Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer."

Transkript

1 Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Vid vetenskapliga förändringar ifrågasätts dessa grundantaganden Det har skett stora förändringar hälso- och sjukvården de senaste åren. I samband med detta har också vissa av hälso- och sjukvårdens grundantaganden ifrågasatts. Adekvanskriterier för en definition av begreppet hälsa 1) Språkbruk 2) Värde 3) Teori (princip) 4) Precision 5) Reliabilitet 6) Mätbarhet 7) Homogenitet 8) Enkelhet 1

2 Utgångspunkter för teorier om hälsa och sjukdom. 1) Biologi eller sociologi 2) Hälsobegreppet eller sjukdomsbegreppet Distinktion: Manifest hälsa grundläggande hälsa - Manifest hälsa handlar om individens hälsostatus just nu. - Grundläggande hälsa handlar om individens disposition över tid att ha hälsa eller att drabbas av ohälsa. Teorier om hälsa Man kan indela teorier om hälsa i åtminstone fem huvudkategorier. I) Monistiska teorier 1. Som avsaknad av sjukdom 2. Som välbefinnande 3. Som balans eller anpassning 4. Som förmåga eller kapacitet II) Pluralistiska teorier 5. Kombinerar två eller fler dimensioner. a) Utgörs av 2 eller fler monistiska dimensioner. b) Utgörs av en lista av hälsorelaterade egenskaper. 2

3 1) Hälsa som klinisk status Hälsa är detsamma som avsaknad av sjukdom. Om denna definition är rimlig beror på vilket sjukdomsbegrepp man omfattar. - Sjukdom som dysfunktion eller funktionsnedsättning - Sjukdom som ett tillstånd av lidande och holistisk funktionsnedsättning (oförmåga). Hälsa är frånvaro av sjukdom (disease) Boorses biostatistiska teori Sjukdom = skall förstås som teoretiskt ohälsosamt tillstånd Sjukdom är: Tolkning 1) är en statistisk nedsättning av en fysisk eller psykisk funktion Tolkning 2) ett inre tillstånd som (statistiskt) nedsätter en fysisk eller psykisk funktion Två betydelser av normal: Normativ, statistisk Normalfunktionen fastställs statistiskt - skillnad mellan könen - skillnad mellan åldrar Abnormaliteten (dvs funktionsnedsättningen) måste nedsätta överlevnads eller reproduktions-förmågan Globala sjukdomar accepteras om de är miljöbetingade 3

4 En disease är samtidigt en illness om den skapar oförmåga hos individen och därför: 1) är icke önskvärd av individen 2) berättigar till speciell behandling 3) ursäktar normalt sett kriticerbart beteende Disease är ett deskriptivt (beskrivande) begrepp och därmed värdeneutralt Illness är ett värdeladdat begrepp och därmed inte objektivt Illness är en delmängd av disease. Problem med den biostatistiska teorin: normalfunktionen hos ett organ varierar beroende på miljö och individens verksamhet reduktion av en (organ-) funktion kan kompenseras av en annan (organ-) funktion 30-50% av alla som söker allmänläkare saknar abnormalitet (illness utan disease) vissa sjukdomar är normaltillstånd (givet miljön), ex. infektioner antingen: hela sub-populationer (av jordens befolkning) blir abnormala eller: vanliga sjukdomar i en kultur är normala (och därmed inte sjukdomar) i den kulturen hälsa är ett absolut tillstånd (ingen dimension). 4

5 WHO:s hälsosyn I WHO:s konstitution från 1948 formulerades en definition av hälsa. Hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller defekt (infirmity). Ottawa Charter of Health Promotion, 1986 Hälsan har med fysiska, personliga och sociala resurser att göra. Hälsa är en resurs i vardagslivet, inte livets mål. Hälsa är en resurs och en essentiell förutsättning för mänskligt liv och social utveckling. (Sundsvall, 1991) Hälsofrämjande är en process som ökar individens möjlighet till kontroll över och förbättring av hälsan. 2 Hälsa som välbefinnande Hälsa är att må fysiskt och psykiskt bra (t.ex. att känna sig pigg, kry, vital, stark, fräsch, motiverad, koncentrerad, harmonisk eller lugn). Ohälsa är att lida psykiskt eller fysiskt (t.ex. att uppleva smärta, värk, klåda, yrsel, ångest eller depression). Skillnad på välbefinnande som hälsa och välbefinnande som livskvalitet. - Hälsan/ohälsan har omedelbara inre orsaker, och yttrar sig oftast i förnimmelser eller stämningar. - Livskvaliteten (god eller dålig) har oftast upprätthållande yttre orsaker. 5

6 3) Den holistiska teorin: Hälsa som förmåga a) En tanke är att en person som kan uppnå olika mål i sin miljö har hälsa. Det handlar om en holistisk förmåga som består av en stor uppsättning handlingsförmågor av olika slag. Förmåga - mål - miljö b) En annan tanke är att en person skall ha erhållit de förmågor, dispositioner, etc., som människor normalt erhåller, och att kunna använda dessa. Förmåga - miljö Under vilka omständigheter bör personen med hälsa kunna uppnå sina mål? 1. I den miljö som hon faktiskt vistas, eller förväntas vistas i. 2. Under standardomständigheter, dvs. de omständigheter som betraktas som normala i en viss kultur. 3. Under någorlunda rimliga eller acceptabla omständigheter, såväl ekonomiskt som kulturellt och socialt. 4. Under många olika typer av omständigheter, inklusive mindre gynnsamma omständigheter (givet att dessa inte är alltför är orimliga). Vad är det en person med hälsa bör kunna uppnå? A) Typer av mål en person med hälsa bör kunna uppnå: 1. Att kunna tillfredsställa sina grundläggande behov. 2. Att kunna göra det som är viktigt. 3a. Att kunna förverkliga sina vitala mål, dvs. att kunna uppnå minimal lycka. 3b. Att ha andra ordningens förmåga att uppnå sina vitala mål, dvs. att kunna tillägna sig de förmågor som är nödvändiga för minimal lycka. 6

7 4. Att kunna förverkliga mål som är typiska för ens kultur eller subkultur. B) Typer av egenskaper en person med hälsa bör ha. 5. Att ha tillägnat sig de förmågor, dispositioner, etc., som människor typiskt tillägnar sig (relativt ålder och kön), samt att kunna använda dessa förmågor, etc. 6. Att ha tillägnat sig de förmågor, dispositioner, etc., som är typiska för andra i ens kultur (relativt ålder och kön), samt att kunna använda dessa förmågor, etc. Strikt sett är det mer än handlingsförmågor som spelar in. - motivationell aspekt - vissa förmågor har man bara, eftersom man inte kan koppla bort dem (seende, hörsel, tänkande) - andra är dispositioner, t.ex. empati - reaktionsmönster, t.ex. copingstrategier föreställningar, önskningar, attityder, t.ex. har rimlig verklighetsuppfattning. Ett förslag till en definition: Att ha hälsa är dels att ha tillägnat sig de förmågor, dispositioner, etc. som personer typiskt uppnår i den kultur hon lever i, dels att kunna använda de tillägnade förmågorna, etc. i stunden (prestationsförmåga). De typiska förmågorna förväntas kunna användas under många olika typer av omständigheter, inklusive mindre gynnsamma omständigheter, givet att dessa inte är alltför är orimliga. Definitionen utgör en nödvändig, men inte tillräcklig formulering av en hälsoteori. Hälsan har också en välbefinnandedimension. 7

8 4) En pluralistisk hälsoteori En pluralistisk teori om hälsa kan kombinera flera dimensioner, förslagsvis förmåga och välbefinnande Förmåga Välbefinnande Hälsa + = Oförmåga Lidande Ohälsa 8

9 Livskvalitet Tre typer av teorier om livskvalitet: Hedonism (Ren) livskvalitet = välbefinnande/njutning/lust tes 1: inget annat än att må bra utgör positiv livskvalitet (och inget annat än att må dåligt utgör negativ livskvalitet) tes 2: allt välbefinnande utgör positiv livskvalitet (allt lidande utgör negativ ) - värdeteoretisk objektivism/universalism - monistisk teori - kunskapsteoretisk subjektivism Problem: - annat än att må bra kan påverka vår livskvalitet - det räcker inte med att vi mår bra för att vi skall ha bra livskvalitet - vårt välmående måste vara av rätt sort (adekvat) Objektiv lista livskvalitet = ett antal objektivt goda ting (ex. välfärd, vänskap, kunskap, frihet, kärlek) - värdeteoretisk objektivism/universalism - pluralistisk teori - kunskapsteoretisk objektivism Problem: - alla personers livskvalitet bedöms efter samma mall - något som vi inte önskar kan alltså utgöra livskvalitet (och tvärt om) - svårt att finna en lista som alla är överens om 9

10 Önskeuppfyllelse livskvalitet = uppfyllelse av individens önskningar - måste önskeuppfyllelsen vara verklighetsförankrad? - gäller det alla önskningar, eller endast finala önskningar? - värdeteoretisk subjektivism - pluralistisk teori - kunskapsteoretisk subjektivism Problem: - går ej att jämföra livskvalitet mellan individer - känslan får en underordnad betydelse Skillnad mellan finala (intrinsikala) och instrumentella värden Instrumentala värden = det som leder till något finalt (intrinsikalt) värde Ex: välfärd välbefinnande pengar önskeuppfyllelse 10

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa Ulf Nilsson Examensarbete 2007 Pedagogik med didaktisk inriktning C Examensarbete vid Pedagogiska

Läs mer

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man Vad gör ett liv meningsfullt? Vad gör ett liv meningsfullt? Bengt Brülde och Filip Fors Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man egentligen bära sig åt för att komma fram

Läs mer

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då? Rapport nr: 2014vt01196 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i Idrott och hälsa 15 hp Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv

Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv Anders Möller (red.) NHVs Rapportserie 2012:9 R NHV-rapport 2012:9 R ISBN: 978-91-86739-43-0 ISSN: 0283-1961 Nordic School of Public Health NHV, 2012. Författarna

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Integrativ vård. Integrative care

Integrativ vård. Integrative care Integrativ vård En undersökning av hälsovinster - egen upplevd hälsa, för patienter som erhållit antroposofisk vård på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping. Integrative care A survey of health

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Specialpedagogik, 30hp HT 2011 Professionellt förhållningssätt och lärande, 15hp

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Specialpedagogik, 30hp HT 2011 Professionellt förhållningssätt och lärande, 15hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fördjupningsuppgift, 6hp Specialpedagogik, 30hp HT 2011 Professionellt förhållningssätt och lärande, 15hp Identitet En studie i hur elevers

Läs mer

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN OCH KOMMA IN En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Baksides text Baksidestext Baksideste xt Baks idestext Bakside stext Baksi destext B akside

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Lennart Nilsson Ljud musik - improvisation

Lennart Nilsson Ljud musik - improvisation Problem och filosofiska förutsättningar Människans mest övergripande mål är att överleva och att se till att hennes liv blir så drägligt som möjligt. För att uppnå detta måste hon självfallet förstå den

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING 1 PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING INNEHÅLL INTRODUKTION...3 SAMHÄLLSKUNSKAP... 3 STYRDOKUMENT...3...3...3 NYA KÖPTRENDER...3 CSR FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR...3 KONSUMTIONEN ÄR SAMHÄLLETS BLODOMLOPP...4

Läs mer

Skuld, ensamhet och bristande tillit

Skuld, ensamhet och bristande tillit Skuld, ensamhet och bristande tillit Tre mönster av relationen mellan arbetsvillkor och psykisk ohälsa Kort rapport PART-projektet Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2001:4 Per Wiklund, psykolog Rapport

Läs mer

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Boken beställs från: Fritzes

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer