Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB"

Transkript

1 Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB

2 Innehåll Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB... 3 A. Förteckning och förvaring i depå m.m... 3 B. Bolagets åtaganden avseende värdepapper... 3 C. Till depån anslutna konton... 6 D. Pant... 6 E. Handel med värdepapper över depån... 7 F. Skatter m.m G. Övriga bestämmelser Definitioner

3 Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB SPP Spar AB, organisationsnummer (nedan Bolaget) A. Förteckning och förvaring i depå m.m. A.1 Förteckning och förvaring i depå A.1.1 Bolaget skall i depån förteckna sådant värdepapper som mottagits av Bolaget för förvaring m.m. i depå. Bolaget förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst värdepapper, se även punkt G.10. Om Kunden har flera depåer hos Bolaget och Kunden inte instruerat Bolaget om i vilken depå visst värdepapper skall förtecknas, får Bolaget självt bestämma i vilken depå förteckningen skall ske. A.1.2 Enligt dessa villkor skall finansiellt instrument i kontobaserat system hos central värdepappersförvarare eller motsvarande t.ex. på VP-konto hos Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) anses ha mottagits när de överlämnats till Bolaget. A.1.3 Bolaget får låta förteckna och i förekommande fall förvara Kundens värdepapper hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller utlandet, s.k. depåförande institut. I de fall Bolaget tar emot medel med redovisningsskyldighet (klientmedel) placeras klientmedel hos annat kreditinstitut. Depåförande institut utses av Bolaget efter eget val. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Bolagets namn för kunders räkning. Därvid får Kundens värdepapper registreras tillsammans med andra ägares värdepapper. Bolaget får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Bolaget får uppdra åt ett depåförande institut att i Bolagets ställe låta sig registreras för Kundens värdepapper. Kunden är införstådd med att Kundens värdepapper kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Bolaget eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att värdepappren hålls avskilda från det depåförande institutets eller Bolagets egna värdepapper. Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera kunders värdepapper separat från det depåförande institutets eller Bolagets egna värdepapper, varvid kunders värdepapper vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller Bolagets tillgångar. Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende Kundens värdepapper och därtill kopplade fordringar. A.1.4 Bolaget utför ingen äkthetskontroll av Kundens värdepapper. A.1.5 För förteckning, överföring och utlämnade av värdepapper förbehåller sig Bolaget skälig tid. A.1.6 Bolaget förbehåller sig rätt att avföra värdepapper från Kundens depå när den som utgivit värdepappret försatts i konkurs eller värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om möjligt skall Bolaget därvid söka registrera värdepapperet i Kundens namn. A.2 Förvaltarregistrering A.2.1 Bolaget får såsom förvaltare låta registrera mottagna värdepapper i eget namn hos den som i Sverige (t.ex. Euroclear Sweden) eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende instrument. Därvid får Kundens finansiella instrument registreras tillsammans med andra ägares finansiella instrument av samma slag. Bolaget får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Kunden uppdrar åt Bolaget att låta omregistrera befintligt innehav av fondandelar till att avse förvaltarregistrering i Bolagets namn. Vid sådan omregistrering av befintligt innehav till Bolagets namn (förvaltarregistrering) reserverar sig Bolaget för den handläggningstid som respektive fondbolag kräver för omregistrering och bekräftelse. B. Bolagets åtaganden avseende värdepapper B.1 Allmänt B.1.1 Kunden befullmäktigar härmed Bolaget att själv eller genom den som Bolaget utser för Kundens räkning, teckna transport av aktier och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter och Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. B.1.2 Åtagandena inträder om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits för svenska finansiella instrument registrerade hos Euroclear Sweden fr.o.m. den femte, och för övriga svenska värdepapper samt för utländska finansiella instrument fr.o.m. den femtonde bankdagen efter det att värdepapperen mottagits av Bolaget. Bolaget är således ej skyldigt att bevaka frister som löper ut dessförinnan. 3

4 B.1.3 Bolaget vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättningar att Bolaget i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärder genom meddelande från Kunden, depåförande institut, emittent, Euroclear Sweden eller annan central värdepappersförvarare. B.1.4 För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annan information ansvarar emittenten. Prospekt och annan information om erbjudanden distribueras normalt inte. Bolaget tillställer Kunden istället en sammanfattning av erbjudandet för kunder som innehar aktier i bolag där någon form av erbjudande föreligger som kräver Kundens aktiva deltagande. Kunden får samtidigt en anvisning om var mer information om erbjudandet finns. B.1.5 Bolaget får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det på till depån anslutet konto inte finns erforderliga medel eller tillräckligt kreditutrymme för åtgärden eller om Bolaget inte förses med de uppgifter som krävs för åtgärden. Bolaget får vidare helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det i depån inte finns erforderligt antal av eller nominellt belopp avseende värdepapper förtecknade i depån för att utföra de leveranser av värdepapper som Kunden ger Bolaget instruktion om senast vid den av Bolaget vid var tid tillämpade tidpunkten härför. B.1.6 Bolaget får på eget initiativ och efter egen bedömning i varje enskilt fall, oavsett vad som anges i punkterna B.2 och B.3 nedan, för Kundens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd som anges i nämnda punkter om Bolaget särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till Kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Kunden är bunden av åtgärd som Bolaget sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden. B.1.7 Bolaget och Kunden kan komma överens om att Bolaget skall agera på annat sätt än vad Bolaget annars skulle göra. Om frågan avser teckning/tilläggsköp eller försäljning av Kundens rätter kan sådan överenskommelse inte träffas efter den tidpunkt då Bolaget avser verkställa teckning/tilläggsköp eller försäljning av Kundens rätter. Denna tidpunkt inträffar regelmässigt, med hänsyn främst till återstående tid för handel med rätterna, före den officiella sista tidpunkten för teckning. B.1.8 Om Kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja rätter, som tillkommit Kunden till följd av dennes innehav av visst finansiellt instrument, får Bolaget sälja dessa rätter. B.2 Svenska finansiella instrument B.2.1 Beträffande svenska finansiella instrument omfattar Bolagets åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 följande åtgärder. Med svenska finansiella instrument avses i denna punkt B.2 finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är kontoförda i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. B.2.2 Beträffande aktier åtar sig Bolaget att a) motta respektive lyfta utdelning för Kundens räkning. Utdelning för Kundens räkning från Bolaget sker endast i form av kontanter. b) vid nyemission avseende aktier i vilka Kunden har företrädesrätt underrätta Kunden härom samt biträda Kunden med önskade åtgärder i samband därmed. c) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Kunden från emittenten (inlösen/återköp) eller annan (uppköp) och som Bolaget erhållit information om, på sätt som anges ovan i punkt B.1.3, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. (Se också B.2.5). Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Kunden; d) vid fondemission avseende aktier i depån förteckna så många nya aktier som Kunden är berättigad till; e) såvitt avser aktier i avstämningsbolag om möjligt underrätta Kunden om begärd tvångsinlösen; f) såvitt avses aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation motta respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp; samt g) att om Kunden så meddelar Bolaget, ombesörja att hos Euroclear Sweden förvaltarregistrerade aktier rösträttsregistreras i Kundens namn. Om depån innehas av två eller flera gemensamt, sker rösträttsregistrering av aktierna i den för depån huvudansvarige Kundens namn. Det åligger Kunden att själv ombesörja anmälan till Bolagsstämma. B.2.3 Beträffande teckningsoptioner åtar sig Bolaget att underrätta Kunden om sista dag för aktieteckning och, efter särskilt uppdrag av Kunden verkställa nyteckning av aktier. B.2.4 Beträffande inköpsrätter åtar sig Bolaget att underrätta Kunden om sista dag för köpanmälan och efter särskilt uppdrag av Kunden ombesörja köpanmälan. B.2.5 Beträffande inlösenrätter åtar sig Bolaget att underrätta Kunden om sista dag för inlösenanmälan och efter särskilt uppdrag av Kunden ombesörja inlösenanmälan. 4

5 B.2.6 Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier och utländska aktier som är upptagna till handel vid svensk reglerad marknad åtar sig Bolaget att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt. B.2.7 Beträffande skuldbrev och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden åtar sig Bolaget att a) motta respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits; b) om inte annat särskilt skriftligen överenskommits mellan Bolaget och Kunden, åtar sig Bolaget inte att förteckna eller förvara svenska premieobligationer eller vidta åtgärder avseende sådana finansiella instrument. c) beträffande konvertibel och andra konverteringsbara skuldförbindelser efter särskilt uppdrag av Kunden verkställa konvertering; d) vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kunden har företrädesrätt, efter särskilt uppdrag av Kunden teckna sådana skuldebrev/skuldförbindelser; e) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Kunden från emittenten eller annan och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt B.1.3, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Kunden, samt f) vid kallelse till fordringshavarmöte avseende skuldebrev/skuldförbindelse i vilka Kunden är innehavare och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt B.1.3, underrätta Kunden därom. Det åligger Kunden att därefter själv ombesörja anmälan till fordringshavarmötet. B.2.8 Beträffande finansiella instrument, som inte omfattas av punkterna B ovan, såsom optioner, terminer och fondandelar, omfattar Bolagets åtagande att beträffande fondandelar lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. B.2.9 Beträffande andra finansiella instrument utgivna av emittent med säte i Sverige och upptagna till handel på en reglerad marknad utanför Sverige gäller, i stället för vad som angetts ovan under B.2.1-8, vad som anges nedan under punkt B.3 beträffande utländska finansiella instrument. B.2.10 Beträffande fondandelar kommer Bolaget att motta utdelning i form av kontanter eller i vissa fall återinvestera utdelning i nya fondandelar. Bolaget åtar sig att underrätta Kunden om överlåtelser, sammanläggningar och delningar av fonder i vilka Kunden är andelsägare, när Bolaget erhållit sådan information från fondbolaget. B.3 Utländska finansiella instrument B.3.1 Beträffande aktier och skuldförbindelser som inte omfattas av B.2 ovan och som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES, omfattar Bolagets åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 att vidta samma åtgärder som beträffande motsvarande svenska finansiella instrument när Bolaget bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt. Kunden uppmärksammas härvid särskilt på att det för vissa utländska aktier registrerade hos Euroclear Sweden råder, på grund av inskränkningar i Euroclear Swedens åtaganden, begränsade möjligheter för aktieägare att utöva vissa rättigheter t.ex. att medverka vid bolagsstämma och att delta i emissioner samt att erhålla information därom. Sådana utländska aktier handlas på härför avsedd lista, exempelvis externa listan på Stockholmsbörsen. B.3.2 Beträffande andra utländska finansiella instrument än de i föregående stycke angivna omfattar Bolagets åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 endast att göra vad Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. B.3.3 Kunden är införstådd med att Kundens rättigheter avseende utländska finansiella instrument kan variera beroende på vilken jurisdiktion som dessa finansiella instrument omfattas av. Kunden är även införstådd med att Bolaget då åtgärd avser utländskt finansiellt instrument ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot Kunden än dem som tillämpas i det land där åtgärd skall verkställas. Om en åtgärd avseende utländskt instrument enligt Bolagets bedömning inte är praktiskt eller ekonomiskt genomförbar, har Bolaget rätt att avstå från att vidta åtgärden. B.4 Svenska och utländska värdehandlingar B.4.1 Beträffande svenska och utländska värdehandlingar omfattar Bolagets åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 att göra vad Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. B.5 Begränsning i bolagets skyldighet B.5.1 Utöver vad som angivits i denna punkt B, svarar Bolaget inte för att bevaka frister, förfallodagar, slutdagar eller liknande avseende värdepapper. 5

6 C. Till depån anslutna konton C.1 Allmänt om anslutna konton C.1.1 Till depån är anslutet ett eller flera konton. Om överenskommelse inte träffas om annat förs ett anslutet konto i svenska kronor. C.1.2 På anslutna konton får Bolaget insätta medel som utgör förskott för köpuppdrag eller likvid för säljuppdrag (motsvarande), avkastning på förvaltade värdepapper samt medel som Kunden eljest överlämnat till Bolaget eller som Bolaget uppburit för Kundens räkning. C.1.3 Bolaget får belasta anslutet konto med belopp som Kunden beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med kontot eller depån. Bolaget får vidare belasta anslutet konto med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som Bolaget utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som Bolaget vid var tid har gentemot Kunden. C.2 Utländsk valuta C.2.1 Medel i utländsk valuta som Bolaget erlägger respektive mottar för Kundens räkning skall innan konto belastas respektive gottskrivs om anslutet konto inte förs i den utländska valutan omräknas till svenska kronor genom Bolagets försorg enligt av Bolaget vid var tid tillämpad omräkningskurs. C.3 Ränta m.m. C.3.1 För tillgodohavande på anslutet konto gottskrivs ränta efter den räntesats som Bolaget vid var tid tillämpar för tillgodohavande på konto av detta slag. För skuld på anslutet konto utgår ränta, ursprungligen efter den räntesats som är angiven på Bolagets webbplats. C.3.2 Vid bedömning av om tillgodohavande respektive skuld finns på anslutna konton, bedöms varje konto för sig. Detta innebär t.ex. att ett anslutet konto kan komma att gottskrivas ränta samtidigt som ett annat anslutet konto belastas med ränta. C.3.3 Ändringar av räntesatserna får endast ske i den utsträckning det kan motiveras av kreditpolitiska beslut, ändringar av Bolagets upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Bolaget som inte skäligen kunde förutses då Avtalet ingicks. Bolaget meddelar Kunden om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla. C.3.4 Uppgifter om räntesatser och räntekapitalisering kan erhållas via Bolagets webbplats alternativt hos Bolaget. Insättning valuteras påföljande bankdag. Uttag valuteras samma dag som uttag sker. C.4 Dröjsmålsränta C.4.1 För belopp varmed Kunden är i betalningsdröjsmål, äger Bolaget rätt till dröjsmålsräntan på förfallet belopp från förfallodagen till dess betalning sker med den räntesats som Bolaget vid var tid tillämpar. D. Pant D.1 Pantsättning D.1.1 Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt Avtalet eller eljest uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i denna och annan kundens depå hos Bolaget även innefattande i depå förtecknade värdepapper som är registrerade i kundens namn i kontobaserat system (såsom på VP-konto hos Euroclear Sweden) dels samtliga de kundens värdepapper som eljest överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget samt dels samtliga medel som vid var tid finns på detta och annat kundens konto hos Bolaget. Kunden får inte utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall till annan än Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i Avtalet pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. D.1.2 Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. D.1.3 Bolagets åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av detta Avtal. D.1.4 Pant skall inte utgöra säkerhet för fordran på kunden som Bolaget har förvärvat eller kan komma att förvärva från annan än Kunden, om nämnda fordran varken har samband med Kundens handel med finansiella instrument eller har uppkommit genom belastning av Kundens konto. 6

7 D.2 Pantrealisation D.2.1 Om Kunden inte fullgör sina nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt Avtalet eller eljest uppkomna i samband med Kundens transaktioner med finansiella instrument får Bolaget ta panten i anspråk på det sätt och vid den tidpunkt Bolaget finner lämpligt. Bolaget skall härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Bolagets bedömning kan ske utan förfång för Bolaget, i förväg underrätta Kunden härom. Bolaget får bestämma i vilken ordning ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden m.m.) skall tas i anspråk. D.2.2 Vid tillämpning av vad som ovan sagts kan pantsatta värdepapper försäljas i annan ordning än på den marknadsplats där värdepapperet är upptaget till handel. D.2.3 Om panten utgörs av tillgodohavande på kontot anslutet till depån får Bolaget, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot. D.2.4 Bolaget bemyndigas att själv eller genom någon som Bolaget utser, teckna Kundens namn, då detta erfordras för att genomföra pantrealisation eller för att eljest tillvarata eller utöva Bolagets rätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får Bolaget öppna särskild depå och/eller VP-konto hos Euroclear Sweden eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består. D.2.5 Bolaget har rätt att ur panten tillgodogöras sig vad som erfordras för betalning av Bolagets fordran jämte ränta enligt ovan samt ersättning för Bolagets arbete och kostander samt i förekommande fall för valutakursförändringar. D.3 Borgen och regress D.3.1 Om borgen har tecknats för Kundens förpliktelser enligt Avtalet gäller följande i fråga om borgensmans rätt till egendom som pantsatts enligt Avtalet av Kunden ensam eller tillsammans med annan. D.3.2 För det fall Bolaget tagit borgen i anspråk skall panten därefter utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot Kundens endast i den mån detta har angetts i borgensförbindelsen. Sådan rätt är efterställd Bolagets rätt till pant. D.3.3 Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till var och ens återkrav, såvida de inte överenskommit om annat. D.3.4 Bolaget får så länge Bolaget ej tagit borgen i anspråk lämna ut pant, som enligt Bolagets bedömning inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt Avtalet, utan att på grund därav borgensmans ansvar skall minska. D.4 Förfogande över pantsatt egendom D.4.1 Kunden får inte utan att samtycke dessförinnan lämnats av Bolaget till annan pantsätta egendom som är pantsatt enligt detta Avtal. Sådan pantsättning till annan skall göras enligt Bolagets anvisningar med utnyttjande av formulär som Bolaget har godkänt. Sker pantsättning i strid mot denna bestämmelse äger Bolaget säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan iakttagande av i punkt G.11 nedan nämnd uppsägningstid. D.4.2 Om Kunden till annan pantsatt värdepapper förtecknade i depån eller medel på konto anslutet till depån får Bolaget, även om Kunden invänt däremot, utlämna/överföra värdepapper respektive överföra medel på till depån anslutet konto till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande/överföring skall sändas till Kunden. D.4.3 Kunden får inte på annat sätt förfoga över i Avtalet pantsatta värdepapper eller medel utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall. E. Handel med värdepapper över depån E.1 Uppdrag och villkor E.1.1 På uppdrag av Kunden vidarebefordrar Bolaget köp och försäljning av finansiella instrument samt andra uppdrag avseende handel med finansiella instrument för Kundens räkning. Efter fullgörandet och om förutsättningar föreligger redovisar Bolaget dessa transaktioner i Kundens depå. E.1.2 Kunden är bunden av Bolagets vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för vidarebefordran av order och de villkor som vid var tid gäller för handel med visst finansiellt instrument i och med att Kunden tar Bolagets tjänster i anspråk vad avser instrumentet. Med sådana villkor förstås dels vid var tid gällande Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, villkor i orderunderlag och villkor i av Bolaget upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Bolaget, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor och regler. Närmare information om villkor om handel lämnas via Bolagets webbplats. Det åligger Kunden att ta del av denna information. 7

8 E.2 Värdepapper och handelsplats E.2.1 Bolaget förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt bestämma vilka värdepapper som från tid till annan kan bli föremål för handel enligt detta Avtal. E.2.2 Bolaget förbehåller sig rätten att utan underrättelse till Kunden lägga till nytt värdepapper eller avbryta möjligheten att handla med visst värdepapper via handelssystemet. En redan lagd order avseende värdepapper för vilka handeln via handelssystemet avbrutits skall betraktas som annullerad och Bolaget svarar inte för skada som Kunden kan förorsakas på grund av ett sådant beslut. E.2.3 Bolaget får, om överenskommelse inte träffas om annat, bestämma på vilken handelsplats och i vilken handelsvaluta Kundens uppdrag avseende handel med finansiella instrument skall utföras. E.3 Tillgängliga medel m.m. E.3.1 Kunden förbinder sig att tillse att det finns erforderliga värdepapper och/eller medel, både för ordern och courtage samt för eventuella andra avgifter på depån/anslutet konto för att utföra de åtgärder som Kunden ger Bolaget instruktion om senast vid den av Bolaget vid var tid tillämpade tidpunkten härför. Om så inte är fallet är Bolaget inte gentemot Kunden skyldig att utföra instruktionen för Kundens räkning och Bolaget har rätt att helt eller delvis underlåta att utföra instruktionen. Bolaget har dock i sådana fall rätt men inte skyldighet att ändock utföra åtgärden enligt instruktionen. E.3.2 Om det på anslutet konto inte finns erforderliga medel men Bolaget ändå utfört betalning för Kundens räkning, är Bolagets fordran med anledning av sådan instruktion omedelbart förfallen till betalning. Från den dag då betalning utförts äger Bolaget rätt till ränta till dess full betalning erlagts. E.3.3 I Bolagets handelssystem finns spärrar som syftar till att förhindra att sådana order som nu nämnts verkställs. Kunden är emellertid bunden av order som verkställs trots att det inte finns täckning på kontot eller värdepapperen inte finns i depån. E.4 Orderläggning E.4.1 Då Bolaget godkänt Kunden för handel på depå kan uppdrag om köp eller försäljning av värdepapper lämnas genom att fylla i och sända en order genom Bolagets handelssystem. En order sänds via Bolagets webbplats i inloggat läge eller på det sätt som Bolaget vid var tid erbjuder. För handel m.m. utgår avgifter (såsom courtage) till Bolaget i enlighet med de villkor som Bolaget vid var tid tillämpar. E.4.2 Genom att lägga en order enligt ovan ger Kunden Bolaget i uppdrag att vidarebefordra en köporder eller säljorder av en viss omfattning. Efter genomförd affär erhåller Kunden bekräftelse på denna order. Kunden förbinder sig att inte lämna köp- eller säljuppdrag på annat sätt. För ytterligare bestämmelser avseende Kundens order, se Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. E.4.3 I Bolagets handelssystem eller i systemet hos viss handelsplats kan finnas spärrar avseende kurser och volymer för order som Kunden lämnar. Dessa spärrar kan exempelvis medföra att en lämnad order inte godtas på grund av att den i ordern angivna kursen avviker för mycket från gällande kurser eller på grund av att ordern avser för stora volymer. E.4.4 Kunden får inte genom lämnandet av order handla i strid med gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryta mot god sed på värdepappersmarknaden. Kunden får inte i något fall lämna köp- eller säljorder som kan leda till avslut mot annan köp- eller säljorder som lämnats av Kunden själv eller såvida inte ordern lämnats i ett syfte som kan anses tillbörligt. E.4.5 Om Bolaget utfört en order, vilken Bolaget bedömt lämnats av Kunden, skall åtgärden vara bindande mot Kunden även om ordern visar sig vara oriktig eller förfalskad. Bolaget svarar inte heller för någon skada som uppkommer genom ett sådant utförande. E.5 Utförande av fonduppdrag E.5.1 Köp sker i enlighet med av Kunden vid var tid angiven sparprofil eller i enlighet med av Kunden särskilt lämnat köpuppdrag. Spaprofil kan när som helst ändras av Kunden. Köp respektive försäljning av fondandelar sker så snart det är praktiskt möjligt efter det att komplett sparprofil eller köp/säljuppdrag lämnats. E.6 Handelssystem E.6.1 Bolaget är inte under några omständigheter skyldigt att utge ersättning till Kunden till följd av fel i Bolagets handelssystem (såsom förlust av data, bristande tillgänglighet till handelstjänsten eller skada på grund av virus). Kunden skall vid användning av de tjänster som omfattas av detta Avtal tillse att ett fullgott uppdaterat antivirusprogram finns installerat och aktiverat på Kundens dator. Om Kunden bryter mot detta åtagande är Kunden ansvarig för den skada som kunnat undvikas om Kunden iakttagit åtagandet. Bolaget ansvarar ej för fel eller skada som uppstår till följd av virus. 8

9 E.7 E-Legitimation E.7.1 Kunden är införstådd med att samtliga uppdrag och instruktioner som lämnats till Bolaget med utnyttjande av Kundens e-legitimation är oavsett vem som lämnat uppdraget eller instruktionen bindande för Kunden. E.7.2 Kunden förbinder sig att hålla sin e-legitimation hemlig. E.7.3 Kunden förbinder sig att omedelbart anmäla till Bolaget om misstanke finns att någon obehörig fått kännedom om det personliga lösenordet till e-legitimationen. E.7.4 Bolaget äger rätt att utan föregående meddelande till Kunden spärra Kundens åtkomst till Bolagets handelstjänst vid upprepat felaktigt användande av e-legitimation eller vid misstanke om obehörigt utnyttjande av e-legitimation. Om Bolaget spärrat Kundens åtkomst till Bolagets handelstjänst enligt vad som sagts ovan kommer Kunden att snarast möjligt informeras därom. E.7.5 Bolaget är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan spärrning av Kunden som angivit ovan i denna punkt. E.7.6 Kunden är betalningsskyldig för order som lämnats av den som obehörigen nyttjat Kundens e-legitimation. Kunden är också ansvarig för förlust eller skada som åsamkas Bolaget, tredje man eller Kunden själv på grund av att Kunden uppsåtligen eller av grov oaktsamhet avslöjat Kundens e-legitimation för annan eller om e-legitimation på grund av Kundens grova oaktsamhet på annat sätt kommit till obehörigs kännedom; eller Kunden inte omedelbart efter misstanke därom anmält detta till Bolaget. E.7.7 Om Kunden är juridisk person svarar Kunden för att endast behörig(a) person(er) hos Kunden har kännedom om och får använda e-legitimationen. E.8 Informationstjänster E.8.1 Kursinformation och annan information tillhandahålls via Bolagets webbplats i inloggat läge. Information baserar sig på uppgifter tillhandahållna av självständiga innehållsleverantörer. Kursinformation respektive annan av tredje part levererad information får enbart användas av Kunden för eget bruk varför vidare spridning inte är tillåten. Bolaget tar inget ansvar för att informationen eller uppgifterna är korrekta eller för uppkommen skada på grund av eventuella brister eller fel i lämnad information. Bolaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla eller förändra arten och sammansättningen av informationen. E.8.2 Kursinformation och annan information som tillhandahålls via Bolagets webbplats enligt ovan skall inte anses vara investeringsrådgivning. E.8.3 Värdet på förtecknad fondandel följer kursutvecklingen. Den kurs som Kunden erhåller i direkt anslutning till handeln är preliminär i avvaktan på slutgiltigt fastställande och kan därvid komma att revideras. Skälet därtill kan vara att handel bedrivs över flera tidzoner. E.8.4 Informations- och analysmaterial får endast användas för enskilt bruk och får inte mångfaldigas, vidaredistribueras eller sammanställas i bearbetat eller obearbetat skick utan Bolagets medgivande. E.9 Rätt att avstänga kunden E.9.1 Bolaget äger rätt att utan föregående meddelande till Kunden med omedelbart verkan stänga av Kunden från möjlighet att lämna elektroniska order och/eller från möjlighet till åtkomst av sådan information som Bolaget tillhandahåller elektroniskt enligt detta Avtal om a) Bolaget skulle misstänka att Kundens utnyttjande av tjänsten skulle stå i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning om marknadsmissbruk eller eljest skulle stå i strid med tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller om Bolaget av annan anledning skulle finna att det föreligger särskilda skäl därtill; b) Bolaget finner att så bör ske för att skydda Kundens, andra kunders, Bolagets eller andras intressen; c) Kunden, enligt vad Bolaget har anledning att anta, åsidosätter eller kommer att åsidosätta bestämmelserna i detta Avtal eller andra instruktioner som Bolaget lämnat avseende elektroniska tjänster enligt detta Avtal. d) Bolaget får vetskap om att Kunden innehar amerikanskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd (s.k. Green Card) eller flyttar/har flyttat till USA. Vid sådan flytt ska Kunden skriftligen anmäla denna till Bolaget. Bolaget har även rätt att med omedelbar verkan sälja Kundens innehav i depån samt avsluta Kundens depå/konto. Detta gäller både fysiska personer samt företag där delägare tillhör någon av de nämnda grupperna med koppling till USA. E.9.2 Stängning enligt föregående stycken kan vara begränsad till viss slags order, exempelvis viss(a) värdepapper eller viss(a) åtgärd(er), visst slags elektroniskt medium eller viss slags information. Stängning enligt vad som anges under b) i föregående stycke kan ske generellt för samtliga kunder eller för endast viss(a) kund(er). 9

10 E.9.3 Om Bolaget avstängt Kunden enligt vad som ovan sagts skall Kunden snarast möjligt informeras därom. E.9.4 Vad som angivits ovan i denna punkt om rätt till stängning gäller även Bolagets rätt att avstå från att verkställas av Kunden lämnad order. E.9.5 Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte ansvarigt för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan stängning eller sådant avstående att verkställa order som angivits ovan i denna punkt. Bolaget ansvarar inte heller för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. E.9.6 I punkt E.7 finns bestämmelser om Bolagets rätt att spärra Kundens möjlighet att logga in med e-legitimation. E.10 Avräkning E.10.1 För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för Kunden, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan sluträkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. F. Skatter m.m. F.1 Allmänt F.1.1 Kunden skall svara för skatter och andra avgifter som skall erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på värdepapper förtecknade i depån, t.ex. preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning. F.2 Åtgärder beträffande skatt F.2.1 Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller Bolagets avtal med svensk/ utländsk myndighet, vara skyldigt att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring/ schablon avseende Kundens värdepapper. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet. Om Bolaget till följd av skyldighet enligt denna punkt för Kundens räkning erlagt skatt äger Bolaget gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som anges i punkt C.1. F.2.2 Kunden försäkrar härmed att till Bolaget lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla ändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress. F.3 Skattenedsättning F.3.1 Bolaget skall, på särskilt uppdrag av Kunden, om rätt därtill föreligger och om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt söka medverka till nedsättning av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Bolaget får i samband därmed teckna Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens värdepapper i erforderlig omfattning. Kunden förklarar sig härmed införstådd med att Bolaget inte kan garantera vare sig utfallet av sådan åtgärd eller någon tidsram härför. G. Övriga bestämmelser G.1 Bankdag G.1.1 Med bankdag avses i detta Avtal dag på den handelsplats där värdepapper handlas som inte är söndag eller allmän helgdag. G.2 Avgifter m.m. G.2.1 För förvaring samt för övriga tjänster enligt dessa Allmänna villkor uttages avgifter enligt vad Bolaget meddelat Kunden vid öppnande av depån eller senare på sätt som anges i punkt G.13. Bolaget äger rätt att förändra i nämnda överenskommelse angivna avgifter. G.2.2 Avgifter debiteras anslutet konto i svenska kronor om inte Bolaget meddelar annat. Upplysning om gällande avgifter kan erhållas via Bolagets webbplats. G.2.3 Kunden uppmärksammas på att meddelande om ändringar i prislistan endast tillställs Kunden via Bolagets webbplats i inloggat läge. G.2.4 Kunden skall ersätta Bolagets kostnader och utlägg (inklusive skatter och avgifter) som varit erforderliga för eller har samband med Bolagets uppdrag enligt dessa Allmänna villkor samt kostnader och utlägg för att bevaka och driva in Bolagets fordran hos Kunden och för att ta eventuell pant i anspråk. 10

11 G.3 Meddelanden m.m. G.3.1 Bolaget äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden angiven e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation när Bolaget bedömer detta som lämpligt. G.3.2 Meddelande som avsänts av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit eller till Kundens folkbokföringsadress. Kunden uppmärksammas på att Bolaget uppdaterar namn- och adressuppgifter baserat på uppgifter från SPAR. G.3.3 Meddelande genom Internet, telefax, S.W.I.F.T. eller annan elektronisk kommunikation skall anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda, vid början av påföljande bankdag. G.3.4 Meddelande från Kunden till Bolaget skall ställas till den adress som anges i dessa Allmänna villkor, såvida Bolaget inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden skall anses ha kommit Bolaget tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Vad gäller handel med finansiella instrument, se Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. G.4 Utlämnande av uppgift till annan, behandling av personuppgifter m.m. G.4.1 Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Bolagets avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om Kundens förhållande enligt Avtalet. Det åligger Kunden att på begäran av Bolaget tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. G.4.2 Kunden är införstådd med att Bolaget kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnande uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Avtalet och uppdrag relaterade till detta Avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter samt att Bolaget får behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till detta Avtal. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske i Storebrand (publ), SPP Livförsäkringar AB, SPP Liv Fondförsäkring AB, samt därtill hörande dotter- och systerbolag, för administrativa eller statistiska ändamål, för utvärdering av tjänster och produkter samt för ändamål som avser marknadsföring. G.4.3 Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om Kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden skall i sådana fall skriftligen genom brev eller e-post vända sig till Bolaget. G.4.4 Kunden godkänner härigenom att Bolaget får lämna uppgifter om Kunden till annat svenskt eller utländskt värdepappersinstitut, depåbank, clearingorganisation eller motsvarande i syfte att möjliggöra eller förenkla hanteringen av Kundens order. G.4.5 Kunden godkänner härigenom att Bolaget i syfte att tillhandahålla Kunden nyhetsinformation m.m. beträffande värdepappersmarknaden distribuerad över Internet, överlämnar uppgifter om Kunden till leverantörer av sådana tjänster. G.5 Inspelning och kontroll av tekniska system G.5.1 Kunden godkänner att Bolaget spelar in telefonsamtal samt lagrar datakommunikation med Kunden och att Bolaget bevarar dessa uppgifter under tidsperiod som Bolaget finner lämplig. G.5.2 Bolagets kan genom avtal med uppdragstagare som Bolaget med tillhörlig omsorg anlitar erhålla rätt att hos Kunden kontrollera Kundens tekniska system och kopplingar samt övriga förhållanden med anknytning till orderläggning genom handelssystemet. Bolaget skall vidare ha rätt att erhålla den information och, i förekommande fall tillsammans med uppdragstagare som Bolaget med tillhörlig omsorg anlitar eller behörig myndighet, genomföra de kontroller som är nödvändiga för att Bolaget skall uppfylla sina åtaganden mot uppdragstagare som Bolaget med tillhörlig omsorg anlitar eller den behöriga myndigheten. Kunden godkänner att Bolaget ges sådan rätt. G.6 Redovisning G.6.1 För transaktioner som företas av Bolaget för Kundens räkning äger Bolaget rätt att tillhandahålla elektronisk avräkningsnota. Redovisning för depån och anslutna konton lämnas via Bolagets webbplats i inloggat läge. G.6.2 Kunden medger härmed att information från fondbolag, vars fonder Kunden är fondandelsägare i, endast kommer att tillhandahållas i elektronisk form via Bolagets webbplats i inloggat läge. Om Kunden meddelat Bolaget att årsredovisningar m m önskas från emittent i vilken Kunden innehar värdepapper registrerade i Euroclear Sweden och förtecknade i Depån, lämnar Bolaget på emittentens begäran, via Euroclear Sweden, Kundens namn- och adressuppgifter. G.6.3 Bolaget ansvarar inte för riktigheten av information om värdepapper, som inhämtas av Bolaget från extern informationslämnare. 11

12 G.7 Felaktig förteckning i depån m.m. G.7.1 Om Bolaget av misstag skulle förteckna värdepapper i Kundens depå eller sätta in medel på till depån anslutet konto, äger Bolaget korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om Kunden förfogat över av misstag förtecknade värdepapper eller insatta medel, skall Kunden snarast möjligt till Bolaget återlämna värdepapperen eller återbetala de medel som erhållits vid avyttringen eller insättningen. Om Kunden underlåter detta äger Bolaget rätt att, vid Kundens förfogande över värdepapper, köpa in värdepapperen i fråga och belasta Kundens konto med vad som erfordras för betalning av Bolagets fordran i anledning härav samt, vid Kundens förfogande över medel, belasta Kundens konto med beloppet i fråga. G.7.2 Om Bolaget vidtagit korrigering enligt ovan, skall Bolaget utan dröjsmål underrätta Kunden därom. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot Bolaget med anledning av sådana misstag. G.7.3 Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när Bolaget eljest förtecknat värdepapper i depån eller satt in medel på anslutet konto, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden eller om Bolaget eller annan makulerat köp av värdepapper som förtecknats i depån. G.8 Insättningsgaranti och investerarskydd G.8.1 Bolaget håller kunders likvida medel separerade från egna medel genom klientmedelskonton hos kreditinstitut i Sverige. I det fall Bolaget hamnar på obestånd kommer separationen av klientmedel att säkerställa att medel på klientmedelskonton returneras till Bolagets kunder istället för att klassas som utmätningsbara tillgångar av Bolagets borgenärer. Klientmedelskontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har Kunden, om denne i händelse av kontohållande kreditinstituts konkurs inte skulle få ut sina likvida medel innestående på kontot, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag. G.8.2 Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denne i händelse av Bolagets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Bolaget, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag. G.8.3 Bolaget kan på begäran lämna närmare information om insättningsgarantin och investerarskyddet. G.9 Begränsningar av bolagets ansvar G.9.1 I tillägg till de begränsningar av Bolagets ansvar som anges på andra ställen i dessa Allmänna villkor gäller följande begränsningar av Bolagets ansvar. Motsvarande ansvarsbegränsningar skall också gälla för av Bolaget vid var tid anlitade innehållsleverantörer avseende kursinformation respektive andra av Bolaget anlitade externa leverantörer av information. G.9.2 Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Bolagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av detta Avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis att Kunden inte kan lämna elektroniska order, att Kundens elektroniska order inte kommer fram till Bolaget, att Kunden elektroniska order kommer fram försenade till Bolaget och /eller att verkställande av dessa försenas, att Kundens elektroniska order eljest inte kommer att verkställas på avsett sätt, eller att information (såsom information om orderstatus, depå-/kontoinformation och kursinformation) som Bolaget tillhanda håller elektroniskt inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig. G.9.3 Om fel eller störning enligt punkten G.9.2 föreligger har Bolaget i allmänhet möjlighet att ta emot order muntligen via telefon. Muntliga order per telefon kan lämnas endast under tid som angivits på Bolagets webbplats. Skulle fel eller störning enligt punkten G.9.2 medföra att elektroniska order ej kan lämnas, och ett stort antal kunder samtidigt söker lämna order muntligen per telefon, kan möjligheten att lämna order på sistnämnda sätt i praktiken vara starkt begränsad. G.9.4 Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget ej ansvarigt för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av i punkten G.9.2 angivna fel eller störningar (ej begränsat till de däri uppräknade exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angivits i punkten G.9.3. G.9.5 Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte heller ansvarigt för skada som Kunden eller annan åsamkas på grund av eventuella fel eller brister i kursinformation, nyhetsmaterial, analysmaterial, uppgifter om innehållet i Kundens depå, bekräftelser av olika slag och/eller andra tilläggstjänster. G.9.6 Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angivits ovan i denna punkt G, är Kunden skyldig att omgående påtala detta för Bolaget. Om så ej sker förlorar Kunden rätten att begära ersättning, att häva uppdraget samt att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen. 12

13 G.9.7 Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, och lockout gäller även om Bolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. G.9.8 Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Bolaget, om det varit normalt aktsamt. G.9.9 Bolaget svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Bolaget med tillbörlig omsorg anlitar eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Bolaget svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget beträffande finansiella instrument. G.9.10 Bolaget ansvarar inte för indirekt skada (såsom t.ex. utebliven vinst, inkomst eller förlust av data), mot annat än konsument för lämnat uppdrag enligt Allmänna villkor för handel av finansiella instrument, om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. G.9.11 Föreligger hinder för Bolaget, på grund av omständighet som anges i G.9.7, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna villkor eller köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, skall Bolaget respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga ränta. G.10 Avstående från uppdrag m.m. G.10.1 Bolaget förbehåller sig rätten att avsäga sig uppdrag enligt dessa Allmänna villkor avseende svenskt finansiellt instrument registrerat hos Euroclear Sweden, övriga svenska värdepapper samt utländska finansiella instrument inom fem bankdagar efter det att värdepapperet mottagits av Bolaget. För utlämnande/överföring av värdepapperet i fråga gäller därvid vad som nedan i punkt G.11 anges om utlämnande/överföring vid uppsägning. G.11 Uppsägning G.11.1 Envar av Bolaget och Kunden kan uppsäga Avtalet till upphörande trettio (30) kalenderdagar efter det att part till motparten i brev, eller e-post, avsänt uppsägningen. Vid Avtalets upphörande skall parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor, för Kunden innebärande bl.a. en skyldighet att avyttra eller flytta sina finansiella instrument till annat institut. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får envar av Bolaget och Kunden uppsäga uppdrag enligt detta Avtal avseende visst värdepapper på samma villkor som anges ovan. G.11.2 Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Avtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot Avtalet eller mot värdepappersrättslig lag, förordning, föreskrift eller andra regler som gäller för handel vid handelsplasts eller om part försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, inställt sina betalningar eller annars kan antas vara på obestånd. Härvid skall varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Bolaget får även säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Bolaget inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad som anges i avsnitt F eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras. G.11.3 Vid Avtalets upphörande skall Bolaget till Kunden utlämna/överföra samtliga i depån förtecknade värdepapper, i den mån värdepappren inte är pantsatt till förmån för tredje man, i vilket fall panthavarens instruktion skall inhämtas, eller om uppsägningen avser visst värdepapper detta värdepapper. Kunden skall lämna anvisningar till Bolaget om utlämnandet/överföringen. Om inte sådana anvisningar lämnats inom trettio (30) kalenderdagar efter den dag Avtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar, får Bolaget beträffande finansiella instrument som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; för Kundens räkning öppna VP-konto eller motsvarande hos central värdepappersförvarare och till sådant konto överföra de finansiella instrumenten, samt beträffande annat värdepapper, inklusive nämnda, om försändelse visat sig vara obeställbar; på det sätt Bolaget finner lämpligt försälja eller på annat sätt avveckla värdepapperen även som, om värdepapperen saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling får Bolaget göra sig betald för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt överskott utbetalas till Kunden, medan eventuellt underskott omgående skall ersättas av Kunden. G.11.4 Om någon av de åtgärder som anges ovan inte kan vidtas beträffande värdepapper, skall Bolaget fortsätta att förteckna respektive förvara sådana värdepapper, varvid ersättning skall utgå enligt punkt G.2, men Bolaget skall, utöver sådan förteckning respektive förvaring, inte vara skyldig att vidta några andra åtgärder eller iaktta åttaganden enligt detta Avtal. 13

14 G.12 Begränsning av åtaganden och förhållande till andra avtal G.12.1 Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i detta Avtal, om inte särskilt avtal därom skriftligen träffats. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal skall gälla före detta Avtal. G.13 Ändring av villkor och avgifter G.13.1 Ändring av Avtalet eller Bolagets avgifter skall ha verkan gentemot Kunden från och med den tionde (10) dagen efter det att Kunden enligt punkt G.3 skall anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har han rätt att inom nämnda tid uppsäga Avtalet utan iakttagande av i punkt G.11 nämnd uppsägningstid. G.14 Tillämplig lag G.14.1 Tolkning och tillämpning av Avtalet skall ske enligt svensk rätt och tvist i anledning härav skall avgöras av Stockholms tingsrätt. 14

15 Definitioner I dessa Allmänna villkor samt i övriga vid var tid gällande Allmänna villkor för Bolaget förstås med; Avräkningsnota: besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. Avtalet: det av parterna ingångna avtalet innefattande Bolagets vid var tid gällande Allmänna villkor för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, Allmänna villkor för investeringssparkonto samt Bolagets Riktlinjer för vidarebefordran av order. Handelsplats: en marknadsplats, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES. Marknadsplats: en reglerad marknad eller en handelsplattform (MTF). Reglerad marknad såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut. Specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och uppfyller de särskilda villkoren som anges i 12 kap i denna lag. Värdepapper, dels finansiella instrument, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument, dels värdehandling, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, såsom aktie eller enkelt skuldbrev som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument, borgensförbindelse, gåvobrev, pantbrev eller liknande handling. Värdepappersfond: sådan värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt motsvarande utländskt fondföretag. 15

16 SPP 847/dec-14

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7 A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å Sida 1 av 7 Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Sida 1 av 11 Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Definitioner I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ Definitioner i Bilaga 1 äger tillämpning även beträffande Depåavtalet samt i Allmänna bestämmelser för Depå. I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås i övrigt

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper, dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper.

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå 1 (5) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s överlåtbara

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 1(6) Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 I depåavtalet och i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna bestämmelser för depå/konto Allmänna bestämmelser för depå/konto Definitioner I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 2 Allmänna villkor för handel med finasiella instrument 16 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt i föreliggande Allmänna bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT Avtal Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och ovanstående bank (Banken) träffas avtal om Depå för Kunden hos Banken enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid

Läs mer

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13.

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13. Avtal Avtal för flera gemensamt Fullmakt för Banken Skatterättslig hemvist Adressändring Användning av kunduppgifter Kundkategorisering Pantsättning Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Aktie- och fondkonto. Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm

Aktie- och fondkonto. Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm Aktie- och fondkonto För att bli kund behöver du godkänna villkoren för Aktie- & fondkonto. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina personuppgifter

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg Sparbanken Öresund Fondtorg 1(3) I dessa villkor förstås med fondandel, andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. På uppdrag av kunden, lämnat på det sätt Banken anvisat, utför

Läs mer

Viktig läsning för dig som är kund

Viktig läsning för dig som är kund Viktig läsning för dig som är kund I den här skriften har vi samlat dels nya allmänna villkor/bestämmelser för ditt värdepappersförvar och handel med värdepapper, dels värdepappersrelaterad information.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1. DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det är definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor Depå i Catella Bank Filial Allmänna villkor Allmänna villkor för depå 2013-01-01 A Förteckning och förvaring i depå med mera A.1 Förteckning och förvaring i depå A.1.1 Banken ska i depån förteckna sådant

Läs mer

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder erbjuder Fondkonto genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Villkor m m för Företagsplaceringar XL

Villkor m m för Företagsplaceringar XL www.danskebank.se Villkor m m för Företagsplaceringar XL April 2010 Innehåll Allmänna bestämmelser för depå... 3 Allmänna kontovillkor, Företag... 9 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument...

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL Fondab erbjuder Fondkonto och har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Dessa allmänna villkor

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2018-01-03 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida; skandia.se

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Bestämmelser för depå

Bestämmelser för depå Bestämmelser för depå Särskilda bestämmelser för depå Depåavtal Mellan depåinnehavaren, nedan kallad kunden, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken, träffas avtal om depå för

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (Kund) och Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om Investeringssparkonto

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1. AVTAL Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto (Kunden) och Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om handel och depå/konto

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna bestämmelser för depå/konto Allmänna bestämmelser för depå/konto DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110)

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Avtal värdepappersdepå

Avtal värdepappersdepå Avtal värdepappersdepå Allmänna villkor för värdepappersdepå 2013-04-01 A. Definitioner Med 1) avtal avses ansökan, dessa villkor samt Bankens vid var tid gällande övriga bestämmelser. 2) bankkonto avses

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674)

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674) DEPÅAVTAL Bank Handläggare, telefon Kontorstillhörighet Depåtyp Depå nummer Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

Aktiedepåavtal. A Om avtalet. Allmänna villkor 2012-01-01. Definitioner

Aktiedepåavtal. A Om avtalet. Allmänna villkor 2012-01-01. Definitioner Aktiedepåavtal Allmänna villkor 2012-01-01 Definitioner I dessa Allmänna villkor förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) 2017-04-06 1(5) 2017-04-06. Denna sammanställning innehåller: Allmänna bestämmelser för depåavtal (Bl 8733) Allmänna villkor för handel med finansiella

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer