Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran Ivarsson (c) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (s), Anna Harrsjö (s), Jean Fridh (mp), Lars Levin (fp) Tjänstgörande ersättare Ersättare Stefan Luukkonen (s), Jerry Emanuelsson (s), Sanna Cronhielm (mp), Kurt Jonsson (kd) Övriga deltagande Håkan Lernefalk miljöchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Ivarsson (c) Miljöförvaltningen, Nämndhuset, Katrineholm Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Miljöförvaltningen, Nämndhuset, Katrineholm Underskrift...

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Handläggare: Camilla Bender Beslut om uppskov om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun Beslut Med stöd av 26 kap 9 och 14 miljöbalken beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden om uppskov om förbud för; xx, Björkvik, ägare till fastigheten, Katrineholm att släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanläggning för fastigheten, som ej uppfyller miljöbalkens krav om längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet är förenat med vite om kr för ägaren till samt träder i kraft den 1 maj Under nämndens överläggningar yttrar sig Lars-Åke Eriksson (s), Erik Liljencrantz (m), Jean Fridh (mp), Lars Levin (fp), Sanna Cronhielm (mp) Miljöförvaltningens skrivelse : Bakgrund Miljöförvaltningen har genomfört avloppsinventering på avloppsanläggningen för fastigheten den 20 augusti Vid inventeringen konstaterades att reningen av avloppsvatten från bostadshus med WC-anslutning var otillräcklig, dvs den uppfyller inte miljöbalkens krav på skyddsåtgärder. Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn utan T-rör och saknar efterföljande rening. En skrivelse med information om att åtgärder kommer att krävas skickades ut till fastighetsägaren på ovan nämnd fastighet den 13 april 2009.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Beslut gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten, skickades ut till den 20 augusti Den 26 augusti 2010 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från fastigheten i Katrineholms kommun. Förbudet gällde från och med den 1 februari Den 25 januari 2011 inkom med ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning samt en begäran om anstånd i 6 månader för installation av avloppsanläggning. Anledning till begäran om anstånd är enligt väder, kyla m.m. meddelar även att på grund av kylan som startade i november har entreprenör avrått från att påbörja arbetet. Med hänsyn till rådande vinter anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att beslutet ska träda i kraft 1 maj Beslutsmotivering Enligt miljöbalken 9 kap 7 föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Nuvarande lösning med avloppsanläggning som består av enkammarbrunn utan T-rör och som saknar efterföljande rening kan inte anses uppfylla detta krav. Miljöbalken anger i 2 kap. 3, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808) 12 föreskrivs att det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap. 1 utgör vidare en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda avlopp är följande: Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp uppnås. Med hänvisning till ovanstående konstaterar miljö- och hälsoskyddsnämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten som ej genomgått längre gående rening än slamavskiljning måste upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens minimikrav på rening. Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten är vägledande för utförandet. Normal skyddsnivå bör tillämpas. Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska anmälan eller ansökan inges till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunicering Ärendet är kommunicerat skriftligen i enlighet med förvaltningslagen 17. Inga synpunkter har inkommit till miljöförvaltningen. Överklagan Detta beslut går att överklaga, se bilaga Hur man överklagar.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Handläggare: Anna Lonevall Beslut gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten i Katrineholms kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda att från och med släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Katrineholms kommun. Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och med hänvisning till 9 kap. 7 och 2 kap. 3 miljöbalken (1998:808). Under nämndens överläggningar yttrar sig Erik Liljencrantz (m), Jean Fridh (mp), Lars Levin (fp), Sanna Cronhielm (mp) Miljöförvaltningens skrivelse : Bakgrund Miljöförvaltningen har genomfört avloppsinventering på rubricerad fastighet den 22 juli Vid inventeringen konstaterades att reningen av avloppsvatten från bostadshus med WC-anslutning var otillräcklig, dvs den uppfyller inte miljöbalkens krav på skyddsåtgärder. Avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn och saknar efterföljande rening. En skrivelse med information om att åtgärder kommer att krävas skickades ut till fastighetsägarna på ovan nämnd fastighet den 10 augusti Den 5 oktober 2010 inkom en skrivelse till miljöförvaltningen där fastighetsägaren vill ha uppskov med att åtgärda avloppsanläggningen. Miljöförvaltningen tog telefonkontakt med fastighetsägaren den 8 oktober 2010, då meddelade fastighetsägaren att fastigheten ska totalrenoveras och pga

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommande renovering vill fastighetsägaren vänta med avloppet. Miljöförvaltningen informerade om att eftersom fastigheten nyttjas regelbundet så bör en planering utav en ny avloppsanläggning ske inom snar framtid. Miljöförvaltningen ber fastighetsägaren att inkomma med en tidsplan för hur renoveringen planeras. Den 20 december 2010 inkom en ny skrivelse från, där hon samtycker om att avloppet behöver åtgärdas men vet inte vid tidpunkt för skrivelsen hur hon ska renovera huset utan hoppas på att ha bättre planer för hur huset ska användas och se ut inom ett par år. Miljöförvaltningen anser inte att det framkommit omständigheter som motiverar ett par års uppskov med att åtgärda avloppsanläggningens brister eftersom fastigheten nyttjas regelbundet. Motivering Miljö- och hälsoskyddsnämnden får enligt 26 kap. 9 miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. I 9 kap. 7 miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger i 2 kap. 3, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta den skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 ) utgör en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda avlopp är följande: Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp uppnås.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunicering Ärendet är kommunicerat skriftligen. Synpunkterna föranleder inga ändringar i beslutet. Information Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativ ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljöförvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas. Gällande reningskrav kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar. Överklagan Detta beslut går att överklaga, se bilaga Hur man överklagar.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Handläggare: Krister Andersson Kontrollplan livsmedel 2011 Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontrollplanen gällande livsmedelskontrollen för verksamhetsåret Under nämndens överläggningar yttrar sig Lars-Åke Eriksson (s), Erik Liljencrantz (m), Jean Fridh (mp), Lars Levin (fp), Sanna Cronhielm (mp), Göran Ivarsson (c). Miljöförvaltningens skrivelse : Bakgrund Kontrollplan inom livsmedelsområdet för verksamhetsåret 2011 har upprättats. Redogörelse för ärendet Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun är enligt lagstiftningen kontrollmyndighet för de livsmedelsverksamheter som bedrivs i kommunen. Nämnden utför kontroll utifrån gällande lagstiftning och vägledningar framtagna av EU och livsmedelsverket. Syftet med kontrollplanen är att konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. Kontrollplanen redovisas som bilaga till protokollet under beteckningen miljö- och hälsoskyddsnämndens handling nr 3/2011. Länsstyrelsen

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Handläggare: Sara Wahrby Beslut gällande klagomål på lukt från verksamheten Sims Recycling Solutions AB, Karossen 5, Katrineholms kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 3 miljöbalken att det inte råder någon risk för olägenhet för människors hälsa orsakad av lukt och/eller damm från verksamheten Sims Recycling Solutions AB, fastigheten Karossen 5, Katrineholms kommun, med hänvisning till den redovisning av mätningar som utförts av företaget. Klagomålen föranleder inga vidare åtgärder från miljö- och hälsoskyddsnämndens sida. Under nämndens överläggningar yttrar sig Lars-Åke Eriksson (s), Erik Liljencrantz (m), Jean Fridh (mp), Sanna Cronhielm (mp). Miljöförvaltningens skrivelse : Bakgrund Miljöförvaltningen har tagit emot ett flertal klagomål gällande lukt från verksamheten Sims Recycling Solutions AB, i fortsättningen kallad verksamheten. Det första klagomålet gällande lukt inkom till miljöförvaltningen den 5 maj Sedan dess har ett flertal klagomål gällande lukt inkommit från sammanlagt åtta fastigheter på och i Katrineholm. De klagande bor på fastigheterna,,,,,, och. Enligt klaganden är det mycket stark och störande lukt från verksamheten. Lukten definieras som plast/metall/bränd bakelit. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog den 22 september 2009 ett beslut om att det inte råder någon risk för olägenhet för människors hälsa orsakad av lukt från Sims Recycling Solutions AB. Beslutet togs med motiveringen att miljöförvaltningen gjort ett stort antal inspektioner av lukten och endast vid ett tillfälle har lukten bedömts som mycket stark, vid ett fåtal tillfällen har lukt kunnat kännas men ej bedömts som störande. Endast en gång har lukten känts Sims Recycling Solutions AB, Enl. sändlista

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden vid bostadsområdet, övriga gånger då lukt kunnat kännas har detta varit strax intill verksamheten (på dess parkering) samt vid. Med anledning av att lukt ej kunnat påvisas mer än vid ett fåtal tillfällen bedömdes den framförda störningen ej motsvara olägenhetsbegreppet enligt 9 kap 3 miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut överklagades av närboende till länsstyrelsen i Södermanlands län. Ett beslut från länsstyrelsen inkom till miljöförvaltningen den 15 april Länsstyrelsen återförvisar ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för fortsatt handläggning med motiveringen att det inte går att utesluta att lukt- och dammproblem är att betrakta som en olägenhet för människors hälsa och miljön. Det bör därför närmare utredas vilka ämnen som släpps ut från verksamheten, om det kan ha en skadlig inverkan och i så fall vilka försiktighetsmått som behöver vidtas. Miljöförvaltningen överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. Den 13 september 2010 inkom till miljöförvaltningen ett beslut från miljödomstolen att länsstyrelsens beslut inte går att överklaga med anledning av att de inte tagit ställning i frågan utan återförvisat ärendet för vidare utredning. Den 26 november 2010 skickades ett föreläggande till Sims Recycling Solutions AB om att inkomma med vidare uppgifter om lukt från verksamheten. Ett svar på föreläggandet inkom till miljöförvaltningen den 22 november Ett nytt föreläggande skickades till företaget den 30 november Ett svar med redovisning av provtagningsresultat inkom till miljöförvaltningen den 10 januari Klagomål på damm framfördes inte i början av detta ärende och har inte behandlats i tidigare beslut. Med anledning av att länsstyrelsen i sitt beslut som inkom till miljöförvaltningen den 15 april 2010 tog upp dammfrågan, har även detta utretts och tagits med i det här beslutet. Beslutsmotivering Enligt länsstyrelsen i Södermanlands län behövde det utredas vilka ämnen som släpps ut från verksamheten, om de kan ha en skadlig inverkan och i så fall vilka försiktighetsmått som behöver vidtas. Miljöförvaltningen bedömer utifrån de mätresultat som Sims Recycling Solutions redovisat att det inte råder någon risk för olägenhet för människors hälsa för närboende med anledning av lukt och/eller damm från verksamheten. De framförda

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden klagomålen på lukt och damm bedöms ej motsvara olägenhetsbegreppet enligt 9 kap 3 miljöbalken. Kommunicering Beslutet har kommunicerats med företaget och klaganden. Överklagan Detta beslut går att överklaga, se bilaga Hur man överklagar. Sändlista: Sims Recycling Solutions AB Kopia för kännedom: Länsstyrelsen i Södermanlands län

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Handläggare: Håkan Lernefalk Indexjustering av taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, taxa för offentlig kontroll av livsmedel, taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken och taxa för nämndens verksamhet enligt tobaks- och alkohollagen Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden indexjusterar taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, taxa för offentlig kontroll av livsmedel, taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken och taxa för nämndens verksamhet enligt tobaks- och alkohollagen. Ny timavgift blir 760 kronor. De indexjusterade taxorna gäller från den 1 april Under nämndens överläggningar yttrar sig Göran Ivarsson (c), Erik Liljencrantz (m). Miljöförvaltningens skrivelse : Bakgrund Kommunfullmäktige antog taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken , 278 och senast ändrad , 71, taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen , 84, senast ändrad , 204, taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel , 130, taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt tobakslagen och alkohollagen , 10 samt taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet , 68, senast ändrad , 8. Enligt samtliga taxor får miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår besluta att ändra fast angivna avgifter, samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid. Ändringen ska motsvara de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat från den 1 oktober året före avgiftsåret. Timavgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.

13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden De tolv senaste månadernas förändring i index motsvarar 1,5 %. Det ger en höjning av timtaxan från 750 kronor till 761 kronor. Efter avrundning blir den nya timavgiften 760 kronor.

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Information Håkan Lernefalk informerar om miljöpriset Håkan Lernefalk informerar om nämndutbildning den 27 april Håkan Lernefalk informerar om FAH:s vårkonferens Håkan Lernefalk informerar om att de kommande två nämdmötena kommer att förlängas till Efter sammanträdet kommer förvaltningen att informera om sin verksamhet.

15 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Meddelanden Dom från Nacka tingsrätt, Dom från Nacka tingsrätt,

16 Sammanträdesdatum Miljö- och hälsoskyddsnämnden Blad 27 Anmälan om delegationsbeslut Redogörelse av beslut som fattats sedan sammanträdet den 8 februari 2011 med stöd av gällande delegation. Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redogörelsen till handlingarna.

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A.

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A. Förbundsdirektion 2015-02-25 Plats och tid kl. 14.00 16.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

DOM 2008-12-22 Stockholm

DOM 2008-12-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1304 DOM 2008-12-22 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 20 december 2007 i mål nr M 1304-07, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer