ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO"

Transkript

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1. DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det är definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. 1) överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, 2) penningmarknadsinstrument, 3) fondandelar och 4) finansiella derivatinstrument, dels värdehandling, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, d.v.s. 1) aktie eller skuldebrev eller annat fordringsbevis som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument, 2) borgensförbindelse, 3) gåvobrev, 4) pantbrev eller liknande handling b) avräkningsnota besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts c) reglerad marknad som det är definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut d) marknadsplats en reglerad marknad eller en handelsplattform (MTF) e) handelsplats en marknadsplats, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES f) handelsplattform (MTF) som det är definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. ett multilateralt handelssystem inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller börs som sammanför ett flertal köp- eller säljintressen i finansiella instrument från tredje man inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att det leder till avslut g) systematisk internhandlare som det är definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. värdepappersinstitut som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller handelsplattform h) förvaring av värdepapper såväl förvaring av fysiska värdepapper som sådant förvar av dematerialiserade värdepapper som uppkommer genom registrering i depå i) depåförande institut värdepappersinstitut som på uppdrag av banken eller annat depåförande institut förvarar värdepapper i depå för kunders räkning j) värdepappersinstitut som det är definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. värdepappersbolag, svenska kreditinstitut med tillstånd att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial, samt utländska företag med tillstånd att bedriva verksamhet som motsvarar värdepappersrörelse k) central värdepappersförvarare som det är definierat i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument d.v.s. svenskt aktiebolag som enligt 2 kap. samma lag har tillstånd att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister l) bankdag dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). 2. FÖRVARING I DEPÅ M.M. 2.1 Förvaring hos banken Banken ska i depån registrera sådant värdepapper som mottagits av banken för förvaring m.m. i depå. Mottagna värdepapper förvaras av banken för kundens räkning. Banken får såsom förvaltare låta registrera mottagna värdepapper i eget namn hos central värdepappersförvarare, t.ex. Euroclear Sweden AB eller den som i utlandet fullgör motsvarande registreringsåtgärd avseende instrumentet. Därvid får kundens finansiella instrument registreras tillsammans med andra ägares finansiella instrument av samma slag. Enligt dessa Allmänna bestämmelser ska finansiellt instrument i kontobaserat system hos central värdepappersförvarare eller motsvarande anses ha mottagits när banken erhållit rätt att registrera eller låta registrera uppgifter avseende instrument i sådant system. Övriga värdepapper anses ha mottagits när de överlämnats till banken. Banken förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst värdepapper, se även punkt Om kunden har flera depåer hos banken och kunden inte instruerat banken om i vilken depå visst värdepapper ska registreras, får banken själv bestämma i vilken depå registreringen ska ske. Banken utför ingen äkthetskontroll av kundens värdepapper. Banken förbehåller sig skälig tid för registrering, överföring och utlämnande av värdepapper. Banken får avregistrera värdepapper från kundens depå när den som gett ut värdepapperet försatts i konkurs eller värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om det är praktiskt möjligt och lämpligt ska banken, bl.a. med beaktande av kundens intresse, i sådant fall försöka registrera värdepapperet i kundens namn. 2.2 Förvaring hos depåförande institut Banken får förvara kundens värdepapper hos depåförande institut. Depåförande institut kan i sin tur anlita annat depåförande institut för förvaring av kundens värdepapper. Depåförande institut utses av banken efter eget val, med iakttagande av de skyldigheter som åligger banken enligt lag och föreskrifter. Vid förvar hos depåförande institut i utlandet (inom eller utanför EES) omfattas kundens värdepapper av tillämplig nationell lag, vilket kan innebära att kundens rättigheter avseende dessa värdepapper kan variera jämfört med vad som skulle gälla vid en förvaring i Sverige. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i bankens namn för kunders räkning. I sådant fall får kundens värdepapper registreras tillsammans med andra ägares värdepapper, exempelvis på samlingskonto. Banken får även uppdra åt ett depåförande institut att i bankens ställe låta sig registreras för kundens värdepapper. 1 (16)

2 I särskilda fall får banken även låta kundens värdepapper ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Vid förvaring av kundens värdepapper på samlingskonto hos depåförande institut följer kundens rättigheter av tillämplig nationell lagstiftning. Huruvida kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att banken eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig nationell lag. I Sverige föreligger sakrättsligt skyddad separationsrätt under förutsättning att värdepappren hålls avskilda från det depåförande institutets eller bankens egna värdepapper. Vid förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det också, till följd av tillämplig utländsk lag, vara omöjligt att identifiera kunders värdepapper separat från det depåförande institutets eller bankens egna värdepapper. I sådant fall finns en risk att kundens värdepapper vid en konkurssituation eller annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller bankens tillgångar. Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende kundens värdepapper och till dem kopplade fordringar. 3. BANKENS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER 3.1 Allmänt Banken åtar sig att för kundens räkning vidta i punkterna angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. Åtagandena inträder om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits för svenska (d.v.s. utgivna av emittent med säte i Sverige) finansiella instrument registrerade hos central värdepappersförvarare från och med den femte bankdagen, och för övriga svenska värdepapper samt för utländska finansiella instrument, från och med den femtonde bankdagen efter det att värdepappren mottagits av banken. Banken är således inte skyldig att bevaka frister som löper ut dessförinnan. Banken vidtar i punkterna angivna åtgärder under förutsättning att banken i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från kunden, depåförande institut, emittent, agent (motsvarande) eller central värdepappersförvarare. För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annan information ansvarar emittenten. Prospekt och annan information om erbjudanden distribueras normalt inte av banken. Banken tillhandahåller i stället kunden en sammanfattning av erbjudandet. Kunden får samtidigt en anvisning om att kunden, vid eventuella frågor, kan kontakta banken. Banken får, helt eller delvis, underlåta att vidta en åtgärd, om det på depån anslutet konto inte finns medel eller kreditutrymme för åtgärden, om kunden inte medges kredit eller om banken inte får de uppgifter som krävs för åtgärden. Banken får vidta eller underlåta att vidta åtgärd avseende värdepapper som anges i punkterna 3.2 och 3.3. om banken särskilt angivit detta i meddelande till kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Kunden är därefter bunden av åtgärd som banken sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om kunden själv gett uppdrag om åtgärden. Vid bankens försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med bankens vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Likviden ska fördelas proportionellt mellan kunderna. Om kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja rätter, som tillkommit kunden till följd av dennes innehav av visst värdepapper, får banken sälja dessa rätter. 3.2 Svenska finansiella instrument Med svenska finansiella instrument avses i denna punkt 3.2 finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är registrerade hos central värdepappersförvarare samt handlas på svensk marknadsplats. För svenska finansiella instrument omfattar bankens åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt 3.1 de åtgärder som anges i punkt Beträffande andra finansiella instrument utgivna av emittent med säte i Sverige och upptagna till handel på en reglerad marknad utanför Sverige gäller istället vad som anges i punkt 3.3 beträffande utländska finansiella instrument Beträffande aktier åtar sig banken att a) ta emot utdelning. Om kunden har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form, får banken välja utdelning i form av kontanter om kunden inte lämnat annan instruktion; b) vid nyemission avseende aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm large-, mid- och small-cap, i vilken kunden har företrädesrätt, underrätta kunden härom samt för kundens räkning teckna sådana aktier om inte annat överenskommits. För övriga marknadsplatser tecknas aktier endast på uppdrag från kunden. Dock sker inte någon teckning om banken på sista teckningsdagen finner att emissionskursen inte är lägre än rådande marknadskurs. Kunden kan dock begära att teckning ändå ska verkställas. Sådana teckningsrätter som inte kan utnyttjas utan kompletteringsköp ska banken sälja, om det är praktiskt möjligt och lämpligt bl.a. med beaktande av kundens intresse. Kunden kan dock begära att sådant kompletteringsköp av teckningsrätter, som behövs för att alla teckningsrätter som tillkommer kunden ska kunna till fullo utnyttjas, ska göras; c) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till kunden från emittenten (inlösen/återköp) underrätta kunden om och, efter särskilt uppdrag från kunden, biträda denne med önskade åtgärder. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till kunden; d) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till kunden från annan (uppköp) underrätta kunden om och efter särskilt uppdrag från kunden biträda denne med önskade åtgärder. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till kunden; e) vid fondemission avseende aktier dels underrätta kunden därom, dels uttaga på kunden belöpande nya aktier och fondaktierätter, dels om inte överenskommelse träffats om annat sälja på kunden belöpande överskjutande fondaktierätter; f) såvitt avser aktier i s.k. avstämningsbolag underrätta kunden om begärd tvångsinlösen; g) såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation mottaga respektive lyfta kapitalbelopp och annat förfallet belopp; samt h) på skriftligt uppdrag av kunden, ombesörja att hos central värdepappersförvarare förvaltarregistrerade aktiers rösträtt registreras i 2 (16)

3 kundens namn. Detta förutsätter dock att uppdraget är banken tillhanda senast femte bankdagen före sista dag för införande i aktieboken för rätt att delta i bolagsstämma, och att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rutin. Om depån innehas av två eller flera gemensamt och det i uppdraget inte angetts i vems namn aktierna ska registreras sker rösträttsregistrering av aktierna i den persons namn som angivits som ansvarig för depån och vars personnummer angivits i depå-/kontoavtalet Beträffande teckningsoptioner åtar sig banken att i god tid underrätta kunden om sista dag för aktieteckning och, efter särskilt uppdrag från kunden, söka verkställa kompletteringsköp av teckningsoptioner och verkställa nyteckning av aktier. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med teckningsoptioner ska banken - om banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse, - sälja teckningsoption som inte utnyttjats Beträffande inköpsrätter åtar sig banken att i god tid underrätta kunden om sista dag för köpanmälan och, efter särskilt uppdrag av kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inköpsrätt och ombesörja köpanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inköpsrätten, ska banken om banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt sälja inköpsrätt som inte utnyttjats Beträffande inlösenrätter åtar sig banken att i god tid underrätta kunden om sista dag för inlösenanmälan och, efter särskilt uppdrag av kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inlösenrätt och ombesörja inlösenanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inlösenrätten, ska banken om banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse sälja inlösenrätt som inte utnyttjats Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier åtar sig banken att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl. a. med beaktande av kundens intresse Beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden åtar sig banken att a) mottaga respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits; b) beträffande premieobligationer lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragning som skett efter det att premieobligation mottagits av banken samt underrätta kunden om utbyte och biträda kunden med önskade åtgärder med anledning därav; c) beträffande konvertibler och andra konverteringsbara skuldförbindelser i god tid underrätta kunden om sista konverteringsdag samt efter särskilt uppdrag från kunden verkställa konvertering; d) vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilken kunden har företrädesrätt, tecknas sådana skuldebrev/skuld-förbindelser endast på särskilt uppdrag från kunden. Därvid ska gälla vad som angivits i punkt avseende nyemission av aktier; e) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av skuldebrev/skuldförbindelser riktat till kunden från emittenten eller annan och som banken erhållit information om på sätt som angetts i punkt 3.1, underrätta kunden därom och efter särskilt uppdrag från kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av skuldebrev/skuldförbindelser riktat till kunden; samt f) vid meddelande om förtida inlösen och kallelse till fordringshavarmöte eller liknande förfarande avseende skuldebrev/skuldförbindelser som kunden innehar och som banken erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt 3.1 underrätta kunden därom och efter särskild överenskommelse med kunden biträda denne i samband därmed Övriga svenska finansiella instrument Beträffande finansiella instrument som inte omfattas av punkt såsom optioner, terminer och fondandelar, omfattar bankens åtagande att i förekommande fall lyfta utdelning, samt i övrigt vidta de åtgärder som banken åtagit sig i särskilt avtal med kunden. 3.3 Utländska finansiella instrument Beträffande aktier och skuldförbindelser, som inte omfattas av punkt 3.2 och som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES, omfattar bankens åtagande, med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs ovan i punkt 3.1, att vidta samma åtgärder som beträffande motsvarande svenska finansiella instrument med undantag för de särskilda åtaganden beträffande konvertibler, andra konverteringsbara skuldförbindelser, skuldebrev, eller skuldförbindelser som anges ovan i punkt när banken bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt, bl. a. med beaktande av kundens intresse. Beträffande andra utländska finansiella instrument än de i föregående stycke angivna omfattar bankens åtagande endast att vidta de åtgärder banken åtagit sig i särskilt avtal med kunden. Kunden är införstådd med att kundens rättigheter avseende utländska finansiella instrument varierar beroende på vilket lands lag som dessa finansiella instrument omfattas av. Kunden är även införstådd med och medger att banken då åtgärd avser utländskt finansiellt instrument kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot kunden än de som tillämpas i det land där åtgärd ska verkställas. Kunden uppmärksammas särskilt på att det för vissa utländska aktier registrerade hos central värdepappersförvarare eller utländsk motsvarighet kan råda, på grund av inskränkningar i dess åtaganden, begränsade möjligheter för aktieägare att utöva vissa rättigheter t.ex. att medverka vid bolagsstämma och att delta i emissioner samt att erhålla information därom. 3.4 Svenska och utländska värdehandlingar Beträffande svenska och utländska värdehandlingar omfattar bankens åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs ovan i punkt 3.1 att göra vad banken åtagit sig i särskilt avtal med kunden. 4. TILL DEPÅ ANSLUTET KONTO, KREDIT M.M. 4.1 Konto Anslutet konto Till depån ansluts ett eller flera konton. Om överenskommelse inte träffas om annat förs konto i svenska kronor Insättning på konto 3 (16)

4 På kontot får insättas medel som utgör förskott eller likvid för köpuppdrag (eller motsvarande), redovisning av försäljningsuppdrag (eller motsvarande), avkastning på förvaltade värdepapper samt som kunden i annat fall överlämnat till banken eller som banken tagit emot för kundens räkning, såvida inte kunden anvisat banken annat konto för insättningen Utländsk valuta Medel i utländsk valuta som banken betalar respektive tar emot för kundens räkning ska innan beloppet sätts in eller tas ut, växlas till svenska kronor enligt av bankens vid var tid tillämpade villkor. Detta gäller dock inte om kontot förs i den utländska valutan Belastning av konto Banken får belasta kontot med belopp som kunden beordrat eller godkänt och utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med kontot eller depån. Banken får vidare belasta kontot med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt som banken utfört åt kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som banken vid var tid har gentemot kunden. 4.2 Kredit Kreditvillkor Om banken medger kunden rätt att genomföra en transaktion över depån eller kontot mot erhållande av kredit, gäller följande kreditvillkor, i den mån inte annat avtalats i särskilt kreditavtal mellan kunden och banken. Kunden har rätt att nyttja kredit på depå/konto upp till maximalt beviljat kreditbelopp. Rätten till kredit gäller, om inte banken meddelar annat, upp till ett belopp som motsvarar det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån och anslutna konton samt andra tillgångar som är pantsatta som säkerhet för krediten med beaktande även av andra förpliktelser (utfärdande av optioner eller andra derivatinstrument) för vilka nämnda tillgångar också utgör säkerhet Uppsägning m.m. Kundens kredit enligt dessa Allmänna bestämmelser gäller tills vidare, med rätt för banken att säga upp krediten till betalning med en uppsägningstid av tio kalenderdagar, om inte kunden är konsument då uppsägningstiden är två månader. Vid uppsägning av depå-/kontoavtalet enligt punkt 10.9 är krediten förfallen till betalning vid tidpunkten för depå-/kontoavtalets upphörande. Senast den dag kundens rätt till kredit upphör ska kunden återbetala utnyttjad kredit inklusive upplupen ränta till banken. Om kunden önskar säga upp krediten ska kunden meddela banken detta och betala tillbaka utestående kreditbelopp och upplupen ränta. 4.3 Belåningsvärde m.m. Belåningsvärdet av tillgångarna i depån och på anslutna konton, samt andra tillgångar som är pantsatta som säkerhet, beräknas av banken i enlighet med de regler som banken vid var tid tillämpar för kredit av aktuellt slag. Kunden kan från banken erhålla uppgift om det aktuella sammanlagda belåningsvärdet, aktuellt belåningsvärde för visst i depån förvarat finansiellt instrument och belåningsvärdet respektive ställningen på anslutet konto. Kunden ansvarar för att själv hålla sig underrättad om det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån och på anslutna konton, samt andra tillgångar som är pantsatta som säkerhet, samt att tillse att säkerhetsbrist (överbelåning) inte vid någon tidpunkt uppkommer, d.v.s. att det utnyttjade kreditbeloppet inte vid någon tidpunkt överstiger tillgångarnas sammanlagda belåningsvärde. Om säkerhetsbrist ändå skulle uppkomma är kunden skyldig att, omedelbart och utan tillsägelse, till banken betala överskjutande skuldbelopp eller ställa tilläggssäkerhet i sådan utsträckning att säkerhetsbrist inte längre föreligger. Sker inte sådan betalning eller sådant ställande av tilläggssäkerhet, har banken rätt att säga upp krediten till omedelbar betalning. Banken har dock rätt att försälja ställd säkerhet i sådan utsträckning att säkerhetsbrist inte längre föreligger. 4.4 Ränta Ränta på tillgodohavande För tillgodohavande på anslutet konto löper ränta enligt den räntesats som banken vid var tid tillämpar för tillgodohavande på anslutet konto. Uppgift om aktuell räntesats och räntekapitalisering kan erhållas av banken Ränta på skuld För skuld på anslutet konto och/eller kredit löper ränta enligt en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuldbelopp. Räntesatsen är rörlig. Den räntesats som gäller när krediten lämnas är angiven i Kreditavtal Depå/Konto. Uppgift om aktuell räntesats och räntekapitalisering kan erhållas av banken Beräkning av ränta Ränta på tillgodohavande räknas från och med insättningsdagen till dagen för uttag. Ränta på skuldbelopp utgår från och med dagen då skuld uppkommit till dagen för återbetalning. Vid bedömning av om tillgodohavande respektive skuld finns på anslutna konton, bedöms var konto för sig. Detta innebär t.ex. att ett anslutet konto kan komma att gottskrivas ränta samtidigt som ett annat anslutet konto belastas med ränta Ändring av räntesats Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med kreditpolitiska beslut, ändring av bankens upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för banken. Ändring av räntesatserna av annan anledning får ske endast från och med den dag då banken meddelat kunden om ränteändringen. Om kunden är konsument gäller beträffande ränta för skuld på anslutet konto istället att räntesatsen får ändras endast i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändring av upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som banken inte skäligen kunde förutse när depå- /kontoavtalet ingicks. Banken meddelar kunden om ändrad räntesats innan den börjar gälla. Uppgifter om räntesatser kan erhållas hos banken. Räntesatsen får även ändras med omedelbar verkan efter ändringar i en referensränta som banken inte har något betydande inflytande över. I detta fall får banken underrätta kunden genom att i nästa depåsammandrag informera om den nya räntesatsen. Banken är skyldig att tillämpa bestämmelsen även till kundens förmån Dröjsmålsränta För belopp varmed kunden är i betalningsdröjsmål, har banken rätt till dröjsmålsränta på förfallet belopp från förfallodagen till dess betalning sker med en räntesats som med fem procentenheter överstiger den gällande räntesatsen för skuld på anslutet konto enligt punkt ovan. 4 (16)

5 5. PANT 5.1 Bestämmelser om pant Bestämmelser om pant finns, förutom i detta avsnitt, även i depå- /kontoavtalet i punkten Pantförskrivning. 5.2 Avkastning av pant Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten samt egendom som trätt i pantsatt egendoms ställe omfattas också av pantsättningen och utgör pant. 5.3 Begränsning av pantförskrivningen Pant ska inte utgöra säkerhet för fordran på kunden som banken har förvärvat eller kan komma att förvärva från annan än kunden, om nämnda fordran varken har samband med kundens handel med värdepapper eller har uppkommit genom belastning av kundens konto. 5.4 Bankens åtagande som panthavare Bankens åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa Allmänna bestämmelser. 5.5 Hur pant tas i anspråk av banken Om kunden inte fullgör sina skyldigheter mot banken enligt depå- /kontoavtalet eller skyldigheter som uppkommit i samband med kundens transaktioner med värdepapper får banken ta panten i anspråk på sätt banken finner lämpligt. Banken ska förfara med omsorg och, i förväg underrätta kunden om ianspråktagandet om det är möjligt och underrättelse enligt bankens bedömning kan ske utan att vara till nackdel för banken i egenskap av panthavare. Banken får bestämma i vilken ordning ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden m.m.) ska tas i anspråk. Pantsatta värdepapper får säljas utanför den marknadsplats där värdepappret handlas eller är upptaget till handel. Om panten utgörs av tillgodohavande på konto hos banken, får banken utan att i förväg underrätta kunden, omedelbart ta ut förfallet belopp från kontot. 5.6 Rätt för banken att teckna pantsättares namn Kunden ger banken bemyndigande att själv eller genom någon som banken utser, teckna kundens namn då detta krävs för att genomföra pantrealisationen eller för att annars tillvarata eller utöva bankens rätt med avseende på pantsatt egendom. Därmed får banken även öppna särskild depå och/eller VP-konto hos Euroclear Sweden AB eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består. 5.7 Borgensmans rätt till pant Om borgen har tecknats för kundens förpliktelser enligt depå- /kontoavtalet, gäller följande i fråga om borgensmans rätt till egendom som pantsatts enligt depå-/kontoavtalet av kunden ensam eller tillsammans med annan. Om banken tagit borgen i anspråk, ska panten därefter utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot kunden endast i den mån detta har angivits i borgensförbindelsen. Sådan rätt är efterställd bankens rätt till pant. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav, ska de ha rätt till panten i förhållande till var och ens återkrav, såvida de inte överenskommit om annat. Banken får så länge banken inte tagit borgen i anspråk lämna ut pant, som enligt bankens bedömning inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt depå-/kontoavtalet, utan att på grund därav minska borgensmanens ansvar. 5.8 Utlämnande av pant Om kunden till annan pantsatt värdepapper registrerade i depån, eller medel på konto anslutet till depån, får banken, även om kunden invänt mot detta, utlämna/överföra värdepapper och aktuell pant respektive överföra medel på till depån anslutet konto till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande/överföring ska sändas till kunden. 5.9 Kundens förfogande över pant Kunden får inte, utan att samtycke dessförinnan lämnats av banken i varje särskilt fall, till annan pantsätta eller på annat sätt förfoga över egendom som är pantsatt enligt depå-/kontoavtalet och dessa Allmänna bestämmelser. Kundens förfogande i strid med denna bestämmelse ska, med tillämpning av punkt 9.8, tredje stycket, anses som ett väsentligt brott mot avtalet. Detta innebär att banken har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 6. UPPDRAG Punkt 6 i Allmänna bestämmelser har utgått i sin helhet. 7. HANDEL MED FINANSIELLT INSTRUMENT På uppdrag av kunden utför banken köp och försäljning av finansiella instrument samt andra uppdrag avseende handel med finansiella instrument för kundens räkning. Kund får inte lägga köporder avseende finansiella instrument om inte täckning finns på det till depån anslutna kontot eller säljorder avseende finansiella instrument om inte de värdepapper som ordern avser finns i depån. Efter fullgörandet och om förutsättningar för detta föreligger, redovisar banken dessa transaktioner i kundens depå. Banken är inte skyldig att utföra sådana order som anges ovan. Kunden är dock bunden av order som verkställs trots att det inte finns täckning på det till depån anslutna kontot eller att aktuella värdepapper inte finns i depån. Kunden är medveten om att banken kan spela in och bevara telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation i samband med att kunden lämnar banken uppdrag om handel eller instruktioner avseende kundens depå och anslutna konton. Samtal kan även komma att spelas in och bevaras vid andra kontakter med kunden. I och med att kunden undertecknar depå-/kontoavtalet är kunden bunden av bankens vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order och de villkor som vid var tid gäller för handel med visst finansiellt instrument. Med sådana villkor förstås bland annat (i) Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, (ii) villkor i orderunderlag och (iii) villkor i av banken upprättad avräkningsnota. Banken ska på kunds begäran tillhandahålla kunden gällande riktlinjer och villkor som avses i detta stycke. 5 (16)

6 Vid handel med finansiella instrument kan utöver de riktlinjer och villkor som avses i första stycket tillkomma regler antagna av banken, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Det åligger kunden att hålla sig underrättad och följa nu nämnda villkor och regler. Enligt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument har banken rätt att makulera köp eller försäljning där avslut träffats för kundens räkning i den omfattning som avslutet makulerats av aktuell handelsplats. Samma rätt gäller om banken i annat fall finner makulering av avslut vara nödvändig med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av banken, marknadsmotpart eller av kunden själv, om kunden genom order handlat i strid med gällande lag, annan författning eller om kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Har avslutet som makulerats redan redovisats i kundens depå kommer banken att korrigera och redovisa makuleringen för kunden. För den händelse någon av banken eller kunden skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för kunden enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, ska samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. 8. SKATTER M.M. Kunden ska svara för skatter och andra avgifter som ska betalas enligt svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal eller bankens avtal med svensk eller utländsk myndighet med avseende på värdepapper registrerade i kundens depå eller med anledning av uppdrag som banken utfört för kundens räkning, t.ex. preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning. Banken kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal, eller bankens avtal med svensk/utländsk myndighet, vara skyldig att för kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt och andra avgifter grundat på utdelning/ränta/avyttring/innehav avseende kundens värdepapper. Det åligger kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som banken bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. Om banken betalat skatt för kundens räkning får banken belasta anslutet konto med motsvarande belopp på sätt som anges i punkt Banken ska, på särskilt uppdrag av kunden, om rätt därtill föreligger och om banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med beaktande av kundens intresse, söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Banken får i samband med detta teckna kundens namn samt även lämna uppgift om kunden och kundens värdepapper i den omfattning som krävs. 9. INTERNETTJÄNSTEN - CARNEGIE ONLINE 9.1 Tillgängliga tjänster m.m. Carnegie Online ger kunden möjlighet att via Internet komma i kontakt med banken och att ta del av och utföra vissa tjänster m.m. För dessa tjänster krävs i vissa fall att avtal om respektive tjänst har träffats med banken. De tjänster som kan utnyttjas via Carnegie Online kan komma att variera från tid till annan. Vidare kan tillgängliga handelsplatser och finansiella instrument att variera från tid till annan. Aktuella tjänster, handelsplatser m.m. framgår på Carnegie Online. Kunden är skyldig att följa de instruktioner m.m. som vid var tid finns på Carnegie Online. 9.2 Behörighet m.m. Kunden ansvarar för att denne har för ändamålet lämplig och fungerande datorutrustning för att nå Carnegie Online. För att ta del av och utföra tjänster via Carnegie Online används en användaridentitet och en säkerhetslösning, t.ex. en personlig kod, som kunden erhåller från banken. Kod för tjänsten kan skickas via sms, e-post eller med rekommenderat brev. 9.3 Kundens ansvar Kunden förbinder sig att a) inte avslöja eller utlämna kod eller annan säkerhetslösning till annan b) genast ändra kod eller annan säkerhetslösning om det finns misstanke om att annan har fått kännedom om den c) inte anteckna kod så att dess egenskap av säkerhetslösning framgår d) förvara kod och eller annan säkerhetslösning så att annan inte får tillgång till den e) ansvara för skada som kan uppkomma genom försummelse från kundens sida vid handhavande av säkerhetslösning. Kunden ska omgående göra anmälan till banken om kunden misstänker missbruk av säkerhetslösning. 9.4 Handelsregler för Carnegie Online Bindande uppdrag Uppdrag som kunden lämnar via Carnegie Online är bindande för kunden Spärrar vid handel med finansiellt instrument Vid handel med finansiellt instrument via Carnegie Online kan spärrar avseende kurser, möjliga köp-/säljvolymer eller belopp förekomma hos banken eller på viss marknadsplats. Detta kan innebära att en lämnad order inte godtas av banken och därmed inte kommer att genomföras Täckning på konto m.m. Kund som har möjlighet att handla med finansiellt instrument via Carnegie Online får inte lägga köporder avseende finansiellt instrument om inte täckning finns på det till depån anslutna kontot eller säljorder avseende finansiellt instrument om inte de värdepapper som ordern avser finns i depån. Härvid beaktas dels redan utförda köp och försäljningar för vilka dag för leverans respektive likvid ännu inte infallit, dels redan lagd order som ännu inte lett till avslut. Banken är inte skyldig att utföra sådana order som anges ovan. Kunden är dock bunden av order som verkställs trots att det inte finns täckning på det till depån anslutna kontot eller att aktuella värdepapper inte finns i depån Övriga handelsregler Beträffande övriga regler för handel med värdepapper, se punkt 7 och Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. 6 (16)

7 9.5 Rätt att ställa in utnyttjandet av Carnegie Online Banken har rätt att utan föregående meddelande till kunden och med omedelbar verkan ställa in åtkomsten till Carnegie Online om a) banken misstänker att kundens nyttjande av Carnegie Online skulle kunna komma att stå i strid med lag, föreskrift, annan regel eller god sed på värdepappersmarknaden, eller om banken av annan anledning skulle finna att det föreligger särskilda skäl därtill b) banken finner att så bör ske för att skydda kundens, andra kunders, bankens eller andras intressen av en väl fungerande marknad c) kunden, enligt vad banken har anledning att anta, åsidosätter eller kommer att åsidosätta Allmänna bestämmelser eller instruktioner avseende Carnegie Online. Om banken beslutat att begränsa kundens nyttjande av Carnegie Online ska banken underrätta kunden härom snarast möjligt. Vad som angivits ovan om rätt till begränsning av nyttjande gäller även bankens rätt att avstå från att verkställa av kunden lämnat uppdrag. Banken är inte ansvarig för skada som kunden eller annan åsamkas till följd av stängning eller sådant avstående att utföra uppdrag som anges ovan. 9.6 Upphovsrätt Information som kunden erhåller från banken via Carnegie Online, t.ex. börs- och valutakurser och analysmaterial, får endast användas för kundens egna ändamål och får inte spridas vidare. 9.7 Begränsning av bankens ansvar Utöver vad som anges i punkt gäller att banken, om banken varit normalt aktsam, inte ansvarar för skada som åsamkas kund som inte får tillgång till Carnegie Online på grund av t.ex. underhåll av bankens system, driftavbrott eller andra störningar i bankens datasystem, teleförbindelse, elsystem eller liknande. Banken ska på sin hemsida i möjligaste mån lämna uppgift om när Carnegie Online eller tjänst på Carnegie Online inte kan nyttjas, t.ex. på grund av fel, störning eller underhåll av system. Om Carnegie Online eller tjänst på Carnegie Online inte kan nyttjas enligt vad som anges i första stycket har banken i allmänhet möjlighet att under bankens öppettider ta emot uppdrag per telefon, t.ex. order om köp eller försäljning av värdepapper. Dock kan, om ett stort antal kunder samtidigt försöker lämna order per telefon, möjligheten att lämna uppdrag vara begränsad. Om banken varit normalt aktsam är banken inte heller ansvarig för skada som kund eller annan åsamkas på grund av fel eller brister i bland annat kursinformation, nyhets- och analysmaterial, uppgift om innehåll i kundens depå och bekräftelser av olika slag. 10. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 10.1 Skatterättslig hemvist Kunden ansvarar för att förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte. Kunden ansvarar för att lämnade uppgifter av betydelse för bl.a. beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga. Kunden ska utan dröjsmål till banken skriftligen anmäla förändringar i sådana avseenden, t.ex. flytt utomlands samt ändring av namn, adress, telefonnummer och e-postadress Avgifter och kostnader m.m. Avgift för förvar och utförande av bankens tjänster enligt depå- /kontoavtalet ska betalas enligt vad som överenskommits vid respektive avtals ingående eller som senare överenskommits eller meddelats kunden på sätt som anges i dessa Allmänna bestämmelser. Avgift debiteras kundens konto hos banken i svenska kronor. Uppgift om gällande avgifter finns i bankens vid var tid gällande prislista och kan på begäran erhållas av banken. Kunden ska ersätta banken för kostnader och utlägg som har samband med bankens uppdrag enligt depå-/kontoavtalet samt ersätta banken för kostnader och utlägg som har samband med bankens uppdrag enligt depå- /kontoavtalet för att bevaka och driva in bankens fordran mot kunden Reklamation och hävning m.m. Kunden ska granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande och också bevaka att sådan redovisning erhålls. Kunden ska omgående underrätta banken (reklamera) eventuella fel eller brister som t.ex. framgår av avräknings-nota, depå-/kontoutdrag, transaktionssammandrag eller annan redovisning över utfört uppdrag som avsänts från banken, att redovisning uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande. Detsamma gäller andra avvikelser som hänför sig till avtal mellan kunden och banken. Om kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till banken. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas om-gående, förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från bankens sida. För meddelande avseende begäran om hävning eller annat pris, se även Allmänna villkor för handel med finansiella instrument under rubriken Reklamation och hävning. Banken är inte ansvarig för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående Ändring av Allmänna bestämmelser och avgifter Ändring av Allmänna bestämmelser eller bankens avgifter ska ha verkan gentemot kunden två månader efter det att kunden enligt Allmänna bestämmelser ska ha anses ha mottagit meddelandet. Om kunden inte godtar ändringen, har kunden rätt att säga upp depå-/kontavtalet till omedelbart upphörande Redovisning Banken slutredovisar utförda uppdrag genom avräkningsnotor via Carnegie Online och för kunder som saknar Carnegie Online genom skriftlig avräkningsnota. Bankens förvaltning i övrigt redovisas för varje kalenderår genom skriftlig redovisning av samtliga transaktioner som förekommit över depån och kontot. Kunden kan se utförda affärer och transaktioner via Carnegie Online. För kunder som saknar Carnegie Online lämnas skriftlig redovisning för depån/kontot var tredje månad. För kunder som saknar Carnegie Online och som genomfört en transaktion lämnas skriftlig redovisning inom 14 bankdagar efter den kalendermånad transaktionen skedde. 7 (16)

8 Banken ansvarar inte för riktigheten av information om värdepapper, som inhämtats av banken från extern informationslämnare. Banken ansvarar inte heller för riktigheten av information om kunds andelar i värdepappersfond, vilken förvaltas av annat fondbolag än fondbolag inom den koncern som banken tillhör Felaktig förteckning i depå m.m. Om banken av misstag skulle registrera värdepapper i kundens depå eller sätta in medel på anslutet konto, har banken rätt att snarast möjligt korrigera registreringen eller insättningen i fråga. Om kunden förfogat över av misstag registrerade värdepapper eller insatta medel, ska kunden snarast möjligt lämna tillbaka dessa till banken eller betala tillbaka de medel som mottagits vid avyttringen eller insättningen. Om kunden underlåter detta har banken rätt att köpa in värdepappren i fråga och belasta kundens konto med beloppet för bankens fordran samt, vid kundens förfogande över medel, belasta kundens konto med beloppet i fråga. Banken ska omedelbart underrätta kunden om att korrigering vidtagits enligt ovan. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot banken med anledning av sådana misstag. Vad som angetts i föregående stycke gäller även när banken annars registrerat värdepapper i depån eller satt in medel på konto, som inte skulle ha tillkommit kunden Avstående från uppdrag m.m. Banken har rätt att avstå från att utföra uppdrag enligt depå-/kontoavtalet och dessa Allmänna bestämmelser när skälig anledning finns. För utlämnande/överföring av värdepappren i fråga gäller därvid vad som i dessa Allmänna bestämmelser anges om utlämnande/överföring vid uppsägning Utlämnande av uppgift Banken kan, till följd av lag, myndighets föreskrift eller beslut och/eller bankens avtal med myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldig att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden enligt depå-/kontoavtalet eller enligt annat avtal mellan banken och kunden. Det åligger kunden att på begäran av banken tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som banken bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet Uppsägning m.m. Banken kan säga upp depå-/kontoavtalet till upphörande två månader efter det att kunden enligt dessa Allmänna bestämmelser ska anses ha fått meddelandet. Kunden kan säga upp depå-/kontoavtalet till upphörande en månad efter det banken enligt dessa Allmänna bestämmelser ska anses ha fått meddelandet. Vid depå-/kontoavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina skyldigheter enligt Allmänna bestämmelser. Depå- /kontoavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får var och en av banken och kunden säga upp uppdrag enligt Allmänna bestämmelser avseende visst värdepapper på samma villkor som anges ovan. Observera dock bankens rätt till uppsägning av kredit och kundens rätt till reglering av kredit som anges i punkt Oavsett vad som sagts ovan får part säga upp depå-/kontoavtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot avtalet. I sådant fall ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Banken får även säga upp depå-/kontoavtalet med omedelbar verkan vid förändringar av kundens skatterättsliga hemvist som medför att banken inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad som anges i punkt 8, eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras. Vid depå-/kontoavtalets upphörande ska banken till kunden utlämna/ överföra samtliga i depån registrerade värdepapper samt annan för kundens räkning av banken förvaltad pant eller om uppsägningen avser visst värdepapper detta värdepapper. Kunden ska lämna skriftliga anvisningar till banken om utlämnandet/överföringen av värdepapper och pengar. Om sådana anvisningar inte lämnats inom två månader efter den dag depå-/kontoavtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt kundens anvisningar, får banken a) beträffande finansiella instrument som registrerats enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, för kundens räkning öppna VP-konto eller motsvarande hos central värdepappersförvarare och till sådant konto överföra de finansiella instrumenten; b) beträffande värdepapper i dokumentform; om hinder inte föreligger mot utlämnande på grund av lag eller avtal, på betryggande sätt och på bekostnad av kunden sända värdepappren till kundens adress som är känd för banken; samt c) beträffande annat värdepapper än ovan nämnda samt värdepapper i dokumentform, om försändelse visar sig vara obeställbar, på det sätt banken finner lämpligt sälja eller på annat sätt avveckla värdepappren och, om värdepappren saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Banken får ta betalt för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för avvecklingen genom avdrag från försäljningslikviden. Eventuellt överskott utbetalas till kunden, medan eventuellt underskott omgående ska ersättas av kunden Begränsning av åtaganden och förhållanden till andra avtal Banken är inte skyldig att vidta andra åtgärder än vad som anges i depå- /kontoavtalet och dessa Allmänna bestämmelser, om inte särskilt skriftligt avtal träffats om detta. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa Allmänna bestämmelser Begränsning av bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Banken svarar inte för skada som orsakats av handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av uppdragstagare som banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan angivna organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Banken ansvarar inte heller för skada som uppkommer för kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot banken beträffande värdepapper. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av banken, om banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada. Denna 8 (16)

9 begränsning gäller dock inte om den indirekta skadan har orsakats av bankens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för banken, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska varken banken eller kunden vara skyldig att betala ränta. Är banken till följd av omständighet som nämns ovan förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Vad som sagts ovan gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument Meddelanden m.m. Meddelande från banken Banken lämnar meddelande till kunden med rekommenderat brev eller vanligt brev till kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den adress som anges i depå-/kontoavtalet. Kunden och banken kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till en annan adress. Banken har även rätt att lämna meddelande till kunden via Carnegie Online eller via e-post till av kunden angiven e-postadress eller annan e-postadress som kunden meddelat banken, när banken bedömer att sådan kommunikation är lämplig. Meddelande som skickats av banken med rekommenderat brev eller vanligt brev ska kunden anses ha fått senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som angivits ovan. Meddelande genom e-post, telefax, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation ska kunden anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om kunden får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är bankens normala kontorstid i Sverige ska kunden anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag. Meddelande till banken Kunden kan lämna meddelande till banken via Carnegie Online, via e-post eller genom att skicka brev. Brev till banken ska ställas till den adress som anges i depå-/kontoavtalet. Meddelande från kunden ska banken anses ha fått den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Även i annat fall ska banken anses ha fått meddelandet från kunden om kunden kan visa att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska banken anses ha fått meddelandet den bankdag kunden kan visa att banken borde fått det. För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke professionell kund enligt bankens kategorisering enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, gäller att meddelande kan göras gällande om kunden kan visa att det skickats på ett ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Kunden ska dock, om denne har anledning att anta att banken inte fått meddelandet eller att det har förvanskats, skicka om meddelandet till banken Överlåtelse Banken äger rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt depå- /kontoavtalet till företag inom samma koncern eller annat företag till följd av associationsrättslig reglering Tillämplig lag m.m. Tolkning och tillämpning av depå-/kontavtalet, Allmänna bestämmelser för depå-/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument och Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order, samt alla affärstransaktioner hänförliga härtill, ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av ovanstående avtal m.m. ska avgöras av svensk domstol. Banken har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land. 9 (16)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper, dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Sida 1 av 11 Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Definitioner I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel

Läs mer

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7 A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å Sida 1 av 7 Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt i föreliggande Allmänna bestämmelser

Läs mer

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper.

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ Definitioner i Bilaga 1 äger tillämpning även beträffande Depåavtalet samt i Allmänna bestämmelser för Depå. I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås i övrigt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna bestämmelser för depå/konto Allmänna bestämmelser för depå/konto Definitioner I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 1(6) Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 2 Allmänna villkor för handel med finasiella instrument 16 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå 1 (5) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s överlåtbara

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 I depåavtalet och i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) 2017-04-06 1(5) 2017-04-06. Denna sammanställning innehåller: Allmänna bestämmelser för depåavtal (Bl 8733) Allmänna villkor för handel med finansiella

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor Depå i Catella Bank Filial Allmänna villkor Allmänna villkor för depå 2013-01-01 A Förteckning och förvaring i depå med mera A.1 Förteckning och förvaring i depå A.1.1 Banken ska i depån förteckna sådant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2017-04-06 1(5) 2017-04-06. Denna sammanställning innehåller: Allmänna bestämmelser för depåavtal (Bl 8731) Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (Bl

Läs mer

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT Avtal Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och ovanstående bank (Banken) träffas avtal om Depå för Kunden hos Banken enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid

Läs mer

Avtal depåkonto privatperson

Avtal depåkonto privatperson AVTAL DEPÅKONTO SIDA 1 AV 1 Avtal depåkonto privatperson Depåkontonummer (ifylles av institutet) Namn (efternamn, förnamn) Personnummer KUNDUPPGIFTER Utdelningsadress (gata, box el motsvarande) Mail Postnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13.

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13. Avtal Avtal för flera gemensamt Fullmakt för Banken Skatterättslig hemvist Adressändring Användning av kunduppgifter Kundkategorisering Pantsättning Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB... 3 A. Förteckning och förvaring i depå m.m... 3 B. Bolagets åtaganden avseende värdepapper...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Viktig läsning för dig som är kund

Viktig läsning för dig som är kund Viktig läsning för dig som är kund I den här skriften har vi samlat dels nya allmänna villkor/bestämmelser för ditt värdepappersförvar och handel med värdepapper, dels värdepappersrelaterad information.

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna bestämmelser för depå/konto Allmänna bestämmelser för depå/konto DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Villkor m m för Företagsplaceringar XL

Villkor m m för Företagsplaceringar XL www.danskebank.se Villkor m m för Företagsplaceringar XL April 2010 Innehåll Allmänna bestämmelser för depå... 3 Allmänna kontovillkor, Företag... 9 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument...

Läs mer

Aktie- och fondkonto. Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm

Aktie- och fondkonto. Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm Aktie- och fondkonto För att bli kund behöver du godkänna villkoren för Aktie- & fondkonto. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina personuppgifter

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Bestämmelser för depå

Bestämmelser för depå Bestämmelser för depå Särskilda bestämmelser för depå Depåavtal Mellan depåinnehavaren, nedan kallad kunden, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken, träffas avtal om depå för

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2018-01-03 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida; skandia.se

Läs mer

Allmänna villkor för fondkonto och handel

Allmänna villkor för fondkonto och handel Allmänna villkor för fondkonto och handel med fondandelar Gäller från 2016-11-01 A. Definitioner a) Avräkningsnota: besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. k) Förvaltarregistrering: Registrering

Läs mer

Aktie- och fondkonto. Villkoren

Aktie- och fondkonto. Villkoren Aktie- och fondkonto För att bli kund behöver du godkänna villkoren för Aktie- & fondkonto. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina personuppgifter

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1. AVTAL Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto (Kunden) och Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om handel och depå/konto

Läs mer

Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring.

Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring. Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring. Tillgång till Depå m.m. Mellan Depåinnehavaren, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 502017-3083, (Försäkringsgivaren), och Skandia- Banken

Läs mer

IPS, Individuellt pensionssparande

IPS, Individuellt pensionssparande IPS, Individuellt pensionssparande Allmänna villkor för pensionssparavtal 2007-10-01 Pensionssparandet i Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan kallad Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931)

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110)

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto Gäller från 2016-11-01 1. Definitioner a) Annat eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett investeringssparkonto och som kunden, eller banken, för kundens räkning, har

Läs mer

INBETALNINGSINSTRUKTION

INBETALNINGSINSTRUKTION INBETALNINGSINSTRUKTION IKC Capital Box 4129 203 12 Malmö mail: access@ikc.se Malmö: 20170301 sid: 1/1 Välkommen som kontokund hos IKC Capital! Du har nu öppnat depå eller investeringssparkont i vår depåtjänst

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Aktiedepåavtal. A Om avtalet. Allmänna villkor 2012-01-01. Definitioner

Aktiedepåavtal. A Om avtalet. Allmänna villkor 2012-01-01. Definitioner Aktiedepåavtal Allmänna villkor 2012-01-01 Definitioner I dessa Allmänna villkor förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v

Läs mer

Avtal värdepappersdepå

Avtal värdepappersdepå Avtal värdepappersdepå Allmänna villkor för värdepappersdepå 2013-04-01 A. Definitioner Med 1) avtal avses ansökan, dessa villkor samt Bankens vid var tid gällande övriga bestämmelser. 2) bankkonto avses

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar Allmänna villkor för värdepapperslån Sida 1 Allmänna villkor för värdepapperslån 1. Tillämpningsområde mm 1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat Ramavtal för Värdepapperslån.

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674)

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674) DEPÅAVTAL Bank Handläggare, telefon Kontorstillhörighet Depåtyp Depå nummer Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr)

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från

Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från 2015-09-29 Allmänna villkor för Investeringssparkonto hos Solidar Pension AB Definitioner Annat Eget Konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Danica Tjänstepension. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB augusti 2017

Danica Tjänstepension. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB augusti 2017 Danica Tjänstepension Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 7109-21 augusti 2017 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så är

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅKUNDER HOS SP CAPITAL AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅKUNDER HOS SP CAPITAL AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅKUNDER HOS SP CAPITAL AB AVDELNING I - ALLMÄN INFORMATION OCH ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER 1. OM SP CAPITAL AB SP Capital AB org. nr 556552-2439, Slussplan 9, 111 30 Stockholm, tel.

Läs mer