Kapten Per Larssons böcker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapten Per Larssons böcker"

Transkript

1 * SUNE LINDQVIST Kapten Per Larssons böcker Per Larsson var namnet på en krigare med ett inte alldeles vanligt levnadsöde. I korta ordalag berättat sålunda: Född 1572 i Jönköping, där fadern Laurentius Joannis (Lars Jönsson) var skolmästare för att 1581 bli domprost i Linköping, där han avled följande år. Efter privat undervisning och två år i Linköpings skola sändes unge Per till Tyska räkningsskolan i Stockholm "emedan han sig till studiers continuation icke så bekväm befann". Han var då 12 år gammal. Vid knappt 15 års ålder tog han tjänst som tjänare hos sekreteraren och krigsmannen Henrik Nykirk, vilken ingick i den talrika svit som åtföljde Sigismund då denne som nyvald konung av Polen hösten 1587 begav sig till sitt nya rike. Medan flertalet av de många svenskar som på detta sätt drog ut till Polen snart återvände hem, kom Per Larsson att förbli utomlands i nära 25 år, till större delen i Polen och huvudsakligen i militär tjänst. Först omkring 1611 vände han åter till fäderneslandet för att under Kalmarkrigets dagar inträda i den svenska krigsmakten blev han löjtnant och 1617 kapten vid Dalregementet. Han deltog i fälttåg utrikes under och 20-talen och fick avsked Han hade 1619 gift sig med dottern till en i kronans tjänst betrodd hövitsman och fogde i Husby socken och kom att som förläning få överta svärfaderns skattehemman Hinshyttan. Under sin fortsatta levnad hade han uppgifter i sin nya hembygds militärorganisation och gjorde aktade insatser som bergsman och bergmästare. Över 90 år gammal gick han ur tiden Ett remarkabelt inslag i hans förhållanden är att han kunde räkna släktskap med Johannes Messenius och/eller dennes hustru Lucia, med vilka han hade förbindelser såväl ute i Polen som senare i Sverige. Kontakten med den för landsförräderi tidvis anklagade Messenius kom, liksom den långvariga vistelsen i det katolska Polen, att vålla visst bryderi för Per Larsson och framkalla misstankar också mot honom i samband med processerna mot Messenius och hans son Arnold Johan, besvärligheter som dock helt övervanns och lämnade det förtroende som kronan visat honom orubbat. En utförligare skildring av Per Larsson ingår i en uppsats av förf., "Några linköpingspräster på 1500-talet och deras ättlingar" i Släktforskarnas årsbok Här skall som en ringa hyllningsgärd åt en böckernas och biblioteksvärvets berömlige tjänare berättas det lilla man vet om kaptenen Per Larssons böcker.

2 398 SUNE LINDQVIST Det som är känt om Per Larssons uppfostran och utbildning tyder ju inte på någon läggning för bokliga studier, hans val av krigarens yrke inte heller. Det utesluter ju inte att han kan ha ägt också en del intellektuella intressen. Praktiska språkstudier måste han ju ha bedrivit. Och han kan inte ha undgått att i någon utsträckning vara insatt i de religiösa spörsmål, som i hög grad var aktuella under denna tid och i den omgivning där han vistades. Sedermera, efter återkomsten till Sverige, har han som officer, verksam i offentliga värv och genom gifte i en i sin bygd aktad och relativt förmögen familj förvärvat en ansedd position. Hans hustru representerade tredje generationen innehavare av Hinshyttans gård och bruk. Bland medlemmar av släkten fanns borgare i Stockholm och ingifta prästfamiljer. Handlingar från arvet efter Per Larsson vittnar om ett solitt bo. Det finns några sparsamma vittnesbörd om böcker som han ägt. I rättegången inför Svea hovrätt 1624 berättas om en katolsk helgonbok, som han skulle ha fått av Messenius och senare givit bort till mäster Uno i Leksand (kyrkoherden Uno Troili Troilus). I ett i avskrift känt griftetal över Per Larsson berättas att han antecknat levnadsdata för sig och sin familj i en honom tillhörig bok, "Agidii Aurelii Ups. Holmens. Synd. Utläggning öfver de 7 Konung Davids Bot Psalmer... in octavo", varmed säkerligen avses den 1620 i Stockholm tryckta översättningen av dansken Niels Lauridssen Arctander, K. Davids Poenitentz, thet är: the siw poenitentz psalmer, [övers, av] iegidioaurelio, Ubs. Holmens, syndico (I. Collijn, Sveriges bibliografi talet, sp. 21). Häri har Per antecknat att "Ahr 1619 den 12 septemb. stodh mit brölop med min kära hustru Chirstin Larsdåter på Gädeholm". Och av det boskiftningsinstrument, daterat /6 (känt genom en avskrift av sonen Johan Perssons hand), som redogör för fördelningen av tillhörigheter i hans och hans efterlämnade hustrus (f 1669) bo ingår ett 30- tal böcker. Böckerna är mestadels vagt och summariskt angivna: det är sålunda svårt att veta om den ovannämnda bönboken döljer sig bakom någon av de korta uppgifterna "Dansk bönebook" eller "swänsk bönebok" eller, mindre troligt, "rödh lijten Davidz Psaltare". Troligast är att den redan tidigare övertagits av sonen Bengt, som fortsatte att föra in familjenotiser i den. - 1 Liksom övrig egendom fördelades böckerna mellan sönerna Johan Persson och Bengt Persson samt barnen till den avlidna dottern Christina Persdotter, gift med brukspatronen Tomas Funk från Avesta. Avsnittet om boets böcker återges härnedan efter skiftesdokumentet jämte försök att identifiera titeluppgifterna, i flera fall givetvis ett lönlöst företag när det gäller uppgifter av typen "Swänsk bönebook" etc. För drygt 20 av uppgifterna låter sig en mer eller mindre säker identifiering göras; ofta är det dock fråga om arbeten som utkommit i flera utgåvor, mellan vilka val inte alltid kan träffas.

3 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER 399 Trots materialets ringa omfattning och osäkerhet kan det vara värt att söka ge en karakterisering av Per Larssons boksamling. I någon mån kan förteckningen naturligtvis också vara ett litet bidrag till kunskapen om en talsmans bokliga utrustning. Det är till en början ovisst om böckerna anskaffats av Per själv eller till någon del ärvts från det prästerliga föräldrahemmet i Linköping (fadern 11582, modern f 1596) eller ev. härrör från svärfadern, fogden i Hinshyttan (t 1606). Av tidsskäl är det egentligen endast ett par böcker som kan ha kommit från hemmet i Linköping: Gustav I:s bibel, tryckt , och Musaeus' tyska Postilla (1576). Ytterligare en bok härrör med säkerhet från 1500-talet, H. Biintings Resebok (1588 el. 1595), medan några andra kan göra det, t.ex. Davids psaltare, Habermans bönebok och kanske det polyglottlexikon av Calepinus som det kan vara troligt att Per ansett sig behöva anskaffa under sin mångåriga utlandsvistelse. Det är också ett av de få arbeten som inte är svenskspråkiga. Som tyska anger sig Musaaus' nyssnämnda postilla och "een tysk book om Christi lefwerne". Också andra kan ha varit tyska, t.ex. Habermans bönebok och de arbeten som döljer sig bakom uppgifterna "Sleidanus" och "Lex politica Dei". Båda har dock utgivits i svensk översättning, och det ligger väl närmast till hands att anta att det är exemplar härav som Per innehaft. Vad särskilt F. Raguels Lex politica Dei beträffar, trycktes den första svenska översättningen i Rostock 1607, och kanske har Per förvärvat den på utländsk botten i samband med utgivningen. Av det drygt tiotal identifierade tryck, som utkommit i endast en edition, är 3 tryckta på 1610-talet, 6 på 1620-talet och 2 resp och Av övriga böcker, där man har att välja mellan flera upplagor, är det endast en som första gången utgivits så sent som 1646 (Arndts Paradijs lustgård) och alltså inte kan ha förvärvats förrän då. Det är lätt att konstatera en övervikt för religiös litteratur: 2 eller 3 bibelböcker, 2 postillor, ett 10-tal bönböcker och ytterligare 4-5 böcker med religiös tendens utgör två tredjedelar av samlingen. Av de omkring 10 övriga, profana verken har ett par lite högre dignitet, som Johannes Magnus' och Tegels krönikeböcker. Någon direkt "lättfärdig" litteratur ingår inte. Sammansättningen av boksamlingen är ungefär vad man kan vänta för denna tid. Det är mångenstädes betygat hur religiös och andaktslitteratur dominerar både bokframställningen och bokinnehavet hos människor i skilda samhällsskikt. För att belysa hur typisk för sin tid Per Larssons boksamling är får det här räcka med att hänvisa till den redogörelse som Sten Lindroth lämnat om Nils Stiernflychts bibliotek, vilken grundar sig på en av ägaren själv år 1636 nedskriven förteckning (S. Lindroth, "En bokförteckning från Nils Stiernflychts bibliotek" {NTBB, 1946, s ).) Nils Nilsson Stiernflycht ( ) var född av ofrälse föräldrar, var ämbetsman i kammarväsendet och adlades Året innan han nedskrev sin bokförteckning hade han blivit krigskamrerare i kammarkollegium. Till

4 400 SUNE LINDQVIST levnadstid och härkomst kan han jämföras med Per Larsson, socialt och intellektuellt stod han ett par pinnhål högre. Nils Nilssons, som han då ännu hette, boksamling omfattade 73 nummer, varav dock 16 tillhörde hans hustru och lika många hade ärvts från svärfadern. Av Nils Nilssons drygt 40 egna hörde ca 15 till kategorin bibel- och andaktslitteratur och likaså alla hustruns. Alltså en dominerande andel av detta slags litteratur. Inslaget av mera världslig litteratur är dock här större och vittnar om ägarens intresse för politiska och historiska studier. Intressant är under alla omständigheter hur inom ramen för de två ganska obetydliga boksamlingarna så många överensstämmande innehav kan konstateras. Av böckerna i Per Larssons bestånd återfinns i den Stiernflychtska samlingen de två arbetena av Bunting, Wagners Husbiblia, Cieglerus' Speculum mundi (Werldennes spegel), Raguels Lex politica Dei, Livius på svenska, Johannes Magnus' Swea och Götha crönika och Tegels Gustav I:s krönika (ty som avseende detta arbete, tryckt 1622, torde såväl Per Larssons "gl. Konung Gustafs Crönika" som Nils Nilssons "Gamble K. Gustafz Cronica" få tydas, trots att Lindroth om det senare säger: "Säkerligen ett manuskript av: Peder Swart, Konung Gustav I:s krönika"!) och kanske en eller annan av de ospecificerade bibel- och böneböckerna. En olikhet mellan de båda boksamlingarna som kan vara värd att notera, är att medan Stiernflycht ägt fyra böcker av Johannes Messenius (på svenska), Per Larssons bestånd inte registrerar några arbeten av denne hans frände och vän - vare sig detta beror på bristande intresse eller att han i ett kritiskt läge gjort sig av med dem (?). I det följande återges arvskiftesdokumentets boklista med de exakt återgivna boktitlarna i den ordning de har under var och en av de tre arvtagarna. Titlarna står på särskild rad. Härtill har fogats försök till identifiering och vissa kommentarer. I flera fall har därvid alternativa möjligheter angivits. - Numreringen av titlarna är tillagd nu. Referensen "Collijn 1" = I. Collijn, Sveriges bibliografi intill år ; "Collijn 2" = I. Collijn, Sveriges bibliografi talet BARNEN 1. Suänska Biblien gl. Konung Gustafz Biblia thet är All then Helgha Scriffipå Swensko.... Vpsala: G. Richolff, :o. (Collijn 1, s. 88 ff.) 2. gl. Konung Gustafz Crönika Tegel, Erik Jöransson, Then stoormechtighe,... herres, her Gustaffs, fordom Sweriges, Göthes, och Wendes konungs etc. historia,... vthi twå deeler författad,...

5 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER 401 aff Erich Jörensson. Stockholm: C. Reusner, :o (Collijn 2, sp. 913 f.) 3. postilla Mussej Tysk Musasus, Simon, Postilla: das ist, Auslegung uberalle Episteln der gewöhnlichen vndnamhaffiigenfeste durchsgantzejar... Franckfurta.M.: Bassung, Fol. (National union catalog.) - Översättningar till svenska utkom (Collijn 2, sp. 627 f.). 4. Wärldenes Speghel Cieglerus, Georgius, Speculum mundi, thet är: Werldennes spegel, allom menniskiom... för ögonen stalt:... [övers, av] Andrea Laurentii Upsal. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 168.) 5. Örta book Arvid Månsson, Een mykit nyttigh örta book... Aff latinska och tyska bööker in på wårt swenska tungomåål affsatt, aff Arfwidh Månson Rydaholmensi... Calmar: C. Giinther, 1628, eller senare uppl. härav. Linköping: C. Gunter, 1637; Linköping: C. Gunter, 1641; Stockholm: I. Meurer, Eller samme förf:s En nyttigh örtebook... På swenska affsatt aff Arfwidh Månszon. Vpsala: E. Matzson, 1643, eller senare uppl., Vpsala: E. Matzson, 1644; Linköping: C. Gunter, 1650; Stockholm: I. Meurer, (Samtl. 8:o.) (Collijn 2, sp. 632 f.) 6. Hoflefuernes förtreet Guevara, Antonio de, En herligh och lustigh tractat om hoflefwernetz förtreet och mödesamheet, deszlijkes landzbygdens eller bondewäsendetz lustigheet och beröm.... [Övers, av] Erico Schrodero. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 335.) 7. dansk bönebook 8. een tysk book om Christi lefuerne 9. een Suänsk bönebook 10. än een lijten Suänsk bönebook 11. Habermans bönebook Av Johann Habermann (latinsk namnform Johannes Avenarius) författad bönbok (ursprunglig tysk utgåva 1567) utkom i en svensk översättning 1572

6 402 SUNE LINDQVIST och i flera sådana under 1600-talet: Gudheliga bööner och tacksäy eker för alla christenheetennes ständer... (Anon.) [Övers, av] Petro Iohannis Gotho Rostock: J. Stöckelman och A. Gutterwitz, :o. - Bööner och taksäyelser til Gud, för alla christenheetennes nötörffter, vthi all stånd.... Sammandragne aff Iohanne Auenari Egrano. [Övers, av] Petro Iohannis Gotho Norcopensi. Stockholm: A. Olufsson, :o.-Christelighe bönerför hela christenhetenes ständer,... samandragne aff... Johanne Avenario Egrano. På nytt öfuersedde och vthgongne på swenska. Stockholm: I. Meurer, :o. -1 översättningen 1572 är förf:s namn över huvud ej nämnt, i editionerna från 1600-talet förekommer endast hans latinska namn, inte det tyska Habermann. (Collijn l,s.418ff.; Collijn 2, sp. 35 f.) - "Joh. Haberman" är nämnd i (del)titelblad till Christelige böner... i Manuale sveticum, Sthlm 1646 (Collijn 2, sp. 564) samt i Thenna nyia hand-book innehåller aderton böcker..., Sthlm 1650 (Collijn 2, sp. 358). JOHAN PERSSON 12. Titus Livius på Suänska Livius, Titus, Then nampnkunnige skribentens Titi Livij affpadua Historia, om romerske rijksensförsta vrsprung,... [Övers, genom] Ericum Schroderum. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 526.) 13. Calpin Torde avse något verk av Ambrogio Calepino (Ambrosius Calepinus), vars polyglottlexikon (över sex, sju eller åtta språk: utom de klassiska, franska, italienska, tyska, holländska, spanska) utgavs i många editioner under och 1600-talen. - Jfr: Calepinus Lingvarum duarum gamallj brunt. I: lista över inventering av "Domkyrkiones messetyg och böker" i Linköping 1607 (Linköpings biblioteks handlingar, N.S., Bd 1:2, 1921, s. 93). - Lindroth, Sv. lärdomshist., Stormaktstiden, 1975, s. 33: "Calepinus' berömda polyglottlexikon", i samband med Sparfwenfeldts lexikonstudier. 14. Suänsk lagbook uti folio Säkerligen någon upplaga av Landslagen och/eller Stadslagen: Swerikes rijkes landzlagh... Stockholm: A. Olufsson Helsing, 1608, eller Stockholm: I. Meurer, 1621 (båda2:o).- Swerikes rijkes stadzlagh... Stockholm: I. Meurer, :o. (Nytryck [1622]. 2:o.) -Swerikeslandzlagh. Stockholm: I. Meurer, Swerikes rikes stadzlagh... Stockholm: I. Meurer, 1634, eller senare editioner. (Collijn 2, sp. 482; 491; 483.)

7 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER huus postilla Möjligen Johannes Matthiae Gothus, Strengnäs kyrkie och hwsbook. Innehållandes: I. Postilla... Deducerat och förklarat ajfd.johan Matthice.... Strengnäs: Z. Brockenius, :o. - Av samme förf. skall, enl. A.A. von Stiernman, Bibliotheca sviogothica, II, s. 233, ha utgivits Kyrckie och Huuspostilla.... Stockholm :o. Detta arbete kan dock inte ha innehafts av Per Larsson, möjligen av hustrun (t 1669). (Collijn 2, sp. 591.) - Ett annat arbete som notisen kan avse är: Wagner, Johann, Hwsbiblia ther vthi alle nådhehungrighe,... hierta,... thet retta himmels brödh,... haffue til at finna,... [Övers, av] Samuele Olai. Wästeråhrs: Oluff Olufszon, vplagd och bekostat aff Claes Depken borghare i Wästeråhrs, :o. (Collijn 2, sp. 993.) 16. Lex politica Dei Raguel, Franciscus, Lex politica Dei, thet är: Gudz regementz ordning... först igenom her Franciscum Raguelem vpå latijn samman dragit:... [Övers, av] Hendrich Jönsson Careell.... Rostock: C. Reusner, Eller någon av de i Stockholm av I. Meurer tryckta utgåvorna 1635, 1638,1651. (Samtliga 4:o.) (Collijn 2, sp. 753 f.) 17. Sleidanus Sleidanus, Johannes, Een kort och ganska nyttigh historia om thefyre högste och förnemligeste regementer vthi werldenne... fordom vthaf... Johanne Sleidano vppå latin... tilsamfm]ansatt... [Övers, av] Erico Schrodero. Stockholm: A. Gutterwitz, :o. (Collijn 2, sp. 861.) Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden, 1975, s. 235: Historieprofessorn i Uppsala skulle enligt konstitutionerna 1626 läsa över Melanchton-Carion eller Sleidanus' världskrönika gudz barns gyldenne Clenodium Parsons, Robert, Gudz barns gyllende klenod.... [Övers, av] Iohanne Olai Medelpadio. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 863 (verket här tillskrivet Emanuel Sonthomb); 1075.) 19. Samwetz ploster Endera eller bådadera av Avianus, Christianus, Samwetz plåster emoot andelige anfechtningar... sammanfattat på ty sko aff M. Christiano Aviano...och Balduinus, Fridericus, Samwetz plåster emoot allahanda samwetz-quaal... vthgångenpå latijn aff... Friderico Baldvino, båda övers, av Erico Mattias Aros., utgivna på två Västerås-borgares bekostning och tryckta i Västerås 1638 av P. Wald. 8:o. (Collijn 2, sp. 37 f., 42.)

8 404 SUNE LINDQVIST tuänne gambla munkeböcker BÄNGT PERSSON 22 Konung Gustaf Adolfz bibel Biblia Thet är: All then helgha scriffl, på swensko.... Stockholm: O.Olofsson, :o. (Collijn 2, sp. 66.) - (Mindre sannolikt någon senare bibelupplaga, se Collijn 2, sp. 67 f.) 23. Johannis Magni Swänska Crönika Johannes Magnus./oawnis Magni Swea och Gotha Crönika... [Övers, av] Erico Schrodero. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 558.) 24. Harmonia Swänsk Biinting, Heinrich, Harmonia evangelistarum. Thet är: Een ganska skön och endrechtigh the fyra ewangelisters tilsammanstammelse, vthi hwilken är... Jesu Christi hela lefwernes historia... AfM. Henrico Bunting... [Övers, av] Hans Påwelsson Low, borgare i then furstlige stadh Norköping. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 128.) 25. Resebook Suänsk Bunting, Heinrich, Itineranvm sacree scriptvrte, thet är: Een reesebook öjfuer then helighe schrifft, vthi twå bökerdeelat. [Övers, av] Lavrentio Iohannis Laelio. Stockholm: A. Gutterwitz, :o. Eller 2. uppl. härav, med samma titel, Stockholm: A. Gutterwitz, :o uppl. av det tyska originalet utkom (Collijn 1, s. 67, 205.) 26. Paradijs luste gård Arndt, Johann, Paradijs lustgård... [Övers.] genom Ericum Schroderum. Nyköping: A.N. Grefwe, :o. Eller 2. uppl. härav, Nyköping: AN. Grefwe, :o. Eller ock ed. Stockholm: H. Keyser, 1648, resp (dessa 12:o). (Collijn 2, sp. 25 f.) 27. Swänsk bönebook 28. rödh lijten Davidz Psaltare Flera utgåvor, med titeln Davidz psaltare eller Konung Davidz psaltare, från och 1600-talen tänkbara, närmast i 8:o eller mindre format, t.ex. från 1600-talet Västerås: O. Oluffszon, :o; Stockholm: H. Keiser, :o; Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 1, s. 43, 265; Collijn 2, sp.

9 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER ) - Mindre troligt någon psaltarebönbok (t.ex. av Nicolaus Balk 1603 (12:o) eller Uddo Laurentii 1628 (8:o); Collijn 2, sp. 42, 508). 29. Krigzbook uthan bandh Ovisst vad härmed avses. Möjligen KrijgzArticlar, som fordom then stormechtigste furste och herre, herr Gustaff Adolph, then andre och store,... hafwer låtit göra och författa, anno Stockholm: I. Meurer, u.å. 4:o. (Eller senare uppl. härav; Collijn 2, sp. 465.) - En annan möjlighet är att en "krigsbönbok" avses; många tyska sådana fanns, medan av svenska egentligen endast följande är kända: Johannes Botvidi, Någhra böner, brukadhe vthi krijget... Upsala: E. Matzson, :o. - Hand, Knut, Swärdz breeff, thet är, en christeligh sköld, medh hwilcken hwar och een gudhfruchtigh krijgzman dageligen sigh skal bewäpna,...anno Trycktpånytt. Stockholm: I. Meurer, :o. (Någonäldre uppl. är ej känd.) - Röchman, Johannes Matthiae, Miles triumphans. En segersam krijgzmans handbook.... Arnstadt: P. Schmidt, u.å. [1648]. 12:o. (Collijn 2, sp. 101,357,811.) 30. modhers bönebook Bakom notisen ligger sannolikt inte någon boktitel, utan den torde avse en bönbok som tillhört arvtagarnas mor, Per Larssons hustru. KÄLLOR OCH LITTERATUR De handskriftliga källor som ligger till grund för kännedomen om Per Larsson och hans bokbestånd tillhör Klosterverkens arkiv, numera i Långshyttans kommuns arkiv. Fakta om Per Larssons relationer till Johannes Messenius och hans familj framgår i rättegångsprotokoll i Svea hovrätts arkiv, Riksarkivet. Andra litteraturuppgifter och källor ges i ovan nämnd uppsats i Släktforskarnas årsbok För föreliggande artikel har även studerats bl.a. A. Andersson, "Bibeln i 1600-talets andaktsböcker"(i: Bibliografiska undersökningar. Festskrift till C. Annerstedt, 1914.) - S. Estborn, Evangeliska svenska bönböcker under reformationstidevarvet, D. Lindquist, Studier i den svenska andaktslitteraturen under stormaktstidevarvet, 1939.

10

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Långa Vimplar, Stinna Segel

Långa Vimplar, Stinna Segel Långa Vimplar, Stinna Segel ELLER Svenska skalders ärekrans Dikterfrän Sveriges stormaktstid MED ORDFÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER ÅNYO UTGIVNA AV LARS HULDÉN Prof. Em. f Utgiven av FIB:S Lyrikklubb i Stockholm

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Språkhistoria. Svenska språkets historia

Språkhistoria. Svenska språkets historia Språkhistoria Svenska språkets historia Indoeuropeiska språk http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Indoeuropeiskan är den språkgrupp som har stått som grund för nästan alla av de europeiska

Läs mer

Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare

Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare AXEL NORBERG Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare Ericus Schroderus utförde i det tysta en kulturgärning av stor betydelse. Han är en av våra flitigaste översättare. Översättningarna

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades svenska, norska, danska, isländska och färöiska.

Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades svenska, norska, danska, isländska och färöiska. Språkhistoria Urnordiska (fram till 800 e.kr) Runsvenska (800-1225) Äldre fornsvenska (1225-1375) Yngre fornsvenska (1375-1527) Äldre nysvenska (1527-1732) Yngre nysvenska (1732-nutid) Nusvenska (våra

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen.

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen. A ktieboken av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Ett aktiebolag har alltid en aktiebok som ska innehålla en förteckning över bolagets aktier och dess aktieägare. Aktieboken är offentlig som vem som

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

BRUKSANOR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. Fiholms kungsgård, Rytterne i Västmanland

BRUKSANOR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. Fiholms kungsgård, Rytterne i Västmanland BRUKSANOR Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta # 66 År 2010 Årgång 18 Fiholms kungsgård, Rytterne i Västmanland Här föddes Nils Reuterholm den 16 september 1676 Se vidare på sid. 4

Läs mer

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55)

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55) REMISSVAR 2008-10-28 Dnr 2008/494 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 februari 2004 T 4017-02 KLAGANDE MO Ombud: advokaten OÖ MOTPART Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-6536, 106 40

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Söderköpings tryckeri

Söderköpings tryckeri Ola Lönnqvist Söderköpings tryckeri I turistbroschyrer, i böcker, i tryckta skrifter anges det relativt ofta att biskop Brask drev ett tryckeri i Söderköping. Hur förhåller det sig egentligen med detta?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2012 T 3108-10 KLAGANDE LN Ombud: Advokat CS MOTPART LS Ombud: Advokat RB SAKEN Fordran m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 Ö 2441-11 KLAGANDE MS-R MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Vittnesersättning (partssakkunnig) ÖVERKLAGAT

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer