Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val av justerare Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista 1. Övriga frågor 2. Kommunstyrelsen. Budgetuppföljning April 2014 för Miljönämnden och Miljöförvaltningen 3. Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX och XXXXXX XXXX, Trollhättans kommun 4. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten XXXXXXXXXX XXX, Trollhättans kommun 5. Delegationsbeslut 6. Skrivelser och rapporter Muntlig A. Information om att detaljplan för Lärketorpet flyttas till junisammanträdet B. Information om riskbaserad taxa för hälsoskydd samt ändring i miljöskyddstaxan C. Information om invigningen av symbolträd, Lextorpseken Ann-Christine Tornebjer Torslid Inger Carlsson Förhinder anmäls till Miljöförvaltningen, tfn

2 Tid och plats Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Onsdagen den 21 maj, kl Beslutande Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) ordf Kajsa Eskel (S) Mats Häggner (C) Aina Andersson (S) Per-Arne Herbertsson (S) Jeanette Olausson (S) Benny Åhlander (S) Bertil Borglund (MP) Toni Naim (KD) Lars Muregård (M) Ingrid Almén (M) Lars Jonasson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inger Carlsson, sekreterare Anna Kölfeldt, miljöchef Susanné Westin, miljöinspektör Ida Florberger, miljöinspektör Anne Charlotte Elgåfoss miljöinsp Angela Malmer, praktikant Justerare Jeanette Olausson med Lars Jonasson som ersättare Tid och plats för justering Miljöförvaltningen Paragraf Sekreterare Ordförande. Inger Carlsson. Ann-Christine Tornebjer Torslid Justerande... Jeanette Olausson Lars Jonasson ANSLAG/BEVIS Miljönämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Miljöförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Inger Carlsson

3 Mn 11 Dnr Övriga frågor Aprilrapporten Kommunens revisorer ville träffa Miljönämnden i samband med redovisningen av budgetuppföljningen för april. Förvaltningen fick beröm för en bra och tydlig redovisning av rapporten och att förvaltningen har koll på ekonomin. Bilskrot Bertil Borglund frågade om förvaltningen visste om att det fanns en bilskrot i Assarebo, söder om Trollhättan. Miljöchefen tar frågan med till miljöskyddsteamet. Fallens Dagar 2014 Mats Häggner frågade vad som händer med planerna för Fallens Dagar. Miljöchefen informerade om våra möten med krögare och ansvariga inom andra förvaltningar. Hon informerade också om att Miljöförvaltningen kommer att vara ute och mäta buller under Fallens Dagar i år. Bullerpolicyn kommer också att tas upp till diskussion och eventuell förändring i höst. Rengöring av sopkärl Miljöchefen svarade på Benny Åhlanders fråga från föregående sammanträde om rengöring av sopkärl åt fastighetsägare och att rengöringsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar. Företaget som gör rengöringen är från Stenungsund och vattnet från rengöringen ska släppas i avloppsbrunnar så det går vidare till reningsverket. Detta gäller i de områden där dag- och spillvatten är separerat.

4 Mn 12 Dnr Budgetuppföljning April 2014 för miljönämnden och miljöförvaltningen Sammanfattning Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till budgetuppföljning för april år 2014 för Miljönämnden och Miljöförvaltningen. Ekonomisk bedömning Driftredovisning 2014 Nämnd: Miljönämnden Anslagsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: Resultatfond (tkr): % Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokfört %2) Budget Per-budg Bokfört %1) Avvik mot Progn Spec per: Verksamh (linjär) per-budg Avvik Nämnd Miljö Miljönämnden Summa Miljö Miljöskydd Miljö projekt Summa Summa Ekonomisk bedömning per delår Miljöförvaltningens ekonomi följer förväntad plan. Huvuddelen av de fasta avgifterna kommer in under våren medan timdebiteringen sker under hösten. Ekonomisk bedömning till årets slut Miljönämnden beräknas göra ett 0-resultat. Nämnden gjorde under februari ett studiebesök vid yrkes- och miljömedicin i Göteborg för att lära sig mer om buller. Detta möte var betydligt dyrare än ett vanligt möte, inga andra studiebesök är inplanerade under året. Miljöförvaltningen bedöms göra ett 0-resultat. Under hösten kommer vi att ha något längre bemanning på grund av kortare föräldraledigheter vilket innebär minskade intäkter men samtidigt en lägre lönekostnad. Sammanfattad bedömning av måluppfyllelse Miljöförvaltningen arbetar på med sina uppdrag. Vi har nu en erfaren och stabil personalgrupp vilket gör att arbetet flyter på bra och verksamheten ligger i fokus.

5 Mn 12 Dnr Uppföljning av uppdrag (Utdrag ur Statsys) Miljönämnden ska genom tillsyn, rådgivning, information och strategiskt arbete främja en hållbar utveckling. Miljönämnden har beslutat om en verksamhetsplan som klargör vad miljöförvaltningen ska utföra under året. Verksamhetsplanen följs och arbetet flyter på bra. Avlopp: Vi har fått in fler tillståndsansökningar än vad vi hade förutsett. Detta gör att inventeringstakten påverkas då vi har som mål att hinna hantera avloppstillstånden inom sex veckor. Målet är fortfarande att hinna inventera 500 avlopp under Administration: Upphandlingen av nytt ärendehanteringssystem påbörjas först i slutet av året, då programmen fortfarande inte är färdigutvecklade. För övrigt löper arbetet på som planerat. Hälsoskydd: Den planerade tillsynen löper på enligt verksamhetsplanen. Arbetet med att kartlägga radonhalten i flerfamiljshus har fortsatt under året. Parallellt drivs krav på åtgärder i de flerbostadshus där gällande riktvärde överskrids. Miljöskydd: Tillsynsarbetet i stort löper på som planerat. Antalet lantbruk som ska besökas har minskats jämfört med verksamhetsplanen till följd av sjukskrivning och föräldraledighet. Livsmedel: Informationsmaterialet som ska skrivas på svenska och översättas till engelska och arabiska följer planen och kommer att bli klart under hösten. Tillsynsarbetet löper på som planerat. Naturvård: Under året kommer vi att arbeta mer med projektet Skyddsvärda träd än planerat. Ett medvetet val då vi tror det ger en större långsiktig nytta. Arbetet med Slättbergen ligger något efter. Fladdermusprojektet kommer troligen förlängas två år på grund av byte av konsult. För övrigt löper arbetet på som planerat. Företagen och allmänheten som åtnjutit Miljöförvaltningens tjänster under året ska ha tilltro till Miljönämndens arbete och uppleva dess arbete som värdefullt. Miljöförvaltningen följer upp företagen och privatpersonernas nöjdhet vartannat år. Under 2014 kommer privatpersonernas nöjdhet att mätas. Undersökningen kommer att ske under september och utvärderas i oktober.

6 Mn 12 Dnr Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans stad som arbetsgivare. Miljönämnden har brutit ner kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en handlingsplan för miljö, säkerhet, IT, folkhälsa, internkontroll och e-förvaltning. Energi: Vi deltar i ett regionalt energieffektiviseringsprojekt tillsammans med kommunens energirådgivare. Vi har fokus kring energi i tillsynen och avser även se över vår bilkörning. Folkhälsa: Vi arbetar just nu med att ta fram informationsmaterial på flera språk, ett samarbetsprojekt med ASF finansierat med folkhälsomedel. Vi ställer krav på radonmätningar i flerbostadshus Internkontrollplanen: Planen följs. En riskinventering kommer att ske under hösten IT och e-tjänster: Der är dags att snart starta upp arbetet med e-tjänst för avlopp och värmepumpar Kvalité/verksamhetsutveckling: Arbetet pågår, just nu har vi mycket fokus på klarspråk Miljö: Vårt interna miljöarbete fokuserar mycket på frågor om vatten. Personal: Vi följer just nu upp vårt FAS-arbete och medarbetarenkäten Systematisks arbetsmiljöarbete: Vi bedriver arbetet systematiskt. Risker identifieras och handlingsplaner finns. Upphandling: Uppföljning sker via internkontrollplanen. Kommunstyrelsen ska se till att våra gemensamma resurser används i enlighet med god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag Miljönämnden arbetar för att nå uppsatta mål och att använda resurserna på ett bra sätt.

7 Mn 12 Dnr Uppföljning av investeringar Belopp i tkr. Projektkod och benämning Bokslut 2013 Budget 2014 Just budg 2014 Bokfört Ber utfall helår Avvikelse IT-investeringar miljö Uppdatering diariesystem SUMMA Bedömning investeringar Från och med 2014 togs Miljöförvaltningens investeringsram för kontorsmöbler och IT-investeringar bort. Under 2014 har vi kvar en tillfällig investeringsram för uppdatering av ärendehanteringssystemet Miljöreda. Tyvärr är programmen ännu inte riktigt färdigutvecklade och förvaltningen väntar därför med att påbörja en upphandling.

8 Uppföljning av personalstatistik och diverse omkostnader Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 6 9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 4 4 Frisktal - andel friska <= 5 dagar 1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda 1 1 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) Timavlönade 3) -antal arbetade timmar -omräknat till årsarbetare -antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO 2 5 Fyllnadstid inkl PO 1 Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt 10 Representation 8 2 Kompetensutveckling 5) 4 55 Summa diverse övriga omkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling.

9 Mn 12 Dnr Bedömning personalstatistik Miljöförvaltningens sjukfrånvarodagar har ökat från 6 till 9 dagar. Under våren 2013 var en medarbetare sjukskriven under några månader på grund av en planerad operation och detta har stort genomslag för antalet sjukdagar. Många har varit förkylda m.m. och haft 1-3 sjukdagar vilket visar sig i att frisktalen sjunker. Bedömningen är att sjukfrånvaron inom förvaltningen inte är arbetsrelaterad. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att överlämna aprilrapporten 2014 till kommunstyrelsen. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

10 Mn 13 Dnr Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Sammanfattning Detta beslut behandlar det klagomål på utlagd asfaltkross som XXXXX XXXXXX inkom med till Miljöförvaltningen XXXXXX yrkade att asfaltkrossen var en miljö- och hälsorisk och att den därför skulle tas bort och ersättas med ny beläggning. Miljönämnden avslog denna begäran. Beslutet har sedan överklagats och handlagts av Miljöförvaltningen i flera omgångar. I Mark- och miljödomstolens dom i ärendet från den 13 november 2013 återförvisas ärendet till Miljönämnden. Enligt domen ska Miljönämnden utreda föroreningsrisken med den utlagda asfaltkrossen och, beroende på utfallet, försäkra sig om att verksamheten har haft erforderligt tillstånd eller godkännande. Miljönämnden har i detta beslut bedömt att den utlagda asfaltkrossen vid tidpunkten för utläggandet inte var anmälnings- eller tillståndspliktigt, och att användningen av den utgör en liten påverkan på hälsa och miljö. Bedömningen har gjorts att det inte är skäligt eller ekonomiskt rimligt att återställa de aktuella vägsträckorna och Miljönämnden avslår därmed XXXXX XXXXXX begäran. Redogörelse av ärendet Beskrivning av tidigare klagomålsärende från 2001 XXXXX XXXXXX har i ett tidigare ärende, den 2 maj 2001 inkommit med klagomål på att asfaltkross med rester av tjärasfalt har använts vid beläggningsarbete (dnr ). Detta gällde beläggningen av en enskild väg och en bussvändplats i XXXXXX, Trollhättans kommun. XXXXX XXXXXX yrkade på att beläggningen skulle tas bort med hänsyn till innehållet av PAH i asfaltkrossen. Tekniska förvaltningen vid Trollhättans Stad och XXXXX XXXXXXX gjorde provtagningar av vägbeläggningen och den högsta halten cancerogena PAH: er som uppmättes var 86 ppm (mg/kg TS). Tekniska förvaltningen tog även fram två åtgärdsförslag med kostnadsberäkningar. I det första förslaget skulle asfaltkrossen hyvlas och grävas bort och nytt grus återföras till en kostnad av kr. I det andra förslaget skulle asfaltkrossen täckas med renare material och uppskattningsvis kosta kr. Miljönämnden beslutade den 4 juni 2003 att spridningen av dammpartiklar från vägbeläggningen i XXXXXX är att betrakta som en olägenhet för människors hälsa, men att nyttan med att undanröja olägenheten inte skulle överstiga kostnaden (dnr ). Ärendet lämnades därmed utan åtgärd.

11 Mn 13 Dnr Beslutet överklagades till Länsstyrelsen och vidare till Miljödomstolen. I dom från , M fastställdes Miljönämndens beslut av Miljödomstolen. Beskrivning av det nu aktuella klagomålsärendet Den 20 juli 2005 inkom XXXXX XXXXXX till Miljönämnden med ett nytt klagomål på utlagd asfaltkross. Klagomålet gäller den asfaltkross som XXXXXX XXXXX Vägsamfällighet har lagt ut som slitlager på ett antal vägsträckor tidigare samma år (dnr ). De berörda vägsträckorna ligger inom fastigheterna XXXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX. XXXXX XXXXXX yrkar på att Miljönämnden ska förelägga XXXXX XXXXX Vägsamfällighet att ta bort den utlagda asfaltkrossen. Han grundar yrkandet på att spridning av asfaltkrossen skapar en oro för människors hälsa och risker i övriga miljön. I beslut från (dnr ) förelägger Miljönämnden XXXXX XXXXX Vägsamfällighet att redovisa uppgifter om hur stor mängd asfaltkross som har lagts ut samt hur de har säkerställt att asfaltkrossen inte innehåller stenkolstjära/tjärasfalt där totalhalten 16-PAH överstiger 70 ppm inkommer entreprenören Trollhätteåkarnas Last AB (T-last) med de uppgifter som Miljöförvaltningen begärt (dnr ). T-last anlitades av vägsamfälligheten för arbetet med utläggningen av asfaltkrossen. I de inkomna uppgifterna står att T-last köpte in asfaltkross från Trollhättans Stad, Tekniska förvaltningens upplag. Det gjordes ingen besiktning av asfaltkrossen. T-last bedömde att Tekniska förvaltningen har dessa rutiner och därmed inte säljer asfaltkross med för höga halter av stenkolstjära. Provtagning gjordes på asfaltupplaget och analysresultaten visar att asfaltkrossen innehåller mindre än 8 ppm PAH-16 och bedöms därmed vara fri från stenkolstjära. I uppgifterna står även att Miljöförvaltningen den 13 juni 2005 gett ett muntligt godkännande till vägsamfälligheten att lägga ut asfaltkrossen. Den 15 mars 2007 beslutar Miljönämnden att avslå XXXXX XXXXXX yrkande om borttagande av asfaltkross (dnr ). Beslutet grundade sig på att denna asfaltkross efter provtagning och analys inte visade spår av stenkolstjära som ger upphov till höga halter av PAH. Det har hittills inte framkommit några uppgifter om att den utlagda asfaltkrossen på de aktuella vägsträckorna har påverkat miljön eller människors hälsa i omgivningen. Beskrivning av överklaganden och Mark- och miljödomstolens bedömning XXXXX XXXXXX klagomål från 2005 angående asfaltkrossen har överklagats och handlagts av Miljöförvaltningen i flera omgångar. Den 6 mars 2009 inkom XXXXX XXXXXX via sitt ombud med en ny begäran om att den utlagda asfalt

12 Mn 13 Dnr krossen ska tas bort (dnr ).Under perioden 2009 till 2012 återvisades ärendet från Länsstyrelsen till Miljönämnden två gånger. Bland annat skulle nämnden förtydliga vilka fastigheter som avslaget omfattade och Länsstyrelsen bedömde även att ärendet inte blivit prövat i sak. I Miljönämndens senaste beslut i ärendet från 2012 (dnr ) avslogs XXXXX XXXXXX begäran. I beslutet bedömde Miljöförvaltningen att spridningen av asfaltkross utgör en liten påverkan på människa och miljö och att det inte är skäligt och ekonomisk rimligt att ta bort de utlagda beläggningarna med asfaltkross och ersätta med ny. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen av XXXXX XXXXXX. I beslut från (dnr ) avslog Länsstyrelsen överklagandet och fastställde därmed Miljönämndens beslut. XXXXX XXXXXX överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Domstolen upphävde underinstansernas tidigare beslut i dom från (Mål nr ) och återförvisar ärendet till Miljönämnden för fortsatt handläggning. I domskälen skriver Mark- och miljödomstolen att utläggningen av asfaltkrossen är att betrakta som användning av avfall för anläggningsändamål. Detta, beroende på föroreningsrisken kan kräva tillstånd eller anmälan. Miljönämnden ska enligt domen utreda föroreningsrisken med den utlagda asfaltkrossen och, beroende på utfallet, försäkra sig om att verksamheten har haft erforderligt tillstånd eller godkännande. Därtill även pröva om riskerna för människors hälsa och miljö förknippade med avfallsanvändningen är godtagbara. Rättspraxis och lagrum Frågan om beläggning av asfaltkross med innehåll av tjärasfalt ska tas bort och ersättas med ny har tidigare prövats i Miljödomstolen i dom från (M ). Detta gällde XXXXX XXXXXX klagomål från 2001 (se tidigare beskrivning). Miljödomstolens beslut överklagades vidare men Miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. I det nu aktuella klagomålsärendet från 2005 tillämpas rimlighetsavägningen i 2 kap. 7 MB. Här står att kraven i de allmänna hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. En bedömning ska göras där särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Miljöförvaltningens bedömning Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

13 Mn 13 Dnr I Mark- och miljödomstolens domskäl står att utläggningen av asfaltkrossen är att betrakta som användning av avfall för anläggningsändamål och att denna åtgärd kan, beroende på föroreningsrisken kräva tillstånd eller anmälan. Efter det inkomna klagomålet har Miljöförvaltningen begärt in relevanta uppgifter från XXXXXX XXXX Vägsamfällighet och T-last som utförde arbetet. Asfaltkrossen i det aktuella ärendet hade levererats från Tekniska förvaltningens asfaltupplag Trollhättan. Asfaltkrossen kommer från den hög där man enligt rutinerna bedömt att materialet varit fritt från stenkolstjära. Analys gjordes på materialet och resultatet visade på ett lågt innehåll av PAH-16, mindre än 8 ppm. Miljöförvaltning granskade Tekniska förvaltningens rutiner för hanteringen av asfalt som kan innehålla stenkolstjära vid tillsynsbesök den 16 november Enligt riktlinjer för återanvändning av asfalt innehållande stenkolstjära (Länsstyrelsen i Västra Götaland februari 2005) finns det inga restriktioner för återanvändning inom vägområde om halten PAH-16 i asfalten är under 70 ppm. Den utlagda asfaltkrossen visade sig vara fri från stenkolstjära och därmed krävdes enligt riktlinjerna för återanvändning av asfalt inte anmälan eller tillstånd. Däremot bör dock en verksamhetsutövare alltid samråda med den aktuella miljömyndigheten när asfaltkross ska läggas ut. Miljöförvaltningen bedömer att vägsamfälligheten i detta fall har samrådit med myndigheten vid kontakt den 13 juni Vid tidpunkten för Mark- och miljödomstolens dom i ärendet ( ) gällde följande enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten är tillståndspliktigt enligt kod B om föroreningsrisken inte endast är ringa. Om föroreningsrisken är ringa, kod C ska en anmälan lämnas in till den kommunala Miljönämnden. För det fall avfallet innehåller en så liten mängd föroreningar och där användningen är så okomplicerad att användningen inte ens medför ringa föroreningsrisk krävs dock ingen anmälan. Dessa punkter var dock inte tillämpliga vid tidpunkten då asfaltkrossen lades ut år Motsvarande SNI-koder som gällde då var B respektive C , Uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål, muddringsmassor eller inert avfall som uppkommer i täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa (B) eller ringa (C). Asfalt oavsett om det innehåller tjära eller ej kan inte betraktas som inert avfall och punkten var därmed inte tillämplig, även om liknande användning skulle vara anmälningspliktig i dagens läge.

14 Mn 13 Dnr Efter genomgång av tidigare handlingar och uppgifter i ärendet samt då gällande FMH-bilaga, bedömer Miljöförvaltningen att frågan om utläggningen av asfaltkrossen var tillstånds- eller anmälningspliktig vid tidpunkten för utläggandet är utredd. Risker för människors hälsa och miljö I Mark- och miljödomstolens domskäl står att riskerna för hälsa och miljö som kan uppkomma i samband med utläggningen av asfaltkrossen ska vara godtagbara. Studier (VTI m.fl.) har visat att asfaltkross som innehåller höga totalhalter PAH- 16 kan påverka miljön genom utlakning i samband med regn eller annan påverkan av vatten. Lägre totalhalter PAH-16, dvs. mindre än 300 ppm har visat på liten lakbarhet och att risken för miljöpåverkan är ringa. I det aktuella fallet har analysresultat från den utlagda asfaltkrossen visat ett lågt innehåll av PAH-16, mindre än 8 ppm. I detta fall klassas asfaltkrossen inte som farligt avfall, dock fortfarande som avfall. Miljöförvaltningen bedömer att PAH från den utlagda asfaltkrossen lakar korta sträckor och att risken för spridning till privata brunnar i det aktuella området är liten. XXXXX XXXXXX vattentäkt har tidigare provtagits och inte visat någon påverkan av PAH. Miljöförvaltningen har i dagsläget ingen kännedom om att förhöjda halter av PAH hittats i privata brunnar och utredning av detta har inte bedömts vara aktuellt. Miljöförvaltningen bedömer att halten PAH-16 i den utlagda asfaltkrossen är låg och spridning och utlakning från vägbeläggningarna på de aktuella fastigheterna utgör en liten påverkan på hälsa och miljö. I Miljödomstolens dom från 2006 (M ) gjordes bedömningen att utlagd asfaltkross med en uppmätt halt av 86 ppm PAH (summa cancerogena PAH: er) inte var skälig att ta bort och ersätta med ny. I den nu aktuella asfaltkrossen är den uppmätta summan PAH-16 (där cancerogena PAH: er ingår) mindre än 8 ppm. Miljöförvaltningen bedömer enligt 2 kap. 7 MB att det är inte är skäligt och ekonomisk rimligt att ta bort de utlagda beläggningarna med asfaltkross och ersätta med ny. Kostnaden för denna åtgärd skulle överstiga miljönyttan. Kostnaden för borttagande av asfaltkross har utretts i samband med tidigare klagomål i Miljönämndens beslut från , Mn 53. I 29 kap. 14 i nu gällande Miljöprövningsförordning står att användning av avfall för anläggningsändamål är anmälningspliktig om föroreningsrisken är ringa. Denna punkt är tillämpbar på asfalt.

15 Mn 13 Dnr Miljöförvaltningens bedömning är att utläggningen av asfaltkrossen utgör en liten risk, dvs. ringa risk. Med dagens lagstiftning skulle det innebära anmälningsplikt men inte vid tidpunkten för klagomålet. Kommunikation Förslag till beslut skickas på kommunikation till XXXXX XXXXXX den 16 april XXXXX XXXXXX lämnade den 25 april följande meddelande via e-post till Miljöförvaltningen: Ärendet är polisanmält och förundersökning rörande miljöbrott pågår. Därför vill jag inte diskutera med misstänkt kriminella. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar med stöd av 2 kap. 7 MB att avslå XXXXX XXXXXX begäran, inkommen 20 juli 2005 samt 6 mars 2009, om att nämnden ska förelägga om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX. Återställandet av vägarna bedöms inte vara skäligt eller ekonomiskt rimligt. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till XXXXX XXXXXX

16 Mn 14 Dnr Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten XXXXXXXX XXX, Trollhättans kommun Sammanfattning Miljöförvaltningen har konstaterat att avloppsanläggningen för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), på fastigheten XXXXXXXX XXX, har brister som medför att BDT-vattnet inte renas tillräckligt. Anläggningen uppfyller därmed inte dagens krav. Den 29 juni 2011 har Miljöförvaltningen beslutat om förbud att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten på fastigheten, ett förbud som trädde i kraft den 29 juni Då förbudet inte har följts kopplas nu ett vite till förbudet. Beslutsunderlag Miljöförvaltningen har den 30 maj 2007 besökt fastigheten XXXXXXXX XXX för att inspektera avloppsanläggningen. En sådan inspektion gjordes i samband med inventering av avloppen inom Öresjös avrinningsområde. Den befintliga avloppsanordningen kan inte bedömas som godtagbar rening med hänvisning till kraven i 9 kap. 7 miljöbalken, och Naturvårdsverkets funktions-, och lokaliseringskrav för enskilda avloppsanordningar (NFS 2006:7). Vid inventeringen konstaterades att: Fastigheten har WC kopplad till sluten tank på 3 m 3. Fastigheten har bad-, disk- och tvättavlopp som leds till en slamavskiljare med våtvolym på 0,098 m 3. T-rör i slamavskiljaren saknas. Efter slamavskiljaren leds avloppet, enligt tillstånd, till ett 12 m långt infiltrationsdike. Vid inspektionsbesöket hittades inte några synliga delar som visar att det finns någon efterföljande rening efter slamskiljaren. Miljöförvaltningen konstaterade följande brister vid inventeringen: Slamavskiljaren har för liten våtvolym. T-rör i slamavskiljaren saknas. Det gick inte att konstatera att avloppsvattnet släpps till en biologisk reningsbädd då luftningsrör saknades i bädden. Miljöförvaltningens bedömning är att miljöbalkens krav på efterföljande rening på avloppsanläggningen ej kan uppfyllas även om ovanstående punkter åtgärdas.

17 Mn 14 Dnr När slamavskiljaren har mindre volym än standarden på 0,9 m 2 samt att det saknas T-rör kan infiltrationen sättas igen. Anläggningen kan inte återställas och kan inte fungera optimalt med avseende på rening av avloppsvatten. När det inte finns luftningsrör medför det syrebrist i reningsbäddar och därmed kraftig försämring av nedbrytning av organiskt material och rening av kväveföreningar. Miljöförvaltningen skickade den 29 juni 2011 förbud att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten på fastigheten (dnr ). Förbudet trädde i kraft den 29 juni Det betyder att fastighetsägaren inte längre får släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten från fastigheten. Fastighetsägaren har haft två år på sig att ansöka om att anlägga en ny avloppsanläggning. Det har inte inkommit någon ansökan till Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen kontaktade fastighetsägaren under hösten 2013 för att påminna om att förbudet har trätt i kraft och att ansökan ska skickas in till oss. Den 17 januari 2014 tog Miljöförvaltningen kontakt igen, och vi kom överens med fastighetsägaren att ansökan skulle skickas in före den 31 januari Så har inte skett. Eftersom fastigheten fortfarande används och otillräckligt renat BDT-vatten släpps ut, kopplas nu ett vite till förbudet. Kommunikation XXXXXXX XXXX XXXX har fått förslag till beslut ( ) för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att förbjuda XXXXXX,XXXX XXXX, personnummer XXXXXX-XXXX att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten från fastigheten XXXXXXXX XXX. Förbudet träder i kraft den 30 september Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken och med hänvisning till 9 kap. 7 och 2 kap. 3 miljöbalken (1998:808). Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 14 att förena beslutet med ett vite om kronor. Vitet kan dömas ut om åtgärderna inte har genomförts inom utsatt tid.

18 Mn 14 Dnr Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till XXXX XXXX XXXXXX

19 Mn 15 Dnr Delegationsbeslut Beslut fattade på delegation av Miljönämnden under perioden till redovisas. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägger redovisningen till handlingarna.

20 Mn 16 Dnr Skrivelser och rapporter Muntlig A. Ordförande informerar om att detaljplanen för Lärketorpet flyttas till junisammanträdet. Stadbyggnadsförvaltningen ska göra ytterligare utredningar gällande buller. B. Susanné Westin informerar om riskbaserad taxa för hälsoskydd samt ändring i miljöskyddstaxan. Miljöförvaltningen föreslår att fasta avgifter införs för förskolor och skolor från år Taxeförslaget grundar sig på SKL:s underlag. När det gäller Miljöskyddstaxan kommer avgiften för fordonstvättar, väg/järnväg och bergtäkter att sänkas. C. Ordförande och miljöchefen berättade om att invigningen av symbolträdet, Lextorpseken, kommer att ske den 10 juni kl Invigningen kommer att ske med barnen i fokus och på kvällen kommer det att bli en vandring nere i naturreservatet i Åkerström.

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 26 februari 2014, kl. 17.50

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 26 februari 2014, kl. 17.50 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 26 februari 2014, kl. 17.50 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17) Sida 1(17) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 19.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande Viktoria Eliasson (V) tjänstgör

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 7165-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-04 i mål nr M 2379-13, se bilaga KLAGANDE Söderåsens miljöförbund

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 115 (126) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 17.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Göran Axelsson (M) tjänstg

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2017-01-24 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna Thunell Sammanträdesdatum 31 januari 2017 Plats och tid Port-Anders gata 3, T3, 14:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 21 januari 2015, kl

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 21 januari 2015, kl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 21 januari 2015, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl :30 (M)

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl :30 (M) 1 (5) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 26 januari 2016 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15:30 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Isabelle Vramsten (M)

Isabelle Vramsten (M) Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214, klockan 17.30 19.30. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) Jennie Rodin (MP) tjänstgörande för My Blomgren (MP), 76-86,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Information om inkomna delgivningar

Information om inkomna delgivningar 2 MHN 2016/ 45 Information om inkomna delgivningar 1. BESLUT OM AVSLAG; Länsstyrelsen avslår ett överklagande av beslut om föreläggande och förbud som Miljö- och beslutade den 151124, gällande inomhusmiljö

Läs mer

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-11 Sammanträdestid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M) Peter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-12-06 Stockholm Mål nr M 5811-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom 2012-06-04 i mål M 2299-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

söderåsens MILJOFORB Bjuv Klippan Perstorp Svalöv Örkelljunga 116 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-04 Dnr 2010.3238 Sida 15(21) TILLSYNSKAMPANJ -AVLOPP, TARSTAD 11:6, SVALÖVS KOMMUN Direktionens

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd KUB2001, v2.0, 2013-10-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträde 2014-10-30, kl 14:30 i Skårs Gård Ärende Sid Beslutsförslag 1 Justering av protokoll Lars Wånghed (M) onsdag 5 november kl 17 2 Budget månadsrapport

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-10-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 15 Plats och tid Lessebo kommunkontor onsdagen den 29 januari 2014 kl. 15.00-16.15 ande Jan-Åke Lennartsson (C) Ordf. Bengt Axelsson (S) Ann-Kristin Berg (S) Örjan Wilhelmsson (S) Tj ers. Övriga

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2014-06-26, kl 14:30 i Särörummet.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2014-06-26, kl 14:30 i Särörummet. KUB2001, v2.0, 2013-10-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträde 2014-06-26, kl 14:30 i Särörummet. Ärende Sid Beslutsförslag 1 Justering av protokoll Britt Tönnberg (S) onsdag 2 juli kl 17 2 Budget ekonomisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 30 Presentation av nya miljöinspektören Linn Sundberg... 39 31 Yttrande över program till detaljplan för Spinnet Gunnarsbo 1:264 m.fl. Habo kommun... 40 32 Svar på remiss om vattenskyddsområde

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-10-11 Stockholm Mål nr M 4816-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-11 i mål nr M 585-16,

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velanda, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 20 augusti 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velanda, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 20 augusti 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velanda, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 20 augusti 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2017-04-25 Stockholm Mål nr M 9801-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-10-21 i mål M 3084-16, se bilaga

Läs mer

DOM meddelad i Stockholm

DOM meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2014-06-18 meddelad i Stockholm Mål nr M 2539-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-16 i mål nr M 3257-13,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

Tid: kl 09:00-16:00 (Utbildning om detaljplan och översiktsplan) Lokal Älven, kommunförvaltningen, Älvsbyn

Tid: kl 09:00-16:00 (Utbildning om detaljplan och översiktsplan) Lokal Älven, kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(13) Tid: kl 09:00-16:00 (Utbildning 11.15 16.00 om detaljplan och översiktsplan) Plats: Lokal Älven, kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Peter Adolfsson, byggnadsinspektör Pernilla Andersson Wiss, miljöinspektör Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin.

Peter Adolfsson, byggnadsinspektör Pernilla Andersson Wiss, miljöinspektör Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. 1(10) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 februari 2013 kl 08.30 09.30. Thomas Backelin (S), ordförande Hans Lindqvist (C) Leif Persson (S) Övriga deltagande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare 1(62) Plats och tid Sammanträdesrum, Ekelund klockan 8.30-12.30 Beslutande ledamöter Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson,

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Protokoll 1 (15) Se nästa sida. Lola Strandh. Anslag/bevis

Protokoll 1 (15) Se nästa sida. Lola Strandh. Anslag/bevis Protokoll 1 (15) Plats och tid Selma, Kommunhuset Skurup, 2016-10-13, kl. 15.00-15.30 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Justerade paragrafer 172-184 Justeringens plats och tid Kommunhuset Skurup

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1 DELEGATIONSBESLUT 1 (5) Tjänsteställe Datum Ärendenr Miljöförvaltningen 2013-05-17 MNMMNM0718/13 Handläggare Chatarina Andersson 023-823 34 chatarina.andersson@falun.se Anna-Lisa Kristoffersson Stråtenbo

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 15.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2016-08-24 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna Thunell Sammanträdesdatum 30 augusti 2016 Plats och tid Port-Anders gata 3, T3, 14:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 Målnummer: M390-09 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2009-10-15 Rubrik: Lagrum: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljösanktionsavgifter

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun Miljönämnden 2014-09-26 1 (8) Plats och tid Boxholm, kl 13:00-15:30 Beslutande Jan-Olof Dahlström, S Stig Adolfsson, S Marianne Zäll, S Lars-Göran Hjelm, S ersättare för Kristina Selvin, S Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (1) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e v ordf Sven-Olov

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt-

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-26 67 (75) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 26 maj 2015, kl. 17.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Morgan

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer