Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val av justerare Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista 1. Övriga frågor 2. Kommunstyrelsen. Budgetuppföljning April 2014 för Miljönämnden och Miljöförvaltningen 3. Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX och XXXXXX XXXX, Trollhättans kommun 4. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten XXXXXXXXXX XXX, Trollhättans kommun 5. Delegationsbeslut 6. Skrivelser och rapporter Muntlig A. Information om att detaljplan för Lärketorpet flyttas till junisammanträdet B. Information om riskbaserad taxa för hälsoskydd samt ändring i miljöskyddstaxan C. Information om invigningen av symbolträd, Lextorpseken Ann-Christine Tornebjer Torslid Inger Carlsson Förhinder anmäls till Miljöförvaltningen, tfn

2 Tid och plats Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Onsdagen den 21 maj, kl Beslutande Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) ordf Kajsa Eskel (S) Mats Häggner (C) Aina Andersson (S) Per-Arne Herbertsson (S) Jeanette Olausson (S) Benny Åhlander (S) Bertil Borglund (MP) Toni Naim (KD) Lars Muregård (M) Ingrid Almén (M) Lars Jonasson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inger Carlsson, sekreterare Anna Kölfeldt, miljöchef Susanné Westin, miljöinspektör Ida Florberger, miljöinspektör Anne Charlotte Elgåfoss miljöinsp Angela Malmer, praktikant Justerare Jeanette Olausson med Lars Jonasson som ersättare Tid och plats för justering Miljöförvaltningen Paragraf Sekreterare Ordförande. Inger Carlsson. Ann-Christine Tornebjer Torslid Justerande... Jeanette Olausson Lars Jonasson ANSLAG/BEVIS Miljönämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Miljöförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Inger Carlsson

3 Mn 11 Dnr Övriga frågor Aprilrapporten Kommunens revisorer ville träffa Miljönämnden i samband med redovisningen av budgetuppföljningen för april. Förvaltningen fick beröm för en bra och tydlig redovisning av rapporten och att förvaltningen har koll på ekonomin. Bilskrot Bertil Borglund frågade om förvaltningen visste om att det fanns en bilskrot i Assarebo, söder om Trollhättan. Miljöchefen tar frågan med till miljöskyddsteamet. Fallens Dagar 2014 Mats Häggner frågade vad som händer med planerna för Fallens Dagar. Miljöchefen informerade om våra möten med krögare och ansvariga inom andra förvaltningar. Hon informerade också om att Miljöförvaltningen kommer att vara ute och mäta buller under Fallens Dagar i år. Bullerpolicyn kommer också att tas upp till diskussion och eventuell förändring i höst. Rengöring av sopkärl Miljöchefen svarade på Benny Åhlanders fråga från föregående sammanträde om rengöring av sopkärl åt fastighetsägare och att rengöringsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar. Företaget som gör rengöringen är från Stenungsund och vattnet från rengöringen ska släppas i avloppsbrunnar så det går vidare till reningsverket. Detta gäller i de områden där dag- och spillvatten är separerat.

4 Mn 12 Dnr Budgetuppföljning April 2014 för miljönämnden och miljöförvaltningen Sammanfattning Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till budgetuppföljning för april år 2014 för Miljönämnden och Miljöförvaltningen. Ekonomisk bedömning Driftredovisning 2014 Nämnd: Miljönämnden Anslagsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: Resultatfond (tkr): % Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokfört %2) Budget Per-budg Bokfört %1) Avvik mot Progn Spec per: Verksamh (linjär) per-budg Avvik Nämnd Miljö Miljönämnden Summa Miljö Miljöskydd Miljö projekt Summa Summa Ekonomisk bedömning per delår Miljöförvaltningens ekonomi följer förväntad plan. Huvuddelen av de fasta avgifterna kommer in under våren medan timdebiteringen sker under hösten. Ekonomisk bedömning till årets slut Miljönämnden beräknas göra ett 0-resultat. Nämnden gjorde under februari ett studiebesök vid yrkes- och miljömedicin i Göteborg för att lära sig mer om buller. Detta möte var betydligt dyrare än ett vanligt möte, inga andra studiebesök är inplanerade under året. Miljöförvaltningen bedöms göra ett 0-resultat. Under hösten kommer vi att ha något längre bemanning på grund av kortare föräldraledigheter vilket innebär minskade intäkter men samtidigt en lägre lönekostnad. Sammanfattad bedömning av måluppfyllelse Miljöförvaltningen arbetar på med sina uppdrag. Vi har nu en erfaren och stabil personalgrupp vilket gör att arbetet flyter på bra och verksamheten ligger i fokus.

5 Mn 12 Dnr Uppföljning av uppdrag (Utdrag ur Statsys) Miljönämnden ska genom tillsyn, rådgivning, information och strategiskt arbete främja en hållbar utveckling. Miljönämnden har beslutat om en verksamhetsplan som klargör vad miljöförvaltningen ska utföra under året. Verksamhetsplanen följs och arbetet flyter på bra. Avlopp: Vi har fått in fler tillståndsansökningar än vad vi hade förutsett. Detta gör att inventeringstakten påverkas då vi har som mål att hinna hantera avloppstillstånden inom sex veckor. Målet är fortfarande att hinna inventera 500 avlopp under Administration: Upphandlingen av nytt ärendehanteringssystem påbörjas först i slutet av året, då programmen fortfarande inte är färdigutvecklade. För övrigt löper arbetet på som planerat. Hälsoskydd: Den planerade tillsynen löper på enligt verksamhetsplanen. Arbetet med att kartlägga radonhalten i flerfamiljshus har fortsatt under året. Parallellt drivs krav på åtgärder i de flerbostadshus där gällande riktvärde överskrids. Miljöskydd: Tillsynsarbetet i stort löper på som planerat. Antalet lantbruk som ska besökas har minskats jämfört med verksamhetsplanen till följd av sjukskrivning och föräldraledighet. Livsmedel: Informationsmaterialet som ska skrivas på svenska och översättas till engelska och arabiska följer planen och kommer att bli klart under hösten. Tillsynsarbetet löper på som planerat. Naturvård: Under året kommer vi att arbeta mer med projektet Skyddsvärda träd än planerat. Ett medvetet val då vi tror det ger en större långsiktig nytta. Arbetet med Slättbergen ligger något efter. Fladdermusprojektet kommer troligen förlängas två år på grund av byte av konsult. För övrigt löper arbetet på som planerat. Företagen och allmänheten som åtnjutit Miljöförvaltningens tjänster under året ska ha tilltro till Miljönämndens arbete och uppleva dess arbete som värdefullt. Miljöförvaltningen följer upp företagen och privatpersonernas nöjdhet vartannat år. Under 2014 kommer privatpersonernas nöjdhet att mätas. Undersökningen kommer att ske under september och utvärderas i oktober.

6 Mn 12 Dnr Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans stad som arbetsgivare. Miljönämnden har brutit ner kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en handlingsplan för miljö, säkerhet, IT, folkhälsa, internkontroll och e-förvaltning. Energi: Vi deltar i ett regionalt energieffektiviseringsprojekt tillsammans med kommunens energirådgivare. Vi har fokus kring energi i tillsynen och avser även se över vår bilkörning. Folkhälsa: Vi arbetar just nu med att ta fram informationsmaterial på flera språk, ett samarbetsprojekt med ASF finansierat med folkhälsomedel. Vi ställer krav på radonmätningar i flerbostadshus Internkontrollplanen: Planen följs. En riskinventering kommer att ske under hösten IT och e-tjänster: Der är dags att snart starta upp arbetet med e-tjänst för avlopp och värmepumpar Kvalité/verksamhetsutveckling: Arbetet pågår, just nu har vi mycket fokus på klarspråk Miljö: Vårt interna miljöarbete fokuserar mycket på frågor om vatten. Personal: Vi följer just nu upp vårt FAS-arbete och medarbetarenkäten Systematisks arbetsmiljöarbete: Vi bedriver arbetet systematiskt. Risker identifieras och handlingsplaner finns. Upphandling: Uppföljning sker via internkontrollplanen. Kommunstyrelsen ska se till att våra gemensamma resurser används i enlighet med god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag Miljönämnden arbetar för att nå uppsatta mål och att använda resurserna på ett bra sätt.

7 Mn 12 Dnr Uppföljning av investeringar Belopp i tkr. Projektkod och benämning Bokslut 2013 Budget 2014 Just budg 2014 Bokfört Ber utfall helår Avvikelse IT-investeringar miljö Uppdatering diariesystem SUMMA Bedömning investeringar Från och med 2014 togs Miljöförvaltningens investeringsram för kontorsmöbler och IT-investeringar bort. Under 2014 har vi kvar en tillfällig investeringsram för uppdatering av ärendehanteringssystemet Miljöreda. Tyvärr är programmen ännu inte riktigt färdigutvecklade och förvaltningen väntar därför med att påbörja en upphandling.

8 Uppföljning av personalstatistik och diverse omkostnader Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 6 9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 4 4 Frisktal - andel friska <= 5 dagar 1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda 1 1 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) Timavlönade 3) -antal arbetade timmar -omräknat till årsarbetare -antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO 2 5 Fyllnadstid inkl PO 1 Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt 10 Representation 8 2 Kompetensutveckling 5) 4 55 Summa diverse övriga omkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling.

9 Mn 12 Dnr Bedömning personalstatistik Miljöförvaltningens sjukfrånvarodagar har ökat från 6 till 9 dagar. Under våren 2013 var en medarbetare sjukskriven under några månader på grund av en planerad operation och detta har stort genomslag för antalet sjukdagar. Många har varit förkylda m.m. och haft 1-3 sjukdagar vilket visar sig i att frisktalen sjunker. Bedömningen är att sjukfrånvaron inom förvaltningen inte är arbetsrelaterad. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att överlämna aprilrapporten 2014 till kommunstyrelsen. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

10 Mn 13 Dnr Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Sammanfattning Detta beslut behandlar det klagomål på utlagd asfaltkross som XXXXX XXXXXX inkom med till Miljöförvaltningen XXXXXX yrkade att asfaltkrossen var en miljö- och hälsorisk och att den därför skulle tas bort och ersättas med ny beläggning. Miljönämnden avslog denna begäran. Beslutet har sedan överklagats och handlagts av Miljöförvaltningen i flera omgångar. I Mark- och miljödomstolens dom i ärendet från den 13 november 2013 återförvisas ärendet till Miljönämnden. Enligt domen ska Miljönämnden utreda föroreningsrisken med den utlagda asfaltkrossen och, beroende på utfallet, försäkra sig om att verksamheten har haft erforderligt tillstånd eller godkännande. Miljönämnden har i detta beslut bedömt att den utlagda asfaltkrossen vid tidpunkten för utläggandet inte var anmälnings- eller tillståndspliktigt, och att användningen av den utgör en liten påverkan på hälsa och miljö. Bedömningen har gjorts att det inte är skäligt eller ekonomiskt rimligt att återställa de aktuella vägsträckorna och Miljönämnden avslår därmed XXXXX XXXXXX begäran. Redogörelse av ärendet Beskrivning av tidigare klagomålsärende från 2001 XXXXX XXXXXX har i ett tidigare ärende, den 2 maj 2001 inkommit med klagomål på att asfaltkross med rester av tjärasfalt har använts vid beläggningsarbete (dnr ). Detta gällde beläggningen av en enskild väg och en bussvändplats i XXXXXX, Trollhättans kommun. XXXXX XXXXXX yrkade på att beläggningen skulle tas bort med hänsyn till innehållet av PAH i asfaltkrossen. Tekniska förvaltningen vid Trollhättans Stad och XXXXX XXXXXXX gjorde provtagningar av vägbeläggningen och den högsta halten cancerogena PAH: er som uppmättes var 86 ppm (mg/kg TS). Tekniska förvaltningen tog även fram två åtgärdsförslag med kostnadsberäkningar. I det första förslaget skulle asfaltkrossen hyvlas och grävas bort och nytt grus återföras till en kostnad av kr. I det andra förslaget skulle asfaltkrossen täckas med renare material och uppskattningsvis kosta kr. Miljönämnden beslutade den 4 juni 2003 att spridningen av dammpartiklar från vägbeläggningen i XXXXXX är att betrakta som en olägenhet för människors hälsa, men att nyttan med att undanröja olägenheten inte skulle överstiga kostnaden (dnr ). Ärendet lämnades därmed utan åtgärd.

11 Mn 13 Dnr Beslutet överklagades till Länsstyrelsen och vidare till Miljödomstolen. I dom från , M fastställdes Miljönämndens beslut av Miljödomstolen. Beskrivning av det nu aktuella klagomålsärendet Den 20 juli 2005 inkom XXXXX XXXXXX till Miljönämnden med ett nytt klagomål på utlagd asfaltkross. Klagomålet gäller den asfaltkross som XXXXXX XXXXX Vägsamfällighet har lagt ut som slitlager på ett antal vägsträckor tidigare samma år (dnr ). De berörda vägsträckorna ligger inom fastigheterna XXXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX. XXXXX XXXXXX yrkar på att Miljönämnden ska förelägga XXXXX XXXXX Vägsamfällighet att ta bort den utlagda asfaltkrossen. Han grundar yrkandet på att spridning av asfaltkrossen skapar en oro för människors hälsa och risker i övriga miljön. I beslut från (dnr ) förelägger Miljönämnden XXXXX XXXXX Vägsamfällighet att redovisa uppgifter om hur stor mängd asfaltkross som har lagts ut samt hur de har säkerställt att asfaltkrossen inte innehåller stenkolstjära/tjärasfalt där totalhalten 16-PAH överstiger 70 ppm inkommer entreprenören Trollhätteåkarnas Last AB (T-last) med de uppgifter som Miljöförvaltningen begärt (dnr ). T-last anlitades av vägsamfälligheten för arbetet med utläggningen av asfaltkrossen. I de inkomna uppgifterna står att T-last köpte in asfaltkross från Trollhättans Stad, Tekniska förvaltningens upplag. Det gjordes ingen besiktning av asfaltkrossen. T-last bedömde att Tekniska förvaltningen har dessa rutiner och därmed inte säljer asfaltkross med för höga halter av stenkolstjära. Provtagning gjordes på asfaltupplaget och analysresultaten visar att asfaltkrossen innehåller mindre än 8 ppm PAH-16 och bedöms därmed vara fri från stenkolstjära. I uppgifterna står även att Miljöförvaltningen den 13 juni 2005 gett ett muntligt godkännande till vägsamfälligheten att lägga ut asfaltkrossen. Den 15 mars 2007 beslutar Miljönämnden att avslå XXXXX XXXXXX yrkande om borttagande av asfaltkross (dnr ). Beslutet grundade sig på att denna asfaltkross efter provtagning och analys inte visade spår av stenkolstjära som ger upphov till höga halter av PAH. Det har hittills inte framkommit några uppgifter om att den utlagda asfaltkrossen på de aktuella vägsträckorna har påverkat miljön eller människors hälsa i omgivningen. Beskrivning av överklaganden och Mark- och miljödomstolens bedömning XXXXX XXXXXX klagomål från 2005 angående asfaltkrossen har överklagats och handlagts av Miljöförvaltningen i flera omgångar. Den 6 mars 2009 inkom XXXXX XXXXXX via sitt ombud med en ny begäran om att den utlagda asfalt

12 Mn 13 Dnr krossen ska tas bort (dnr ).Under perioden 2009 till 2012 återvisades ärendet från Länsstyrelsen till Miljönämnden två gånger. Bland annat skulle nämnden förtydliga vilka fastigheter som avslaget omfattade och Länsstyrelsen bedömde även att ärendet inte blivit prövat i sak. I Miljönämndens senaste beslut i ärendet från 2012 (dnr ) avslogs XXXXX XXXXXX begäran. I beslutet bedömde Miljöförvaltningen att spridningen av asfaltkross utgör en liten påverkan på människa och miljö och att det inte är skäligt och ekonomisk rimligt att ta bort de utlagda beläggningarna med asfaltkross och ersätta med ny. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen av XXXXX XXXXXX. I beslut från (dnr ) avslog Länsstyrelsen överklagandet och fastställde därmed Miljönämndens beslut. XXXXX XXXXXX överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Domstolen upphävde underinstansernas tidigare beslut i dom från (Mål nr ) och återförvisar ärendet till Miljönämnden för fortsatt handläggning. I domskälen skriver Mark- och miljödomstolen att utläggningen av asfaltkrossen är att betrakta som användning av avfall för anläggningsändamål. Detta, beroende på föroreningsrisken kan kräva tillstånd eller anmälan. Miljönämnden ska enligt domen utreda föroreningsrisken med den utlagda asfaltkrossen och, beroende på utfallet, försäkra sig om att verksamheten har haft erforderligt tillstånd eller godkännande. Därtill även pröva om riskerna för människors hälsa och miljö förknippade med avfallsanvändningen är godtagbara. Rättspraxis och lagrum Frågan om beläggning av asfaltkross med innehåll av tjärasfalt ska tas bort och ersättas med ny har tidigare prövats i Miljödomstolen i dom från (M ). Detta gällde XXXXX XXXXXX klagomål från 2001 (se tidigare beskrivning). Miljödomstolens beslut överklagades vidare men Miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. I det nu aktuella klagomålsärendet från 2005 tillämpas rimlighetsavägningen i 2 kap. 7 MB. Här står att kraven i de allmänna hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. En bedömning ska göras där särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Miljöförvaltningens bedömning Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

13 Mn 13 Dnr I Mark- och miljödomstolens domskäl står att utläggningen av asfaltkrossen är att betrakta som användning av avfall för anläggningsändamål och att denna åtgärd kan, beroende på föroreningsrisken kräva tillstånd eller anmälan. Efter det inkomna klagomålet har Miljöförvaltningen begärt in relevanta uppgifter från XXXXXX XXXX Vägsamfällighet och T-last som utförde arbetet. Asfaltkrossen i det aktuella ärendet hade levererats från Tekniska förvaltningens asfaltupplag Trollhättan. Asfaltkrossen kommer från den hög där man enligt rutinerna bedömt att materialet varit fritt från stenkolstjära. Analys gjordes på materialet och resultatet visade på ett lågt innehåll av PAH-16, mindre än 8 ppm. Miljöförvaltning granskade Tekniska förvaltningens rutiner för hanteringen av asfalt som kan innehålla stenkolstjära vid tillsynsbesök den 16 november Enligt riktlinjer för återanvändning av asfalt innehållande stenkolstjära (Länsstyrelsen i Västra Götaland februari 2005) finns det inga restriktioner för återanvändning inom vägområde om halten PAH-16 i asfalten är under 70 ppm. Den utlagda asfaltkrossen visade sig vara fri från stenkolstjära och därmed krävdes enligt riktlinjerna för återanvändning av asfalt inte anmälan eller tillstånd. Däremot bör dock en verksamhetsutövare alltid samråda med den aktuella miljömyndigheten när asfaltkross ska läggas ut. Miljöförvaltningen bedömer att vägsamfälligheten i detta fall har samrådit med myndigheten vid kontakt den 13 juni Vid tidpunkten för Mark- och miljödomstolens dom i ärendet ( ) gällde följande enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten är tillståndspliktigt enligt kod B om föroreningsrisken inte endast är ringa. Om föroreningsrisken är ringa, kod C ska en anmälan lämnas in till den kommunala Miljönämnden. För det fall avfallet innehåller en så liten mängd föroreningar och där användningen är så okomplicerad att användningen inte ens medför ringa föroreningsrisk krävs dock ingen anmälan. Dessa punkter var dock inte tillämpliga vid tidpunkten då asfaltkrossen lades ut år Motsvarande SNI-koder som gällde då var B respektive C , Uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål, muddringsmassor eller inert avfall som uppkommer i täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa (B) eller ringa (C). Asfalt oavsett om det innehåller tjära eller ej kan inte betraktas som inert avfall och punkten var därmed inte tillämplig, även om liknande användning skulle vara anmälningspliktig i dagens läge.

14 Mn 13 Dnr Efter genomgång av tidigare handlingar och uppgifter i ärendet samt då gällande FMH-bilaga, bedömer Miljöförvaltningen att frågan om utläggningen av asfaltkrossen var tillstånds- eller anmälningspliktig vid tidpunkten för utläggandet är utredd. Risker för människors hälsa och miljö I Mark- och miljödomstolens domskäl står att riskerna för hälsa och miljö som kan uppkomma i samband med utläggningen av asfaltkrossen ska vara godtagbara. Studier (VTI m.fl.) har visat att asfaltkross som innehåller höga totalhalter PAH- 16 kan påverka miljön genom utlakning i samband med regn eller annan påverkan av vatten. Lägre totalhalter PAH-16, dvs. mindre än 300 ppm har visat på liten lakbarhet och att risken för miljöpåverkan är ringa. I det aktuella fallet har analysresultat från den utlagda asfaltkrossen visat ett lågt innehåll av PAH-16, mindre än 8 ppm. I detta fall klassas asfaltkrossen inte som farligt avfall, dock fortfarande som avfall. Miljöförvaltningen bedömer att PAH från den utlagda asfaltkrossen lakar korta sträckor och att risken för spridning till privata brunnar i det aktuella området är liten. XXXXX XXXXXX vattentäkt har tidigare provtagits och inte visat någon påverkan av PAH. Miljöförvaltningen har i dagsläget ingen kännedom om att förhöjda halter av PAH hittats i privata brunnar och utredning av detta har inte bedömts vara aktuellt. Miljöförvaltningen bedömer att halten PAH-16 i den utlagda asfaltkrossen är låg och spridning och utlakning från vägbeläggningarna på de aktuella fastigheterna utgör en liten påverkan på hälsa och miljö. I Miljödomstolens dom från 2006 (M ) gjordes bedömningen att utlagd asfaltkross med en uppmätt halt av 86 ppm PAH (summa cancerogena PAH: er) inte var skälig att ta bort och ersätta med ny. I den nu aktuella asfaltkrossen är den uppmätta summan PAH-16 (där cancerogena PAH: er ingår) mindre än 8 ppm. Miljöförvaltningen bedömer enligt 2 kap. 7 MB att det är inte är skäligt och ekonomisk rimligt att ta bort de utlagda beläggningarna med asfaltkross och ersätta med ny. Kostnaden för denna åtgärd skulle överstiga miljönyttan. Kostnaden för borttagande av asfaltkross har utretts i samband med tidigare klagomål i Miljönämndens beslut från , Mn 53. I 29 kap. 14 i nu gällande Miljöprövningsförordning står att användning av avfall för anläggningsändamål är anmälningspliktig om föroreningsrisken är ringa. Denna punkt är tillämpbar på asfalt.

15 Mn 13 Dnr Miljöförvaltningens bedömning är att utläggningen av asfaltkrossen utgör en liten risk, dvs. ringa risk. Med dagens lagstiftning skulle det innebära anmälningsplikt men inte vid tidpunkten för klagomålet. Kommunikation Förslag till beslut skickas på kommunikation till XXXXX XXXXXX den 16 april XXXXX XXXXXX lämnade den 25 april följande meddelande via e-post till Miljöförvaltningen: Ärendet är polisanmält och förundersökning rörande miljöbrott pågår. Därför vill jag inte diskutera med misstänkt kriminella. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar med stöd av 2 kap. 7 MB att avslå XXXXX XXXXXX begäran, inkommen 20 juli 2005 samt 6 mars 2009, om att nämnden ska förelägga om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX. Återställandet av vägarna bedöms inte vara skäligt eller ekonomiskt rimligt. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till XXXXX XXXXXX

16 Mn 14 Dnr Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten XXXXXXXX XXX, Trollhättans kommun Sammanfattning Miljöförvaltningen har konstaterat att avloppsanläggningen för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), på fastigheten XXXXXXXX XXX, har brister som medför att BDT-vattnet inte renas tillräckligt. Anläggningen uppfyller därmed inte dagens krav. Den 29 juni 2011 har Miljöförvaltningen beslutat om förbud att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten på fastigheten, ett förbud som trädde i kraft den 29 juni Då förbudet inte har följts kopplas nu ett vite till förbudet. Beslutsunderlag Miljöförvaltningen har den 30 maj 2007 besökt fastigheten XXXXXXXX XXX för att inspektera avloppsanläggningen. En sådan inspektion gjordes i samband med inventering av avloppen inom Öresjös avrinningsområde. Den befintliga avloppsanordningen kan inte bedömas som godtagbar rening med hänvisning till kraven i 9 kap. 7 miljöbalken, och Naturvårdsverkets funktions-, och lokaliseringskrav för enskilda avloppsanordningar (NFS 2006:7). Vid inventeringen konstaterades att: Fastigheten har WC kopplad till sluten tank på 3 m 3. Fastigheten har bad-, disk- och tvättavlopp som leds till en slamavskiljare med våtvolym på 0,098 m 3. T-rör i slamavskiljaren saknas. Efter slamavskiljaren leds avloppet, enligt tillstånd, till ett 12 m långt infiltrationsdike. Vid inspektionsbesöket hittades inte några synliga delar som visar att det finns någon efterföljande rening efter slamskiljaren. Miljöförvaltningen konstaterade följande brister vid inventeringen: Slamavskiljaren har för liten våtvolym. T-rör i slamavskiljaren saknas. Det gick inte att konstatera att avloppsvattnet släpps till en biologisk reningsbädd då luftningsrör saknades i bädden. Miljöförvaltningens bedömning är att miljöbalkens krav på efterföljande rening på avloppsanläggningen ej kan uppfyllas även om ovanstående punkter åtgärdas.

17 Mn 14 Dnr När slamavskiljaren har mindre volym än standarden på 0,9 m 2 samt att det saknas T-rör kan infiltrationen sättas igen. Anläggningen kan inte återställas och kan inte fungera optimalt med avseende på rening av avloppsvatten. När det inte finns luftningsrör medför det syrebrist i reningsbäddar och därmed kraftig försämring av nedbrytning av organiskt material och rening av kväveföreningar. Miljöförvaltningen skickade den 29 juni 2011 förbud att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten på fastigheten (dnr ). Förbudet trädde i kraft den 29 juni Det betyder att fastighetsägaren inte längre får släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten från fastigheten. Fastighetsägaren har haft två år på sig att ansöka om att anlägga en ny avloppsanläggning. Det har inte inkommit någon ansökan till Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen kontaktade fastighetsägaren under hösten 2013 för att påminna om att förbudet har trätt i kraft och att ansökan ska skickas in till oss. Den 17 januari 2014 tog Miljöförvaltningen kontakt igen, och vi kom överens med fastighetsägaren att ansökan skulle skickas in före den 31 januari Så har inte skett. Eftersom fastigheten fortfarande används och otillräckligt renat BDT-vatten släpps ut, kopplas nu ett vite till förbudet. Kommunikation XXXXXXX XXXX XXXX har fått förslag till beslut ( ) för kännedom och möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att förbjuda XXXXXX,XXXX XXXX, personnummer XXXXXX-XXXX att släppa ut otillräckligt renat BDT-vatten från fastigheten XXXXXXXX XXX. Förbudet träder i kraft den 30 september Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken och med hänvisning till 9 kap. 7 och 2 kap. 3 miljöbalken (1998:808). Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 14 att förena beslutet med ett vite om kronor. Vitet kan dömas ut om åtgärderna inte har genomförts inom utsatt tid.

18 Mn 14 Dnr Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till XXXX XXXX XXXXXX

19 Mn 15 Dnr Delegationsbeslut Beslut fattade på delegation av Miljönämnden under perioden till redovisas. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägger redovisningen till handlingarna.

20 Mn 16 Dnr Skrivelser och rapporter Muntlig A. Ordförande informerar om att detaljplanen för Lärketorpet flyttas till junisammanträdet. Stadbyggnadsförvaltningen ska göra ytterligare utredningar gällande buller. B. Susanné Westin informerar om riskbaserad taxa för hälsoskydd samt ändring i miljöskyddstaxan. Miljöförvaltningen föreslår att fasta avgifter införs för förskolor och skolor från år Taxeförslaget grundar sig på SKL:s underlag. När det gäller Miljöskyddstaxan kommer avgiften för fordonstvättar, väg/järnväg och bergtäkter att sänkas. C. Ordförande och miljöchefen berättade om att invigningen av symbolträdet, Lextorpseken, kommer att ske den 10 juni kl Invigningen kommer att ske med barnen i fokus och på kvällen kommer det att bli en vandring nere i naturreservatet i Åkerström.

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2014-05-06 1 (17) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.15 ande Övriga deltagare Lena Hållinder Berglund (S) Mikael Swahn (S) Åke Karlsson (S) Kjell-Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Miljöförvaltningen, sammanträdesrum vån 2, kl. 18.00-20.01 Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande, (närvarande 54-64, 66-72) Carl von Friesendorff

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 170/2014. Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 170/2014. Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 170/2014 Miljönämnden Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Arne Bergqvist (S) Gösta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Karl-Johan Bergmark. Anders Kärnebro 18 Marie Viberg (c) Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-02-24. Kommunkontoret Robertsfors

Karl-Johan Bergmark. Anders Kärnebro 18 Marie Viberg (c) Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-02-24. Kommunkontoret Robertsfors Plats och tid Kommunkontoret 2015-01-24, kl 13.00 16.10 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-18:45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg

Läs mer

kl 8.30 10.00, Nya Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Malak Guirguis (KD), Martin Övelius (DP), Millaray Rubilar (V),

kl 8.30 10.00, Nya Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Malak Guirguis (KD), Martin Övelius (DP), Millaray Rubilar (V), Nämnd Tillsynsnämnden Sid 1-16 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 10 juni 2015 Tid och plats Beslutande kl 8.30 10.00, Nya Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Ledamöter

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer