Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: kl , Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum"

Transkript

1 I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: kl , Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande Thomas Ylven (V), 1:e vice ordförande, inte Kristina Svensson (S) ersätter Thomas Ylven (V) i Jan Wiklund (M), 2:e vice ordförande Gunnar Barke (S) Elin Noren (S) ersätter Sören Bertilsson (S) Lena Reyier (C), inte 92 Ann-Catrin Lofvars (MP) ersätter Bo Brännström (FP) Ersättare Ivan Eriksson (S) Kristina Svensson (S) inte när hon tjänstgjort enligt ovan Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson Övriga föredragande framgår i respektive paragraf Övriga 81: Landstingets revisorer: Carl-Erik Nyström (C) ordf, Lars Ivarsson (S), Birgitta Örjas (S), Ingrid Lagerlöf (V) samt Lars-Erik Eriksson (M) och revisionschef Kjell Johansson Sekreterare Nämndsekreterare Taimi Hermansson Övriga tjänsteman Ekonomidirektör Peter Hansson Kommunikationschef Pia Wassberg

2 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 2 (17) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Arbetsutskottets beslutsärenden Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning 4 83 Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar 5 Landstingsfullmäktiges beslutsärenden Vårdavgifter för patienthotell samt för övernattande närstående 6 85 Bidrag för glasögon och kontaktlinser 6 86 Ambulanshelikopter i Dalarna 7 87 Inrättande aven gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna 8 88 Kostsamverkan Mora Landstinget Dalarna, omförhandling samverkansavtal 9 89 Forskningsberedningens uppdrag 9 90 Utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Informationssäkerhetspolicy Svar på motion från Christer Carlsson (M): Ökad mångfald i behandlingen av ryggbesvär Svar på motion från Leif Bergh (M): Införande av handsprit på fler ställen i landstingets lokaler Svar på motion från Gunilla Berglund (C) angående att utreda möjligheterna att minska kön till Sömnlab i Avesta 13 Landstingsstyrelsens beslutsärenden Uppdrag att säkra kvalitem i omhändertagandet av de mest sjuka äldre Uppdrag att bedriva yrkeshögskoleutbildning för skötare inom psykiatrisk verksamhet Svar på revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet Tecknande av reviderat avtal avseende Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 16 Protokollsjustering... 17

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 3 (17) Inledning och protokollsjustering 81 Information Arbetsutskottets beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. A. Överläggning med landstingets revisorer Landstingets revisorer: Carl-Erik Nyström (C), Lars Ivarsson (8), Birgitta Örjas (8), Ingrid Lagerlöf M samt Lars-Erik Eriksson (M) och revisionschef Kjell Johansson överlägger med arbetsutskottet kring de frågeställningar som revisionen lämnat: 1. Oelårsbokslutet 2. En allmän dialog kring vilka frågor/problembilder styrelsen avser att fokusera sitt arbete mot 2014 och hur vi i vårt granskningsarbete skulle kunna stärka deras roll i detta arbete. B. Ekonomisk uppföljning och information om finansförvaltningen Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 81 B c. Information om budget Finansplan inför ställningstagande av landstingsstyrelsen 4 november. LO 13/01275 Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 81 C D. Flygambulansverksamhet LO 13/02806 Överläkare Bengt Eriksson, op/anestesillva Mora Bilaga 81 O E. Vårdplatser för specialiserad palliativ vård inför budget 2014 L013/02850 Chefläkare Bengt Malmqvist

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 4 (17) Arbetsutskottets beslutsärenden 82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning Diarienummer LD13/02773 Arbetsutskottets beslut 1. Särskild ersättning för barntillsyn eller vård av handikappad till förtroendevald enligt arvodesreglementet ska inte kunna utbetalas till make, sambo, föräldrar, barn eller syskon. 2. Särskild ersättning betalas mot verifikation och ersätts med utbetalat belopp jämte skatt och eventuella arbetsgivaravgifter, dock högst 0,4 % av prisbasbeloppet, f.n.178 kr/tim. 3. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % eller mer) utgår inte någon särskild ersättning. 4. 'Ersättning för barntillsyn utgår inte vid barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorgen. 5. Den särskilda ersättningen är skattepliktig. Sammanfattning av ärendet Förtroendevalda har rätt till ersättning för redovisade kostnader för barntillsyn enligt arvodesreglementet. Denna bestämmelse har tidigare utnyttjats i begränsad omfattning. På grund av ökat nyttjande av denna ersättning finns behov av att precisera villkoren för särskild ersättning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Bilaga 82 Yrkanden och beslutsgång Jan Wikund (M) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C), avslag på punkten 2. ovan, vidare yrkas bifall till förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5. Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar bifall till samtliga förslag till beslut ovan. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som arbetsutskottet godkänner: Först ställs proposition om bifall till eller avslag på förslag till

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 5 (17) beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan, efter det ställs proposition på ordförandens bifallsyrkande till punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på punkt 2. ovan. Ordförande ställer först proposition om bifall till eller avslag på förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. Efter det ställer ordföranden proposition på sitt eget bifallsyrkande till beslut enligt punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på beslut i punkt 2. och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget bifallsyrkande. Reservation Jan Wiklund (M) och Lena Reyier (C) reserverar sig mot beslutet. 83 Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar Diarienummer LD12/00646 Arbetsutskottets beslut 1. Redovisningen av utredningsuppdraget avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar ska göras senast vid Landstingsstyrelsens möte Sammanfattning av ärendet Vid Landstingsstyrelsens sammanträde , 97 gavs åt landstingsdirektören uppdraget att utreda om anonymitetsskyddet kan förstärkas vid besök på Landstingets vårdinrättningar. Utredningen skulle redovisas för Landstingsstyrelsen senast Tiden har förlängts av arbetsutskottet till Uppdraget har dessvärre inte klargjorts, varför någon utredning inte har påbörjats. Ytterligare tid behövs därför för uppdraget. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 83 A b) Landstingsstyrelsens beslut 97/12. Bilaga 83 B c) Arbetsutskottets beslut 35/13. Bilaga 83 C

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 6 (17) Landstingsfullmäktiges beslutsärenden 84 Vårdavgifter för patienthotell samt för övernattande närstående Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Avgifter enligt bilaga b) fastställs. Sammanfattning av ärendet I samband med inrättandet av det nya patienthotellet i Falun behöver landstingets vårdavgifter för patienters och närståendes boende i landstingets lokaler ses över. Boendekostnaderna för närstående till patienter har varierat. Det är lämpligt med en enhetlig avgiftsnivå så att prissättningen är konsekvent oavsett var patient eller närstående övernattar. Avgifterna är anpassade utifrån jämförelse med andra landsting och med de avgifter landstinget idag har. De är också kontrollerade med skatteverket. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 84 A b) Avgifter Bilaga 84 B Chefläkare Bengt Malmqvist och handläggare Carl Gudmundsson föredrar ärendet. 85 Bidrag för glasögon och kontaktlinser Diarienummer LD12/03395 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förändringar av bidrag för glasögon och kontaktlinser enligt bilaga c) och d) fastställs att gälla från Sammanfattning av ärendet Förändrade bidragsnivåer föreslås gällande glasögon och kontaktlinser eftersom de gällande nivåerna inte är anpassade till marknaden. Kostnaderna begränsas för patienter som av medicinska skäl behöver speciella synhjälpmedel.

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 7 (17) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 85 A b) Nuvarande bidrag för glasögon och kontaktlinser c) Förslag till nya bidrag för glasögon. Bilaga 85 C d) Förslag till nya bidrag för kontaktlinser. Bilaga 85 D Enhetschef Therese Göras och optiker Frida Helghe från syncentralen Falun föredrar ärendet. 86 Ambulanshelikopter i Dalarna Diarienummer LD12/01796 Arbetsutskottets beslut 1. Ärendet överlämnas till landstingsstyrelsen utan eget förslag till beslut för att möjliggöra för partigrupperna att få information om ärendet av ansvariga handläggare innan styrelsens sammanträde 4 november. Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Utredningen och dess bilagor om etablering av ambulanshelikopterverksamhet i Dalarna ska ligga till grund för en etablering av ambulanshelikopterverksamhet dygnet runt i Dalarna med placering på Mora flygplats 2. Landstinget beslutar att utnyttja framförhandlad option för inköp av helikopter 3. Beräknad investeringskostnad på ca 62,7mkr fördelat på ca 13 mkr 2014 och 50 mkr år 2015 beaktas i budget Sammanfattning av ärendet På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande har landstingsdirektören låtit utreda frågan om att etablera en ambulanshelikopterverksamhet i Dalarna. Föreligger en utredningsrapport och förslag på att verksamheten startar under sommaren En etablering innebär att möjlighet till att erbjuda dalfolket en jämlik och säker vård ökar. Även avlägset boendes möjligheter till avancerad modern t ex infarkt- och strokevård ökar samtidigt som de gästande fjällturisternas efterfrågan på snabb och avancerad vård och behandling blir bättre. Dessutom ökar vägambulansberedskapen generellt i hela länet till följd av den avlastning en helikopterverksamhet innebär.

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 8 (17) Fullmakten är formulerad så att den förutsätter att Dalarna senast under november månad 2013 beslutar om beställning. I ärendet redovisas följande handlingar: a) Beslutsunderlag. Bilaga 86 A Överläkare Bengt Eriksson, op/anestesi/iva Mora, föredrar ärendet och informerar även om genomförandet av nationell upphandling avseende luftburen ambulanssjukvård med flygplan (se informationspunkt D. i 81 vid dagens sammanträde). Bilaga 86 B 87 Inrättande aven gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna Diarienummer LD13/02581 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. En gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnden Dalarna, bildas fr.o.m , under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande beslut. 2. Landstinget Dalarna ska vara värdkommun. 3. Samverkansavtal mellan Landstinget och ingående kommuner enligt bilaga b) fastställs. 4. Reglemente för den gemensamma nämnden enligt bilaga c) fastställs. 5. Som ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs 6. Som Landstingets övriga två ledamöter i nämnden väljs 7. Som Landstingets tre ersättare i nämnden väljs 8. Ordförandens arvode ska utgöra 35 % av 90 % av riksdagsledamöternas arvode. Sammanfattning av ärendet I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från landstinget till kommunerna. För att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet, jämlik vård och omsorg samt ha fungerande forum för gränsöverskridande frågor, föreslås att en gemensam hjälpmedelsnämnd inrättas i Dalarna där samtliga kommuner och landstinget ingår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 87 A

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 9 (17) b) Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. Bilaga 87 B c) Reglemente för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Bilaga 87 C 88 Kostsamverkan Mora Landstinget Dalarna, omförhandling samverkansavtal Diarienummer LD11/03450 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Föreslaget tilläggsavtal till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun, enligt bilaga c), godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna och Mora Kommun inrättade 2009 en gemensam nämnd för att bedriva en gemensam kostproduktion vid Mora Lasarett. I samband med detta upprättades också ett samverkansavtal som skulle reglera administration och kostnadsfördelning mellan parterna. Samverkansavtalet har dock haft stora brister när det gäller kostnadsfördelningen mellan parterna och de administrativa rutinerna. Parterna har nu gemensamt arbetat fram ett förslag till tilläggsavtal som förväntas korrigera dessa brister. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 88 A b) Samverkansavtal c) Tilläggsavtal. Bilaga 88 C 89 Forskningsberedningens uppdrag Diarienummer LD12/03747 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förslaget till reglemente för Landstinget Dalarnas forskningsberedning enligt bilaga c) fastställs. Sammanfattning av ärendet Landstingsfullmäktige beslöt vid bildandet av forskningsberedningen , 21: 8, att beredningen skulle ha ett ansvar för omfattning, prioritering och uppföljning av landstingets forskningsverksamhet. Beredningen fick i uppdrag att återkomma med redovisning och

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 10 (17) fastställande av sitt uppdrag till landstingsfullmäktige senast i november Baserat på landstingsfullmäktiges beslut har forskningsberedningen formulerat sitt uppdrag i form av ett kortfattat reglemente där de viktigaste uppgifterna anges. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 89 A b) Protokollsutdrag från forskningsberedningen c) Reglemente. Bilaga 89 C Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till förslag till beslut ovan. 90 Utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Diarienummer LD13/02632 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Landstinget påbörjar tillsammans med kommunerna i Dalarna ett arbete för att ta fram en överenskommelse om utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården. Arbetet ska tydliggöra uppdrag, organisation och tid plan för införandet enligt intentionerna i bilaga b) 2. Högst 4 mkr avsätts för utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården inom Landstinget Dalarna Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna behöver förbättra tillgängligheten till kvalificerad kompetens inom missbruks - och beroendevården samt arbetet med riskbruk i Landstinget Dalarna för att säkra en vård av god kvalitet i hela länet så att landsting kan ingå överenskommelser om samarbete med länets kommuner (enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL) i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel. En arbetsgrupp har tagit fram förslag till utveckling och utbyggnad av landstinget missbruks- och beroendevård. Kostnaderna för utveckling och utbyggnad uppskattas till 4-5 mkr/år exklusive driftskostnader utöver personal och lokalkostnader. Var summan hamnar beror på ambitionsnivån när det gäller läkarkompetens.

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 11 (17) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 90 A b) Förslag - utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Bilaga 90 B Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson föredrar ärendet. 91 Informationssäkerhetspolicy Diarienummer LD13/02242 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Förslaget till informationssäkerhetspolicy enligt bilaga b) fastställs Sammanfattning av ärendet Landstinget har en fastställd, övergripande säkerhetspolicy. Ett delområde är informationssäkerhet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) anger att vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Landstingets nuvarande informationssäkerhetspolicy fastställdes av Landstingsfullmäktige /24. Därefter har en ny patientdatalag trätt i kraft 2008 och Socialstyrelsen har lämnat föreskrifter rörande informationshantering, SOSFS 2008:14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram råd för ledningssystem för informationssäkerhet. Den föreslagna informationssäkerhetspolicyn utgår således från lagstiftning och myndigheters föreskrifter. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 91 A b) Policy för informationssäkerhet. Bilaga 91 B c) Struktur regelverk för informationssäkerhet. Bilaga 91 C 92 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Ökad mångfald i behandlingen av ryggbesvär Diarienummer LD13/00286 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen avslås.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 12 (17) Sammanfattning av ärendet Christer Carlsson (M) yrkar att det ska vara möjligt för patienter med behov av smärtlindring av ryggbesvär att få behandling hos kiropraktor eller naprapat inom ramen för den offentligt finansierade vården. Det finns inte tillräckligt med evidens som stödjer ett beslut att dessa behandlingsformer ska finansieras inom den offentliga hälso- och sjukvården. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 92 A b) Motionen. Bilaga 92 B Yrkanden och beslutsgång Jan Wiklund (M) yrkar bifall till motionen. Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar att motionen avslås. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Jan Wiklunds yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Jan Wiklund (M) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Lena Reyier (C) deltar inte i beslutet. 93 Svar på motion från Leif Bergh (M): Införande av handsprit på fler ställen i landstingets lokaler Diarienummer LD13/01700 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad Sammanfattning av ärendet Motionären yrkar att besökande och anhöriga ska ha möjlighet att sprita händerna vid besök på vårdinrättningar för att förhindra smittspridning.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sida 13 (17) Idag har anhöriga och besökande denna möjlighet på de flesta vårdinrättningar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 93 A b) Motionen. Bilaga 93 B 94 Svar på motion från Gunilla Berglund (C) angående att utreda möjligheterna att minska kön till Sömnlab i Avesta Diarienummer LD13/01677 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad Sammanfattning av ärendet Gunilla Berglund (C) yrkar i en motion att utreda hur kön till sömnlaboratoriet i Avesta kan minska, att barn och ungdomar med sömnproblem prioriteras och att det görs en samordning mellan sömnlaboratoriet och viktenheten, så att drabbade patienter inte får vänta onödigt länge. Det pågår pilotverksamhet, där primärvården är involverad och som förhoppningsvis leder till minskat antal remisser för avancerade undersökningar. Därmed kan köerna kortas. Det finns en etablerad samverkan med viktenheten och sömnlaboratoriet prioriterar personer som remitteras från denna enhet. Att utreda barn på sömnlaboratorier är inte etablerat i Sverige. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 94 A b) Motionen Bilaga 94 B Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till förslag till beslut ovan.

14 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde Sida 14 (17) Landstingsstyrelsens beslutsärenden 95 Uppdrag att säkra kvaliten i omhändertagandet av de mest sjuka äldre Diarienummer LD12/03455 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården ges följande uppdrag 1. Intensifiera arbetet med att säkra kvalitem i det akuta omhändertagandet av den mest sjuka äldre och att erbjuda vård på rätt nivå 2. Möjliggöra direktinläggningar på slutenvårdsavdelningar för de mest sjuka äldre, som bedöms ha behov av sjukhusets resurser 3. Skapa länsövergripande rutiner för bedömning och vård av de mest sjuka äldre så att kvalitem säkras. Sammanfattning av ärendet En förstudie om möjligheter till direktinläggning på slutenvårdsavdelning för de mest sjuka äldre, som bedöms ha behov av sjukhusets resurser har identifierat behov av att intensifiera det fortsatta landstingsinterna arbetet. Det innebär att säkra kvalitem i det akuta omhändertagandet av den mest sjuka äldre och att vård erbjuds på rätt vård nivå. Ett uppdrag krävs för detta I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 95 Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson lämnar kompletterande information om ärendet. 96 Uppdrag att bedriva yrkeshögskoleutbildning för skötare inom psykiatrisk verksamhet Diarienummer LD12/02509 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen : 1. Psykiatrins Utvecklingsenhet får uppdraget att vara utbildningsanordnare vid yrkeshögskoleutbildningen för skötare inom psykiatrisk verksamhet 2. Utbildningens ledningsgrupp får uppdrag att sköta de uppgifter som anges i förordning (2009: 130) om yrkeshögskolan kapitel 4 2

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 15 (17) Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet har beviljats ekonomiska medel att bedriva yrkeshögskoleutbildning för "skötare inom psykiatrisk verksamhet" under perioden till Det är en tvåårig utbildning som ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen har tidigare genomförts inom Landstinget Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet, med medel från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Den myndigheten har sedermera awecklats för att ersättas av Yrkeshögskolemyndigheten. Mot bakgrund av denna myndighetsförändring behövs ett nytt formellt uppdragsbeslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga Svar på revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet Diarienummer LD13/02597 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen 1. Yttrandet enligt bilaga c) överlämnas till landstingets revisorer. Sammanfattning av ärendet Landstingets revisorer har genomfört en granskning med syftet att bedöma om beslut- och attestförfarandet inom det personaladministrativa området är ändamålsenligt och säkert. Landstinget Dalarna beaktar revisorernas synpunkter och kommer att vidta ytterligare insatser för att åtgärda de brister som kvarstår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 97 A b) Granskningsrapporten "Granskning av attester och beslut inom personalområdet" med Gransknings-PM c) Yttrande. Bilaga 97 C

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 16 (17) 98 Tecknande av reviderat avtal avseende Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Diarienummer LD13/02696 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen : 1. Reviderat avtalsförslag mellan Uppsala Universitet och Landstinget Dalarna angående Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) enligt bilaga c) godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna har sedan 1999 haft ett avtal med Uppsala universitet om att driva Centrum för Klinisk Forskning Dalarna i syfte att utveckla forskningsverksamheten inom landstinget. Innevarande avtal löper ut varför avtalet måste förnyas. Reviderat avtal har tagits fram i samarbete med företrädare för Uppsala universitet. I revideringsarbetet har eftersträvats ett mer "jämlikt" förhållande mellan parterna vad gäller inflytande över och bidrag till att utveckla forskningsverksamheten i Landstinget Dalarna. Ett antal punkter har reviderats, t ex att Landstinget Dalarna är huvudarbetsgivare för föreståndaren vid CKF och att forskare inom landstinget med tillräcklig kompetens bör nyttjas som huvudhandledare för doktorander (för att öka möjligheterna till akademisk meritering för landstingets forskare). I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 98 A b) Tidigare avtal angående Centrum för Klinisk Forskning Dalarna c) Aktuellt avtalsförslag. Bilaga 98 C

17 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde Sida 17 (17) Protokollsjustering Vid protokollet Taimi Hermansson Inga II Persson Ordförande Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida Anslagstid: JO/3 - /1-oVO

18 I OOO«)(nl ~ Au 21 okt 2013 Lägesrapport ekonomi: Ekonomi läget per september Finansförvaltning SKL oktober prognos Budget (prel) och ekonomisk strategi Övrigt I! r-t l, [J! I-= :'~ r \ F'f: Ekonomi, acc SEPT 2013 (acc aug) Resultat ( exkl RIPS -228) 156 Mkr (170 Mkr) - Statsbidrag läkemedel - 7 mkr (totalt -17 mkr) - Osäkra poster Högspecialiserad vård Läkemedel (rekvisition) Kösatsningen - Ny skatteprognos i december (prel stabilt) Helårprognosen (exkl RIPS) på drygt 150 Mkr beräknas att uppnås. \ i [l l]- Finansförvaltning Organisation, tf finanschef (=redovisningschef) och ny finanshandläggare prov 6 mån Placeringsrådet mer aktiva i förvaltning Möte placeringsrådet början av Rapport placeringar pension mm Ev förslag till förändringar av plac-direktiv Likviditetsutveckling \! Ol-okt Likviditet, prognos oktober I Ukviditel - UtfOll1. prognos och med,,112 m:.nl _

19 1-_000 ".' i ; <0000<>000 j ijoooociooo loog.»_.- : i ~~~~~~--+T--~sct r loo"",m~.... ~ _..._ ,..- Samhällsekonomi (SKLs ekonomirapport) Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. Bedömning att konjunkturläget förbättras under hösten och vintern Positivt att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt Samhällsekonomi (SKLs ekonomirapport) Glädjande att förhoppningarna om framtiden har stärkts Läget på arbetsmarknaden börjar förbättras Lågkonjunktur innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt Skatteunderlagstillväxt planeringsförutsättningar, SKL okt 2013 "Svensk ekonomi tar bättre fart" "Gradvis ökad sysselsättning ger snabb ökning av skatteunderlaget" 20l3: Realt är skatteunderlagsti llväxten stark 2014: Ti llväxten begränsas av sänkta pensioner (bromsen)

20 Skatteunderlagstillväxt planeringsförutsättningar, SKL okt : Skatteunderl aget växer med drygt 2 % realt = resultat av återhämtning på arbetsmarknaden I l,! D. O \ ~ \ j 1. =" Sammanfattning, SKL prognos okt 2013 Stark tillväxt, 2% i reala termer Nytt kostnadsutjämningssystem Tillskott generella statsbidrag 2014 (patientrörlighet (3) papperslösa (14), skattelättnad [ör pensionärer (26), övr (3)) Ökat antal invånare (+670)... ger ökade intäkter; skatt och kommunalekonomisk utjämning J.,: \! / r-j n \,., 1 i ~ --'=1 \ Kostnadsutjämning, gamla j mf nya modellen Utfall i snitt , bidragsgivare motsv 37 Mkr I.~ Utfall i snitt , bidragstagare motsv 144 Mkr kostnadsutjämningssystem Ny modell innebär en positiv årlig effekt motsv i snitt drygt 180 Mkr., ~ : i I 1.=" Kostnadsutjämning, mkr Gamla Nva modell Övergångsregler ~ 201~ \ I

21 Forts kostnadsutjämning, gamla imf nya modellen Ny modell ställer LD ack underskott i delvis "annan dager" Teoretiskt skulle LD inte haft ett underskott, alt ett väsentligt lägre, givet effekt av ny modell. Realt finns dock ett underskott som skall återställas, men tiden bör ställas i relation till realistiska överskottsmål (driftsbudget) ~ \ I \ i. la,=" Vägval styrmål/-strategi A - Aterställa ack underskott utgående från tidsmässiga krav (max 3 år)? B - Realistiska överskottsmål (inom ram för god ekonomisk hushållning), och realistiska ramar per FV, främst HS? A uppnås inte utan alltför snabba, orimliga, krav på besparing. B anses "överordnat" A, i ett kort perspektiv A uppnås \ ~ : \ i I la,=~ Ekonomisk strategi En samlad kostnadsnivå högst i paritet med liknande landsting, med särskilt fokus på HoS Realistiska överskotts- och övriga finansiella mål, god målgång Funktionell investeringsstrategi som säkrar kostnadseffektiva verksamhets lösningar och anskaffningsprocess ("bra affärer") I m n \ \, ~ i j l a~' Ekonomisk strategi Realistiska krav på besparingar och effektiviseringar Realistiska finansieringsramar i förhållande till uppdrag och omvärld - Stärka legitimitet kring budgetverktyget - Stärka budgetdisciplin - Ökad styrbarhet och minskad avvikelse förhållande till mål - Förbättrad budgetprocess \ ~ l

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod I II ~ Landstinget DALARNA 2014-06-16- Datum -17 Sida 1 (4) Administrativ enhet 000094 Dnr LD14/01455 Uppdnr 790 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Politisk organisation kommande mandatperiod

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde I l) ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2013-06-03 49-50 Sida 1 (5) Protokoll från s sammanträde Tid: 2013-06-03, kl 10.00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-09 1 (4) HSN 1310-1144 Handläggare: Petri Salonen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 9 Förslag om Stockholms läns landstings deltagande

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I 11 Landstinget DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2013-11-04 104-128 Sida 1 (25) från s sammanträde Tid : 2013-11-04, kl 10.00-12.10, 13.00-14.30 och 14.50-15.45 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2016-03-29 Sida 1 (11) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-03-29, kl 09:30 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträde i Budgetberedningen

Sammanträde i Budgetberedningen Central förvaltning Sammanträde 2015-10-19 Sida 1 (5) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-10-19 9.30 OBS! Tiden Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att

Läs mer

82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning

82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning I landstinget DALARNA PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsens \', :.. ItrGvtJ~. 0 I~ Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (2) Arbetsutskottets beslutsärenden 82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

a) Beslutsunderlag b) Skrivelse från styrgruppen c) Förslag till samverkansavtal inklusive bilaga

a) Beslutsunderlag b) Skrivelse från styrgruppen c) Förslag till samverkansavtal inklusive bilaga Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 1biLAGA LS 1'JJ'O A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD 13/02806 Uppdnr 658 2013-11-04 Landstingsstyrelsen Flygarn

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett FUNKsam för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer I l) ~ landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-09-23 Sida 1 (4) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00590 Uppdnr 508 000509 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott I ~. Landstinget II DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-06-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/01529 Uppdnr 566 2013-06-03 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (6) Ekonomienhet Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. I II ~, Landstinget DALARNA Personalen het g()~, BESLUTSUND~~AG -() lss 1'1-1l_ ~I TT Datum 2013-01-28 1 (3) Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Svar på revisorernas granskning

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång I 111 ~ Landstinget DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Kirurgi 0 0 0 3 3 6 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/02515 Uppdnr 1035 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning I'Jlandstinget.. DALARNA Sammanträde 2012-03-29 13-18 Sida 1 (6) från s sammanträde Tid: 2012-03-29 kl 14:00-16:00 Plats: Landstingshuset, Rådslaget Beslutande Gunnar Barke (S), Ordförande Kerstin Lundh

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län YTTRANDE 1(2) 2012-01-26 LK11-0480 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna för Norra Dalarna och Västerdalarna-Nedansiljan angående Gränssjukvårdsförordningen

Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna för Norra Dalarna och Västerdalarna-Nedansiljan angående Gränssjukvårdsförordningen I ~ Landstinget _ DALARNA Ledningsenhet ~ILAGA L5 S> tita Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/00115 Uppdnr 718 2014-05-12 s arbetsutskott 2014-06-02 Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2015-05-18 Sida 1 (10) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-18,

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Sammanträde 2016-10-24 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-10-24 kl 13:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Sammanträde 2016-02-01 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-02-01 kl 13:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplanverksamheten

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer