Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter."

Transkript

1 Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för CSR-rapportering i syfte att underlätta jämförelser mellan företag.

2 Innehåll 1. Strategi och analys Joachim Spetz, VD för Erik Penser Bankaktiebolag, har ordet Analys av effekterna av vår verksamhet Organisatorisk profil Företagsnamn Varumärken, produkter och tjänster Operativ struktur Huvudkontor Geografisk närvaro Ägare Marknader Företagets storlek Signifikanta händelser under rapportperioden Mottagna utmärkelser under rapportperioden Rapportparametrar Rapportperiod Datum för den senaste rapporten Rapporteringscykel Kontaktinformation Process för att definiera rapportinnehållet Rapportens omfattning och gränser Styrning, åtaganden och engagemang Ledningsstruktur för Erik Penser Bankaktiebolag Företagsstyrning och VD:s roll Styrelseledamöternas roller

3 4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda Erik Penser Bankaktiebolags intressenter Principer för identifiering och urval av intressenter Indikatorer Indikator 1 (ekonomi): Direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat Indikator 2 (ekonomi): Avkastning på eget kapital Indikator 3 (ekonomi): Trögrörliga intäkter Indikator 4 (ekonomi): Intäkter och kostnader per anställd Indikator 5 (social): Antal anställda Indikator 6 (social): Medelålder och anställningsform Indikator 7 (social): Personalomsättning Indikator 8 (social): Sjukfrånvaro Indikator 9 (miljö): Energiförbrukning Indikator 10 (miljö): Pappersförbrukning Självdeklaration

4 1. Strategi och analys 1.1 Joachim Spetz, VD för Erik Penser Bankaktiebolag, har ordet En av Erik Penser Bankaktiebolags viktigaste tillgångar är det förtroende som våra kunder, myndigheter och allmänheten visar oss. En förutsättning för detta förtroende är att vår verksamhet präglas av en hög etisk standard. Erik Penser Bankaktiebolags företagskultur bygger på övertygelsen att långsiktig framgång för banken endast kan grundas på framgången för våra kunder. Vår strategi är därför inriktad på att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. Vi har därmed positionerat banken som personlig bank. Personliga relationer är grunden för verklig tillit och förtroende och är också en förutsättning för personligt anpassade finansiella lösningar som sammantaget skapar högt värde för våra kunder. Därför är det logiskt för oss att arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket inkluderar ett frivilligt ansvar för hur bankens verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv. Syftet med Erik Penser Bankaktiebolag hållbarhetsarbete är därför att agera ansvarsfullt och att driva en hållbar verksamhet. 1.2 Analys av effekterna av vår verksamhet Att ta ansvar är avgörande för en framgångsrik investment och private banking-verksamhet. Bortsett från det naturliga ansvaret för rådgivning och hantering av frågor om våra kunders tillgångar är det i vårt intresse att agera etiskt gentemot våra intressenter och hantera frågor som rör miljön samt att ta ett socialt ansvar. Det bör dock samtidigt konstateras att vår verksamhet generellt sett har en mycket begränsad påverkan på miljön. Målet att förtjäna förtroende våra kunder, av tillsynsmyndigheter och allmänheten innebär att hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Denna rapport, som är vår första hållbarhetsredovisning, är ett exempel på detta. 2. Organisatorisk profil 2.1 Företagsnamn Namnet på vårt företag är Erik Penser Bankaktiebolag och organisationsnumret är

5 2.2 Varumärken, produkter och tjänster Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och vi fokuserar på att skapa värde för våra kunder. Banken har cirka 85 anställda och huvudkontor i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolags företagskultur bygger på övertygelsen att långsiktig framgång för banken endast kan grundas på framgången för våra kunder. Vår strategi är därför inriktad på att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. Erik Penser Bankaktiebolag styrelse har beslutat om bankens policy i ett antal centrala frågor. En person har det övergripande ansvaret för att Erik Penser Bankaktiebolag identifierar och åtgärdar de hållbarhetsfrågor som är relevanta för banken. 2.3 Operativ struktur Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet är organiserad i fem affärsområden: Privatbanken, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri, Corporate Finance och Strukturerade Produkter. 2.4 Huvudkontor Bankens huvudkontor är beläget på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. 2.5 Geografisk närvaro Erik Penser Bankaktiebolag har verksamhet i Sverige, men har en del kunder i andra länder. 2.6 Ägare Erik Penser Bankaktiebolag ägs av Erik Penser AB, som ägs av Urdar AB, ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett bolag som är helägt av Erik Penser. 2.7 Marknader Erik Penser Bankaktiebolags huvudmarknad är Sverige, även om vissa kunder bor utomlands. Vår investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, är dock i viss utsträckning global och vi betjänar både institutionella och privata investerare. Vår Corporate Finance-verksamhet erbjuder rådgivningstjänster såsom börsintroduktioner, marknadstransaktioner, kapitalanskaffning samt rådgivning och våra huvudsakliga målgrupper är små och medelstora börsnoterade bolag i Sverige. Våra strukturerade placeringsprodukter riktar sig till såväl privata som institutionella investerare. Dessa produkter marknadsförs dock framförallt via externa distributörer. 4

6 2.8 Företagets storlek Erik Penser Bankaktiebolag hade 88 (102) anställda i slutet av 2012, varav 63 (72) män och 25 (30) kvinnor. Medelåldern var 42 år. Nettoomsättningen för banken under 2012 uppgick till 173 (209) mkr och den totala balansomslutningen uppgick till 2000 (2004) mkr, varav SEK234 (294) mkr var eget kapital. 2.9 Signifikanta händelser under rapportperioden En kraftig kostnadsreduktion i kombination med effektivitetshöjande åtgärder initierades under året, vilket ytterligare minskade driftskostnaderna under 2012, jämfört med föregående år Mottagna utmärkelser under rapportperioden Inga utmärkelser har mottagits under redovisningsperioden. 3. Rapportparametrar 3.1 Rapportperiod Rapporteringsperioden för denna CSR-rapport är kalenderåret Datum för den senaste rapporten CSR-rapporten för kalenderåret 2012 är vår första CSR-rapport. 3.3 Rapporteringscykel Vår intension är att redovisa våra CSR-aktiviteter årligen. 3.4 Kontaktinformation Vid frågor eller kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta Erik Penser Bankaktiebolags Marknads- och kommunikationsavdelning: Årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från 5

7 3.5 Process för att definiera rapportinnehållet 3.6 Rapportens omfattning och gränser Erik Penser Bankaktiebolag redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Ambitionen är att i denna rapport är att ge en tydlig bild av Erik Penser Bankaktiebolags hållbarhetsarbete och för att uppfylla informationskraven hos våra intressenter. Bankens verksamhet, har en mycket begränsad påverkan på miljön och även en relativt begränsad social påverkan, eftersom vi inte bedriver utlåning till allmänheten. Utlåningen inom Erik Penser Bankaktiebolag baseras på våra kunders värdepappersinnehav. Vidare Erik Penser Bankaktiebolag verksamhet är naturligtvis begränsad till Sverige och att dess enda kontor, som ligger i Stockholm. 4. Styrning, åtaganden och engagemang Följande information avser företagets intressenter under den rapporterade perioden. 4.1 Ledningsstruktur för Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag, är som ett onoterat företag, inte enligt lag eller avtal bundet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Erik Penser Bankaktiebolag står under tillsyn av Finansinspektionen och tillämpar de regler och lagar som stipuleras av denna myndighet. Årsstämman är det högsta beslutande organet i banken och det forum genom vilket aktieägaren kan utöva sitt inflytande. Styrelsen beslutar, fastställer och utvärderar strategi, affärsplaner, krediter, riskmandat samt budgetar, delårsrapporter, bokslut och årsredovisningar. Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag har beslutat om bankens policy i ett antal centrala hållbarhetsfrågor, i synnerhet genom att antal etiska riktlinjer för banken (Erik Penser Bankaktiebolags Regelverk) som omfattar frågor såsom ekonomisk brottslighet, relationer med kunder, intressekonflikter och sekretess. VD håller styrelsen och ordföranden informerade om finansiell ställning och utveckling av verksamheten. Ledningsgruppen för Erik Penser Bankaktiebolag bestod vid utgången av 2012 av sju personer. Den person som har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor är inte medlem i ledningsgruppen, men rapporterar till VD. 4.2 Företagsstyrning och VD:s roll Styrelsen har fastställt en arbetsordning för fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. VD ansvarar för förvaltningen av den löpande verksamheten enligt de 6

8 riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. Den finansiella rapporteringen till styrelsen ingår i VD:s uppgifter. Ordförande i styrelsen ingår inte i bankens ledning. De roller och ansvar för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision anges i anvisningarna för dessa respektive funktioner, samt vad och när frågor skall rapporteras till styrelsen och VD. Den interna revisionen utförs av en oberoende extern part. 4.3 Styrelseledamöternas roller Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag bestod vid utgången av 2012 av åtta ledamöter, inklusive ordföranden. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen. Fem av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till banken och dess ägare. 4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda Alla medarbetare deltar årligen i utvärderings- och utvecklingssamtal med sina chefer för att ange mål och utvärdera prestationer samt arbetsvillkor. Dessutom har banken en arbetsmiljökommitté samt erbjuder ett friskvårdsbidrag i syfte att främja medarbetarnas hälsa. Dessutom anordnar banken regelbundet informationsmöten för hela personalen, med målet att informera personalen om verksamhetens utveckling Erik Penser Bankaktiebolags intressenter Erik Penser Bankaktiebolag viktigaste intressenter är våra kunder, våra medarbetare samt vår ägare och samhället i stort, t.ex. i form av tillsynsmyndigheten i Sverige. För att banken skall vara uppdaterad när det gäller våra intressenters önskemål, har vi en kontinuerlig dialog med våra kunder, våra ägare och våra medarbetare samt med myndigheter och andra offentliga organisationer. Kunder Erik Penser Bankaktiebolag övergripande uppgift är att skapa värde för våra kunder. Vår strategi syftar till att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar kombinerat med hög grad av personlig service. Genom nära relationer och mellan våra rådgivare och deras kunder, strävar banken efter att skapa kundnytta genom professionell rådgivning och en hög grad av personlig service. I syfte att utvärdera och hantera kundnöjdheten på ett mer strukturerat sätt kommer en kundundersökning att genomföras under andra halvåret Ägare och kapitalleverantörer 7

9 Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar svenska regler i verksamheten. Vår bolagsstyrningsrapport, som publiceras i årsredovisningen, bygger på ett aktieägarperspektiv. Men det finns andra aktörer med intresse för bankens styrning, vars förtroende banken är beroende av. Dessa inkluderar kunder, medarbetare och samhället i stort. I Erik Penser Bankaktiebolag bolagsstyrningsrapport ingår: Instruktioner för styrelsen, utskotten styrelse och VD Revision Riskhantering Riskkontroll och regelefterlevnad Uppförandekod och regulatoriska frågor för de anställda, inklusive: o Affärsetik, inklusive o Etiska riktlinjer Åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet Intressekonflikter Information säkerhet och sekretess Arbetstagarens värdepappershandel Anställda Kompetensen, erfarenheten och engagemanget hos Erik Penser Bankaktiebolags anställda är avgörande för vår framgång. Vi verkar på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens om kvalificerad personal. Detta, i sin tur, kräver att banken är konkurrenskraftig i fråga om löner. Dock är ambitionen i bankens ersättningspolicy att främja sund riskhantering och inte på något sätt uppmuntra till överdrivet risktagande. Sedan 2010 tillämpar Erik Penser Bankaktiebolag Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6) om ersättningspolicy för kreditinstitut, fondbolag och värdepappersbolag. Dessutom genomför banken några av de mest grundliga anställningstesterna i branschen, vilka inkluderar både ett drogtest och ett personlighetstest. För kandidater till ledande befattningar, genomförs en heldagstest, vilket även inkluderar stresstålighet i krissituationer. Utveckling av medarbetarnas kompetens är viktig. Årliga diskussioner hålls mellan chefer och medarbetare med syfte att sätta nya mål och utvärdera resultat. 8

10 Årligen, tester banken alla medarbetares kunskap om det interna regelverket och, för anställda som innehar SwedSec-licens, testas även kunskaperna inom detta område. Som en ansvarsfull arbetsgivare, försöker Erik Penser Bankaktiebolag att åstadkomma en hälsosam arbetsmiljö. Ambitionen är att stödja välbefinnande genom förebyggande åtgärder som främjar god hälsa. Vi erbjuder hälsokontroller och sjukförsäkringar utöver gällande lagstiftning. Dessa ger förbättrat skydd för inkomstbortfall vid sjukfrånvaro längre än tre månader, samt en sjukförsäkring. Dessutom erbjuds samtliga anställda hälsoundersökning vartannat år och varje år för personal som är över femtio år. Den finansiella turbulensen i kombination med förändrade branschförutsättningar har under de senaste åren resulterat i ett behov att fortsätta att implementera kostnadsbesparings- och kapitaleffektiviseringsåtgärder. Erik Penser Bankaktiebolag har därmed genomfört två åtgärdsprogram, ett under år 2011 och ett under Detta har lett till att antalet anställda minskat med cirka 70 personer sedan augusti Samhället Erik Penser Bankaktiebolags sociala ansvar återspeglas i ansvarsfull rådgivning samt i vår strävan att ha nöjda kunder och att vara en god arbetsgivare. När vi tillhandahåller finansiell rådgivning, bedömer banken alltid kundens totala situation och ekonomiska förhållanden. Investeringsrådgivningen är därmed anpassad till kundens mål, sparhorisont och riskbenägenhet. Alla anställda som förser kunder med finansiell rådgivning avseende investeringar är licensierade av SwedSec. Vidare har banken utvecklat ett relativt omfattande nätverk av kontakter med välgörenhetsorganisationer för att kunna ge en kvalificerad rådgivning kring filantropiska frågor till våra kunder. Banken strävar också efter att minimera vår verksamhets direkta och indirekta effekter på miljön. Även om vår verksamhets direkta miljöpåverkan är relativt begränsad, har vi utvecklat och antagit en miljöpolicy som syftar till att: Minskad miljöpåverkan från vår verksamhet. Öka medarbetarnas medvetenhet och kompetens för miljöfrågor. Implementera och använda konkreta miljömål Principer för identifiering och urval av intressenter Relevans och väsentlighet är viktiga GRI-begrepp. Hållbarhetsfrågorna har därmed analyserats utifrån deras relevans för Erik Penser Bankaktiebolag förmåga till långsiktigt värdeskapande. 9

11 Erik Penser Bankaktiebolag bankverksamhet har en begränsad direkt miljöpåverkan, och därför är GRI:s miljöindikatorer mindre relevanta och har därför inte rapporterats. Bankens leverantörer är huvudsakligen belägna i Sverige. Våra huvudleverantörer är fastighetsbolag och leverantörer av informationssystem som tillhandahåller kontorslokaler respektive affärsinformation. Dessutom har vi också leverantörer av kontorsmaterial, livsmedel etc. De risker som avser sociala frågor och arbetsvillkor bland leverantörer är således relativt begränsade. 10

12 5. Indikatorer De tio indikatorer som beskrivs nedan bedöms vara relevanta för Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet. Dessa indikatorer inkluderar indikatorer från GRI Financial Services Sector Supplement (FSSS). 5.1 Indikator 1 (ekonomi): Direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat SEKm DIREKT SKAPAT EKONOMISKT VÄRDE För kunder Intäkter FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE För anställda Löner, socialförsäkringskostnader och pensioner För samhället Leverantörer, inkl. ej avdragsgill moms Skatter För aktieägaren Utdelningar Investerat eller återinvesterat ekonomiskt värde

13 5.2 Indikator 2 (ekonomi): Avkastning på eget kapital 5.3 Indikator 3 (ekonomi): Trögrörliga intäkter* * Ränteintäkter och förvaltningsprovisioner i förhallande till totala intäkter. 5.4 Indikator 4 (ekonomi): Intäkter och kostnader per anställd* *Inkluderar omstruktureringskostander. 12

14 5.5 Indikator 5 (social): Antal anställda 5.6 Indikator 6 (social): Medelålder och anställningsform 5.7 Indikator 7 (social): Personalomsättning* * Inkluderar effekterna av två omstrukturerings- och kostnadsneddragningsprogram. 13

15 5.8 Indikator 8 (social): Sjukfrånvaro 5.9 Indikator 9 (miljö): Energiförbrukning 5.10 Indikator 10 (miljö): Pappersförbrukning 14

16 6. Självdeklaration GRI ansökningsnivå C Jag förklarar härmed att såvitt jag förstår uppfyller den här rapporten kraven för GRI G3 C-nivån. Namn: Gustaf von Essen Position: Marknads- och kommunikationschef Datum: Signatur: 15

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda Dokumenttyp Styrdokument Funktion Leda och organisera Dokumentnummer 24-222-001 Skapat 2011-04-27 Beslutas av Styrelsen Dokumentnamn Ersättningspolicy Senast genomgånget 2012-03-30 Fastställs Senast sakliga

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK 1 (3) Fastställd 2013-12-17 Identifikation 17:02 ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Mål 3. Personalpolicy 4. Syftet med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016 Information om ersättningar i izave AB Organisationsnummer 556677-0391 Avseende år 2016 Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 med ändringar enligt FFFS 2014:22, Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015 556606-6832 Skandia Investment Management AB Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2015 1 REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter (FFFS 2011:1) om

Läs mer

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Styrelsens regler för ägarfrågor

Styrelsens regler för ägarfrågor 2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka SEK.

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB (Skandia Fonder) avseende 2009 uppgår till cirka SEK. 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka 560 000 SEK. Nytt regelverk för

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 1 Förslag från fullmäktiges arbetsgrupp avsett att antas vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2 1. Inledning Skandia Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Sparbanken Rekarne Policy för styrelsens och ledningens Ramverksversion 180.002 Fastställelse och revision årligen Informationstyp Datum för fastställelse 2017-02-27 Sidan 1 Innehåll Innehåll Externa regelverk...

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer