FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor"

Transkript

1 FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

2 Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1. Hjälp att bolla idéer och söka rätt stöd 2. Stöd när vi sedan satsar: metodstöd och handledning etc. 3. Ge oss remisstid nog och återkoppla när vi lagt ner tid 4. Fortsätt med utbudsdagarna, de är jätteviktiga för oss! 5. Fortsätt den fina dialogen! ÖNSKELISTA FRÅN EN KOMMUN TILL VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Inom Västra Götalandsregionen pågår en målmedveten satsning på kultur. Visionen är ett öppet samhälle som välkomnar kulturella intryck utifrån, och en plats där människor lever ett gott liv oavsett ålder, grupptillhörighet, relation till lärande, intressen och genus. Din kommun bär det grundläggande ansvaret för kulturlivet och mötesplatserna för era invånare och besökare. Västra Götalandsregionens uppgift är att stödja och komplettera det lokala kulturlivet med kompetens och genom att fördela finansiella medel och uppdrag till bland annat 100 olika verksamheter inom kultursektorn. Vi finns till för er! På Västra Götalandsregionen arbetar vi med allt från att sammanföra aktörer, stötta nätverk och utveckla kompetens till att skapa kanaler, uppmuntra till samverkan och bygga och stärka infrastrukturer för att skapa geografisk balans i kulturlivet. I den här skriften vill vi klargöra vilken organisation som bär ansvar för vad, och vem som kan hjälpa dig vidare inom olika kulturfrågor. Vare sig det rör sig om genomarbetade kulturstrategier eller snabba svar på en enkel fråga. Välkommen att höra av dig! Bild omslag: Workshop med barn i skolåldern på Regionteater Väst sätter igång ung skaparglädje. Foto: Sören Håkanlind.

3 Ska vi hitta synergieffekterna? KÄRA KOMMUN 1. Engagerade kontaktpersoner för all slags kultur 2. En vilja att satsa 3. Att ni hör av er för samverkan och stöd 4. Att de som bor i er kommun känner att kulturen är en viktig del av samhällsutvecklingen ÖNSKELISTA FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN TILL EN KOMMUN Vår utgångspunkt är att varje kommun är unik. Att var och en skapar sin egen kulturpolitik efter platsens förutsättningar, behov och ambitioner. Utifrån det vill vi samarbeta med kompetens, finansiella medel och möjlighet till större arenor för era kulturutövare. Som kommun har ni det grundläggande ansvaret för stora, viktiga och kostsamma delar av kulturlivet, som exempelvis folkbibliotek, musik- och kulturskolor, föreningsliv, olika mötesplatser och bildningsverksamhet. Det är ni som ansvarar för att kulturen utvecklas. Samtidigt är det inte helt lätt att sitta på spetskompetens inom ett flertal kulturområden i en kommun. Eller för den delen att få medel och gehör för kulturinsatser, gentemot andra verksamheter i kommunen. Det är där Västra Götalandsregionen kommer in i bilden. Vi har stor erfarenhet av att skapa fruktbara samarbeten och synergieffekter inom och utanför en kommun så att kulturen får plats och kommer upp på agendan. Men också att ställa frågor och hitta en enskild kommuns kulturella guldkorn och samverkansmöjligheter. Inom Västra Götaland finns en djup och bred skatt av kultur och kompetens. Att ta del av och vara en del av. Vad behöver ni hjälp med? Vilka frågor tampas ni med? Vad har ni på gång?

4 Samverka med våra fyra verksamheter! Tillgänglighet, delaktighet och mångfald är perspektiv som ska prägla all verksamhet som bedrivs inom och på uppdrag av Västra Götaland. Det gäller även för kulturfrågor. Alla människor ska ha nära till kulturupplevelser. Det ska finnas ett rikt kulturutbud i hela Västra Götaland. Och tillgängligheten ska gälla alla, oavsett ålder, bostadsort eller andra förutsättningar. För att kunna bistå i kulturfrågor har vi byggt en struktur med resurser i form av kompetens och finansiella medel som alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av. Dessa finns i stor del organiserade i fyra olika verksamheter: Kultursekretariatet ser till att kulturpolitiken genomförs i praktiken Kultur i Väst bidrar till att utveckla kommuner med hjälp av kultur Västarvet utvecklar och gör vårt gemensamma natur- och kulturarv levande. KulturUngdom förverkligar ungas idéer till projekt och arrangemang Det tredje rummet är en föreställning som blandar explosiv poesi med tung musik och aggressiv dans. Foto: Peter Lloyd.

5 Kultursekretariatet hjälper dig strategiskt Vi har ett strategiskt ansvar för att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att kulturlivet stimuleras. Vi fördelar medel så att det ska bli möjligt. Vilka är vi? En tjänstemannaorganisation och en del av Västra Götalandsregionens regionkansli, som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. För vem finns vi? För kulturnämnden och beredningen för hållbar utveckling, samt för ledande tjänstemän och politiker i kommuner och kommunalförbund. Dessutom för alla medborgare i Västra Götaland eftersom kulturnämnden är medborgarnas folkvalda representanter. Vad gör vi? Samverkar med kommunerna i länet och stimulerar till samarbeten i kulturlivet. Utvecklar kulturens nätverk, utformar uppdrag till såväl stora institutioner och förvaltningar som till fria scener, mötesplatser, konstskolor, folkhögskolor och föreningar (sammanlagt 100 olika verksamheter inom kultursektorn) samt följer och utvärderar verksamheterna och deras resultat i Västra Götaland. Ger kulturnämnden och beredningen för hållbar utveckling kvalificerade underlag för strategier och beslut. I samarbete med bland annat de fyra kommunalförbunden, har vi ett övergripande ansvar för att kulturnämndens sex handlingsprogram Rätt att vara med, Lust att lära, Att näringsutveckla kultursektorn, Natur- och kulturturism, Idrottspolitiskt handlingsprogram, Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet genomförs och får en påverkan i kommunerna. Vi hanterar Västra Götalandsregionens budget för kultur och nationella medel till kultur enligt samverkansmodellen med staten. Härifrån handläggs verksamhetsbidrag, projektmedel, utvecklingsmedel och stipendier till kulturområdet i länet. Varför finns vi? För att sammanföra kommunernas och Västra Götalandsregionens kulturpolitik och på det sättet arbeta för ett vitalt kulturliv i Västra Götaland. Så här kan vi jobba: Forsviks Bruk är med sin 600-åriga historia en av landet bäst bevarade och levande bruksmiljöer. Foto: Ian Schemper. AVSIKTSFÖRKLARING. En kommun kontaktar oss för att de önskar upprätta avtal om gemensam finansiering av ett konsthantverkscentrum. Efter att ha gjort en grundlig analys av projekt och samverkanspartners bedömer vi att projektet med sin kulturella bärkraft blir en positiv injektion i kommunen, och att det dessutom har en regional dimension. En avsiktsförklaring tecknas. Se mer på halmenshus.com BIDRAG. Ett mindre museum i en kommun som tidigare fått bidrag, kommer tillbaka och ber om stöd för ett jubileum. Vi går in och analyserar och ser att satsningen har ett större intresse än det lokala och är av kulturpolitiskt och regionalt intresse. Bidrag ges.

6 Kultur i Väst arbetar för allas rätt till kultur Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. Kultur berikar livet tillsammans vet vi hur. Vilka är vi? Kultur i Väst är Västra Götalandsregionens kulturförvaltning, med uppdrag från kulturnämnden att med stöd av kultur främja utvecklingen av kommunerna och dess invånare. Med kunnande inom olika kulturfrågor vill vi främja utvecklingen av kultur och konstarter, inte minst i arbetet med våra unga medborgare och deras delaktighet och kreativa möjligheter. För vem finns vi? Kommunerna och alla deras invånare och kulturutövare, med särskilt fokus på de unga medborgarna. Vad gör vi? Fortbildar beslutsfattare samt personal inom skola, bibliotek, andra kulturverksamheter när det gäller kulturens betydelse i den lokala och regionala utvecklingen. Vi arbetar med rådgivning i olika frågor som utgår från konkreta idéer och behov. Stimulerar till ett ökat kulturföretagande och ökade kontakter mellan konstnärer, olika konstformer och kommuner. Det gör vi bland annat via konferenser, idéutbyten, samverkansprojekt och mötesplatser. Vi kopplar ihop konst, musik och andra former av kultur med skolan, vården och andra samhällsområden och utvecklar spetskompetens inom de olika konstartsområdena. Fokus ligger på kulturens roll i samhällsutvecklingen och på arbetet med arrangörer i kommunerna. Vi går in i hela eller delar av projekt och fångar upp önskemål från arrangörer och producerar sedan turnéer i regionen. Bidrar med rådgivning och konkreta produktioner av bland annat föreställningar och journalistiskt producerat material. Kultur i Väst bistår med kunnande inom biblioteksfrågor, kulturturism, arrangörsfrågor, musik, konst, dans, litteratur, film, arkitektur, tillgänglighet, interkultur, jämställdhetsfrågor, ABM-samverkan (arkiv, bibliotek, museer) och mycket mer. Förvaltningen ansvarar för de regionala biblioteks- och musikuppdragen. Varför finns vi? För att alla ska ha nära till kulturupplevelser och att det ska finnas ett rikt kulturutbud i hela Västra Götaland. Vi vill öka kunskapen om kulturens betydelser i den lokala och regionala utvecklingen. Så här kan vi jobba: Alla kan animera ett projekt som har framkallat stor skaparglädje på Ardmore dagcenter i Uddevalla. MUSIKENS DAG. Melodisk death metal, brunnsmusik, bonnajazz, klassiskt piano, operett, hiphop, 70-talspop, körer och hysterisk polkaswing. När det lokala musiklivet i Lilla Edet fick full frihet på Musikens dag var genrebredden stor. Musiken tog över bygden och Kulturhuset Eden/Folkets Hus fylldes av människor, instrument och musikalisk inspiration. Musikens dag arrangerades av Lilla Edets kommun i samarbete med Kultur i Väst. Nästa gång får en annan kommun chansen att vara med. Tillsammans arrangerar vi konserter, workshops, provapå, föreläsningar och mycket annat för alla invånare i denna kommun. Unga, äldre och alla däremellan är välkomna att upptäcka all kultur som finns på hemmaplan.

7 Västarvet arbetar för allas rätt till ett attraktivt natur- och kulturarv Natur- och kulturarvet tillför värden av stor betydelse för en god livsmiljö och människors livskvalitet. Vår övertygelse är att alla, såväl individer som samhälle, gynnas av en positiv utveckling av natur- och kulturarvet. Vilka är vi? En regional resurs som hjälper er kommuner att göra det gemensamma kulturarvet synligt, så vi kan lära av historien och få perspektiv på vår samtid. Med målet att natur- och kulturarvet ska bli tillgängligt och brukat för en långsiktigt hållbar utveckling. För vem finns vi? Ett stort antal samverkanspartners i kommunerna och Västra Götaland: kulturella utövare, ideella organisationer, kommunala tjänstemän, näringsliv och museer inom kommunerna. Kommuninvånare och besökare på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Vänersborgs museum och Kulturlagret, Vitlycke museum och Tanums världsarv, Slöjd & Byggnadsvård, Västergötlands museum, Utställningen kommer, Slöjd i Väst, Studio Västsvensk Konservering och Forsviks Bruk. Vad gör vi? Projekten sker i samverkan med exempelvis kommun, näringsliv och ideella organisationer och kan gälla samhällsplanering, landsbygdsutveckling, landskapskonventionen, näringslivsutveckling, turism, ABM (arkiv, bibliotek, museer)-samverkan med mera. Bistår med bredd- och spetskompetens inom bland annat arkeologi och historia, kulturmiljö och byggnadsvård, slöjd och hantverk, utställningar och pedagogik, konservering samt natur- och kulturarvsutveckling. Erbjuder kunskapsbaserade upplevelser för cirka besökare per år på museer och besöksmål. På våra webbplatser finns hundratusentals föremål och fotografier tillgängliga och har cirka en miljon besökare per år. Varför finns vi? För att kommunerna ska ha en samverkanspartner som kan bistå med kunskap om samhällsutveckling/kulturfrågor/miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, och som kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov. Så här kan vi jobba: Utställningen Kustland på Bohusläns museum berättar om havet och livets historia på Västkusten. Foto: Ian Schemper. INNOVATIV MÖTESPLATS. Västarvet blir kontaktat av en kommun för att se på ett övergripande och avgörande visionsarbete. Man är världsmästare på att göra möbler, men hur ska man kunna konkurrera med Asien i framtiden? Tillsammans lyfter vi fram de unika styrkorna i kulturarvet och i en process växer det fram en idé kring hur kommunen ska kunna gå från att vara ett svenskt möbelcentrum till att bli en internationell mötesplats på design- och inredningsområdet. Idén visualiseras i form av ett hus med synergieffekter mellan kulturarv, näringsliv och turism. Huset, som invigs 2011, ska tjäna som inspirerande besöksmål och nav som lotsar affärsresenärer och andra besökare till allt som kommunen har att erbjuda samtidigt som det attraherar internationella inredare, erbjuder en föränderlig utställningsmiljö och en restaurang med nyskapande mat baserad på närodlade råvaror. Se mer på tibro.se

8 Kultur av + med ungdomar på riktigt = KulturUngdom I föreningen KulturUngdom är det visionerna från länets unga som styr. Stora öron, fullt fokus, möjlighet till snabbt stöd och förmåga att lotsa rätt är verktygen som gör att projektidéerna kan bli verklighet. Vilka är vi? En ideell förening med tusentals medlemmar i hela Västra Götaland. Uppdraget är att strategiskt utveckla kulturlivet tillsammans med unga i regionen. Pengar för detta kommer till största delen från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. De som jobbar dagligen i föreningen är verksamma inom olika kompetensområden och i styrelsen sitter kulturengagerade människor, de flesta under 30 år. För vem finns vi? Alla slags unga kulturutövare från 13 till 30 år i hela Västra Götaland. Av och med unga är principen för vårt arbete. Det innebär att verksamheten i huvudsak ska bedrivas på ungas egna initiativ, genom ungas deltagande i arrangemang och projekt, och genom ungas skapande och konstnärliga utförande. Verksamheten bygger på samarbeten i olika former. Vad gör vi? Hjälper till att förverkliga ungas idéer till projekt och arrangemang. Med allt från ett lyssnande öra och ett litet pengabidrag till hela projektplaner. Exempel på det vi erbjuder är kontakter inom och utanför kommunen, lotshjälp, samarbeten, nätverk, marknadsföring, K-pengar, PA-stöd och internationella möjligheter. Musik Direkt, UKM, Angeläget, Utopia, K-merkt Konst, Dragonfly, Nätverket 50/50 och Just Move It är exempel på några aktuella verksamheter och projekt just nu. Vad vill vi vara? Ett nav och en möjliggörare för ung kultur där ideellt engagemang skapar förutsättningar för konstnärlig utveckling och kulturellt entreprenörskap på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå. En sammankopplare när det behövs mellan unga och unga och mellan unga och vuxna i kommunerna. Varför finns vi? För att unga kulturutövare ska få det stöd de behöver för att kunna komma igång och få en plattform som de kan existera på inom sin kommun, de 48 andra kommunerna, i andra delar av Sverige, i Europa och ute i världen. För att komplettera kommunerna i att fånga upp tendenser och ambitioner i ung kultur generellt. För att de unga själva ska ha makt och inflytande i sitt kulturutövande och engagemang. Dans är en av konstformerna som stöttas av KulturUngdom. Projekt Ung Dans genomfördes tillsammans med danskonsulenterna och värdkommunerna under några års tid och fortsätter nu i annan form. År 2008 stod Vänersborg värd för Ung Dans. Foto: Olle Gustafsson. Så här kan vi jobba: FEMINISTISK FILMFESTIVAL FRÅN BÖRJAN TILL SLUT. Två tjejer i 20-årsåldern kontaktar oss. De saknar filmer av och med tjejer, och vill göra en filmfestival. Efter ett möte ser vi att idén har otrolig potential att bli hur stor som helst. Vi ger dem kontakter att samverka med och peppar dem att gå vidare. De hittar samarbetspartners och kommer tillbaka med utvecklingstankar. Vi hjälper dem med ansökningar och budget. Av de pengar som söks beviljas nästan allt och festivalen genomförs med stor framgång av omkring 70 volontärer, 40 filmskapare och 500 filmbesökare. Efter festivalen finns vi med och stöttar i rapporteringsarbetet och det ekonomiska resultatet. Sen är det dags att påbörja arbetet inför nästa festival. Se mer på

9 Kulturens roll i samhällsutvecklingen kom till på kommunernas önskan om en mötesplats för kulturfrågor och samlar drygt 400 personer från kommuner, Västra Götalandsregionen, andra regioner, nationellt och kulturlivet. Foto: Peter Lloyd. Finansiella resurser Västra Götalandsregionen har upprättat flera olika stöd som komplement till kommunernas egna kulturpengar. Medlen kan sökas av kommuner, organisationer, arrangörer, verksamheter och föreningar. Utvecklingsprojekt Varje år avsätter Västra Götalandsregionen 17 miljoner till utvecklingsprojekt. Ansökan kan göras två gånger per år deadline 15 mars respektive 15 september. Ansökan handläggs av Kultursekretariatet. Beslut fattas av kulturnämnden i juni och december varje år. Frispel kulturella innovationer Är till för att skapa möjligheter att testa nya idéer på kulturområdet och är ett treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur. Ansökan hanteras av kultursekretariatet, en expertjury lägger ett förslag till kulturnämnden som fattar beslutet. Den kan göras löpande besluten fattas fyra gånger per år. Arrangörsstöd Ett komplement till kommunens egna kulturstöd/satsningar från Västra Götalandsregionen. Stödet för barn och unga hanteras av Kultur i Väst och är riktat till barn och unga mellan 3 och 19 år. Det finns också ett stöd för att arrangera offentliga tillställningar som hanteras av lokalhållarna i Västra Götaland (Folkets hus och parker, Våra gårdar Västra Götaland och Bygdegårdarna Västra Distriktet). Biografstöd Ska inspirera kommunerna i Västra Götaland att ta en mer aktiv roll i förhållande till biograferna och visningsplatserna, samt att stimulera till utveckling av biografen som mötesplats i kommunen med betoning på nya former och nya målgrupper. Stödet bereds av Kultur i Väst. Beslut om medel fattas av kulturnämnden. K-pengar En snabbslant som kan sökas av unga i åldern år för egna arrangemang och projekt. Stödet bereds av KulturUngdom. Kulturbudgeten per person I Västra Götalandsregionen ligger kulturbudgeten på cirka 600 kronor per capita. Det är den största regionala kulturbudgeten i landet. Mer information om de finansiella resurserna hittar du på Ungefär som att ramla rakt in i den klassiska musikens famn. Konsert med Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker, Kultur i Västs egen ensemble. Foto: Peter Lloyd.

10 Vi gör det tillsammans I många fall samverkar och kompletterar Kultursekretariatet, Kultur i Väst, Västarvet och KulturUngdom varandra i projekt och utvecklingsarbete med kommunerna och kommunalförbunden. Så här når du oss Kultursekretariatet Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Regionens Hus, Box 764, Uddevalla Besöksadress Uddevalla: Kilbäcksgatan 32 Besöksadress Göteborg: Ekelundsgatan 1 Västarvet Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Edsvägen 1B, Vänersborg Besöksadress: Edsvägen 1B, Vänersborg Kultur i Väst Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 4, Göteborg KulturUngdom Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Besöksadress: Gamlestadsvägen 2 4 Hus B15 Postadress: Box 13037, Göteborg INNEHÅLLET i broschyren har bland annat tagits fram genom intervjuer med tjänstemän i kommuner och kommunalförbund samt på de fyra verksamheterna som beskrivs i texten. FLER EXEMPLAR kan beställas på: Adress och distributionscentrum, telefon , e-post: ANPASSAD FORM. Kontakta Kultursekretariatet om du vill ha informationen i trycksaken i anpassad form. World Wide Orchestra är Kultur i Västs unga världsmusikstorband. Varje år får nya ungdomar från hela Västra Götaland chansen att vara med i bandet. Foto: Peter Lloyd.

11

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

SLÄPP IN! RÖSTER UR UNGDOMSDIALOGEN Projektet Ung Kulturdialog fångade upp barns och ungas åsikter. Här är några axplock:

SLÄPP IN! RÖSTER UR UNGDOMSDIALOGEN Projektet Ung Kulturdialog fångade upp barns och ungas åsikter. Här är några axplock: RÖSTER UR UNGDOMSDIALOGEN Projektet Ung Kulturdialog fångade upp barns och ungas åsikter. Här är några axplock: Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig Det viktigaste är att vuxna tolererar

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018 Filmbryggan, Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg, organisationsnummer 80 24 13-3137, Telefon 031-48 12 70, e-post; info@filmbryggan.se, Plusgiro104 06 27-0 Hemsida www.filmbryggan.se Till Västra Götalandsregionen

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 1 (5) Remissyttrande Datum 2015-07-16 Diarienummer RS 1966-2015 Skickas per e-post till regeringskansliet ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Kulturnämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse. Sida 1(7)

Delårsrapport mars 2015 Kulturnämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse. Sida 1(7) Sida 1(7) Delårsrapport mars 2015 Kulturnämnden Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Kulturnämndens beslutar om fördelning av den budgetram som regionfullmäktige ställt till förfogande och fördelar

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

kommunikationsplan festival Västra Götaland

kommunikationsplan festival Västra Götaland listen to the world! kommunikationsplan festival Västra Götaland Kommunikationsplan Listen to the world! Festival Västra Götaland KOMMUNIKATIONSPLAN Listen to the World! Festival Västra Götaland vänder

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-10-05

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-10-05 Antagen av Kommunfullmäktige 2015-10-05 2(13) Innehåll 1 Kulturpolitiska mål... 3 2 Kultur i våra verksamheter i dag... 6 3 Att använda kultur som resurs... 7 4 Bengtsfors kommuns kulturstrategiska mål...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Nuläge. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 En stark kulturregion 1

Nuläge. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 En stark kulturregion 1 Underlag till regional kulturplan 2011 2012 Kultursekretariatet Underlag till regional kulturplan 2011 2012 inom den så kallade samverkansmodellen Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 En stark kulturregion

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer