FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor"

Transkript

1 FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

2 Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1. Hjälp att bolla idéer och söka rätt stöd 2. Stöd när vi sedan satsar: metodstöd och handledning etc. 3. Ge oss remisstid nog och återkoppla när vi lagt ner tid 4. Fortsätt med utbudsdagarna, de är jätteviktiga för oss! 5. Fortsätt den fina dialogen! ÖNSKELISTA FRÅN EN KOMMUN TILL VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Inom Västra Götalandsregionen pågår en målmedveten satsning på kultur. Visionen är ett öppet samhälle som välkomnar kulturella intryck utifrån, och en plats där människor lever ett gott liv oavsett ålder, grupptillhörighet, relation till lärande, intressen och genus. Din kommun bär det grundläggande ansvaret för kulturlivet och mötesplatserna för era invånare och besökare. Västra Götalandsregionens uppgift är att stödja och komplettera det lokala kulturlivet med kompetens och genom att fördela finansiella medel och uppdrag till bland annat 100 olika verksamheter inom kultursektorn. Vi finns till för er! På Västra Götalandsregionen arbetar vi med allt från att sammanföra aktörer, stötta nätverk och utveckla kompetens till att skapa kanaler, uppmuntra till samverkan och bygga och stärka infrastrukturer för att skapa geografisk balans i kulturlivet. I den här skriften vill vi klargöra vilken organisation som bär ansvar för vad, och vem som kan hjälpa dig vidare inom olika kulturfrågor. Vare sig det rör sig om genomarbetade kulturstrategier eller snabba svar på en enkel fråga. Välkommen att höra av dig! Bild omslag: Workshop med barn i skolåldern på Regionteater Väst sätter igång ung skaparglädje. Foto: Sören Håkanlind.

3 Ska vi hitta synergieffekterna? KÄRA KOMMUN 1. Engagerade kontaktpersoner för all slags kultur 2. En vilja att satsa 3. Att ni hör av er för samverkan och stöd 4. Att de som bor i er kommun känner att kulturen är en viktig del av samhällsutvecklingen ÖNSKELISTA FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN TILL EN KOMMUN Vår utgångspunkt är att varje kommun är unik. Att var och en skapar sin egen kulturpolitik efter platsens förutsättningar, behov och ambitioner. Utifrån det vill vi samarbeta med kompetens, finansiella medel och möjlighet till större arenor för era kulturutövare. Som kommun har ni det grundläggande ansvaret för stora, viktiga och kostsamma delar av kulturlivet, som exempelvis folkbibliotek, musik- och kulturskolor, föreningsliv, olika mötesplatser och bildningsverksamhet. Det är ni som ansvarar för att kulturen utvecklas. Samtidigt är det inte helt lätt att sitta på spetskompetens inom ett flertal kulturområden i en kommun. Eller för den delen att få medel och gehör för kulturinsatser, gentemot andra verksamheter i kommunen. Det är där Västra Götalandsregionen kommer in i bilden. Vi har stor erfarenhet av att skapa fruktbara samarbeten och synergieffekter inom och utanför en kommun så att kulturen får plats och kommer upp på agendan. Men också att ställa frågor och hitta en enskild kommuns kulturella guldkorn och samverkansmöjligheter. Inom Västra Götaland finns en djup och bred skatt av kultur och kompetens. Att ta del av och vara en del av. Vad behöver ni hjälp med? Vilka frågor tampas ni med? Vad har ni på gång?

4 Samverka med våra fyra verksamheter! Tillgänglighet, delaktighet och mångfald är perspektiv som ska prägla all verksamhet som bedrivs inom och på uppdrag av Västra Götaland. Det gäller även för kulturfrågor. Alla människor ska ha nära till kulturupplevelser. Det ska finnas ett rikt kulturutbud i hela Västra Götaland. Och tillgängligheten ska gälla alla, oavsett ålder, bostadsort eller andra förutsättningar. För att kunna bistå i kulturfrågor har vi byggt en struktur med resurser i form av kompetens och finansiella medel som alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av. Dessa finns i stor del organiserade i fyra olika verksamheter: Kultursekretariatet ser till att kulturpolitiken genomförs i praktiken Kultur i Väst bidrar till att utveckla kommuner med hjälp av kultur Västarvet utvecklar och gör vårt gemensamma natur- och kulturarv levande. KulturUngdom förverkligar ungas idéer till projekt och arrangemang Det tredje rummet är en föreställning som blandar explosiv poesi med tung musik och aggressiv dans. Foto: Peter Lloyd.

5 Kultursekretariatet hjälper dig strategiskt Vi har ett strategiskt ansvar för att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att kulturlivet stimuleras. Vi fördelar medel så att det ska bli möjligt. Vilka är vi? En tjänstemannaorganisation och en del av Västra Götalandsregionens regionkansli, som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. För vem finns vi? För kulturnämnden och beredningen för hållbar utveckling, samt för ledande tjänstemän och politiker i kommuner och kommunalförbund. Dessutom för alla medborgare i Västra Götaland eftersom kulturnämnden är medborgarnas folkvalda representanter. Vad gör vi? Samverkar med kommunerna i länet och stimulerar till samarbeten i kulturlivet. Utvecklar kulturens nätverk, utformar uppdrag till såväl stora institutioner och förvaltningar som till fria scener, mötesplatser, konstskolor, folkhögskolor och föreningar (sammanlagt 100 olika verksamheter inom kultursektorn) samt följer och utvärderar verksamheterna och deras resultat i Västra Götaland. Ger kulturnämnden och beredningen för hållbar utveckling kvalificerade underlag för strategier och beslut. I samarbete med bland annat de fyra kommunalförbunden, har vi ett övergripande ansvar för att kulturnämndens sex handlingsprogram Rätt att vara med, Lust att lära, Att näringsutveckla kultursektorn, Natur- och kulturturism, Idrottspolitiskt handlingsprogram, Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet genomförs och får en påverkan i kommunerna. Vi hanterar Västra Götalandsregionens budget för kultur och nationella medel till kultur enligt samverkansmodellen med staten. Härifrån handläggs verksamhetsbidrag, projektmedel, utvecklingsmedel och stipendier till kulturområdet i länet. Varför finns vi? För att sammanföra kommunernas och Västra Götalandsregionens kulturpolitik och på det sättet arbeta för ett vitalt kulturliv i Västra Götaland. Så här kan vi jobba: Forsviks Bruk är med sin 600-åriga historia en av landet bäst bevarade och levande bruksmiljöer. Foto: Ian Schemper. AVSIKTSFÖRKLARING. En kommun kontaktar oss för att de önskar upprätta avtal om gemensam finansiering av ett konsthantverkscentrum. Efter att ha gjort en grundlig analys av projekt och samverkanspartners bedömer vi att projektet med sin kulturella bärkraft blir en positiv injektion i kommunen, och att det dessutom har en regional dimension. En avsiktsförklaring tecknas. Se mer på halmenshus.com BIDRAG. Ett mindre museum i en kommun som tidigare fått bidrag, kommer tillbaka och ber om stöd för ett jubileum. Vi går in och analyserar och ser att satsningen har ett större intresse än det lokala och är av kulturpolitiskt och regionalt intresse. Bidrag ges.

6 Kultur i Väst arbetar för allas rätt till kultur Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. Kultur berikar livet tillsammans vet vi hur. Vilka är vi? Kultur i Väst är Västra Götalandsregionens kulturförvaltning, med uppdrag från kulturnämnden att med stöd av kultur främja utvecklingen av kommunerna och dess invånare. Med kunnande inom olika kulturfrågor vill vi främja utvecklingen av kultur och konstarter, inte minst i arbetet med våra unga medborgare och deras delaktighet och kreativa möjligheter. För vem finns vi? Kommunerna och alla deras invånare och kulturutövare, med särskilt fokus på de unga medborgarna. Vad gör vi? Fortbildar beslutsfattare samt personal inom skola, bibliotek, andra kulturverksamheter när det gäller kulturens betydelse i den lokala och regionala utvecklingen. Vi arbetar med rådgivning i olika frågor som utgår från konkreta idéer och behov. Stimulerar till ett ökat kulturföretagande och ökade kontakter mellan konstnärer, olika konstformer och kommuner. Det gör vi bland annat via konferenser, idéutbyten, samverkansprojekt och mötesplatser. Vi kopplar ihop konst, musik och andra former av kultur med skolan, vården och andra samhällsområden och utvecklar spetskompetens inom de olika konstartsområdena. Fokus ligger på kulturens roll i samhällsutvecklingen och på arbetet med arrangörer i kommunerna. Vi går in i hela eller delar av projekt och fångar upp önskemål från arrangörer och producerar sedan turnéer i regionen. Bidrar med rådgivning och konkreta produktioner av bland annat föreställningar och journalistiskt producerat material. Kultur i Väst bistår med kunnande inom biblioteksfrågor, kulturturism, arrangörsfrågor, musik, konst, dans, litteratur, film, arkitektur, tillgänglighet, interkultur, jämställdhetsfrågor, ABM-samverkan (arkiv, bibliotek, museer) och mycket mer. Förvaltningen ansvarar för de regionala biblioteks- och musikuppdragen. Varför finns vi? För att alla ska ha nära till kulturupplevelser och att det ska finnas ett rikt kulturutbud i hela Västra Götaland. Vi vill öka kunskapen om kulturens betydelser i den lokala och regionala utvecklingen. Så här kan vi jobba: Alla kan animera ett projekt som har framkallat stor skaparglädje på Ardmore dagcenter i Uddevalla. MUSIKENS DAG. Melodisk death metal, brunnsmusik, bonnajazz, klassiskt piano, operett, hiphop, 70-talspop, körer och hysterisk polkaswing. När det lokala musiklivet i Lilla Edet fick full frihet på Musikens dag var genrebredden stor. Musiken tog över bygden och Kulturhuset Eden/Folkets Hus fylldes av människor, instrument och musikalisk inspiration. Musikens dag arrangerades av Lilla Edets kommun i samarbete med Kultur i Väst. Nästa gång får en annan kommun chansen att vara med. Tillsammans arrangerar vi konserter, workshops, provapå, föreläsningar och mycket annat för alla invånare i denna kommun. Unga, äldre och alla däremellan är välkomna att upptäcka all kultur som finns på hemmaplan.

7 Västarvet arbetar för allas rätt till ett attraktivt natur- och kulturarv Natur- och kulturarvet tillför värden av stor betydelse för en god livsmiljö och människors livskvalitet. Vår övertygelse är att alla, såväl individer som samhälle, gynnas av en positiv utveckling av natur- och kulturarvet. Vilka är vi? En regional resurs som hjälper er kommuner att göra det gemensamma kulturarvet synligt, så vi kan lära av historien och få perspektiv på vår samtid. Med målet att natur- och kulturarvet ska bli tillgängligt och brukat för en långsiktigt hållbar utveckling. För vem finns vi? Ett stort antal samverkanspartners i kommunerna och Västra Götaland: kulturella utövare, ideella organisationer, kommunala tjänstemän, näringsliv och museer inom kommunerna. Kommuninvånare och besökare på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Vänersborgs museum och Kulturlagret, Vitlycke museum och Tanums världsarv, Slöjd & Byggnadsvård, Västergötlands museum, Utställningen kommer, Slöjd i Väst, Studio Västsvensk Konservering och Forsviks Bruk. Vad gör vi? Projekten sker i samverkan med exempelvis kommun, näringsliv och ideella organisationer och kan gälla samhällsplanering, landsbygdsutveckling, landskapskonventionen, näringslivsutveckling, turism, ABM (arkiv, bibliotek, museer)-samverkan med mera. Bistår med bredd- och spetskompetens inom bland annat arkeologi och historia, kulturmiljö och byggnadsvård, slöjd och hantverk, utställningar och pedagogik, konservering samt natur- och kulturarvsutveckling. Erbjuder kunskapsbaserade upplevelser för cirka besökare per år på museer och besöksmål. På våra webbplatser finns hundratusentals föremål och fotografier tillgängliga och har cirka en miljon besökare per år. Varför finns vi? För att kommunerna ska ha en samverkanspartner som kan bistå med kunskap om samhällsutveckling/kulturfrågor/miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, och som kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov. Så här kan vi jobba: Utställningen Kustland på Bohusläns museum berättar om havet och livets historia på Västkusten. Foto: Ian Schemper. INNOVATIV MÖTESPLATS. Västarvet blir kontaktat av en kommun för att se på ett övergripande och avgörande visionsarbete. Man är världsmästare på att göra möbler, men hur ska man kunna konkurrera med Asien i framtiden? Tillsammans lyfter vi fram de unika styrkorna i kulturarvet och i en process växer det fram en idé kring hur kommunen ska kunna gå från att vara ett svenskt möbelcentrum till att bli en internationell mötesplats på design- och inredningsområdet. Idén visualiseras i form av ett hus med synergieffekter mellan kulturarv, näringsliv och turism. Huset, som invigs 2011, ska tjäna som inspirerande besöksmål och nav som lotsar affärsresenärer och andra besökare till allt som kommunen har att erbjuda samtidigt som det attraherar internationella inredare, erbjuder en föränderlig utställningsmiljö och en restaurang med nyskapande mat baserad på närodlade råvaror. Se mer på tibro.se

8 Kultur av + med ungdomar på riktigt = KulturUngdom I föreningen KulturUngdom är det visionerna från länets unga som styr. Stora öron, fullt fokus, möjlighet till snabbt stöd och förmåga att lotsa rätt är verktygen som gör att projektidéerna kan bli verklighet. Vilka är vi? En ideell förening med tusentals medlemmar i hela Västra Götaland. Uppdraget är att strategiskt utveckla kulturlivet tillsammans med unga i regionen. Pengar för detta kommer till största delen från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. De som jobbar dagligen i föreningen är verksamma inom olika kompetensområden och i styrelsen sitter kulturengagerade människor, de flesta under 30 år. För vem finns vi? Alla slags unga kulturutövare från 13 till 30 år i hela Västra Götaland. Av och med unga är principen för vårt arbete. Det innebär att verksamheten i huvudsak ska bedrivas på ungas egna initiativ, genom ungas deltagande i arrangemang och projekt, och genom ungas skapande och konstnärliga utförande. Verksamheten bygger på samarbeten i olika former. Vad gör vi? Hjälper till att förverkliga ungas idéer till projekt och arrangemang. Med allt från ett lyssnande öra och ett litet pengabidrag till hela projektplaner. Exempel på det vi erbjuder är kontakter inom och utanför kommunen, lotshjälp, samarbeten, nätverk, marknadsföring, K-pengar, PA-stöd och internationella möjligheter. Musik Direkt, UKM, Angeläget, Utopia, K-merkt Konst, Dragonfly, Nätverket 50/50 och Just Move It är exempel på några aktuella verksamheter och projekt just nu. Vad vill vi vara? Ett nav och en möjliggörare för ung kultur där ideellt engagemang skapar förutsättningar för konstnärlig utveckling och kulturellt entreprenörskap på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå. En sammankopplare när det behövs mellan unga och unga och mellan unga och vuxna i kommunerna. Varför finns vi? För att unga kulturutövare ska få det stöd de behöver för att kunna komma igång och få en plattform som de kan existera på inom sin kommun, de 48 andra kommunerna, i andra delar av Sverige, i Europa och ute i världen. För att komplettera kommunerna i att fånga upp tendenser och ambitioner i ung kultur generellt. För att de unga själva ska ha makt och inflytande i sitt kulturutövande och engagemang. Dans är en av konstformerna som stöttas av KulturUngdom. Projekt Ung Dans genomfördes tillsammans med danskonsulenterna och värdkommunerna under några års tid och fortsätter nu i annan form. År 2008 stod Vänersborg värd för Ung Dans. Foto: Olle Gustafsson. Så här kan vi jobba: FEMINISTISK FILMFESTIVAL FRÅN BÖRJAN TILL SLUT. Två tjejer i 20-årsåldern kontaktar oss. De saknar filmer av och med tjejer, och vill göra en filmfestival. Efter ett möte ser vi att idén har otrolig potential att bli hur stor som helst. Vi ger dem kontakter att samverka med och peppar dem att gå vidare. De hittar samarbetspartners och kommer tillbaka med utvecklingstankar. Vi hjälper dem med ansökningar och budget. Av de pengar som söks beviljas nästan allt och festivalen genomförs med stor framgång av omkring 70 volontärer, 40 filmskapare och 500 filmbesökare. Efter festivalen finns vi med och stöttar i rapporteringsarbetet och det ekonomiska resultatet. Sen är det dags att påbörja arbetet inför nästa festival. Se mer på

9 Kulturens roll i samhällsutvecklingen kom till på kommunernas önskan om en mötesplats för kulturfrågor och samlar drygt 400 personer från kommuner, Västra Götalandsregionen, andra regioner, nationellt och kulturlivet. Foto: Peter Lloyd. Finansiella resurser Västra Götalandsregionen har upprättat flera olika stöd som komplement till kommunernas egna kulturpengar. Medlen kan sökas av kommuner, organisationer, arrangörer, verksamheter och föreningar. Utvecklingsprojekt Varje år avsätter Västra Götalandsregionen 17 miljoner till utvecklingsprojekt. Ansökan kan göras två gånger per år deadline 15 mars respektive 15 september. Ansökan handläggs av Kultursekretariatet. Beslut fattas av kulturnämnden i juni och december varje år. Frispel kulturella innovationer Är till för att skapa möjligheter att testa nya idéer på kulturområdet och är ett treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur. Ansökan hanteras av kultursekretariatet, en expertjury lägger ett förslag till kulturnämnden som fattar beslutet. Den kan göras löpande besluten fattas fyra gånger per år. Arrangörsstöd Ett komplement till kommunens egna kulturstöd/satsningar från Västra Götalandsregionen. Stödet för barn och unga hanteras av Kultur i Väst och är riktat till barn och unga mellan 3 och 19 år. Det finns också ett stöd för att arrangera offentliga tillställningar som hanteras av lokalhållarna i Västra Götaland (Folkets hus och parker, Våra gårdar Västra Götaland och Bygdegårdarna Västra Distriktet). Biografstöd Ska inspirera kommunerna i Västra Götaland att ta en mer aktiv roll i förhållande till biograferna och visningsplatserna, samt att stimulera till utveckling av biografen som mötesplats i kommunen med betoning på nya former och nya målgrupper. Stödet bereds av Kultur i Väst. Beslut om medel fattas av kulturnämnden. K-pengar En snabbslant som kan sökas av unga i åldern år för egna arrangemang och projekt. Stödet bereds av KulturUngdom. Kulturbudgeten per person I Västra Götalandsregionen ligger kulturbudgeten på cirka 600 kronor per capita. Det är den största regionala kulturbudgeten i landet. Mer information om de finansiella resurserna hittar du på Ungefär som att ramla rakt in i den klassiska musikens famn. Konsert med Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker, Kultur i Västs egen ensemble. Foto: Peter Lloyd.

10 Vi gör det tillsammans I många fall samverkar och kompletterar Kultursekretariatet, Kultur i Väst, Västarvet och KulturUngdom varandra i projekt och utvecklingsarbete med kommunerna och kommunalförbunden. Så här når du oss Kultursekretariatet Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Regionens Hus, Box 764, Uddevalla Besöksadress Uddevalla: Kilbäcksgatan 32 Besöksadress Göteborg: Ekelundsgatan 1 Västarvet Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Edsvägen 1B, Vänersborg Besöksadress: Edsvägen 1B, Vänersborg Kultur i Väst Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 4, Göteborg KulturUngdom Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Besöksadress: Gamlestadsvägen 2 4 Hus B15 Postadress: Box 13037, Göteborg INNEHÅLLET i broschyren har bland annat tagits fram genom intervjuer med tjänstemän i kommuner och kommunalförbund samt på de fyra verksamheterna som beskrivs i texten. FLER EXEMPLAR kan beställas på: Adress och distributionscentrum, telefon , e-post: ANPASSAD FORM. Kontakta Kultursekretariatet om du vill ha informationen i trycksaken i anpassad form. World Wide Orchestra är Kultur i Västs unga världsmusikstorband. Varje år får nya ungdomar från hela Västra Götaland chansen att vara med i bandet. Foto: Peter Lloyd.

11

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN. Kulturstrategi för Västra Götaland 2012

EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN. Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 FÖRORD I. 2000-TALETS KULTURPOLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER II. BERÄTTELSEN OM VÄSTRA GÖTALAND III. KULTURPOLITIK SOM INFRASTRUKTUR

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer