Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: kl , Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum"

Transkript

1 I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: kl , Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande Thomas Ylven (V), 1:e vice ordförande, inte Kristina Svensson (S) ersätter Thomas Ylven (V) i Jan Wiklund (M), 2:e vice ordförande Gunnar Barke (S) Elin Noren (S) ersätter Sören Bertilsson (S) Lena Reyier (C), inte 92 Ann-Catrin Lofvars (MP) ersätter Bo Brännström (FP) Ersättare Ivan Eriksson (S) Kristina Svensson (S) inte när hon tjänstgjort enligt ovan Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson Övriga föredragande framgår i respektive paragraf Övriga 81: Landstingets revisorer: Carl-Erik Nyström (C) ordf, Lars Ivarsson (S), Birgitta Örjas (S), Ingrid Lagerlöf (V) samt Lars-Erik Eriksson (M) och revisionschef Kjell Johansson Sekreterare Nämndsekreterare Taimi Hermansson Övriga tjänsteman Ekonomidirektör Peter Hansson Kommunikationschef Pia Wassberg

2 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 2 (17) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Arbetsutskottets beslutsärenden Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning 4 83 Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar 5 Landstingsfullmäktiges beslutsärenden Vårdavgifter för patienthotell samt för övernattande närstående 6 85 Bidrag för glasögon och kontaktlinser 6 86 Ambulanshelikopter i Dalarna 7 87 Inrättande aven gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna 8 88 Kostsamverkan Mora Landstinget Dalarna, omförhandling samverkansavtal 9 89 Forskningsberedningens uppdrag 9 90 Utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Informationssäkerhetspolicy Svar på motion från Christer Carlsson (M): Ökad mångfald i behandlingen av ryggbesvär Svar på motion från Leif Bergh (M): Införande av handsprit på fler ställen i landstingets lokaler Svar på motion från Gunilla Berglund (C) angående att utreda möjligheterna att minska kön till Sömnlab i Avesta 13 Landstingsstyrelsens beslutsärenden Uppdrag att säkra kvalitem i omhändertagandet av de mest sjuka äldre Uppdrag att bedriva yrkeshögskoleutbildning för skötare inom psykiatrisk verksamhet Svar på revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet Tecknande av reviderat avtal avseende Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 16 Protokollsjustering... 17

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 3 (17) Inledning och protokollsjustering 81 Information Arbetsutskottets beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. A. Överläggning med landstingets revisorer Landstingets revisorer: Carl-Erik Nyström (C), Lars Ivarsson (8), Birgitta Örjas (8), Ingrid Lagerlöf M samt Lars-Erik Eriksson (M) och revisionschef Kjell Johansson överlägger med arbetsutskottet kring de frågeställningar som revisionen lämnat: 1. Oelårsbokslutet 2. En allmän dialog kring vilka frågor/problembilder styrelsen avser att fokusera sitt arbete mot 2014 och hur vi i vårt granskningsarbete skulle kunna stärka deras roll i detta arbete. B. Ekonomisk uppföljning och information om finansförvaltningen Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 81 B c. Information om budget Finansplan inför ställningstagande av landstingsstyrelsen 4 november. LO 13/01275 Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 81 C D. Flygambulansverksamhet LO 13/02806 Överläkare Bengt Eriksson, op/anestesillva Mora Bilaga 81 O E. Vårdplatser för specialiserad palliativ vård inför budget 2014 L013/02850 Chefläkare Bengt Malmqvist

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 4 (17) Arbetsutskottets beslutsärenden 82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning Diarienummer LD13/02773 Arbetsutskottets beslut 1. Särskild ersättning för barntillsyn eller vård av handikappad till förtroendevald enligt arvodesreglementet ska inte kunna utbetalas till make, sambo, föräldrar, barn eller syskon. 2. Särskild ersättning betalas mot verifikation och ersätts med utbetalat belopp jämte skatt och eventuella arbetsgivaravgifter, dock högst 0,4 % av prisbasbeloppet, f.n.178 kr/tim. 3. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % eller mer) utgår inte någon särskild ersättning. 4. 'Ersättning för barntillsyn utgår inte vid barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorgen. 5. Den särskilda ersättningen är skattepliktig. Sammanfattning av ärendet Förtroendevalda har rätt till ersättning för redovisade kostnader för barntillsyn enligt arvodesreglementet. Denna bestämmelse har tidigare utnyttjats i begränsad omfattning. På grund av ökat nyttjande av denna ersättning finns behov av att precisera villkoren för särskild ersättning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Bilaga 82 Yrkanden och beslutsgång Jan Wikund (M) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C), avslag på punkten 2. ovan, vidare yrkas bifall till förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5. Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar bifall till samtliga förslag till beslut ovan. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som arbetsutskottet godkänner: Först ställs proposition om bifall till eller avslag på förslag till

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 5 (17) beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan, efter det ställs proposition på ordförandens bifallsyrkande till punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på punkt 2. ovan. Ordförande ställer först proposition om bifall till eller avslag på förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. Efter det ställer ordföranden proposition på sitt eget bifallsyrkande till beslut enligt punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på beslut i punkt 2. och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget bifallsyrkande. Reservation Jan Wiklund (M) och Lena Reyier (C) reserverar sig mot beslutet. 83 Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar Diarienummer LD12/00646 Arbetsutskottets beslut 1. Redovisningen av utredningsuppdraget avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar ska göras senast vid Landstingsstyrelsens möte Sammanfattning av ärendet Vid Landstingsstyrelsens sammanträde , 97 gavs åt landstingsdirektören uppdraget att utreda om anonymitetsskyddet kan förstärkas vid besök på Landstingets vårdinrättningar. Utredningen skulle redovisas för Landstingsstyrelsen senast Tiden har förlängts av arbetsutskottet till Uppdraget har dessvärre inte klargjorts, varför någon utredning inte har påbörjats. Ytterligare tid behövs därför för uppdraget. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 83 A b) Landstingsstyrelsens beslut 97/12. Bilaga 83 B c) Arbetsutskottets beslut 35/13. Bilaga 83 C

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 6 (17) Landstingsfullmäktiges beslutsärenden 84 Vårdavgifter för patienthotell samt för övernattande närstående Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Avgifter enligt bilaga b) fastställs. Sammanfattning av ärendet I samband med inrättandet av det nya patienthotellet i Falun behöver landstingets vårdavgifter för patienters och närståendes boende i landstingets lokaler ses över. Boendekostnaderna för närstående till patienter har varierat. Det är lämpligt med en enhetlig avgiftsnivå så att prissättningen är konsekvent oavsett var patient eller närstående övernattar. Avgifterna är anpassade utifrån jämförelse med andra landsting och med de avgifter landstinget idag har. De är också kontrollerade med skatteverket. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 84 A b) Avgifter Bilaga 84 B Chefläkare Bengt Malmqvist och handläggare Carl Gudmundsson föredrar ärendet. 85 Bidrag för glasögon och kontaktlinser Diarienummer LD12/03395 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förändringar av bidrag för glasögon och kontaktlinser enligt bilaga c) och d) fastställs att gälla från Sammanfattning av ärendet Förändrade bidragsnivåer föreslås gällande glasögon och kontaktlinser eftersom de gällande nivåerna inte är anpassade till marknaden. Kostnaderna begränsas för patienter som av medicinska skäl behöver speciella synhjälpmedel.

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 7 (17) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 85 A b) Nuvarande bidrag för glasögon och kontaktlinser c) Förslag till nya bidrag för glasögon. Bilaga 85 C d) Förslag till nya bidrag för kontaktlinser. Bilaga 85 D Enhetschef Therese Göras och optiker Frida Helghe från syncentralen Falun föredrar ärendet. 86 Ambulanshelikopter i Dalarna Diarienummer LD12/01796 Arbetsutskottets beslut 1. Ärendet överlämnas till landstingsstyrelsen utan eget förslag till beslut för att möjliggöra för partigrupperna att få information om ärendet av ansvariga handläggare innan styrelsens sammanträde 4 november. Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Utredningen och dess bilagor om etablering av ambulanshelikopterverksamhet i Dalarna ska ligga till grund för en etablering av ambulanshelikopterverksamhet dygnet runt i Dalarna med placering på Mora flygplats 2. Landstinget beslutar att utnyttja framförhandlad option för inköp av helikopter 3. Beräknad investeringskostnad på ca 62,7mkr fördelat på ca 13 mkr 2014 och 50 mkr år 2015 beaktas i budget Sammanfattning av ärendet På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande har landstingsdirektören låtit utreda frågan om att etablera en ambulanshelikopterverksamhet i Dalarna. Föreligger en utredningsrapport och förslag på att verksamheten startar under sommaren En etablering innebär att möjlighet till att erbjuda dalfolket en jämlik och säker vård ökar. Även avlägset boendes möjligheter till avancerad modern t ex infarkt- och strokevård ökar samtidigt som de gästande fjällturisternas efterfrågan på snabb och avancerad vård och behandling blir bättre. Dessutom ökar vägambulansberedskapen generellt i hela länet till följd av den avlastning en helikopterverksamhet innebär.

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 8 (17) Fullmakten är formulerad så att den förutsätter att Dalarna senast under november månad 2013 beslutar om beställning. I ärendet redovisas följande handlingar: a) Beslutsunderlag. Bilaga 86 A Överläkare Bengt Eriksson, op/anestesi/iva Mora, föredrar ärendet och informerar även om genomförandet av nationell upphandling avseende luftburen ambulanssjukvård med flygplan (se informationspunkt D. i 81 vid dagens sammanträde). Bilaga 86 B 87 Inrättande aven gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna Diarienummer LD13/02581 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. En gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnden Dalarna, bildas fr.o.m , under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande beslut. 2. Landstinget Dalarna ska vara värdkommun. 3. Samverkansavtal mellan Landstinget och ingående kommuner enligt bilaga b) fastställs. 4. Reglemente för den gemensamma nämnden enligt bilaga c) fastställs. 5. Som ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs 6. Som Landstingets övriga två ledamöter i nämnden väljs 7. Som Landstingets tre ersättare i nämnden väljs 8. Ordförandens arvode ska utgöra 35 % av 90 % av riksdagsledamöternas arvode. Sammanfattning av ärendet I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från landstinget till kommunerna. För att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet, jämlik vård och omsorg samt ha fungerande forum för gränsöverskridande frågor, föreslås att en gemensam hjälpmedelsnämnd inrättas i Dalarna där samtliga kommuner och landstinget ingår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 87 A

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 9 (17) b) Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. Bilaga 87 B c) Reglemente för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Bilaga 87 C 88 Kostsamverkan Mora Landstinget Dalarna, omförhandling samverkansavtal Diarienummer LD11/03450 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Föreslaget tilläggsavtal till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun, enligt bilaga c), godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna och Mora Kommun inrättade 2009 en gemensam nämnd för att bedriva en gemensam kostproduktion vid Mora Lasarett. I samband med detta upprättades också ett samverkansavtal som skulle reglera administration och kostnadsfördelning mellan parterna. Samverkansavtalet har dock haft stora brister när det gäller kostnadsfördelningen mellan parterna och de administrativa rutinerna. Parterna har nu gemensamt arbetat fram ett förslag till tilläggsavtal som förväntas korrigera dessa brister. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 88 A b) Samverkansavtal c) Tilläggsavtal. Bilaga 88 C 89 Forskningsberedningens uppdrag Diarienummer LD12/03747 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förslaget till reglemente för Landstinget Dalarnas forskningsberedning enligt bilaga c) fastställs. Sammanfattning av ärendet Landstingsfullmäktige beslöt vid bildandet av forskningsberedningen , 21: 8, att beredningen skulle ha ett ansvar för omfattning, prioritering och uppföljning av landstingets forskningsverksamhet. Beredningen fick i uppdrag att återkomma med redovisning och

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 10 (17) fastställande av sitt uppdrag till landstingsfullmäktige senast i november Baserat på landstingsfullmäktiges beslut har forskningsberedningen formulerat sitt uppdrag i form av ett kortfattat reglemente där de viktigaste uppgifterna anges. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 89 A b) Protokollsutdrag från forskningsberedningen c) Reglemente. Bilaga 89 C Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till förslag till beslut ovan. 90 Utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Diarienummer LD13/02632 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Landstinget påbörjar tillsammans med kommunerna i Dalarna ett arbete för att ta fram en överenskommelse om utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården. Arbetet ska tydliggöra uppdrag, organisation och tid plan för införandet enligt intentionerna i bilaga b) 2. Högst 4 mkr avsätts för utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården inom Landstinget Dalarna Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna behöver förbättra tillgängligheten till kvalificerad kompetens inom missbruks - och beroendevården samt arbetet med riskbruk i Landstinget Dalarna för att säkra en vård av god kvalitet i hela länet så att landsting kan ingå överenskommelser om samarbete med länets kommuner (enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL) i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel. En arbetsgrupp har tagit fram förslag till utveckling och utbyggnad av landstinget missbruks- och beroendevård. Kostnaderna för utveckling och utbyggnad uppskattas till 4-5 mkr/år exklusive driftskostnader utöver personal och lokalkostnader. Var summan hamnar beror på ambitionsnivån när det gäller läkarkompetens.

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 11 (17) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 90 A b) Förslag - utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Bilaga 90 B Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson föredrar ärendet. 91 Informationssäkerhetspolicy Diarienummer LD13/02242 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förslaget till informationssäkerhetspolicy enligt bilaga b) fastställs Sammanfattning av ärendet Landstinget har en fastställd, övergripande säkerhetspolicy. Ett delområde är informationssäkerhet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) anger att vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Landstingets nuvarande informationssäkerhetspolicy fastställdes av Landstingsfullmäktige /24. Därefter har en ny patientdatalag trätt i kraft 2008 och Socialstyrelsen har lämnat föreskrifter rörande informationshantering, SOSFS 2008:14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram råd för ledningssystem för informationssäkerhet. Den föreslagna informationssäkerhetspolicyn utgår således från lagstiftning och myndigheters föreskrifter. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 91 A b) Policy för informationssäkerhet. Bilaga 91 B c) Struktur regelverk för informationssäkerhet. Bilaga 91 C 92 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Ökad mångfald i behandlingen av ryggbesvär Diarienummer LD13/00286 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen avslås.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 12 (17) Sammanfattning av ärendet Christer Carlsson (M) yrkar att det ska vara möjligt för patienter med behov av smärtlindring av ryggbesvär att få behandling hos kiropraktor eller naprapat inom ramen för den offentligt finansierade vården. Det finns inte tillräckligt med evidens som stödjer ett beslut att dessa behandlingsformer ska finansieras inom den offentliga hälso- och sjukvården. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 92 A b) Motionen. Bilaga 92 B Yrkanden och beslutsgång Jan Wiklund (M) yrkar bifall till motionen. Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar att motionen avslås. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Jan Wiklunds yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Jan Wiklund (M) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Lena Reyier (C) deltar inte i beslutet. 93 Svar på motion från Leif Bergh (M): Införande av handsprit på fler ställen i landstingets lokaler Diarienummer LD13/01700 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad Sammanfattning av ärendet Motionären yrkar att besökande och anhöriga ska ha möjlighet att sprita händerna vid besök på vårdinrättningar för att förhindra smittspridning.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 13 (17) Idag har anhöriga och besökande denna möjlighet på de flesta vårdinrättningar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 93 A b) Motionen. Bilaga 93 B 94 Svar på motion från Gunilla Berglund (C) angående att utreda möjligheterna att minska kön till Sömnlab i Avesta Diarienummer LD13/01677 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad Sammanfattning av ärendet Gunilla Berglund (C) yrkar i en motion att utreda hur kön till sömnlaboratoriet i Avesta kan minska, att barn och ungdomar med sömnproblem prioriteras och att det görs en samordning mellan sömnlaboratoriet och viktenheten, så att drabbade patienter inte får vänta onödigt länge. Det pågår pilotverksamhet, där primärvården är involverad och som förhoppningsvis leder till minskat antal remisser för avancerade undersökningar. Därmed kan köerna kortas. Det finns en etablerad samverkan med viktenheten och sömnlaboratoriet prioriterar personer som remitteras från denna enhet. Att utreda barn på sömnlaboratorier är inte etablerat i Sverige. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 94 A b) Motionen Bilaga 94 B Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till förslag till beslut ovan.

14 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 14 (17) Landstingsstyrelsens beslutsärenden 95 Uppdrag att säkra kvaliten i omhändertagandet av de mest sjuka äldre Diarienummer LD12/03455 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården ges följande uppdrag 1. Intensifiera arbetet med att säkra kvalitem i det akuta omhändertagandet av den mest sjuka äldre och att erbjuda vård på rätt nivå 2. Möjliggöra direktinläggningar på slutenvårdsavdelningar för de mest sjuka äldre, som bedöms ha behov av sjukhusets resurser 3. Skapa länsövergripande rutiner för bedömning och vård av de mest sjuka äldre så att kvalitem säkras. Sammanfattning av ärendet En förstudie om möjligheter till direktinläggning på slutenvårdsavdelning för de mest sjuka äldre, som bedöms ha behov av sjukhusets resurser har identifierat behov av att intensifiera det fortsatta landstingsinterna arbetet. Det innebär att säkra kvalitem i det akuta omhändertagandet av den mest sjuka äldre och att vård erbjuds på rätt vård nivå. Ett uppdrag krävs för detta I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 95 Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson lämnar kompletterande information om ärendet. 96 Uppdrag att bedriva yrkeshögskoleutbildning för skötare inom psykiatrisk verksamhet Diarienummer LD12/02509 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen : 1. Psykiatrins Utvecklingsenhet får uppdraget att vara utbildningsanordnare vid yrkeshögskoleutbildningen för skötare inom psykiatrisk verksamhet 2. Utbildningens ledningsgrupp får uppdrag att sköta de uppgifter som anges i förordning (2009: 130) om yrkeshögskolan kapitel 4 2

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 15 (17) Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet har beviljats ekonomiska medel att bedriva yrkeshögskoleutbildning för "skötare inom psykiatrisk verksamhet" under perioden till Det är en tvåårig utbildning som ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen har tidigare genomförts inom Landstinget Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet, med medel från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Den myndigheten har sedermera awecklats för att ersättas av Yrkeshögskolemyndigheten. Mot bakgrund av denna myndighetsförändring behövs ett nytt formellt uppdragsbeslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga Svar på revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet Diarienummer LD13/02597 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen 1. Yttrandet enligt bilaga c) överlämnas till landstingets revisorer. Sammanfattning av ärendet Landstingets revisorer har genomfört en granskning med syftet att bedöma om beslut- och attestförfarandet inom det personaladministrativa området är ändamålsenligt och säkert. Landstinget Dalarna beaktar revisorernas synpunkter och kommer att vidta ytterligare insatser för att åtgärda de brister som kvarstår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 97 A b) Granskningsrapporten "Granskning av attester och beslut inom personalområdet" med Gransknings-PM c) Yttrande. Bilaga 97 C

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 16 (17) 98 Tecknande av reviderat avtal avseende Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Diarienummer LD13/02696 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen : 1. Reviderat avtalsförslag mellan Uppsala Universitet och Landstinget Dalarna angående Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) enligt bilaga c) godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna har sedan 1999 haft ett avtal med Uppsala universitet om att driva Centrum för Klinisk Forskning Dalarna i syfte att utveckla forskningsverksamheten inom landstinget. Innevarande avtal löper ut varför avtalet måste förnyas. Reviderat avtal har tagits fram i samarbete med företrädare för Uppsala universitet. I revideringsarbetet har eftersträvats ett mer "jämlikt" förhållande mellan parterna vad gäller inflytande över och bidrag till att utveckla forskningsverksamheten i Landstinget Dalarna. Ett antal punkter har reviderats, t ex att Landstinget Dalarna är huvudarbetsgivare för föreståndaren vid CKF och att forskare inom landstinget med tillräcklig kompetens bör nyttjas som huvudhandledare för doktorander (för att öka möjligheterna till akademisk meritering för landstingets forskare). I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 98 A b) Tidigare avtal angående Centrum för Klinisk Forskning Dalarna c) Aktuellt avtalsförslag. Bilaga 98 C

17 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 17 (17) Protokollsjustering Vid protokollet Taimi Hermansson Inga II Persson Ordförande Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida Anslagstid: JO/3 - /1-oVO

18 I OOO«)(nl ~ Au 21 okt 2013 Lägesrapport ekonomi: Ekonomi läget per september Finansförvaltning SKL oktober prognos Budget (prel) och ekonomisk strategi Övrigt I! r-t l, [J! I-= :'~ r \ F'f: Ekonomi, acc SEPT 2013 (acc aug) Resultat ( exkl RIPS -228) 156 Mkr (170 Mkr) - Statsbidrag läkemedel - 7 mkr (totalt -17 mkr) - Osäkra poster Högspecialiserad vård Läkemedel (rekvisition) Kösatsningen - Ny skatteprognos i december (prel stabilt) Helårprognosen (exkl RIPS) på drygt 150 Mkr beräknas att uppnås. \ i [l l]- Finansförvaltning Organisation, tf finanschef (=redovisningschef) och ny finanshandläggare prov 6 mån Placeringsrådet mer aktiva i förvaltning Möte placeringsrådet början av Rapport placeringar pension mm Ev förslag till förändringar av plac-direktiv Likviditetsutveckling \! Ol-okt Likviditet, prognos oktober I Ukviditel - UtfOll1. prognos och med,,112 m:.nl _

19 1-_000 ".' i ; <0000<>000 j ijoooociooo loog.»_.- : i ~~~~~~--+T--~sct r loo"",m~.... ~ _..._ ,..- Samhällsekonomi (SKLs ekonomirapport) Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. Bedömning att konjunkturläget förbättras under hösten och vintern Positivt att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt Samhällsekonomi (SKLs ekonomirapport) Glädjande att förhoppningarna om framtiden har stärkts Läget på arbetsmarknaden börjar förbättras Lågkonjunktur innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt Skatteunderlagstillväxt planeringsförutsättningar, SKL okt 2013 "Svensk ekonomi tar bättre fart" "Gradvis ökad sysselsättning ger snabb ökning av skatteunderlaget" 20l3: Realt är skatteunderlagsti llväxten stark 2014: Ti llväxten begränsas av sänkta pensioner (bromsen)

20 Skatteunderlagstillväxt planeringsförutsättningar, SKL okt : Skatteunderl aget växer med drygt 2 % realt = resultat av återhämtning på arbetsmarknaden I l,! D. O \ ~ \ j 1. =" Sammanfattning, SKL prognos okt 2013 Stark tillväxt, 2% i reala termer Nytt kostnadsutjämningssystem Tillskott generella statsbidrag 2014 (patientrörlighet (3) papperslösa (14), skattelättnad [ör pensionärer (26), övr (3)) Ökat antal invånare (+670)... ger ökade intäkter; skatt och kommunalekonomisk utjämning J.,: \! / r-j n \,., 1 i ~ --'=1 \ Kostnadsutjämning, gamla j mf nya modellen Utfall i snitt , bidragsgivare motsv 37 Mkr I.~ Utfall i snitt , bidragstagare motsv 144 Mkr kostnadsutjämningssystem Ny modell innebär en positiv årlig effekt motsv i snitt drygt 180 Mkr., ~ : i I 1.=" Kostnadsutjämning, mkr Gamla Nva modell Övergångsregler ~ 201~ \ I

21 Forts kostnadsutjämning, gamla imf nya modellen Ny modell ställer LD ack underskott i delvis "annan dager" Teoretiskt skulle LD inte haft ett underskott, alt ett väsentligt lägre, givet effekt av ny modell. Realt finns dock ett underskott som skall återställas, men tiden bör ställas i relation till realistiska överskottsmål (driftsbudget) ~ \ I \ i. la,=" Vägval styrmål/-strategi A - Aterställa ack underskott utgående från tidsmässiga krav (max 3 år)? B - Realistiska överskottsmål (inom ram för god ekonomisk hushållning), och realistiska ramar per FV, främst HS? A uppnås inte utan alltför snabba, orimliga, krav på besparing. B anses "överordnat" A, i ett kort perspektiv A uppnås \ ~ : \ i I la,=~ Ekonomisk strategi En samlad kostnadsnivå högst i paritet med liknande landsting, med särskilt fokus på HoS Realistiska överskotts- och övriga finansiella mål, god målgång Funktionell investeringsstrategi som säkrar kostnadseffektiva verksamhets lösningar och anskaffningsprocess ("bra affärer") I m n \ \, ~ i j l a~' Ekonomisk strategi Realistiska krav på besparingar och effektiviseringar Realistiska finansieringsramar i förhållande till uppdrag och omvärld - Stärka legitimitet kring budgetverktyget - Stärka budgetdisciplin - Ökad styrbarhet och minskad avvikelse förhållande till mål - Förbättrad budgetprocess \ ~ l

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr 408 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-09-22

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

I II landstinget LS S 1Z2A. ~\ka-ga. Ambulanshelikopter i Dalarna. BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen. Ordförandens förslag.

I II landstinget LS S 1Z2A. ~\ka-ga. Ambulanshelikopter i Dalarna. BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen. Ordförandens förslag. I II landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet ~\ka-ga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS S 1Z2A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD12/01796 Uppdnr 347 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer