Grundtrygghetsnämnden nr 3/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen Bidrag som grundtrygghetsnämnden beviljar Utnämnande av en representant i en samarbetsgrupp för rehabiliteringsklienter GRTRN 25 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN 26 GRTRN 27 GRTRN 28 Reservpersonalsystem Inrättande av en vakans som applikationsspecialist inom grundtrygghetsavdelningen fr.o.m Utlåtande om godkännande av detaljplanen i Karlsåker GRTRN 29 s ekonomiska utfall 2/2013 GRTRN 30 Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 3/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset klo Närvarande medlemmar Lindström Bo, ordförande Dahlström Kaj, medlem Elo Tuula, medlem Kaisla Sirpa, medlem Mäenpää Mika, medlem Nordenswan-Lindén Eva, medlem Pekkinen Vesa-Matti, medlem Pettersson-Perklén Nina, medlem Tarnanen Keijo, medlem Övriga närvarande Öberg Benita, grundtrygghetschef, föredragande Wetterstrand Cathrinne, seniorservicechef Ärenden Underskrifter Bo Lindström ordförande Cathrinne Wetterstrand protokollförare Sirpa Kaisla protokolljusterare Nina Pettersson-Perklén protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Martina Kinnunen kanslisekreterare

3 Sida 3 GRTRN 20 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare Beslut: Nämnden beslöt - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - välja Sirpa Kaisla och Nina Pettersson-Perklén till protokolljusterare.

4 Sida 4 GRTRN 21 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Sedan början av året har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande ärenden som avgjorts av en sektion i nämnden eller av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Beslutsförteckningarna finns som kompletterande material Förslag: Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i sektionernas protokoll och i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Grundtrygghetschef Benita Öbergs beslutsförteckning , 24-33/2013 Socialservicechef Pia Mäkeläinen inga beslut efter 2/2013 Beslut: Enligt förslaget.

5 Sida 5 PERUSTLTK:189 /2013 GRTRN 22 ANSKAFFNINGAR OCH TJÄNSTER INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Bilaga 1 Samarbetsområdet (LOST) har handhaft social- och hälsovårdsverksamheten i Lojo, Ingå, Karislojo och under perioden Kommunfullmäktige i Lojo stad beslöt att säga upp detta avtal per kommunfullmäktige beslöt att kommun ordnar social- och hälsovården i egen regi fr.o.m För tryggande av social- och hälsovårdstjänsterna i kommun fr.o.m var det nödvändigt att anskaffa behövliga tjänster för verksamheten. De tjänster som kommunen inte själva kan producera var man tvungen att köpa från andra kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter. En stor del av dessa tjänster har konkurrensutsatts och avtal har uppgjorts om under den s.k. LOST-tiden. Enligt 3 i kommuns instruktion om anskaffningar beslutar avdelningscheferna om anskaffningar som avser respektive avdelnings verksamhet upp till inom ramen för budgeten. För de tjänster och anskaffningar som beräknas överstiga har separata tjänstemannabeslut gjorts. Bilagor och kompletterande material: - som bilaga finns en förteckning över anskaffningar för verksamheten Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Förslag: - antecknar tjänsterna och anskaffningarna för kännedom. Beslut: - antecknade tjänsterna och anskaffningarna för kännedom.

6 Sida 6 PERUSTLTK:186 /2013 GRTRN 23 BIDRAG SOM GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN BEVILJAR Enligt 5 i instruktionen för grundtrygghetsnämnden och grundtrygghetsavdelningen är det grundtrygghetsnämndens uppgift att besluta om anslagen för sitt resultatområde. I budgeten för 2013 har dock inte reserverats direkta medel för utbetalande av bidrag, men grundtryggheten i kommun har årligen beviljat bidrag till organisationer och föreningar verksamma inom kommunen och Västra Nyland. I budgeten för år 2012 hade det för bidragen reserverats 500 euro. Kommunfullmäktige har beslutat att de kommunala kungörelserna och annonserna offentliggörs på kommunens anslagstavla och Internetsidor. har godkänt följande villkor för beviljande av bidrag: 1. Den verksamhet för vilken bidrag beviljas bör rikta sig mot kommunens invånare. 2. I första hand ges bidrag till organisationer och föreningar verksamma i. 3. Ett allmänt villkor för beviljande av bidraget är att verksamheten stöder och kompletterar kommunala tjänster. 4. Det är ändamålsenligt att bidragen anvisas så att de ger största möjliga nytta, d.v.s. att bidragets belopp är betydande för föreningens verksamhet. 5. Bidragets användningsändamål bör specificeras i ansökan. 6. Bidrag beviljas inte till organisationer för vidare utdelning. 7. Bidrag beviljas inte för yrkesmässiga eller politiska organisationer. 8. De som erhåller bidrag bör till den kommunala myndigheten ge tillräckliga uppgifter om organisationens eller föreningens verksamhet och ekonomi och uppgöra bokföringen så att uppföljning av bidragets användning är möjlig. samt följande grunder för beviljande: 1. Bidrag beviljas i första hand för sådan stödverksamhet inom socialoch hälsovården som med tanke på främjande av välmående och hälsovård riktas mot betydelsefulla befolkningsgrupper, även om de är mindre. 2. Det ansökta bidragets belopp och föreslaget användningsändamål.

7 Sida 7 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Förslag: Päätös: Nämnden beslutar - att utgå från de grunder och villkor för beviljande av bidragen som fastställts av grundtrygghetsnämnden att utdela bidrag till totalt max att ansökningstiden för ansökan om bidrag kan sökas fr.o.m och utgår kl och offentliggörs på kommunens anslagstavla och Internetsidor - att de ansökningar som inkommit före ansökningstiden detta år tas i beaktande Enligt förslaget.

8 Sida 8 PERUSTLTK:185 /2013 GRTRN 24 Bilaga 2 UTNÄMNANDE AV EN REPRESENTANT I EN SAMARBETSGRUPP FÖR REHABILITERINGSKLIENTER Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003) förutsätter att det inom kommunen finns en verksam rehabiliteringssamarbetsgrupp. Kommunen tillsätter samarbetsgruppen för fyra år i sänder och informerar kommuninvånarna, andra myndigheter och sådana sammanslutningar som ordnar rehabilitering om gruppens verksamhet och sammansättning. Flera kommuner kan avtala om en gemensam samarbetsgrupp. Mandatperioden för rehabiliteringssamarbetsgruppen är I en rehabiliteringssamarbetsgrupp skall ingå representanter som utses av socialvårds-, hälso- och sjukvårds-, undervisnings- och arbetskraftsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten och andra relevanta sammanslutningar. För behandlingen av ärenden kan samarbetsgruppen vara indelad i sektioner. Samarbetsgruppen skall vid behov till sina möten också kalla företrädare för andra myndigheter, olycksfalls-, trafik- och arbetspensionsförsäkringssystemen, arbetsgivarna och arbetstagarna samt andra sammanslutningar och inrättningar. Dessutom kan den också höra andra sakkunniga. Tidigare har till arbetsgruppen hört en representant för missbrukarvården och en representant från Lojo sjukvårdsområde inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Rehabiliteringssamarbetsgruppens uppgift är att utveckla myndigheters, andra sammanslutningars och inrättningars samarbetsformer, avtala om principerna och tillvägagångssätten för samarbetet mellan myndigheterna och dem som tillhandahåller tjänster, dra försorg om det informationsutbyte som behövs för samarbetet samt behandla andra gemensamma ärenden som gäller ordnandet av rehabilitering. Samarbetsgruppen planerar, främjar och följer genomförandet av klienternas rehabilitering. Samarbetsgruppen behandlar också ärenden som gäller klientsamarbetet för enskilda rehabiliteringsklienters vidkommande. Det är kommunens interna sak att tillsätta samarbetsgruppen och att sörja för dess verksamhet. Med beaktande av samarbetsgruppens tväradministrativa natur kan den tillsättas t.ex. av kommunstyrelsen. Samarbetsgruppen är emellertid inte ett kommunalt organ. För kostnader föranledda av klientsamarbetet svarar vart och ett deltagande samfund själv. I och med att LOST-samarbetet upplöstes har kommun bett om möjlighet att få delta i Lojos samarbetsgrupp för rehabiliteringsklienter. En förutsättning för deltagandet är att kommun årligen betalar 15 procent av arbetsgruppens kalkylerade kostnader. De kalkylerade kostnaderna

9 Sida 9 omfattar närmast personalkostnaderna. kommuns andel kommer att vara under euro i året. Lojo stads grundtrygghetsnämnd har beslutat föreslå för stadsstyrelsen att den ber kommun utnämna en representant och konstaterar att ifall kommun deltar i arbetsgruppen betalar den 15 procent av de kalkylerade kostnaderna. Bilagor och kompletterande material: - som bilaga Lojo stads beslut Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: Förslag: beslutar föreslå för kommunstyrelsen - att den utnämner seniorservicechef Cathrinne Wetterstrand till kommuns representant i samarbetsgruppen för rehabiliteringsklienter - att kommun årligen betalar 15 procent av arbetsgruppens kalkylerade kostnader vilka beräknas vara under euro i året. Beslut: beslöt föreslå för kommunstyrelsen - att den utnämner seniorservicechef Cathrinne Wetterstrand till kommuns representant i samarbetsgruppen för rehabiliteringsklienter och medlem Tuula Elo som suppleant - att kommun årligen betalar 15 procent av arbetsgruppens kalkylerade kostnader vilka beräknas vara under euro i året.

10 Sida 10 GRTRN 25 ÄNDRINGAR I GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2013 godkände på sitt möte dispositionsplanen för år Lojo stad som handhaft social- och hälsovården sedan beslöt att säga upp samarbetsavtalet (LOST) per Kommunfullmäktige i har beslutat att kommun ordnar social- och hälsovården i egen regi fr.o.m En stor del av personalen på HVC läkarmottagningen meddelade att de inte fortsätter som anställda i kommun. Trots försök att rekrytera läkare för verksamheten var kommunen tvungen att göra avtal med en privat serviceproducent för läkarmottagningsverksamheten för att trygga invånarnas hälso- och sjukvård. I den tidigare godkända dispositionsplanen har under resultatområdet Hälsoservice budgeterats medel för personalkostnader på mottagningsverksamheten (KP 265) en summa på och Hälsoservicens förvaltning en summa på (KP 269) På grund av utlokaliseringen av verksamheten har kommunen inga personalkostnader under dessa kostandsställen för år Kostnaderna finns under Hälsoservicens mottagningsverksamhet (Kp 265) som köp av tjänster. Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Förslag: beslutar göra en ändring i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för år 2013 så att medel för personalkostnader på resultatområdet Hälsoservice mottagningsverksamhet (KP 265), summa och Hälsoservicens förvaltning (KP 269), summa överförs på Hälsoservice mottagningsverksamheten (KP 265) som köp av tjänster. Totalt överförs Beslut: Enligt förslaget.

11 Sida 11 PERUSTLTK:237 /2013 GRTRN 26 RESERVPERSONALSYSTEM Tillgången på personal kommer att vara en av de största utmaningarna inom social- och hälsobranschen och det är något man måste förbereda sig på. I och med att befolkningen åldras och personalen går i pension kommer behovet av personal inom hälsovårdsbranschen att öka. Hälsovårdsbranschen är en kvinnodominerad bransch och det medför mycket frånvaron i form av föräldra- och vårdledigheter. Det är nödvändigt att skaffa vikarier för personer som arbetar i treskiften även för korta frånvaron föranledda av sjukledigheter och årssemestrar. Även då man ställer sig positiv till alterneringsledigheter, studieledigheter och deltidspensionering medför detta ett ökat behov av vikarier. För att trygga en god och trygg vård för patienterna under den tid som de ordinarie tjänste- och befattningsinnehavarna är frånvarande behövs det yrkeskunniga vikarier. Inom den offentliga sektorn är användningen av hyrd arbetskraft inte ännu så vanlig men inom social- och hälsovården har användningen av hyrd arbetskraft ökat. Även i samband med PARAS-projektet steg användningen av hyrd arbetskraft fram som en metod för att trygga tillgången på personal. Enligt Meriös (2007) forskning om hyrd arbetskraft inom skötarbranschen gjorde största delen av de hyrda skötarna hyrt arbete vid sidan av sitt eget huvudarbete. Enligt Lehto (2005) uppstår det i samband med den hyrda arbetsraften problem som beror på att det finns två parallella arbetsgivare, stor omsättning och brist på förbindelse till sitt arbete. Ifall behovet av arbetskraft är kontinuerligt, t.ex. ett bestående behov av vikarier, kan arbetsgivaren inte anställa arbetstagare för arbetsförhållanden på viss tid. Således bör arbetsgivaren besluta på vilket sätt detta bestående behov av arbetskraft i praktiken ska ordnas. Arbetsgivaren kan t.ex. anställa ordinarie reservpersonal eller hyra personal. Med hjälp av ordinarie reservpersoner kan arbetsgivaren dra försorg om att arbetsförhållanden på viss tid utnyttjas endast i sådana situationer som grundar sig på lagen (Kommunarbetsgivaren 2009). Både i arbetsavtalslagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare utgår man från att en person ska anställas permanent om behovet av arbetskraft är bestående. Inom hälsovården har användningen av olika reservpersonsystem ökat under de senaste åren. I och med användningen av reservpersonal önskar man minska vikariaten på viss tid samt förbereda sig på personalbrist. Inom LOST-området fungerar en rekryteringsenhet för vikarier. Meningen med enheten är att säkra tillgången på vikarierande personal inom grundtrygghetsväsendet. Denna rekryteringsenhet för vikarier fungerar fortfaran-

12 Sida 12 de i Lojo stad. Vikarieförmedlingen förmedlar kortvariga vikariat i vårdbranschen inom åldringsvårdsenheterna. Vikarieförmedlingen har sina egna ordinarie personer som vid behov styrs till de olika enheterna. Utöver detta förmedlar vikarieförmedlingen tillfälliga arbetstagare t.ex. studerande inom vårdbranschen som önskar ströjobba i olika enheter vid sidan av studierna. Under år 2012 kom det till vikarierekryteringsenheten förfrågningar från s enheter enligt följande: s hemvård; i medeltal 7 förfrågningar/månad Villa Charlotta; i medeltal 28 förfrågningar/månad Azalea; i medeltal 5 förfrågningar/månad Bäddavdelningen: i medeltal 38 förfrågningar/månad sammanlagt: i medeltal 77 förfrågningar/månad Efter att samarbetsavtalet LOST upphörde finns det inte inom åldringsvårdsenhterna i någon vikarierekryteringsenhet eller något reservpersonsystem. I kommunerna finns det olika reservpersonsystem enligt vilka man har anställt personer i permanenta arbetsförhållanden och deras uppgifter har varit att som reservpersoner cirkulera inom de olika enheterna. Rekrytering av vikarier tar mycket av förmännens och de anställdas arbetstid. Även den ordinarie personalen hamnar tidvis göra dubbla skift och övertid för att säkerställa en tillräcklig resursering på enheterna. Inom seniorserviceenheterna (bäddavdelning, Villa Charlotta, Azalea och hemvården) finns det budgeterat totalt i lönekostnader för vikarier. Av dessa medel skulle kunna användas för anställande av reservpersoner för ovan nämnda enheter, vilket i sin tur minskar på behovet av vikarier och utbetalande av övertid för den ordinarie personalen. Inrättande av reservpersoner inom seniorservice skulle på detta sätt inte medföra ökade anslag i budgeten för år 2013, utan arrangemangen skulle vara kostnadsneutrala. Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Förslag: Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att den inrättar två närvårdar reservpersoner och en sjukskötarreservperson inom grundtrygghetsavdelningen, seniorservice fr.o.m att det för detta ändamål används av det budgeterade vikarieanslaget för år Beslut: Enligt förslaget.

13 Sida 13 PERUSTLTK:217 /2013 GRTRN 27 INRÄTTANDE AV EN VAKANS SOM APPLIKATIONSSPECIALIST INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FR.O.M Grundtryggheten är en stor användare av datateknik inom kommunen. Det är således motiverat att verksamhetsområdet, för att garantera funktionsdugligheten och för att utveckla systemet på en hög nivå, får en egen specialist då det gäller datateknikapplikationer. Som en betydande användare av datateknik och även med tanke på de kostnader som uppstår inom sektorn är det viktigt att dokumenteringen gällande datasystemen ligger på en god nivå och att rapporteringen är tidsenlig. På så sätt kan man bättre gestalta hela kommunens användning av datateknik och dess kostnader samt hur verksamhetsområdets system kopplas samman till den gemensamma helheten. Kommunen har en egen IT-förvaltning som nu belastas av hälsovårdens system. I och med hemförlovningen av grundtryggheten har IT-förvaltningens arbetsbörda ökat märkbart, datorerna har ökat, likaså har antalet program och användare ökat betydligt. Inom hälsovården används patientdatasystemet Pegasos. För Pegasos och de därtill hörande klienthanteringssystemen som används inom grundtryggheten behövs det, för innehållsmässigt utvecklande och för praktiska informations- och stöduppgifter, arbetsresurser för en stor del av personalen inom primärhälsovården. Applikationsspecialisten fungerar även som huvudanvändare för Pegosos. Pegasos huvudanvändaren informerar, vägleder och utbildar personalen vid hälsostationens mottagning, hemvården, boendeservicen, bäddavdelningen, rådgivningarna, skolhälsovården samt tandvården. Pegasos huvudanvändaren löser problemsituationer så att arbetena ska fungera utan avbrott och så friktionsfritt som möjligt. Vid betjäning av en enskild klient som behöver akutvård på hälsocentralen kan betjäningen avbrytas av att systemet inte fungerar. Så är fallet då vårdpersonalen inte kommer in i patient- och vårddatasystemet, det går inte att kontrollera anvisningarna gällande vården av patienten, recept kan inte utskrivas och det kan således leda till att beslutet om vård fördröjs eller att beslutet görs med bristfälliga patientuppgifter varvid riskerna är oersättliga. Förutom patientdatasystemet omfattar Pegasos-programmet även personalförvaltningen. Pegasos huvudanvändarens uppgiftshelheter: - upprätthållande av Pegasos-användarnamn - användarvägledning - tekniskt stöd - utbildning för nya användare

14 Sida 14 - behandling av respons och information om systemet - uppgörande av statistik/rapporter - bearbetning av rapporteringsbottnen - behärskande av problemsituationer - fungerande som kontaktperson till systemproducenten (CGI/Logica) - interna möten - årliga utbildningstillfällen - koordinering av ändringar i nya programuppdateringar - ändringar i inställningarna i systemet Då det gäller grundtrygghetens system finns det ett kontinuerligt behov av utbildning till följd av att personalen byts och för att nya programuppdelningar anskaffas. det blir avsevärt mycket billigare att sköta utbildningen internt än att beställa servicen från CGI/Logica, dessutom finns det behov av fortgående repetitionskurser. Applikationsspecialistens arbetsuppgifter ökar i takt med varje nytt projekt, även p.g.a. de ändringar som sker i riksomfattande statistik- och rapporteringssystem och i takt med de behov av de ändringar i systemen som föranleds av samarbete med kompanjonskapsaktörer exempel på dessa är: - avohilmo (vårdanmälan till Institutet för hälsa och välfärd), som insamlar uppgifter om hur befolkningen utnyttjar service, om tillgången på vård, arbetsfördelningen, vårdpraxis, befolkningens hälsoproblem, spridningen av epidemier, service för hälsofrämjande det elektroniska e-receptet en ny vårdjournal och -klassificering (KanTa e-arkisto) I lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) förutsätts att varje tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och apoteken samt Folkpensionsanstalten och Rättsskyddscentralen för hälsovården utnämner en dataskyddsansvarig. Kommunen har en dataskyddsansvarig (chefen för småbarnsfostran) men i och med hemförlovningen av grundtryggheten har arbetsmängderna och kraven på yrkeskunskap ökat behovet av tilläggsresurser. Den dataskyddsansvarigas uppgiftshelheter: deltar i planeringsverksamheten gällande behandlingen av personuppgifterna inom organisationen, deltar i beredning och upprätthållande av de dataskydd och dataskyddsanvisningar som registerföraren godkänt,

15 Sida 15 följer och övervakar behandlingen av personuppgifterna och dessas skyddsmetoder, deltar i förverkligandet av utbildningen gällande dataskydd riktad till registerförarens personal, stöder personalen och de registrerade i dataskyddsfrågor, fungerar som länk till övervakningsmyndigheterna, rapporterar till ledningen för organisationen om dataskyddssituationen (och datasäkerheten) och om utvecklingsbehov (intern auditering och användarövervakning), ansvarar för andra uppgifter som stöder datasäkerheten och som anvisats av ledningen för organisationen. Enligt personuppgiftslagen (523/1999) ska den registreringsansvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret, av vilken framgår den registreringsansvarige och/eller dennes företrädare som bör sörja för de tjänster som hänför sig till förverkligandet av de registrerade rättigheterna. Den registreringsansvariges uppgiftshelheter: att definiera ändamålet med uppsamling och behandling av personuppgifter, att planera behandlingen av personuppgifterna för uppgiftens hela livscykel, att analysera, uppteckna och beskriva behandling och ansvar, behörighet och förfaringssätt gällande de personuppgifter som den registeransvarige upprätthåller, att försäkra sig om lagenligheten vid behandling av personuppgifterna, att sörja för kvaliteten, viktigheten och felfriheten gällande uppgifterna, att försäkra sig om skydd av personuppgifterna, att sörja för att de registrerade rättigheterna fullföljs, speciellt vid fullföljandet av granskning, korrigering och förbudsrätt, att uppgöra en dataskyddsredogörelse och informera de registrerade att sköta eventuella meddelanden till myndigheter, att uppgöra dataskyddsanvisningar åt personalen, uppgiftshelheterna: att följa upp och övervaka behandlingen av personuppgifter. Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) ålägger organisationerna inom den offentliga hälsovården att lagra klientdata i ett riksomfattande dataarkiv. Syftet med personuppgiftslagen är att främja behandlingen av personuppgifterna med iakttagande av dataskydd, att främja tillgängligheten av klientuppgifter samt att producera ett patientsäkert och effektivt hälsovårdsarbete.

16 Sida 16 Som de första inom HNS-området övergår och Ingå i mars 2014 till det elektroniska patientdataarkivet. De övriga kommunerna inom HNSområdet övergår antingen i maj (bl.a. Lojo och Esbo) eller i september 2014 (bl.a. Vanda och Helsingfors). Före ibruktagandet av patientdataarkivet krävs en förberedande period om minst 9 månader vilken kommer att ta en resurs i anspråk nästan på heltid. Även planeringen av arkiveringen AMS (i samråd med arkivföreståndaren) skulle inkluderas i arbetsbeskrivningen för applikationsspecialisten. Vidare skulle beställning och utgivande av certifikatkorten VRK (e-recept) och upprätthållandet av RAVATAR-programmet höra till uppgifterna liksom även tvärsnittsundersökningarna (mätare ämnade för utvärdering av äldre personers funktionsförmåga och behov av hjälp), LOVE - upprätthållande av läkemedelsräkningar, undervisning och arrangemang, uppdatering och underhåll av Intranets social- och hälsovårdssidor. Behovet av tilläggsanslag för inrättandet av en vakans som applikationsspecialist fr.o.m är för år Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Förslag: Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att den inrättar en vakans som applikationsspecialist inom grundtrygghetsavdelningen fr.o.m , att för inrättande av vakansen beviljas ett tilläggsanslag om för år Beslut: Enligt förslaget.

17 Sida 17 TEKNLTK:120 /2012 GRTRN 28 UTLÅTANDE OM GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEN I KARLSÅKER Kompletterande material Tekniska nämnden ber om grundtrygghetsnämndens utlåtande om avtalet om inledande av detaljplanering av lägenheten Karlsberg RN:o 1:394. Då det gäller planeärenden är nämndernas roll i kommunen främst att utvärdera verkningarna av planeringen. Således bör nämnden ge sitt utlåtande om de frågor som ur det egna förvaltningsområdets synpunkt sett är viktiga För att planläggaren skall kunna uppgöra en plan där man så väl som möjligt tar i beaktande vederbörande förvaltningsområdes behov är det således viktigt att varje nämnd ger sitt utlåtande gällande de frågor som är viktiga för dess förvaltningsområde. Man bör utvärdera vilka verkningar planen har bl.a. på områdes- och samhällsstrukturen, trafiken, samhälls- och energihushållningen, naturen och naturtillgångarna, landskapet, stadsbilden, kulturarvet, den bebyggda miljön, människornas levnadsförhållanden och livsmiljön. Målet är att föra fram alla förutsägbara verkningar så att kommunfullmäktige, då den beslutar om planen, känner till vilka förbindelser kommunen har t.ex. då det gäller producerande av service. En idealisk situation skulle vara att kommunfullmäktige, då den fattar beslut om en plan, skulle ha tillgång till de helhetskostnader som planen föranleder och å andra sidan också en kalkyl över kommande inkomster. Ur grundtrygghetsnämndens synpunkt sett är det viktigt att, då det gäller det nya planeområdet, ta ställning till bl.a. - äldre personers och handikappades möjligheter till ett anpassat boende både fysiskt, socialt och ekonomiskt möjliga - hurudana kostnader som uppstår för grundtrygghetsväsendet till följd av nya invånare - att närservicen är lätt tillgänglig - planering av hinderfritt boende och miljö Lägenheten Karlsberg RN:o 1:294 i Sjundby by gränsar i norr till Åkergränden och i öst till egnahemsområdet invid Åkerbukten. I generalplanen är området delvis beläget inom A-området (område med tätortsfunktioner) och det omfattar tre byggnadsplatser för separata småhus (AO) och delvis inom ett område MT-2 (lantbruksområde, odlingslandskap). I den nya detaljplanen skulle det i stället för tre byggnadsplatser finnas 13 byggnadsplatser. Planen tillåter även parhus. Ifall det på varje byggnadsplats skulle

18 Sida 18 uppföras ett egnahems- eller parhus skulle det till området flytta ca personer av vilka barns och ungas andel skulle vara drygt (enligt den första planen skulle antalen vara ca 15 personer, barn och unga ca nio). Den service som behövs inom området finns huvudsakligen inom radien av en kilometer (skolor, daghem, hälsocentral, socialkansli, apotek, livsmedelsbutik, kultur- och fritidsservice). Vägen kan inte anses som farlig eftersom invånarna inte behöver gå längs vägen till kommuncentrum utan de kan färdas längs Fanjunkarsvägen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material planen för deltagande och bedömning - som kompletterande material detalplanen - som kompletterande material planebeskrivningen - som kompletterande material detalplaneanteckningar och bestämmelser Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Förslag: Nämnden konstaterar som sitt utlåtande om detaljplaneändringen i Karlsåker: - att det nya bostadsområdet är planerat nära de befintliga tjänsterna och att tjänsterna på så vis är lätt tillgängliga - att planer som omfattar nya bostadsområden inverkar positivt på verksamheten i framtiden och på ekonomin, eftersom nya trivsamma egnahemsområden också för med sig nya invånare. - att planerande av nya bostadsområden eventuellt förorsakar ett ökat servicebehov, vilket bör beaktas i framtida planering inom grundtrygghetsavdelningen. - att planerna omfattar egnahemshusområde och inte eventuella hyresbostäder för åldringar och handikappade Beslut: Enligt förslaget.

19 Sida 19 GRTRN 29 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS EKONOMISKA UTFALL 2/2013 Kompletterande material Budgetutfallet för grundtrygghetsnämndens driftsekonomi är 17,8 procent enligt situationen Enligt budgeten skulle driftsekonomiutfallet i slutet av februari i genomsnitt få vara 16,7 procent. Inkomstutfallet var lägre än prognosen (10,5 procent) och utgifterna högre än prognosen (17,2 procent). Kompletterande material - Som kompletterande material finns det ekonomiska utfallet 2/2013 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn Förslag: Nämnden beslutar - anteckna ärendet för kännedom. Beslut: Nämnden beslöt - anteckna ärendet för kännedom.

20 Sida 20 GRTRN 30 Förslag: Beslut: ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. Enligt förslaget.

21 Sida 21 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet Enligt 91 kommunallagen kan rättelseyrkande inte göras och kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, grundar sig på eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet. Paragrafer: Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan göras över nedan nämnda beslut, kan besvär inte anföras över beslutet: Paragrafer: Enligt förvaltningslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE till vilken rättelseyrkande kan göras samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan göra skriftligt rättelseyrkande. hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress, post- och e-postadress: kommun Parkstigen Paragrafer: Yrkandet skall göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Vad förbudet grundar sig på Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som gör det. ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING HOS MARKNADSDOMSTOLEN till vilken ansökan om ändring kan göras samt tid för ansökan Om det vid en upphandling förfarits i strid med upphandlingslagen eller med stöd av bestämmelser utfärdade enligt den eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling kan skriftlig ansökan om ändring inlämnas till: Paragrafer: Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen fått del av ifrågavarande beslut samt en anvisning om hur man söker ändring. Av ansökan skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Ansökan skall undertecknas av den som gör det. Bifogas protokollet

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 71 Mötets konstituering GRTRN 72 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 73 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 svenska skolas verksamhetsplan för lägerskolan år 2015 BILDNSVES 4 s utlåtande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande grundtrygghetsnämndens interna övervakning

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av verksamhetsberättelsen för svenska skola 2011 BILDNSVES 4 Godkännande

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 43 Mötets konstituering GRTRN 44 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 45 Omstrukturering inom grundtrygghetsavdelningen GRTRN 46 KASTE-projektet Hemma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/2013 15.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/2013 15.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 71 KST 72 KST 73 KST 74 Mötets konstituering Ekonomisk uppföljning Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301 nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 58 BILDN 59 BILDN 60 BILDN 61 BILDN 62 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Ändring av sammansättningen

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte nr 6/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 54 BILDN 55 BILDN 56 BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 4/2015 3.6.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 4/2015 3.6.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 26 GRTRN 27 GRTRN 28 GRTRN 29 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut s förslag till investeringar för år 2016 och investeringsplan för

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 27 Mötets konstituering BILDN 28 elektronisk mötesförande BILDN 29 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 30 Bildningskansliets öppethållningstider BILDN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 Mötets konstituering BILDN 67 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 68 Uppställande av verksamhetsmål för bildningsnämnden för år 2016 BILDN 69 Anhållan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Risto Murto Beslut x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 KONCESIONSBESLUT OM ÄNDRING AV KONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND KONCESSIONSHAVARE

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll 1/2016 Sammanträdesprotokoll 9.2.2016 1 / 8 Sammanträdestid: Tisdagen den 9.2.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer