Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade."

Transkript

1 Sammandrag över förändrade avtalsvillkor 1 (6) Elleveransvillkor ELV 2014: Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade. Elförsäljningsvillkor EFV 2014: 2. Ingående av säljavtal, andra avtal gällande användarens elanskaffning, påbörjande av försäljningen Vid uppgörande av avtal räcker det i fortsättningen att det till avtalet eller avtalsbekräftelsen bifogas en länk till en nedladdningsbar version av de allmänna villkoren. Dessa villkor behöver inte längre skickas skriftligen till kunden, annat än på kundens uttryckliga begäran. Länken bör leda till en version av villkoren som kunden kan spara och skriva ut i oförändrat format. ( och ) Tillsammans med avtalet eller bekräftelsen skall konsumenten ges information om energiförbrukarens kontrollista samt Energimyndighetens webbadress där listan finns tillgänglig. ( och ) Texten om tidsgränsen för när bekräftelsen ska skickas har ändrats. I de nuvarande villkoren hänvisas till elmarknadslagen. (88 ). (2.4.3) Kraven på innehållet i bekräftelsen har kompletterats med information enligt 6 kap. 9 i konsumentskyddslagen. (2.4.4) Konsumentens ångerrätt har ändrats i enlighet med konsumentskyddslagens 6 kapitel. I avtalsvillkoren hänvisas i detta sammanhang till konsumentskyddslagen. (2.4.5) För tidsmässiga begränsningar i tillgången på el krävs inte längre ett skriftligt avtal. (2.9.2) 3. Säkerhet eller förskott När elförsäljningen har inletts har säljaren rätt att av användaren, som inte är en konsument, kräva säkerhet eller förskott för att de fordringar som baserar sig på försäljningsavtalet blir betalda, om det framgår av användarens kreditupplysningar att användaren är uppenbart oförmögen att klara av de avgifter som grundar sig på försäljningsavtalet. (3.2.) Preciserats, att om vid ingående av ett säljavtal säkerheten eller förskottet inte har betalats inom utsatt tid hävs avtalet med omedelbar verkan utan särskild anmälan. Avtalet hävs även om elleveransen till förbrukningsplatsen har inletts. (3.4.) Villkoren om hur säkerheten skall återbetalas har kompletterats enligt allmän praxis för kvittering. Säkerheten eller en del därav återbetalas enligt de nya villkoren inte medan avtalet är i kraft eller när det upphör, om säljaren kan kräva att hela säkerheten eller en del därav används för att kvittera förfallna fordringar som härrör av användarens övriga giltiga och avslutade elförsäljnings- eller elleveransavtal samt upplupna dröjsmålsräntor och skäliga indrivningskostnader. (3.8.) Texten om bekräftelse av överlåtelse av säkerhet har ändrats; i fortsättningen krävs inget undertecknat skriftligt avtal för överlåtelse av säkerheten. (3.9.) 4. Om nätinnehavarens rättigheter och skyldigheter vid elförsäljningen samt annat i anslutning till nättjänsten Punkt 4.2 har utvidgats till att omfatta även användare, inte enbart konsumenter. (4.2.)

2 5. Dröjsmål, fel och ansvarsfrågor 2 (6) Punkt 5.6 har fått ett tilläggskrav enligt elmarknadslagen beträffande faktureringsfel samt lagenliga ansvarsbegränsningar sett till felets konsekvenser. (5.6.) Texten om skador som ersätts av säljaren har kompletterats, inga innehållsmässiga förändringar. (5.7.) 6. Fakturering och betalning Utjämningen av uppskattad fakturering har ändrats i enlighet med regeringens uppdaterade proposition från beträffande energieffektivitetslagen. (6.1.2.) Spelreglerna för att rätta till faktureringen har ändrats enligt den modell som togs i bruk inom branschen år (6.6.4) Tagit i beaktande att konsumenten enligt elmarknadslagen skall tillställas en slutfaktura inom sex veckor samt lagt till kravet att eventuella krediteringar skall betalas till kunden senast inom två veckor. (6.8.) 7. Avbrytande av elförsäljningen Reglerna för hur elförsäljningen fortsätter efter en i förtid avbruten leverans har vad den krävda säkerheten gäller preciserats för att motsvara de som är i kraft då avtalet ingås. Säljaren och användaren kan särskilt avtala om att elförsäljningen påbörjas på nytt redan innan den krävda säkerheten förfaller. I detta fall kan elförsäljningen avbrytas med omedelbar verkan utan särskilt meddelande, om säkerheten inte har betalats senast på förfallodagen. (7.9) 8. Ändring av avtalsvillkor och priser Förändringar i säljarens rätt att ändra avtalsvillkor eller priser i avtal som är i kraft tillsvidare i enlighet med elmarknadslagen. (8.6) 10. Upphörande av säljavtal Preciseringar beträffande säljarens rätt att häva säljavtalet. Säljaren har rätt att häva säljavtalet, om nätinnehavaren har hävt nätavtalet för förbrukningsplatsen. (10.6.4) I situationer där säljaren har bett nätinnehavaren att avbryta leveransen på grund av användarens avtalsförsummelse, men detta av skäl som beror på användaren eller nätinnehavaren inte har kunnat verkställas tekniskt (till exempel om man inte kan ta sig in hos kunden för att bryta elen), finns inget inledningsdatum för avbrottet. Enligt de nya villkoren kan säljavtalet då hävas när det har gått minst en månad sedan förutsättningarna för avbrytande uppfyllts. Nättjänstvillkor NTV 14 Formuleringarna och terminologin kring villkorens definitioner har genomgående förenhetligats med övriga villkor samt enligt elmarknadslagen. Dessutom har lagparagrafer uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer har ersatts av generella hänvisningar till lagstiftning. 1. Tillämpningsområde och definitioner Lagt till lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden i de centrala stadgarna.

3 3 (6) 2. Ingående av nätavtal samt övriga avtal om användarens elanskaffning 2.3. Om överföringen av ett anslutningsavtal i samband med en fastighetsaffär inte kan genomföras på grund av att anslutningen belastas av nätinnehavarens förfallna fordringar, är säljaren inte skyldig att påbörja elleveransen förrän nätinnehavarens förfallna fordringar på anslutningens ägare har betalats eller nätinnehavaren har godkänt att mottagaren av det överförda anslutningsavtalet övertar ansvaret för dem och Vid uppgörande av avtal räcker det i fortsättningen att det till avtalet eller avtalsbekräftelsen bifogas en länk till en nedladdningsbar version av de allmänna villkoren. Dessa villkor behöver inte längre skickas skriftligen till kunden, annat än på kundens uttryckliga begäran. Länken bör leda till en version av villkoren som kunden kan spara och skriva ut i oförändrat format. Tillsammans med avtalet eller bekräftelsen skall konsumenten ges information om energiförbrukarens kontrollista samt Energimyndighetens webbadress där listan finns tillgänglig Texten om tidsgränsen för när bekräftelsen ska skickas har ändrats. I de nuvarande villkoren hänvisas till elmarknadslagen (88 ) Kraven på innehållet i bekräftelsen har kompletterats med information enligt 6 kap. 9 i konsumentskyddslagen. Konsumentens ångerrätt har ändrats i enlighet med konsumentskyddslagens 6 kapitel. I avtalsvillkoren hänvisas i detta sammanhang till konsumentskyddslagen. 3. Säkerhet eller förskott 3.2. När nättjänsten har inletts har säljaren rätt att av användaren, som inte är en konsument, kräva säkerhet eller förskott för att de fordringar som baserar sig på nätavtalet blir betalda, om det framgår av användarens kreditupplysningar att användaren är uppenbart oförmögen att klara av de avgifter som grundar sig på nätavtalet Preciserats, att om vid ingående av ett säljavtal säkerheten eller förskottet inte har betalats inom utsatt tid hävs nätavtalet med omedelbar verkan utan särskild anmälan. Avtalet hävs även om elleveransen till förbrukningsplatsen har inletts Villkoren om hur säkerheten skall återställas har kompletterats enligt allmän praxis för kvittering. Säkerheten eller en del därav återställs enligt de nya villkoren inte medan nätavtalet är i kraft eller när det upphör, om nätbolaget kan kräva att hela säkerheten eller en del därav används för att kvittera förfallna fordringar som härrör av användarens övriga giltiga och avslutade nättjänster eller ellveransavtal samt upplupna dröjsmålsräntor och skäliga indrivningskostnader Texten om bekräftelse av överlåtelse av säkerhet har ändrats; i fortsättningen krävs inget undertecknat skriftligt avtal för överlåtelse av säkerheten. 4. Elanläggningar 4.3. Preciserat att anläggningar som matar in el i elnätet får inte utan särskilt avtal anslutas till fastighetens elnät när fastighetens elnät är anslutet till distributionsnätet Omnämnandet om begäran om utredning som en förutsättning för att befatta sig med störningar har tagits bort (paragraf i de gamla villkoren) Preciseringen om begäran om utredning har tagits bort som överflödig Texten har gjorts mer lättläst Lagt till att apparater som startar ofta och kräver stor startström, såsom pumpar, kompressorer och motorer, skall utrustas med en sådan begränsning av strömmen att användningen av dem inte överskrider den i anslutningsavtalet definierade

4 4 (6) anslutningsstorleken Lagt till att avtalsparterna skall, efter att ha fått kännedom om anmälan, utan dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa situationen. Om det anmälda felet eller den anmälda störningen inte omfattas av avtalspartens reparationsskyldighet, skall avtalsparten meddela anmälaren sin uppfattning om vem som är ansvarig Förtydligat att användarens elapparater inte får störa nätinnehavarens mätsystem Lagt till en punkt i anslutningsvillkoren, enligt vilken användaren måste bereda nätinnehavaren tillträde till dennas elanläggning. 5. Elmätning och mätanordningar 5.2. Förtydligat att användaren skall tillåta mätning i sina utrymmen. 6. Mätaravläsning och överföring av mätdata 6.1. Förtydligat att användaren skall tillåta tillträde till mätaren Lagt till att användaren skall tillåta nätinnehavarens dataöverföring i sitt elnät Lagt till att nätinnehavaren har rätt att uppskatta mätdata utgående från elförbrukningsplatsens tidigare elförbrukning, om mätdata inte finns att tillgå på grund av en tillfällig störning i dataöverföringen eller anläggningen Användarens skyldighet att meddela mätarställningen har ändrats i enlighet med regeringens uppdaterade proposition från beträffande energieffektivitetslagen (tre gånger om året). 7. Fakturering och betalning Lagt till hänvisning till punkt 6.4 och ändrat utjämningen av den uppskattade faktureringen i enlighet med regeringens uppdaterade proposition beträffande energieffektivitetslagen (fyra gånger om året, om inte annat avtalats) Redogörelse över branschens gemensamma, av ET rekommenderade behandling av felaktig elbalans. 8. Avbrytande av nättjänsten Gränsen som berättigar till avbrytande har höjts Preciserat att nätinnehavaren och användaren särskilt kan avtala om att nättjänsten påbörjas på nytt redan innan den krävda säkerheten förfaller. I detta fall kan nättjänsten avbrytas med omedelbar verkan utan separat meddelande, om säkerheten inte har betalats senast på förfallodagen. 10. Fel i nättjänsten Lagt till elmarknadslagens krav gällande faktureringsfel Preciserat att det inte anses utgöra fel eller dröjsmål i faktureringen, om nätinnehavaren grundar sin fakturering på en uppskattning enligt punkt Ny punkt: nätinnehavaren får inte nödvändigtvis automatiskt information ur sina system om avbrott i eldistributionen för en enskild förbrukningsplats eller ett enskilt område, utan användaren skall meddela nätinnehavaren om dessa. Om nätinnehavaren alltid automatiskt får information om avbrott i eldistributionen för en enskild förbrukningsplats eller ett enskilt område, skall nätinnehavaren meddela kunden om detta. Nätinnehavaren skall på begäran ge användaren närmare information om hur nätinnehavaren ur sina egna system får information om avbrott i eldistributionen Med fog kan antas har ersatts med är uppenbart.

5 12. Standardersättning 5 (6) 12. Kapitlets punkt om standardersättning har ändrats i enlighet med elmarknadslagen (betalning utan särskilt krav, nya ersättningsnivåer och övergångstider) Preciserat att standardersättningens storlek bestäms på basis av den uppskattade årsförbrukningen. 13. Ändring av avtalsvillkor och priser Beträffande besked om ändrade avtalsvillkor har kravet på att nätinnehavaren skall nämna om avtalsparten har rätt att häva avtalet tagits bort. 15. Upphörande av nätavtal Lagt till att nätavtalet kan sägas upp även då det har gått minst en månad sedan förutsättningarna för avbrytande uppfyllts, om avbrottet inte har kunnat verkställas på grund av användaren. Anslutningsvillkor AV 2014 Formuleringarna och terminologin kring villkorens definitioner har genomgående förenhetligats med övriga villkor samt enligt elmarknadslagen. Dessutom har lagparagrafer uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer har ersatts av generella hänvisningar till lagstiftning Preciserats att en och samma elanläggning inte kan matas via fler än en anslutning samtidigt och inte heller turvis, om inte något annat särskilt avtalats Preciserats att villkoret för ett tillfälligt anslutningsavtal är att behovet är tidsbundet och av engångsnatur Vid uppgörande av avtal räcker det i fortsättningen att det till avtalet bifogas en länk till en nerladdningsbar version av de allmänna villkoren. Dessa villkor behöver inte längre skickas skriftligen till kunden, annat än på kundens uttryckliga begäran. Länken bör leda till en version av villkoren som kunden kan spara och skriva ut i oförändrat format Preciserats att fakturor som hänför sig till anslutningsavtalet skickas till den faktureringsadress som kunden uppgett. Kunden skall underrätta nätinnehavaren om förändringar i sin faktureringsadress och sina övriga kontaktuppgifter Preciserats att anslutningsavgiften måste överensstämma med gällande prislista som nätinnehavaren publicerat och anmält till Energimyndigheten och med de anslutningsavgiftsprinciper som Energimyndigheten fastställt Angående förändringar i anslutningen har det preciserats att avgifterna för dessa ska publiceras i den prislista som anmälts till Energimyndigheten och definieras i de bekräftade anslutningsavgiftsprinciperna För avgifter som härrör sig till upprätthållande av anslutningen har preciserats att avgiften måste överensstämma med gällande prislista som nätinnehavaren publicerat och anmält till Energimyndigheten Preciserats att de anläggningar som ansluts måste uppfylla de tekniska krav på anslutning som nätinnehavaren publicerat Till omständigheter som försenar anslutningen har tillfogats fördröjningar i byggandet av elförbrukningsplatsens elanläggning eller inhämtandet av tillstånd Grunderna för standardersättningen vid dröjsmål i anslutningen har preciserats. Avgiften bestäms enligt zonen för anslutningspunkten i fråga, i ett zonfritt område bestäms avgiften enligt den yttersta zonen Standardersättningens maximibelopp för fördröjd anslutning har uppdaterats i enlighet med elmarknadslagen till Lagt till att kunden utöver elsäkerhetslagen också är skyldig att följa andra eventuella krav och instruktioner som utfärdats för konstruktion, byggande och drift av elanläggningar i lagstiftningen eller myndighetsföreskrifter och anslutningsavtalet.

6 6 (6) 8.4. Punktens formuleringar har preciserats och förtydligats Punkten om överföring av anslutningsavtal har preciserats: överföringen av anslutningen bör nämnas i överlåtelsebrevet för fastigheten eller i ett särskilt överlåtelsebrev eller också skall det på något annat sätt avtalas om överföringen så att avtalet kan bestyrkas i efterhand Beträffande besked som nätinnehavaren skickar till kunden har preciserats att dessa skickas till faktureringsadressen eller någon annan kontaktadress som kunden meddelat. Beträffande besked om ändrade avtalsvillkor har kravet på att nätinnehavaren skall nämna om avtalsparten har rätt att häva avtalet tagits bort Punkten om nätinnehavarens rätt till hävning i samband med konkurser har ändrats i enlighet med konkurslagstiftningen Preciserat att man vid kvittering kan ta i beaktande även kommande föranledda kostnader. Anslutningsvillkor för elproduktion AVP 2014 Formuleringarna och terminologin kring villkorens definitioner har genomgående förenhetligats med övriga villkor samt enligt elmarknadslagen. Dessutom har lagparagrafer uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer har ersatts av generella hänvisningar till lagstiftning Definitionen för anslutningsledning har ändrats i enlighet med elmarknadslagen (elledning som byggts för en eller flera produktionsanläggningar) Preciserat att anslutningsavtalet också omfattar eventuella systemtekniska krav För anslutningsavgiftens del har preciserats att den skall överensstämma med gällande prislista som nätinnehavaren publicerat och anmält till Energimyndigheten och med de anslutningsavgiftsprinciper som Energimyndigheten fastställt Angående förändringar i anslutningen har det preciserats att avgifterna för dessa ska publiceras i den prislista som anmälts till Energimyndigheten och definieras i de bekräftade anslutningsavgiftsprinciperna För avgifter som härrör sig till upprätthållande av anslutningen har preciserats att avgiften måste överensstämma med gällande prislista som nätinnehavaren publicerat och anmält till Energimyndigheten Standardersättningens maximibelopp för fördröjd anslutning har uppdaterats i enlighet med elmarknadslagen till Punkten om överföring av mätdata har preciserats och ändrats i enlighet med övriga villkor Punkten om överföring av anslutningsavtal har preciserats: överföringen av anslutningen bör nämnas i överlåtelsebrevet för fastigheten eller i ett särskilt överlåtelsebrev eller också skall det på något annat sätt avtalas om överföringen så att avtalet kan bestyrkas i efterhand Beträffande besked som nätinnehavaren skickar till kunden har preciserats att dessa skickas till faktureringsadressen eller någon annan kontaktadress som kunden meddelat. Beträffande besked om ändrade avtalsvillkor har kravet på att nätinnehavaren skall nämna om avtalsparten har rätt att häva avtalet tagits bort Preciserat att man vid kvittering kan ta i beaktande även kommande föranledda kostnader.

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Vanda Energi Elnät Abs nättjänstvillkor 1 (6) NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14

Vanda Energi Elnät Abs nättjänstvillkor 1 (6) NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 1 (6) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09)

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Elförsäljningsvillkor (EFV 09) Sida 1 av 11 ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 )

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER (Elanslutningsvillkor,

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning

Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning från och med den 1 maj 2015 Innehåll 1. Allmänna leveransvillkor och definitioner Allmänna leveransvillkor 5 1.1 Tillämpningsområde 5 1.2 Ikraftträdande

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

1(8) Datum 2015-06-16

1(8) Datum 2015-06-16 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27 EL 2012 K (rev) 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 4 ALLMÄNNA

Läs mer

www.aleel.se 449 14 Alafors 1

www.aleel.se 449 14 Alafors 1 Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2015-07-01 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

Jakobstads Vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Jakobstads Vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Jakobstads Vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 3 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Ikraftträdande...

Läs mer

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna leveransvillkor för konsumentkunder.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer