Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val av justerare Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista 1. Övriga frågor 2. Kommunstyrelsen. Budgetuppföljning April 2014 för Miljönämnden och Miljöförvaltningen 3. Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX och XXXXXX XXXX, Trollhättans kommun 4. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten XXXXXXXXXX XXX, Trollhättans kommun 5. Delegationsbeslut 6. Skrivelser och rapporter Muntlig A. Information om att detaljplan för Lärketorpet flyttas till junisammanträdet B. Information om riskbaserad taxa för hälsoskydd samt ändring i miljöskyddstaxan C. Information om invigningen av symbolträd, Lextorpseken Ann-Christine Tornebjer Torslid Inger Carlsson Förhinder anmäls till Miljöförvaltningen, tfn

2 Tid och plats Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Onsdagen den 21 maj, kl Beslutande Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) ordf Kajsa Eskel (S) Mats Häggner (C) Aina Andersson (S) Per-Arne Herbertsson (S) Jeanette Olausson (S) Benny Åhlander (S) Bertil Borglund (MP) Toni Naim (KD) Lars Muregård (M) Ingrid Almén (M) Lars Jonasson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inger Carlsson, sekreterare Anna Kölfeldt, miljöchef Susanné Westin, miljöinspektör Ida Florberger, miljöinspektör Anne Charlotte Elgåfoss miljöinsp Angela Malmer, praktikant Justerare Jeanette Olausson med Lars Jonasson som ersättare Tid och plats för justering Miljöförvaltningen Paragraf Sekreterare Ordförande. Inger Carlsson. Ann-Christine Tornebjer Torslid Justerande... Jeanette Olausson Lars Jonasson ANSLAG/BEVIS Miljönämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Miljöförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Inger Carlsson

3 Mn 11 Dnr Övriga frågor Aprilrapporten Kommunens revisorer ville träffa Miljönämnden i samband med redovisningen av budgetuppföljningen för april. Förvaltningen fick beröm för en bra och tydlig redovisning av rapporten och att förvaltningen har koll på ekonomin. Bilskrot Bertil Borglund frågade om förvaltningen visste om att det fanns en bilskrot i Assarebo, söder om Trollhättan. Miljöchefen tar frågan med till miljöskyddsteamet. Fallens Dagar 2014 Mats Häggner frågade vad som händer med planerna för Fallens Dagar. Miljöchefen informerade om våra möten med krögare och ansvariga inom andra förvaltningar. Hon informerade också om att Miljöförvaltningen kommer att vara ute och mäta buller under Fallens Dagar i år. Bullerpolicyn kommer också att tas upp till diskussion och eventuell förändring i höst. Rengöring av sopkärl Miljöchefen svarade på Benny Åhlanders fråga från föregående sammanträde om rengöring av sopkärl åt fastighetsägare och att rengöringsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar. Företaget som gör rengöringen är från Stenungsund och vattnet från rengöringen ska släppas i avloppsbrunnar så det går vidare till reningsverket. Detta gäller i de områden där dag- och spillvatten är separerat.

4 Mn 12 Dnr Budgetuppföljning April 2014 för miljönämnden och miljöförvaltningen Sammanfattning Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till budgetuppföljning för april år 2014 för Miljönämnden och Miljöförvaltningen. Ekonomisk bedömning Driftredovisning 2014 Nämnd: Miljönämnden Anslagsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: Resultatfond (tkr): % Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokfört %2) Budget Per-budg Bokfört %1) Avvik mot Progn Spec per: Verksamh (linjär) per-budg Avvik Nämnd Miljö Miljönämnden Summa Miljö Miljöskydd Miljö projekt Summa Summa Ekonomisk bedömning per delår Miljöförvaltningens ekonomi följer förväntad plan. Huvuddelen av de fasta avgifterna kommer in under våren medan timdebiteringen sker under hösten. Ekonomisk bedömning till årets slut Miljönämnden beräknas göra ett 0-resultat. Nämnden gjorde under februari ett studiebesök vid yrkes- och miljömedicin i Göteborg för att lära sig mer om buller. Detta möte var betydligt dyrare än ett vanligt möte, inga andra studiebesök är inplanerade under året. Miljöförvaltningen bedöms göra ett 0-resultat. Under hösten kommer vi att ha något längre bemanning på grund av kortare föräldraledigheter vilket innebär minskade intäkter men samtidigt en lägre lönekostnad. Sammanfattad bedömning av måluppfyllelse Miljöförvaltningen arbetar på med sina uppdrag. Vi har nu en erfaren och stabil personalgrupp vilket gör att arbetet flyter på bra och verksamheten ligger i fokus.

5 Mn 12 Dnr Uppföljning av uppdrag (Utdrag ur Statsys) Miljönämnden ska genom tillsyn, rådgivning, information och strategiskt arbete främja en hållbar utveckling. Miljönämnden har beslutat om en verksamhetsplan som klargör vad miljöförvaltningen ska utföra under året. Verksamhetsplanen följs och arbetet flyter på bra. Avlopp: Vi har fått in fler tillståndsansökningar än vad vi hade förutsett. Detta gör att inventeringstakten påverkas då vi har som mål att hinna hantera avloppstillstånden inom sex veckor. Målet är fortfarande att hinna inventera 500 avlopp under Administration: Upphandlingen av nytt ärendehanteringssystem påbörjas först i slutet av året, då programmen fortfarande inte är färdigutvecklade. För övrigt löper arbetet på som planerat. Hälsoskydd: Den planerade tillsynen löper på enligt verksamhetsplanen. Arbetet med att kartlägga radonhalten i flerfamiljshus har fortsatt under året. Parallellt drivs krav på åtgärder i de flerbostadshus där gällande riktvärde överskrids. Miljöskydd: Tillsynsarbetet i stort löper på som planerat. Antalet lantbruk som ska besökas har minskats jämfört med verksamhetsplanen till följd av sjukskrivning och föräldraledighet. Livsmedel: Informationsmaterialet som ska skrivas på svenska och översättas till engelska och arabiska följer planen och kommer att bli klart under hösten. Tillsynsarbetet löper på som planerat. Naturvård: Under året kommer vi att arbeta mer med projektet Skyddsvärda träd än planerat. Ett medvetet val då vi tror det ger en större långsiktig nytta. Arbetet med Slättbergen ligger något efter. Fladdermusprojektet kommer troligen förlängas två år på grund av byte av konsult. För övrigt löper arbetet på som planerat. Företagen och allmänheten som åtnjutit Miljöförvaltningens tjänster under året ska ha tilltro till Miljönämndens arbete och uppleva dess arbete som värdefullt. Miljöförvaltningen följer upp företagen och privatpersonernas nöjdhet vartannat år. Under 2014 kommer privatpersonernas nöjdhet att mätas. Undersökningen kommer att ske under september och utvärderas i oktober.

6 Mn 12 Dnr Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans stad som arbetsgivare. Miljönämnden har brutit ner kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en handlingsplan för miljö, säkerhet, IT, folkhälsa, internkontroll och e-förvaltning. Energi: Vi deltar i ett regionalt energieffektiviseringsprojekt tillsammans med kommunens energirådgivare. Vi har fokus kring energi i tillsynen och avser även se över vår bilkörning. Folkhälsa: Vi arbetar just nu med att ta fram informationsmaterial på flera språk, ett samarbetsprojekt med ASF finansierat med folkhälsomedel. Vi ställer krav på radonmätningar i flerbostadshus Internkontrollplanen: Planen följs. En riskinventering kommer att ske under hösten IT och e-tjänster: Der är dags att snart starta upp arbetet med e-tjänst för avlopp och värmepumpar Kvalité/verksamhetsutveckling: Arbetet pågår, just nu har vi mycket fokus på klarspråk Miljö: Vårt interna miljöarbete fokuserar mycket på frågor om vatten. Personal: Vi följer just nu upp vårt FAS-arbete och medarbetarenkäten Systematisks arbetsmiljöarbete: Vi bedriver arbetet systematiskt. Risker identifieras och handlingsplaner finns. Upphandling: Uppföljning sker via internkontrollplanen. Kommunstyrelsen ska se till att våra gemensamma resurser används i enlighet med god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag Miljönämnden arbetar för att nå uppsatta mål och att använda resurserna på ett bra sätt.

7 Mn 12 Dnr Uppföljning av investeringar Belopp i tkr. Projektkod och benämning Bokslut 2013 Budget 2014 Just budg 2014 Bokfört Ber utfall helår Avvikelse IT-investeringar miljö Uppdatering diariesystem SUMMA Bedömning investeringar Från och med 2014 togs Miljöförvaltningens investeringsram för kontorsmöbler och IT-investeringar bort. Under 2014 har vi kvar en tillfällig investeringsram för uppdatering av ärendehanteringssystemet Miljöreda. Tyvärr är programmen ännu inte riktigt färdigutvecklade och förvaltningen väntar därför med att påbörja en upphandling.

8 Uppföljning av personalstatistik och diverse omkostnader Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 6 9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 4 4 Frisktal - andel friska <= 5 dagar 1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda 1 1 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) Timavlönade 3) -antal arbetade timmar -omräknat till årsarbetare -antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO 2 5 Fyllnadstid inkl PO 1 Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt 10 Representation 8 2 Kompetensutveckling 5) 4 55 Summa diverse övriga omkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling.

9 Mn 12 Dnr Bedömning personalstatistik Miljöförvaltningens sjukfrånvarodagar har ökat från 6 till 9 dagar. Under våren 2013 var en medarbetare sjukskriven under några månader på grund av en planerad operation och detta har stort genomslag för antalet sjukdagar. Många har varit förkylda m.m. och haft 1-3 sjukdagar vilket visar sig i att frisktalen sjunker. Bedömningen är att sjukfrånvaron inom förvaltningen inte är arbetsrelaterad. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att överlämna aprilrapporten 2014 till kommunstyrelsen. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

10 Mn 13 Dnr Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Sammanfattning Detta beslut behandlar det klagomål på utlagd asfaltkross som XXXXX XXXXXX inkom med till Miljöförvaltningen XXXXXX yrkade att asfaltkrossen var en miljö- och hälsorisk och att den därför skulle tas bort och ersättas med ny beläggning. Miljönämnden avslog denna begäran. Beslutet har sedan överklagats och handlagts av Miljöförvaltningen i flera omgångar. I Mark- och miljödomstolens dom i ärendet från den 13 november 2013 återförvisas ärendet till Miljönämnden. Enligt domen ska Miljönämnden utreda föroreningsrisken med den utlagda asfaltkrossen och, beroende på utfallet, försäkra sig om att verksamheten har haft erforderligt tillstånd eller godkännande. Miljönämnden har i detta beslut bedömt att den utlagda asfaltkrossen vid tidpunkten för utläggandet inte var anmälnings- eller tillståndspliktigt, och att användningen av den utgör en liten påverkan på hälsa och miljö. Bedömningen har gjorts att det inte är skäligt eller ekonomiskt rimligt att återställa de aktuella vägsträckorna och Miljönämnden avslår därmed XXXXX XXXXXX begäran. Redogörelse av ärendet Beskrivning av tidigare klagomålsärende från 2001 XXXXX XXXXXX har i ett tidigare ärende, den 2 maj 2001 inkommit med klagomål på att asfaltkross med rester av tjärasfalt har använts vid beläggningsarbete (dnr ). Detta gällde beläggningen av en enskild väg och en bussvändplats i XXXXXX, Trollhättans kommun. XXXXX XXXXXX yrkade på att beläggningen skulle tas bort med hänsyn till innehållet av PAH i asfaltkrossen. Tekniska förvaltningen vid Trollhättans Stad och XXXXX XXXXXXX gjorde provtagningar av vägbeläggningen och den högsta halten cancerogena PAH: er som uppmättes var 86 ppm (mg/kg TS). Tekniska förvaltningen tog även fram två åtgärdsförslag med kostnadsberäkningar. I det första förslaget skulle asfaltkrossen hyvlas och grävas bort och nytt grus återföras till en kostnad av kr. I det andra förslaget skulle asfaltkrossen täckas med renare material och uppskattningsvis kosta kr. Miljönämnden beslutade den 4 juni 2003 att spridningen av dammpartiklar från vägbeläggningen i XXXXXX är att betrakta som en olägenhet för människors hälsa, men att nyttan med att undanröja olägenheten inte skulle överstiga kostnaden (dnr ). Ärendet lämnades därmed utan åtgärd.

11 Mn 13 Dnr Beslutet överklagades till Länsstyrelsen och vidare till Miljödomstolen. I dom från , M fastställdes Miljönämndens beslut av Miljödomstolen. Beskrivning av det nu aktuella klagomålsärendet Den 20 juli 2005 inkom XXXXX XXXXXX till Miljönämnden med ett nytt klagomål på utlagd asfaltkross. Klagomålet gäller den asfaltkross som XXXXXX XXXXX Vägsamfällighet har lagt ut som slitlager på ett antal vägsträckor tidigare samma år (dnr ). De berörda vägsträckorna ligger inom fastigheterna XXXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX. XXXXX XXXXXX yrkar på att Miljönämnden ska förelägga XXXXX XXXXX Vägsamfällighet att ta bort den utlagda asfaltkrossen. Han grundar yrkandet på att spridning av asfaltkrossen skapar en oro för människors hälsa och risker i övriga miljön. I beslut från (dnr ) förelägger Miljönämnden XXXXX XXXXX Vägsamfällighet att redovisa uppgifter om hur stor mängd asfaltkross som har lagts ut samt hur de har säkerställt att asfaltkrossen inte innehåller stenkolstjära/tjärasfalt där totalhalten 16-PAH överstiger 70 ppm inkommer entreprenören Trollhätteåkarnas Last AB (T-last) med de uppgifter som Miljöförvaltningen begärt (dnr ). T-last anlitades av vägsamfälligheten för arbetet med utläggningen av asfaltkrossen. I de inkomna uppgifterna står att T-last köpte in asfaltkross från Trollhättans Stad, Tekniska förvaltningens upplag. Det gjordes ingen besiktning av asfaltkrossen. T-last bedömde att Tekniska förvaltningen har dessa rutiner och därmed inte säljer asfaltkross med för höga halter av stenkolstjära. Provtagning gjordes på asfaltupplaget och analysresultaten visar att asfaltkrossen innehåller mindre än 8 ppm PAH-16 och bedöms därmed vara fri från stenkolstjära. I uppgifterna står även att Miljöförvaltningen den 13 juni 2005 gett ett muntligt godkännande till vägsamfälligheten att lägga ut asfaltkrossen. Den 15 mars 2007 beslutar Miljönämnden att avslå XXXXX XXXXXX yrkande om borttagande av asfaltkross (dnr ). Beslutet grundade sig på att denna asfaltkross efter provtagning och analys inte visade spår av stenkolstjära som ger upphov till höga halter av PAH. Det har hittills inte framkommit några uppgifter om att den utlagda asfaltkrossen på de aktuella vägsträckorna har påverkat miljön eller människors hälsa i omgivningen. Beskrivning av överklaganden och Mark- och miljödomstolens bedömning XXXXX XXXXXX klagomål från 2005 angående asfaltkrossen har överklagats och handlagts av Miljöförvaltningen i flera omgångar. Den 6 mars 2009 inkom XXXXX XXXXXX via sitt ombud med en ny begäran om att den utlagda asfalt

12 Mn 13 Dnr krossen ska tas bort (dnr ).Under perioden 2009 till 2012 återvisades ärendet från Länsstyrelsen till Miljönämnden två gånger. Bland annat skulle nämnden förtydliga vilka fastigheter som avslaget omfattade och Länsstyrelsen bedömde även att ärendet inte blivit prövat i sak. I Miljönämndens senaste beslut i ärendet från 2012 (dnr ) avslogs XXXXX XXXXXX begäran. I beslutet bedömde Miljöförvaltningen att spridningen av asfaltkross utgör en liten påverkan på människa och miljö och att det inte är skäligt och ekonomisk rimligt att ta bort de utlagda beläggningarna med asfaltkross och ersätta med ny. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen av XXXXX XXXXXX. I beslut från (dnr ) avslog Länsstyrelsen överklagandet och fastställde därmed Miljönämndens beslut. XXXXX XXXXXX överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Domstolen upphävde underinstansernas tidigare beslut i dom från (Mål nr ) och återförvisar ärendet till Miljönämnden för fortsatt handläggning. I domskälen skriver Mark- och miljödomstolen att utläggningen av asfaltkrossen är att betrakta som användning av avfall för anläggningsändamål. Detta, beroende på föroreningsrisken kan kräva tillstånd eller anmälan. Miljönämnden ska enligt domen utreda föroreningsrisken med den utlagda asfaltkrossen och, beroende på utfallet, försäkra sig om att verksamheten har haft erforderligt tillstånd eller godkännande. Därtill även pröva om riskerna för människors hälsa och miljö förknippade med avfallsanvändningen är godtagbara. Rättspraxis och lagrum Frågan om beläggning av asfaltkross med innehåll av tjärasfalt ska tas bort och ersättas med ny har tidigare prövats i Miljödomstolen i dom från (M ). Detta gällde XXXXX XXXXXX klagomål från 2001 (se tidigare beskrivning). Miljödomstolens beslut överklagades vidare men Miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. I det nu aktuella klagomålsärendet från 2005 tillämpas rimlighetsavägningen i 2 kap. 7 MB. Här står att kraven i de allmänna hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. En bedömning ska göras där särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Miljöförvaltningens bedömning Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

13 Mn 13 Dnr I Mark- och miljödomstolens domskäl står att utläggningen av asfaltkrossen är att betrakta som användning av avfall för anläggningsändamål och att denna åtgärd kan, beroende på föroreningsrisken kräva tillstånd eller anmälan. Efter det inkomna klagomålet har Miljöförvaltningen begärt in relevanta uppgifter från XXXXXX XXXX Vägsamfällighet och T-last som utförde arbetet. Asfaltkrossen i det aktuella ärendet hade levererats från Tekniska förvaltningens asfaltupplag Trollhättan. Asfaltkrossen kommer från den hög där man enligt rutinerna bedömt att materialet varit fritt från stenkolstjära. Analys gjordes på materialet och resultatet visade på ett lågt innehåll av PAH-16, mindre än 8 ppm. Miljöförvaltning granskade Tekniska förvaltningens rutiner för hanteringen av asfalt som kan innehålla stenkolstjära vid tillsynsbesök den 16 november Enligt riktlinjer för återanvändning av asfalt innehållande stenkolstjära (Länsstyrelsen i Västra Götaland februari 2005) finns det inga restriktioner för återanvändning inom vägområde om halten PAH-16 i asfalten är under 70 ppm. Den utlagda asfaltkrossen visade sig vara fri från stenkolstjära och därmed krävdes enligt riktlinjerna för återanvändning av asfalt inte anmälan eller tillstånd. Däremot bör dock en verksamhetsutövare alltid samråda med den aktuella miljömyndigheten när asfaltkross ska läggas ut. Miljöförvaltningen bedömer att vägsamfälligheten i detta fall har samrådit med myndigheten vid kontakt den 13 juni Vid tidpunkten för Mark- och miljödomstolens dom i ärendet ( ) gällde följande enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten är tillståndspliktigt enligt kod B om föroreningsrisken inte endast är ringa. Om föroreningsrisken är ringa, kod C ska en anmälan lämnas in till den kommunala Miljönämnden. För det fall avfallet innehåller en så liten mängd föroreningar och där användningen är så okomplicerad att användningen inte ens medför ringa föroreningsrisk krävs dock ingen anmälan. Dessa punkter var dock inte tillämpliga vid tidpunkten då asfaltkrossen lades ut år Motsvarande SNI-koder som gällde då var B respektive C , Uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål, muddringsmassor eller inert avfall som uppkommer i täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa (B) eller ringa (C). Asfalt oavsett om det innehåller tjära eller ej kan inte betraktas som inert avfall och punkten var därmed inte tillämplig, även om liknande användning skulle vara anmälningspliktig i dagens läge.

14 Mn 13 Dnr Efter genomgång av tidigare handlingar och uppgifter i ärendet samt då gällande FMH-bilaga, bedömer Miljöförvaltningen att frågan om utläggningen av asfaltkrossen var tillstånds- eller anmälningspliktig vid tidpunkten för utläggandet är utredd. Risker för människors hälsa och miljö I Mark- och miljödomstolens domskäl står att riskerna för hälsa och miljö som kan uppkomma i samband med utläggningen av asfaltkrossen ska vara godtagbara. Studier (VTI m.fl.) har visat att asfaltkross som innehåller höga totalhalter PAH- 16 kan påverka miljön genom utlakning i samband med regn eller annan påverkan av vatten. Lägre totalhalter PAH-16, dvs. mindre än 300 ppm har visat på liten lakbarhet och att risken för miljöpåverkan är ringa. I det aktuella fallet har analysresultat från den utlagda asfaltkrossen visat ett lågt innehåll av PAH-16, mindre än 8 ppm. I detta fall klassas asfaltkrossen inte som farligt avfall, dock fortfarande som avfall. Miljöförvaltningen bedömer att PAH från den utlagda asfaltkrossen lakar korta sträckor och att risken för spridning till privata brunnar i det aktuella området är liten. XXXXX XXXXXX vattentäkt har tidigare provtagits och inte visat någon påverkan av PAH. Miljöförvaltningen har i dagsläget ingen kännedom om att förhöjda halter av PAH hittats i privata brunnar och utredning av detta har inte bedömts vara aktuellt. Miljöförvaltningen bedömer att halten PAH-16 i den utlagda asfaltkrossen är låg och spridning och utlakning från vägbeläggningarna på de aktuella fastigheterna utgör en liten påverkan på hälsa och miljö. I Miljödomstolens dom från 2006 (M ) gjordes bedömningen att utlagd asfaltkross med en uppmätt halt av 86 ppm PAH (summa cancerogena PAH: er) inte var skälig att ta bort och ersätta med ny. I den nu aktuella asfaltkrossen är den uppmätta summan PAH-16 (där cancerogena PAH: er ingår) mindre än 8 ppm. Miljöförvaltningen bedömer enligt 2 kap. 7 MB att det är inte är skäligt och ekonomisk rimligt att ta bort de utlagda beläggningarna med asfaltkross och ersätta med ny. Kostnaden för denna åtgärd skulle överstiga miljönyttan. Kostnaden för borttagande av asfaltkross har utretts i samband med tidigare klagomål i Miljönämndens beslut från , Mn 53. I 29 kap. 14 i nu gällande Miljöprövningsförordning står att användning av avfall för anläggningsändamål är anmälningspliktig om föroreningsrisken är ringa. Denna punkt är tillämpbar på asfalt.

15 Mn 13 Dnr Miljöförvaltningens bedömning är att utläggningen av asfaltkrossen utgör en liten risk, dvs. ringa risk. Med dagens lagstiftning skulle det innebära anmälningsplikt men inte vid tidpunkten för klagomålet. Kommunikation Förslag till beslut skickas på kommunikation till XXXXX XXXXXX den 16 april XXXXX XXXXXX lämnade den 25 april följande meddelande via e-post till Miljöförvaltningen: Ärendet är polisanmält och förundersökning rörande miljöbrott pågår. Därför vill jag inte diskutera med misstänkt kriminella. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar med stöd av 2 kap. 7 MB att avslå XXXXX XXXXXX begäran, inkommen 20 juli 2005 samt 6 mars 2009, om att nämnden ska förelägga om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX. Återställandet av vägarna bedöms inte vara skäligt eller ekonomiskt rimligt. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till XXXXX XXXXXX

16 Mn 14 Dnr Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten XXXXXXXX XXX, Trollhättans kommun Sammanfattning Miljöförvaltningen har konstaterat att avloppsanläggningen för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), på fastigheten XXXXXXXX XXX, har brister som medför att BDT-vattnet inte renas tillräckligt. Anläggningen uppfyller därmed inte dagens krav. Den 29 juni 2011 har Miljöförvaltningen beslutat om förbud att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten på fastigheten, ett förbud som trädde i kraft den 29 juni Då förbudet inte har följts kopplas nu ett vite till förbudet. Beslutsunderlag Miljöförvaltningen har den 30 maj 2007 besökt fastigheten XXXXXXXX XXX för att inspektera avloppsanläggningen. En sådan inspektion gjordes i samband med inventering av avloppen inom Öresjös avrinningsområde. Den befintliga avloppsanordningen kan inte bedömas som godtagbar rening med hänvisning till kraven i 9 kap. 7 miljöbalken, och Naturvårdsverkets funktions-, och lokaliseringskrav för enskilda avloppsanordningar (NFS 2006:7). Vid inventeringen konstaterades att: Fastigheten har WC kopplad till sluten tank på 3 m 3. Fastigheten har bad-, disk- och tvättavlopp som leds till en slamavskiljare med våtvolym på 0,098 m 3. T-rör i slamavskiljaren saknas. Efter slamavskiljaren leds avloppet, enligt tillstånd, till ett 12 m långt infiltrationsdike. Vid inspektionsbesöket hittades inte några synliga delar som visar att det finns någon efterföljande rening efter slamskiljaren. Miljöförvaltningen konstaterade följande brister vid inventeringen: Slamavskiljaren har för liten våtvolym. T-rör i slamavskiljaren saknas. Det gick inte att konstatera att avloppsvattnet släpps till en biologisk reningsbädd då luftningsrör saknades i bädden. Miljöförvaltningens bedömning är att miljöbalkens krav på efterföljande rening på avloppsanläggningen ej kan uppfyllas även om ovanstående punkter åtgärdas.

17 Mn 14 Dnr När slamavskiljaren har mindre volym än standarden på 0,9 m 2 samt att det saknas T-rör kan infiltrationen sättas igen. Anläggningen kan inte återställas och kan inte fungera optimalt med avseende på rening av avloppsvatten. När det inte finns luftningsrör medför det syrebrist i reningsbäddar och därmed kraftig försämring av nedbrytning av organiskt material och rening av kväveföreningar. Miljöförvaltningen skickade den 29 juni 2011 förbud att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten på fastigheten (dnr ). Förbudet trädde i kraft den 29 juni Det betyder att fastighetsägaren inte längre får släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten från fastigheten. Fastighetsägaren har haft två år på sig att ansöka om att anlägga en ny avloppsanläggning. Det har inte inkommit någon ansökan till Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen kontaktade fastighetsägaren under hösten 2013 för att påminna om att förbudet har trätt i kraft och att ansökan ska skickas in till oss. Den 17 januari 2014 tog Miljöförvaltningen kontakt igen, och vi kom överens med fastighetsägaren att ansökan skulle skickas in före den 31 januari Så har inte skett. Eftersom fastigheten fortfarande används och otillräckligt renat BDT-vatten släpps ut, kopplas nu ett vite till förbudet. Kommunikation XXXXXXX XXXX XXXX har fått förslag till beslut ( ) för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att förbjuda XXXXXX,XXXX XXXX, personnummer XXXXXX-XXXX att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten från fastigheten XXXXXXXX XXX. Förbudet träder i kraft den 30 september Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken och med hänvisning till 9 kap. 7 och 2 kap. 3 miljöbalken (1998:808). Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 14 att förena beslutet med ett vite om kronor. Vitet kan dömas ut om åtgärderna inte har genomförts inom utsatt tid.

18 Mn 14 Dnr Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till XXXX XXXX XXXXXX

19 Mn 15 Dnr Delegationsbeslut Beslut fattade på delegation av Miljönämnden under perioden till redovisas. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägger redovisningen till handlingarna.

20 Mn 16 Dnr Skrivelser och rapporter Muntlig A. Ordförande informerar om att detaljplanen för Lärketorpet flyttas till junisammanträdet. Stadbyggnadsförvaltningen ska göra ytterligare utredningar gällande buller. B. Susanné Westin informerar om riskbaserad taxa för hälsoskydd samt ändring i miljöskyddstaxan. Miljöförvaltningen föreslår att fasta avgifter införs för förskolor och skolor från år Taxeförslaget grundar sig på SKL:s underlag. När det gäller Miljöskyddstaxan kommer avgiften för fordonstvättar, väg/järnväg och bergtäkter att sänkas. C. Ordförande och miljöchefen berättade om att invigningen av symbolträdet, Lextorpseken, kommer att ske den 10 juni kl Invigningen kommer att ske med barnen i fokus och på kvällen kommer det att bli en vandring nere i naturreservatet i Åkerström.

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer