Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS"

Transkript

1 YTTRANDE RJL 2015/698 Förvaltningsnamn Avsändare Socialdepartementet Registrator Stockholm Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande. Aktuella synpunkter Regionen Jönköpings län delar till stora delar utredarens analys och förslag och stödjer till fullo förslaget att alla patientgrupper får samma reglering i lagstiftningen. Några områden i utredningen kräver emellertid ytterligare fördjupning och klargörande Läkarmedverkan i patientens fortsatta vård efter slutenvården en osäkerhetsvariabel som påverkan såväl ledtider som kvalitet i vården Att inskrivningsmeddelande ska skickas till öppenvård i nuläget primärvården, som därefter både ska utse fast vårdkontakt och medverka vid framtagande av Samordnad individuell planering (SIP), är en förändring som bör bidra till ökad patientsäkerhet. Problemet med överföring av det medicinska ansvaret från läkare i sluten vård till läkare i öppen vård löses dock sannolikt inte fullt ut Primärvårdens/öppenvårdens övertagande av det medicinska ansvaret för sköra patienter måste säkras Region Jönköpings län instämmer i att läkarmedverkan i primärvården för de mest sköra patienterna redan i nuläget fungerar bristfälligt. Det är dock angeläget att den kommunala hälso- och sjukvården får tillgång till snabba läkarinsatser så att oplanerade återinläggningar kan minimeras. Förslaget kräver ökade läkarinsatser från primärvården, som redan i nuläget har svårt att göra hembesök i den utsträckning som skulle behövas för att åstadkomma en god och säker vård för de mest sjuka. Det är emellertid angeläget att primärvårdens läkare är med i vårdprocessen Region Jönköpings län Telefon: Organisationsuppgifter Regionledningskontoret E-post: Bankgiro: Box 1024 Hemsida: Orgnr: Jönköping

2 YTTRANDE RJL 2015/698 efter utskrivningen från sluten vård, något som saknats allt sedan ÄDELreformen. Utökade insatser från primärvården kräver ekonomiska resurser, för att kunna realiseras Nuvarande lagstiftning anpassad efter förhållanden som rådde för tjugo år sedan och fungerar inte tillfredsställande idag Region Jönköpings län delar uppfattningen att nuvarande lagstiftning, som gör skillnader mellan olika patientgrupper avseende fristdagar och belopp, är förlegad och stödjer till fullo förslaget om att alla patientgrupper får samma reglering i lagstiftningen. Det är i allra högsta grad ojämlikt att ha olika tidsfrister för patienter i psykiatrisk vård respektive somatisk vård. Det går inte att försvara den särbehandling som patienter inom psykiatrin utsätts för genom att de idag lagligen kan få utstå betydligt längre väntetider innan de blir utskrivna. För patienter inom psykiatrisk vård är det inte minst risken för passivisering och förlust av förmågor i dagliga livet som utgör en risk vid slutenvård. Vi vet också att sjukhusvistelse medför andra risker för patienten, såsom infektionsrisk. Det är inte heller ett effektivt resursutnyttjande att utskrivningsklara patienter tar upp en vårdplats som någon annan behöver bättre. Region Jönköpings län har heller inga avvikande synpunkter gällande förslaget att patienter som vårdas med stöd av LRV, Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska undantas från tillämpning av den nya lagen. Detta utifrån att LRVvården är speciell och att både utskrivningsförfarande och vårdplanering är väl reglerat i lagen om LRV. Det är också en fördel att rutinerna kring samordnad individuell planering överensstämmer med tidsfristen för kommunernas betalningsansvar samt att tidsfristen ändras till att avse kalenderdagar istället för vardagar Inskrivningsmeddelandet måste innehålla mer än information för att underlätta mottagande enheters planering Regionen bedömer att slutenvårdens ökade insatser för att ange beräknad utskrivningsdag inte kommer att få några betydande konsekvenser för verksamheten Fast vårdkontakt Även om primärvården är skyldig att utse en fast vårdkontakt när behov föreligger, finns det i nuläget ingen tid angiven hur snabbt detta ska ske. Föreslagen förändring, att detta ska ske inom ramen för tre dagar efter att enheten fått ett inskrivningsmeddelande, medför en avsevärd ökad belastning för verksamheten Planering av insatser inför patientens utskrivning Det kan dröja flera dagar efter utskrivning från sluten vård innan en SIP genomförs i öppen vård. Slutenvården måste därför i de flesta fall redan före utskrivning påbörja en SIP som täcker de närmaste dagarna efter sjukhusvistelsen. Syftet är att utesluta att det uppstår glapp i vårdkedjan. En strukturerad och individualiserad

3 YTTRANDE RJL 2015/698 utskrivningsplan är en ensidig bedömning och ersätter inte en vårdplanering med deltagande från berörda enheter Den landstingsfinansierade öppna vården ska kalla till samordnad individuell planering Region Jönköpings län delar uppfattningen att det behöver göras en resursfördelning från sluten vård till öppen vård genom den föreslagna förändringen av att kallelseansvaret och medverkan vid vårdplanering (SIP) förflyttas från slutenvården och till den öppna vården Huvudmännen måste komma överens om hur de ska samverka Region Jönköpings län delar uppfattningen att huvudmännen ska komma överens om gemensamma riktlinjer avseende samverkan säker och effektiv utskrivning från slutenvård. Detaljer om hur ett lokalt/regionalt samarbete ska se ut måste överenskommas lokalt/regionalt. Huvudmännen måste därför samarbeta för att skapa regler och riktlinjer och planera för hur den sammanhållna vården ska se ut för utskrivningsbara patienter. 11. Ikraftträdande Tiden för ikraftträdande bedöms alltför snäv bland annat med anledning av att förslaget kräver anpassningar av IT-lösningar. REGION JÖNKÖPINGS LÄN Håkan Jansson Regionsstyrelsens ordförande Agneta Jansmyr Regionsdirektör

4 MISSIV RJL 2015/698 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande Betänkandet SOU 2015:20 Om betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Dnr S2015/1650/FS Förslag till beslut Nämnden för Folkhälsa och sjukvårdföreslås besluta att godkänna föreliggande yttrande som remissvar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat betänkande. Remisskonferens arrangerades av SKL med anledning av betänkandet. Regioner, landsting och kommuner som är remissinstanser var inbjudna för att diskutera utformningen av remissvar. Enighet fanns för att bejaka stora delar av utredarens förslag. Några områden kräver ytterligare fördjupning och klargörande. REGIONLEDNINGSKONTORET Agneta Jansmyr Regiondirektör Mats Bojestig Hälso- och sjukvårdsdirektör

5 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20

6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss. Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN X

7 Till statsrådet Gabriel Wikström Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att tillkalla en särskild utredare för att genomföra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, förordnades till särskild utredare. Juristen Ulrika Jonasson, Socialstyrelsen, handläggaren Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Landsting samt vice förbundsordförande Gunvor Peterson, SPRF, förordnades den 2 juni 2014 att som experter bistå utredningen. Som sakkunniga förordnades samma datum rättsakkunnig Aneta Siskovic (tidigare Blåder), Socialdepartementet, ämnesrådet Lena Hellberg, Socialdepartementet, ämnesrådet Kent Löfgren, Socialdepartementet, kanslirådet Markus Martinelle, Finansdepartementet samt kanslirådet Håkan Nyman, Socialdepartementet. Lena Hellberg entledigades den 24 oktober och ersattes samma datum av ämnessakkunnig Ingrid Schmidt, Socialdepartementet. Utredningsarbetet har bedrivits som en integrerad del av utredningen om en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (dir. 2013:104). Utredningen har arbetat med en ambition om stor öppenhet. Under hela processen har dialog förts med företrädare för såväl kommuner, landsting, intresseorganisationer, fackliga organisationer som med patienter/brukare, myndigheter och andra som berörs av frågan.

8 Juristen Anna Ingmanson har varit huvudsekreterare och juristen Maria Jacobsson har på deltid varit sekreterare i utredningen. Även juristen Daniel Zetterberg har deltagit i utredningsarbetet. Utredningen överlämnar härmed betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) till regeringen. Stockholm i februari 2015 Göran Stiernstedt /Anna Ingmanson Maria Jacobsson Daniel Zetterberg

9 Innehåll Sammanfattning Författningsförslag Förslag till lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821) Om uppdraget och dess genomförande Uppdraget Samordning med utredningsuppdraget En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården Utredningsarbetet Betänkandets disposition Något om termer och begrepp som används Betalningsansvarslagen förr och nu ett påtryckningsmedel för effektivare vårdkedjor över huvudmannagränser Drömmen om den sömlösa vården Ädelreformen Kommunalt betalningsansvar införs Handikappreformen

10 Innehåll SOU 2015: Psykiatrireformen Moderniseringen 2003 gamla problem löses och nya uppstår Samverkansproblemen består Förändringar i betalningsansvarslagen 2003 skärpning av kraven på vårdplanering Socialstyrelsens tillämpningsföreskrifter Betalningsansvarslagen i dag innehåll i bestämmelserna Inskrivningsmeddelande Överföring av information vid inskrivning Vårdplan och vårdplanering Upprättande och justerande av vårdplan Kallelse till vårdplanering Former för vårdplanering Vårdplanens innehåll Patientens och närståendes delaktighet i vårdplaneringen Personalens delaktighet Andra planer och planeringar Vad innebär att patienten är utskrivningsklar? Utskrivningsmeddelande Överföring av information vid utskrivning Kommunens betalningsansvar Volymer och kostnader utskrivningsklara patienter Det är svårt att beräkna volymer och kostnader avseende betalningsansvarslagens tillämningsområde Inventeringen Inventeringen Hur länge hade patienterna varit utskrivningsklara? Vårdplaner och betalningsansvar Vilka är de utskrivningsklara patienterna och vilka fortsatta insatser väntade patienterna på? Socialstyrelsen Somatisk slutenvård

11 SOU 2015:20 Innehåll Psykiatrisk slutenvård Var finns de utskrivningsklara patienterna? Volymer och kostnader sammantaget Data från Mest sjuka äldresatsningen Utredning från SKL Socialstyrelsen Räkenskapssammandraget Kvalitetsportal.se Utredningens uppskattning av kostnader En uppskattning av landstingens kostnader Kommunernas avgifter med anledning av överträdelse av fristdagarna har minskat sedan reformen infördes Det är i intervallet utskrivningsklara 1 5 dagar som det finns störst effektiviseringspotential Omständigheter som påverkar ledtider, problem- och orsaksanalys Socialstyrelsens enkät Ledtidernas längd påverkas av ett intrikat samspel mellan olika faktorer såväl i det enskilda fallet som på klinik-, kommun- och landstingsnivå Påverkan på ledtider som härrör till bristande samverkan mellan huvudmännen Läkarmedverkan i patientens fortsatta vård efter slutenvården är en osäkerhetsvariabel som påverkar såväl ledtider som kvalitet i vården Patienternas hälsotillstånd kräver kompetens som den kommunala hälso- och sjukvården inte har det är ofrånkomligt att samverkan med primärvård/öppenvård måste fungera bättre Slutenvård och kommun ofta oense om patienten är utskrivningsklar

12 Innehåll SOU 2015: Det dokumenteras som aldrig förr men ändå har berörda parter inte tillräcklig aktuell information om de berörda patienterna Olika verksamheter regleras enligt olika lagstiftningar med olika målsättningar och former för beslutsfattande Påverkan på ledtider som härrör till dagens konstruktion av Betalningsansvarslagen Lagens konstruktion med fristdagar innan betalningsansvaret inträder förlänger i sig ledtiderna Dagens konstruktion av betalningsansvarslagen ger inte tillräckliga incitament för primärvård/öppenvård att delta i vårdplaneringar Dagens regelverk runt vårdplanering är anpassad till en annan tid och fungerar alltför dåligt i dag Vårdplaneringen genomförs inte med alla relevanta kompetenser Planeringsprocessen startar för sent Diverse praktiska tillämpningsproblem finns och kan ha viss betydelse för ledtider Påverkan på ledtider som härrör till de respektive enskilda verksamheterna Kommunernas insatsutbud tillgång till korttidplats är alltjämt den största bromsklossen i systemet Utskrivning till särskilt boende Tillgång till övriga insatser inom socialtjänsten Dålig efterlevnad av lag, föreskrift och rutiner Påverkan på ledtider som härrör till omständigheter i det enskilda fallet Omfattningen av planeringsarbetet i det enskilda fallet påverkar ledtider Patienter som är i livets slut Övriga iakttagelser av faktorer som kan påverka ledtider

13 SOU 2015:20 Innehåll 6 Behov av förbättringar allmänna överväganden Hur bedömer kommunerna vad som behöver göras för att få till stånd kortare väntetider? Övergripande förbättringsbehov för kortare väntetider Samverkan mellan olika aktörer är fortfarande snart ett kvartssekel efter Ädelreformen inte vad det borde vara Primärvårdens/öppenvårdens övertagande av det medicinska ansvaret för sköra patienter måste säkras Tillgång till aktuell information måste bli mer effektiv Vård i den enskildes hem är en viktig framtidsfråga sådan verksamhet måste ges förutsättningar att växa Det finns ett samband mellan kvaliteten på utskrivning från sjukhus och förekomst av återinläggningar Kommunerna behöver flexiblare arbetsformer och utveckla sitt insatsutbud Väntan på korttidsplats är den enskilt största bromsklossen Formerna för biståndsbedömning behöver vara flexibla Betalningsansvarslagens konstruktion idag ger inte tillräckliga förutsättningar för kortare väntetider Tillsyn och annat stöd från myndigheter för att utveckla effektivare vårdkedjor Våra överväganden och förslag Behov av en lagstiftning som är bättre anpassad till nuvarande och framtidens behov Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har genomgått stora förändringar sedan lagens tillkomst

14 Innehåll SOU 2015: Nuvarande lagstiftning är anpassad efter förhållanden som rådde för tjugo år sedan och fungerar inte tillfredsställande i dag Det finns ett starkt förändringstryck att förbättra vårdprocesserna för patienter inom lagens målgrupp Allmänna utgångspunkter för förslagen Förutsättningarna för att skapa en sammanhållen vård och omsorg ser olika ut över landet Den nya lagen måste på ett bättre sätt säkerställa god vård och god kvalitet i socialtjänsten Kontinuitet Möjligheten att fånga upp patienter vars vård och omsorg behöver planeras och samordnas Teknikneutralitet Den nya lagen måste styra mot ett effektivare resursutnyttjande Ny lagstiftning med sikte på att förbättra i normalsituationer Lagen och dess tillämpningsområde m.m En ny lag ersätter betalningsansvarslagen Lagens innehåll och tillämpning Patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård undantas från den nya lagen Utredningen förslår inga ytterligare undantag för andra patientgrupper Lagens syfte Viktiga definitioner En modern och mer flexibel planering av patientens vård och omsorg Inskrivningsmeddelandet initierar planeringen inför patientens utskrivning Inskrivningsmeddelandet måste innehålla mer information för att underlätta mottagande enheters planering Sekretessbestämmelse som möjliggör informationsöverföring

15 SOU 2015:20 Innehåll Fast vårdkontakt Planering av insatser inför patientens utskrivning Slutenvården ska underrätta berörda enheter om att en patient har bedömts vara utskrivningsklar Informationsöverföring vid utskrivning Information till patienten i samband med utskrivningen Samordnad individuell planering berörda enheters gemensamma planering för att koordinera insatserna Den landstingsfinansierade öppna vården ska kalla till samordnad individuell planering Landstingens och kommunernas ansvar som huvudmän Huvudmännen måste komma överens om hur de ska samverka Kommunens betalningsansvar Förutsättningar för kommunens betalningsansvar Lagen ska reglera vad som ska gälla ifall huvudmännen inte har kommit överens Kommunen ska betala ett belopp motsvarande genomsnittkostnad för en vårdplats Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på vårddygn i riket Behov av mer detaljerade bestämmelser Förslag på övriga åtgärder Ett utvecklingsprogram för effektivare utskrivning från slutenvård Åtgärder för att främja en effektivare samverkan mellan huvudmännen Stöd till huvudmännen att teckna överenskommelser om samverkan avseende utskrivningsklara patienter Utredningsstöd för att hitta de lokala bromsklossarna i systemet

16 Innehåll SOU 2015: Metodstöd avseende samordnade individuella planer Produktions- och kapacitetsplanering över huvudmannagränser Utveckla statistiken vad gäller utskrivningsklara patienter och sambandet med oplanerade återinläggningar Åtgärder för att främja ett effektivare resursutnyttjande i socialtjänsten Stöd till kommunerna att införa nya arbetssätt Åtgärder för att förstärka hälso- och sjukvårdens samordning runt patienter med sammansatta behov av insatser Utveckling av metoder och arbetssätt avseende fast vårdkontakt Övriga åtgärder Särskild uppföljning av väntetid för patienter som vårdas inom ramen för LRV Uppföljning av utvecklingen av väntetider Lärdomar från framgångsrika verksamheter m.m Närvård i västra Skaraborg Trygg hemgång-modellen Vad kännetecknar de kommuner som i dag har korta snittväntetider? Kronoberg Skellefteå snabb omställning är möjlig Checklistor, skattningsinstrument och annat metodstöd finns Trygg och säker utskrivning från sjukhuset, MAVA, vid Norrlands Universitets sjukhus Erfarenheter från Norge

17 SOU 2015:20 Innehåll 9.9 Erfarenheter från Danmark Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens förslag Ekonomiska konsekvenser Konsekvenser för enskilda utförare Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen proportionalitetsprincipen Jämställdhet mellan kvinnor och män Övriga konsekvenser Konskevenser för verksamheternas administration Minskad administration för Regeringskansliet Ikraftträdande Författningskommentar Förslaget till lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Förslaget till ändring i patientlagen (2014:821) Referenser Bilaga Bilaga 1 Kommittédirektiv 2014:

18

19 Sammanfattning Uppdraget Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen (BAL), i syfte att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus därmed så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Vi har särskilt fokuserat på förutsättningarna för att patienter i sluten vård som bedöms utskrivningsklara och som behöver fortsatta insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården så snabbt som möjligt kan ges fortsatt vård och omsorg i det egna hemmet eller inom särskilt boende. Formerna för och innehållet i huvudmännens samverkan avseende utskrivningsklara patienter har varit en viktig utgångspunkt i arbetet samt att översynen ska vara så allsidig som möjligt avseende olika patientgrupper och olika typer av vård. Utredningens arbete har bedrivits integrerat med utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (S 2013:14). Arbetet har bedrivits öppet och utåtriktat och stor vikt har lagts vid kunskapsinhämtning från de som är praktiskt verksamma i arbete med utskrivningsklara patienter samt hur patienter upplever utskrivningsprocessen. Utredningen har i arbetet fört dialoger med berörda statliga myndigheter, företrädare för kommuner och landsting, länsoch regionförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, fackliga organisationer, yrkesföreningar, privata utförare, patient/brukar- 15

20 Sammanfattning SOU 2015:20 företrädare och andra som berörs av frågan. Utredningen har därtill medverkat vid ett flertal konferenser och seminarier. Översynen av betalningsansvarslagen Betalningsansvarslagen infördes som en del av Ädelreformen. Lagen innebar att kommunerna fick betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård samt för medicinskt färdigbehandlade personer inom landstingens akutsjukvård och geriatriska vård. Betalningsansvarslagen kompletterades med bestämmelser om medicinskt färdigbehandlade inom psykiatrin i samband med psykiatrireformen. Syftet med betalningsansvaret är att det ska utgöra ett incitament för kommunerna att inom rimlig tid överta ansvaret för insatser till patienterna när de inte längre behöver vårdas i slutenvård. Nuvarande betalningsansvarslag Betalningsansvarslagen innehåller bestämmelser om vårdplanering. Slutenvården ska underrätta berörda enheter att en patient kan komma att behöva insatser efter slutenvårdstiden genom ett inskrivningsmeddelande. Slutenvården ska kalla till vårdplanering och en vårdplan ska upprättas för en patient som efter att ha skrivits ut från sluten vård bedöms behöva kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Senast dagen före det att en patient beräknas skrivas ut från slutenvården ska berörda enheter underrättas genom ett utskrivningsmeddelande. I Socialstyrelsens förskrifter finns kompletterande bestämmelser om informationsöverföring i samband med utskrivning. Lagen innehåller också bestämmelser om kommunernas betalningsansvar. Dessa bestämmelser innebär att kommunen är betalningsskyldig för utskrivningsklara patienter som har en upprättad vårdplan. Betalningsansvaret kan tidigast inträda fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. För patienter i den psykiatriska slutenvården kan betalningsansvaret tidigast inträda trettio vardagar, lördag, midsommarafton, julafton 16

21 SOU 2015:20 Sammanfattning och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. Lagen är i dag delvis dispositiv, dvs. huvudmännen kan avseende vissa bestämmelser avtala om att annat ska gälla mellan parterna. Parterna kan exempelvis avtala om tidpunkten för inträdet av kommunernas betalningsansvar och de belopp som i sådant fall ska erläggas av kommunen. Det finns dock mycket få exempel på att sådana överenskommelser gjorts. Problem med nuvarande lagstiftning Alltför långa väntetider för patienterna En klar majoritet av alla som omfattas av betalningsansvarslagen är över 65 år. Riksgenomsnittet för denna grupp är att de får vänta cirka fyra dagar efter att de bedömts som utskrivningsklara innan de kan lämna slutenvården. I första hand är väntetider ett kvalitetsproblem för de berörda patienterna. Slutenvården är inte anpassad för patienternas behov efter att de bedömts som utskrivningsklara. Dessutom finns vissa patientsäkerhetsrisker med sluten vård. Väntetiden att få komma vidare i vårdkedjan medför även en onödigt hög kostnad för samhället eftersom kostnaden för en vårdplats i slutenvård normalt sett är betydligt högre än kostnaden för öppen vård och omsorg. Vården av utskrivningsklara patienter är även en bidragande orsak till överbeläggningsproblematik. Vid överbeläggningsproblematik kan personalen pressas att skriva ut de patienter som är minst sjuka för att få plats med andra patienter med större behov av vårdplatsen. Det uppstår bl.a. risk för att patienter skrivs ut för tidigt och därigenom ökar också risken att patienter blir återinlagda inom kort. Utskrivningsklara patienter som blir kvar i slutenvård skapar således en ond cirkel. För personal i slutenvård innebär även vården av utskrivningsklara patienter ett etiskt dilemma eftersom en vårdplats som upptas av en utskrivningsklar patient hade kunnat ges till en patient med ett större behov. Det är mycket stora skillnader i väntetider mellan landstingen, mellan kommuner och mellan olika kliniker. Skillnaderna kan inte entydigt förklaras med olika lokala förutsättningar eller tillgång till resurser. I stället är det ett komplicerat samspel mellan olika fakto- 17

22 Sammanfattning SOU 2015:20 rer som påverkar ledtidernas längd. Utöver patientens hälsotillstånd, behov och önskemål finns en lång rad andra faktorer som påverkar hur långa ledtiderna blir. Några exempel är hur väl informationsöverföringen fungerar, logistiken kring praktiska ting i samband med utskrivning, omfattningen av och formerna för planeringsarbete, vilket stöd kommunerna har från primärvården eller annan landstingsfinansierad öppenvård, samt vilket insatsutbud kommunen har att erbjuda patienten/brukaren. Utredningen har analyserat vad som kännetecknar de kommuner som i dag har mycket korta ledtider och gemensamt för dessa är att de höjt medvetenheten och prioriterat arbetet med utskrivningsklara patienter, att samverkan mellan olika verksamheter fungerar väl och att arbetssätten inom socialtjänsten anpassats. Bestämmelserna om vårdplaneringsprocessen är inte adekvata för dagens och morgondagens behov Dagens konstruktion av betalningsansvaret medför att vårdplaneringen ofta görs innan patienten lämnar slutenvården. Det är visserligen inte otillåtet att vårdplanera efter att patienten skrivits ut men det kommunala betalningsansvaret förutsätter att vårdplanen är upprättad innan utskrivning. Denna ordning är inte längre fullt ut adekvat mot bakgrund av de stora strukturella förändringar som både hälso- och sjukvården och socialtjänsten genomgått sedan Ädelreformen. Antalet vårdplatser inom akutsjukvården och annan sluten vård har mer än halverats på tjugo år. Medelvårdtiden i slutenvård inom vuxenpsykiatri har minskat från 60 dagar 1987, 17 dagar 2008 till 15 dagar Det innebär att allt mer av hälso- och sjukvården flyttat ut från sjukhusen och förväntningarna på vad såväl kommuner som den landstingsfinansierade öppenvården ska klara har förändrats. De kortare vårdtiderna innebär också att den faktiska planeringstiden för de mottagande enheterna blivit kortare. Den vårdplanering som ska göras enligt betalningsansvarslagen med berörda mottagande enheter tenderar i dag att komma alltför tidigt i patientens återhämtnings- och rehabiliteringsprocess. Det finns även tecken på att vårdplaneringen blir en punktinsats. Planeringen blir därmed inte en process med naturlig uppföljning som det borde vara. 18

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 MISSIV 1(2) 2015-04-30 RJL 2015/784 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Systematiska jämförelser

Systematiska jämförelser Systematiska jämförelser För lärande i staten Betänkande av Benchmarkingutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader Stockholm 2012 SOU 2012:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Betänkande av Utredningen om beslutanderätten vid gemensam vårdnad Stockholm 2007 SOU 2007:52 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer