HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden"

Transkript

1 Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning Nunnered 1:12, Mullsjö kommun Tertialuppföljning för miljönämndens verksamhet Förslag till budgetram för miljönämndens verksamhet Redovisning av delegationsbeslut Informationsärenden Kurser och konferenser... 31

2 22 Plats och tid ande Bjurbäcksrummet i kommunhuset, Mullsjö, torsdagen den 2 maj 2013 klockan Bertil Engström (MP), ordförande Erik Johansson (M) Leif Jansson (S) Leif Wangström (M) ersättare för Sven-Anders Nyström (M) Kjell-Roland Strömberg (KD) Jimmie Larsson (M) Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Annica Malmer, förvaltningschef och sekreterare Utses att justera Jimmie Larsson Paragrafer: Ordförande Justerare Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ i Habo och Mullsjö kommuner Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på s arkiv Underskrift:

3 23 Dnr Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län anser att det är mycket positivt att Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län har tagits fram. Detta då en strävan efter lika behandling av företag i olika kommuner är att föredra framför att de behandlas olika. Det skulle dock vara bra om det tydliggörs att VA-huvudmän är huvudansvariga för att Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län följs och att tillsynsmyndigheten i vissa fall kan fungera som remissinstans till VA-huvudman. Den stora frågan för miljönämnden när det gäller denna remiss är ett varningsvärde i dokumentet. Det varningsvärdet som kan vara svårt att uppnå är för kadmium då det är satt vid detektionsgräns för nuvarande rådande mätmetod och det i dagsläget troligen inte finns någon reningsteknik för automatiska fordonstvättar som klarar detta värde. Då miljönämnden har i uppdrag av Naturvårdsverket i enlighet med miljöbalken att ställa krav på bästa möjliga teknik kan det uppstå ett glapp mellan de krav miljönämnden kan ställa och de krav som ställs enligt Remiss av Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. I anslutningsdokumentet står det också en hänvisning till Svensk Vattens publikation P95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet att för vissa verksamheter kan det finnas branschspecifika krav och att det är vanligt för fordonstvättar. Dessa branschspecifika krav för fordonstvättar är oftast mer tillåtande än nuvarande varningsvärde för kadmium i anslutningsdokumentet. önskar ett förtydligande i anslutningsdokumentet hur de branschspecifika kraven ska förhålla sig till anslutningsdokumentet. Det är mycket viktigt att tydliggöra detta för att underlätta miljönämndens arbete med att kräva bästa möjliga teknik vid tillsyn. Ärendebeskrivning Ett dokument för gemensamma riktlinjer för vad som får släppas till reningsverken i Jönköpings läns kommuner har tagits fram av huvudmännen för reningsverken i kommunerna. Länsstyrelsen i Jönköpings län har deltagit i arbetet och en del miljöinspektörer har suttit med i gruppen för framtagandet av dokumentet.

4 24 forts. 15 Då miljönämnden har i uppdrag av Naturvårdsverket i enlighet med miljöbalken att ställa krav på bästa möjliga teknik vid tillsyn har miljönämnden fått dokumentet på remiss. et skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län Tekniska kontoret i Habo kommun Mullsjö Energi & Miljö AB, MEMAB i Mullsjö kommun

5 25 Dnr Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning NN, Mullsjö kommun beslutar med stöd av 11 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) att fastställa förslaget för regelbundna undersökningar, avseende provtagningsfrekvens och analysomfattning, för dricksvattenanläggning på fastigheten NN som används i anläggningen NN, NN med organisationsnummer XX. Fastställandet görs med följande ändringar avseende provtagningsfrekvensen: Provtagning med normal analysomfattning ska ske 2 gånger/år. Provtagning med utvidgad analysomfattning ska ske 1 gång vart tredje år. Ärendebeskrivning NN med organisationsnummer XX kom in med provtagningsprogram för regelbundna undersökningar den 19 april 2012 till miljönämnden. Programmet avser analyser av dricksvattenanläggning som används i livsmedelsanläggning samt i privat bostad. Enligt programmet ska anläggningen analyseras genom normal undersökning 1 ggr/år och genom utvidgad undersökning 1 gång vart tredje år. Enligt föreskrifter (SLV FS 2001:30) om dricksvatten ska en anläggning av denna storlek göra provtagning med normal analysomfattning 2 gånger/år och utvidgad analysomfattning 1 gång vart tredje år. I bilaga till beslutet framgår vilka parametrar som ingår i normal analysomfattning respektiver utvidgad analysomfattning. Kommunicering Ett yttrande från NN och NN har inkommit den 4 april I yttrandet framkommer att de motsätter sig provtagning två gånger per år. Det är stor kostnad för en liten verksamhet och det är orimligt att ta prov med sådan frekvens, yttrandet bifogas.

6 26 forts. 16 Bedömning ska enligt 11 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) fastställa program för regelbundna undersökningar med avseende på provtagningspunkter och frekvens. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ger möjligheter för miljönämnden att besluta om inskränkningar av omfattningen av den normala kontrollen med max 50 % endast om värdena som erhållits vid provtagning under en period på minst 2 år visar sig vara konstanta och bättre än angivna gränsvärden. Används vattnet i ett livsmedelsproducerande företag som dryck eller för beredning av livsmedel till allmänheten så omfattas anläggningen av dessa föreskrifter. gör bedömningen att provtagningsfrekvensen enligt föreslaget program inte stämmer överens med föreskrifterna om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Någon minskning av provtagningsfrekvensen kan inte ske eftersom resultat från regelbundna provtagningar under två års tid med resultat klart bättre än gränsvärdena inte presenterats för miljönämnden. Även om NN menar att det är orimligt så finns det ingen möjlighet i lagstiftningen att göra undantag för att en verksamhet har en liten omfattning. Övriga rutiner som ska finnas upprättade för dricksvattenanläggningen kommer att kontrolleras i samband med ordinarie kontrollbesök et skickas till: NN Hur man överklagar beslutet till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

7 27 Dnr Tertialuppföljning för miljönämndens verksamhet beslutar att godkänna tertialuppföljning 1, 2013 enligt bilaga 1, samt att överlämna handlingen till kommunstyrelsen i Habo kommun. beslutar också att godkänna uppföljning av verksamhetsplanens aktiviteter enligt bilaga 2. Ärendebeskrivning Ärendet behandlar tertialuppföljning 1, 2013 som är en ekonomisk bedömning för helåret. I tertialuppföljningen ingår även en sammanfattning av verksamhetsplanens aktiviteter hittills under året. Den fullständiga uppföljningen finns i bilaga 2. et skickas till: Ekonomikontoret i Habo och Mullsjö kommuner

8 28 Dnr Förslag till budgetram för miljönämndens verksamhet beslutar att godkänna förslaget till budgetram för åren och överlämna handlingen till budgetberedningen i Habo kommun. Ärendebeskrivning Förslag till budgetram för åren har upprättats enligt bilaga. Kommunstyrelsen i Habo har beslutat om en besparing på varje förvaltning på 2 % av nettobudgeten. et skickas till: Ekonomikontoret i Habo och Mullsjö kommuner Kommunstyrelsen i Habo kommun

9 29 Dnr Redovisning av delegationsbeslut Ärenden nr enligt delegationslistan vilka avgjorts med stöd av delegationsordning presenteras. Delegationslistan förklaras härmed anmäld.

10 30 20 Informationsärenden - Mullsjö kommun, ks 53, utseende av personuppgiftsombud för styrelser och nämnder. - Länsstyrelsen i Jönköpings län, protokoll från kommunbesök i Habo den 24 januari gällande miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken. - Ekonomisk redovisning av miljönämndens verksamhet för mars och april.

11 31 Dnr Kurser och konferenser beslutar att Kjell-Roland Strömberg ska delta i konferensen Kemikaliefrågan idag vad är problemet och vem har ansvaret? i Jönköping den 5 juni. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Jönköpings län, Högskolan i Jönköping med flera inbjuder till konferensen Kemikaliefrågan idag vad är problemet och vem har ansvaret? i Jönköping den 5 juni. et skickas till: Kjell-Roland Strömberg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Lars-Erik Sundqvist räddningschef 90. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-13 Paragrafer 89 94

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Lars-Erik Sundqvist räddningschef 90. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-13 Paragrafer 89 94 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-07, kl. 11.40 13.30 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 5 maj 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-05-05 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Marcus Lilliehöök

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer