelålder och anställningsform Indikator 7 (social): Personalomsättning Indikator 8 (social): Sjukfrånvaro Indikator 9 (miljö): Energiförbrukning Indikator 10 (miljö): Pappersförbrukning Självdeklaration

4 1. Strategi och analys 1.1 Joachim Spetz, VD för Erik Penser Bankaktiebolag, har ordet En av Erik Penser Bankaktiebolags viktigaste tillgångar är det förtroende som våra kunder, myndigheter och allmänheten visar oss. En förutsättning för detta förtroende är att vår verksamhet präglas av en hög etisk standard. Erik Penser Bankaktiebolags företagskultur bygger på övertygelsen att långsiktig framgång för banken endast kan grundas på framgången för våra kunder. Vår strategi är därför inriktad på att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. Vi har därmed positionerat banken som personlig bank. Personliga relationer är grunden för verklig tillit och förtroende och är också en förutsättning för personligt anpassade finansiella lösningar som sammantaget skapar högt värde för våra kunder. Därför är det logiskt för oss att arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket inkluderar ett frivilligt ansvar för hur bankens verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv. Syftet med Erik Penser Bankaktiebolag hållbarhetsarbete är därför att agera ansvarsfullt och att driva en hållbar verksamhet. 1.2 Analys av effekterna av vår verksamhet Att ta ansvar är avgörande för en framgångsrik investment och private banking-verksamhet. Bortsett från det naturliga ansvaret för rådgivning och hantering av frågor om våra kunders tillgångar är det i vårt intresse att agera etiskt gentemot våra intressenter och hantera frågor som rör miljön samt att ta ett socialt ansvar. Det bör dock samtidigt konstateras att vår verksamhet generellt sett har en mycket begränsad påverkan på miljön. Målet att förtjäna förtroende våra kunder, av tillsynsmyndigheter och allmänheten innebär att hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Denna rapport, som är vår första hållbarhetsredovisning, är ett exempel på detta. 2. Organisatorisk profil 2.1 Företagsnamn Namnet på vårt företag är Erik Penser Bankaktiebolag och organisationsnumret är

5 2.2 Varumärken, produkter och tjänster Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och vi fokuserar på att skapa värde för våra kunder. Banken har cirka 85 anställda och huvudkontor i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolags företagskultur bygger på övertygelsen att långsiktig framgång för banken endast kan grundas på framgången för våra kunder. Vår strategi är därför inriktad på att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. Erik Penser Bankaktiebolag styrelse har beslutat om bankens policy i ett antal centrala frågor. En person har det övergripande ansvaret för att Erik Penser Bankaktiebolag identifierar och åtgärdar de hållbarhetsfrågor som är relevanta för banken. 2.3 Operativ struktur Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet är organiserad i fem affärsområden: Privatbanken, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri, Corporate Finance och Strukturerade Produkter. 2.4 Huvudkontor Bankens huvudkontor är beläget på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. 2.5 Geografisk närvaro Erik Penser Bankaktiebolag har verksamhet i Sverige, men har en del kunder i andra länder. 2.6 Ägare Erik Penser Bankaktiebolag ägs av Erik Penser AB, som ägs av Urdar AB, ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett bolag som är helägt av Erik Penser. 2.7 Marknader Erik Penser Bankaktiebolags huvudmarknad är Sverige, även om vissa kunder bor utomlands. Vår investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, är dock i viss utsträckning global och vi betjänar både institutionella och privata investerare. Vår Corporate Finance-verksamhet erbjuder rådgivningstjänster såsom börsintroduktioner, marknadstransaktioner, kapitalanskaffning samt rådgivning och våra huvudsakliga målgrupper är små och medelstora börsnoterade bolag i Sverige. Våra strukturerade placeringsprodukter riktar sig till såväl privata som institutionella investerare. Dessa produkter marknadsförs dock framförallt via externa distributörer. 4

6 2.8 Företagets storlek Erik Penser Bankaktiebolag hade 88 (102) anställda i slutet av 2012, varav 63 (72) män och 25 (30) kvinnor. Medelåldern var 42 år. Nettoomsättningen för banken under 2012 uppgick till 173 (209) mkr och den totala balansomslutningen uppgick till 2000 (2004) mkr, varav SEK234 (294) mkr var eget kapital. 2.9 Signifikanta händelser under rapportperioden En kraftig kostnadsreduktion i kombination med effektivitetshöjande åtgärder initierades under året, vilket ytterligare minskade driftskostnaderna under 2012, jämfört med föregående år Mottagna utmärkelser under rapportperioden Inga utmärkelser har mottagits under redovisningsperioden. 3. Rapportparametrar 3.1 Rapportperiod Rapporteringsperioden för denna CSR-rapport är kalenderåret Datum för den senaste rapporten CSR-rapporten för kalenderåret 2012 är vår första CSR-rapport. 3.3 Rapporteringscykel Vår intension är att redovisa våra CSR-aktiviteter årligen. 3.4 Kontaktinformation Vid frågor eller kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta Erik Penser Bankaktiebolags Marknads- och kommunikationsavdelning: Årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från 5

7 3.5 Process för att definiera rapportinnehållet 3.6 Rapportens omfattning och gränser Erik Penser Bankaktiebolag redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Ambitionen är att i denna rapport är att ge en tydlig bild av Erik Penser Bankaktiebolags hållbarhetsarbete och för att uppfylla informationskraven hos våra intressenter. Bankens verksamhet, har en mycket begränsad påverkan på miljön och även en relativt begränsad social påverkan, eftersom vi inte bedriver utlåning till allmänheten. Utlåningen inom Erik Penser Bankaktiebolag baseras på våra kunders värdepappersinnehav. Vidare Erik Penser Bankaktiebolag verksamhet är naturligtvis begränsad till Sverige och att dess enda kontor, som ligger i Stockholm. 4. Styrning, åtaganden och engagemang Följande information avser företagets intressenter under den rapporterade perioden. 4.1 Ledningsstruktur för Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag, är som ett onoterat företag, inte enligt lag eller avtal bundet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Erik Penser Bankaktiebolag står under tillsyn av Finansinspektionen och tillämpar de regler och lagar som stipuleras av denna myndighet. Årsstämman är det högsta beslutande organet i banken och det forum genom vilket aktieägaren kan utöva sitt inflytande. Styrelsen beslutar, fastställer och utvärderar strategi, affärsplaner, krediter, riskmandat samt budgetar, delårsrapporter, bokslut och årsredovisningar. Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag har beslutat om bankens policy i ett antal centrala hållbarhetsfrågor, i synnerhet genom att antal etiska riktlinjer för banken (Erik Penser Bankaktiebolags Regelverk) som omfattar frågor såsom ekonomisk brottslighet, relationer med kunder, intressekonflikter och sekretess. VD håller styrelsen och ordföranden informerade om finansiell ställning och utveckling av verksamheten. Ledningsgruppen för Erik Penser Bankaktiebolag bestod vid utgången av 2012 av sju personer. Den person som har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor är inte medlem i ledningsgruppen, men rapporterar till VD. 4.2 Företagsstyrning och VD:s roll Styrelsen har fastställt en arbetsordning för fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. VD ansvarar för förvaltningen av den löpande verksamheten enligt de 6

8 riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. Den finansiella rapporteringen till styrelsen ingår i VD:s uppgifter. Ordförande i styrelsen ingår inte i bankens ledning. De roller och ansvar för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision anges i anvisningarna för dessa respektive funktioner, samt vad och när frågor skall rapporteras till styrelsen och VD. Den interna revisionen utförs av en oberoende extern part. 4.3 Styrelseledamöternas roller Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag bestod vid utgången av 2012 av åtta ledamöter, inklusive ordföranden. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen. Fem av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till banken och dess ägare. 4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda Alla medarbetare deltar årligen i utvärderings- och utvecklingssamtal med sina chefer för att ange mål och utvärdera prestationer samt arbetsvillkor. Dessutom har banken en arbetsmiljökommitté samt erbjuder ett friskvårdsbidrag i syfte att främja medarbetarnas hälsa. Dessutom anordnar banken regelbundet informationsmöten för hela personalen, med målet att informera personalen om verksamhetens utveckling Erik Penser Bankaktiebolags intressenter Erik Penser Bankaktiebolag viktigaste intressenter är våra kunder, våra medarbetare samt vår ägare och samhället i stort, t.ex. i form av tillsynsmyndigheten i Sverige. För att banken skall vara uppdaterad när det gäller våra intressenters önskemål, har vi en kontinuerlig dialog med våra kunder, våra ägare och våra medarbetare samt med myndigheter och andra offentliga organisationer. Kunder Erik Penser Bankaktiebolag övergripande uppgift är att skapa värde för våra kunder. Vår strategi syftar till att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar kombinerat med hög grad av personlig service. Genom nära relationer och mellan våra rådgivare och deras kunder, strävar banken efter att skapa kundnytta genom professionell rådgivning och en hög grad av personlig service. I syfte att utvärdera och hantera kundnöjdheten på ett mer strukturerat sätt kommer en kundundersökning att genomföras under andra halvåret Ägare och kapitalleverantörer 7

9 Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar svenska regler i verksamheten. Vår bolagsstyrningsrapport, som publiceras i årsredovisningen, bygger på ett aktieägarperspektiv. Men det finns andra aktörer med intresse för bankens styrning, vars förtroende banken är beroende av. Dessa inkluderar kunder, medarbetare och samhället i stort. I Erik Penser Bankaktiebolag bolagsstyrningsrapport ingår: Instruktioner för styrelsen, utskotten styrelse och VD Revision Riskhantering Riskkontroll och regelefterlevnad Uppförandekod och regulatoriska frågor för de anställda, inklusive: o Affärsetik, inklusive o Etiska riktlinjer Åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet Intressekonflikter Information säkerhet och sekretess Arbetstagarens värdepappershandel Anställda Kompetensen, erfarenheten och engagemanget hos Erik Penser Bankaktiebolags anställda är avgörande för vår framgång. Vi verkar på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens om kvalificerad personal. Detta, i sin tur, kräver att banken är konkurrenskraftig i fråga om löner. Dock är ambitionen i bankens ersättningspolicy att främja sund riskhantering och inte på något sätt uppmuntra till överdrivet risktagande. Sedan 2010 tillämpar Erik Penser Bankaktiebolag Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6) om ersättningspolicy för kreditinstitut, fondbolag och värdepappersbolag. Dessutom genomför banken några av de mest grundliga anställningstesterna i branschen, vilka inkluderar både ett drogtest och ett personlighetstest. För kandidater till ledande befattningar, genomförs en heldagstest, vilket även inkluderar stresstålighet i krissituationer. Utveckling av medarbetarnas kompetens är viktig. Årliga diskussioner hålls mellan chefer och medarbetare med syfte att sätta nya mål och utvärdera resultat. 8

10 Årligen, tester banken alla medarbetares kunskap om det interna regelverket och, för anställda som innehar SwedSec-licens, testas även kunskaperna inom detta område. Som en ansvarsfull arbetsgivare, försöker Erik Penser Bankaktiebolag att åstadkomma en hälsosam arbetsmiljö. Ambitionen är att stödja välbefinnande genom förebyggande åtgärder som främjar god hälsa. Vi erbjuder hälsokontroller och sjukförsäkringar utöver gällande lagstiftning. Dessa ger förbättrat skydd för inkomstbortfall vid sjukfrånvaro längre än tre månader, samt en sjukförsäkring. Dessutom erbjuds samtliga anställda hälsoundersökning vartannat år och varje år för personal som är över femtio år. Den finansiella turbulensen i kombination med förändrade branschförutsättningar har under de senaste åren resulterat i ett behov att fortsätta att implementera kostnadsbesparings- och kapitaleffektiviseringsåtgärder. Erik Penser Bankaktiebolag har därmed genomfört två åtgärdsprogram, ett under år 2011 och ett under Detta har lett till att antalet anställda minskat med cirka 70 personer sedan augusti Samhället Erik Penser Bankaktiebolags sociala ansvar återspeglas i ansvarsfull rådgivning samt i vår strävan att ha nöjda kunder och att vara en god arbetsgivare. När vi tillhandahåller finansiell rådgivning, bedömer banken alltid kundens totala situation och ekonomiska förhållanden. Investeringsrådgivningen är därmed anpassad till kundens mål, sparhorisont och riskbenägenhet. Alla anställda som förser kunder med finansiell rådgivning avseende investeringar är licensierade av SwedSec. Vidare har banken utvecklat ett relativt omfattande nätverk av kontakter med välgörenhetsorganisationer för att kunna ge en kvalificerad rådgivning kring filantropiska frågor till våra kunder. Banken strävar också efter att minimera vår verksamhets direkta och indirekta effekter på miljön. Även om vår verksamhets direkta miljöpåverkan är relativt begränsad, har vi utvecklat och antagit en miljöpolicy som syftar till att: Minskad miljöpåverkan från vår verksamhet. Öka medarbetarnas medvetenhet och kompetens för miljöfrågor. Implementera och använda konkreta miljömål Principer för identifiering och urval av intressenter Relevans och väsentlighet är viktiga GRI-begrepp. Hållbarhetsfrågorna har därmed analyserats utifrån deras relevans för Erik Penser Bankaktiebolag förmåga till långsiktigt värdeskapande. 9

11 Erik Penser Bankaktiebolag bankverksamhet har en begränsad direkt miljöpåverkan, och därför är GRI:s miljöindikatorer mindre relevanta och har därför inte rapporterats. Bankens leverantörer är huvudsakligen belägna i Sverige. Våra huvudleverantörer är fastighetsbolag och leverantörer av informationssystem som tillhandahåller kontorslokaler respektive affärsinformation. Dessutom har vi också leverantörer av kontorsmaterial, livsmedel etc. De risker som avser sociala frågor och arbetsvillkor bland leverantörer är således relativt begränsade. 10

12 5. Indikatorer De tio indikatorer som beskrivs nedan bedöms vara relevanta för Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet. Dessa indikatorer inkluderar indikatorer från GRI Financial Services Sector Supplement (FSSS). 5.1 Indikator 1 (ekonomi): Direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat SEKm DIREKT SKAPAT EKONOMISKT VÄRDE För kunder Intäkter FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE För anställda Löner, socialförsäkringskostnader och pensioner För samhället Leverantörer, inkl. ej avdragsgill moms Skatter För aktieägaren Utdelningar Investerat eller återinvesterat ekonomiskt värde

13 5.2 Indikator 2 (ekonomi): Avkastning på eget kapital 5.3 Indikator 3 (ekonomi): Trögrörliga intäkter* * Ränteintäkter och förvaltningsprovisioner i förhallande till totala intäkter. 5.4 Indikator 4 (ekonomi): Intäkter och kostnader per anställd* *Inkluderar omstruktureringskostander. 12

14 5.5 Indikator 5 (social): Antal anställda 5.6 Indikator 6 (social): Medelålder och anställningsform 5.7 Indikator 7 (social): Personalomsättning* * Inkluderar effekterna av två omstrukturerings- och kostnadsneddragningsprogram. 13

15 5.8 Indikator 8 (social): Sjukfrånvaro 5.9 Indikator 9 (miljö): Energiförbrukning 5.10 Indikator 10 (miljö): Pappersförbrukning 14

16 6. Självdeklaration GRI ansökningsnivå C Jag förklarar härmed att såvitt jag förstår uppfyller den här rapporten kraven för GRI G3 C-nivån. Namn: Gustaf von Essen Position: Marknads- och kommunikationschef Datum: Signatur: 15

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-19 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Syfte... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Organisation och

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

S:t Erik Försäkrings AB

S:t Erik Försäkrings AB Granskningspromemoria 2013 S:t Erik Försäkrings AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 16, 2014 Dnr 3.1.2-17/2014 2014-02-05 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Delårsrapport, Q 3 2015 2015-10-30

Delårsrapport, Q 3 2015 2015-10-30 Delårsrapport, Q 3 2015 2015-10-30 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer