FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor"

Transkript

1 FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

2 Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1. Hjälp att bolla idéer och söka rätt stöd 2. Stöd när vi sedan satsar: metodstöd och handledning etc. 3. Ge oss remisstid nog och återkoppla när vi lagt ner tid 4. Fortsätt med utbudsdagarna, de är jätteviktiga för oss! 5. Fortsätt den fina dialogen! ÖNSKELISTA FRÅN EN KOMMUN TILL VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Inom Västra Götalandsregionen pågår en målmedveten satsning på kultur. Visionen är ett öppet samhälle som välkomnar kulturella intryck utifrån, och en plats där människor lever ett gott liv oavsett ålder, grupptillhörighet, relation till lärande, intressen och genus. Din kommun bär det grundläggande ansvaret för kulturlivet och mötesplatserna för era invånare och besökare. Västra Götalandsregionens uppgift är att stödja och komplettera det lokala kulturlivet med kompetens och genom att fördela finansiella medel och uppdrag till bland annat 100 olika verksamheter inom kultursektorn. Vi finns till för er! På Västra Götalandsregionen arbetar vi med allt från att sammanföra aktörer, stötta nätverk och utveckla kompetens till att skapa kanaler, uppmuntra till samverkan och bygga och stärka infrastrukturer för att skapa geografisk balans i kulturlivet. I den här skriften vill vi klargöra vilken organisation som bär ansvar för vad, och vem som kan hjälpa dig vidare inom olika kulturfrågor. Vare sig det rör sig om genomarbetade kulturstrategier eller snabba svar på en enkel fråga. Välkommen att höra av dig! Bild omslag: Workshop med barn i skolåldern på Regionteater Väst sätter igång ung skaparglädje. Foto: Sören Håkanlind.

3 Ska vi hitta synergieffekterna? KÄRA KOMMUN 1. Engagerade kontaktpersoner för all slags kultur 2. En vilja att satsa 3. Att ni hör av er för samverkan och stöd 4. Att de som bor i er kommun känner att kulturen är en viktig del av samhällsutvecklingen ÖNSKELISTA FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN TILL EN KOMMUN Vår utgångspunkt är att varje kommun är unik. Att var och en skapar sin egen kulturpolitik efter platsens förutsättningar, behov och ambitioner. Utifrån det vill vi samarbeta med kompetens, finansiella medel och möjlighet till större arenor för era kulturutövare. Som kommun har ni det grundläggande ansvaret för stora, viktiga och kostsamma delar av kulturlivet, som exempelvis folkbibliotek, musik- och kulturskolor, föreningsliv, olika mötesplatser och bildningsverksamhet. Det är ni som ansvarar för att kulturen utvecklas. Samtidigt är det inte helt lätt att sitta på spetskompetens inom ett flertal kulturområden i en kommun. Eller för den delen att få medel och gehör för kulturinsatser, gentemot andra verksamheter i kommunen. Det är där Västra Götalandsregionen kommer in i bilden. Vi har stor erfarenhet av att skapa fruktbara samarbeten och synergieffekter inom och utanför en kommun så att kulturen får plats och kommer upp på agendan. Men också att ställa frågor och hitta en enskild kommuns kulturella guldkorn och samverkansmöjligheter. Inom Västra Götaland finns en djup och bred skatt av kultur och kompetens. Att ta del av och vara en del av. Vad behöver ni hjälp med? Vilka frågor tampas ni med? Vad har ni på gång?

4 Samverka med våra fyra verksamheter! Tillgänglighet, delaktighet och mångfald är perspektiv som ska prägla all verksamhet som bedrivs inom och på uppdrag av Västra Götaland. Det gäller även för kulturfrågor. Alla människor ska ha nära till kulturupplevelser. Det ska finnas ett rikt kulturutbud i hela Västra Götaland. Och tillgängligheten ska gälla alla, oavsett ålder, bostadsort eller andra förutsättningar. För att kunna bistå i kulturfrågor har vi byggt en struktur med resurser i form av kompetens och finansiella medel som alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av. Dessa finns i stor del organiserade i fyra olika verksamheter: Kultursekretariatet ser till att kulturpolitiken genomförs i praktiken Kultur i Väst bidrar till att utveckla kommuner med hjälp av kultur Västarvet utvecklar och gör vårt gemensamma natur- och kulturarv levande. KulturUngdom förverkligar ungas idéer till projekt och arrangemang Det tredje rummet är en föreställning som blandar explosiv poesi med tung musik och aggressiv dans. Foto: Peter Lloyd.

5 Kultursekretariatet hjälper dig strategiskt Vi har ett strategiskt ansvar för att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att kulturlivet stimuleras. Vi fördelar medel så att det ska bli möjligt. Vilka är vi? En tjänstemannaorganisation och en del av Västra Götalandsregionens regionkansli, som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. För vem finns vi? För kulturnämnden och beredningen för hållbar utveckling, samt för ledande tjänstemän och politiker i kommuner och kommunalförbund. Dessutom för alla medborgare i Västra Götaland eftersom kulturnämnden är medborgarnas folkvalda representanter. Vad gör vi? Samverkar med kommunerna i länet och stimulerar till samarbeten i kulturlivet. Utvecklar kulturens nätverk, utformar uppdrag till såväl stora institutioner och förvaltningar som till fria scener, mötesplatser, konstskolor, folkhögskolor och föreningar (sammanlagt 100 olika verksamheter inom kultursektorn) samt följer och utvärderar verksamheterna och deras resultat i Västra Götaland. Ger kulturnämnden och beredningen för hållbar utveckling kvalificerade underlag för strategier och beslut. I samarbete med bland annat de fyra kommunalförbunden, har vi ett övergripande ansvar för att kulturnämndens sex handlingsprogram Rätt att vara med, Lust att lära, Att näringsutveckla kultursektorn, Natur- och kulturturism, Idrottspolitiskt handlingsprogram, Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet genomförs och får en påverkan i kommunerna. Vi hanterar Västra Götalandsregionens budget för kultur och nationella medel till kultur enligt samverkansmodellen med staten. Härifrån handläggs verksamhetsbidrag, projektmedel, utvecklingsmedel och stipendier till kulturområdet i länet. Varför finns vi? För att sammanföra kommunernas och Västra Götalandsregionens kulturpolitik och på det sättet arbeta för ett vitalt kulturliv i Västra Götaland. Så här kan vi jobba: Forsviks Bruk är med sin 600-åriga historia en av landet bäst bevarade och levande bruksmiljöer. Foto: Ian Schemper. AVSIKTSFÖRKLARING. En kommun kontaktar oss för att de önskar upprätta avtal om gemensam finansiering av ett konsthantverkscentrum. Efter att ha gjort en grundlig analys av projekt och samverkanspartners bedömer vi att projektet med sin kulturella bärkraft blir en positiv injektion i kommunen, och att det dessutom har en regional dimension. En avsiktsförklaring tecknas. Se mer på halmenshus.com BIDRAG. Ett mindre museum i en kommun som tidigare fått bidrag, kommer tillbaka och ber om stöd för ett jubileum. Vi går in och analyserar och ser att satsningen har ett större intresse än det lokala och är av kulturpolitiskt och regionalt intresse. Bidrag ges.

6 Kultur i Väst arbetar för allas rätt till kultur Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. Kultur berikar livet tillsammans vet vi hur. Vilka är vi? Kultur i Väst är Västra Götalandsregionens kulturförvaltning, med uppdrag från kulturnämnden att med stöd av kultur främja utvecklingen av kommunerna och dess invånare. Med kunnande inom olika kulturfrågor vill vi främja utvecklingen av kultur och konstarter, inte minst i arbetet med våra unga medborgare och deras delaktighet och kreativa möjligheter. För vem finns vi? Kommunerna och alla deras invånare och kulturutövare, med särskilt fokus på de unga medborgarna. Vad gör vi? Fortbildar beslutsfattare samt personal inom skola, bibliotek, andra kulturverksamheter när det gäller kulturens betydelse i den lokala och regionala utvecklingen. Vi arbetar med rådgivning i olika frågor som utgår från konkreta idéer och behov. Stimulerar till ett ökat kulturföretagande och ökade kontakter mellan konstnärer, olika konstformer och kommuner. Det gör vi bland annat via konferenser, idéutbyten, samverkansprojekt och mötesplatser. Vi kopplar ihop konst, musik och andra former av kultur med skolan, vården och andra samhällsområden och utvecklar spetskompetens inom de olika konstartsområdena. Fokus ligger på kulturens roll i samhällsutvecklingen och på arbetet med arrangörer i kommunerna. Vi går in i hela eller delar av projekt och fångar upp önskemål från arrangörer och producerar sedan turnéer i regionen. Bidrar med rådgivning och konkreta produktioner av bland annat föreställningar och journalistiskt producerat material. Kultur i Väst bistår med kunnande inom biblioteksfrågor, kulturturism, arrangörsfrågor, musik, konst, dans, litteratur, film, arkitektur, tillgänglighet, interkultur, jämställdhetsfrågor, ABM-samverkan (arkiv, bibliotek, museer) och mycket mer. Förvaltningen ansvarar för de regionala biblioteks- och musikuppdragen. Varför finns vi? För att alla ska ha nära till kulturupplevelser och att det ska finnas ett rikt kulturutbud i hela Västra Götaland. Vi vill öka kunskapen om kulturens betydelser i den lokala och regionala utvecklingen. Så här kan vi jobba: Alla kan animera ett projekt som har framkallat stor skaparglädje på Ardmore dagcenter i Uddevalla. MUSIKENS DAG. Melodisk death metal, brunnsmusik, bonnajazz, klassiskt piano, operett, hiphop, 70-talspop, körer och hysterisk polkaswing. När det lokala musiklivet i Lilla Edet fick full frihet på Musikens dag var genrebredden stor. Musiken tog över bygden och Kulturhuset Eden/Folkets Hus fylldes av människor, instrument och musikalisk inspiration. Musikens dag arrangerades av Lilla Edets kommun i samarbete med Kultur i Väst. Nästa gång får en annan kommun chansen att vara med. Tillsammans arrangerar vi konserter, workshops, provapå, föreläsningar och mycket annat för alla invånare i denna kommun. Unga, äldre och alla däremellan är välkomna att upptäcka all kultur som finns på hemmaplan.

7 Västarvet arbetar för allas rätt till ett attraktivt natur- och kulturarv Natur- och kulturarvet tillför värden av stor betydelse för en god livsmiljö och människors livskvalitet. Vår övertygelse är att alla, såväl individer som samhälle, gynnas av en positiv utveckling av natur- och kulturarvet. Vilka är vi? En regional resurs som hjälper er kommuner att göra det gemensamma kulturarvet synligt, så vi kan lära av historien och få perspektiv på vår samtid. Med målet att natur- och kulturarvet ska bli tillgängligt och brukat för en långsiktigt hållbar utveckling. För vem finns vi? Ett stort antal samverkanspartners i kommunerna och Västra Götaland: kulturella utövare, ideella organisationer, kommunala tjänstemän, näringsliv och museer inom kommunerna. Kommuninvånare och besökare på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Vänersborgs museum och Kulturlagret, Vitlycke museum och Tanums världsarv, Slöjd & Byggnadsvård, Västergötlands museum, Utställningen kommer, Slöjd i Väst, Studio Västsvensk Konservering och Forsviks Bruk. Vad gör vi? Projekten sker i samverkan med exempelvis kommun, näringsliv och ideella organisationer och kan gälla samhällsplanering, landsbygdsutveckling, landskapskonventionen, näringslivsutveckling, turism, ABM (arkiv, bibliotek, museer)-samverkan med mera. Bistår med bredd- och spetskompetens inom bland annat arkeologi och historia, kulturmiljö och byggnadsvård, slöjd och hantverk, utställningar och pedagogik, konservering samt natur- och kulturarvsutveckling. Erbjuder kunskapsbaserade upplevelser för cirka besökare per år på museer och besöksmål. På våra webbplatser finns hundratusentals föremål och fotografier tillgängliga och har cirka en miljon besökare per år. Varför finns vi? För att kommunerna ska ha en samverkanspartner som kan bistå med kunskap om samhällsutveckling/kulturfrågor/miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, och som kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov. Så här kan vi jobba: Utställningen Kustland på Bohusläns museum berättar om havet och livets historia på Västkusten. Foto: Ian Schemper. INNOVATIV MÖTESPLATS. Västarvet blir kontaktat av en kommun för att se på ett övergripande och avgörande visionsarbete. Man är världsmästare på att göra möbler, men hur ska man kunna konkurrera med Asien i framtiden? Tillsammans lyfter vi fram de unika styrkorna i kulturarvet och i en process växer det fram en idé kring hur kommunen ska kunna gå från att vara ett svenskt möbelcentrum till att bli en internationell mötesplats på design- och inredningsområdet. Idén visualiseras i form av ett hus med synergieffekter mellan kulturarv, näringsliv och turism. Huset, som invigs 2011, ska tjäna som inspirerande besöksmål och nav som lotsar affärsresenärer och andra besökare till allt som kommunen har att erbjuda samtidigt som det attraherar internationella inredare, erbjuder en föränderlig utställningsmiljö och en restaurang med nyskapande mat baserad på närodlade råvaror. Se mer på tibro.se

8 Kultur av + med ungdomar på riktigt = KulturUngdom I föreningen KulturUngdom är det visionerna från länets unga som styr. Stora öron, fullt fokus, möjlighet till snabbt stöd och förmåga att lotsa rätt är verktygen som gör att projektidéerna kan bli verklighet. Vilka är vi? En ideell förening med tusentals medlemmar i hela Västra Götaland. Uppdraget är att strategiskt utveckla kulturlivet tillsammans med unga i regionen. Pengar för detta kommer till största delen från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. De som jobbar dagligen i föreningen är verksamma inom olika kompetensområden och i styrelsen sitter kulturengagerade människor, de flesta under 30 år. För vem finns vi? Alla slags unga kulturutövare från 13 till 30 år i hela Västra Götaland. Av och med unga är principen för vårt arbete. Det innebär att verksamheten i huvudsak ska bedrivas på ungas egna initiativ, genom ungas deltagande i arrangemang och projekt, och genom ungas skapande och konstnärliga utförande. Verksamheten bygger på samarbeten i olika former. Vad gör vi? Hjälper till att förverkliga ungas idéer till projekt och arrangemang. Med allt från ett lyssnande öra och ett litet pengabidrag till hela projektplaner. Exempel på det vi erbjuder är kontakter inom och utanför kommunen, lotshjälp, samarbeten, nätverk, marknadsföring, K-pengar, PA-stöd och internationella möjligheter. Musik Direkt, UKM, Angeläget, Utopia, K-merkt Konst, Dragonfly, Nätverket 50/50 och Just Move It är exempel på några aktuella verksamheter och projekt just nu. Vad vill vi vara? Ett nav och en möjliggörare för ung kultur där ideellt engagemang skapar förutsättningar för konstnärlig utveckling och kulturellt entreprenörskap på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå. En sammankopplare när det behövs mellan unga och unga och mellan unga och vuxna i kommunerna. Varför finns vi? För att unga kulturutövare ska få det stöd de behöver för att kunna komma igång och få en plattform som de kan existera på inom sin kommun, de 48 andra kommunerna, i andra delar av Sverige, i Europa och ute i världen. För att komplettera kommunerna i att fånga upp tendenser och ambitioner i ung kultur generellt. För att de unga själva ska ha makt och inflytande i sitt kulturutövande och engagemang. Dans är en av konstformerna som stöttas av KulturUngdom. Projekt Ung Dans genomfördes tillsammans med danskonsulenterna och värdkommunerna under några års tid och fortsätter nu i annan form. År 2008 stod Vänersborg värd för Ung Dans. Foto: Olle Gustafsson. Så här kan vi jobba: FEMINISTISK FILMFESTIVAL FRÅN BÖRJAN TILL SLUT. Två tjejer i 20-årsåldern kontaktar oss. De saknar filmer av och med tjejer, och vill göra en filmfestival. Efter ett möte ser vi att idén har otrolig potential att bli hur stor som helst. Vi ger dem kontakter att samverka med och peppar dem att gå vidare. De hittar samarbetspartners och kommer tillbaka med utvecklingstankar. Vi hjälper dem med ansökningar och budget. Av de pengar som söks beviljas nästan allt och festivalen genomförs med stor framgång av omkring 70 volontärer, 40 filmskapare och 500 filmbesökare. Efter festivalen finns vi med och stöttar i rapporteringsarbetet och det ekonomiska resultatet. Sen är det dags att påbörja arbetet inför nästa festival. Se mer på

9 Kulturens roll i samhällsutvecklingen kom till på kommunernas önskan om en mötesplats för kulturfrågor och samlar drygt 400 personer från kommuner, Västra Götalandsregionen, andra regioner, nationellt och kulturlivet. Foto: Peter Lloyd. Finansiella resurser Västra Götalandsregionen har upprättat flera olika stöd som komplement till kommunernas egna kulturpengar. Medlen kan sökas av kommuner, organisationer, arrangörer, verksamheter och föreningar. Utvecklingsprojekt Varje år avsätter Västra Götalandsregionen 17 miljoner till utvecklingsprojekt. Ansökan kan göras två gånger per år deadline 15 mars respektive 15 september. Ansökan handläggs av Kultursekretariatet. Beslut fattas av kulturnämnden i juni och december varje år. Frispel kulturella innovationer Är till för att skapa möjligheter att testa nya idéer på kulturområdet och är ett treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur. Ansökan hanteras av kultursekretariatet, en expertjury lägger ett förslag till kulturnämnden som fattar beslutet. Den kan göras löpande besluten fattas fyra gånger per år. Arrangörsstöd Ett komplement till kommunens egna kulturstöd/satsningar från Västra Götalandsregionen. Stödet för barn och unga hanteras av Kultur i Väst och är riktat till barn och unga mellan 3 och 19 år. Det finns också ett stöd för att arrangera offentliga tillställningar som hanteras av lokalhållarna i Västra Götaland (Folkets hus och parker, Våra gårdar Västra Götaland och Bygdegårdarna Västra Distriktet). Biografstöd Ska inspirera kommunerna i Västra Götaland att ta en mer aktiv roll i förhållande till biograferna och visningsplatserna, samt att stimulera till utveckling av biografen som mötesplats i kommunen med betoning på nya former och nya målgrupper. Stödet bereds av Kultur i Väst. Beslut om medel fattas av kulturnämnden. K-pengar En snabbslant som kan sökas av unga i åldern år för egna arrangemang och projekt. Stödet bereds av KulturUngdom. Kulturbudgeten per person I Västra Götalandsregionen ligger kulturbudgeten på cirka 600 kronor per capita. Det är den största regionala kulturbudgeten i landet. Mer information om de finansiella resurserna hittar du på Ungefär som att ramla rakt in i den klassiska musikens famn. Konsert med Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker, Kultur i Västs egen ensemble. Foto: Peter Lloyd.

10 Vi gör det tillsammans I många fall samverkar och kompletterar Kultursekretariatet, Kultur i Väst, Västarvet och KulturUngdom varandra i projekt och utvecklingsarbete med kommunerna och kommunalförbunden. Så här når du oss Kultursekretariatet Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Regionens Hus, Box 764, Uddevalla Besöksadress Uddevalla: Kilbäcksgatan 32 Besöksadress Göteborg: Ekelundsgatan 1 Västarvet Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Edsvägen 1B, Vänersborg Besöksadress: Edsvägen 1B, Vänersborg Kultur i Väst Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Postadress: Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 4, Göteborg KulturUngdom Alla våra kontakter: Telefon: Webbplats: Besöksadress: Gamlestadsvägen 2 4 Hus B15 Postadress: Box 13037, Göteborg INNEHÅLLET i broschyren har bland annat tagits fram genom intervjuer med tjänstemän i kommuner och kommunalförbund samt på de fyra verksamheterna som beskrivs i texten. FLER EXEMPLAR kan beställas på: Adress och distributionscentrum, telefon , e-post: ANPASSAD FORM. Kontakta Kultursekretariatet om du vill ha informationen i trycksaken i anpassad form. World Wide Orchestra är Kultur i Västs unga världsmusikstorband. Varje år får nya ungdomar från hela Västra Götaland chansen att vara med i bandet. Foto: Peter Lloyd.

11

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Kultur i Väst

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Kultur i Väst 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Kultur i Väst 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

SLÄPP IN! RÖSTER UR UNGDOMSDIALOGEN Projektet Ung Kulturdialog fångade upp barns och ungas åsikter. Här är några axplock:

SLÄPP IN! RÖSTER UR UNGDOMSDIALOGEN Projektet Ung Kulturdialog fångade upp barns och ungas åsikter. Här är några axplock: RÖSTER UR UNGDOMSDIALOGEN Projektet Ung Kulturdialog fångade upp barns och ungas åsikter. Här är några axplock: Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig Det viktigaste är att vuxna tolererar

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande Kraftkälla för medborgare och lärande Program för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kring samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, som grund för en aktiv roll i det livslånga lärandet. Bakgrund

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer

Läs mer

Kulturarv som resurs för regional utveckling

Kulturarv som resurs för regional utveckling Kulturarv som resurs för regional utveckling -Riksantikvarieämbetets arbete med regional tillväxt -erfarenheter och exempel från strategiarbete i Jämtland Johan Loock Riksantikvarieämbetet (Länsstyrelsen

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Pressmeddelande Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Kulturnämndens sammanträde 31 maj 5,7 miljoner kr fördelades till projekt Vid torsdagens sammanträde fördelade Kulturnämnden i Västra Götaland

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KULTURPLAN. Innehållsförteckning 1 (10) Plan

KULTURPLAN. Innehållsförteckning 1 (10) Plan 1 (10) KULTURPLAN Innehållsförteckning Förslag till revidering av Skurups kommuns kulturplan... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och utgångspunkter... 2 1.2 Region Skånes kulturpolitiska mål och strategier...

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2017 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer