Årsmöteshandlingar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 2015"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 2015 RFSL Borås Magasinsgatan 1-3 mars

2 Innehållsförteckning Dagordning - 3 Inledning - 4 Förtroendevalda - 5 Verksamhetsberättelse - 6 Verksamhetsplan - 21 Årsbokslut - 29 Propositioner - 30 Motioner - 31 Förlslag till budget Revisionsberättelse

3 Dagordning Årsmöte 2015 RFSL Borås 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 4. Val av årsmötespresidium 1) Mötesordförande 2) Mötessekreterare 3) Val av protokolljusterare 4) Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 13. Val av: 1) Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 2) Ordförande 3) Kassör 4) Övriga ordinarie ledamöter 5) Ersättare 6) Förtroenderådet 7) Valberedning 8) Revisorer 14. Övriga frågor 15. Mötets avslutande. 3

4 Inledning I detta dokument kommer ni kunna läsa RFSL Borås verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, propositioner, motioner, förslag till budget samt valberedningens förslag. RFSL Borås, som bildades 1971, är en självständig avdelning inom RFSL. Detta innebär att denna föreningen är den näst äldsta ständigt kvarvarande avdelning inom förbundet. Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har syfte att verka för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, och queeras situation i samhället förbättras genom att förmedla saklig och korrekt information 4

5 Styrelsen Styrelsen har till uppgift att leda föreningen, ansvara för den löpande verksamheten mellan årsmöten, agera sexualpolitiskt i föreningens namn, upprätthålla och förnya kontakter med andra organisationer, näringsliv, politiker och ytterst ansvara för verksamheten som bedrivs. Post Namn Antagande Avslut Ordförande Sara Teddi Gelander 22 - Feb Kassör Ida Wikström 22 - Feb Vice Ordförande Daniel Karlsson 22 - Feb Ledamot Magnus Cramer 22 - Feb Ledamot Kamilla Sörqvist 22 - Feb Ersättare Oscar Undevall 22 - Feb Ersättare Janne Elfstrand 22 - Feb Jul Övriga poster I verksamheten ingår även revisorer som har i uppgift att ha en ekonomisk överblick på föreningen. Det är upp till revisorerna att under slutet av styrelseåret lämna en bedömning om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Det finns också en valberedning, denna arbetsgrupp väljs under årsmötet för att utföra arbetet med att ta fram förslag på lämpliga kandidater till förtroendeuppdrag inom organisationen. Post Namn Antagande Avslut Revisor Per-Erik Längström 22 - Feb Revisor Tomas Svensson 22 - Feb Revisor (ersättare) Tony Thonberg 22 - Feb Valberedning Lisa Sjölin 22 - Feb Valberedning Max Matilda Alm 22 - Feb Valberedning Merly Åsbogård 22 - Feb

6 Verksamhetsberättelse 2014 Hiv & Hälsa Allmänhälsan inom vår målgrupp visar sig i rapport efter rapport vara lägre än i samhället i stort. Detta gäller så väl rapporter med fokus på ungas utanförskap, bisexuellas osynliggörande, transpersoners bemötande i vården, stigmatisering av hivpositiva och riskbeteende hos MSM (män som har sex med män). Gemensam nämnare är bemötande och brist på kunskap hos såväl yrkespersoner och politiker som allmänheten i stort, där vår egen målgrupp ingår. Föreningen vill erbjuda kunskap och aktiviteter internt och externt för att belysa detta och möjliggöra förändringar. Ställt mål var att belysa den fysiska och psykiska hälsosituationen i hela HBTQ gruppen igenom att: - Fortlöpande kompetensutveckla föreningens personella resurser. Det har utförts ett kunskapsutbyte med andra RFSL avdelningar under hälsodagarna i Stockholm. Kansli och styrelse har även deltagit under RFSL s kongress för att ta del av det senaste inom HBTQ politiken. - Fortsatt samarbeta med olika instanser såsom Utväg (Våld i nära relationer.) Vi har deltagit/närvarat i WADgruppen (World Aids Day) på regional nivå. Hivnätverket för regionen. Brottsoffernätverket på lokal nivå. MRnätverket (Mänskliga Rättigheter) på regional nivå. MERgruppen (Mänskliga rättigheter) rörande lokal och regional nivå. - Återuppta dialog och samarbete med Lundströmmsmottagningen. Det har inte tagits upp någon dialog med Lundströmmsmottagningen. - Genomföra temakvällar, föreläsningar och utbildningar. Under året har det genomförts skolinformatörsutbildning med närvaro från olika delar av landet. Under WAD besökte vi Borås Högskola där vi informerade om HIV och delade ut preventiva produkter. Under SM-veckan i Borås deltog vi med föreläsning och informationsbord för att belysa medveten och omedveten exkludering inom sport. 6

7 Ställt mål var att belysa vikten av att testa sig igenom att: - Sprida information via affischer, broschyrer, hemsida och andra sociala medier om var man kan få kondomer samt information om hur man använder dem. Affischer och broschyrer uppdateras kontinuerligt. Hemsidan är försedda med aktuella länkar. - Upprätthålla kontakter med infektionsklinik, STD-mottagning och ungdomsmottagningar. Kontakterna har upprätthållits igenom Hälsogruppen, Samordnaren för sexuell hälsa och igenom samprojekt rörande WAD på högskolan i Borås. - Informera om den svenska smittskyddslagen. Detta har gjorts aktivt under stora delar av verksamheten. Det har tillhandahållits flyers och informationsblad som både delats ut och funnits tillgängliga i lokalen under festverksamheter. - Genomföra temakvällar med fokus på bra/säkrare sex. Det har inte genomförts några specifika temakvällar med fokus på bra/säkrare sex. Detta arbete har fått fokus genom skolinformationer och andra aktiviteter. Ställt mål var att verka för kondomanvändning igenom att: - Ge information via affischer, broschyrer, hemsida och andra sociala medier med info om tillgänglighet och hur det används. Det har affischerats och delats ut kondomer under bl.a. politikerdebatten och andra offentliga mötesplatser. Det har även publicerats information via RFSL s facebook. - Genomföra säkrare sex-kampanjer. Color of love har genomförts under året med fokus på sommartorsdagar samt studerande, då främst på högskolan. - Tillhandahålla kondomer i föreningslokalen. Det har tillhandahållits kondomer och andra preventiva produkter i föreningslokalen. 7

8 - Verka för att det finns kondomer att tillgå där MSM möts.det finns kondomer i lokalen där MSM möts. Under samtliga aktiviteter som både hålls i lokalen och utanför finns det alltid kondomer tillgängligt. Ställt mål var att verka för ökad kunskap rörande HIV/STI hos både HBTQGruppen och samhället i stort igenom att: - Erbjuda information, utbildning och föreläsning till medlemmar. Det har erbjudits information till medlemmar under samtliga aktiviteter. Det har förelästs om HIV och ny forskning på högskolan. Det har även erbjudits COLutbildningar under året för medlemmar. - Erbjuda information, utbildning, och föreläsning till förtroendevalda. Det har erbjudits information och aktiviteter samt utbildning för förtroendevalda. - Erbjuda information, utbildning, och föreläsning till andra grupper i samhället. Vi har besökt ungdomsmottagning, skolor och andra mötesplatser och utbildat och informerat om HIV/STI. Ställt mål var att främja möjligheten till ett säkrare sex-beteende bland MSM igenom att: - Informera via affischer, broschyrer, hemsida och andra sociala medier. Detta har gjorts under året på flera mötesplatser som skola och andra mötesplatser inom föreningen. - Genomföra säkrare sex-kampanjer. Det har gjorts med fokus på sommartorsdagarna. - Erbjuda ledarledda samtalsgrupper. Under året har vi tyvärr inte haft möjlighet att kunna leda några samtalsgrupper. 8

9 Ställt mål var att verka för minskad stigmatisering av hivpositiva genom att öka kunskaperna om HIV, smittvägar och de hivpositivas situation igenom att: - Ha en fortsatt utveckling av det psykosciala arbetet i samarbete med PG Väst för att stödja hiv-positiva i samhället. Möten med PG Väst har genomförts under året och samarbetet har stärkts. Fokus på de möten med PG väst har genomförts under året och samarbetet har stärkts. fokus på de psykosociala förhållandena i samhället har skett främst under nätverksträffar. - Genomföra arrangemang i samband med World Aids Day och Red Ribbon Day. Vi har deltagit i WAD nätverket i Göteborg där vi gjort kampanjen vi lever alla med HIV. I kampanjen så lades även till det populära HIV-testet. I nätverket har det även hållits fördjupningsdag där temat har varit förändringen för HIV-postivias situation i samhället efter smittsamhetsrapporten Nätverket har träffats i både små och stora grupper. - Erbjuda information om HIV i lokalerna, på hemsida, via mail och andra sociala medier. Information har alltid funnits tillgängligt om HIV i lokalerna och via hemsida m.m. - Belysa det arbete som görs av de ideella krafterna bakom Lars Claessons minnesfond. Vi har tillhandahållit utrymme för insamlingar till minnesfonden under året och kommer fortsätta med detta. 9

10 Socialt arbete Föreningen erbjuder stora möjligheter till möten, stöd, gemenskap och samvaro. Vi vill under året marknadsföra dessa möjligheter både internt och externt. Vi ska kunna påvisa en social bredd i vårt arbete och möjliggöra verksamhet med mötet i centrum. Därtill även jobba med specifika intressen inom vår medlemskår. Vi skall vara ett naturligt forum för främst HBTQ-personer att mötas igenom att: - Genomföra en alkoholfri aktivitet i månaden för medlemmar. Vilket innefattar en filmvkäll, en utomstående föreläsare, en cafekväll och ett bokprat under året. Det har under året genomförts ett flertal alkoholfria aktiviteter. Det har vart cafékvällar, pysselkvällar, filmkvällar och ungdomsaktiviteter. Detta har dock inte kunnat genomföras 1 gång i månaden på grund av bristande ideella resurser, men i den mån som går har aktiviteter hållits. - Erbjuda en alkoholfri mötesplats för ungdomar varannan vecka, såsom ungdomscafé. Detta har inte uppföljts på grund av avsaknads ideella resurser. Det har vart aktiviteter under våren och sommaren. - Inventera funktionaliteten i lokalen samt föreningen i stort. Det har gjorts inventering på funktionaliteten i lokalen och diskussioner för ett eventuellt lokalbyte pågår. -Bjuda in till aktiviteter utanför lokalen. Vi har aviserat för aktiviteter under året på facebook. - Söka ytterligare ideella resurser. Vi tar ständigt in nya ideella resurser och söker efter folk som är villiga att ställa upp på både aktiviteter som hålls i lokalen och ute i Borås distriktet. 10

11 Vi skall bedriva riktad verksamhet igenom en: - Ungdomsgrupp Under året har ett flertal aktiviteter gjorts specifikt för ungdomar. - Anhöriggrupp Vi har haft kontakt och funnits tillgängliga. Medlemmar för att finnas till för personstöd och samtal. - Teatergrupp Den har varit aktiv och haft föreställning under året. - Pridegrupp Den är fortsatt aktiv och jobbar med att ta fram ett eventuellt Pride för Borås i framtiden. - Festgrupp Det har genomförts festkvällar med olika temakvällar. Vi skall synliggöra föreningens sociala arbete igenom att: - Ge information om föreningens verksamhet via affischer, broschyrer, hemsida, sociala medier, HBTQ-media och via det centrala medlemsregistrets mailfunktion. Det har gjorts inlägg på föreningens sociala medier och affischer. Under året har även en medlemstidning startats som nu kontinuerligt skickas till medlemmar. Under året har även RFSL Borås synts i lokal och nationell media. - Delta i kampanjer och offentliga tillställningar. Vi har deltagit i kampanjer som berör HBTQ. Under året har vi även deltagit i marknader, sommartorsdagar. - Tillhandahålla skolinformation. Detta har gjorts under året. Sammanlagt har det gjorts 110 samlingar inom RFSL Borås upptagningsområde. Utöver detta har vi även gjort 7 informationer utanför vårt område. Det har även utförts panelsamtal, informationer, skolträffar, möten och fortbildningar utöver avtalsgrundade skolinformationer. 11

12 Sexualpolitik RFSL Borås skall bedriva ett påverkansarbete både lokalt och regionalt gentemot individer, företag, organisationer, politiker, myndigheter och massmedier för att synliggöra och stärka HBTQ - Personer. Vi skall göra lokala och regionala politiker medvetna om HBTQ-personers situation i samhället genom att: - Samverka och påverka politiska partier inom kommun och region. Det är genom politikerdebatten och redan befintliga nätverksträffar som gjorts. - Bjuda in till samtal utifrån förbundets inventering rörande kommuners likabehandligsplaner. Vi skall verka för att beslutsfattare, utöver politiker, i vårt upptagninsområde uppmärksammas på HBTQ-personers situation i samhället igenom att: - Delta i debatter och formulera/svara på insändare. RFSL Borås har deltagit i debatter på högskolan i Borås. Vice ordförande för RFSL skickade även in insändare rörande HBTQ frågor i näringslivet. - Sända ut pressmeddelande inom vårt upptagningsområde. Inför politikerdebatten som hölls inför valet skickade RFSL ut pressmeddelanden. Vi skall verka för ökad kunskap rörande HBTQ inom vård, skola och omsorg igenom att: - Erbjuda fortbildning. Det har erbjudits fortbildning till samtliga grupper vi haft grundläggande skolinformation på. 12

13 Vi skall verka för att personer som utsätts för våld i nära relationer får samma stöd oavsett läggning och/eller könsutryck igenom att: - Driva frågan både inom och utom brottsoffernätverket. Frågan har enbart drivits inom brottsoffernätverket. Vi skall tydliggöra för föreningens medlemmar vad RFSL, som organisation har tagit för sexual-politiska ställningstaganden igenom att: - Öppna upp för dialog med våra medlemmar. Hemsidan har uppdaterats för att ha aktuell information om RFSL s ställningstaganden. Det har även kontinuerligt skickats ut information via det sociala nätverken där debatter och diskussion varit tillgängliga. 13

14 Medlemskapet Vi vill under året påvisa vikten och värdet av medlemskapet. Vi skall öka medlemsantalet till 550 medlemmar igenom att: - Värva medlemmar och bibehålla befintliga medlemmar. 31 December 2014 hade vi 381 medlemmar, vi har deltagit i nationella medlemsvärvning. Vi har själva gjort aktiva medlemsvärvningar under marknader, medlemstaktiviteter och andra aktiviteter. - Utarbeta en broschyr till presumtiva medlemmar. En broschyr har tagits fram som använts aktivt för att representera RFSL Borås. Det har även tagits fram en medlemstidning. Medlemmarna skall ha inflytande igenom att: - Erbjudas möjlighet till dialog med styrelsen över facebook och mail. Aktiv dialog har förts under året via både facebook och mail. Det har även anordnats medlemskvällar där medlemmar haft möjlighet att påverka framtida aktiviteter och renoveringar. Medlemmarna skall ha insyn igenom att: - Medlemmar har rätt att delta vid styrelsemöten och känner till denna rättighet. Möten har aviserats via hemsida och Facebook för att öka tillgängligheten för medlemmar och möjliggöra så kunskapen om medlemmes rättighet förtydligas. Vi vill synliggöra medlemskapet och ge det ett värde igenom att: - Saluföra medlemskapets värde via affischer, broschurer, andra sociala medier och hemsida. Detta har gjorts kontinuerligt via hemsida, broschyr och sociala medier. - Stärka medlemskortets värde genom attraktiva erbjudanden och rabatter. Detta har inte prioriterats under året. 14

15 Synliggörande Vi vill skapa en ökad förståelse och kunskap rörande HBTQ och vad det innebär att vara HBTQ person. att: Ge en positiv bild av RFSL Borås och synliggöra HBTQ personer igenom - Delta i lokala marknader. RFSL Borås har deltagit i Borås vår och höstmarknad. - Närvara på festivaler. Rfsl Borås har med Color of Love deltagit i sommartorsdagarna i Borås. - Utför aktiviteter i samarbete med bland annat högskolan i Borås, gymnasieskolor samt kommunal fritidsverksamhet. RFSL Borås har deltagit i aktiviteter med skolor i Borås med både WAD och RRD. att: Verka för att alla vet vad RFSL Borås är och vad RFSL Borås står för igenom - Uppvakta politiker och tjänstemän inom vårt upptagningsområde. Under året har RFSL Borås anordnat politikerdebatt där politiker och medlemmar blivit inbjudna. Det görs även ett kontinuerligt samarbete med politiker på det möten vi deltagit i. - Bedriva skolinformationsverksamhet. Detta har gjorts under året. Sammanlagt har det gjorts 110 samlingar inom RFSL Borås upptagningsområde. Utöver detta har vi även gjort 7 informationer utanför vårt område. Det har även utförts panelsamtal, informationer, skolträffar, möten och fortbildningar utöver avtalsgrundade skolinformationer. -Dela ut information i form av affischer och broschyrer. Under skolinformationsverksamheter och deltaganden under marknader har affischer och broschyrer spridits. 15

16 Synliggörande Föreningen skall fortsätta vara en självklart instans att vända sig till när det gäller frågor om HBTQ igenom att: - Ständigt belysa våra kompetenser som organisation rörande sakfrågor Under skolinformationer och andra event lyfter vi fram våran verksamhet och ger bilden av att RFSL är den självklara instansen som man ska vända sig till med HBTQ frågor. Minska fördomarna mot HBTQ personer igenom att: - Skriva insändare och debattartiklar. Insändare har skrivits till Borås tidning, det har även lagts upp artiklar på RFSL borås Facebook för att starta debatter. - Delta i panelsamtal och informationer. Detta innefattar både skolor och allmänna mötesplatser samt riktade event. Under året har RFSL deltagit i möten och event på skolor och allmänna mötesplatser. Ett exempel är där RFSL Borås deltog under internationella kvinnodagen och belyste normer om vad en kvinna är idag och transpersoner. Belysa fördomar och stigma rörande HIV och STI samt belysa de brister som över lag finns inom den lokala vårdapparaten som drabbar de inom vår målgrupp igenom att: - Uppmärksamma WAD, IDAHOT och Red Ribbon Day med aktiviteter. Vi har deltagit i WAD nätverket i Göteborg där vi gjort kampanjen vi lever alla med HIV. I kampanjen så lades även till det populära HIV-testet. I nätverket har det även hållits fördjupningsdag där temat har varit förändringen för HIV-postivias situation i samhället efter smittsamhetsrapporten Nätverket har träffats i både små och stora grupper. - Föra en öppen dialog med personal inom vården. En dialog har förts med vården. Ungoms, STD och Infektionsmotagningen bl.a 16

17 Utbildningar RFSL Borås skall vara ledande inom upptagningsområdet när det gäller att erbjuda kvalitetssäkrad information i paketlösning. Detta i form utav HBTQ-utbildningar, föreläsningar och kompetens-utvecklig rörande HBTQ Frågor. Erbjuda skolinformation till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i sjuhärad och mittenälvsborg (HSN 8 samt HSN 6) igenom att: - Genomföra informationsträffar för rektorer, lärare, studierektorer med flera för att visa vad vi har att erbjuda. Vi har haft en bra dialog med skolorna runt om i älvsborg. Vi är idag den största förening som genomför flest skolinformationer i Sverige. Då vi genom HSN utför ett flertal utbildningar sker ett aktivt samtal med lärare och rektorer. - Via mail kontakta smatliga skolor inom vårt upptagningsområde. Kansli för RFSL Borås har aktivt mailat ut till samtliga skolor i upptagningsområdet. Utföra 110 stycken skolinformationer för högstadie och gymnasieskolor i sjuhärad och mitten- Älvsborg årligen. Minst 90% av eleverna som får information ska vara nöjd eller mycket nöjda efter given information igenom att: - Alltid ha kompetenta skolinformatörer med adekvat utildning Detta har genomförts, förbundet har bland annat utbildat ny personal vilket gör att vi idag kan ha stor spridning på skolinformationerna. - Ge våra skolinformatörer kontinuerlig kompetensutveckling. Men aktiv feedback från skolor kan aktiva åtgärder sättas in på den personal som idag utför skolinformationen. 17

18 Kompetensutveckla både medlemmar, förtroendevalda, personal och övriga ideella resurser igenom att: - Erbjuda kurser. Det har erbjudits både COL- utbildningar och informatörsutbildningar för medlemmar och förtroendevalda. Fokusera främst på att utbilda personal och verksamma inom vård/omsorg, skola, fritid samt kultur igenom att: - Erbjuda utbildning/fortbildning rörande HBTQ, normer samt bemötande. Det har skett dialog med personal med vård/omsorg och skola för att aktivt erbjuda fortbildande utbildningar inom HBTQ. 18

19 Stödjande verksamhet Vi vill som förening påvisa en bred rörande den stödjande verksamheten för personer i våra målgrupper. Erbjuda råd och stöd till medlemmar och andra med behov av råd, hjälp och stöd i hivrelaterade problem igenom att: - Slussa vidare till kompetenta instanser såsom PG Väst och andra samarbetspartners. Detta har aktivt gjorts via kanslipersonal. Vi vill fånga upp medlemmar som utsätts för våld i sina nära relationer igenom att: Aktivt via affischer, broschyrer och hemsida erbjuda hjälp till medlemmar som utsätts för våld i nära relationer. - Detta har aktivt gjorts. Kompetensutveckla styrelsemedlemmar. - Ingen kompetensutvecklingen har skett för styrelsen. Kompetensutveckla personal. - Kompetensutveckling av personal har genomförts via hälsodagarna i stockholm. Ha ett brett kontaktnät i dessa frågor. - Styrelse och kansli har ett kontaktnät att kunna hjälpa eventuella personer som kontaktar RFSL Borås om dessa frågor. Ställt mål var att ge anhörigstöd igenom att: Bedriva anhöriggrupp. - En anhöriggrupp har funnits tillgänglig och även kontakt via mail och social media har funnits tillgänglig för stöd till medlemmar. 19

20 Ställt mål var att erbjuda råd och stöd i en mängd situationer som rör HBTQ igenom att: Inbjuda till föreläsningar/kurser i skiftande ämnen. - Flertalet föreläsningar rörande målgruppen har erbjudits via våra nätverk. Erbjuda råd och hjälp per telefon under kontrstid. - Råd och hjälp under kontrostid har inte kunnat erbjudas regelbundet på grund av personalbrist och ideell kraft. Jobba aktivt med affischer, broschyrer, via hemsida och andra sociala medier för att visa vad vi kan erbjuda. - Affischer och broschyrer har aktivt erbjudits via hemsida och sociala medier. Aktuell information har publicerats kontinuerligt via RFSL Borås Facebook och hemsida. 20

21 Vision Verksamhetsplan 2015 RFSL Borås känner inga gränser för att bekämpa fördomar och förtryck av HBTQpersoner. Vi skall verka för öppenhet och synliggörande, HBTQ-personers intressen gentemot samhället och vara ledande i arbetet med attitydförändring och normkritik. Verka för att förbättra den personliga och sociala situationen samt verka för saklig upplysning såväl inom som utom föreningen. RFSL Borås skall vara en ledande organisation inom HBTQ-frågor i hela samhället. RFSL Borås arbetar för att alla människor skall ges lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syfte RFSL Borås uppgifter är att tillvarata medlemmarnas och HBTQ-gruppens intressen. RFSL Borås skall arbeta för att ge medlemmarna och HBTQ-personerna bättre levnadsvillkor och öka den ömsesidiga acceptansen. RFSL Borås ska erbjuda en knytpunkt för föreningens samtliga intressenter. RFSL Borås ska verka för att fortbilda och höja kunskapen i föreningens samtliga instanser. Fokusering Hiv & Hälsa Socialt arbete Sexualpolitik Synliggörande Utbildningar Stödjande verksamhet 21

22 Hiv & Hälsa RFSL Borås ser vikten i ett fortsatt fokus på ett förbättrat bemötande inom vården. Både interna & externa normer, stigmatisering av hivpositiva och transpersoners bemötande är fortfarande en pågående process. Det finns en fortsatt okunskap inom sex som gör det tydligt över ett fortsatt arbete med fokus på Hiv och STI behövs. Föreningen vill erbjuda kunskap och aktiviteter internt och externt för att ta oss framåt och möjliggöra förändringar. Belysa den fysiska och psykiska hälsosituationen i hela HBTQgruppen genom att: Fortlöpande kompetensutveckla föreningens resurser. Utveckla föreningens nuvarande samarbeten med myndighet och övriga berörda instanser. Genomföra temakvällar, föreläsningar och utbildningar. Belysa vikten av att testa sig genom att: Möjliggöra tillgång till relevant information via relevanta kanaler. Upprätthålla kontakter med infektionsklinik, STD-mottagning och ungdomsmottagningar. Genomföra temakvällar/utbildningar med fokus på bra/säkrare sex. Verka för kondomanvänding genom att: Ge information via relevanta kanaler om information kring kondomanvändning genom och/eller säkrare sex-kampanjer. Tillhandahålla kondomer i relevanta forum. Verka för ökad kunskap rörande HIV/STI hos både HBTQgrupper och samhället i stort genom att: Erbjuda information, utbildning och föreläsning till föreningens samtliga intressenter. (Medlemmar, förtroendevalda m.m.) 22

23 Främja och stärka möjligheten till ett säkrare sex-beteende. Ge information via relevanta kanaler om information kring kondomanvändning och STD genom och/eller säkrare sex-kampanjer. Möjliggöra ledarledda samtalsgrupper Verka för minskad stigmatisering av hivpositiva genom att öka kunskaperna om HIV, smittvägar och hivpositivas situation genom att: Ha en fortsatt utveckling av det psykosociala arbetet i samarbete med PG Väst för att stödja hiv-positiva i samhället. Genomföra arrangemang i samband med internationellt belysta temadagar. Erbjuda information om HIV via aktuella kanaler. Belysa Lars Claessons minnesfond. 23

24 Socialt arbete Föreningen erbjuder stora möjligheter till möten, stöd, gemenskap och samvaro. Vi vill under året marknadsföra dessa möjligheter både internt och externt. vi ska kunna påvisa en social bredd i vårt arbete och möjliggöra verksamhet med mötet i centrum. Därtill även jobba med specifika intressen inom vår medlemskår. Vi skall vara ett naturligt forum för främst HBTQ-personer att mötas igenom att: Erbjuda alkoholfria aktiviteter och alkoholfri mötesplats som alternativ för medlemmar. Erbjuda alkoholfri mötesplats & aktivitet för ungdomar (0-29 år) Arbeta för en ökad funktionalitet inom föreningen. Utöka det ideella arbetet Styrelsen ska tillsammans med kansli och ideella resurser bedriva riktad verksamhet genom: Festverksamhet Ungdomsverksamhet Sociala och stödjande verksamheter Vi ska synliggöra föreningens sociala arbete genom att: Sprida information via aktuella nätverk och kontaktnät. Delta i kampanjer och offentliga tillställningar. Tillhandahålla skolinformation. 24

25 Sexualpolitik RFSL Borås skall bedriva ett påverkansarbete både lokalt och regionalt gentemot individer, företag, organisationer, politiker, myndigheter och massmedier för att synliggöra och stärka HBTQ-personers plats i samhället. Vi skall göra lokala och regionala politiker medvetna om HBTQ-personers situation i samhället genom att: Samverka, utbilda och påverka politiska partier inom kommun och region. Bjuda in till samtal utifrån rörande kommuners likabehandlingsplaner. Vi skall verka för att beslutsfattare, utöver politiker, i vårt upptagningsområde uppmärksammas på HBTQ-personers situation i samhället genom att: Delta aktivt i den politiska debatten via aktuell media. (Insändare, debattartiklar, pressmeddelande och demonstrationer) Vi skall verka för ökad kunskap rörande HBTQ inom vård, skola och omsorg genom att: Erbjuda fortbildning genom aktiviteter där synliggörande och förståelse står i fokus. Vi skall verka för att personer som utsätts för våld i nära relationer får samma stöd oavsett läggning och/eller könsuttryck genom att: Driva frågan både inom och utom brottsoffernätverket. Vi skall tydliggöra för föreningens medlemmar vad RFSL som organisation har tagit för sexual-politiska ställningstaganden genom att: Öppna upp för dialog med våra medlemmar. Regelbundet i samband med utskick av medlemsmaterial dela det senaste från RFSL. Hålla hemsidan uppdaterad. 25

26 Synliggörande Vi vill skapa en ökad förståelse och kunskap rörande HBTQ och vad det innebär att vara HBTQ-person. Med detta synliggörande ska vi sträva mot att öka aktiviteten i föreningen och därmed öka medlemsantalet. Vi inser vikten av att ha en öppen förening med tydlig kommunikation utåt mot medlemmarna. Detta ökar kunskapen om deras rättighet till deltagande på aktivitet och möten samt vilket ansvar medlemmen har inom föreningen. Ge en positiv bild av RFSL Borås och synliggöra HBTQ genom att: Delta i lokala aktiviteter Utföra aktiviteter i samarbete med kommunala och privata utbildningsplatser samt fritidsverksamheter. Verka för att alla vet vad RFSL Borås är och vad RFSL Borås står för genom att: Delta i aktuella diskussioner med politiker och tjänstemän inom vårt upptagningsområde. Bedriva skolinformationsverksamhet. Dela ut information kring ämnet via lämpliga kanaler. Föreningen skall fortsätta vara en självklar instans att vända sig till när det gäller frågor om HBT genom att: Belysa våra kompetenser som organisation rörande sakfrågor. Minska fördomarna mot HBTQ genom att: Delta i aktuella forum för debatt, samtal och utbildning. Belysa fördomar och stigma rörande HIV och STI samt belysa det brister som över lag finns inom den lokala vårdapparaten som drabbar de inom vår målgrupp genom att: Uppmärksamma internationellt igenkända dagar med aktiviteter. Föra en öppen dialog med personal inom vården. 26

27 Utbildningar RFSL Borås ska vara ledande inom upptagningsområdet när det gäller att erbjuda kvalitetssäkrad information i paketlösning. Detta i form utav HBTQ-Utbildningar, föreläsningar och kompetens-utveckling rörande HBTQ-frågor. Erbjuda skolinformation till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i sjuhärad och mittenälvsborg (HSN 8 samt HSN 6) igenom att: Bjuda in till informationsträffar för personal inom studieväsendet med flera för att visa vad vi har att erbjuda. Via mail i början av varje termin tar kontakt med skolor inom vårar upptagningsområde. Utföra minst 110 stycken skolinformationer för högstadie- och gymnasieskolor i sjuhärad och mitten-älvsborg årligen. Minst 90% av de elever som får information skall vara nöjda eller mycket nöjda efter given information genom att: Alltid ha kompetenta skolinformatörer med behöriga utbildningar. Ge skolinformatörer, kontinuerlig kompetensutveckling. Kompetensutveckla föreningen inom det ämnen som aktuellt berör föreningen: Sträva efter att erbjuda utbildning och utveckling i föreningens intresse. Fokusera på att utbilda personal inom vård/omsorg, skola, fritid, Idrottsföreningar, invandrarföreningar samt kultur genom att: Erbjuda utbildning/kompetenshöjning, temadagar rörande HBTQ, normkritik samt bemötande. 27

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2017 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

Handlingar för extrainsatt årsmöte Västerås Pride

Handlingar för extrainsatt årsmöte Västerås Pride Handlingar för extrainsatt årsmöte Västerås Pride Innehåll - Dagordning - Förslag på stadgar för Västerås Pride Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Frågan om årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2016 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Personal och organisatorisk samverkan 2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

målgruppen Erbjuda återkommande aktiviteter och mötesplatser för målgruppen. Stötta andra föreningars arrangemang i Norrbotten

målgruppen Erbjuda återkommande aktiviteter och mötesplatser för målgruppen. Stötta andra föreningars arrangemang i Norrbotten Verksamhetsplan 2015 Aktivitet Kommentar Personal och organisatorisk samverkan Kvalitetssäkring Intern utbildning Kompetensutveckling av anställda Hbt-certifiering Hbtq-utbildning Skola Skolinformation

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Utdrag ur ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - inskickad 2015-11-10

Utdrag ur ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - inskickad 2015-11-10 Verksamhetsplan 2016 Fokus under 2016 föreslås läggas på: - Mångfaldsveckan - planera och något arrangemang - Caféträffar - Helsingborg Pride - parad - Regnbågsmässa - Idahot i samarbete med ADB och Sensus

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Utbildning och kompetensutveckling Föreläsning i samband med öppningen av en hbtq-hylla i Boden bibliotek,

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer