Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Erik Hedberg Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Bilaga: Dagordning 1. Formalia Diskussion: Förbundssekreterare kontra kansli Diskussion: Kommande års ekonomi Beslut: Ett nytt ekonomiarbete Beslut: Framtagande av löpande statistik Beslut: Huvuddirektiv för personal i Sverok Beslut: Policy för styrelsens arbete Beslut: Projekt Internetbaserade föreningar Beslut: Ratificering av attestlista Beslut: Remissrunda Beslut: Rädda Sverok Beslut: Sammanställning av styrdokument Beslut: Spelveckan Beslut: Styrdokument för Arrangemangsbidrag Beslut: Styrdokument för Hemsidesarbetsgruppen Beslut: Styrdokument för Politik och påverkan Beslut: Sverok 20 år Beslut: Särskilt bidrag till Vampire: Elder Kindred Network Beslut: Särskilt bidrag till Svarta Galten Beslut: Särskilt bidrag till Föreningen Interaktiv Historia Rapport: Brytpunkt Rapport: Ekonomi Rapport: Finansiering Rapport: Förbundskansliet Rapport: Försäkringen Rapport: Förbundssekreterare Rapport: Föreningsansvar Rapport: Hemsidesarbete Rapport: Internetbaserad organisering (slutrapport) Rapport: Interninformation Rapport: Introduktionsmöten Rapport: Marknadsföring Rapport: Ordförande Rapport: Organisationsutveckling Rapport: Politik och påverkan Rapport: SECO-samarbetet Rapport: Slag Rapport: Spelveckan Rapport: Spelveckoarbetsgruppen Rapport: Studiefrämjande-samarbetet Rapport: Stöd till arvoderade... 84

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Aimée Kreuger, förbundsordförande. Christoffer Fogelström, ledamot Daniel Andersson, ledamot David Karlsson, ledamot Erik Hedberg, ledamot (förbundssekreterare) Jesper Berglund, ledamot Frånvarande Dan Sivnert, ledamot (vice ordförande) Maria Rodén, ledamot Tobias Lehto, ledamot

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Erik Hedberg

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, sakkunnig Karl Lampinen, föredragande Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) 2. Diskussion: Förbundssekreterare kontra kansli Av Daniel Andersson När denna fråga ska diskuteras har min och Jespers arvodering upphört sedan en vecka tillbaka, och den ordinarie förbundssekreteraren har hunnit tillträda. Nu när det börjar bli dags att finna relativt permanenta former för förbundssekreterarens roll i styrelsen vill jag därför passa på att väcka en diskussion kring detta. Jag tror att de flesta har ungefär samma bild av det, men jag tror även att den bilden är ganska abstrakt och att vi kan tjäna en del på att prata lite kring det. Jag har, som flera av er vet, haft en del funderingar kring uppdragets roll i förbundet i stort, hur den kan finna ett eget syfte och större ansvar, något som jag tror är nödvändigt för att uppdraget ska bli attraktivt och för att den som innehar uppdraget ska känna sig motiverad till att ständigt prestera bättre inom sitt område. Men jag vill tillfälligt släppa det ämnet i den här diskussionen och istället fokusera på en annan frågeställning: gränsdragningen mellan förbundssekreterarens och förbundskansliets styrelsestöttande funktion. Under sommaren har jag själv sökt efter bollplank som har haft en bra helhetsbild av förbundet och av arbetet, och som har haft tid att diskutera frågor. Det har naturligt blivit Chrisp, Molle och Aimée, beroende på vem som har varit tillgänglig. Även i vissa frågor där det inte varit nödvändigt med deras respektive spetskompetens har jag gått till dem, just pga. Tillgängligheten och tryggheten. Någonstans här ska det rimligtvis vara förbundssekreteraren som kliver in, som ersättare till kanslirävarna, men kanske även för att ersätta delar av förbundsordförandens samordnande och stöttande roll. Riktigt hur detta vardagliga stödjande ska se ut vet jag inte riktigt, men jag vill väldigt gärna veta inför höstens samarbete med Erik. I vilken utsträckning kan/ska småuppgifter man själv inte vill/orkar/hinner göra delegeras till sekreteraren? I vilken utsträckning ska sekreteraren ersätta ordföranden som samordnande motor för styrelsen? Ska det ske överhuvudtaget? I vilken utsträckning ska sekreteraren vara vardagligt bollplank till ledamöterna i småfrågor? I vilken utsträckning ska sekreteraren åta sig lite större uppgifter, som tidigare kanske har delegerats till den tidigare utvecklingschefen? I vilken utsträckning ska vissa större politiska driftsområden som idag inte nödvändigtvis ligger under ett enskilt ansvarområde, exempelvis föreningsbidragsnivåer, hamna på förbundssekreteraren? Jag misstänker att Aimée och Erik kommer att ta ett par längre samtal kring detta snarast, troligen redan före det möte där vi kommer att diskutera det här, men jag tror likväl att det är en diskussion som vi behöver ta.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) 3. Diskussion: Kommande års ekonomi Av Daniel Andersson Bakgrund Förbundets inkomster baseras i viss utsträckning av medlemsbidrag, men framför allt av föreningsbidrag, båda från Ungdomsstyrelsen. Med dagens bidragsnivåer så betalar vi ut lika mycket per medlem som vi får in, men har en stor differens per förening, där vi får en väldigt stor summa per förening och betalar ut en betydligt lägre. Förändringar i medlemsantalet påverkar följaktligen inte förbundsekonomin i vare sig positiv eller negativ inriktning. Ett minskat antal aktiva och bidragsgrundande föreningar slår däremot direkt och kraftfullt mot förbundsekonomin och minskar resurserna till styrelse, kansli, arbetsgrupper, distriktsstöd, marknadsföring och mycket mer. Som kan ses i Beslutsunderlag: Rädda Sverok är det just vad som har hänt, vilket gör att styrelsen kommer att konfronteras med en kraftigt försämrad förbundsekonomi under det kommande året. Det är i det här skedet svårt att avgöra hur mycket pengar vi kommer att få nästa år. Sverok kommer att rapportera in sina medlemssiffror tidigast sista augusti och Ungdomsstyrelsen beslutar om bidragsnivåer först i december eller januari. Baserat på hur siffrorna ser ut i skrivande stund kan man dock göra en ungefärlig prognos. Mina prognoser av inkomsterna under 2008 landar på ca kronor, en summa som kan variera både en och två miljoner upp eller ner. Men mellan tretton och femton miljoner kronor kan vi förvänta oss i inkomster under Detta är nära tre miljoner under årets inkomster och mer än sju miljoner under årets budgeterade utgifter. Om man anpassar bidragsnivåerna så att de oriktade bidragen ligger kring 50 % och fördubblar de speciella bidragen så har vi, efter att bidrag, styrelse, förvaltning och riksmöte betalats, inga pengar kvar. Allt därutöver är ett rent underskott. Ett underskott kommer med största sannolikhet att ses som nödvändigt under nästa år, men med tanke på årets stora underskott och behovet av att anpassa sig till de sjunkande inkomsterna från toppåret 2006, ser jag det som svårt att försvara ett underskott på mer än ett par miljoner under Det innebär att förbundets utgifter bör minskas, eller inkomsterna ökas, med fem miljoner, ett beslut som ligger på oss att förbereda, arbeta utifrån och få riksmötets stöd för. Frågeställningar Är detta någonting vi uteslutande ska spara oss ur, eller finns det aspekter i detta som gör att vi tror oss kunna satsa oss ur svackan? Föreningsbidragen, gammal princip är att 50 % ska gå i oriktade bidrag. Men de tre specialbidragen kommer att äta upp en stor del av budgeten. Vill vi ändå hålla fast vid 50 %-principen? Vill vi föreslå att något av bidragen avskaffas redan i samband med årets riksmöte för att rädda resultatet? Septemberbonusen, vill vi ompröva beslutet och hålla inne pengarna för att rädda resultat/soliditet? Är vi beredda att spara in drygt en kvarts miljon genom att gå från sex till fyra nummer av Signaler? Är det värt att ha kvar två arvoderade i styrelsen? Kan vi ha kvar full personalstyrka när ekonomin försämras med över 30 % på två år? Är vi fortfarande intresserade av att betala slagen fullt ut, eller kan en deltagaravgift övervägas? Är dagens grundgarantinivå rimlig när förbundet själva har dåligt med pengar? Vilka delar av marknadsföringen är viktiga nog att satsa pengar på nästa år? Och kanske framför allt: vilka delar av verksamheten kan tänkas få sin finansiering från annat håll än statsbidragen? Huvudfråga Det som först och främst måste diskuteras är inte en ny budget eller hur många kronor som kan plockas från vilka resultatenheter, utan det större perspektivet. Vilka omstruktureringar behövs, vilka nya inkomster kan rörelsen få, vilka stora utgiftsposter kan vi tänka oss att röra eller vill vi ställa om Sverok helt till de nya förutsättningarna i sann Sverokanda?

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) 4. Beslut: Ett nytt ekonomiarbete Mötet beslutade att 1...en ekonom tillsvidareanställs med en inledande provanställning på sex månader, förutsatt att en lämplig person söker tjänsten och förutsatt att facklig motpart inte har invändningar vid en eventuell MBL-förhandling. 2...Daniel Andersson ges i uppdrag att göra en förstudie av ekonomihanteringsstödet till distrikten. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Ett nytt ekonomiarbete

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Beslutsunderlag: Ett nytt ekonomiarbete Av Daniel Andersson Bakgrund Det finns enorma summor tillgängliga för den ideella sektorn som idag inte kommer Sverok till del, såväl på kommun- och landstingsnivå som nationellt. På kommunnivå rör det sig om uteblivet förenings- och lokalstöd, på landstingsnivå om avslagna eller till och med ej sökta bidrag, och på nationell nivå främst om fonder och stiftelser. Få av Sveroks föreningar erhåller idag bidrag från kommuner. Flera orsaker finns, men en konsekvens kan konstateras: föreningarna är idag i stor utsträckning beroende av förbundets bidrag för att finansiera sin verksamhet. För att öka föreningarnas intäkter och därmed göra föreningarna mindre känsliga för bidragsförändringar från förbundets sida, behöver fler föreningar beviljas kommunbidrag. Den ekonomirelaterade delen av förbundets insatser här bör vara att sänka föreningarnas tröskel för att bli registrerade i sin kommun. För distriktens del uppvisas olika problem under olika år, och även olika distrikt. Det som senast uppmärksammats är Sverok Västs avslagna bidragsansökningar, men även andra distrikt har problem med sina landsting. Flera problem finns: distrikten skickar in felaktiga ansökningar, distrikten misslyckats med att få fram godkända årsberättelser till sina årsmöten eller också finns problemet hos landstingen, bland annat genom retroaktiva regeländringar eller en ovilja att stödja spelhobbyn. Flera av dessa problem kan sökas tillbaka till bristande kompetens hos distriktsstyrelserna, men ännu oftare till bristande tid till planering, förberedelser och påverkansarbete. Arbetet utförs trots allt på ideell basis. När problem uppstår med bidragsansökningar landar problemet på två parter: dels förbundet som får gå in med grundgaranti och i vissa fall lån, dels föreningarna som inte får något stöd från distrikt som är för upptagna med att hålla sig flytande. Pengar och energi går till annat än att stödja spelhobbyn. På förbundsnivå har vi varit generösa med att finansiera olika projekt ur eget kapital och har gärna bedrivit verksamhet som ordinarie verksamhet snarare än i projektform. Detta är ekonomiskt olönsamt, och som 2008, när vi kan förvänta oss en väldigt svag förbundsekonomi, är utrymmet för projekt av olika slag minimalt. En ventil i förbundets ekonomi är att inkomster och utgifter regleras genom att den huvudsakliga utgiften, föreningsbidragen, baseras på de statsbidragsintäkter förbundet har. I och med fler arbetsgrupper i förbundet har viljan att skapa omfattande statsbidragsfinansierad förbundsverksamhet ökat. För att kunna upprätthålla den organisationsmodell som valts och bedriva den verksamhet som vi vill bedriva behöver vi söka oss till mer extern finansiering. Idag erbjuder kansliet, som en del av sitt distriktsstöd, att hålla i bokföring och liknande åt distrikten. Inget distrikt har idag nappat på det erbjudandet, men det finns inte heller kapacitet på kansliet att ge det stödet. Det nya ekonomiteamet Vår lösning på detta är att utöka förbundskansliet med en ekonom, och därmed skapa ett ekonomiteam som tillsammans kan arbeta med dagens ekonomiarbete, men även ta över huvudansvaret för ett utökat distriktsstöd, för föreningsfinansiering och för extern finansiering av nationell verksamhet. Distriktsstöd Huvudansvaret för förbundets distriktsstöd kommer att landa på teamet, och främst på ekonomen. Detta arbete kommer att vara mångfacetterat och innehålla uppgifter såsom att samordna och i stor utsträckning genomföra flera distrikts bidragsansökningar, hålla i bokföring och eventuellt även ekonomihantering åt distrikt, utbilda kassörer och styrelser i ekonomistyrning och mycket annat. För de distrikt som väljer att överlämna kritiska delar av sin administration till förbundet ska det alltid finnas korrekt bokföring, bidragsansökningar ska alltid skickas in i tid och med landsting som inte beviljar bidrag ska det finnas en löpande dialog med syfte att i framtiden få beviljade bidrag. Förhoppningen är att detta kommer att innebära sänkta kostnader inom områdena distriktsstöd och grundgaranti. Alternativ finansiering Denna tudelade punkt handlar dels om kommunbidragen. Vår tanke är att förbundet ska samla in regler och ansökningsblanketter för föreningsbidrag från alla landets kommuner och skicka ut dessa till föreningarna för att få så många som möjligt att skicka in en ansökan. Regler och ansökningsblanketter för aktuell kommun bör även finnas tillgängligt genom Midas och PDF-scannade och tillgängliga på hemsidan. Den andra delen av denna punkt handlar om fond- och stiftelsefinansiering av förbundsverksamhet. Som tidigare nämnt bör förbundet lägga över de delar av verksamheten som är möjliga från statsbidragsfinansierad till fondfinansierad. Syftet med detta är att skapa en mer stabil grund för förbundsverksamheten, där vi kan bedriva rolig verksamhet även om statsbidragen sjunker under ett år, exempelvis som under För ekonomiteamets del handlar detta arbete om att sammanställa ett register över vilka fonder och stiftelser som är intressanta och assistera vid skrivandet av bidragsansökningar från dessa.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Övriga vinster En förhoppning är att med detta kunna höja nivån på förbundets ekonomiarbete ett steg. Genom ett bättre arbete med framtidsprognoser och annat beredningsarbete kan förbundsstyrelsen ges ett bättre underlag för beslut och även varnas om orosmoln med bättre framförhållning än idag. Med den ökade arbetstiden borde det även kunna finnas utrymme för sådant som inventariehantering. Idag saknas koll på vilka inventarier som förbundet har, vilket medför att i vissa fall ganska dyra föremål försvinner från förbundets ägo utan att någon märker det. Genom ett register över detta bör förbundet på ett bättre sätt kunna erbjuda rätt personer rätt materiellt stöd i deras arbete. Nödutgång För att denna kombinerade förbundsekonom-/distriktskanslisttjänst ska kunna fungera bra krävs kompetens inom många områden, såsom ekonomi, administration, pedagogik men kanske framför allt en känsla för det ideella arbetet, då det kommer att innebära mycket förtroendeskapande kontakt med de distriktsaktiva. För att gå vidare med en anställning bör vi känna oss trygga i att personen verkligen kommer att klara av arbetsuppgifterna. Om ingen attraktiv kandidat söker tjänsten bör vi inte chansa, utan backa och överväga en rekrytering vid ett senare tillfälle. Ekonomi Inledningsvis kan berättas att en sådan här anställning skulle kosta ca kr per år. Dock är det troligt att tjänsten kommer att självfinansieras med god marginal så gott som varje år. Framför allt kan det förväntas ge en stor vinst till Sverok och spelhobbyn i stort, även om det kan komma år då förbundet förlorar på det. I en bilaga till underlaget finns statistik över kostnadsutvecklingen för personal under de senaste åren. Kort kan sägas att personalkostnaderna kommer att bli högre än vad de tidigare varit och det är en stor fast kostnad att binda sig till. Samtidigt blir personalkostnadens relativa storlek densamma som under , innan den stora medlemsökningen. Se mer i bilagan. Dessutom kan man förvänta sig effekter av denna förändring som gör att andra budgetposter kan sänkas. Nedan redovisas ett diagram över vinster och kostnader som följer på det beslut som detta beslutsunderlag föreslår. Siffrorna är självfallet väldigt ungefärliga och kan variera stort mellan åren beroende på vilka projekt som är intressanta och hur landstingen beter sig. Tidsplan Den förhoppning som har diskuterats är att få igång det nya distriktsstödssystemet till årsskiftet och därmed kunna ta över distrikts ekonomihantering i samband med skiftet av räkenskapsår. Detta ger följande tidsplan: 26/8 Förbundsstyrelsebeslut.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) 27/8 Platsannons publiceras hos Arbetsförmedlingen, Sverok.se och i LSUs nyhetsbrev. 14/9 Stopp för ansökningar, genomgång av ansökningar och kallelser till intervju /9 Intervjuer med sökande. 1/11 Tillträde. 1/11-20/12 Inskolning, kontakt med distriktsaktiva, utformning av distriktsstödet. Jag yrkar att 1...en ekonom tillsvidareanställs med en inledande provanställning på sex månader, förutsatt att en lämplig person söker tjänsten och förutsatt att facklig motpart inte har invändningar vid en eventuell MBL-förhandling. 2...Daniel Andersson ges i uppdrag att göra en förstudie av ekonomihanteringsstödet till distrikten.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Bilaga: Personalkostnadsutveckling

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) 5. Beslut: Framtagande av löpande statistik Mötet beslutade att 1...Förbundsstyrelsen till varje möte ges en föreningsstatistisk rapport, med start när bra sådan finns. 2...Erik Hedberg ges i uppdrag att se över vad förbundsstyrelsen vill kunna få ut såväl löpande som situationsanpassad statistik på. 3...kanslichefen ges i uppdrag att säkra relevanta rutiner för att kvalitetssäkra statistiken. 4...kanslichefen ges i uppdrag att utveckla databasverktyg för att få fram statistik utifrån Erik Hedbergs översyn. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Framtagande av löpande statistik

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Beslutsunderlag: Framtagande av löpande statistik Av Daniel Andersson Att siffrorna för 2006 är dåliga och att inkomsterna för 2008 kan förväntas bli riktigt dåliga fick jag veta först den 7 augusti, trots att försämringen egentligen var uppenbar redan kring halvårsskiftet 2006 och fanns svart på vitt för flera månader sedan. Redan nu kan man tydligt se att siffrorna för 2007 är på väg att bli dåliga och att inkomsterna för 2009 följaktligen kan förväntas bli lägre än de för 2008, och om den trenden håller i sig och ingenting görs är det rimligt att anta att även siffrorna för 2008 (som börjar samlas in om ett drygt halvår tiden går fort) hamnar på samma nivå, ca 30-40% under toppnotering. Med detta vill jag peka på hur en förändring på färre nya föreningar per månad slår mot organisationen och kanske främst mot spelhobbyns förmåga att bedriva mer omfattande projekt ett par år in i framtiden och därmed på behovet av att, om förbundsstyrelsen vill arbeta långsiktigt och bibehålla en hög resurstillgång för Sverok och spelhobbyn förutsätter tillförlitlig och aktuell statistik över hur förbundets medlemsutveckling ser ut. Att som i år, tre-fyra veckor före inlämning av statsbidragsansökan, inse problemet och fundera över hur det kan åtgärdas är alldeles för sent, dels kan åtgärderna inte förväntas bli bra och dels är tiden för knapp för att åtgärderna ska kunna bli tillräckligt omfattande för att få nödvändig effekt. Något som försvårar framtagandet av statistik är att saker görs olika under olika år. Riksmötesavregistreringarna görs vid olika tillfällen under året och årsmötesrapporterna dyker upp vid skilda tillfällen under året, för att ta två exempel. För att få fram statistik där man kan göra riktigt bra jämförelser för samma månad olika år krävs det att rutinerna ser ut någorlunda likadant mellan olika år. Denna årsplanering för statistiskt relevanta uppgifter bör kanslichefen upprätta för att underlätta styrelsens arbete. Det finns ett flertal uppgifter som kan vara intressanta att få fram. Antal antagna/avregistrerade föreningar, antal som skickat in underlag, antal bidragsberättigade, antal medlemmar, utvecklingen av antagna föreningar fördelat på verksamhetsområden... Det som behöver göras här är en översyn av dels vad förbundsstyrelsen behöver veta för att få en god överblick av läget och dels av vad vi kan komma att vilja få fram vid någon enstaka tillfälle per år i syfte att göra fördjupade uppföljningar. Jag yrkar att 1...Förbundsstyrelsen till varje möte ges en föreningsstatistisk rapport, med start när bra sådan finns. 2...Erik Hedberg ges i uppdrag att se över vad förbundsstyrelsen vill kunna få ut såväl löpande som situationsanpassad statistik på. 3...kanslichefen ges i uppdrag att säkra relevanta rutiner för att kvalitetssäkra statistiken. 4...kanslichefen ges i uppdrag att utveckla databasverktyg för att få fram statistik utifrån Erik Hedbergs översyn.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) 6. Beslut: Huvuddirektiv för personal i Sverok Mötet beslutade att 1...fatställa Huvuddirektiv: Personal i Sverok Handlingar i ärendet Huvuddirektiv: Personal i Sverok

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Huvuddirektiv: Personal i Sverok Senast ändrad av förbundsstyrelsen Kapitel 1: Syfte och mål Syfte Detta dokument syftar till att ge riktlinjer för hur uppdrag delegeras till anställda och hur de anställdas arbete i Sverok ska fungera och hanteras. Mål Synliggöra och tydliggöra vilka olika arbetsuppgifter de anställda utför. Underställt huvuddirektivet är alla personaldirektiv rörande anställdas arbetsuppgifter och annat som detaljstyrs. Alla dokument som påverkar personal och personalens uppdrag ska samlas som bilagor till detta huvuddirektiv. Definiera förhållandet mellan förbundsstyrelsen och de anställda. Beskriva beslutsprocesserna kring anställda, hur ansvar och beslutsrätt delegeras samt vilket rapportansvar som finns. Genom ett delegerande arbetssätt frigöra förbundsstyrelsen från detaljstyrande av, samt ansvaret för, de anställdas direkta och dagliga arbete inom Sverok. Istället ska förbundsstyrelsen styra verksamheten och arbetet för anställda på en strategisk nivå genom direktiv, prioriteringar och personaldirektiv; främst detta huvuddirektiv. Vision Genom detta huvuddirektiv införs ett delegerande arbetssätt. I och med att förbundsstyrelsen ger arbetsuppgifter till de anställda så delegeras ansvaret för dessa till kanslichefen som får uppdraget att skriva och föreslå personaldirektiv för dessa uppdrag efter de målsättningar som förbundsstyrelsen förmedlar vid delegeringen. Vid förbundsstyrelsemöte beslutas sedan om personaldirektiven. Genom personaldirektiven delegerar Förbundsstyrelsen ansvar, beslutsrätt och rapportansvar till kanslichefen, som i sin tur ansvarar för att personaldirektiven genomförs och efterlevs. Intentionen är att kanslichefen, i den mån det bedöms effektivt, kan delegera vidare personaldirektiven och ansvar till lämplig anställd eller ideell resurs. I och med delegerandet av arbetsuppgift har Förbundsstyrelsen avsagt sig det direkta ansvaret och kan fortsättningsvis påverka genom beslut om ändringar i personaldirektiven, inte styra direkt genom direkta order till kanslichefen eller andra anställda. Om Kanslichefen delegerar ett personaldirektiven vidare delegeras också ansvar, beslutsrätt och rapporteringsansvar vidare inom det begränsade området vilket personaldirektiven reglerar. Tillfälliga förändringar bör givetvis undvikas men kommer att även i framtiden behöva lösas. Småbeslut kan delegeras inom ett ansvarsområde med eget personaldirektiven. Utveckling Detta huvuddirektiv har inte till syfte att föreviga en ordning, snarare synliggöra vad som gäller och därmed öppna upp för förändringar. Detta dokument är således en plattform för förändringsarbete och alla förändringar som rör anställda i stort eller anställdas arbetsuppgifter ska skötas via detta dokument. Anställda uppmanas att individuellt eller via samverkansmöten medvetandegöra Kanslichefen om förbättringsområden. Även medlemmar ges möjlighet att förändra i den nuvarande ordningen och uppmanas att ta kontakt med Kanslichef eller förbundsstyrelse. För den löpande översynen av huvuddirektivet ansvarar Kanslichefen. Det är Kanslichefens ansvar att dokumentet är aktuellt. Begrepp För att reglera anställdas verksamhet har Förbundsstyrelse flera typer av styrmedel. Utöver dessa kan det även finnas rutinbeskrivningar som tagits fram av kanslichefen och enskilda medarbetare. Huvuddirektiv Huvuddirektivet är styrelsens sätt att reglera de anställdas sammantagna arbetsuppgifter samt att delegera beslutsrätt och rapportansvar. Målet är att huvuddirektiven inte ska behöva ändras ofta utan snarare ses över någon gång om året.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Personaldirektiv Genom personaldirektiv klargörs vad en arbetsuppgift omfattar samt syfte, mål och tidsplan. Det kan både vara löpande uppdrag eller tidsbegränsade uppdrag som det delegerats beslutsrätt och rapportansvar för. Arbetsuppgifterna förmedlas generellt till kanslichef men kan i fall där den anställda ska ledas av annan än kanslichefen också förmedlas direkt till den anställda, exempelvis till en projektanställd. Policydokument Genom policydokument beskriver Förbundsstyrelsen processer, policys och andra rutiner som sällan behöver förändras. Dessa omfattar vanligen alla i förbundet och då även anställda, men även sådant som enbart omfattar de anställda. Förbundsstyrelse kan också delegera beslutsrätt inom dessa nedåt i ordergången. Rutindokument Genom rutindokument beskriver kanslichefen processer, policys och andra rutiner som följer av uppdrag som definieras av personaldirektiv. Tjänstebeskrivningar Genom tjänstebeskrivningar beskriver förbundsstyrelsen respektive anställds huvuduppdrag.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Kapitel 2: Beslutsprocess för delegering Ytterst ansvarig för att huvuddirektivet efterföljs är Kanslichefen, som också har tolkningsföreträde. Förändringar i huvuddirektivet och personaldirektiven kan endast göras av förbundsstyrelsen. De olika personaldirektiven kan ändras separat från huvuddirektivet och påverkar då de berörda anställda utan att huvuddirektivet behöver ändras. Förbundsstyrelsen beslutar om ändringar i personaldirektiv och huvuddirektiv. Alla personaldirektiv är bilagor till huvuddirektivet. Beslutsstruktur Verksamhetsplan beslutas av Riksmötet. Huvuddirektiv beslutas av Förbundsstyrelsen. Nya uppdrag beslutas av förbundsstyrelsen. Personaldirektiv beslutas av Förbundsstyrelsen. Hur personaldirektiven ska genomföras beslutas av kanslichef samt anställd inom delegerad arbetsuppgift. Övriga mindre ärenden beslutas av kanslichef samt anställd inom delegerad arbetsuppgift. Tillfälliga förändringar beslutas i ordning Förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef. Personalbudget beslutas av riksmötet. Tillsvidareanställningar beslutas av förbundsstyrelsen, som genom firmatecknare tecknar anställningsavtal för dessa. Tidsbegränsade anställningar inom delegerade uppdrag beslutas av kanslichefen, som även äger rätt att teckna anställningsavtal för dessa. Flöde vid delegering av arbetsuppgifter Detta är arbetsflödet för hur en arbetsuppgift delegeras och utförs. Riksmötet beslutar om verksamhetsplan, budget och andra frågor. Dessa beslut förvaltas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutar genom beslutsunderlag om ändring i Huvuddirektiv. Detta förvaltas av kanslichefen. Förbundsstyrelsen beslutar också om nya uppdrag. Kanslichef ger förbundsstyrelsen förslag på personaldirektiv. I undantagsfall kan även förbundsstyrelsen ge förslag på personaldirektiv. Kanslichefen beslutar om det dagliga arbetet. Förbundsstyrelsen beslutar om personaldirektiv. Kanslichefen förvaltar beslutade personaldirektiv och ansvarar för att dessa genomförs. Utförare, vilken kan vara anställd eller ideell, utför delegerade arbetsuppgifter och ansvarar för att rapportera om dessa till kanslichefen. Orderstruktur Denna orderstruktur finns för att identifiera vem som kan ta över rodret i situationer som inte är av normal natur, till exempel vid en kris. Denna form av nödbroms i orderstrukturen ska bara behöva användas i undantagsfall, men möjligheten ska finnas. Riksmöte tar beslut om verksamhetsplan, budget och andra förslag som riktats dit. Dessa beslut är normalt delegerade till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelse tar beslut om huvuddirektiv och personaldirektiv. Förbundsordförande kan vid händelser som inte är av normal natur, till exempel kriser, mediastormar och liknande akuta fall prioritera och besluta utanför huvuddirektiv och personaldirektiv. Kanslichef har ansvar för långsiktig planering och styrning och styr inom huvuddirektiv och personaldirektiv. Enskild anställd och ideell beslutar inom delegerade ansvarsuppgifter.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (84) Bilaga: Lista över personaldirektiv För att lösa de direktiv, uppdrag och rutiner som finns behöver Sverok ha anställda. Dessa samordnas genom Kanslichefens försorg. Varje anställd ska ha ett huvuduppdrag baserat på deras kompetens och de arbetsuppgifter de ska kunna lösa och regleras genom dennes tjänstebeskrivning. Dock kan anställda ges tillfälliga eller kontinuerliga uppdrag som inte har med deras huvudsysselsättning att göra. När förbundsstyrelsen beslutat om ett nytt personaldirektiv införs detta om bilaga utan att huvuddirektivet behöver ändras. Om ett personaldirektiv upphävs av förbundsstyrelsen tas det bort från denna lista utan att huvuddirektivet behöver ändras. Denna bilaga innehåller en lista över alla uppdrag som ingår i huvuddirektivet. I takt med att personaldirektiven beslutas läggs dessa till som bilaga till huvuddirektivet. Utvecklingsuppdrag Distriktsstöd (delansvar) Folkbildning Projektkoordinering Riksmöte (delansvar) Styrelsestöd Ekonomiuppdrag Arkivhantering Distriktsstöd Externfinansiering. Förbundets ekonomihantering Inventariehantering Riksmöte (delansvar) Specialbidragshantering Styrelsestöd Försäkringar Resebokning i ekonomiområdet Administrativa uppdrag Adressering Signaler Databas Föreningsadministration Hemsida Kanslilokal Kontaktnav Lagerhållning Personuppgiftsombud Pressklipp Riksmöte Statsbidragshanteringen Stora föreningar Styrelsestöd Utskick Övrig distriktshjälp

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 21:e Mars 2013 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 20:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Arbetsordning För kongressperioden Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti.

Arbetsordning För kongressperioden Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti. Arbetsordning För kongressperioden 2017-2019. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti. Inledning Arbetsordningen syftar till att klargöra hur vi valt att arbeta inom UNF. Den ska tydliggöra

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer