Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: kl , Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum"

Transkript

1 I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: kl , Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande Thomas Ylven (V), 1:e vice ordförande, inte Kristina Svensson (S) ersätter Thomas Ylven (V) i Jan Wiklund (M), 2:e vice ordförande Gunnar Barke (S) Elin Noren (S) ersätter Sören Bertilsson (S) Lena Reyier (C), inte 92 Ann-Catrin Lofvars (MP) ersätter Bo Brännström (FP) Ersättare Ivan Eriksson (S) Kristina Svensson (S) inte när hon tjänstgjort enligt ovan Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson Övriga föredragande framgår i respektive paragraf Övriga 81: Landstingets revisorer: Carl-Erik Nyström (C) ordf, Lars Ivarsson (S), Birgitta Örjas (S), Ingrid Lagerlöf (V) samt Lars-Erik Eriksson (M) och revisionschef Kjell Johansson Sekreterare Nämndsekreterare Taimi Hermansson Övriga tjänsteman Ekonomidirektör Peter Hansson Kommunikationschef Pia Wassberg

2 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 2 (17) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Arbetsutskottets beslutsärenden Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning 4 83 Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar 5 Landstingsfullmäktiges beslutsärenden Vårdavgifter för patienthotell samt för övernattande närstående 6 85 Bidrag för glasögon och kontaktlinser 6 86 Ambulanshelikopter i Dalarna 7 87 Inrättande aven gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna 8 88 Kostsamverkan Mora Landstinget Dalarna, omförhandling samverkansavtal 9 89 Forskningsberedningens uppdrag 9 90 Utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Informationssäkerhetspolicy Svar på motion från Christer Carlsson (M): Ökad mångfald i behandlingen av ryggbesvär Svar på motion från Leif Bergh (M): Införande av handsprit på fler ställen i landstingets lokaler Svar på motion från Gunilla Berglund (C) angående att utreda möjligheterna att minska kön till Sömnlab i Avesta 13 Landstingsstyrelsens beslutsärenden Uppdrag att säkra kvalitem i omhändertagandet av de mest sjuka äldre Uppdrag att bedriva yrkeshögskoleutbildning för skötare inom psykiatrisk verksamhet Svar på revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet Tecknande av reviderat avtal avseende Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 16 Protokollsjustering... 17

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 3 (17) Inledning och protokollsjustering 81 Information Arbetsutskottets beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. A. Överläggning med landstingets revisorer Landstingets revisorer: Carl-Erik Nyström (C), Lars Ivarsson (8), Birgitta Örjas (8), Ingrid Lagerlöf M samt Lars-Erik Eriksson (M) och revisionschef Kjell Johansson överlägger med arbetsutskottet kring de frågeställningar som revisionen lämnat: 1. Oelårsbokslutet 2. En allmän dialog kring vilka frågor/problembilder styrelsen avser att fokusera sitt arbete mot 2014 och hur vi i vårt granskningsarbete skulle kunna stärka deras roll i detta arbete. B. Ekonomisk uppföljning och information om finansförvaltningen Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 81 B c. Information om budget Finansplan inför ställningstagande av landstingsstyrelsen 4 november. LO 13/01275 Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 81 C D. Flygambulansverksamhet LO 13/02806 Överläkare Bengt Eriksson, op/anestesillva Mora Bilaga 81 O E. Vårdplatser för specialiserad palliativ vård inför budget 2014 L013/02850 Chefläkare Bengt Malmqvist

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 4 (17) Arbetsutskottets beslutsärenden 82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning Diarienummer LD13/02773 Arbetsutskottets beslut 1. Särskild ersättning för barntillsyn eller vård av handikappad till förtroendevald enligt arvodesreglementet ska inte kunna utbetalas till make, sambo, föräldrar, barn eller syskon. 2. Särskild ersättning betalas mot verifikation och ersätts med utbetalat belopp jämte skatt och eventuella arbetsgivaravgifter, dock högst 0,4 % av prisbasbeloppet, f.n.178 kr/tim. 3. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % eller mer) utgår inte någon särskild ersättning. 4. 'Ersättning för barntillsyn utgår inte vid barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorgen. 5. Den särskilda ersättningen är skattepliktig. Sammanfattning av ärendet Förtroendevalda har rätt till ersättning för redovisade kostnader för barntillsyn enligt arvodesreglementet. Denna bestämmelse har tidigare utnyttjats i begränsad omfattning. På grund av ökat nyttjande av denna ersättning finns behov av att precisera villkoren för särskild ersättning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Bilaga 82 Yrkanden och beslutsgång Jan Wikund (M) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C), avslag på punkten 2. ovan, vidare yrkas bifall till förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5. Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar bifall till samtliga förslag till beslut ovan. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som arbetsutskottet godkänner: Först ställs proposition om bifall till eller avslag på förslag till

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 5 (17) beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan, efter det ställs proposition på ordförandens bifallsyrkande till punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på punkt 2. ovan. Ordförande ställer först proposition om bifall till eller avslag på förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. Efter det ställer ordföranden proposition på sitt eget bifallsyrkande till beslut enligt punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på beslut i punkt 2. och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget bifallsyrkande. Reservation Jan Wiklund (M) och Lena Reyier (C) reserverar sig mot beslutet. 83 Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar Diarienummer LD12/00646 Arbetsutskottets beslut 1. Redovisningen av utredningsuppdraget avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar ska göras senast vid Landstingsstyrelsens möte Sammanfattning av ärendet Vid Landstingsstyrelsens sammanträde , 97 gavs åt landstingsdirektören uppdraget att utreda om anonymitetsskyddet kan förstärkas vid besök på Landstingets vårdinrättningar. Utredningen skulle redovisas för Landstingsstyrelsen senast Tiden har förlängts av arbetsutskottet till Uppdraget har dessvärre inte klargjorts, varför någon utredning inte har påbörjats. Ytterligare tid behövs därför för uppdraget. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 83 A b) Landstingsstyrelsens beslut 97/12. Bilaga 83 B c) Arbetsutskottets beslut 35/13. Bilaga 83 C

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 6 (17) Landstingsfullmäktiges beslutsärenden 84 Vårdavgifter för patienthotell samt för övernattande närstående Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Avgifter enligt bilaga b) fastställs. Sammanfattning av ärendet I samband med inrättandet av det nya patienthotellet i Falun behöver landstingets vårdavgifter för patienters och närståendes boende i landstingets lokaler ses över. Boendekostnaderna för närstående till patienter har varierat. Det är lämpligt med en enhetlig avgiftsnivå så att prissättningen är konsekvent oavsett var patient eller närstående övernattar. Avgifterna är anpassade utifrån jämförelse med andra landsting och med de avgifter landstinget idag har. De är också kontrollerade med skatteverket. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 84 A b) Avgifter Bilaga 84 B Chefläkare Bengt Malmqvist och handläggare Carl Gudmundsson föredrar ärendet. 85 Bidrag för glasögon och kontaktlinser Diarienummer LD12/03395 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förändringar av bidrag för glasögon och kontaktlinser enligt bilaga c) och d) fastställs att gälla från Sammanfattning av ärendet Förändrade bidragsnivåer föreslås gällande glasögon och kontaktlinser eftersom de gällande nivåerna inte är anpassade till marknaden. Kostnaderna begränsas för patienter som av medicinska skäl behöver speciella synhjälpmedel.

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 7 (17) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 85 A b) Nuvarande bidrag för glasögon och kontaktlinser c) Förslag till nya bidrag för glasögon. Bilaga 85 C d) Förslag till nya bidrag för kontaktlinser. Bilaga 85 D Enhetschef Therese Göras och optiker Frida Helghe från syncentralen Falun föredrar ärendet. 86 Ambulanshelikopter i Dalarna Diarienummer LD12/01796 Arbetsutskottets beslut 1. Ärendet överlämnas till landstingsstyrelsen utan eget förslag till beslut för att möjliggöra för partigrupperna att få information om ärendet av ansvariga handläggare innan styrelsens sammanträde 4 november. Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Utredningen och dess bilagor om etablering av ambulanshelikopterverksamhet i Dalarna ska ligga till grund för en etablering av ambulanshelikopterverksamhet dygnet runt i Dalarna med placering på Mora flygplats 2. Landstinget beslutar att utnyttja framförhandlad option för inköp av helikopter 3. Beräknad investeringskostnad på ca 62,7mkr fördelat på ca 13 mkr 2014 och 50 mkr år 2015 beaktas i budget Sammanfattning av ärendet På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande har landstingsdirektören låtit utreda frågan om att etablera en ambulanshelikopterverksamhet i Dalarna. Föreligger en utredningsrapport och förslag på att verksamheten startar under sommaren En etablering innebär att möjlighet till att erbjuda dalfolket en jämlik och säker vård ökar. Även avlägset boendes möjligheter till avancerad modern t ex infarkt- och strokevård ökar samtidigt som de gästande fjällturisternas efterfrågan på snabb och avancerad vård och behandling blir bättre. Dessutom ökar vägambulansberedskapen generellt i hela länet till följd av den avlastning en helikopterverksamhet innebär.

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 8 (17) Fullmakten är formulerad så att den förutsätter att Dalarna senast under november månad 2013 beslutar om beställning. I ärendet redovisas följande handlingar: a) Beslutsunderlag. Bilaga 86 A Överläkare Bengt Eriksson, op/anestesi/iva Mora, föredrar ärendet och informerar även om genomförandet av nationell upphandling avseende luftburen ambulanssjukvård med flygplan (se informationspunkt D. i 81 vid dagens sammanträde). Bilaga 86 B 87 Inrättande aven gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna Diarienummer LD13/02581 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. En gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnden Dalarna, bildas fr.o.m , under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande beslut. 2. Landstinget Dalarna ska vara värdkommun. 3. Samverkansavtal mellan Landstinget och ingående kommuner enligt bilaga b) fastställs. 4. Reglemente för den gemensamma nämnden enligt bilaga c) fastställs. 5. Som ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs 6. Som Landstingets övriga två ledamöter i nämnden väljs 7. Som Landstingets tre ersättare i nämnden väljs 8. Ordförandens arvode ska utgöra 35 % av 90 % av riksdagsledamöternas arvode. Sammanfattning av ärendet I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från landstinget till kommunerna. För att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet, jämlik vård och omsorg samt ha fungerande forum för gränsöverskridande frågor, föreslås att en gemensam hjälpmedelsnämnd inrättas i Dalarna där samtliga kommuner och landstinget ingår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 87 A

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 9 (17) b) Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. Bilaga 87 B c) Reglemente för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Bilaga 87 C 88 Kostsamverkan Mora Landstinget Dalarna, omförhandling samverkansavtal Diarienummer LD11/03450 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Föreslaget tilläggsavtal till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun, enligt bilaga c), godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna och Mora Kommun inrättade 2009 en gemensam nämnd för att bedriva en gemensam kostproduktion vid Mora Lasarett. I samband med detta upprättades också ett samverkansavtal som skulle reglera administration och kostnadsfördelning mellan parterna. Samverkansavtalet har dock haft stora brister när det gäller kostnadsfördelningen mellan parterna och de administrativa rutinerna. Parterna har nu gemensamt arbetat fram ett förslag till tilläggsavtal som förväntas korrigera dessa brister. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 88 A b) Samverkansavtal c) Tilläggsavtal. Bilaga 88 C 89 Forskningsberedningens uppdrag Diarienummer LD12/03747 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förslaget till reglemente för Landstinget Dalarnas forskningsberedning enligt bilaga c) fastställs. Sammanfattning av ärendet Landstingsfullmäktige beslöt vid bildandet av forskningsberedningen , 21: 8, att beredningen skulle ha ett ansvar för omfattning, prioritering och uppföljning av landstingets forskningsverksamhet. Beredningen fick i uppdrag att återkomma med redovisning och

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 10 (17) fastställande av sitt uppdrag till landstingsfullmäktige senast i november Baserat på landstingsfullmäktiges beslut har forskningsberedningen formulerat sitt uppdrag i form av ett kortfattat reglemente där de viktigaste uppgifterna anges. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 89 A b) Protokollsutdrag från forskningsberedningen c) Reglemente. Bilaga 89 C Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till förslag till beslut ovan. 90 Utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Diarienummer LD13/02632 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Landstinget påbörjar tillsammans med kommunerna i Dalarna ett arbete för att ta fram en överenskommelse om utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården. Arbetet ska tydliggöra uppdrag, organisation och tid plan för införandet enligt intentionerna i bilaga b) 2. Högst 4 mkr avsätts för utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården inom Landstinget Dalarna Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna behöver förbättra tillgängligheten till kvalificerad kompetens inom missbruks - och beroendevården samt arbetet med riskbruk i Landstinget Dalarna för att säkra en vård av god kvalitet i hela länet så att landsting kan ingå överenskommelser om samarbete med länets kommuner (enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL) i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel. En arbetsgrupp har tagit fram förslag till utveckling och utbyggnad av landstinget missbruks- och beroendevård. Kostnaderna för utveckling och utbyggnad uppskattas till 4-5 mkr/år exklusive driftskostnader utöver personal och lokalkostnader. Var summan hamnar beror på ambitionsnivån när det gäller läkarkompetens.

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 11 (17) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 90 A b) Förslag - utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Bilaga 90 B Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson föredrar ärendet. 91 Informationssäkerhetspolicy Diarienummer LD13/02242 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förslaget till informationssäkerhetspolicy enligt bilaga b) fastställs Sammanfattning av ärendet Landstinget har en fastställd, övergripande säkerhetspolicy. Ett delområde är informationssäkerhet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) anger att vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Landstingets nuvarande informationssäkerhetspolicy fastställdes av Landstingsfullmäktige /24. Därefter har en ny patientdatalag trätt i kraft 2008 och Socialstyrelsen har lämnat föreskrifter rörande informationshantering, SOSFS 2008:14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram råd för ledningssystem för informationssäkerhet. Den föreslagna informationssäkerhetspolicyn utgår således från lagstiftning och myndigheters föreskrifter. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 91 A b) Policy för informationssäkerhet. Bilaga 91 B c) Struktur regelverk för informationssäkerhet. Bilaga 91 C 92 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Ökad mångfald i behandlingen av ryggbesvär Diarienummer LD13/00286 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen avslås.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 12 (17) Sammanfattning av ärendet Christer Carlsson (M) yrkar att det ska vara möjligt för patienter med behov av smärtlindring av ryggbesvär att få behandling hos kiropraktor eller naprapat inom ramen för den offentligt finansierade vården. Det finns inte tillräckligt med evidens som stödjer ett beslut att dessa behandlingsformer ska finansieras inom den offentliga hälso- och sjukvården. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 92 A b) Motionen. Bilaga 92 B Yrkanden och beslutsgång Jan Wiklund (M) yrkar bifall till motionen. Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar att motionen avslås. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Jan Wiklunds yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Jan Wiklund (M) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Lena Reyier (C) deltar inte i beslutet. 93 Svar på motion från Leif Bergh (M): Införande av handsprit på fler ställen i landstingets lokaler Diarienummer LD13/01700 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad Sammanfattning av ärendet Motionären yrkar att besökande och anhöriga ska ha möjlighet att sprita händerna vid besök på vårdinrättningar för att förhindra smittspridning.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 13 (17) Idag har anhöriga och besökande denna möjlighet på de flesta vårdinrättningar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 93 A b) Motionen. Bilaga 93 B 94 Svar på motion från Gunilla Berglund (C) angående att utreda möjligheterna att minska kön till Sömnlab i Avesta Diarienummer LD13/01677 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad Sammanfattning av ärendet Gunilla Berglund (C) yrkar i en motion att utreda hur kön till sömnlaboratoriet i Avesta kan minska, att barn och ungdomar med sömnproblem prioriteras och att det görs en samordning mellan sömnlaboratoriet och viktenheten, så att drabbade patienter inte får vänta onödigt länge. Det pågår pilotverksamhet, där primärvården är involverad och som förhoppningsvis leder till minskat antal remisser för avancerade undersökningar. Därmed kan köerna kortas. Det finns en etablerad samverkan med viktenheten och sömnlaboratoriet prioriterar personer som remitteras från denna enhet. Att utreda barn på sömnlaboratorier är inte etablerat i Sverige. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 94 A b) Motionen Bilaga 94 B Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till förslag till beslut ovan.

14 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 14 (17) Landstingsstyrelsens beslutsärenden 95 Uppdrag att säkra kvaliten i omhändertagandet av de mest sjuka äldre Diarienummer LD12/03455 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården ges följande uppdrag 1. Intensifiera arbetet med att säkra kvalitem i det akuta omhändertagandet av den mest sjuka äldre och att erbjuda vård på rätt nivå 2. Möjliggöra direktinläggningar på slutenvårdsavdelningar för de mest sjuka äldre, som bedöms ha behov av sjukhusets resurser 3. Skapa länsövergripande rutiner för bedömning och vård av de mest sjuka äldre så att kvalitem säkras. Sammanfattning av ärendet En förstudie om möjligheter till direktinläggning på slutenvårdsavdelning för de mest sjuka äldre, som bedöms ha behov av sjukhusets resurser har identifierat behov av att intensifiera det fortsatta landstingsinterna arbetet. Det innebär att säkra kvalitem i det akuta omhändertagandet av den mest sjuka äldre och att vård erbjuds på rätt vård nivå. Ett uppdrag krävs för detta I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 95 Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson lämnar kompletterande information om ärendet. 96 Uppdrag att bedriva yrkeshögskoleutbildning för skötare inom psykiatrisk verksamhet Diarienummer LD12/02509 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen : 1. Psykiatrins Utvecklingsenhet får uppdraget att vara utbildningsanordnare vid yrkeshögskoleutbildningen för skötare inom psykiatrisk verksamhet 2. Utbildningens ledningsgrupp får uppdrag att sköta de uppgifter som anges i förordning (2009: 130) om yrkeshögskolan kapitel 4 2

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 15 (17) Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet har beviljats ekonomiska medel att bedriva yrkeshögskoleutbildning för "skötare inom psykiatrisk verksamhet" under perioden till Det är en tvåårig utbildning som ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen har tidigare genomförts inom Landstinget Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet, med medel från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Den myndigheten har sedermera awecklats för att ersättas av Yrkeshögskolemyndigheten. Mot bakgrund av denna myndighetsförändring behövs ett nytt formellt uppdragsbeslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga Svar på revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet Diarienummer LD13/02597 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen 1. Yttrandet enligt bilaga c) överlämnas till landstingets revisorer. Sammanfattning av ärendet Landstingets revisorer har genomfört en granskning med syftet att bedöma om beslut- och attestförfarandet inom det personaladministrativa området är ändamålsenligt och säkert. Landstinget Dalarna beaktar revisorernas synpunkter och kommer att vidta ytterligare insatser för att åtgärda de brister som kvarstår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 97 A b) Granskningsrapporten "Granskning av attester och beslut inom personalområdet" med Gransknings-PM c) Yttrande. Bilaga 97 C

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 16 (17) 98 Tecknande av reviderat avtal avseende Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Diarienummer LD13/02696 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen : 1. Reviderat avtalsförslag mellan Uppsala Universitet och Landstinget Dalarna angående Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) enligt bilaga c) godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna har sedan 1999 haft ett avtal med Uppsala universitet om att driva Centrum för Klinisk Forskning Dalarna i syfte att utveckla forskningsverksamheten inom landstinget. Innevarande avtal löper ut varför avtalet måste förnyas. Reviderat avtal har tagits fram i samarbete med företrädare för Uppsala universitet. I revideringsarbetet har eftersträvats ett mer "jämlikt" förhållande mellan parterna vad gäller inflytande över och bidrag till att utveckla forskningsverksamheten i Landstinget Dalarna. Ett antal punkter har reviderats, t ex att Landstinget Dalarna är huvudarbetsgivare för föreståndaren vid CKF och att forskare inom landstinget med tillräcklig kompetens bör nyttjas som huvudhandledare för doktorander (för att öka möjligheterna till akademisk meritering för landstingets forskare). I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 98 A b) Tidigare avtal angående Centrum för Klinisk Forskning Dalarna c) Aktuellt avtalsförslag. Bilaga 98 C

17 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 17 (17) Protokollsjustering Vid protokollet Taimi Hermansson Inga II Persson Ordförande Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida Anslagstid: JO/3 - /1-oVO

18 I OOO«)(nl ~ Au 21 okt 2013 Lägesrapport ekonomi: Ekonomi läget per september Finansförvaltning SKL oktober prognos Budget (prel) och ekonomisk strategi Övrigt I! r-t l, [J! I-= :'~ r \ F'f: Ekonomi, acc SEPT 2013 (acc aug) Resultat ( exkl RIPS -228) 156 Mkr (170 Mkr) - Statsbidrag läkemedel - 7 mkr (totalt -17 mkr) - Osäkra poster Högspecialiserad vård Läkemedel (rekvisition) Kösatsningen - Ny skatteprognos i december (prel stabilt) Helårprognosen (exkl RIPS) på drygt 150 Mkr beräknas att uppnås. \ i [l l]- Finansförvaltning Organisation, tf finanschef (=redovisningschef) och ny finanshandläggare prov 6 mån Placeringsrådet mer aktiva i förvaltning Möte placeringsrådet början av Rapport placeringar pension mm Ev förslag till förändringar av plac-direktiv Likviditetsutveckling \! Ol-okt Likviditet, prognos oktober I Ukviditel - UtfOll1. prognos och med,,112 m:.nl _

19 1-_000 ".' i ; <0000<>000 j ijoooociooo loog.»_.- : i ~~~~~~--+T--~sct r loo"",m~.... ~ _..._ ,..- Samhällsekonomi (SKLs ekonomirapport) Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. Bedömning att konjunkturläget förbättras under hösten och vintern Positivt att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt Samhällsekonomi (SKLs ekonomirapport) Glädjande att förhoppningarna om framtiden har stärkts Läget på arbetsmarknaden börjar förbättras Lågkonjunktur innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt Skatteunderlagstillväxt planeringsförutsättningar, SKL okt 2013 "Svensk ekonomi tar bättre fart" "Gradvis ökad sysselsättning ger snabb ökning av skatteunderlaget" 20l3: Realt är skatteunderlagsti llväxten stark 2014: Ti llväxten begränsas av sänkta pensioner (bromsen)

20 Skatteunderlagstillväxt planeringsförutsättningar, SKL okt : Skatteunderl aget växer med drygt 2 % realt = resultat av återhämtning på arbetsmarknaden I l,! D. O \ ~ \ j 1. =" Sammanfattning, SKL prognos okt 2013 Stark tillväxt, 2% i reala termer Nytt kostnadsutjämningssystem Tillskott generella statsbidrag 2014 (patientrörlighet (3) papperslösa (14), skattelättnad [ör pensionärer (26), övr (3)) Ökat antal invånare (+670)... ger ökade intäkter; skatt och kommunalekonomisk utjämning J.,: \! / r-j n \,., 1 i ~ --'=1 \ Kostnadsutjämning, gamla j mf nya modellen Utfall i snitt , bidragsgivare motsv 37 Mkr I.~ Utfall i snitt , bidragstagare motsv 144 Mkr kostnadsutjämningssystem Ny modell innebär en positiv årlig effekt motsv i snitt drygt 180 Mkr., ~ : i I 1.=" Kostnadsutjämning, mkr Gamla Nva modell Övergångsregler ~ 201~ \ I

21 Forts kostnadsutjämning, gamla imf nya modellen Ny modell ställer LD ack underskott i delvis "annan dager" Teoretiskt skulle LD inte haft ett underskott, alt ett väsentligt lägre, givet effekt av ny modell. Realt finns dock ett underskott som skall återställas, men tiden bör ställas i relation till realistiska överskottsmål (driftsbudget) ~ \ I \ i. la,=" Vägval styrmål/-strategi A - Aterställa ack underskott utgående från tidsmässiga krav (max 3 år)? B - Realistiska överskottsmål (inom ram för god ekonomisk hushållning), och realistiska ramar per FV, främst HS? A uppnås inte utan alltför snabba, orimliga, krav på besparing. B anses "överordnat" A, i ett kort perspektiv A uppnås \ ~ : \ i I la,=~ Ekonomisk strategi En samlad kostnadsnivå högst i paritet med liknande landsting, med särskilt fokus på HoS Realistiska överskotts- och övriga finansiella mål, god målgång Funktionell investeringsstrategi som säkrar kostnadseffektiva verksamhets lösningar och anskaffningsprocess ("bra affärer") I m n \ \, ~ i j l a~' Ekonomisk strategi Realistiska krav på besparingar och effektiviseringar Realistiska finansieringsramar i förhållande till uppdrag och omvärld - Stärka legitimitet kring budgetverktyget - Stärka budgetdisciplin - Ökad styrbarhet och minskad avvikelse förhållande till mål - Förbättrad budgetprocess \ ~ l

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-09 1 (4) HSN 1310-1144 Handläggare: Petri Salonen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 9 Förslag om Stockholms läns landstings deltagande

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna för Norra Dalarna och Västerdalarna-Nedansiljan angående Gränssjukvårdsförordningen

Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna för Norra Dalarna och Västerdalarna-Nedansiljan angående Gränssjukvårdsförordningen I ~ Landstinget _ DALARNA Ledningsenhet ~ILAGA L5 S> tita Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/00115 Uppdnr 718 2014-05-12 s arbetsutskott 2014-06-02 Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2014-12-04 28-34 Sida 1 (8) från s sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 09.00-10.45 Plats: LO Hjälpmedel,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Uppsala "KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Ledamöter: Vattenhästen, 15:00-18:20 Ebba Busch (KD), ordförande Mats Hansén (M), 1 :e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-08-11 1 (14) Plats och tid Storstugan Högalid, 09.00 13.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordförande Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-05-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-28 13.00-15.00 Plats: KS-salen Mora Kommun Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer