Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter."

Transkript

1 Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för CSR-rapportering i syfte att underlätta jämförelser mellan företag.

2 Innehåll 1. Strategi och analys Joachim Spetz, VD för Erik Penser Bankaktiebolag, har ordet Analys av effekterna av vår verksamhet Organisatorisk profil Företagsnamn Varumärken, produkter och tjänster Operativ struktur Huvudkontor Geografisk närvaro Ägare Marknader Företagets storlek Signifikanta händelser under rapportperioden Mottagna utmärkelser under rapportperioden Rapportparametrar Rapportperiod Datum för den senaste rapporten Rapporteringscykel Kontaktinformation Process för att definiera rapportinnehållet Rapportens omfattning och gränser Styrning, åtaganden och engagemang Ledningsstruktur för Erik Penser Bankaktiebolag Företagsstyrning och VD:s roll Styrelseledamöternas roller

3 4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda Erik Penser Bankaktiebolags intressenter Principer för identifiering och urval av intressenter Indikatorer Indikator 1 (ekonomi): Direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat Indikator 2 (ekonomi): Avkastning på eget kapital Indikator 3 (ekonomi): Trögrörliga intäkter Indikator 4 (ekonomi): Intäkter och kostnader per anställd Indikator 5 (social): Antal anställda Indikator 6 (social): Medelålder och anställningsform Indikator 7 (social): Personalomsättning Indikator 8 (social): Sjukfrånvaro Indikator 9 (miljö): Energiförbrukning Indikator 10 (miljö): Pappersförbrukning Självdeklaration

4 1. Strategi och analys 1.1 Joachim Spetz, VD för Erik Penser Bankaktiebolag, har ordet En av Erik Penser Bankaktiebolags viktigaste tillgångar är det förtroende som våra kunder, myndigheter och allmänheten visar oss. En förutsättning för detta förtroende är att vår verksamhet präglas av en hög etisk standard. Erik Penser Bankaktiebolags företagskultur bygger på övertygelsen att långsiktig framgång för banken endast kan grundas på framgången för våra kunder. Vår strategi är därför inriktad på att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. Vi har därmed positionerat banken som personlig bank. Personliga relationer är grunden för verklig tillit och förtroende och är också en förutsättning för personligt anpassade finansiella lösningar som sammantaget skapar högt värde för våra kunder. Därför är det logiskt för oss att arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket inkluderar ett frivilligt ansvar för hur bankens verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv. Syftet med Erik Penser Bankaktiebolag hållbarhetsarbete är därför att agera ansvarsfullt och att driva en hållbar verksamhet. 1.2 Analys av effekterna av vår verksamhet Att ta ansvar är avgörande för en framgångsrik investment och private banking-verksamhet. Bortsett från det naturliga ansvaret för rådgivning och hantering av frågor om våra kunders tillgångar är det i vårt intresse att agera etiskt gentemot våra intressenter och hantera frågor som rör miljön samt att ta ett socialt ansvar. Det bör dock samtidigt konstateras att vår verksamhet generellt sett har en mycket begränsad påverkan på miljön. Målet att förtjäna förtroende våra kunder, av tillsynsmyndigheter och allmänheten innebär att hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Denna rapport, som är vår första hållbarhetsredovisning, är ett exempel på detta. 2. Organisatorisk profil 2.1 Företagsnamn Namnet på vårt företag är Erik Penser Bankaktiebolag och organisationsnumret är

5 2.2 Varumärken, produkter och tjänster Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och vi fokuserar på att skapa värde för våra kunder. Banken har cirka 85 anställda och huvudkontor i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolags företagskultur bygger på övertygelsen att långsiktig framgång för banken endast kan grundas på framgången för våra kunder. Vår strategi är därför inriktad på att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. Erik Penser Bankaktiebolag styrelse har beslutat om bankens policy i ett antal centrala frågor. En person har det övergripande ansvaret för att Erik Penser Bankaktiebolag identifierar och åtgärdar de hållbarhetsfrågor som är relevanta för banken. 2.3 Operativ struktur Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet är organiserad i fem affärsområden: Privatbanken, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri, Corporate Finance och Strukturerade Produkter. 2.4 Huvudkontor Bankens huvudkontor är beläget på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. 2.5 Geografisk närvaro Erik Penser Bankaktiebolag har verksamhet i Sverige, men har en del kunder i andra länder. 2.6 Ägare Erik Penser Bankaktiebolag ägs av Erik Penser AB, som ägs av Urdar AB, ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett bolag som är helägt av Erik Penser. 2.7 Marknader Erik Penser Bankaktiebolags huvudmarknad är Sverige, även om vissa kunder bor utomlands. Vår investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, är dock i viss utsträckning global och vi betjänar både institutionella och privata investerare. Vår Corporate Finance-verksamhet erbjuder rådgivningstjänster såsom börsintroduktioner, marknadstransaktioner, kapitalanskaffning samt rådgivning och våra huvudsakliga målgrupper är små och medelstora börsnoterade bolag i Sverige. Våra strukturerade placeringsprodukter riktar sig till såväl privata som institutionella investerare. Dessa produkter marknadsförs dock framförallt via externa distributörer. 4

6 2.8 Företagets storlek Erik Penser Bankaktiebolag hade 88 (102) anställda i slutet av 2012, varav 63 (72) män och 25 (30) kvinnor. Medelåldern var 42 år. Nettoomsättningen för banken under 2012 uppgick till 173 (209) mkr och den totala balansomslutningen uppgick till 2000 (2004) mkr, varav SEK234 (294) mkr var eget kapital. 2.9 Signifikanta händelser under rapportperioden En kraftig kostnadsreduktion i kombination med effektivitetshöjande åtgärder initierades under året, vilket ytterligare minskade driftskostnaderna under 2012, jämfört med föregående år Mottagna utmärkelser under rapportperioden Inga utmärkelser har mottagits under redovisningsperioden. 3. Rapportparametrar 3.1 Rapportperiod Rapporteringsperioden för denna CSR-rapport är kalenderåret Datum för den senaste rapporten CSR-rapporten för kalenderåret 2012 är vår första CSR-rapport. 3.3 Rapporteringscykel Vår intension är att redovisa våra CSR-aktiviteter årligen. 3.4 Kontaktinformation Vid frågor eller kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta Erik Penser Bankaktiebolags Marknads- och kommunikationsavdelning: Årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från 5

7 3.5 Process för att definiera rapportinnehållet 3.6 Rapportens omfattning och gränser Erik Penser Bankaktiebolag redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Ambitionen är att i denna rapport är att ge en tydlig bild av Erik Penser Bankaktiebolags hållbarhetsarbete och för att uppfylla informationskraven hos våra intressenter. Bankens verksamhet, har en mycket begränsad påverkan på miljön och även en relativt begränsad social påverkan, eftersom vi inte bedriver utlåning till allmänheten. Utlåningen inom Erik Penser Bankaktiebolag baseras på våra kunders värdepappersinnehav. Vidare Erik Penser Bankaktiebolag verksamhet är naturligtvis begränsad till Sverige och att dess enda kontor, som ligger i Stockholm. 4. Styrning, åtaganden och engagemang Följande information avser företagets intressenter under den rapporterade perioden. 4.1 Ledningsstruktur för Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag, är som ett onoterat företag, inte enligt lag eller avtal bundet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Erik Penser Bankaktiebolag står under tillsyn av Finansinspektionen och tillämpar de regler och lagar som stipuleras av denna myndighet. Årsstämman är det högsta beslutande organet i banken och det forum genom vilket aktieägaren kan utöva sitt inflytande. Styrelsen beslutar, fastställer och utvärderar strategi, affärsplaner, krediter, riskmandat samt budgetar, delårsrapporter, bokslut och årsredovisningar. Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag har beslutat om bankens policy i ett antal centrala hållbarhetsfrågor, i synnerhet genom att antal etiska riktlinjer för banken (Erik Penser Bankaktiebolags Regelverk) som omfattar frågor såsom ekonomisk brottslighet, relationer med kunder, intressekonflikter och sekretess. VD håller styrelsen och ordföranden informerade om finansiell ställning och utveckling av verksamheten. Ledningsgruppen för Erik Penser Bankaktiebolag bestod vid utgången av 2012 av sju personer. Den person som har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor är inte medlem i ledningsgruppen, men rapporterar till VD. 4.2 Företagsstyrning och VD:s roll Styrelsen har fastställt en arbetsordning för fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. VD ansvarar för förvaltningen av den löpande verksamheten enligt de 6

8 riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. Den finansiella rapporteringen till styrelsen ingår i VD:s uppgifter. Ordförande i styrelsen ingår inte i bankens ledning. De roller och ansvar för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision anges i anvisningarna för dessa respektive funktioner, samt vad och när frågor skall rapporteras till styrelsen och VD. Den interna revisionen utförs av en oberoende extern part. 4.3 Styrelseledamöternas roller Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag bestod vid utgången av 2012 av åtta ledamöter, inklusive ordföranden. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen. Fem av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till banken och dess ägare. 4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda Alla medarbetare deltar årligen i utvärderings- och utvecklingssamtal med sina chefer för att ange mål och utvärdera prestationer samt arbetsvillkor. Dessutom har banken en arbetsmiljökommitté samt erbjuder ett friskvårdsbidrag i syfte att främja medarbetarnas hälsa. Dessutom anordnar banken regelbundet informationsmöten för hela personalen, med målet att informera personalen om verksamhetens utveckling Erik Penser Bankaktiebolags intressenter Erik Penser Bankaktiebolag viktigaste intressenter är våra kunder, våra medarbetare samt vår ägare och samhället i stort, t.ex. i form av tillsynsmyndigheten i Sverige. För att banken skall vara uppdaterad när det gäller våra intressenters önskemål, har vi en kontinuerlig dialog med våra kunder, våra ägare och våra medarbetare samt med myndigheter och andra offentliga organisationer. Kunder Erik Penser Bankaktiebolag övergripande uppgift är att skapa värde för våra kunder. Vår strategi syftar till att skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar kombinerat med hög grad av personlig service. Genom nära relationer och mellan våra rådgivare och deras kunder, strävar banken efter att skapa kundnytta genom professionell rådgivning och en hög grad av personlig service. I syfte att utvärdera och hantera kundnöjdheten på ett mer strukturerat sätt kommer en kundundersökning att genomföras under andra halvåret Ägare och kapitalleverantörer 7

9 Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar svenska regler i verksamheten. Vår bolagsstyrningsrapport, som publiceras i årsredovisningen, bygger på ett aktieägarperspektiv. Men det finns andra aktörer med intresse för bankens styrning, vars förtroende banken är beroende av. Dessa inkluderar kunder, medarbetare och samhället i stort. I Erik Penser Bankaktiebolag bolagsstyrningsrapport ingår: Instruktioner för styrelsen, utskotten styrelse och VD Revision Riskhantering Riskkontroll och regelefterlevnad Uppförandekod och regulatoriska frågor för de anställda, inklusive: o Affärsetik, inklusive o Etiska riktlinjer Åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet Intressekonflikter Information säkerhet och sekretess Arbetstagarens värdepappershandel Anställda Kompetensen, erfarenheten och engagemanget hos Erik Penser Bankaktiebolags anställda är avgörande för vår framgång. Vi verkar på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens om kvalificerad personal. Detta, i sin tur, kräver att banken är konkurrenskraftig i fråga om löner. Dock är ambitionen i bankens ersättningspolicy att främja sund riskhantering och inte på något sätt uppmuntra till överdrivet risktagande. Sedan 2010 tillämpar Erik Penser Bankaktiebolag Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6) om ersättningspolicy för kreditinstitut, fondbolag och värdepappersbolag. Dessutom genomför banken några av de mest grundliga anställningstesterna i branschen, vilka inkluderar både ett drogtest och ett personlighetstest. För kandidater till ledande befattningar, genomförs en heldagstest, vilket även inkluderar stresstålighet i krissituationer. Utveckling av medarbetarnas kompetens är viktig. Årliga diskussioner hålls mellan chefer och medarbetare med syfte att sätta nya mål och utvärdera resultat. 8

10 Årligen, tester banken alla medarbetares kunskap om det interna regelverket och, för anställda som innehar SwedSec-licens, testas även kunskaperna inom detta område. Som en ansvarsfull arbetsgivare, försöker Erik Penser Bankaktiebolag att åstadkomma en hälsosam arbetsmiljö. Ambitionen är att stödja välbefinnande genom förebyggande åtgärder som främjar god hälsa. Vi erbjuder hälsokontroller och sjukförsäkringar utöver gällande lagstiftning. Dessa ger förbättrat skydd för inkomstbortfall vid sjukfrånvaro längre än tre månader, samt en sjukförsäkring. Dessutom erbjuds samtliga anställda hälsoundersökning vartannat år och varje år för personal som är över femtio år. Den finansiella turbulensen i kombination med förändrade branschförutsättningar har under de senaste åren resulterat i ett behov att fortsätta att implementera kostnadsbesparings- och kapitaleffektiviseringsåtgärder. Erik Penser Bankaktiebolag har därmed genomfört två åtgärdsprogram, ett under år 2011 och ett under Detta har lett till att antalet anställda minskat med cirka 70 personer sedan augusti Samhället Erik Penser Bankaktiebolags sociala ansvar återspeglas i ansvarsfull rådgivning samt i vår strävan att ha nöjda kunder och att vara en god arbetsgivare. När vi tillhandahåller finansiell rådgivning, bedömer banken alltid kundens totala situation och ekonomiska förhållanden. Investeringsrådgivningen är därmed anpassad till kundens mål, sparhorisont och riskbenägenhet. Alla anställda som förser kunder med finansiell rådgivning avseende investeringar är licensierade av SwedSec. Vidare har banken utvecklat ett relativt omfattande nätverk av kontakter med välgörenhetsorganisationer för att kunna ge en kvalificerad rådgivning kring filantropiska frågor till våra kunder. Banken strävar också efter att minimera vår verksamhets direkta och indirekta effekter på miljön. Även om vår verksamhets direkta miljöpåverkan är relativt begränsad, har vi utvecklat och antagit en miljöpolicy som syftar till att: Minskad miljöpåverkan från vår verksamhet. Öka medarbetarnas medvetenhet och kompetens för miljöfrågor. Implementera och använda konkreta miljömål Principer för identifiering och urval av intressenter Relevans och väsentlighet är viktiga GRI-begrepp. Hållbarhetsfrågorna har därmed analyserats utifrån deras relevans för Erik Penser Bankaktiebolag förmåga till långsiktigt värdeskapande. 9

11 Erik Penser Bankaktiebolag bankverksamhet har en begränsad direkt miljöpåverkan, och därför är GRI:s miljöindikatorer mindre relevanta och har därför inte rapporterats. Bankens leverantörer är huvudsakligen belägna i Sverige. Våra huvudleverantörer är fastighetsbolag och leverantörer av informationssystem som tillhandahåller kontorslokaler respektive affärsinformation. Dessutom har vi också leverantörer av kontorsmaterial, livsmedel etc. De risker som avser sociala frågor och arbetsvillkor bland leverantörer är således relativt begränsade. 10

12 5. Indikatorer De tio indikatorer som beskrivs nedan bedöms vara relevanta för Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet. Dessa indikatorer inkluderar indikatorer från GRI Financial Services Sector Supplement (FSSS). 5.1 Indikator 1 (ekonomi): Direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat SEKm DIREKT SKAPAT EKONOMISKT VÄRDE För kunder Intäkter FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE För anställda Löner, socialförsäkringskostnader och pensioner För samhället Leverantörer, inkl. ej avdragsgill moms Skatter För aktieägaren Utdelningar Investerat eller återinvesterat ekonomiskt värde

13 5.2 Indikator 2 (ekonomi): Avkastning på eget kapital 5.3 Indikator 3 (ekonomi): Trögrörliga intäkter* * Ränteintäkter och förvaltningsprovisioner i förhallande till totala intäkter. 5.4 Indikator 4 (ekonomi): Intäkter och kostnader per anställd* *Inkluderar omstruktureringskostander. 12

14 5.5 Indikator 5 (social): Antal anställda 5.6 Indikator 6 (social): Medelålder och anställningsform 5.7 Indikator 7 (social): Personalomsättning* * Inkluderar effekterna av två omstrukturerings- och kostnadsneddragningsprogram. 13

15 5.8 Indikator 8 (social): Sjukfrånvaro 5.9 Indikator 9 (miljö): Energiförbrukning 5.10 Indikator 10 (miljö): Pappersförbrukning 14

16 6. Självdeklaration GRI ansökningsnivå C Jag förklarar härmed att såvitt jag förstår uppfyller den här rapporten kraven för GRI G3 C-nivån. Namn: Gustaf von Essen Position: Marknads- och kommunikationschef Datum: Signatur: 15

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012-2013

Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Inledning AP7:s andra hållbarhetsredovisning utgår ifrån det Global Reporting Initiatives ramverk 3.0 för hållbarhetsredovisning. AP7 rapporterar på tillämpningsnivå C

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2014 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2014 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer