Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll Utlåtande om ett utkast till regeringspropositionen om en lag gällande ordnandet av social- och hälsovården Godkännande av utvärderingen gällande grundtrygghetsnämndens interna övervakning och riskhantering för år 2013 GRTRN 6 Godkännande av grundtrygghetsnämndens verksamhetsberättelse för år 2013 GRTRN 7 GRTRN 8 GRTRN 9 GRTRN 10 GRTRN 11 Bidrag som grundtrygghetsnämnden beviljar Försäljning av Eketvätt Ab:s aktier tillbaka till företaget SEB Partners Ab Oy Fullmäktigemotion om att slopa avgifterna för maskinell dosdispensering av läkemedel för personer i hemvård Köptjänst från Pixne-kliniken Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 1/2014 Mötesplats och -tid Kommunhuset klo Närvarande medlemmar Övriga närvarande Dahlström Kaj, medlem, ordförande Kaisla Sirpa, medlem Mäenpää Mika, medlem Nordenswan-Lindén Eva, medlem Pettersson-Perklén Nina, medlem Tarnanen Keijo, medlem Öberg Benita, grundtrygghetschef, föredragande Wetterstrand Cathrinne, seniorservicechef, sekreterare, avlägsnade sig under behandlingen av 12 kl Ärenden 1-12 Underskrifter Kaj Dahlström ordförande Cathrinne Wetterstrand protokollförare 1-11 Benita Öberg protokollförare 12 Keijo Tarnanen protokolljusterare Nina Pettersson-Perklén protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Martina Kinnunen kanslisekreterare

3 Sida 3 GRTRN 1 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare 1. konstaterade mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. valde Keijo Tarnanen och Nina Pettersson-Perklén till protokolljusterare.

4 Sida 4 GRTRN 2 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Sedan början av året har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande ärenden som avgjorts av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - beslutsförteckningarna finns som kompletterande material Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Grundtrygghetschef Benita Öbergs beslutsförteckning , 1-4/2014 Socialservicechef Pia Mäkeläinens beslutsförteckning inga beslut efter 2/2013 Seniorservicechef Cathrinne Wetterstrand , 1/2014 Enligt förslaget.

5 Sida 5 PERUSTLTK:634 /2013 GRTRN 3 Bilaga 1 DIREKTIV FÖR BARNSKYDDETS KLIENTAVGIFTER OCH MEDEL FÖR EGET HUSHÅLL Enligt barnskyddslagen (417/2007) 19 kan man inom barnskyddet indriva klientavgifter i enlighet med vad som stadgas i lagen om social- och hälsovårdens klientavgifter (734/1992). I enlighet med 7 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för ersättande av kostnaderna för familje- eller anstaltsvård eller boendeservice som getts ett barn i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård, av barnets föräldrar uppbäras i form av avgift. På basen av lagen om klientavgifter kan kommunen även utan att fastställa avgift driva in eller lyfta barnets underhållsbidrag eller -stöd. Skälig avgift kan även uppbäras från andra inkomster, ersättningar eller tillgodohavanden i enlighet med 14 i lagen om klientavgifter. Om ett barn eller ung person har placerats i vård utom hemmet som en öppenvårdens stödåtgärd, vård utom hemmet eller som eftervård stipuleras i barnskyddslagen 77 1 moment att man bör kalendermåndsvis reservera medel för eget hushåll för barnet. Medlen bör representera minst 40 % av de inkomster, ersättningar eller tillgodohavanden om vilka det bestäms i 14 i lagen om klientavgifter för social- och hälsovården. Beslut om barnskyddets klientavgifter och om indrivning av inkomster samt insamling av medel för eget hushåll bör ses som en helhet. Bilagor: - direktiv uppgjorda av Hangö, LOST och Karviainen, för att trygga stadens inkomster och klienternas jämlika behandling. Beredning: Socialservicechef Pia Mäkeläinen, tel , e-post: beslutar godkänna direktiven, som träder i kraft , för bestämmande av barnskyddets klientavgifter, indrivande av inkomster samt för insamling av medel för eget hushåll. Enligt förslaget.

6 Sida 6 PERUSTLTK:45 /2014 GRTRN 4 UTLÅTANDE OM ETT UTKAST TILL REGERINGSPROPOSITIONEN OM EN LAG GÄLLANDE ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Beredningsgruppen för en lag om ordnandet av social- och hälsovården, tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet, har utarbetat en slutrapport där reformens huvudprinciper fastställs. Dessa principer grundar sig på statsminister Katainens regeringsprogram och regeringens preciserade riktlinjer. Rapporten har enligt uppdrag gjorts i form av en regeringsproposition. Regeringspropositionen om lagen om ordnandet av social- och hälsovården innehåller bestämmelser för ordnande och finansiering av social- och hälsovårdstjänster. Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna ge sina utlåtanden om lagförslaget. Beredningsgruppens förslag till regeringsproposition har kompletterats genom att lägga till kapitel 4 6 i den allmänna motiveringen (bl.a. konsekvensbedömning) och kapitel 2 4 i detaljmotiveringen (bl.a. förhållande till grundlagen och lagstiftningsordning), som utarbetats genom tjänstemannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät med frågor om utkastet till regeringens proposition. Det går att motivera sina svar, därför har det reserverats gott om utrymme för fritt formulerade kommentarer i enkäten. Utlåtandena i form av enkätsvar kommer att beaktas i den slutliga bearbetningen av regeringspropositionen. Lagförslaget överlämnas till riksdagen under vårsessionen och det är meningen att lagen ska träda i kraft från början av Kommunerna kommer efter att lagen har stadfästs att höras om bildandet av social- och hälsovårdsområden och områden på basnivå samt specialupptagningsområden. Utlåtandena ska ges senast torsdagen den 13 mars De svar som ges är offentliga. Utkast till regeringspropositionen gås igenom på kommunfullmäktiges aftonskola den Till aftonskolan kallas förutom fullmäktigeledamöterna, även styrelsens och grundtrygghetsnämndens ledamöter. På basen av de kommentarer som framkommit under aftonskolan bereds ärendet till grundtrygghetsnämnden för godkännande den. Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: Behandling: Nämnden godkänner kommunfullmäktiges aftonskolas utlåtande. Nämnden beslöt enhälligt att lämna svaret på fråga 20 öppet för beredning i kommunstyrelsen.

7 Sida 7 Nämnden beslöt stryka svaret på fråga nr 20 och godkänna utlåtandet för beredning i kommunstyrelsen.

8 Sida 8 KH:108 /2010 GRTRN 5 Bilaga 2 GODKÄNNANDE AV UTVÄRDERINGEN GÄLLANDE GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS INTERNA ÖVERVAKNING OCH RISKHANTERING FÖR ÅR 2013 Kommunstyrelsen bör i bokslutets verksamhetsberättelse avge en utredning om hur den interna övervakningen och riskhanteringen har ordnats i kommunen. Dessutom bör klarläggas om det i samband med övervakningen har noterats brister under den gångna räkenskapsperioden och hur den interna övervakningen kommer att utvecklas under innevarande ekonomiplaneringsperiod. Det är skäl att överföra ansvaret för beredningen av redogörelsen till de olika uppgiftsområdena så att nämnderna och sektorerna under dem bereder uppgifterna gällande intern övervakning och riskhantering till kommunstyrelsen. Som en separat del av behandlingen av verksamhetsberättelsen bereder nämnderna till kommunstyrelsen en utredning där de presenterar sina utvärderingar både verbalt och numeriskt. För denna utredning har förvaltningsavdelningens ekonomienhet gett nämnderna direktiv om att de senast bör behandla utvärderingen av vederbörande nämnds interna övervakning. Nämnderna har ombetts att utvärdera följande delområden i den interna övervakningen: - Följande av regler, bestämmelser och beslut - Uppfyllande av målsättningar, övervakning av användningen av medel, kompetent och tillförlitlig utvärdering av verksamhetsresultatet - Ordnandet av riskhanteringen - Övervakning av egendomsanskaffning, överlåtelse och förvaltning - Avtalsverksamhet - Utvärdering över hur den interna revisionen ordnas Under tidigare år har den interna övervakningen och riskhanteringen bedömts på skalan 1-4. I år används skalan 1-5 men även betydligt mera verbal bedömning (motiveringar). Kompletterande material och bilagor - Som bilaga finns ett förslag till utvärdering om grundtrygghetsnämndens interna övervakning och riskhantering år Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post:

9 Sida 9 Behandling: Nämnden beslutar - godkänna bilagda förslag till utvärdering om grundtrygghetsnämndens interna övervakning och riskhantering år Nämnden beslöt enhälligt att göra följande ändringar i bilaga 2, Intern övervakning och utvärdering av grundtrygghetens riskhantering: - under punkt 1 Skriftlig utvärdering, stycke 5, ändras den fjärde meningen som följer: Detta tyder på att de uppgjorda kriterierna för verksamheten har varit relevant gjorda och att tjänsteinnehavarna i sina beslut har efterföljt givna kriterier. - under punkt 2 Skriftlig utvärdering, stycke 1, den andra meningen ändras att lyda som följer: I budgeten för grundtrygghetsnämnden hade dessutom inte upptagits pensionsutgiftsbaserade avgifter för ca euro och periodiserade löner för euro, vilket inte beror på grundtrygghetsavdelningen utan på grund av uppgifter som inte fanns tillgängliga. Nämnden beslutade - godkänna förslaget till utvärdering om grundtrygghetsnämndens interna övervakning och riskhantering år 2013 enligt den ändrade bilagan.

10 Sida 10 KH:53 /2014 GRTRN 6 Bilaga 3 GODKÄNNANDE AV GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Förvaltningsavdelningen har gett nämnderna direktiv för beredande av bokslutet och verksamhetsberättelsen för år Varje nämnd bör för sin del godkänna sin verksamhetsberättelse senast och vidarebefordra den till förvaltningsavdelningen. I verksamhetsberättelsen behandlas verksamheten för de resultatområden som verkar under grundtrygghetsnämnden, centrala nyckeltal samt hur de verksamhetsmål som kommunfullmäktige uppställt för grundtrygghetsnämnden har uppnåtts. Kompletterande material och bilagor: som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse för grundtrygghetsnämnden för år Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: Behandling: Nämnden beslutar - godkänna bifogade förslag till verksamhetsberättelse för grundtrygghetsnämnden för år Föredraganden befullmäktigades att göra tekniska ändringar i bilagan. Enligt förslaget.

11 Sida 11 PERUSTLTK:12 /2014 GRTRN 7 BIDRAG SOM GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN BEVILJAR Enligt 5 i instruktionen för grundtrygghetsnämnden och grundtrygghetsavdelningen är det grundtrygghetsnämndens uppgift att besluta om anslagen för sitt resultatområde. Grundtryggheten i kommun har årligen beviljat bidrag till organisationer och föreningar verksamma inom kommunen och Västra Nyland. I budgeten för år 2014 hade det för bidragen reserverats 500 euro. Kommunfullmäktige har beslutat att de kommunala kungörelserna och annonserna offentliggörs på kommunens anslagstavla och Internetsidor. har godkänt följande villkor för beviljande av bidrag: 1. Den verksamhet för vilken bidrag beviljas bör rikta sig mot kommunens invånare. 2. I första hand ges bidrag till organisationer och föreningar verksamma i. 3. Ett allmänt villkor för beviljande av bidraget är att verksamheten stöder och kompletterar kommunala tjänster. 4. Det är ändamålsenligt att bidragen anvisas så att de ger största möjliga nytta, d.v.s. att bidragets belopp är betydande för föreningens verksamhet. 5. Bidragets användningsändamål bör specificeras i ansökan. 6. Bidrag beviljas inte till organisationer för vidare utdelning. 7. Bidrag beviljas inte för yrkesmässiga eller politiska organisationer. 8. De som erhåller bidrag bör till den kommunala myndigheten ge tillräckliga uppgifter om organisationens eller föreningens verksamhet och ekonomi och uppgöra bokföringen så att uppföljning av bidragets användning är möjlig. samt följande grunder för beviljande: 1. Bidrag beviljas i första hand för sådan stödverksamhet inom social och hälsovården som med tanke på främjande av välmående och hälsovård riktas mot betydelsefulla befolkningsgrupper, även om de är mindre. 2. Det ansökta bidragets belopp och föreslaget användningsändamål. Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn ,

12 Sida 12 Nämnden beslutar - att utgå från de grunder och villkor för beviljande av bidragen som fastställts av grundtrygghetsnämnden att utdela bidrag till totalt max 500. Enligt förslaget.

13 Sida 13 PERUSTLTK:2 /2014 GRTRN 8 Bilaga 4 FÖRSÄLJNING AV EKETVÄTT AB:S AKTIER TILLBAKA TILL FÖRETAGET SEB PARTNERS AB OY Eketvätt Ab är ett år 1962 grundat tvätteriföretag beläget i Ekenäs. Verksamheten omfattar tvätt och uthyrning av textilier. Företaget är sedan sommaren 2008 en del av tvätterikoncernen SEB Partners Ab Oy. Företaget betjänar såväl den offentliga sektorn som privata kunder. Kunderna består främst av sjukhus, hälsocentraler och åldringshem. den omvägda tvätt mängden minskade år 2012 med 15,1 % till kg och omsättningen minskade med 14,5 % till År 2012 visade företaget en förlust om År 2011 var förlusten kommun har sedan tidigare 3 aktier i företaget. kommun är den enda kommun som har aktier i bolaget. De övriga aktieägarna består av SEB Partners Ab Oy, Samfundet Folkhälsan, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och privatpersoner. Bolagsstämman beslöt att emittera nya aktier för att stärka bolagets egna kapital i enlighet med revisorernas rekommendation. Emissionen uppgår till minst 1 och högst 2500 nya aktier. Aktierna erbjuds att tecknas av bolagets nuvarande aktieägare i förhållande till nuvarande aktieinnehav. kommun erbjöds att teckna 5 nya aktier. Priset för varje ny aktie var 80. beslöt på sitt möte att föreslå för kommunstyrelsen att inte teckna nya aktier i bolaget. Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte att inte teckna nya aktier i bolaget. kommun har blivit erbjuden av SEB Partners Ab Oy att sälja sina nuvarande tre aktier nr i Eketvätt Ab tillbaka till företaget för 80 /aktie. Offerten är kraft till I och med att kommun beslöt att inte köpa nya aktier i företaget är det även naturligt att sälja de nuvarande tre aktierna tillbaka till företaget. Summan på 80 / aktie är den summa som bolagstämman för Eketvätt Ab fastställde på sitt möte den för inköp av nya aktier och är därmed relevant. Bilagor: - som bilaga SEB Partners Ab Oy:s offert Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: Nämnden

14 Sida 14 - besluter föreslå för kommunstyrelsen att kommunen säljer sina tre aktier nr i Eketvätt Ab á 80,00 /aktie tillbaka till företaget SEB Partners Ab Oy. Enligt förslaget.

15 Sida 15 KH:672 /2013 GRTRN 9 KST FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT SLOPA AVGIFTERNA FÖR MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL FÖR PERSONER I HEMVÅRD Fullmäktigemedlem Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion om att slopa avgifterna för maskinell dosdispensering av läkemedel för personer i hemvård. Kompletterande material och bilagor - Fullmäktigemotion om att slopa avgifterna för maskinell dosdispensering av läkemedel för personer i hemvård finns som tilläggsmaterial Kommunstyrelsen besluter sända fullmäktigemotionen till grundtrygghetsnämnden för beredning. Förslaget godkändes enhälligt. ==== GRTRN 9 Kompletterande material Fullmäktigeledamot Valtavaara har inlämnat en fullmäktigemotion som gäller avskaffande av avgifterna för maskinell dosdispensering av läkemedel för personer i hemvård. I sin motion hänvisar fullmäktigeledamot Valtavaara att Riksdagens justitieombudsman meddelade sitt avgörande (Dnr 809/4/11) att maskinell dosdispensering av läkemedel inte får medföra merkostnader för klienten. Läkemedelsdispenseringen är en uppgift som omfattas av kommunens lagstadgade skyldigheter och som är en del av den sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Kommunen kan använda alternativa metoder att sköta sina lagstadgade uppgifter. Kommunen kan enligt 2 3 mom. i kommunallagen (365/1995) och 4 i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) till exempel sköta läkemedelsdispenseringen själv eller köpa dosdispenseringsservicen från ett apotek. Om kommunen anskaffar dosdispenseringen av läkemedel som köpta tjänster, ska kommunen svara för de kostnader som detta medför. Om dosdispensering av läkemedel enligt vårdplanen ingår i hemvården, svarar kommunen för merkostnaderna om den upphandlar dosdispenseringen från ett apotek. Detta får alltså inte medföra merkostnader för klienten såsom riksdagens justitieombudsman förutsätter. Enligt 22 i socialvårdslagen (710/1982) ska motsvarande praxis iakttas inom serviceboendet.

16 Sida 16 Den maskinella dosdispenseringen av läkemedel kan, av säkerhetsskäl, anses som ett bra alternativ. Detta frigör de anställda inom hemvården att ge annan vård och omvårdnad. Eftersom en stor del av i synnerhet de äldre klienterna inom hemvården har svårt att själv uträtta sina apoteksärenden, är möjligheten att av hemvården få hjälp att hämta läkemedlen från apoteket nödvändigt. har på sitt möte den fastställt grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsdirektiv för år I dessa anvisningar som grundtrygghetsnämnde fastställt framgår följande: - kommun anskaffar dosdispenseringsservicen via apoteket och kommunen står för de kostnader som detta utgör. Läkemedels dosdispensering är av trygghetsskäl ett bra alternativ. Detta frigör även hemvårdspersonalens tid för annan vård och omsorg. Klienten betalar själv för sina mediciner. - På serviceboende används läkemedels dosdispensering, om medicinerna i fråga är lämpliga för det. kommun anskaffar dosdispenseringsservicen via apoteket och kommunen står för de kostnader som detta utgör. Läkemedels dosdispensering är av trygghetsskäl ett bra alternativ. Detta frigör även personalens tid för annan vård och omsorg. Klienten betalar själv för sina mediciner. Denna ändring sker fr.o.m och det betyder att kostnaderna för dosdispenseringen av läkemedlen ersätts av kommunen och klienterna betalar endast för sina egna läkemedel. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material fullmäktigemotionen Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att utredningsdelen antecknas som svar på fullmäktigemotionen gällande avskaffande av avgifterna för maskinell dosdispensering av läkemedel för personer i hemvården - att motionen förklaras slutbehandlad. Enligt förslaget.

17 Sida 17 GRTRN 10 KÖPTJÄNST FRÅN PIXNE-KLINIKEN Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare anstaltsvård vid Pixne- kliniken i Malax. Anstaltsvården bekostas främst genom att kommunerna som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som år 2014 uppgår till 2,85 för varje svenskspråkig kommunmedlem baserat på folkbokföringen. År 2013 deltog totalt 23 kommuner i årsavgiftssystemet. Det matematiska medelpriset för de kommuner som medverkade i årsavgiftssystemet blev betydligt lägre (188 ) jämfört med de kommuner som betalade vårddygnsavgift (205 år). kommun har haft endast 2 klienter på Pixne-kliniken under åren Då man jämför kostnaderna för dessa 4 år är de sammanlagt ca Ifall skulle ha bekostat denna missbrukarvård med årsavgiftssystemet skulle kostnaderna ha stigit till över Under år 2013 har inte haft en enda klient på Pixne-kliniken. Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: beslutar - att inte betalar för rusvården på Pixne-kliniken enligt årsavgiftssystemet, utan betalar enligt användning. Enligt förslaget.

18 Sida 18 GRTRN 11 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. - En rapport av patientombudsmannen för verksamhetsåret 2013 utdelades på mötet. - preliminär budetuppföljning. Nämnden antecknade de aktuella ärendena för kännedom.

19 Sida 19 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet Enligt 91 kommunallagen kan rättelseyrkande inte göras och kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, grundar sig på eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet. Paragrafer: 1-11 Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan göras över nedan nämnda beslut, kan besvär inte anföras över beslutet: Paragrafer: 12 Enligt förvaltningslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE till vilken rättelseyrkande kan göras samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan göra skriftligt rättelseyrkande. hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress, post- och e-postadress: kommun Parkstigen Paragrafer: Yrkandet skall göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Vad förbudet grundar sig på Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som gör det. ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING HOS MARKNADSDOMSTOLEN till vilken ansökan om ändring kan göras samt tid för ansökan Om det vid en upphandling förfarits i strid med upphandlingslagen eller med stöd av bestämmelser utfärdade enligt den eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling kan skriftlig ansökan om ändring inlämnas till: Paragrafer: Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen fått del av ifrågavarande beslut samt en anvisning om hur man söker ändring. Av ansökan skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Ansökan skall undertecknas av den som gör det. Bifogas protokollet

20 Sida 20 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet I följande beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut, som getts i anledning och besvärstid av ett rättelseyrkande, kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort rättelseyrkande. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen Helsingfors Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: 12 Besvärstid 30 dagar Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress: Besvärstid dagar Besvärsskrift Paragrafer: Besvärstiden börjar vid delfåendet av beslutet. Vid uträkningen av besvärstiden skall dagen för delfåendet inte beaktas. I besvärsskriften skall meddelas det beslut i vilket ändring söks till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som påyrkas de grunder på vilka ändring yrkas I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person uppgjort besväret, skall i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Till besvärsskriften skall fogas i original eller kopia det beslut i vilken ändring söks genom besvär samt intyg över vilken dag beslutet delgivits eller annan utredning om när besvärstiden börjat. Till besvärsskriften skall dessutom fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt. Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden. På eget ansvar kan besvärshandlingarna sändas med post eller genom bud. Handlingarna skall inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Paragrafer Detaljerad anvisning för rättelseyrkande / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida PROTOKOLL 1/2015 1 Landskapsfullmäktige TID 10.06.2015 klo 09:00-10:40 PLATS Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 1 Öppnande av sammanträdet, förrättande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer