Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg"

Transkript

1 Sparbanken Öresund Fondtorg 1(3) I dessa villkor förstås med fondandel, andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. På uppdrag av kunden, lämnat på det sätt Banken anvisat, utför Banken köp och försäljning av fondandelar för kundens räkning i enlighet med fondkontoavtalet och dessa Allmänna villkor (förmedlingsuppdraget). Om inte särskild överenskommelse har träffats om annat lämnar Banken inte någon garanti för att ett förmedlingsuppdrag leder till handel. Banken utför förmedlingsuppdrag med tillämpning av gällande marknadsregler och god sed på marknaden. Banken äger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig förmedlingsuppdrag om Banken skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning t.ex. om marknadsmissbruk eller andra tillämpliga marknadsregler, god sed på marknaden eller om Banken av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl därtill. A. Förteckning på fondkonto m.m. 1. Förteckning på fondkonto Banken ska på fondkontot förteckna fondandelar som mottagits av Banken p.g.a. förmedlingsuppdraget eller på annat sätt. Om kunden har flera fondkonton hos Banken och kunden inte instruerat Banken om på vilket konto vissa fondandelar ska förtecknas, får Banken själv bestämma på vilket fondkonto förteckningen ska ske. För utlämnande/överföring av fondandelar förbehåller sig Banken skälig tid. 2. Förvaltarregistrering Banken ska, såsom förvaltare, låta registrera mottagna fondandelar i eget namn hos den som i Sverige eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende fondandelarna. Fondandelarna ska anses ha mottagits av Banken när dessa åtgärder genomförts och Banken fått besked härom. Därvid får kundens fondandelar registreras tillsammans med andra ägares fondandelar av samma slag. Banken får även låta kundens fondandelar ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Banken får uppdra åt annan bank med rätt att driva värdepappersrörelse eller åt ett värdepappersbolag att i Bankens ställe låta sig registreras för kundens fondandelar. B. Bankens åtaganden Allmänt Banken åtar sig, som ett led i förmedlingsuppdraget, att för kundens räkning vidta nedan angivna åtgärder beträffande mottagna fondandelar. Dessa åtaganden inträder - om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits - fem bankdagar efter det att fondandelarna mottagits av Banken. Banken är således ej skyldig att bevaka frister som löper ut dessförinnan. Banken vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättning att Banken i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från kunden, fondbolag, värdepappersbolag eller annan bank. Banken får, helt eller delvis, underlåta att vidta en åtgärd, om det på ett till fondkontot anslutet bankkonto inte finns erforderliga medel för åtgärden eller om Banken inte förses med de uppgifter som krävs för åtgärden. Banken får, på eget initiativ och efter egen bedömning, för kundens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd avseende fondandelar, om Banken särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom i meddelandet föreskriven tid. Kunden är bunden av åtgärd som Banken sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om kunden själv givit uppdrag om åtgärden. Bankens åtaganden omfattar endast att mottaga utdelning samt att underrätta kunden om sammanläggningar och delningar av investeringsfonder i vilka kunden är andelsägare. Om kunden har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form, får Banken välja hur utdelning ska ske, om kunden inte uttryckligen instruerat Banken om detta. C. Till fondkontot anslutet bankkonto I samband med öppnande av fondkonto i Banken enligt dessa Allmänna villkor ska kunden ansluta ett bankkonto i Banken till fondkontot. För anslutet bankkonto gäller de bestämmelser som vid var tid allmänt tillämpas av Banken för konto av aktuellt slag. Medel i utländsk valuta som Banken erlägger respektive mottar för kundens räkning ska innan kundens bankkonto belastas respektive gottskrivs omräknas till svenska kronor genom Bankens försorg enligt av Banken vid var tid tillämpad omräkningskurs. På anslutet bankkonto ska insättas medel som utgör förskott eller likvid för köpuppdrag (eller motsvarande), redovisning av försäljningsuppdrag (eller motsvarande), utdelning på ej återinvesterande fonder, avkastning på fondandelar samt medel som kunden eljest överlämnat till Banken för insättning på detta konto eller som Banken uppburit för kundens räkning. Banken får belasta anslutet bankkonto med belopp som kunden beordrat eller godkänt samt varje utlägg, kostnad eller avgift som har samband med förmedlingsuppdraget. Om erforderliga medel saknas på bankkontot äger Banken rätt att sälja fondandelar till täckande av sin fordran. D. Medgivande till betalning via Autogiro Kunden medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av Banken för överföring till kundens fondkonto i Banken via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela kunden i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får kunden på kontoutdrag från Banken. Medgivandet kan på kundens begäran överflyttas till annat konto i Banken eller till konto i annan bank. Kunden ska senast bankdagen före förfallodag ha tillräcklig behållning och/eller kreditutrymme på bankkontot för kundens betalningar. Kunden medger att uttaget får belasta kundens bankkonto i Banken enligt Bankens regler. Finns inte tillräcklig behållning och/eller kreditutrymme på kundens bankkonto ovan angiven dag eller den därpå följande bankdagen kommer ingen överföring att göras. Infaller förfallodagen på en dag, som inte är bankdag, görs överföringen närmast följande bankdag. Kunden kan återkalla ett lämnat medgivande till betalning via Autogiro. Medgivande upphör tre bankdagar efter det att kunden återkallat det. Återkallelse av medgivande görs genom ett skriftligt meddelande till Banken eller via annan rutin som anvisas av Banken. Kunden är medveten om att endast vissa av Bankens bankkonton kan användas för betalning via Autogiro. Upplysning om vilka bankkonton som kan användas för betalning via Autogiro kan erhållas av Banken. Banken får, men är inte skyldig, att avbryta kundens anslutning till Autogiro om kunden inte i rätt tid har tillräcklig behållning och/eller kreditutrymme på kontot, om kontoförhållandena förändras eller om kunden vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirot för Bankens räkning. Kunden medger därför att uppgifter ur Bankens register får sambehandlas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister. E. Handel med fondandelar över fondkontot På uppdrag av kunden utför Banken köp och försäljning av fondandelar för kundens räkning. Endast kontanta medel i svensk valuta kan mottas för placering på fondkontot. De bokförs som insättning på fondkontot. Banken ska därefter placera insatta sparmedel på det sätt Kunden vid var tid bestämmer. Placering kan dock bara göras i sådana placeringsalternativ som Banken tillhandahåller. Närmare upplysningar om de placeringsalternativ Banken vid var tid tillhandahåller kan erhållas på Bankens samtliga kontor. För det fall Kunden inte lämnar anvisning om fördelningen mellan placeringsalternativen, eller om sådan anvisning inte kan följas, får Banken avvakta med placering tills hindret upphört. Avkastning av visst placeringsalternativ används om möjligt för återinvestering i motsvarande alternativ. Om detta inte är möjligt ska avkastningen utbetalas till det till fondkontot anslutna bankkontot. Kunden är bunden av Bankens vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order, och av de villkor som vid var tid gäller för handel med fondandelar i och med att kunden tar Bankens tjänster i anspråk i vad avser fondandelarna. Med sådana villkor förstås dels regler i orderbekräftelse och i av Banken upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Banken, fondbolag, värdepappersbolag, annan bank, handelsplats, clearingorganisation eller annan registrator. Det åligger kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor. När Banken förvärvar fondandelar för kundens räkning ska Banken förteckna dessa på fondkontot enligt vad som framgår av A.1 ovan. Vid utförande av kunds order avseende köp och försäljning av fondandelar, och i tillämpliga fall då Banken av annan anledning avyttrar kunds fondandelar i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna villkor, gäller Bankens vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på kundens initiativ (s.k. execution-only tjänster) avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 8 kap 25 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer Banken regelmässigt inte att bedöma om den aktuella tjänsten eller fondandelen passar kunden. Kunden är medveten om att Banken kan spela in telefonsamtal t.ex. i samband med att kunden lämnar Banken uppdrag om handel eller instruktioner avseende kundens fondkonto eller anslutet bankkonto.

2 Sparbanken Öresund Fondtorg 2 (3) F. Upphörande av fond m.m. utan särskild ansökan senast tre månader efter konkursbeslutet. Banken ska så snart det är möjligt informera kund om att en viss fond upphör eller att en viss fond inte längre omfattas av de fonder som Banken vid var tid tillhandahåller. Kunden godtar att Banken i sådana fall, utan kundens hörande, avyttrar kundens aktuella fondandelar och, i första hand, använder likviden för att köpa andelar i annan av Banken bestämd fond eller, i andra hand, insätter likviden på kundens bankkonto. Banken får enligt bestämmelsen i A. 2. uppdra åt annan bank som har rätt att driva värdepappersrörelse eller åt ett värdepappersbolag att i Bankens ställe låta sig registreras för kundens fondandelar. G. Övriga bestämmelser 1. Bankdag Med bankdag avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som, beträffande betalning av skuldebrev, inte är likställd med allmän helgdag. 2. Avgifter m.m. För tjänster enligt fondkontoavtalet och dessa Allmänna villkor uttages avgifter i enlighet med vad Banken meddelat kunden vid öppnandet av fondkontot eller senare i enlighet med de avgifter som Banken vid var tid tillämpar. Kunden ska svara för alla sådana eventuella skatter och avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med anledning av uppdrag som Banken utför för kundens räkning enligt fondkontoavtalet och dessa Allmänna villkor. Upplysning om gällande avgifter kan på begäran erhållas på Bankens kontor. Kunden ska ersätta Bankens kostnader, avgifter och utlägg som har samband med Bankens uppdrag enligt dessa villkor samt kostnader, avgifter och utlägg för att bevaka och driva in Bankens fordran hos kunden. 3. Meddelanden Banken äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden angiven e-postadress eller via meddelande i Internetbanken eller via Bankens webbplats när Banken bedömer att så är lämpligt. Meddelanden som avsänts av Banken med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som kunden uppgivit eller som på annat sätt är känd för Banken. Meddelande genom telefax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit kunden tillhanda vid avsändandet, om det sänts till av kunden uppgivet nummer, elektronisk adress eller via meddelande i Internetbanken. Om ett sådant meddelande når kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från kunden till Banken ska ställas till Bankens postadress, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från kunden ska anses ha kommit Banken tillhanda den bankdag meddelandet kommit till nämnda adress. För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke-professionell kund, gäller att meddelandet kan åberopas om det avsänts på ett ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Dock ska kund som har anledning anta att meddelande inte kommit Banken tillhanda eller förvanskats, skicka om meddelandet till Banken. 4. Utlämnande av uppgift till annan Kunden medger att Banken får lämna uppgift om kunden till fondbolag, myndighet eller annan såvida skyldighet att lämna sådan uppgift följer av svensk eller utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Bankens avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper Kunden är skyldig att tillhandahålla Banken sådana uppgifter, inkluderande skriftliga handlingar, på begäran av Banken. Kunden medger även att Banken får lämna vidare kundens personuppgifter till Bankens dotter-/intressebolag och samarbetspartners i den utsträckning det krävs för fullgörande av skyldigheter enligt lag och författning, fondkontoavtalet och dessa Allmänna villkor. 5. Felaktig förteckning i fondkontot m.m. För den händelse Banken felaktigt skulle förteckna fondandelar på fondkontot eller sätta in medel på anslutet bankkonto, äger Banken korrigera förteckningen eller insättningen. Kunden äger inte ställa några krav gentemot Banken med anledning av sådan felaktighet. Om kunden förfogat över sådana felaktigt förtecknade fondandelar eller insatta medel, ska kunden snarast möjligt ersätta Banken. Om Banken vidtagit korrigering av nämnvärd betydelse, ska Banken underrätta kunden därom. 6. Insättningsgaranti och investerarskydd Enligt lagen (1995:1517) om insättningsgaranti har kunden, om denne i händelse av Bankens konkurs inte skulle få ut sina likvida medel innestående på konto hos Banken, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst kr eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar euro då ersättningsrätten inträder. Ersättningen betalas ut av Riksgälden utan Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av Bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Banken, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. 7. Redovisning Kunden erhåller årligen skriftlig redovisning avseende fondkontot. Kunden ska granska denna redovisning, jämte samtliga avräkningsnotor och annan redovisning från Banken, samt också bevaka att sådana erhålls. Kunden avsäger sig sådan information som fondbolagen tillsänder Banken i egenskap av registrerad förvaltare för fondandelar i kundens ställe. 8. Reklamation och hävning Kunden ska omgående skriftligen till Banken påtala fel eller brister som framgår av avräkningsnota, orderbekräftelse, kontoutdrag, årsredovisning eller annan av Banken utskickad redovisning, att sådan information uteblivit eller övriga fel och brister som förevarit vid utförande av uppdrag enligt fondkontoavtalet och dessa Allmänna villkor (reklamation). Kunden kan gentemot Banken bli ansvarig för skada till följd av utebliven reklamation enligt ovan. Om kunden vill begära hävning av ett utfört köp- eller säljuppdrag ska detta framföras uttryckligen till Banken i samband med att felet eller bristen påtalas. För utfört uppdrag lämnat av en konsument i egenskap av ickeprofessionell kund gäller dock att begäran om hävning av utfört köpeller säljuppdrag får framföras till Banken utan dröjsmål och att begäran om annat pris än det Banken redovisat eller om skadestånd får framföras till Banken inom skälig tid efter det att kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran. Om reklamation eller begäran om hävning, skadestånd eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Bankens sida. 9. Begränsning av Bankens ansvar 9.1 Generellt Banken är inte ansvarigt för skada som beror på omständigheter utanför Bankens kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Banken svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvaltare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller för skada som orsakats av annan uppdragstagare som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer/tjänsteleverantörer eller uppdragstagare blivit insolventa. Banken svarar inte heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Banken beträffande finansiella instrument. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om Banken varit normalt aktsam. För uppdrag lämnat av annan kund än konsument i egenskap av icke-professionell kund ansvarar Banken inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Banken svarar inte för skada som förorsakats av uppdragstagare, som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Föreligger hinder för Banken att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa villkor eller köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.om Banken, till följd av sådan omständighet, är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, ska Banken respektive kunden inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 9.2 Särskilt med avseende på elektroniska tjänster Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i kundens, Bankens eller annans datasystem (hårdeller mjukvara), tele- eller elsystem som används för de tjänster som Banken tillhandahåller, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis att - kunden inte kan lämna elektronisk order, - kundens elektroniska order inte kommer fram till Banken,

3 Sparbanken Öresund Fondtorg 3 (3) - kundens elektroniska order kommer fram försenade till Banken och/eller att verkställa av dessa försenas, - kundens elektroniska order eljest inte kommer att verkställas på avsett sätt eller - information (såsom information om orderstatus, depå-/kontoinformation och kursinformation) som Banken tillhandahåller elektroniskt inte är tillgänglig för kunden eller är felaktig. Om fel eller störning enligt första stycket föreligger har Banken i allmänhet möjlighet att ta emot order muntligen via telefon. Muntliga order per telefon kan lämnas endast under tid som angivits på Bankens hemsida. Skulle fel eller störning enligt första stycket medföra att elektronisk order, t.ex. via Internetbanken, inte kan lämnas, och ett stort antal kunder samtidigt söker lämna order muntligen per telefon, kan möjligheten att lämna order på sistnämnda sätt i praktiken vara starkt begränsas. Om Banken varit normalt aktsam är Banken ej ansvarig för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av i första stycke angivna fel eller störningar (ej begränsat till uppräknade exempel), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angivits i andra stycket. Om Banken varit normalt aktsam är Banken inte heller ansvarig för skada som Kunden eller annan åsamkas på grund av fel eller brister i tillhandahållen information (såsom t.ex. information om innehav och kursinformation). Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angivits ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att omgående påtala detta för Banken. Vad gäller frist för att reklamera, begära hävning, annat pris respektive skadestånd samt konsekvenser av utebliven eller för sen reklamation hänvisas till punkt G.8 (Reklamation). rättsliga skyldigheter, fondkontoavtalet och dessa Allmänna villkor. Banken, och Bankens dotter-/intressebolag och samarbetspartners kan även komma att behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m m med anknytning till dessa Allmänna villkor. Behandling av kundens personuppgifter kan även komma att ske hos Banken och Bankens dotter-/intressebolag och samarbetspartners för ändamål som avser direkt marknadsföring, marknadsanalyser eller statistik. Kunden har rätt att en gång om året få veta vad Banken registrerat om kunden samt få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Banken. 15. Tillämplig lag Tolkning och tillämpning av fondkontoavtalet, dessa Allmänna villkor och Bankens särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order ska ske enligt svensk rätt. 10. Avstående från uppdraget m.m. Banken förbehåller sig rätten att avsäga sig uppdrag enligt dessa villkor avseende svenska fondandelar inom fem bankdagar och utländska fondandelar inom femton bankdagar från mottagandet. För utlämnande/ överföring av fondandelarna i fråga gäller därvid vad som nedan i punkt G. 11. anges om utlämnande/överföring vid uppsägning. 11. Uppsägning Envar av Banken och kunden kan säga upp fondkontoavtalet enligt dessa villkor till upphörande trettio bankdagar efter det att part skriftligen till motparten avsänt uppsägningen. Vid fondkontoavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa villkor. Fondkontoavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får envar av Banken och kunden säga upp uppdrag enligt dessa villkor avseende vissa fondandelar på samma villkor som anges ovan. Oavsett vad som sagts i föregående stycken får part säga upp fondkontoavtalet med omedelbar verkan, om motparten väsentligen brutit mot avtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte inom rimlig tid vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Vidare får part häva ett enskilt köp- eller säljuppdrag som utförts i kommission om det annars, i enlighet med kommissionslagens (2009:865) bestämmelser, finns en viktig grund för att frånträda sälj- eller köpuppdraget i förtid. Vid fondkontoavtalets upphörande ska Banken förfara på sätt som angivits under punkt F. 12. Begränsning av åtaganden och förhållanden till andra avtal m m Banken är inte skyldig att vidta andra åtgärder än vad som anges i dessa villkor, om inte särskilt avtal därom skriftligen träffats. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa villkor. För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion ska samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med fondandelar mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. 13. Ändring av de Allmänna villkoren Ändring av dessa villkor ska ha verkan gentemot kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att kunden enligt punkten G 3 ovan ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om kunden inte godtar ändringen har han rätt att inom nämnda tid säga upp fondkontoavtalet enligt dessa villkor till upphörande utan iakttagande av i punkt G 11 ovan nämnd uppsägningstid. 14. Information om behandling av personuppgifter Banken, och Bankens dotter-/intressebolag och samarbetspartners kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Bankens

4 1 (2) Förhandsinformation enligt distans- och hemförsäljningslagen Fondkontoavtal - Sparbanken Öresund Fondtorg Vid ingående av ett nytt avtal mellan (banken) och en konsument på distans ska banken enligt lag ge konsumenten viss s. k. förhandsinformation. Nedan följer denna information. Namn Organisationsnummer Adress Telefon E-post, Huvudsaklig verksamhet Bankens huvudsakliga verksamhet omfattar in- och utlåning, förmedling av betalningar samt försäljning och rådgivning avseende finansiella instrument. System-/administrationsansvarig Cerdo Bankpartner AB, dotterbolag till Organisationsnummer: Box 663, Helsingborg Telefon Ansvarig tillsynsmyndighet Banken står under Finansinspektionens tillsyn. Tjänstens huvudsakliga egenskaper Sparbanken Öresund Fondtorg är ett direktsparande i fonder i form av andelar i investeringsfonder. Banken utför köp och försäljning av fondandelar för kunds räkning enligt "Fondkontoavtal" med därtill hörande allmänna villkor som träffas mellan kund och banken. Med fondandel avses andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Ett bankkonto ska vara anslutet till fondkontot. Pris inkl. arvoden, skatter och avgifter Pris och kostnader utgår enligt de grunder som banken vid varje tidpunkt tillämpar. Tjänsten är för närvarande kostnadsfri. Skatter, avgifter och kostnader som varken betalas genom eller påförs av banken Inköpsavgift kan förekomma i enstaka fondbolag, för mera utförlig information se Fondförvaltningskostnad som består av dels förvaltningsavgift till fondbolag, dels övriga kostnader, t. ex. courtage. Beloppet är fråndraget fondkursen. Kapitalvinstskatt resp. kapitalförlust redovisas i förekommande fall via fondbolaget till Skatteverket och ingår i Allmänna Självdeklarationen. Särskilda risker Historisk värdeutveckling och avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du sparar i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Att spara i en enskild fond innebär alltid en högre risk än att sprida sparandet i flera olika fonder. För en mera utförlig information om risker hänvisas till "Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument" som finns på. Sättet för betalning Tjänsten är för närvarande kostnadsfri. POSTADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER BANKGIRO WEBBADRESS CLEARINGNUMMER STYRELSENS SÄTE E-POST

5 2 (2) Förhandsinformation enligt distans- och hemförsäljningslagen Fondkontoavtal - Sparbanken Öresund Fondtorg Ångerrätt Kunden har ångerrätt. Ångerrätten utövas genom att kunden skickar ett meddelande till banken om att han eller hon önskar frånträda avtalet. Om endast en av flera kunder undertecknat meddelandet anses ångerrätten utövad av samtliga. Meddelandet ska skickas inom 14 dagar räknat från den dag avtal ingås. Ångerrätten gäller enbart det inledande Fondkontoavtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, uttag, köp, betalningar, transaktioner, överföringar m. m. eller motsvarande, som utförts under avtalstiden för detta avtal. Någon ångerrätt föreligger inte heller för de enskilda avtal, tjänster, uttag, köp, betalningar, transaktioner, överföringar m. m. eller motsvarande, som banken redan på kundens begäran har fullgjort innan kunden utövar sin ångerrätt. För att kunna avsluta avtalet ska först eventuella värdepapper överföras till annat fondkonto. För mera utförlig information hänvisas till punkt G.11 i "Fondkontoavtal - Allmänna villkor". Samma gäller även för likvida medel på fondkontot eller bankkonto som är anslutet till fondkontot. Om kunden ångrar sig har banken rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid som kunden utnyttjat tjänsten och för kostnader fram tills kunden utnyttjat sin ångerrätt. Tid under vilken erbjudandet gäller Erbjudandet gäller tillsvidare. Avtalets kortaste löptid Avtalet gäller tillsvidare. Avtalstid, uppsägning Avtalet kan sägas upp av båda parter till upphörande 30 bankdagar efter det att part till motparten avsänt skriftlig uppsägning. Tillämplig lag och behörig domstol För avtalet gäller svensk lag. Svensk domstol är behörig att pröva frågor med anledning av avtalet. Banken följer svensk lag om marknadsföring. Behandling av klagomål Eventuella klagomål riktas till handläggaren eller till bankens klagomålsansvarige. Beslut i klagomålsärende fattas av den klagomålsansvarige. Kund som inte är nöjd med bankens beslut kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, tel , eller till Konsumenternas Bankoch finansbyrå, Box 24223, Stockholm, tel , eller till domstol. Garantifonder och liknande ersättningssystem Fondkontot omfattas av investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. POSTADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER BANKGIRO WEBBADRESS CLEARINGNUMMER STYRELSENS SÄTE E-POST

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL

RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL KUND Firma (Fullständigt namn) Efternamn, förnamn (nedan Kunden) Utdelningsadress Person-/Organisationsnummer Utländskt skatteregistreringsnummer Postnummer och ort E-postadress

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder erbjuder Fondkonto genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL Fondab erbjuder Fondkonto och har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Dessa allmänna villkor

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT DEFINITIONER I Allmänna villkor för handel med finansiella instrument förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det är definierat

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto Gäller från 2016-11-01 1. Definitioner a) Annat eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett investeringssparkonto och som kunden, eller banken, för kundens räkning, har

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS)

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Det individuella pensionssparandet i Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt

Läs mer

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND Sida 1 av 6 Välkommen som investerare i våra fonder! Fyll i samtliga uppgifter nedan och skicka blanketten till via post, e-post eller fax enligt uppgifterna längst ner på

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 1(6) Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer