FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE"

Transkript

1 FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE

2 Allmänna anvisningar 2 (19) FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY:S (FSS) OCH FORTUM ESPOO DISTRIBUTION OY:S (FED) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE (Uppdaterad ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESIKTNING AV ELINSTALLATIONER Ibruktagningsbesiktning Certifierings- och periodiska besiktningar ANMÄLNINGAR OM ELANSLUTNINGAR Elentreprenörens och anläggningsinnehavarens anmälningar till Fortum och TUKES? Varför görs registreringsanmälan? Till vem och hur görs anmälan? När ska anmälan göras? ELLEVERANS Allmänt Tillgång till el och nödvändiga handlingar Anslutningsavtal Avtal om nättjänst och elförsäljning Slutliga ritningar som lämnas till Fortum ELANSLUTNING Leveransgräns Mätplats Leverans av anslutningskabel och mätcentral Kundtransformator Produktionsanläggningar som kopplas till distributionsnätet Fördelnings- och undermätning MÄTNING AV ELENERGI Allmänt Minskning av primärsäkring från över 63 A till max 63 A eller mindre Mätkopplingar LEVERANSSTYRNING MÄTTRANSFORMATOR Lågspänningsmätning Allmänt Märkbelastning på sekundärsidan Omvandlingstal...13

3 Allmänna anvisningar 3 (19) 7.2 Högspänningsmätning Allmänt Märkbelastning Omvandlingstal PLINTAR OCH LEDNINGAR FÖR MÄTNING CENTRALER MED MÄTUTRUSTNING Mätartavla Kapsling PLOMBERING AV ELCENTRAL OCH MÄTUTRUSTNING Allmänt Förfarande vid brytning av plombering ELVÄRME Värmestyrning KOMPENSERING AV REAKTIV EFFEKT OCH STÖRNINGSSKYDD FÖR FREKVENSOMRIKTARE Allmänt Anvisningar för kompensering LÅSNING PRODUKTBYTE KONTAKTUPPGIFTER...18

4 Allmänna anvisningar 4 (19) 1 BESIKTNING AV ELINSTALLATIONER 1.1 Ibruktagningsbesiktning Den entreprenör som utfört installationsarbetet ska alltid själv granska installationerna innan de tas i bruk eller överlåts till andra. Besiktningsprotokoll ska upprättas för anläggningsinnehavaren såvida det inte rör sig om obetydliga arbeten. Protokollet ska innehålla identifieringsuppgifter om objektet, en redogörelse om att elanläggningen uppfyller lagar och bestämmelser, en allmän beskrivning av besiktningsmetoderna och besiktningens testresultat. Den som utför besiktningen ska underteckna besiktningsprotokollet. 1.2 Certifierings- och periodiska besiktningar Enligt handels- och industriministeriets beslut (517/96) ska man utöver ibruktagningsbesiktningen utföra en certifieringsbesiktning på nya elanläggningar i klass 1, 2 och 3 samt vid ändringsarbeten då arbetsområdets överströmsskydd överstiger 35 A (eller 250 A på objekt där driftsledare krävs). Om det gäller ett explosionsfarligt utrymme i klass 3, en operationssal eller dylik, ska en certifieringsbesiktning dock alltid utföras när det krävs ett protokoll över ibruktagningsbesiktning för ändringsarbetet. Certifieringsbesiktningar får utföras av auktoriserade besiktningsmän och auktoriserade organ med undantag av anläggningar i klass 3a, på vilka de endast får utföras av auktoriserade organ. På elanläggningar i klass 1 och 2 kan besiktningen göras inom tre månader från den egentliga ibruktagningen. Ett intyg över certifieringsbesiktningen ska ges till entreprenören och anläggningsinnehavaren. Elentreprenören ska se till att certifieringsbesiktning beställs. Med undantag av explosionsfarliga utrymmen som kräver kemikalietillstånd (klass 3a) behöver certifieringsbesiktningen inte utföras av en extern part om elentreprenören beviljats rätt att certifiera arbetet. Entreprenörer med rätt till certifiering av eget arbete ska bl.a. använda ett kvalitetssystem som har bedömts opartiskt. Anläggningsinnehavaren har ansvaret för beställning av periodiska besiktningar. Periodisk besiktning ska utföras med intervaller av femton år inom klass 1, tio år inom klass 2 och fem år inom klass 3. 2 ANMÄLNINGAR OM ELANSLUTNINGAR 2.1 Elentreprenörens och anläggningsinnehavarens anmälningar till Fortum och TUKES? Enligt elsäkerhetslagen ska registeranmälningar om elanläggningen göras till elsäkerhetsmyndigheten eller/och distributionsnätbolaget på vars ansvarsområde elanläggningen är belägen i de fall som ministeriet har bestämt.

5 Allmänna anvisningar 5 (19) Anmälan till nätbolaget (blanketten för allmänna uppgifter) gäller koppling till nätet, mätare, ändring av huvudsäkring och återinkoppling av en fastighet som skilts från nätet. 2.2 Varför görs registreringsanmälan? Den som bygger en elanläggning ska göra en registreringsanmälan om alla nya anslutningar. Anmälan ska innehålla uppgifter om anläggningens typ, innehavare, byggare och besiktningsman, som behövs för tillsyn av elsäkerheten och utredning av eventuella skador. Besiktningsmannen ska göra motsvarande anmälningar om utförda certifierings- och periodiska besiktningar. 2.3 Till vem och hur görs anmälan? Registreringsanmälningar görs till Fortum för anläggningar inom klass 1a 2b och till TUKES inom klass 2c 3. Det enklaste anmälningssättet är en elektronisk anmälan på adressen: (på svenska Eventuella bilagor kan skickas samtidigt med anmälan (maximal storlek 7 * 0,5 MB). Registreringsanmälningar till TUKES ska lämnas på verkets blankett: SL 2 Anmälan till elanläggningsregistret. 2.4 När ska anmälan göras? Registreringsanmälan om en ny anslutning ska göras inom en månad efter att elanläggningen slutligen tagits i bruk. Mätnings- och inkopplingsbegäran för nya och ändrade anslutningar ska göras minst 2 veckor före önskad inkopplingstid med blanketten för allmänna uppgifter, som skickas till Fortum. När blanketten är fullständigt ifylld fungerar den i sig även som registreringsanmälan om en ny anslutning. Om huvudsäkringens storlek ändras ska en blankett för allmänna uppgifter ifyllas och skickas omedelbart efter bytet av säkringsstorlek. Ändringar i systemet kräver mätaravläsning och detta kan endast ske efter att en skriftlig anmälan tagits emot. Vid certifierings- och periodiska besiktningar kan registreringsanmälan göras inom tre månader efter den egentliga ibruktagningen.

6 Allmänna anvisningar 6 (19) 3 ELLEVERANS 3.1 Allmänt Eldistributionsverksamheten styrs av avtalsvillkor som är baserade på elmarknadslagen och fastställda av Energimarknadsverket. När en ny elanslutning byggs och kopplas till elnätet tillämpas de allmänna villkoren för anslutning av elförbrukningsplatser (AV 05), Energimarknadsverkets beslut om metoder för prissättning av anslutningsavgifter och Fortums anslutningsavgifter inklusive villkor. Förutom anslutningsavtalet krävs gällande avtal om elförsäljning och nättjänster för elleverans till förbrukningsplatsen. Kunden kan köpa elen från önskad elleverantör. För elförsäljningens del gäller de allmänna kraven och rättigheterna i allmänna försäljningsvillkor EFV 2010 och för överföringstjänsternas del nättjänstvillkoren NTV Villkor Villkor för anslutning av elförbrukningsplatser AV 05 Nättjänstvillkor NTV 2010 Elförsäljningsvillkor EFV 2010 Elleveransvillkor ELV 2010 Centralt innehåll Anslutningsavtal, anslutningsavgift, upprätthållande av anslutning, anslutande, dröjsmål vid inkoppling av anslutning, driftsäkerhet, överföring av avtal, ändring av avtalsvillkor, avgörande av tvister Nätavtal, mätning, fakturering och avbrytande av nättjänsten, dröjsmål och fel i nättjänst, ersättning för skador och standardersättning, ändring av avtalsvillkor, överföring och upphörande av avtal Försäljningsavtal, fakturering och avbrytande av elförsäljning, ändring, överföring och upphörande av försäljningsavtal Totalleverans av el. Innehåller villkor för både elförsäljning och nättjänst. 3.2 Tillgång till el och nödvändiga handlingar Fortum börjar leveransförberedelserna när bolaget fått uppgifter om byggandet, platsen och objektets tekniska aspekter. Uppgifterna ska lämnas till nätinnehavaren för bedömning i tillräcklig god tid före önskad anslutningstidpunkt. Centrala uppgifter handlar om anslutningskabel, huvud/mätcentraler och mätning när huvudcentralens märkström överstiger 63 A.

7 Allmänna anvisningar 7 (19) Följande handlingar ska lämnas till Fortum: Blankett för allmänna uppgifter med eventuella bilagor lämnas när distributionsnätet är färdigt och objektet kan kopplas in Situationsplan, huvud- och mätscheman när anslutningen överstiger 63 A Planer över kundtransformator, inklusive situationsplan, huvudschema, med uppgifter om mätning, och transformatorns konstruktionsritning. Dessutom ska kraven på transformatorutrymmet redas ut med nätbolaget innan utrymmet byggs. 3.3 Anslutningsavtal Anslutningsavtalet är en överenskommelse mellan abonnenten och Fortum om anslutning av anläggningen till distributionsnätet. Avtalet följer allmänna villkor för anslutning av elförbrukningsplatser (AV 05) och gällande villkor enligt prislistan för avslutningsavgifter. Anslutningsavtalet utgör en överenskommelse om bl.a. anslutningsavgift, anslutningstid och anslutningens leveranstid. Anslutningsvillkoren kan kompletteras med särskilda villkor i de specifika fallen. Tekniska anslutningsanvisningar ges i avsnitt 4. Tidsperioden mellan dagen då anslutningsavtalet ingås och dagen då anslutningen levereras ska vara tillräcklig för slutförande av nätbolagets praktiska åtgärder. Blanketten med allmänna uppgifter ska lämnas till nätbolaget minst 2 veckor före önskad anslutningstid. 3.4 Avtal om nättjänst och elförsäljning Fortum kopplar förbrukningsplatsen till elnätet enligt anmälan på blanketten för allmänna uppgifter, som skickas av elentreprenören. Inkoppling förutsätter att abonnenten har avtalat om elleverans och nättjänst. Användning av vissa elanläggningar ska avtalas med nätbolaget på förhand enligt i elleveransvillkoren ELV Sådana är bl.a. motorer och kompressorer med stor startström jämfört med huvudsäkringens storlek samt generatorer. I glesbygdsområden finns skäl att på förhand säkerställa störningsfri drift av värmepumpar. Inmatning på distributionsnätet från reservkraftaggregat ska förhindras effektivt genom tekniska metoder. 3.5 Slutliga ritningar som lämnas till Fortum Fortum varken tar emot eller arkiverar slutliga ritningar. 4 ELANSLUTNING 4.1 Leveransgräns Anslutningspunkter i lågspänningsanslutningar är fördelningsskåp vid tomt- eller byggplatsgräns, luftledningsstolpe (anslutningar på nätsidan ingår i Fortums

8 Allmänna anvisningar 8 (19) 4.2 Mätplats leverans), jordkabel eller transformator. I 20 kv anslutningar är anslutningspunkten (last)frånskiljarens anslutningar på nätsidan i kundtransformatorn. Den mest lämpliga mätcentralen och platsen är en s.k. tomtcentral som placeras vid tomtgränsen. Då är den som sådan lämplig för användning under byggtiden och för slutlig användning. Alternativa placeringar är en yttervägg som är väl skyddad mot sol och regn eller ett tekniskt utrymme med direkt utgång (närmare upplysningar om låsning finns i avsnitt 13). Mätcentralen får inte placeras i bolagets stolpe. Mätcentralen får inte heller installeras i ett låst utrymme, såsom hall/tambur, garage, förråd eller carport. När en mätcentral moderniseras vid ombyggnad placeras den likadant som på andra objekt. 4.3 Leverans av anslutningskabel och mätcentral Anslutningskabeln är kabeldelen mellan en i anslutningsavtalet överenskommen anslutningspunkt och huvudcentralen. Byggaren kan avtala om leverans och byggande med önskad elentreprenör. Anslutningskabeln ingår inte i anslutningsavgiften. Anslutningskabeln ägs och underhålls av Fortum, såvida inte annat undantagsvis avtalas. Om kabelns skyddsbrytare används som huvudsäkring måste man utreda om kortslutnings- och selektivitetskraven uppfylls. Anslutningskabelns dimensionering Anslutningskabeln ska dimensioneras och byggas på det sätt som nätbolaget kräver. Elplaneraren och elentreprenören ska beakta dimensionskraven i SFS när elanläggningen dimensioneras. Anslutningskabelns struktur, tvärsnittsarea och installationssätt ska motsvara nätbolagets krav. I ett helt nytt nät är enfas kortslutningsström minst 250 A och i ett gammalt nät 180 A. Vad gäller fritidsbostäder och specialanslutningar tillämpas kraven i standardserien SFS 6000 i de specifika fallen. Vår tekniska kundtjänst kan ge upplysningar om anslutningsspecifik enfas kortslutningsström. Skydd av anslutningskabel Abonnenten ska bygga anslutningskabeln på egen bekostnad från anslutningspunkten och framåt, vilket även inkluderar grävarbetet. Diket ska vara minst 0,8 m djupt. Kabeln täcks runtom med stenfri sand. Kabelns varningsband placeras på ca 30 cm djup. I grovjord ska kabeln skyddas med en ränna i minst skyddsklass C eller läggas i ett rör försett med dragtråd och med en diameter på minst 110 mm. Om kabeln finns 0,5 0,7 m under den slutliga marknivån ska kabeln skyddas med en ränna i minst skyddsklass C eller läggas i rör. Om kabeln lämnas på endast 0,3 0,5 m djup ska en ränna i skyddsklass A (kraftigt skydd) eller plaströr användas. På berg

9 Allmänna anvisningar 9 (19) ska kabeln skyddas med rännor av metall som fästs i berget och på vilka ett betongskikt gjuts. Vi råder alla (även om jordarten eller kabeldjupet inte kräver) att lägga anslutningskabeln i plaströr för hela tomtdelen. I anslutningar med lågspänning när kabeln är mindre än 150 mm 2 används rör med en diameter på minst 110 mm. Vid större tvärsnittsarea ska röret vara minst 140 mm och när det gäller 20 kv kabel 160 mm. Den minsta anslutningskabeln är AXMK 4 x 25 eller Cu 16 mm 2. Fasfärgerna är brun, svart, grå eller svart och fasnummer. Vid indragning ska skyddsröret vara minst JM 50. Anslutningar över 63 A byggs utan en förlängning vid tomtgränsen. Om anslutningskabeln är AXMK 4 x 50 eller större ska man vid indragning använda ett rör med en diameter på minst 110 mm. Då läggs en kanal under huvudcentralens golv för att underlätta kabelinstallationen. Särskilt uppmärksamhet ska fästas vid rörmonteringens noggrannhet. Röret får endast ha en böj och böjradien får inte vara mindre än 0,5 m. Utomhus måste röränden nå utanför tjälisolering, asfalt, plattor, trappor eller dylikt. I långa rördragningar läggs dragtråd. Det är förbjudet att använda dräneringsrör i rördragningar för el. När anslutningskabeln dras ned från stolpen ska man använda förhöjda fästen (stolpspik för hängspiralledning) och buntning för flertalet kablar. Koppling till nätet Fortum kopplar inte på spänningen till anslutningskabeln om kabelinstallationen inte uppfyller de ovan angivna kraven. Kabelförlängningen vid anslutningspunkten ingår i nätbolagets anslutningsleverans. I luftledningsanslutningar (nätbolagets stolpe vid tomtgräns) fästs anslutningskabeln till stolpen av nätbolaget eller en av bolaget auktoriserad entreprenör till den del stolpklättring krävs vid installationen. Kundens entreprenör ska då endast svara för fastsättning av kabeln på stolpen utgående från marknivån och för tillbehören (inkl. kabelns skyddsjärn) samt för att anslutningskabel (ca 10 m) tillhandahålls för koppling till nätet. Samma förfarande tillämpas i övriga fall då klättring i nätbolagets stolpe krävs. 4.4 Kundtransformator Transformatorn ska uppfylla SFS-standardernas krav och branschens rekommendationer. Fastighetsägaren svarar för användning och underhåll av transformatorn. Fortum administrerar byggandet av högspänningsdelen (20 kv) samt drift och underhåll av nätet fram till anslutningspunkten, såvida inte annat avtalas i enskilda fall. Anslutningspunkten är (säkringslast)frånskiljarens anslutningar på nätsidan i kundtransformatorn. I tätortsområden är 20 kv-näten i allmänhet ringnät.

10 Allmänna anvisningar 10 (19) Då ska två (i separat avtalade fall tre) celler reserveras för nätbolaget i kundtransformatorn. Nätbolaget och abonnenten avtalar separat om kostnaderna för den tredje cellen. Kundtransformatorer med en effekt under 2 megawatt kan anslutas till nätet om säkringsfrånskiljare används. I anslutningar med en transformator på minst två megawatt eller flera transformatorer ska relästyrda brytare användas. Kundens högspänningskablar ska skyddas med överströms- och jordfelsskydd så att kundens nätfel inte medför avbrott i distributionsnätet. Installationsvärden för skyddet ska avtalas med nätbolaget. Alla apparatmärkningar, anläggningsbeteckningar och lås som avser transformatorn ska följa bestämmelserna om elsäkerhet. Testprotokoll ska lämnas till nätbolaget innan spänningen kopplas på. Transformatorns huvudschema ska sättas upp på både låg- och högspänningssidan. Dessutom ska transformatorn/transformatorcellerna förses med synliga Asiakasmuuntamo (Kundtransformator)-skyltar. Debiteringsmätningen ska finnas på högspänningssidan. Mätcellens utrustning ska kunna göras spänningslös med transformatorfrånskiljare eller brytare. Transformatorn ska förses med arbetsjordningsapparat och spänningsprovare. 4.5 Produktionsanläggningar som kopplas till distributionsnätet Avtalsvillkor och tekniska krav gällande produktionsanläggningar som drivs parallellt med distributionsnätet ska utredas med nätbolaget innan anläggningarna byggs. Inte ens små kraftverk får lämnas att ensamma mata distributionsnätet. Kraftverket ska skiljas från nätet automatiskt när inmatningen avbryts från distributionsnätsidan. Närmare anvisningar och nätanslutningskrav för produktionsanläggningar finns på adressen: 4.6 Fördelnings- och undermätning Om flera mätningar görs på anslutningssidan ska mätningarna i regel vara individuella undermätningar (mätning där förbrukningen skiljs från mätningen på anslutningens huvudförbrukningsplats). Då syns den individuella förbrukningen inte i en eventuell huvudmätning. Fördelningsmätning (mätning då förbrukningen ingår i huvudförbrukningsplatsens huvudmätning) är tillåten om det är en hs-anslutning; kunden äger transformatorn och mätning sker på hs-sidan. Fördelningsmätningar på hs-sidan är dock inte tillåtna. Vid fördelningsmätning svarar kunden för nödvändiga förändringar i centralen och ledningsdragningar. Fördelningsmätningarna är alltid timvisa mätningar. Kunder med fördelningsmätning ingår ett nätavtal enligt säkringens storlek. Uppmätt förbrukning dras av från huvudmätningen. Reaktiv effekt dras av från huvudmätningen om en avgift för reaktiv effekt ingår i faktureringen av kunder med fördelningsmätning.

11 Allmänna anvisningar 11 (19) 5 MÄTNING AV ELENERGI 5.1 Allmänt Fortum kopplar, äger och underhåller de debiteringsmätare och den styrutrustning som mätningen kräver. Ägaren av debiteringsutrustningen svarar för stabilisering och tillämpade bytesintervall. I energimätningar där huvudsäkringen är högst 63 A används direktkopplade statiska mätare. På objekt med flertidstariff integreras dubbeltariffmätare och mätarur i samma helhet. I centraler med flera mätare som flertidsprodukter kräver monteras lägenhetsspecifika mätare (normala AMM-mätare) för att styra belastningen i respektive bostad. I nya anslutningar på högst 63 A monteras AMM-mätare, som får avläsning per månad/timme enligt en separat tidtabell. Alla mätare får dock timavläsning före utgången av I objekt över 63 A ska abonnenten (elentreprenören, centralens tillverkare) på egen bekostnad skaffa och montera de mättransformatorer, mätarramar, uttagsplintar, säkringar och ledare som mätningen kräver. Dessa objekt får timavläsning omgående. Dataförbindelsen implementeras av nätbolaget som GSM/GPRS/PLC-förbindelser. Direktmätning används när primärsäkringen är högst 63 A. Rekommenderad mätarplats för egnahemshus och fritidsbostäder är mellan huvudsäkringen och huvudbrytaren. I övriga fall används indirekt mätning och mättransformator (Bilaga 2). 5.2 Minskning av primärsäkring från över 63 A till max 63 A eller mindre Om primärsäkringens storlek minskas kan indirekt mätning göras på en förbrukningsplats med 63 A under villkoret att strömtransformatorernas noggrannhetsklass kontrolleras och att mätnoggrannheten bevaras. Vid behov måste strömtransformatorerna bytas ut om man önskar behålla den indirekta mätningen. 5.3 Mätkopplingar Kopplingar enligt gällande standarder, såsom: SFS 2529 Energiamittarin alusta (energimätarens ram) SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerointi (mätkopplingar och plintnumrering) SFS 3381 Mittauslaitteistot (mätutrustning) SFS 3382 Ohjaus- ja kaukomittauslaitteistot (styr- och fjärrmätningsutrustning) SENER 1998 Vapaan sähkökaupan mittaussuositus (mätrekommendation för avreglerad elhandel)

12 Allmänna anvisningar 12 (19) 6 LEVERANSSTYRNING Nattel: Kl Säsongel: övrig tid och kl Fortum Espoo s områden följer separat fastställda leveransstyrningstider enligt produkt. Spänningen till volymmätare för fjärrvärme ska tas från en egen plomberad säkring efter mätningen. 7 MÄTTRANSFORMATOR 7.1 Lågspänningsmätning Allmänt Strömtransformatorer monteras i alla faser med transformatorspecifika återledare på sekundärsidan. Mätledningarna monteras utanför apparaturen (centralerna) och klart åtskilda från övriga ledningar. Strömtransformatorernas noggrannhetsklass ska vara 0,2 S och mättransformatorernas sekundäranpassning 5 A. Mättransformatorerna ska placeras så att märkskyltarna kan läsas när transformatorerna har spänning Märkbelastning på sekundärsidan För att strömtransformatorerna ska fungera i sin noggrannhetsklass krävs tillräcklig belastning på deras sekundärsida, 1 VA-100 % av märkbelastningen. Mättransformatorns märkbelastning är i allmänhet 2 5 VA beroende på strömtransformatorns märkvärde. Belastningen på sekundärsidan består av mätare, plintar och mätledare. Mättransformatorernas sekundärledningar ska anpassas efter respektive mättransformators belastning, se tabellen. Strömtransformatorns belastning VA Enkelriktad ledningslängd m/min Enkelriktad ledningslängd m/max Vanligaste storlek på strömtransformator 2 2, /5 2,5 2, / /5 Om den ovan angivna driftbelastningen inte uppnås ska problemet lösas med nätbolaget. En strömtransformator med större belastning får användas om man kan påvisa att den håller sig inom klassen i det uppmätta strömområdet. OBS! När en strömtransformator utan mätning har spänning ska dess sekundärsida alltid kortslutas!

13 Allmänna anvisningar 13 (19) Omvandlingstal Strömtransformatorernas omvandlingstal baseras på mätobjektets skenbara effekt. Som strömtransformator väljs det märkvärde som ligger närmast det beräknade värdet. Den uppmätta strömmen i området ska vara (0,2 1,0) gånger omvandlingstalets primärström. Det konverterade omvandlingstalet fås genom att dividera primärströmmen som anges på transformatorns märkskylt med sekundärströmmen samt antalet ledare som går genom ledaröppningen. När elanvändarens skenbara effekt förändras ska man vidta nödvändiga åtgärder för att byta ut transformatorerna mot sådana som motsvarar belastningen. Kostnaderna som bytet av transformatorerna medför betalas av elanvändaren. 7.2 Högspänningsmätning Allmänt Vid mätningen används tre ström- och tre spänningstransformatorer. Strömtransformatorerna monteras i alla faser med transformatorspecifika återledare på sekundärsidan. Frånskiljare eller högspänningssäkringar får inte användas i spänningstransformatorernas primärkretsar. Spänningstransformatorerna och anslutningarna ska vara i strömriktningen och före strömtransformatorerna. När mättransformatorerna väljs ska den termiska och dynamiska kortslutningshållfastheten säkerställas hos nätbolaget. Mätledningarna monteras utanför apparaturen (centralerna) och klart åtskilda från övriga ledningar. Strömtransformatorernas noggrannhetsklass ska vara 0,2 S och mättransformatorernas sekundäranpassning 5 A. Spänningstransformatorernas noggrannhetsklass ska vara 0,2. (Bilaga 3) Märkbelastning Mätarnas och ledningarnas märkbelastning är ca 1,0 4,0 VA/fas i strömkretsen och ca 10 VA/fas i spänningskretsen. Mättransformatorerna väljs så att mätutrustningens belastning är (0,25 1,0) gånger mättransformatorns märkbelastning. Normalt används 10 VA strömtransformatorer och 25 VA spänningstransformatorer. Om den ovan angivna driftbelastningen inte nås ska problemet lösas med det berörda nätbolaget. Spänningstransformatorerna ska vara försedda med hjälplindning (öppet delta) och dämpmotstånd ska kopplas till denna krets Omvandlingstal Strömtransformatorernas omvandlingstal baseras på mätobjektets omvandlingstal.

14 Allmänna anvisningar 14 (19) Som strömtransformator väljs det märkvärde som ligger närmast det beräknade värdet. Två områden med primärström för strömtransformatorn rekommenderas. När elanvändarens skenbara effekt förändras ska man vidta nödvändiga åtgärder för att byta ut transformatorerna mot sådana som motsvarar belastningen. Kostnaderna som bytet av transformatorerna medför betalas av elanvändaren. 8 PLINTAR OCH LEDNINGAR FÖR MÄTNING SFS 3381 Vid indirekt mätning ska plintar åtdragna med skruv användas. Brytning av plintarna ska kunna ske och 4 mm bananuttag ska finnas på bägge sidor av brytpunkten. Plintarna ska dessutom kunna parallellkopplas på mättransformatorsidan. Vid indirekt mätning används spännings- och strömledare med en tvärsnittsarea på 2,5 mm 2 om inte den belastning som ledaren orsakar, kortslutningshållfastheten eller spänningsförlusten kräver en större tvärsnittsarea. Typen av mättransformatorer väljs enligt kraven på monteringsutrymmet. Om de utsätts för kortslutningsströmmar och magnetfält ska spännings- och strömkretsarnas ledare monteras i egna separata skyddsrör eller rännor av metall (ej aluminium eller dylikt). Plintarna monteras i ett plomberat utrymme i anslutning till debiteringsmätningen. På plintarnas in- och utgångssida ska ett arbetsutrymme på minst 50 mm reserveras. Plintarna monteras vågrätt och numreras enligt kopplingsschemat från vänster till höger med löpnummer 1 n. Spännings- och strömkretsarna åtskiljs med skivor som placeras i plintarna. Kedjekopplingen på plintens ingångssida ska se till att plintens kontakt med mätarens styrenhet bryts vid öppning. Elanvändares apparater får inte finnas i samma mätkrets som debiteringsmätare. 9 CENTRALER MED MÄTUTRUSTNING 9.1 Mätartavla Entreprenören ska förse mätartavlor med lägenhetsnummer innan mätare monteras i en flermätarcentral eller lägenhetens gruppcentral. Den löpande numreringen börjar i övre vänstra hörnet och löper radvis. Mätartavlorna ska vara M2-mätartavlor som följer standarden SFS indirekta mätningar 1 x M2 1- och 2-tidsmätningar 1 x M2 Mätartavlorna monteras så att ramkonstruktionens medelpunkt ligger mellan 80 och 180 cm från skötselplanet. Motsvarande höjd vid effektmätning är cm.

15 Allmänna anvisningar 15 (19) 9.2 Kapsling Vid kapsling av mätarutrymmet används standardenlig kapsling. Mätningen kan även göras i huvudcentralen. Vid effektmätning ska mätarkapslingen kunna öppnas utan verktyg och locket ha gångjärn. Kapslingen ska dessutom ha en avläsningsruta och ge möjlighet att plombera locket. I mätarkapslingen införs en 16 mm² kevi-skyddsledare, som kopplas till fastighetens jordskena. 10 PLOMBERING AV ELCENTRAL OCH MÄTUTRUSTNING 10.1 Allmänt Sådana centraler, kapslingar, kopplingsdosor och hussäkringar etc. där konsumenter kan få el utan mätning ska kunna förses med tillförlitlig plombering. Exempel på sådan utrustning och komponenter i centraler: energimätarnas lock styrenheter mätterminal mättransformatorernas kapslingar plintarnas kapslingar spänningssäkringarnas kapslingar eller enhetliga lock styrningssäkring anslutningskabelns anslutningskapsling, huvudsäkringskapsling och huvudbrytarkapsling. I det plomberade utrymmet får det inte finnas några konsumentinstallationer, såsom sammankopplingar av PE- och N-skenor. Det rekommenderas inte att ledare dras till centralens övriga delar genom dessa utrymmen Förfarande vid brytning av plombering 11 ELVÄRME När plomberingen måste brytas ska Fortums tekniska kundtjänst kontaktas på förhand. Kontaktuppgifter finns i avsnitt 15. När det gäller uppvärmning med el rekommenderas att kopplingsrekommendationerna i SLY 72/92 tillämpas.

16 Allmänna anvisningar 16 (19) 11.1 Värmestyrning Mätutrustningens styrspetsar i AMM-mätare är i allmänhet på 2 A. Om kunden behöver ett strömtåligare styrrelä ska ett separat mellanrelä monteras i mätcentralens plomberade del (skaffas och ägs av kunden). I en flermätarcentral ska värmestyrningen dras till mätaren lägenhetsspecifikt. Värmestyrningen ska komma från kundens gruppcentral. Obs! Styrledningarna ska dras till mätcentralens plint. 12 KOMPENSERING AV REAKTIV EFFEKT OCH STÖRNINGSSKYDD FÖR FREKVENSOMRIKTARE 12.1 Allmänt De flesta förbrukningsapparater i elnätet behöver förutom aktiv effekt (P) även reaktiv effekt (Q) för att fungera. Sådana apparater är bl.a. motorer, urladdningslampor och omvandlare. Den reaktiva effekt som apparaterna behöver kan tas från elnätet eller produceras med kompenseringsutrustning i apparaternas närhet. Överföring av reaktiv effekt i elnätet ökar ledningarnas och transformatorernas spännings-, effekt- och energiförluster samt minskar kapaciteten för överföring av aktiv effekt. En del av den reaktiva effekten är gratis i prislistan. För den överskridande delen tar Fortum ut en avgift enligt prislistan. Avgiften tas ut i bägge riktningarna. För kompensering av reaktiv effekt, mätarna, strömtransformatorerna och styrenheterna rekommenderas att ett utrymme reserveras i huvudcentralen om huvudsäkringens märkström är över 63 A. Kompenseringen ska monteras specifikt för förbrukningsplatsen efter mätningen. Kompenseringen fördelas på lämpligaste sätt mellan elproduktion, överföring och belastningspunkter. Kompenseringsutrustning som är kontinuerligt kopplad till nätet eller styrs med kopplingsur är i normala fall inte tillåten. En del av den reaktiva effekten är gratis i prislistan. För den överskridande delen tar Fortum ut en avgift enligt prislistan. Avgiften tas ut i bägge riktningarna. I områden med nätkommandostyrning ska nätbolaget kontaktas innan planering avseende apparater som behöver reaktiv effekt inleds så att de stoppspolar som eventuella nätkommandostyrenheter kräver kan installeras. Filtrering ska alltid installeras. Frekvensomriktarna medför störningar i nätet, t.ex. signalen för nätkommandoenheten Melko störs så att mottagarna inte kan tyda signalen och därför fungerar inte dessa. Frekvensen i Esboområdet är 283,3 Hz och i Tusby Träskända 168 Hz. Störningen får inte omfatta dessa frekvenser. EMC-direktivet definierar störningstålighets- och utsläppskraven för elapparater som används inom EU. EMC-produktstandarden EN innehåller kraven gällande frekvensomriktare.

17 Allmänna anvisningar 17 (19) Om kundens frekvensomriktare t.ex. medför störningar i Melkos styrsignal i distributionsnätet debiterar Fortum kunden för kostnader som störningen medför Anvisningar för kompensering 13 LÅSNING Gatu- och vägbelysning med urladdningslampor ska oberoende av säkringarnas storlek alltid utföras med kompenserande belysning eller någon annan godkänd metod. När urladdningslampornas gruppsäkring är >10 A ska den reaktiva effekten för lampornas del kompenseras åtminstone till värdet cos 0,9. Vid enskild kompensering och gruppkompensering får kompenseringen inte överskrida apparatens eller gruppens behov av reaktiv effekt. När det gäller automatiska kompenseringsanläggningar ska man kontakta nätbolaget i planeringsfasen för att säkerställa lämpligheten av eventuella mätningar och styrenheter ska reglerstegen vara kvar får strömtransformatorerna vid reglering av reaktiv effekt inte vara anslutna till debiteringsmätningen och de ska uppfylla rekommendationerna gällande mättransformatorer i SFS För låsning används låshuset på C-nivå i Fortum EXEC-serien med nyckeln på C- nivå i samma serie. (Mätaravläsningsserie) Exempel: - flervåningshus - affärshus - industri - egnahemshus med mätcentral i tekniskt utrymme. Det mest tillrådliga alternativet är ett lås med två låshus, varav det ena låses med en nyckel i Fortum EXEC-serien och det andra med en nyckel i fastighetens egen serie. Lås med dubbla låshus finns numera för nästa alla dörrtyper. Ett annat alternativ är att på byggnadens yttervägg montera ett nyckelförvar där fastighetens ruttnyckel finns. Enstaka lås För beröringsskydd i mätcentraler för egnahemshus, sommarbostäder och motsvarande utomhuscentraler räcker låsning med verktyg. Sådana centraler kan vid behov låsas med hänglås av Fortum Sähkönsiirtos Classicmodell.

18 Allmänna anvisningar 18 (19) Mätcentraler med förborrad hålbild för Abloy skåplås, låsmodell Abloy CL100C och Abloy 3020C lås för objekt med fäste för hänglås. Med bägge låstyperna levereras 2 st. kundnycklar. Mer information om låsning ges av vår tekniska kundtjänst. 14 PRODUKTBYTE I en gammal fastighet med centralen inomhus ska man t.ex. då uppvärmningssättet ändras till el beakta att centralen och anslutningskabelns tvärsnittsarea samt monteringssättet följer bestämmelserna. Likaså ska kopplingarna i punkt 11 följas. I dessa saneringsobjekt, egnahemshus och parhus används vid behov mätarur. Fortum fakturerar kostnader som produktbytet medför bolaget enligt serviceprislistan. 15 KONTAKTUPPGIFTER Privatkunder: Allmänt avgiftsfritt servicenummer må - fr Fax Entreprenörer och samarbetspartner Teknisk kundtjänst Tfn (må - fr 8:00-16:00) Fax Felanmälningsnummer för fjärrvärme och naturgas 24 h:

19 Allmänna anvisningar 19 (19) Joensuu fjärrvärme och naturgas felanmälningsnummer 24 h: Felanmälningsnummer för eldistribution i alla områden 24 h: Bilagor: Indirekt mätning, anslutning med strömtransformator Indirekt mätning, anslutning med spännings- och strömtransformator Mätningskrav

FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE

FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE Allmänna anvisningar 2 (19) FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY:S (FSS) OCH FORTUM ESPOO DISTRIBUTION OY:S (FED) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER

Läs mer

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor Eltjänster 1/5 Eltjänster Gäller fr.o.m. 1.6.2014 ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar Allmänt I anslutningsprislistan ingår avgifterna för anslutning och inkoppling. Den som betalar anslutningsavgiften

Läs mer

ELTJÄNSTERPRISLIST. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar

ELTJÄNSTERPRISLIST. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar ELTJÄNSTERPRISLIST ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar Allmänt I anslutningsprislistan ingår avgifterna för anslutning och inkoppling. Den som betalar anslutningsavgiften får rätt att ansluta sig till

Läs mer

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare Reviderad 18-12-2015 Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare 1. Anmälningar 2. Besiktningar av elinstallationer 3. Mätarcentraler och mätare 4. Serviskabel 5. Luftledningsservis 6.

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE 1 Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus ska

Läs mer

Prislista för nättjänster. Caruna Ab

Prislista för nättjänster. Caruna Ab Prislista för nättjänster Caruna Ab 1.3.2017 Avgifter för elöverföring Nätbolaget sörjer för överföring av el från producenten till kunden och erbjuder nättjänster i samband med elöverföring enligt avgifterna

Läs mer

Prislista för nättjänster. Caruna Oy 1.1.2015

Prislista för nättjänster. Caruna Oy 1.1.2015 Prislista för nättjänster Caruna Oy 1.1.2015 Avgifter för elöverföring Nätbolaget sörjer för överföring av el från producenten till kunden och erbjuder nättjänster i samband med elöverföring enligt avgifterna

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade.

Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade. Sammandrag över förändrade avtalsvillkor 1 (6) Elleveransvillkor ELV 2014: Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade.

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

PRISER FRÅN OCH MED Elnät Företag

PRISER FRÅN OCH MED Elnät Företag PRISER FRÅN OCH MED 180101 Elnät Företag 2018 www.malarenergi.se 1 år 2018 Pris Lägenhet 2 KATEGORI/MÄTARSÄKRING Lägenhet 2 FAST AVGIFT 1 SEK/MÅNAD 68 ELÖVERFÖRING ÖRE/kWH 1. I den fasta avgiften ingår

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler 30 april 2010 Regler 1 (10) Övik Energi Nät Elinstallationsregler Övik Energi Nät Installationsregler Syfte Vårt samarbete förenklar för kunden. Som elinstallatör är du en viktig samarbetspartner. Det

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING TILL REGIONNÄT AVR 2006

VILLKOR FÖR ANSLUTNING TILL REGIONNÄT AVR 2006 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING TILL REGIONNÄT AVR 2006 A. Allmänt och ingående av avtal B. Inkoppling samt användning och underhåll av anslutningen (teknisk del) C. Dröjsmål,

Läs mer

1.2. Ändrad tariff eller huvudsäkring skall omgående anmälas till ÅEA.

1.2. Ändrad tariff eller huvudsäkring skall omgående anmälas till ÅEA. Reviderad 14-09-2015 Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare 1. Anmälningar 2. Mätarcentraler och mätare 3. Stolpcentral 4. Jordkabelservis 5. Luftledningsservis 6. Abonnentledningar

Läs mer

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9 Sida 1 av 9 Anslutningar till elnätet Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande bestämmelserna i Starkströmsförordningen (SFS 2007:215) och Svensk Standard

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN AV ELINSTALLATIONSARBETE 3 1.1 Allmänt 3 1.2 Föranmälan 3 1.3 Ändring av mätarsäkring eller huvudledning före

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Härnösand Elnät Installationsregler Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Installationsreglerna är vägledning för dig som är elinstallatör. Reglerna hjälper dig i samarbetet med Härnösand

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9)

Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9) Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9) ELSÄKERHETSEXAMEN 2 22.4.2010 SVARSSERIE Examen består av två delar. För avlagd examen krävs separat för båda delar ca 2/3 av det maximala poängtalet. Besvara

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 )

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER (Elanslutningsvillkor,

Läs mer

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning Dokumentslag Sida Instruktion 1 (12) Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2010-01-22 NUT-100202-017 Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Mätsystem NUT-090102-005 Skapat

Läs mer

Överföringsprodukter, moms 24 %

Överföringsprodukter, moms 24 % Nättariff 1.1.2015 Nättariff 1.1.2015 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 2005. Gäller fr.o.m 1.8 2005

Elanslutningsvillkor AV 2005. Gäller fr.o.m 1.8 2005 Elanslutningsvillkor AV 2005 Gäller fr.o.m 1.8 2005 Kymmenedalens El Villkor för anslutning av elförbrukningsplatser (Elanslutningsvillkor, AV 05) en konsument kan undantag från villkoren till förfång

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1 Egenproducerad el så fungerar det Ver: 1.1 INNEHÅLL Sida 2: Denna sida Sida 3: Anslutning till elnätet Sida 4: Elsäkerhet & Elkvalitet Sida 5: Du kontaktar Sida 6-10: Frågor & Svar Sida 11: Övrigt att

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014)

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014) 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa anslutningsvillkor (AV 14) skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om elanläggningar I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av elsäkerhetslagen (1135/2016): 1 Tillämpningsområde Denna förordning omfattar sådana elanläggningar som

Läs mer

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus Guide Elanslutning Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! 2 Den här guiden fungerar som Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag (BTEA) allmänna villkor och förklarar hur processen går till

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

El till din fastighet

El till din fastighet Vattenfall Distribution El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Så här går det till att få el till din fastighet 8 enkla steg! 1. Var ute i god tid! Räkna med att det

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka ELSÄKERHET. Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka Förord. Detta material gäller för elinstallationer vilka matas med växelspänning under 1000V eller med likspänning

Läs mer

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION VAD ÄR MIKROPRODUKTION? Att vara mikroproducent innebär att en person har en egen småskalig elproduktion, genom exempelvis solceller på hustaket eller ett mindre vindkraftverk.

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus Jämtkraft Elnät Guide Elanslutning För villa och fritidshus Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! Den här guiden förklarar hur processen går till att ansluta el till din nybyggnation.

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Elinorr Anslutningsgrupp Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Normer och föreskrifter... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Anslutningsavtal om nättjänst (Nätavtal)...

Läs mer

Sida 1 av 5 ANSLUTNINGSAVGIFTER GÄLLANDE FRÅN Telefon: Felanmälan:

Sida 1 av 5 ANSLUTNINGSAVGIFTER GÄLLANDE FRÅN Telefon: Felanmälan: Sida 1 av 5 ANSLUTNINGSAVGIFTER GÄLLANDE FRÅN 01.01.2015 Telefon: +358 18 39250 Felanmälan: +358 18 39202 Moms Anslutningsavgifterna är momsbefriade. ANSLUTNINGSAVGIFTER Sida 2 av 5 Storlek Normalavgift

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Agenda Information Var kan man läsa om småskalig produktion Var kan man vända sig för frågor Vilka krav ställs Ansluta produktion Föranmälan - Vad ska bifogas

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik. Elinstallationer. Kompetens- och bedömningsmatris

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik. Elinstallationer. Kompetens- och bedömningsmatris Elinstallationer 1. Grundläggande Känner till elinstallationsteknik elinstallationsteknikens allmänna regler 2. Dimensionering av ledningar SFS 600 Kan beakta ledningarnas maximala strömtålighet D1 3.

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

Elnät Företag 2017 PRISER FRÅN OCH MED

Elnät Företag 2017 PRISER FRÅN OCH MED PRISER FRÅN OCH MED 170101 Elnät Företag 2017 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan

Läs mer

55mm. STANDARD Har möjlighet till vidarekoppling på primärsidan och 2 eller 3 utgångar på sekundärsidan. Max belastning per utgång 100VA.

55mm. STANDARD Har möjlighet till vidarekoppling på primärsidan och 2 eller 3 utgångar på sekundärsidan. Max belastning per utgång 100VA. Transformator TRANSFORMATOR Enr 52 801 08 FLATLINE Små mått, låg inbyggnadshöjd och hög värmetålighet gör dem lämpliga för inbyggnad i möbler speglar och andra platser där utrymmet är begränsat. 52 801

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Ansluta el inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde

Ansluta el inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde Ansluta el inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde Gäller från och med 2017-01-01 Anslutning Vid ny anslutning eller utökning av en befintlig anslutning betalas en anslutningsavgift för anslutningen till

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning.

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Gällande från och med 2015-06-01 Inledning Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Elplanerings pruju. Komma igång med planeringen. Grundprinciper för placering av armaturer. Val av rätt armaturer för rätt utrymme

Elplanerings pruju. Komma igång med planeringen. Grundprinciper för placering av armaturer. Val av rätt armaturer för rätt utrymme Elplanerings pruju Detta dokument är avsett som hjälp för elplaneringen av ett egnahemshus i kursen Elcad. Texten behandlar kort några saker som man bör tänka på vid elplaneringen av hus. Dokumentet är

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Bilaga 1. Metoderna för bestämning av de avgifter som nätinnehavaren debiterar för anslutning av elproduktion

Bilaga 1. Metoderna för bestämning av de avgifter som nätinnehavaren debiterar för anslutning av elproduktion Bilaga 1. Metoderna för bestämning av de avgifter som nätinnehavaren debiterar för anslutning av elproduktion 1 Allmänt Nedanstående prissättningsprinciper och -metoder ska tillämpas på distributionsnät

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen S5-2008

Säkerhetsteknikcentralen S5-2008 Säkerhetsteknikcentralen S5-2008 1 (11) EL- OCH HISSÄKERHETSEXAMINA INLEDNING I elsäkerhetsförfattningar krävs att ledaren för elarbeten och driftsledaren skall ha tillräcklig behörighet. Detta visas genom

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Provad utrustning och analyserat nät ger säker och tillförlitlig elkvalitet En allt kraftfullare satsning

Läs mer

Nättariff LNI Verkko Oy

Nättariff LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen,

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om mätning och rapportering av överförd el i särskilda fall beslutade

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Anvisningarna är hämtade ur Svenskt Vattens publikation P100 3.2.1 Installation För mätare med q n fr o m 2,5 t o m 10,0 m 3 /h bör korrosionsskyddade

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11)

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) EL- OCH HISSÄKERHETSEXAMINA 1. INLEDNING I elsäkerhetsförfattningar krävs att ledaren för elarbeten och driftsledaren skall ha tillräcklig behörighet. Detta visas genom

Läs mer

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Användning Effektförbrukning 1/1,2 W Halogenfri instickskabel Enkel snap-on-installation IP54 för alla installationspositioner Först-öppen-funktion

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C. Dröjsmål,

Läs mer

A Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten

A Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten A Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten 1. Tillämpningsområde och definitioner 1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor, elleveransvillkoren (villkoren, förkortas ELV 10) tillämpas

Läs mer

Smart mätning med Hager energimätare

Smart mätning med Hager energimätare Energimätare Smart mätning med Hager energimätare De 12 nya energimätarna sätter en ny standard när det gäller mätning. Särskilt intressant är det stora utbudet av produkter för direktmätning av 63A och

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Vanda Energi Elnät Abs nättjänstvillkor 1 (6) NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14

Vanda Energi Elnät Abs nättjänstvillkor 1 (6) NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 1 (6) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer