NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD"

Transkript

1 Arvid Eriksson Petra Fridman Magnus Rönning Alexandra Sterne Evelina Störe TKMJ48 Hållbar stadsutveckling NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD

2 Sammanfattning Allt fler människor bosätter sig i städer vilket leder till ökad resursförbrukning och ökade utsläpp. Transportsektorn bidrar i dagsläget till en omfattande miljö och hälsopåverkan samtidigt som vägar skapar barriärer i städer som försvårar framkomligheten för cyklister och fotgängare. Syftet med detta projekt är att utforma en mer hållbar trafiklösning i stadsdelarna Butängen och Saltängen i norra Norrköping för att minska dessa barriärer och skapa ett bättre trafikklimat. Inledande i projektet definieras hållbarhetsbegreppet och några övergripande strategier för hållbar utveckling. Detta för att ha en tydlig utgångspunkt för vad som önskas uppnås i det nya transportsystemet. Hållbar utveckling beaktas utifrån tre olika perspektiv; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. De övergripande strategierna som ligger till grund för arbetet innefattar i första hand att minska transportbehovet, i andra hand att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik, i tredje hand att försvåra för biltrafik och slutligen att göra den biltrafiken mer hållbar. En omvärldsanalys genomförs med utgångspunkt i de övergripande strategierna där olika trafiklösningar för ett mer hållbart transportsystem studeras i ett antal olika städer. I Houten har staden utformats på ett kompakt sätt så ingen bostad ligger mer än 2,5 km från centrumkärnan vilket har minskat transportbehovet. I Ockelbo har gratis kollektivtrafik införts vilket ledde till en markant ökning av resenärer som reser kollektivt. Ett exempel där biltrafik har försvårats är i Milano där bilarna endast får köra i en del av staden under vissa specifika timmar. I Norge har miljöskatter bidragit till att elbilar kan bli ett mer ekonomiskt alternativ, jämfört med många andra länder. Detta främjar således en mer hållbar biltrafik. För att skapa större trovärdighet för projektet hade omvärldsanalysen kunnat utökas med fler exempel. För att kunna ta fram en lösning anpassad till Norrköpings kommun studeras stadens förutsättningar. Norrköping karaktäriseras av dess spårvagnstrafik och har en strategi för hållbart resande som i första hand syftar till att minska ensamresor i bil. Utifrån de övergripande strategierna, omvärldsanalysen samt Norrköpings förutsättningar tas 5 olika konceptlösningar fram för kommunen. Dessa innefattar; Information och vaneskapande, Cykelstaden, Utökat spårvagnsnät, Parkeringsplatser och Begränsad framkomlighet med bil. Det första konceptet innefattar att inkludera invånarna i beslutsprocessen kring hållbart resande för att öka motivationen att utnyttja de nya systemen. Det kan dock finnas svårigheter kring att engagera invånarna och denna process skulle kunna underlättas om den kunde bli ett enkelt tillägg i personernas vardag. Det andra konceptet, Cykelstaden, innefattar olika åtgärder för att främja cykeltrafik. Bland annat att erbjuda citycykeluthyrning, så att cyklar alltid finns tillgängliga för den som vill cykla. För att ett sådant system ska fungera krävs ett visst användande och frågan är om Norrköping är tillräckligt stort för ett sådant system. Konceptet Utökat spårvagnsnät handlar om att skapa ett tillgängligt spårvagnsnät för invånarna i Butängen och Saltängen. Då denna spårväg finns på plats kan även sophämtning med spårvagn komma att bli ett alternativ i området. Konceptet Parkeringsplatser handlar om att försvåra för biltrafiken. Genom att minska P-talet och separera parkeringskostnaden från lägenhetskostnaden minskas incitamenten för att äga en bil. Detta skulle dock kunna bidra till att den sociala hållbarheten minskar till följd av minskad flexibilitet. Det sista konceptet, Begränsad framkomlighet med bil, innefattar åtgärder som ska minska genomfart av biltrafik för att bidra till en bättre stadsmiljö. Detta skulle kunna vara svårt att genomföra politiskt då det skulle kunna vara svårt att visa invånarna vinningen med detta förslag. Arbetet ska ses som inspiration för Norrköpings kommun men de framtagna förslagen kräver ytterligare studier innan implementering. i

3 Information och vaneskapande Cykelstaden - Inkludera invånarna i beslutsprocessen för att öka motivationen att nyttja systemen. - Främja cykeltrafik genom en god och lättillgänglig cykelinfrastruktur. Utökat spårvagnsnät - Integrera Butängen och Saltängen med det befintliga kollektivtrafiknätet samt utveckla detta för goda kommunikationer. Parkeringsplatser Begränsad framkomlighet med bil - Minska biltrafikens betydelse genom att införa åtgärder gällande parkeringsmöjligheter i Butängen och Saltängen. - Åtgärder som minskar genomfart av biltrafik för att bidra till en bättre stadsmiljö. Figur i. Övergripande illustration av konceptlösningar för trafiksystemet i Norrköping ii

4 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Hållbar utveckling Övergripande strategier för ett hållbarare transportsystem Minska transportbehovet Främja gång-, cykel- och kollektivtrafik Försvåra för biltrafik Hållbarare biltrafik Omvärldsanalys Minska transportbehovet Främja gång-, cykel- och kollektivtrafik Försvåra för biltrafik Hållbarare biltrafik Norrköpings förutsättningar Strategiska förutsättningar Fyrstegsprincipen Prioriteringsordning Hållbart resande Fysiska förutsättningar Konkreta förslag för Butängen och Saltängen i Norrköping Information och vaneskapande Cykelstaden Utökat spårvagnsnät Parkeringsplatser Begränsad framkomlighet med bil Integrerat stationsområde Diskussion Information och vaneskapande Cykelstaden Utökat spårvagnsnät Parkeringsplatser iii

5 8.5 Begränsad framkomlighet med bil Integrerat stationsområde Metodkritik Slutsats Källförteckning iv

6 1 Inledning Urbanisering har blivit en allt starkare global trend och idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Inom några årtionden beräknas denna siffra ha stigit till 70 procent (Stockholms stad, 2013). Med detta följer en allt mer omfattande resursförbrukning och ökande utsläpp i staden, om inte ett mer hållbart levnadssätt utvecklas. Bilanvändningen har de senaste decennierna ökat markant vilket lett till både en ökad miljöpåverkan från transportsektorn och ökade hälsoproblem (VTI, 2014). Miljöpåverkan innefattar främst utsläpp av koldioxid, svaveloch kväveoxid, vilka resulterar i en förstärkt växthuseffekt och försurning av mark och vattendrag (Naturvårdsverket, 2014). Vidare presenterar Naturvårdsverket (2014) påverkan såsom buller och luftföroreningar vilket har en mer direkt hälsoeffekt i städer och framför allt i innerstadsmiljöer. En annan aspekt värd att beakta är att vägar skapar barriärer i staden och gör det svårare för cyklister och gångare att ta sig fram (Naturvårdsverket, 2014) samtidigt som trafiken tar mycket plats avseende fordon, vägar, parkeringsplatser, etcetera. (Karlsson, 2011). 1.1 Bakgrund Med bakgrund i problematiseringen av urbanisering och transporter har projektgruppen antagit uppgiften att ge förslag till omformning av ett av nordöstra Norrköpings tekniska system, för att bana väg åt en mer hållbar stadsutveckling. Systemet i fråga är transporter med tillhörande mobilitet. Parallellt pågår planering av tre andra centrala tekniska system: energi/värme, avfallshantering/livsmedelsförsörjning samt vatten. Det är av vikt att samtliga system redan i planeringsstadiet ges förutsättningarna att integreras med varandra. Integration krävs även med den övriga staden och andra pågående projekt, med exempelvis Ostlänken i spetsen. Hur aktörer och processer påverkar utvecklingen i rätt riktning är också av intresse. Utredningen har sin utgångspunkt i Norrköpings kommun, men kommer att fokusera på områdena Butängen och Saltängen. Visionen med detta delprojekt är att med hjälp av transporter och mobilitet bidra till en mer hållbar stadsutveckling i Norrköping. Resultatet kommer även diskuteras på ett mer generellt plan. 1.2 Syfte Syftet med projektet är att ge förslag på en utformning av en mer hållbar trafiklösning i stadsdelarna Butängen och Saltängen i norra Norrköping. Trafiklösningen ska ta hänsyn till rådande förhållanden i stadsdelarna för att undersöka huruvida befintliga system kan komma att användas i den nya lösningen. Det nya systemet måste även ha en genomtänkt koppling till det övriga transportsystemet i staden. Denna trafiklösning ska sedan bidra till inspiration för Norrköpings kommun i planeringen av stadsutvecklingsprojektet i de två stadsdelarna. 1.3 Avgränsningar Projektet fokuserar på de stationsnära delarna av Norrköping: Butängen och Saltängen. Dock kommer systemgränsen att behöva utvidgas till stadens övriga transportsystem för att en integrerad lösning ska kunna tas fram. Utredningen fokuserar på transportsystem som mobilitet och kommunikationsmöjlighet: spridningsvägar och andra biologiska aspekter kommer inte beaktas. Huvudfokus vid framtagande av lösning ligger på ekologisk hållbarhet då det är inom detta område projektgruppen besitter mest kunskap. 1

7 2 Metod Till att börja med satte projektgruppen in sig i stadsutvecklingsprojektet i Norrköping samt byggde sig en kunskap om hur områdena Saltängen och Butängen ser ut idag. Genom att studera dessa områden byggdes även kunskap angående möjligheterna för förbättring av stadsdelarna ur hållbarhetssynpunkt. Därefter utfördes en brainstorming för att bolla idéer och komma igång med projektet. Detta genomfördes i ett tidigt stadie för att inte begränsas av litteraturen om vad som har fungerat och inte i tidigare projekt. Vidare utvecklades en måttstock för att bestämma vad projektgruppen menar med hållbar utvecklig, vilken presenteras i kapitel 3, och denna användes för att definiera vad det nya systemet ska uppfylla. När hållbarhetsbegreppet var definierat studerades övergripande strategier för att uppnå ett hållbart transportsystem. Dessa låg sedan till grund för resten av arbetet, dels då befintliga hållbara transportsystem studerades och även i framtagningen av åtgärdsförslag till Norrköpings kommun. Prioriteringsordningen som ligger till grund för framtagandet av lösningar i projektet är att i första hand minska transportbehovet, i andra hand öka gång-, cykel- och kollektivtrafiken, i tredje hand göra det svårare för bilister att ta sig fram och slutligen göra den befintliga biltrafiken hållbarare. Dessa övergripande strategier presenteras vidare i kapitel 4. För att komplettera brainstormingen samt för att få idéer och inspiration på innovativa lösningar studerades andra städers transportsystem. Detta för att sedan hitta en hållbar lösning för stadsdelarna som är aktuella för detta projekt. De städer som utfört projekt som studerades i detta arbete är Houten, Milano, Chengdu, Ockelbo och Valencia. Houten valdes för att belysa en trafiklösning där cykeltrafik prioriteras. Detta kompletterades med studier från Valencia där åtgärder vidtagits för att öka cyklismen. För att ta reda på hur kollektivtrafiken kan utvecklas studerades projekt i Ockelbo samt i Chengdu. I Chengdu har även biltrafiken begränsats, vilket även är centralt för projektet i Milano, och dessa projekt studerades för att ge insikt i hur detta kan genomföras. Därefter studerades Norrköpings transportsystem i sin helhet för att skapa en förståelse för vad som krävs av detta system i samhället, hur det kan konstrueras samt vilka förbättringsmöjligheter som finns i just de stadsdelarna som är aktuella för projektet. Även lokala fysiska förutsättningar studerades för att ta reda på vilka ramar som finns för projektet och som bör tas hänsyn till. Baserat på litteraturstudien och brainstormingen togs en rad olika åtgärder fram som på ett eller annat sätt bidrar till en hållbarare utveckling. Samtliga åtgärdsförslag återfinns i Bilaga 1. Utifrån definitionen av hållbar utveckling värderades de tre hållbarhetsaspekterna; socialt, ekonomiskt, och miljömässigt när åtgärderna sedan formulerades ner i olika konceptlösningar. Dessa konceptlösningar utformar ett transportsystem för Butängen och Saltängen som ska vara integrerat med det övriga transportsystemet i Norrköpings stad och bidra till ett hållbarare samhälle. Konceptlösningarna togs fram utifrån ovan nämnda övergripande strategier för ett hållbart transportsystem samt utifrån vad omvärldsanalysen visade. Dessa konceptlösningar består av Information och vaneskapande, Cykelstaden, Utökat spårvagnsnät, Minskat antal parkeringsplatser samt Begränsad framkomlighet med bil. Information och vaneskapande handlar om att minska transportbehovet och främja hållbarare transportmedel såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik. Två andra koncept som hamnar under kategorin för främjande av gång-, cykel- och kollektivtrafik är cykelstaden och utökat spårvagnsnät. Parkeringsplatser handlar om att försvåra för biltrafiken genom att minska antalet parkeringar och begränsad framkomlighet med bil handlar om att göra den befintliga biltrafiken hållbarare. Denna koppling åskådliggörs i Figur 1 nedan. 2

8 Vissa av de åtgärdsförslag som togs fram finns inte med i dessa konceptlösningar då de inte ansågs fungera väl i Norrköping i avseendet att de inte skulle bidra med någon markant hållbarhetsförbättring. Information & vaneskapande 1. Minska transportbehovet 2. Främja gång-, cykel och kollektivtrafik 3. Försvåra för biltrafik 4. Hållbarare biltrafik Cykelstaden Utökat spårvagnsnät Parkeringsplatser Begränsad framkomlighet med bil Figur 1. Koppling mellan övergripande strategier och konceptlösningar 3 Hållbar utveckling Hållbarhet är tidsberoende och tolkningar skiljer sig mellan olika personer och sociala sammanhang (Martens, 2006). Detta är en del av förklaringen till att hållbar utveckling saknar en entydig definition, och det finns minst 100 olika definitioner (Hopwood et al., 2005). Av detta följer att inte heller hållbar stadsutveckling är entydigt definierat. Denna rapport tar sin utgångspunkt i Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling, vilken säger att hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED, 1988) I Brundtlandrapporten står också att (fritt översatt) hållbar utveckling är inte ett fast tillstånd i harmoni, utan snarare en process i förändring...". Detta påvisar vikten av att värdera olika alternativ i förhållande till varandra. Vidare kommer hållbar utveckling betraktas utifrån tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social (WECD, 1988). Med utgångspunkt i dessa tre perspektiv tillsammans med Norrköping kommuns definition av ett hållbart trafiksystem, vilket beskrivs i kapitel 6, har ett ramverk för denna rapport arbetats fram. För att uppfylla den sociala dimensionen ska det trafiksystem som denna rapport ämnar föreslå vara tillgängligt, tryggt, säkert, flexibelt och uppmuntra kommuninvånarna till vardagsmotion. Vad gäller den ekologiska hållbarheten ska trafiksystemet hushålla med begränsade resurser och klimatpåverkan begränsas. Ett verktyg för detta är den prioriteringsordning som Butängen ska kännetecknas av: gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och till sist bil. Viktigast för att uppnå denna dimension är dock att jobba mot att minska transportbehovet. Den ekonomiska hållbarheten är inte lika prioriterat i detta arbete. Dock uppmärksammas vikten av att främja regional hushållning och skapa arbetstillfällen. 3

9 4 Övergripande strategier för ett hållbarare transportsystem Vilka åtgärder är nödvändiga att vidta för att arbeta mot ett hållbarare transportsystem? Forskningsprogrammet TransportMistra (2009) har tagit fram tre hållbarhetskomponenter som gör ett transportsystem mer hållbart: transportefterfrågan och/eller transportberoendet minskar hållbara transportsätt (cykel och kollektivtrafik för persontransporter, tåg och fartyg för godstransporter) främjas så att andelen ökar fordon och infrastruktur blir mer miljöanpassade/hållbara. Utifrån denna grund har fyra steg tagits fram för att göra transportsystemet i Norrköping mer hållbart. Det första steget är att minska transportbehovet. Genom att undvika att resor uppkommer undviks också miljöpåverkan. Det är dock oundvikligt att invånarna ibland kommer att behöva transportera sig så då är frågan hur detta sker mest hållbart. Det andra steget är att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik enligt Norrköping kommuns prioritetsordning genom att göra det lättare att använda dessa sätt att transportera sig på. Tredje steget är att försvåra för biltrafik. Både andra och tredje steget syftar till att öka antalet invånare som går, cyklar och åker kollektivt men i första hand ser vi att man självmant väljer något av dessa alternativ och i andra hand genom mer tvingande åtgärder. Slutligen föreslås åtgärder för att uppmuntra en hållbarare biltrafik då bilar utgör en stor del av dagens trafikslag och därmed är svårt att ersätta fullt ut på kort sikt. 4.1 Minska transportbehovet En av faktorerna som lyfts när det kommer till planering av hållbara transportsystem är det faktiska behovet av transporter. Nutida idéer inom stadsutveckling fokuserar ofta på förtätning och närhet till kollektivtrafik och för att just reducera behovet av transporter och se till att de transporter som ändå krävs kan göras med kollektivtrafik. Tre nyckelaspekter som ofta diskuteras då ett reducerat transportbehov eftersträvas är täthet, mångfald och utformning och har bland annat diskuterats av Cervero & Kockelman (1997). En ökad befolkningstäthet kan uppnås med hjälp av fysisk planering så att arbetsplatser, boende och service flyttas närmare varandra. De korta avstånden mellan de olika platserna man behöver besöka inbjuder då till alternativa färdmedel så som cykel eller gång. Vidare, ger tätare städer ett befolkningsunderlag till en mer välutvecklad och frekvent kollektivtrafik (Næss, 2012). Ytterligare en effekt som kan anses positiv ur ett hållbarhetsperspektiv är en underlättad integration vilket kan tänkas leda till en ökad social hållbarhet (Gordon & Richardson, 1997). Det måste givetvis till fler åtgärder än att bara bygga en tät stad för att reducera transportbehovet. En annan faktor som bör beaktas är mångfald, vilket delvis innebär att det måste finnas en välavvägd balans mellan boenden, arbetsplatser och service. Dessa funktioner måste då finnas inom ett överkomligt avstånd för att transportslag med miljöpåverkan, så som gång, cykel eller kollektivtrafik, ska uppfattas som attraktiva gentemot bilen. Med utformning avses den fysiska utformningen av staden och det kan exempelvis innebära att man bygger korta kvarter för att undvika trafikerade huvudstråk eller osäkra smågator. Ett annat exempel är att separera gång-, cykel och biltrafik för att underlätta för respektive trafikslag. 4.2 Främja gång-, cykel- och kollektivtrafik Att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik kan i vissa strategier handla om att göra det svårare att använda bilen och att det då, i jämförelse, upplevs mer attraktivt att gå, cykla eller ta bussen. De förslag som presenteras nedan försöker fokusera på att enbart göra gång-, cykel och 4

10 kollektivtrafiken mer attraktiv. På så sätt försvåras ingen transport men de mer hållbara alternativen kommer att prioriteras. VTI (2014) har undersökt vilka faktorer som påverkar cyklisters avsikt att cykla. Resultatet visade att för att övertyga människor om att cykla måste budskapet vara trovärdigt. Vidare, bör mer uppmärksamhet ägnas åt den fysiska miljön för att möjliggöra att cyklister kan ta sig fram på ett snabbt och bekvämt sätt. Slutligen påvisar VTI (2014) att åtgärder måste vidtas för att förbygga trafikolyckor och cykelstölder om cykelns attraktivitet ska kunna öka. Jonasson (2011) menar att det bästa sättet att öka användning av kollektivtrafiken är både genom fysiska infrastrukturlösningar och ökad information och service. Vidare, menar författaren att det är viktigt att parallellt även öka andelen personer som använder cykel eller går för att kollektivtrafiken på riktigt ska kunna konkurrera med bilen. För att ta fram förslag inom detta område så har faktorer som påverkar valet av transportsätt identifierats och förslagen kan ses som sätt att reducera inverkan av de faktorer som leder till att de hållbara transportsätten väljs bort. 4.3 Försvåra för biltrafik På grund av att samhället idag är utformat kring bilanvändning kan det krävas starkare incitament än tillgänglighetsökning för att användningen av alternativa färdmedel ska öka. Genom att införa olika slags hinder blir inte bilen ett lika attraktivt fortskaffningsmedel. Trivector (2010) menar att om transportmotståndet för ett visst transportsätt är stort så blir efterfrågan på förflyttningar med detta medel mindre. Följaktligen blir de färdmedel som erbjuder hög transportstandard mer attraktiva än de som erbjuder sämre standard. Om biltrafiken försvåras är det dock viktigt att människors resebehov kan tillgodofyllas med hjälp av andra trafikslag, såsom kollektivtrafik och cykel. 4.4 Hållbarare biltrafik Om en resa väl måste ske med bil bör förnyelsebara drivmedel prioriteras och uppmuntras för att minska utsläppen av lokala föroreningar samt globala växthusgaser. Ett sätt att göra detta är att förmånsbeskatta bilar som betraktas ha lägre miljöpåverkan (SOU, 2004). Det finns olika sätt att bedöma vad som är miljöbilar och inte och vad som bör betraktas som ett förnybart drivmedel och inte. Detta är en pågående diskussion i samhället och miljöpåverkan från ett visst fordonsslag beror helt på vilket val av systemgränser som görs. Exakt vilka alternativa drivmedel som används är inte av stor vikt i denna rapport, förutsatt att fossila bränslen ersätts, och behandlas därmed inte. Ett annat sätt att uppnå en hållbarare biltrafik är att främja samåkning. Detta minskar trafikarbetet vilket i sin tur också ger besparingar på privatekonomin och medför dessutom en ökad trafiksäkerhet (Trivector, 2002). 5 Omvärldsanalys En omvärldsanalys har genomförts för att kunna belysa framgångsrika exempel på åtgärder som har reducerat biltrafiken eller gjort alternativa transportmedel attraktivare i jämförelse med bilen. Denna analys är byggd på prioriteringsordningen för att nå ett hållbarare transportsystem som presenterats ovan. De två exempel som tas upp i detta kapitel är Milano där kommunen har infört kraftfulla begränsningar av biltrafiken i ett avgränsat område och Houten i Nederländerna. 5.1 Minska transportbehovet Houten är en stad i centrala Nederländerna med invånare (2011). Här började utformningen av ett unikt trafikflöde ske redan under 1970-talet, vilket har medfört att staden idag utgör det största låghastighetsområdet (eng: slow-traffic cell) som är känt. Nyckeln till det fungerande 5

11 konceptet är stadens kompakta geografiska utformning med tillhörande cykelinfrastruktur. Bilar kan bara köra in i ett distrikt via en entré från vägen runt staden, medan cyklisterna kan åka var de vill via cykelväg i centrum (dessa syns som de röda respektive gula linje i Figur 2). Ingen bostad ligger mer än 2,5 km från citykärnan vilket medför att alla invånare kan komma till centrum på mindre än 10 min med cykel. Vidare ges gångare och cyklar företräde. Figur 2. Bil- och cykelvägar i Houten. 5.2 Främja gång-, cykel- och kollektivtrafik Houten är också ett bra exempel för att visa betydelsen av att prioritera cykeltrafiken. Möjlighet att åka in med cykel på tågstationen och det generösa antalet cykelparkeringar (3000) har medfört att 62 procent anländer till stationen med cykel. Inne i stationsbyggnaden finns även cykelbutiker med möjlighet till reparationer samt övervakningssystem för ökad säkerhet. I Ockelbo kommun har avgiftsfri kollektivtrafik i kombination med ökad turtäthet testats. Projektet resulterade i att resandet ökade från till resenärer på fem år, samtidigt som kommunens kostnader hölls konstanta. (Gunnarsson, 2012) Internationellt återfinns Chengdu, även kallad Hibiskusstaden, i sydvästra Kina som har arbetat intensivt för att förbättra den intensiva kollektivtrafiken. För att effektiv kollektivtrafik ska kunna erbjudas till stadens 5,29 miljoner invånare trafikeras busstrafiknätet av nästan stadsbussar på 269 olika linjer. Genom att minska kostnaden för resenärer ansågs nyttjandet av kollektivtrafiken öka, vilket ledde till att stadens äldre tillåts åka kostnadsfritt i hela staden och resenärer kan åka på upp till tre linjer inom två timmar till priset av en resa. Senare implementerades flertalet gratislinjer och resenärer mellan klockan 05:00-07:00 tillåts åka gratis på alla busslinjer för att minska trängseln i morgontrafiken. (Tao, S 2013) Staden Valencia i östra Spanien erbjuder invånarna och besökarna ett omfattande system för citycykeluthyrning. Med 276 cykelstationer och 2750 cyklar finns det goda möjligheter att ta sig dit man vill på cykel (Valenbisi, 2014). Årskostnaden för att använda systemet är 250 SEK och cyklarna får användas 30 minuter per gång. Efter det behöver cykeln lämnas på en station, annars tillkommer en extraavgift. Om slutdestinationen inte är nådd går det bra att efter 30 minuter byta cykel och på så vis erhålla mer transporttid. Som komplement till cyklarna finns tillgång till en app där användaren kan hitta stationer med lediga cyklar (Valenbisi, 2014). Liknande system återfinns i flera städer i samma storleksordning som Valencia, exempelvis Stockholm (City bikes, 2014). 6

12 5.3 Försvåra för biltrafik I Houten är personliga motorfordon inte tillåtna i stadens centrum, utan dessa är reserverade för fotgängare. Kommersiella fordon får göra dagliga leveranser under begränsade tider. Nära 40 % av alla invånare i den ursprungliga delen av Houten använder sin cykel dagligen. Tack vare Houten kompakta form, tät bebyggelse (~25 bostäder/ha), och det utarbetade cykelnätverks Houten väljer stadens invånare cykling och promenader för de flesta av sina resor till den innersta delen av staden. Ett annat framgångsrikt exempel på en begränsning av biltrafiken är Milano. I centrala Milano har kommunen har gjort ett 8,2 km 2 stort område till en zon med begränsad trafik (LTZ, limited traffic zone). Biltrafiken är begränsad till särskilda timmar och bilar som kör in i zonen registreras via registreringsskylten och det kostar, med några undantagna fordon, 5 att köra in i området. De intäkter som har genererats har delvis gått till att förbättra kollektivtrafiksystemet, vilket då har blivit en positiv effekt av konceptet. Intäkterna är också avsedda att användas till byggnation av cykelbanor och gågator för att främja gång- och cykeltrafik ytterligare. Andra positiva effekter har varit färre felparkerade bilar, minskat buller, lägre partikelnivåer i luften och färre trafikolyckor. Projektet i Milano inspirerar kanske även Norrköping att ha begränsad biltrafik i de nyplanerade centrumområdena Butängen och Saltängen. Staden Chengdu arbetar inte enbart för att öka tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer, utan de har även behövt minska mängden biltrafik. Genom att införa dagar med restriktioner på vilka bilar som får trafikera stadens vägar, baserat på bilens registreringsnummer, minskar bilens betydelse i stadsområdet. (Tao, 2013) 5.4 Hållbarare biltrafik I Norge har stort fokus legat på att öka antalet elbilar under en längre tid, vilket har tacklats utifrån många olika aspekter. Ekonomiska faktorer så som borttagna inköpsskatter så som moms och miljöskatter gör att elbilen blir ett mer ekonomiskt alternativ än i många andra länder. Än mer att spara återfinns under användning då elbilar får använda publika parkeringsplatser kostnadsfritt och inte behöver betala vägtullavgifter. Det är dessutom enklare att åka runt i städerna då de får använda buss- och taxivägar, vilket kan minska restiden väsentligt under rusningstrafik. (Valøen, 2008) 6 Norrköpings förutsättningar I Sverige råder kommunalt självstyre med planmonopol (Magnusson, 2011), vilket innebär att makten att påverka den byggda miljön i Sverige finns på kommunal nivå snarare än på nationell nivå. Detta ger exempelvis uttryck då städerna tillhandahåller och kontrollerar transportsystem och landanvändning i stor utsträckning (Anders, 1991). Detta är en av anledningarna till att det i Sverige är fördelaktigt att arbeta med hållbar stadsutveckling på stads(dels)nivå istället för på regional, alternativt nationell, nivå. För att kunna anpassa lösningen till de förhållanden som råder i Norrköpings kommun har först de mål och planeringsverktyg som kommunen har identifieras. Vidare, presenteras de fysiska förutsättningar i stadsdelar Butängen och Saltängen. 6.1 Strategiska förutsättningar All information i detta kapitel är tagen från Norrköpings kommuns hemsida (Norrköpings kommun, 2014) om inget annat anges. Norrköpings och Linköpings kommun har en gemensam klimatvision som innefattar att man ska planera mer klimatmedvetet, alltid välja förnybara energikällor inom transport- och energisystem 7

13 samt öka klimatengagemanget hos boende och verksamma i kommunen. Vidare har Norrköpings kommun satt upp en mer specifik framtidsvision om ett trafiksystem som är anpassat för gående, cyklister och kollektivtrafik och där bilen används mindre och drivs på förnyelsebara drivmedel. För att konkretisera denna vision har fyra övergripande mål satts upp för trafiksystemet i Norrköping: 1. Minska antalet allvarligt skadade och döda i trafiken 2. Kraftigt öka andelen resor med de prioriterade trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik och minska andelen resor med biltrafik 3. Underskrida med marginal miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar samt riktvärdena för buller 4. Öka kommunens attraktivitet, trygghet och tillgänglighet genom ett trafiksystem som samspelar med omgivningen. För att uppnå dessa mål och göra transportsystemet mer hållbart, arbetar Norrköpings kommun med tre planeringsverktyg; fyrstegsprincipen, prioriteringsordning och hållbart resande. De två första verktygen förespråkar ett effektivare utnyttjande av dagens trafiksystem, medan det sista verktyget syftar till att påverka människors beteenden och trafikrörelser Fyrstegsprincipen Fyrstegsprincipen innebär att man arbetar utefter fyra steg vid utveckling av transporter enligt följande (Trafikverket, 2014): 1. Tänk om. Först och främst ska åtgärder övervägas som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Detta koncept benämns numera ofta som Mobility Management 1. Exempel: transportsnål bebyggelseplanering. 2. Optimera. I andra hand ska åtgärder genomföras som mer effektivt utnyttjar den existerande infrastrukturen. Exempel: signalprioritering och hastighetsändringar. 3. Bygg om. Om de ovanstående stegen inte kan uppfylla behovet ska ombyggnationer ske. Exempel: byggnation av refuger för att minska hastigheten. 4. Bygg nytt. I sista hand ska nybyggnationer ske. Exempel: nybyggnation av vägar Prioriteringsordning Norrköpings kommun jobbar efter följande prioriteringsordning för trafikslagen: 1. Gång och cykel 2. Kollektivtrafik 3. Biltrafik Hållbart resande Hållbart Resande är ett arbetssätt för att öka andelen hållbara resor med fokus på att minska ensamåkande i bil och i första hand resa med hållbara färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik. 1 Se för mer information om konceptet Mobility Mangaement 8

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom ramen för LundaMaTs 2003-2005 i Lunds

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom LundaMaTs 2003-2005 i Lunds kommun Papper

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Destination framtiden Färder i framtiden DESTINA TION FRAMTIDEN Destination framtiden Destination framtiden

Destination framtiden Färder i framtiden DESTINA TION FRAMTIDEN Destination framtiden Destination framtiden KFB-Rapport 2000:66 Destination framtiden Vägar mot ett bärkraftigt transportsystem Jonas Åkerman Karl-Henrik Dreborg Greger Henriksson Sven Hunhammar Mattias Höjer Daniel Jonsson Åsa Moberg Peter Steen

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning RE M ISSV E RS Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådsunderlag december 2006 ION Titel: Konsekvensbedömning

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer