Hälsa och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad"

Transkript

1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Januari 2009 Hälsa och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad Reflexiva cirklar i kulturell biologi Samverkansprojekt: Högskolan i Halmstad och Matriztiska Institutet, Santiago de Chile, Chile.

2 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning och inbjudan. 2. Hälsa och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad 3. Kulturen kring alkohol vid Högskolan: en möjlighet 4. Kulturell biologi: Den biologiskt-kulturella matrisen för den mänskliga existensen 5. Generering och tvärvetenskaplig observation av reflexiva cirklar Referenser Appendix 1: Tvärvetenskaplig perifer observation av reflexiva cirklar.

3 Förord Sedan juni 2008 har vi konverserat med många personer på Högskolan i Halmstad om temat välbefinnande, och idén att generera reflexiva cirklar. Dessa konversationer har genomförts av vår samarbetare, Christopher Kindblad, som utövar sin professionella verksamhet vid denna Högskola. Vi vill särskilt tacka följande personer för konversationer i samband med utarbetandet av detta dokument: Per Österberg, Linda Emanuelsson, Elisabeth Kristiansson (Studenthälsan), Marita Hilliges (Prorektor), Sofia Brorsson ( Välbefinnandegruppen ), Kajsa Christensson (på Studentkåren), Lena Tunander (Personalavdelningen), Inger Hellström (Ledningskansliet), Ole Olsson (chef på Sektionen för Hälsa och Samhälle), Ove Svensson (ämnesföreträdare med Ann-Katrin i sociologigruppen) för samtal kring drog- och beroendeproblematiken, Magnus Tideman (professor i handikappsvetenskap, VV), Henrik Stenberg (ämnesföreträdare i socialpsykologigruppen), Agneta Hansson (i Argus), Hans Bengtsson (Statsvetenskap) Anders Nelsson (ämnesföreträdare pedagogik), Bengt Tjellander och Eva Flodin (Relationsvetargruppen), Lars Holmstrand (som forskar om forskningscirklar) vid Växjö Universitet och Marianne Norell och personal på Althea, liksom även studentgrupper i sociologi B. Även om detta dokument är inspirerat, och fått sin näring, av dessa konversationer, så ligger huvudansvaret på dess inspiratör, koordinatör och representant inför högskolan i Halmstad som myndighet och social gemenskap, Christopher Kindblad. 1. Inledning och inbjudan. Detta dokument är en inbjudan till reflexiva cirklar, som ett förslag, och modell, för det begreppsliga och praktiska arbete som Högskolan i Halmstad förväntar sig ska ske kring temat livskvalitet och välbefinnande. Detta förslag uppstod i samband med att Christopher Kindblad presenterade ansökan The Cultural Spread of Binge Drinking among Young People, Halmstad för Matriztiska Institutet i Santiago de Chile i Maj I denna ansökan visade han, på grundval av statistik från Studenthälsan, att konsumtionen av alkohol bland studenter vid Högskolan i Halmstad är hög jämfört med andra lärosäten, och att detta också medför en ökad risk för spridning av klamydia (enligt Studenthälsan uppger 96-97% som testat sig under 2008 att de haft oskyddat sex i samband med konsumtion av alkohol), som förefaller vara del av en större attitydförändring de senaste 10 åren i Halmstadregionen. Det matriztiska teamet föreslog att inbjuda Högskolan i Halmstad för ett samarbeta kring reflexiva cirklar i Kulturell Biologi, för att reflektera kring hur studenter, akademisk och icke-akademisk personal mår vid Högskolan i Halmstad, och för att förstå vad som händer med avseende förekomsten av psykosociala problem och det ibland överdrivna användandet av alkohol. Dessa cirklar är tänkta att inkludera såväl studenter, akademisk och icke-akademisk personal på Högskolan i Halmstad, och externa samverkanspartner. I det följande vill vi visa på relevansen av detta förslag för Högskolans arbete med hälsa och välbefinnande, men som även innebär en bredare generering av interna och externa samarbeten inom detta viktiga område. 2. Hälsa och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad I dokumentet Forsknings- och utbildningsstrategi (HiH) presenteras strategierna för Högskolan i Halmstad under perioden , som lyfter fram de tre styrkeområdena verksamhet, produkter och livskvalitet och de tre temana innovation, samverkan och

4 välbefinnande som ska genomsyra dessa. I denna skrift finns en allmän önskan att utveckla en konkurrenskraftig och framstående forskning vid högskolan, och att stärka forskningsanknytningen i utbildningen inom styrke - och temaområdena. Ett mål är att ha minst en forskargrupp på hög internationell nivå, och övriga som är i nivå med de nationellt ledande. Mycket av den forskning och undervisning som sker vid Sektionen för Hälsa och Samhälle där Christopher är verksam, är relaterat till temat välbefinnande, som i första hand är knutet till styrkeområdet livskvalitet. Enligt strategidokumentet omfattar välbefinnande utbildning och forskning om hälsa, kulturell identitet och livsstil, osv. I nuläget finns det tre forskningsmiljöer med anknytning till livskvalitet/välbefinnande CVHI, SLSR, KK - på HOS och HUM 1. Den vetenskapliga miljön vid Högskolan i Halmstad består av olika discipliner, som visar på olika erfarenheter, perspektiv och teorier kring hälsa, mående och välbefinnande t ex folkhälsa, idrottsvetenskap, vård, socialpsykologi, etc men det är forskningsmiljön CVHI (Tidigare Välfärd och Välbefinnande) som har livskvalitet och välbefinnande som ett centralt tema. Denna miljö fick 2008 mastersrättigheter i hälsovetenskap. I miljön ligger fokus på system för välbefinnande, livskvalitet och hälsa, och att formulera problem kring detta på nivåerna individ, grupp och samhälle. Den forskning som bedrivs i miljön är mycket seriös, produktiv och uppvisar hög kvalitet. Miljön har även grundat sin egen tidskrift inom området. (International Journal of Qualitative Studies of Health and Well- Being). Det finns också ett intresse att utveckla en tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom området. I ett hållbarhetsperspektiv socialt och ekologiskt - är detta förmodligen en lämplig satsning av Högskolan i Halmstad, och kommer nog att visa sig mer och mer relevant i takt med att oljepriser börjar stiga på allvar om kanske år, och vi måste börja göra skillnad på levnadsstandard och livskvalitet. Mot bakgrund av denna önskan om att arbeta på en hög nationell och internationell nivå med livskvalitet/välbefinnande vid Högskolan i Halmstad, så föreslår vi det lämpligt att urskilja två domäner: a) En begreppslig domän som inbjuder till en eller flera centrala frågor kring forskningsområdet välbefinnande, som är tillräckligt grundläggande för att öppna upp för en transexperentiell och transdisciplinär konversation som tillåter en mångfald ett multiversum av erfarenheter, perspektiv och teorier att komma till tals. Vi vet att välbefinnande betyder olika saker för olika personer, och i olika kulturer, och historiska tidpunkter. Vi vet också att det finns olika teorier om hälsa, mående och välbefinnande. Vi menar att de frågor Högskolan ställer kring välbefinnande därför bör vara utformade på ett sådant sätt, att de är giltiga för alla medlemmar i den klass av levande varelser som är vi människor, och inte bara några personer i någon kultur, eller subkultur. Detta ger upphov till en rad frågor: Vad vet vi idag om det som genererar hälsa och välbefinnande hos oss människor som en klass av levande varelser? Hur kommer det sig att vi ofta finner att hälsa och välbefinnande går förlorat i vår kulturella samlevnad? Hur kan välbefinnande återupprättas om det har gått förlorat? Dessa frågor förutsätter att välbefinnande inte 1 CVHI=Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott, SLSR=Samhällsförändring, Lärande och Sociala Relationer, KK=Kontext och Kulturgränser.

5 uppstår, och bevaras, hur som helst, utan att det handlar om ett systemiskt-systemiskt 2 fenomen som har att göra med regelbundenheter i det mänskliga livet och samlivet som omfattar både en fysiologisk och relationell domän, och sammanvävningen av dem. En begreppslig domän som utvecklas kring temat välbefinnande bör, menar vi, ta hänsyn till detta, och öppna upp rum för reflexioner kring dessa frågor, för att kunna bevara en hög kvalitet i arbetet. b) En operationell/relationell domän som syftar på det praktiska arbete som har gjorts, görs, och kan komma att göras, för att generera välbefinnande i samlevnaden mellan studenter, akademisk och icke-akademisk personal. Ett arbete inom en operationell/relationell domän är förmodligen inte nödvändigt i sig för att uppnå framgång i forskning om hälsa och välbefinnande, men det är rimligt att anta att det ger ökad kvalitet, och även trovärdighet åt Högskolan, om så sker. Det talas mycket om teorier i det akademiska livet, och på konferenser kring denna tematik, men i sista hand kan det nog sägas att teorier som inte förändrar praktiken är överflödiga. Det intressanta med temat välbefinnande är just att det hos oss, som vetenskapliga observatörer, inte bara riktar uppmärksamheten mot hur olika grupper av människor mår ute i samhället, eller i världen där ute, utan även mot hur vi själva mår i de kulturella världar som vi genererar i vår samlevnad på Högskolan, såväl bland studenter, akademisk och icke-akademisk personal, och i vårt privata liv. Det är möjligt att vi upptäcker i dessa reflexioner att vi delar en önskan om att vilja må bra. I det avseendet är det frågan om en inbjudan om reflexion kring vårt eget välbefinnande på och utanför Högskolan, och öppnar upp för sådana frågor som: Hur mår vi i vår samlevnad som studenter, akademisk och icke-akademisk personal? I vad av det vi gör mår vi bra, i vad i det vi gör mår vi dåligt? Hur gör vi det vi gör, och hur känner vi oss när vi gör det? Om vi ser på betydelsen av att arbeta i dessa två domäner, så uppstår frågan hur vi kan göra det på ett demokratiskt och etiskt ansvarsfullt sätt? Vi har fått veta att det i Sverige finns en tradition av att göra forskningscirklar som ett sätt att generera kunskap kring ett socialt problem, som har uppstått i något område i samhället, och där forskare samarbetar med personer ute i samhället som har blivit berörda av problemet, som t ex när det gäller orättvisa villkor i arbetslivet, diskriminering på grund av kön eller etnicitet, eller kriminalitet i ett bostadsområde, etc. I forskningscirkeln är alla deltagare forskare och praktiker viktiga, och bidrar till de reflexioner som görs kring problematiken. Som Holmstrand och Larsson (2007) betonar har dessa cirklar en demokratisk karaktär, på grund av att deltagarna möts som jämlika även om de kan variera i termer av gender, etnicitet, utbildning och fysisk förmåga, etc och bevarar ömsesidig respekt, ansvar och vilja att lyssna på varandra, även om de inte bär med sig samma kunskaper och erfarenheter till cirkeln. Mångfalden av erfarenheter, och kunskaper, är dock en tillgång för att söka en lösning på problemet, eftersom den utgör en pool av kunskaper som bidrar till ömsesidig inspiration. I det följande föreslår vi reflexiva cirklar kring välbefinnande vid Högskolan i Halmstad som ett sätt att göra detta. I likhet med forskningscirklar kännetecknas dessa av en demokratisk anda i kunskapsgenerering som lägger stor tonvikt vid etiskt-reflexiv konversation, inte minst kring olika emotioner, som vi ska visa längre fram. Låt oss först 2 Ximena Dávila vid Matriztiska Institutet föreslog distinktionen av det systemiska-systemiska för att uppmärksamma den rekursiva naturen i de systemiska processerna och för den linjära betoning som har utvecklats i det s k systemiska tänkandet.

6 beskriva kulturen kring alkohol på Högskolan, som ett möjligt arbetstema för de reflexiva cirklarna. 3. Kulturen kring alkohol vid Högskolan: En möjlighet. Vad finns det för skäl att uppmärksamma kulturen kring alkohol på Högskolan i Halmstad, och mera generellt i Halmstadregionen? Upprinnelsen till detta samarbetsprojekt är den studie om studenters alkoholvanor som rapporterades av Linda Emanuelsson från Studenthälsan i samband med Högskolans första interna konferens om Välbefinnande i November Hon berättade att alkoholkonsumtionen bland studenter vid Högskolan låg i topp bland de åtta lärosäten som ingick i en studie som mättes med Audit (Bergman). Senare fick Christopher även veta att alkoholkonsumtionen bland värnpliktiga i Halmstad låg över genomsnittet. Det finns också tydliga tecken på att spridningen av klamydia har ökat i Hallandsregionen 3 under de senaste 10 åren, och sammanfaller med en dramatisk ökning bland ungdomar i Sverige - på gränsen till epidemi - som sannolikt kan förklaras med hänvisning till sådana aspekter av ungdomskulturen som innefattar bristande kunskaper om spridning av sexuellt överförbara sjukdomar, tidigare debutålder för sexuellt umgänge, frikoppling av sex från kärlek, otillräcklig användning av kondom, och ökad alkoholkonsumtion i samband med olika typer av fester och firande. I en artikel i Hallandsposten den 16 september 2008 med titeln Högskolan följer inte sin egen alkoholpolicy, berättades det om att Högskolans policy från 2002, som innebär att högskolan endast får servera lättöl och vatten vid representationer, inte följs fullt ut i och med att det i samband med interna konferenser även serveras vin, trots att policyn tillåter detta endast vid måltider med utländska gäster. En grupp lärare i forskningsmiljön Välfärd och Välbefinnande har uttryckt sitt missnöje med detta utifrån vetskapen om att det på en så stor arbetsplats som Högskolan, med över 500 anställda, i regel finns några personer som har problem med alkoholen. De avsteg som har skett från den restriktiva alkoholpolicyn sedan 2002 innebär, menar lärargruppen, att det försvåras för de kollegor som har alkoholproblem eller riskerar att utveckla dem, i och med att de utsätts för frestelser, och måste säga nej framför kollegor. Denna artikel är intressant i och med att den visar på ett etiskt-socialt dilemma, som förmodligen hänger ihop med att alkoholen å ena sidan är en social dryck för såväl studenter som lärare, som är en fråga om trivsel, eller välbefinnande, och å andra sidan innefattar en risk i det avseendet att det inte är önskvärt att det leder till utveckling av beroende eller missbruk. Artikeln visar att frågan om alkohol inte bara har relevans för studenter, utan även har väckts bland anställd personal på Högskolan. Den höga alkoholkonsumtionen bland studenter, och frågorna kring Högskolans policy i alkoholfrågor, kan urskiljas som både ett problem och en möjlighet. När vi vet vilka konsekvenser som alkoholen kan få så visar den på ett socialt problem. Den tillgängliga forskningen på området visar att hög alkoholkonsumtion i synnerhet under ungdomsåren ökar risken för beroende, och alkoholrelaterade skador. Den kultur 3 I Halland steg klamydia bland ungdomar i åldern år med 46% under 2007 enligt Studenthälsan på Högskolan.

7 som finns kring fylledrickande (engelska=binch drinking) är associerat med en mångfald av olika fenomen, såsom våld, kriminalitet, skadegörelse, våldtäkt, oskyddat sex (med ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar), trafikolyckor, självmord, depression, och minnesförlust, etc. (Andersson 2008) I ett Högskoleperspektiv är det mest uppenbara dock en sämre mental och fysisk hälsa, som ofta innebär ökad frånvaro från undervisningen t ex på torsdagar efter s k lillördag (onsdag) -, och sämre prestationer i det akademiska livet (skola/högskolan), och försämrade relationer i det akademiska livet, som också får konsekvenser för oss lärare. Vad vi kan se är att fylledrickandet genererar smärta och lidande med vittgående konsekvenser för hälsa och relationer. Det bör också betonas att många ungdomar under sin studieperiod grundlägger sina alkoholvanor som vuxna. (O Neill 2001) Med anledning av detta vill vi också lyfta fram att det överdrivna användandet av alkohol bland studenter på Högskolan i Halmstad är ett systemiskt-systemiskt fenomen. I sin forskning har Christopher Kindblad försökt visa att det skett en spridning av nya vanor av alkohol i Halmstadregionen under de senaste åren, som kan associeras med sommarfirande bland turister och besökande, som inkluderar alkohol som en tradition, som en del av sociala rekreativa aktiviteter som att bada, fiska, sola, surfa, idrotta, spela och sjunga, som sker t ex i samband med midsommarfirande, fester och kräftskivor på campingplatser och i sommarstugor. Christopher antar att barn och ungdomar från Halmstad har lärt sig nya, och mera överdrivna sätt, att relatera sig till alkohol, och droger, i samlevnad med andra ungdomar, eller vuxna, som har semestrat eller varit på besök, eller alternativt själva lärt sig i samband med resor i Sverige eller utomlands. På grund av studenters egna traditioner, och ritualer, kring festande och firande på såväl högstadium, gymnasium som Högskola, så har detta nya förhållningssätt till alkohol sedan kunnat bevaras under resten av året som ett sätt att leva och samleva. Men vi tror också att användandet av alkohol bland studenter berör frågan om ojämlikhet i vår patriarkala/matriarkala kultur, som framförallt inkluderar gender, men även sexualitet, etnicitet, klass, utbildningsnivå och funktionshinder, osv. Det förhåller sig på detta viset på grund av att alkoholen många gånger verkar avslöja social gränser för inkludering och exkludering. Det är inte minst viktigt att betona att alkoholen spelar en viktig roll för genderrelationer t ex att våga närma sig det andra könet, och vilja vara cool, men också risk för våld och övergrepp, osv i den perioden i livet som studenterna befinner sig i, som är övergången till ett patriarkalt/matriarkalt vuxenliv. Det är rimligt att anta att olika typer av uteslutning och marginalisering är förbundna med denna övergång, t ex när legitima Andra förnekas, ignoreras eller glöms bort. I ett systemiskt-systemiskt perspektiv står det klart att konsekvenserna av ett överdrivet användande av alkohol under denna period i livet kan ha oönskade konsekvenser i samhället, på grund av att det kan bevaras som sätt att samleva i arbetsliv, och även familj, där det kan ske dolt eller öppet missbruk av alkohol, som i sin tur kan leda till våld, misshandel och övergrepp, osv. 4 4 Under de senaste åren har olika studier uppmärksammat unga tjejers och kvinnors drickande, och visar på behovet att anlägga ett genderperspektiv på alkohol. I studien Upptäck flickorna berättas det att tjejers alkoholkonsumtion har ökat sedan 1990-talet. Även om det 2007 kunde noteras en nedgång bland både unga killar och tjejer, så är tjejers alkoholkonsumtion fortfarande markant högre än på 1990-talet. I synnerhet är det intensivkonsumtionen, eller fylledrickandet, som har ökat, dvs att man dricker sig full mer än en gång varje månad. (Alkoholkommittén 2008) Den alkoholrelaterade sjukligheten bland unga kvinnor i åldern år är mycket oroväckande gjorde Stockholms läns landsting en undersökning som visade att antalet personer som vårdats för alkoholrelaterade sjukdomar har fortsatt att öka. Jämfört med åren var antalet vårdade % högre i befolkningen, bland kvinnor var ökningen 25% och bland män 3%,

8 Mot bakgrund av beslutet att arbeta seriöst, ansvarsfullt och med hög kvalitet kring jämlikhet och välbefinnande, och i medvetandet om de konsekvenser som en överdriven användning av alkohol kan medföra, så ser vi att reflexiva cirklar kring gender och alkohol är en möjlighet att börja reflektera kring mående och välbefinnande i samlevnaden mellan studenter, akademisk och icke-akademisk personal på Högskolan. Med anledning av den kunskap som vi har om alkoholen bland ungdomar och studenter i Halmstad, och den oro som finns hos personalen, så inbjuder Matriztiska Institutet med detta dokument, som kommer att presenteras av Christopher Kindblad, till att detta kan bli första steget i en reflexiv process kring temat välbefinnande utifrån en förståelse av kulturell biologi. Detta möjliggör ett systematiskt betraktande av problemet, som på så vis kan leda till generering, amplifiering och återupprättande av jämlikhet och välbefinnande, som också kan få gynnsamma konsekvenser för Halmstad som stad. Vi menar att det inte på förhand går att utforma ett system av handlingar som definitivt löser de dilemman, och problem, som finns kring psykosociala problem och alkohol, men att genereringen av reflexiva cirklar möjliggör konsolideringen av en förståelse som kan överväga adekvata åtgärder som kan leda till en mera allmän generering, amplifiering och återupprättande av välbefinnande. Detta är möjligt på grund av att den kulturella biologin just innefattar både en begreppslig och operationell domän, som gör det möjligt att sammanväva forskning och handling (forskning-handling), och som i den utsträckning som deltagarna lär sig etiskt-reflexiva konversationer eller frigörande konversationer genererar möjligheten för bevarande av jämlika relationer och återupprättande av välbefinnande i de områden där vi lägger märke till att den gått förlorad. De reflexiva cirklarna har likhet med de s k forskningscirklarna i det avseendet att de har en demokratisk karaktär, som delar ett gemensamt sökandet efter kunskap kring ett problem, men det utmärkande är att de visar relationella-operationella vägar för generering av jämlikhet och välbefinnande. 4. Kulturell biologi. Vid Matriztiska Institutet i Santiago de Chile, som grundades av Dr. Humberto Maturana och Ximena Dávila, har den kulturella biologin utvecklats under det senaste årtiondet. Den kulturella biologin har uppstått genom reflexiva konversationer kring den forskning om kärlekens biologi och kunskapens biologi som Dr. Maturana bedrivit sedan början av 1960-talet, och den reflexion som Dávila gjort i sitt professionella arbete med familjer och organisationer kring Frigörande Konversationer, där hon visat att den smärta som människor söker hjälp för i olika behandlingar har ett kulturellt ursprung i den patriarkala/matriarkala kulturen som vi lever på nästan hela jorden. Den kulturella biologin är inte en teori eller vetenskap i traditionell mening, på grund av att dess konstitutiva ontologi som bryter med den över 2000 år gamla Västerländska tanketradition, som har ställt varat eller i sig i fokus, och istället lägger betoningen på och bland kvinnor mellan år var ökningen hela 119%. (Stockholms läns landsting 2007) Den nationella folkhälsoenkäten visar också att unga kvinnor mår sämre än män, och ofta känner ångest, ängslan och annan psykisk ohälsa. (Alkoholkommittén 2008). I artikeln Chockökning av antalet alkoholiserade kvinnor (Andreasson 2008) den 30 Augusti berättas det också att antalet kvinnliga alkoholister har ökat med nästan 50% och bland män med 25% mellan åren enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet. (Uppskattningsvis handlar det om en ökning från till bland kvinnor och bland män.)

9 görat, dvs hur vi gör det vi gör som observatörer, eller människor, i eller utanför vetenskapen. Den kulturella biologin är som ett sätt att tänka både en vetenskap och en konst, som gör det möjligt vilket är av intresse i det här sammanhanget - att förstå vad som konstituerar det mänskliga, vad som ger genererar hälsa och välbefinnande hos oss människor, hur det kommer sig att vi ofta finner att välbefinnandet går förlorat i vår kulturella samlevnad, och hur det kan återupprättas om vi finner att det gått förlorat: 1. Vad konstituerar oss människor som en klass av levande varelser? Denna uråldriga fråga om vad människan är, eller vad som konstituerar det mänskliga, har varit föremål för många teorier och spekulationer i vår kulturella historia. Den kulturella biologin gör en distinktion mellan en fysiologisk och relationell domän, och visar att det som bestämmer karaktären på levande varelser är hur de lever den relationella eller psykiska/mentala domänen. Människan lever denna domän i språket, som en konsensuell koordinering av konsensuella koordineringar, men den grundläggande förutsättningen för detta ligger i hennes biologi, och det är det som gett henne namnet: Homo Sapiens, där sapiens avser vår reflexiva förmåga på grund av att vi lever i språket, och att detta är vår vardagliga grund för allt vårt vetande. Med språkets uppkomst uppstår även kulturen som ett nätverk av konversation som sammanväver språk och emotioner, men språket skulle aldrig kunna uppkomma och bevaras från en generation till en annan om det inte vore för att det fanns starka sociala band i den släktlinje som gav upphov till oss människor, och dessa har en grund i vår biologi, och därav är det korrekt att lägga till: Amans, dvs att vi biologiskt eller fysiologiskt - primärt är sociala, eller älskande varelser. Som människor lever vi i en social samlevnad som sker som en relationell dynamik, som konstitueras genom att vi lever, och samlever, i slutna nätverk av konversation (kultur) som konstituerar olika sociala grupper eller gemenskaper. Det betyder, enligt vår förståelse, att vi är Homo Sapiens-Amans i en fysiologisk domän. 2. Hur uppstår, förverkligas och bevaras hälsa och välbefinnande hos oss människor? Med utgångspunkt i den biologiskt-kulturella matrisen för den mänskliga existensen, kan vi uppnå en djupare förståelse för hur detta sker. En skillnad jämfört med flera teorier och förklaringar på området (se appendix 3) är att den tydligt visar hur kultur och biologi ömsesidigt modulerar varandra i den biologiskt-kulturella matris där den mänskliga identiteten uppstår, förverkligas och bevaras i en dynamisk sammanvävning av kärlekens biologi och kunskapens biologi. Och därmed uppstår också alla de världar som vi lever som aspekter av vårt kulturella liv. Den kulturella biologin innebär därmed ett brott med den Västerländska tradition som har separerat biologi och kultur, i och med att den utifrån ett enhetligt epistemologiskt tänkande visar på hur de är sammanvävda, inte bara teoretiskt, eller begreppsligt, utan även operationellt. Den betyder att den gör det möjligt att förstå hur välbefinnande uppstår, förverkligas och bevaras, och därmed också hur den kan återuppstå om vi lägger märke till att den har gått förlorad. Det innebär att den uppfyller det kriterium på både en begreppslig och operationell domän kring hälsa och välbefinnande som efterfrågades ovan. Låt oss se på dessa två domäner utifrån ett biologiskt-kulturellt perspektiv: a) I den begreppsliga domänen utgör den biologiskt-kulturella matrisen för den mänskliga existensen en domän för de reflexioner som uppstår utifrån en förståelse av den relationella matris där den mänskliga identiteten uppstår, existerar, och bevaras. Människan är en klass av levande varelser, som på grund av sin autopoietiska organisation i likhet med andra levande varelser alltid befinner sig väl i sin fysiologi i den bemärkelsen att vi lever, dvs sjukdom är en distinktion av en observatör som opererar

10 med distinktioner som görs i språket. Det betyder att ursprunget till såväl obehag och smärta, som glädje och välbehag, ligger den relationella domänen. Men på grund av att vi i vår biologi är sociala, eller kärleksfulla varelser, så är det framförallt ett sätt att leva och samleva som genererar hälsa och välbefinnande: att älska. Det möjliggör en biologisktkulturell förståelse av den mänskliga existensen, eller det mänskliga livet som en helhet, som gör det möjligt för oss att känna oss hela. Människan kan urskiljas som Homo Sapiens-Amans på grund av sin fysiologi, som sammanväver kärlekens och kunskapens biologi, men även Amans om vi vill bevara älskandet, eller socialiserandet, som ett sätt att samleva, som är förenligt med denna biologi. Det är därför som det är adekvat att säga i termer av vår evolutionära historia, och villkor för hälsa och välbefinnande, att vi är Homo Sapiens-Amans Amans. Den relevans som ligger i de reflexioner som kan göras utifrån den kulturella biologin är att den tillåter oss att förstå hur hälsa och välbefinnande genereras i samlevnaden mellan oss människor. b) I den operationella domänen avser den Biologiskt-Kulturella Matrisen för den Mänskliga Existensen det faktiska nätverket av biologiska processer som gör möjligt uppkomsten, förverkligandet och bevarandet av den mänskliga existensen. Den kulturella biologin gör det möjligt för oss att förstå hur genereringen av välbefinnande i vårt biologiska liv sker genom älskandet som ett relationellt sätt att leva och samleva. Som Humberto Maturana, Ximena Dávila och Verden-Zoller (1996) har visat beror merparten av våra sjukdomar på att kärlekens biologi störs, eller förhindras att operera, i den relationella domänen på grund av kulturella världar, eller verkligheter, som förnekar, ignorerar eller glömmer bort den sociala och lekfulla dynamiken som fundament för vårt välbefinnande. Vi menar att över 95% av alla sjukdomar beror på dessa störningar. Det finns en tydlig relation mellan våra relationella sätt att leva och vår hälsa. Om det sker en störning av kärlekens biologi i samlevnaden, genom att vi förnekas eller ignoreras i vårt samliv med andra människor, så riskerar det att leda till att immunförsvaret försvagas på kort eller lång sikt, och gör det lättare att vi blir mottagliga för eller annat av de många virus som ständigt finns runtomkring oss. Det betyder att vi mår dåligt, och förr eller senare blir sjuka. Det betyder att de kulturella världar som vi genererar, genom de operationer av distinktioner som vi gör i språket, i sammanvävning med de emotioner vi rör oss i, inte är godtyckliga, eftersom de kontinuerligt får konsekvenser för vår hälsa och vårt välbefinnande. I förbindelse med denna förståelse av hur välbefinnande genereras hos oss människor som levande varelser, så är det inte trivialt att notera, som Christopher Kindblad gjort inför oss, att vi i vardagsspråket finner en nära förbindelse mellan den fysiologiska och den relationella domänen. I svenskan har han t ex noterat att ordet hälsa står för ett fysiologiskt tillstånd av välbefinnande, men att hälsa också är den sociala relationella handling av rituell karaktär, som innebär att vi ser, och accepterar den Andre som legitim Andre i samexistens med oss själva. I spanskan är salud på motsvarande sätt det fysiologiska tillståndet av välbefinnande, och saludar den sociala relationella handlingen att hälsa på någon. Det är förstås orimligt att tro att denna likhet skulle vara endast en tillfällighet mellan två språkliga domäner. Det är snarare ett uttryck för giltigheten i den kunskap, och förståelse, som den kulturella biologin visar oss med avseende på våra sociala relationer och dess betydelse för vår hälsa och välbefinnande. 3. Hur kommer det sig att vi ofta finner att välbefinnandet går förlorat i vår kultur? Den Västerländska kulturen har sina rötter i minst tre civilisationer, som alla i grunden var patriarkala/matriarkala, dvs de bevarande dominans och auktoritet som sätt att samleva,

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Individuationsprocessen

Individuationsprocessen Individuationsprocessen som utgångspunkt för vårdutveckling i enlighet med arbetsterapins paradigm av Inga-Britt Lindström, Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Individuationsprocessen som utgångspunkt för

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Solveig Beale-Pertl & Lillemor Åberg. FRÅN PATIENTFOKUS TILL MULTIFOKUS Mångpartiskhet som en väg till ökad kommunikation inom det sociala nätverket

Solveig Beale-Pertl & Lillemor Åberg. FRÅN PATIENTFOKUS TILL MULTIFOKUS Mångpartiskhet som en väg till ökad kommunikation inom det sociala nätverket Solveig Beale-Pertl & Lillemor Åberg FRÅN PATIENTFOKUS TILL MULTIFOKUS Mångpartiskhet som en väg till ökad kommunikation inom det sociala nätverket FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm 2008 1 Tack Vi

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

Unga mäns kriminella beteende

Unga mäns kriminella beteende Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Socialpsykologi 61-90 HP / 15 HP HT 2010 Unga mäns kriminella beteende - En studie av vilka sociala och personliga förhållanden som kan påverka unga

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Det Sexuella Rummet En kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen Det sexuella rummet En kunskapsverkstad om sexualitet

Det Sexuella Rummet En kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen Det sexuella rummet En kunskapsverkstad om sexualitet Det Sexuella Rummet En kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen Det sexuella rummet En kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

ALKOHOL SPELAR ROLL. En studie i hbt-kvinnors alkoholbruk. Suzann Larsdotter

ALKOHOL SPELAR ROLL. En studie i hbt-kvinnors alkoholbruk. Suzann Larsdotter ALKOHOL SPELAR ROLL Suzann Larsdotter En studie i hbt-kvinnors alkoholbruk 2011-2014 Författare: Suzann Larsdotter, RFSL Medarbetare: Mathilda Piehl, RFSL Selin Safer Demirbüker, Marie Lindbäck, Leonard

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer