Kapten Per Larssons böcker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapten Per Larssons böcker"

Transkript

1 * SUNE LINDQVIST Kapten Per Larssons böcker Per Larsson var namnet på en krigare med ett inte alldeles vanligt levnadsöde. I korta ordalag berättat sålunda: Född 1572 i Jönköping, där fadern Laurentius Joannis (Lars Jönsson) var skolmästare för att 1581 bli domprost i Linköping, där han avled följande år. Efter privat undervisning och två år i Linköpings skola sändes unge Per till Tyska räkningsskolan i Stockholm "emedan han sig till studiers continuation icke så bekväm befann". Han var då 12 år gammal. Vid knappt 15 års ålder tog han tjänst som tjänare hos sekreteraren och krigsmannen Henrik Nykirk, vilken ingick i den talrika svit som åtföljde Sigismund då denne som nyvald konung av Polen hösten 1587 begav sig till sitt nya rike. Medan flertalet av de många svenskar som på detta sätt drog ut till Polen snart återvände hem, kom Per Larsson att förbli utomlands i nära 25 år, till större delen i Polen och huvudsakligen i militär tjänst. Först omkring 1611 vände han åter till fäderneslandet för att under Kalmarkrigets dagar inträda i den svenska krigsmakten blev han löjtnant och 1617 kapten vid Dalregementet. Han deltog i fälttåg utrikes under och 20-talen och fick avsked Han hade 1619 gift sig med dottern till en i kronans tjänst betrodd hövitsman och fogde i Husby socken och kom att som förläning få överta svärfaderns skattehemman Hinshyttan. Under sin fortsatta levnad hade han uppgifter i sin nya hembygds militärorganisation och gjorde aktade insatser som bergsman och bergmästare. Över 90 år gammal gick han ur tiden Ett remarkabelt inslag i hans förhållanden är att han kunde räkna släktskap med Johannes Messenius och/eller dennes hustru Lucia, med vilka han hade förbindelser såväl ute i Polen som senare i Sverige. Kontakten med den för landsförräderi tidvis anklagade Messenius kom, liksom den långvariga vistelsen i det katolska Polen, att vålla visst bryderi för Per Larsson och framkalla misstankar också mot honom i samband med processerna mot Messenius och hans son Arnold Johan, besvärligheter som dock helt övervanns och lämnade det förtroende som kronan visat honom orubbat. En utförligare skildring av Per Larsson ingår i en uppsats av förf., "Några linköpingspräster på 1500-talet och deras ättlingar" i Släktforskarnas årsbok Här skall som en ringa hyllningsgärd åt en böckernas och biblioteksvärvets berömlige tjänare berättas det lilla man vet om kaptenen Per Larssons böcker.

2 398 SUNE LINDQVIST Det som är känt om Per Larssons uppfostran och utbildning tyder ju inte på någon läggning för bokliga studier, hans val av krigarens yrke inte heller. Det utesluter ju inte att han kan ha ägt också en del intellektuella intressen. Praktiska språkstudier måste han ju ha bedrivit. Och han kan inte ha undgått att i någon utsträckning vara insatt i de religiösa spörsmål, som i hög grad var aktuella under denna tid och i den omgivning där han vistades. Sedermera, efter återkomsten till Sverige, har han som officer, verksam i offentliga värv och genom gifte i en i sin bygd aktad och relativt förmögen familj förvärvat en ansedd position. Hans hustru representerade tredje generationen innehavare av Hinshyttans gård och bruk. Bland medlemmar av släkten fanns borgare i Stockholm och ingifta prästfamiljer. Handlingar från arvet efter Per Larsson vittnar om ett solitt bo. Det finns några sparsamma vittnesbörd om böcker som han ägt. I rättegången inför Svea hovrätt 1624 berättas om en katolsk helgonbok, som han skulle ha fått av Messenius och senare givit bort till mäster Uno i Leksand (kyrkoherden Uno Troili Troilus). I ett i avskrift känt griftetal över Per Larsson berättas att han antecknat levnadsdata för sig och sin familj i en honom tillhörig bok, "Agidii Aurelii Ups. Holmens. Synd. Utläggning öfver de 7 Konung Davids Bot Psalmer... in octavo", varmed säkerligen avses den 1620 i Stockholm tryckta översättningen av dansken Niels Lauridssen Arctander, K. Davids Poenitentz, thet är: the siw poenitentz psalmer, [övers, av] iegidioaurelio, Ubs. Holmens, syndico (I. Collijn, Sveriges bibliografi talet, sp. 21). Häri har Per antecknat att "Ahr 1619 den 12 septemb. stodh mit brölop med min kära hustru Chirstin Larsdåter på Gädeholm". Och av det boskiftningsinstrument, daterat /6 (känt genom en avskrift av sonen Johan Perssons hand), som redogör för fördelningen av tillhörigheter i hans och hans efterlämnade hustrus (f 1669) bo ingår ett 30- tal böcker. Böckerna är mestadels vagt och summariskt angivna: det är sålunda svårt att veta om den ovannämnda bönboken döljer sig bakom någon av de korta uppgifterna "Dansk bönebook" eller "swänsk bönebok" eller, mindre troligt, "rödh lijten Davidz Psaltare". Troligast är att den redan tidigare övertagits av sonen Bengt, som fortsatte att föra in familjenotiser i den. - 1 Liksom övrig egendom fördelades böckerna mellan sönerna Johan Persson och Bengt Persson samt barnen till den avlidna dottern Christina Persdotter, gift med brukspatronen Tomas Funk från Avesta. Avsnittet om boets böcker återges härnedan efter skiftesdokumentet jämte försök att identifiera titeluppgifterna, i flera fall givetvis ett lönlöst företag när det gäller uppgifter av typen "Swänsk bönebook" etc. För drygt 20 av uppgifterna låter sig en mer eller mindre säker identifiering göras; ofta är det dock fråga om arbeten som utkommit i flera utgåvor, mellan vilka val inte alltid kan träffas.

3 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER 399 Trots materialets ringa omfattning och osäkerhet kan det vara värt att söka ge en karakterisering av Per Larssons boksamling. I någon mån kan förteckningen naturligtvis också vara ett litet bidrag till kunskapen om en talsmans bokliga utrustning. Det är till en början ovisst om böckerna anskaffats av Per själv eller till någon del ärvts från det prästerliga föräldrahemmet i Linköping (fadern 11582, modern f 1596) eller ev. härrör från svärfadern, fogden i Hinshyttan (t 1606). Av tidsskäl är det egentligen endast ett par böcker som kan ha kommit från hemmet i Linköping: Gustav I:s bibel, tryckt , och Musaeus' tyska Postilla (1576). Ytterligare en bok härrör med säkerhet från 1500-talet, H. Biintings Resebok (1588 el. 1595), medan några andra kan göra det, t.ex. Davids psaltare, Habermans bönebok och kanske det polyglottlexikon av Calepinus som det kan vara troligt att Per ansett sig behöva anskaffa under sin mångåriga utlandsvistelse. Det är också ett av de få arbeten som inte är svenskspråkiga. Som tyska anger sig Musaaus' nyssnämnda postilla och "een tysk book om Christi lefwerne". Också andra kan ha varit tyska, t.ex. Habermans bönebok och de arbeten som döljer sig bakom uppgifterna "Sleidanus" och "Lex politica Dei". Båda har dock utgivits i svensk översättning, och det ligger väl närmast till hands att anta att det är exemplar härav som Per innehaft. Vad särskilt F. Raguels Lex politica Dei beträffar, trycktes den första svenska översättningen i Rostock 1607, och kanske har Per förvärvat den på utländsk botten i samband med utgivningen. Av det drygt tiotal identifierade tryck, som utkommit i endast en edition, är 3 tryckta på 1610-talet, 6 på 1620-talet och 2 resp och Av övriga böcker, där man har att välja mellan flera upplagor, är det endast en som första gången utgivits så sent som 1646 (Arndts Paradijs lustgård) och alltså inte kan ha förvärvats förrän då. Det är lätt att konstatera en övervikt för religiös litteratur: 2 eller 3 bibelböcker, 2 postillor, ett 10-tal bönböcker och ytterligare 4-5 böcker med religiös tendens utgör två tredjedelar av samlingen. Av de omkring 10 övriga, profana verken har ett par lite högre dignitet, som Johannes Magnus' och Tegels krönikeböcker. Någon direkt "lättfärdig" litteratur ingår inte. Sammansättningen av boksamlingen är ungefär vad man kan vänta för denna tid. Det är mångenstädes betygat hur religiös och andaktslitteratur dominerar både bokframställningen och bokinnehavet hos människor i skilda samhällsskikt. För att belysa hur typisk för sin tid Per Larssons boksamling är får det här räcka med att hänvisa till den redogörelse som Sten Lindroth lämnat om Nils Stiernflychts bibliotek, vilken grundar sig på en av ägaren själv år 1636 nedskriven förteckning (S. Lindroth, "En bokförteckning från Nils Stiernflychts bibliotek" {NTBB, 1946, s ).) Nils Nilsson Stiernflycht ( ) var född av ofrälse föräldrar, var ämbetsman i kammarväsendet och adlades Året innan han nedskrev sin bokförteckning hade han blivit krigskamrerare i kammarkollegium. Till

4 400 SUNE LINDQVIST levnadstid och härkomst kan han jämföras med Per Larsson, socialt och intellektuellt stod han ett par pinnhål högre. Nils Nilssons, som han då ännu hette, boksamling omfattade 73 nummer, varav dock 16 tillhörde hans hustru och lika många hade ärvts från svärfadern. Av Nils Nilssons drygt 40 egna hörde ca 15 till kategorin bibel- och andaktslitteratur och likaså alla hustruns. Alltså en dominerande andel av detta slags litteratur. Inslaget av mera världslig litteratur är dock här större och vittnar om ägarens intresse för politiska och historiska studier. Intressant är under alla omständigheter hur inom ramen för de två ganska obetydliga boksamlingarna så många överensstämmande innehav kan konstateras. Av böckerna i Per Larssons bestånd återfinns i den Stiernflychtska samlingen de två arbetena av Bunting, Wagners Husbiblia, Cieglerus' Speculum mundi (Werldennes spegel), Raguels Lex politica Dei, Livius på svenska, Johannes Magnus' Swea och Götha crönika och Tegels Gustav I:s krönika (ty som avseende detta arbete, tryckt 1622, torde såväl Per Larssons "gl. Konung Gustafs Crönika" som Nils Nilssons "Gamble K. Gustafz Cronica" få tydas, trots att Lindroth om det senare säger: "Säkerligen ett manuskript av: Peder Swart, Konung Gustav I:s krönika"!) och kanske en eller annan av de ospecificerade bibel- och böneböckerna. En olikhet mellan de båda boksamlingarna som kan vara värd att notera, är att medan Stiernflycht ägt fyra böcker av Johannes Messenius (på svenska), Per Larssons bestånd inte registrerar några arbeten av denne hans frände och vän - vare sig detta beror på bristande intresse eller att han i ett kritiskt läge gjort sig av med dem (?). I det följande återges arvskiftesdokumentets boklista med de exakt återgivna boktitlarna i den ordning de har under var och en av de tre arvtagarna. Titlarna står på särskild rad. Härtill har fogats försök till identifiering och vissa kommentarer. I flera fall har därvid alternativa möjligheter angivits. - Numreringen av titlarna är tillagd nu. Referensen "Collijn 1" = I. Collijn, Sveriges bibliografi intill år ; "Collijn 2" = I. Collijn, Sveriges bibliografi talet BARNEN 1. Suänska Biblien gl. Konung Gustafz Biblia thet är All then Helgha Scriffipå Swensko.... Vpsala: G. Richolff, :o. (Collijn 1, s. 88 ff.) 2. gl. Konung Gustafz Crönika Tegel, Erik Jöransson, Then stoormechtighe,... herres, her Gustaffs, fordom Sweriges, Göthes, och Wendes konungs etc. historia,... vthi twå deeler författad,...

5 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER 401 aff Erich Jörensson. Stockholm: C. Reusner, :o (Collijn 2, sp. 913 f.) 3. postilla Mussej Tysk Musasus, Simon, Postilla: das ist, Auslegung uberalle Episteln der gewöhnlichen vndnamhaffiigenfeste durchsgantzejar... Franckfurta.M.: Bassung, Fol. (National union catalog.) - Översättningar till svenska utkom (Collijn 2, sp. 627 f.). 4. Wärldenes Speghel Cieglerus, Georgius, Speculum mundi, thet är: Werldennes spegel, allom menniskiom... för ögonen stalt:... [övers, av] Andrea Laurentii Upsal. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 168.) 5. Örta book Arvid Månsson, Een mykit nyttigh örta book... Aff latinska och tyska bööker in på wårt swenska tungomåål affsatt, aff Arfwidh Månson Rydaholmensi... Calmar: C. Giinther, 1628, eller senare uppl. härav. Linköping: C. Gunter, 1637; Linköping: C. Gunter, 1641; Stockholm: I. Meurer, Eller samme förf:s En nyttigh örtebook... På swenska affsatt aff Arfwidh Månszon. Vpsala: E. Matzson, 1643, eller senare uppl., Vpsala: E. Matzson, 1644; Linköping: C. Gunter, 1650; Stockholm: I. Meurer, (Samtl. 8:o.) (Collijn 2, sp. 632 f.) 6. Hoflefuernes förtreet Guevara, Antonio de, En herligh och lustigh tractat om hoflefwernetz förtreet och mödesamheet, deszlijkes landzbygdens eller bondewäsendetz lustigheet och beröm.... [Övers, av] Erico Schrodero. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 335.) 7. dansk bönebook 8. een tysk book om Christi lefuerne 9. een Suänsk bönebook 10. än een lijten Suänsk bönebook 11. Habermans bönebook Av Johann Habermann (latinsk namnform Johannes Avenarius) författad bönbok (ursprunglig tysk utgåva 1567) utkom i en svensk översättning 1572

6 402 SUNE LINDQVIST och i flera sådana under 1600-talet: Gudheliga bööner och tacksäy eker för alla christenheetennes ständer... (Anon.) [Övers, av] Petro Iohannis Gotho Rostock: J. Stöckelman och A. Gutterwitz, :o. - Bööner och taksäyelser til Gud, för alla christenheetennes nötörffter, vthi all stånd.... Sammandragne aff Iohanne Auenari Egrano. [Övers, av] Petro Iohannis Gotho Norcopensi. Stockholm: A. Olufsson, :o.-Christelighe bönerför hela christenhetenes ständer,... samandragne aff... Johanne Avenario Egrano. På nytt öfuersedde och vthgongne på swenska. Stockholm: I. Meurer, :o. -1 översättningen 1572 är förf:s namn över huvud ej nämnt, i editionerna från 1600-talet förekommer endast hans latinska namn, inte det tyska Habermann. (Collijn l,s.418ff.; Collijn 2, sp. 35 f.) - "Joh. Haberman" är nämnd i (del)titelblad till Christelige böner... i Manuale sveticum, Sthlm 1646 (Collijn 2, sp. 564) samt i Thenna nyia hand-book innehåller aderton böcker..., Sthlm 1650 (Collijn 2, sp. 358). JOHAN PERSSON 12. Titus Livius på Suänska Livius, Titus, Then nampnkunnige skribentens Titi Livij affpadua Historia, om romerske rijksensförsta vrsprung,... [Övers, genom] Ericum Schroderum. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 526.) 13. Calpin Torde avse något verk av Ambrogio Calepino (Ambrosius Calepinus), vars polyglottlexikon (över sex, sju eller åtta språk: utom de klassiska, franska, italienska, tyska, holländska, spanska) utgavs i många editioner under och 1600-talen. - Jfr: Calepinus Lingvarum duarum gamallj brunt. I: lista över inventering av "Domkyrkiones messetyg och böker" i Linköping 1607 (Linköpings biblioteks handlingar, N.S., Bd 1:2, 1921, s. 93). - Lindroth, Sv. lärdomshist., Stormaktstiden, 1975, s. 33: "Calepinus' berömda polyglottlexikon", i samband med Sparfwenfeldts lexikonstudier. 14. Suänsk lagbook uti folio Säkerligen någon upplaga av Landslagen och/eller Stadslagen: Swerikes rijkes landzlagh... Stockholm: A. Olufsson Helsing, 1608, eller Stockholm: I. Meurer, 1621 (båda2:o).- Swerikes rijkes stadzlagh... Stockholm: I. Meurer, :o. (Nytryck [1622]. 2:o.) -Swerikeslandzlagh. Stockholm: I. Meurer, Swerikes rikes stadzlagh... Stockholm: I. Meurer, 1634, eller senare editioner. (Collijn 2, sp. 482; 491; 483.)

7 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER huus postilla Möjligen Johannes Matthiae Gothus, Strengnäs kyrkie och hwsbook. Innehållandes: I. Postilla... Deducerat och förklarat ajfd.johan Matthice.... Strengnäs: Z. Brockenius, :o. - Av samme förf. skall, enl. A.A. von Stiernman, Bibliotheca sviogothica, II, s. 233, ha utgivits Kyrckie och Huuspostilla.... Stockholm :o. Detta arbete kan dock inte ha innehafts av Per Larsson, möjligen av hustrun (t 1669). (Collijn 2, sp. 591.) - Ett annat arbete som notisen kan avse är: Wagner, Johann, Hwsbiblia ther vthi alle nådhehungrighe,... hierta,... thet retta himmels brödh,... haffue til at finna,... [Övers, av] Samuele Olai. Wästeråhrs: Oluff Olufszon, vplagd och bekostat aff Claes Depken borghare i Wästeråhrs, :o. (Collijn 2, sp. 993.) 16. Lex politica Dei Raguel, Franciscus, Lex politica Dei, thet är: Gudz regementz ordning... först igenom her Franciscum Raguelem vpå latijn samman dragit:... [Övers, av] Hendrich Jönsson Careell.... Rostock: C. Reusner, Eller någon av de i Stockholm av I. Meurer tryckta utgåvorna 1635, 1638,1651. (Samtliga 4:o.) (Collijn 2, sp. 753 f.) 17. Sleidanus Sleidanus, Johannes, Een kort och ganska nyttigh historia om thefyre högste och förnemligeste regementer vthi werldenne... fordom vthaf... Johanne Sleidano vppå latin... tilsamfm]ansatt... [Övers, av] Erico Schrodero. Stockholm: A. Gutterwitz, :o. (Collijn 2, sp. 861.) Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden, 1975, s. 235: Historieprofessorn i Uppsala skulle enligt konstitutionerna 1626 läsa över Melanchton-Carion eller Sleidanus' världskrönika gudz barns gyldenne Clenodium Parsons, Robert, Gudz barns gyllende klenod.... [Övers, av] Iohanne Olai Medelpadio. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 863 (verket här tillskrivet Emanuel Sonthomb); 1075.) 19. Samwetz ploster Endera eller bådadera av Avianus, Christianus, Samwetz plåster emoot andelige anfechtningar... sammanfattat på ty sko aff M. Christiano Aviano...och Balduinus, Fridericus, Samwetz plåster emoot allahanda samwetz-quaal... vthgångenpå latijn aff... Friderico Baldvino, båda övers, av Erico Mattias Aros., utgivna på två Västerås-borgares bekostning och tryckta i Västerås 1638 av P. Wald. 8:o. (Collijn 2, sp. 37 f., 42.)

8 404 SUNE LINDQVIST tuänne gambla munkeböcker BÄNGT PERSSON 22 Konung Gustaf Adolfz bibel Biblia Thet är: All then helgha scriffl, på swensko.... Stockholm: O.Olofsson, :o. (Collijn 2, sp. 66.) - (Mindre sannolikt någon senare bibelupplaga, se Collijn 2, sp. 67 f.) 23. Johannis Magni Swänska Crönika Johannes Magnus./oawnis Magni Swea och Gotha Crönika... [Övers, av] Erico Schrodero. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 558.) 24. Harmonia Swänsk Biinting, Heinrich, Harmonia evangelistarum. Thet är: Een ganska skön och endrechtigh the fyra ewangelisters tilsammanstammelse, vthi hwilken är... Jesu Christi hela lefwernes historia... AfM. Henrico Bunting... [Övers, av] Hans Påwelsson Low, borgare i then furstlige stadh Norköping. Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 2, sp. 128.) 25. Resebook Suänsk Bunting, Heinrich, Itineranvm sacree scriptvrte, thet är: Een reesebook öjfuer then helighe schrifft, vthi twå bökerdeelat. [Övers, av] Lavrentio Iohannis Laelio. Stockholm: A. Gutterwitz, :o. Eller 2. uppl. härav, med samma titel, Stockholm: A. Gutterwitz, :o uppl. av det tyska originalet utkom (Collijn 1, s. 67, 205.) 26. Paradijs luste gård Arndt, Johann, Paradijs lustgård... [Övers.] genom Ericum Schroderum. Nyköping: A.N. Grefwe, :o. Eller 2. uppl. härav, Nyköping: AN. Grefwe, :o. Eller ock ed. Stockholm: H. Keyser, 1648, resp (dessa 12:o). (Collijn 2, sp. 25 f.) 27. Swänsk bönebook 28. rödh lijten Davidz Psaltare Flera utgåvor, med titeln Davidz psaltare eller Konung Davidz psaltare, från och 1600-talen tänkbara, närmast i 8:o eller mindre format, t.ex. från 1600-talet Västerås: O. Oluffszon, :o; Stockholm: H. Keiser, :o; Stockholm: I. Meurer, :o. (Collijn 1, s. 43, 265; Collijn 2, sp.

9 KAPTEN PER LARSSONS BÖCKER ) - Mindre troligt någon psaltarebönbok (t.ex. av Nicolaus Balk 1603 (12:o) eller Uddo Laurentii 1628 (8:o); Collijn 2, sp. 42, 508). 29. Krigzbook uthan bandh Ovisst vad härmed avses. Möjligen KrijgzArticlar, som fordom then stormechtigste furste och herre, herr Gustaff Adolph, then andre och store,... hafwer låtit göra och författa, anno Stockholm: I. Meurer, u.å. 4:o. (Eller senare uppl. härav; Collijn 2, sp. 465.) - En annan möjlighet är att en "krigsbönbok" avses; många tyska sådana fanns, medan av svenska egentligen endast följande är kända: Johannes Botvidi, Någhra böner, brukadhe vthi krijget... Upsala: E. Matzson, :o. - Hand, Knut, Swärdz breeff, thet är, en christeligh sköld, medh hwilcken hwar och een gudhfruchtigh krijgzman dageligen sigh skal bewäpna,...anno Trycktpånytt. Stockholm: I. Meurer, :o. (Någonäldre uppl. är ej känd.) - Röchman, Johannes Matthiae, Miles triumphans. En segersam krijgzmans handbook.... Arnstadt: P. Schmidt, u.å. [1648]. 12:o. (Collijn 2, sp. 101,357,811.) 30. modhers bönebook Bakom notisen ligger sannolikt inte någon boktitel, utan den torde avse en bönbok som tillhört arvtagarnas mor, Per Larssons hustru. KÄLLOR OCH LITTERATUR De handskriftliga källor som ligger till grund för kännedomen om Per Larsson och hans bokbestånd tillhör Klosterverkens arkiv, numera i Långshyttans kommuns arkiv. Fakta om Per Larssons relationer till Johannes Messenius och hans familj framgår i rättegångsprotokoll i Svea hovrätts arkiv, Riksarkivet. Andra litteraturuppgifter och källor ges i ovan nämnd uppsats i Släktforskarnas årsbok För föreliggande artikel har även studerats bl.a. A. Andersson, "Bibeln i 1600-talets andaktsböcker"(i: Bibliografiska undersökningar. Festskrift till C. Annerstedt, 1914.) - S. Estborn, Evangeliska svenska bönböcker under reformationstidevarvet, D. Lindquist, Studier i den svenska andaktslitteraturen under stormaktstidevarvet, 1939.

10

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig Av Michael Lundholm Inledning Att forska om släkter med patronymika utan släktnamn har sina speciella problem. Patronymika är ju inte

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Släkten Kråka från Sunderbyn

Släkten Kråka från Sunderbyn Släkten Kråka från Sunderbyn Personer Elisabet Olovsdotter Kråka född mars 1686 i Sunderbyn, död 30 mars 1741 på Gäddvik no 5, var min fm mf fm ff m. Hon var gift med Henrik Hermansson från Gäddvik. Elisabet

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller 10 12 tackor.

Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller 10 12 tackor. Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Som framgår av längden så var Ödgärdshyttan öde. Livdal hade den största produktionen med en tillverkning av 42 ton. Mest stod Kjällfast Gudmundsson för med en

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

ULVÖ GAMLA KAPELL 1 ULVÖ GAMLA KAPELL

ULVÖ GAMLA KAPELL 1 ULVÖ GAMLA KAPELL ULVÖ GAMLA KAPELL 1 ULVÖ GAMLA KAPELL Tryckt med bidrag från Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsmuseet Västernorrland Box 34 871 21 Härnösand www.ylm.se Text: Gunnel Nordstrand Grafisk form: Cecilia

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 Sverige. Kungl. Maj:t Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad.

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad. S l o t t e t f r å n n o r d ö s t, t r o l i g t v i s p å 1 8 7 0 e l l e r 1 8 8 0 - t a l e t. L a n t e r n i n e n s ä g s h a t i l l k o m m i t u n d e r J o h n s s o n s t i d p å S l o t t

Läs mer

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården.

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården. Byavandring i Svansjömåla 11 maj 2013 Söndagen den 11 maj var det byavandring i Svansjömåla. Ett tjugotal personer hade mött upp i ett vackert väder med strålande solsken. 14 15 stycken gamla torp besöktes

Läs mer

( ) - -.,., -. 1702.,, 1700. «:, ,» 1. 1702.,. - XII,, «, /»..., 1714.. - - 2

( ) - -.,., -. 1702.,, 1700. «:, ,» 1. 1702.,. - XII,, «, /»..., 1714.. - - 2 49 ( ) 1702 1700 «:» 1 1702 XII «/» 1714 2 ( 1705) : «6 : Super biae nemo effugit paeans» 3 4 : «Ý» 5 PDF created with pdffactory Pro trial version wwwpdffactorycom 50 : 17001721 (1700) 6 1700 1701 : 7

Läs mer

Castman i Vimmerby. Släktutredning

Castman i Vimmerby. Släktutredning Släktutredning Castman i Vimmerby Sammanställd av Daniel Johnsson, Vimmerby Sommaren 2015 Äldsta kända anfader för Castmansläkten är Anders Arvidsson Castman som troligen var av bondesläkt och kom från

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Språkhistoria. Svenska språkets historia

Språkhistoria. Svenska språkets historia Språkhistoria Svenska språkets historia Indoeuropeiska språk http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Indoeuropeiskan är den språkgrupp som har stått som grund för nästan alla av de europeiska

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem. Material: Utdrag från Allmän efterlysning Utdrag från Giftermålsbalken 1732 Utdrag ur kämnärsrättens

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Fogd Olof Burmans handlinger om Lappmarken 1598.

Fogd Olof Burmans handlinger om Lappmarken 1598. Fogd Olof Burmans handlinger om Lappmarken 1598. Kilde: Danica, rull FR 1186. Handlinger belangdende Laplandh Inlefwerde udhi Canseliiet i Stockholm den 18 Julii Anno.98 Een lithen underuisningh om Alten

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare

Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare AXEL NORBERG Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare Ericus Schroderus utförde i det tysta en kulturgärning av stor betydelse. Han är en av våra flitigaste översättare. Översättningarna

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig.

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig. Sune Askaner: Fadershuset i tidens ström I tidens ström får alla plats. För en tid är vi där, på väg någonstans. Vart går färden och vad är målet? Ett liv kanske bara en tidsrymd mellan två årtal. Inte

Läs mer

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish)

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) Jag skulle vilja försöka analysera några av betydelserna hos ett mycket viktigt nytestamentligt ord. Detta är det ord som vi vanligtvis översätter till

Läs mer

LANDSDOMARSLÄKTEN I NORRLAND

LANDSDOMARSLÄKTEN I NORRLAND ä r LANDSDOMARSLÄKTEN I NORRLAND A v Erik Gunnar Lindgren fjl artegns ätt är otvivelaktigt en huvudstam i den hälsing..jj ska landsdomarsläkten, från vilken utgått så många dugliga grenar. I Sehlbergs

Läs mer

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Genealogiska Nätbiblioteket Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 4 Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Sammandrag: En utredning av frälsemannen Bengt Algotssons fädernesläkt. Ursprungligen publicerad i

Läs mer

Grönsöö trädgård Ledningsdragning i f.d. kabinett-trädgården

Grönsöö trädgård Ledningsdragning i f.d. kabinett-trädgården Arkeologisk schaktningsövervakning Grönsöö trädgård Ledningsdragning i f.d. kabinett-trädgården Grönsöö slott Raä 89:1 Kungs- Husby socken Uppland Joakim Kjellberg och Katarina Frost 2 Arkeologisk schaktningsövervakning

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 Utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius Zacharias Topelius (1818 1898) var Finlands mest produktiva publicist

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

ÖVERMO GÅRD 1805 2009

ÖVERMO GÅRD 1805 2009 ÖVERMO GÅRD 1805 2009 Historik Ägare Karta och bilder Alf D Blomquist 2009 08 2 Övermo Gård 1805-2009 I Leksand finns en gård som i dagligt tal kallas för Ros ns och är granne med förskolan Rosen i Övermo

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

GERDA BERGLUND, Själevad

GERDA BERGLUND, Själevad IN MEMORIAM GERDA BERGLUND, Själevad Gerda Berglunds yrke var småskollärarinnans. Efter examen i Härnösand 1924 och en kortare tjänstgöring i Gidböle i Grundsunda kom hon till Själevad, först till skolan

Läs mer

Långa Vimplar, Stinna Segel

Långa Vimplar, Stinna Segel Långa Vimplar, Stinna Segel ELLER Svenska skalders ärekrans Dikterfrän Sveriges stormaktstid MED ORDFÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER ÅNYO UTGIVNA AV LARS HULDÉN Prof. Em. f Utgiven av FIB:S Lyrikklubb i Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

,. - . XII - (, 1700.:, 1701.: «-»), ( «- , , -., XII ,») 4.,,, ).,

,. - . XII - (, 1700.:, 1701.: «-»), ( «- , , -., XII ,») 4.,,, )., 49.. -., XII «-» 1 (, ). XII - (, ) 1700.:, () 2. 1700 1701.: «-» (), (), ( «-, -». ) («-». ) 3. 1706 1709., -,.,., XII 1708., («, -»)., («, -,») 4.,,, (,, 1702.. ).,, - -. 1707..,, -. -,. - 50, 18000,,

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Beowulf. Rudolf Wickberg. Översatt av. Mimer bokförlag

Beowulf. Rudolf Wickberg. Översatt av. Mimer bokförlag Beowulf Översatt av Rudolf Wickberg Mimer bokförlag ISBN 978-91-980713-6-8 Copyright 2013 Mimer bokförlag, Göteborg Översättning: Rudolf Wickberg Omslagsbilder: Hjälm från Valsgärde Bakgrundsmålning av

Läs mer

Sjätte roten, tomt 25

Sjätte roten, tomt 25 Tomt 6.25 1 Sjätte roten, tomt 25 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Nordöstra hörnet mellan Nygatan Femtonde roten 1657 70 och Köpmangatan Köpmangatan 16 Östra delen av 6.25 Per Torstensson

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Kvinnor och män i den medeltida familjen

Kvinnor och män i den medeltida familjen Kvinnor och män i den medeltida familjen "Mes[s]an hon bleff sungen och så then långe läst her Esbiörn gånger aff kyrkan vth och lyffter sin kiäreste till häst Alt som de Rede ått wägen fram alt medh så

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 20 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län Dödsdatum:

Läs mer

Min hjärtans allra käraste på världen

Min hjärtans allra käraste på världen Min hjärtans allra käraste på världen Under några år i början av 1600-talet utspelade sig en hopplös kärlekshistoria mellan en adelsfröken och en svensk kung. Några brev, skrivna under åren 1613-1615 minner

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

2010-01-08 Antavla Catharina Olofsdotter - 1 -

2010-01-08 Antavla Catharina Olofsdotter - 1 - 2010-01-08 Antavla Catharina Olofsdotter - 1 - Proband Catharina Olofsdotter (24267). Född 1778-01-20 i Gransjö, Helgum (Y) (Genline p 2048.2.100500, Genline p 2048.5.46900). Döpt 1778-01-25 i Helgum

Läs mer

Ebbes kvarn under Stensholm

Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm: Kartposition N: 6407680 O: 1410380 och torp kartposition N: 6407650 O: 1410290. Varför kvarnen kom att heta Ebbes Kvarn är ett spörsmål som forskare

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Att kika in i mörket

Att kika in i mörket Att kika in i mörket Om nyttan av språkteknologi för projektet Gender & Work Jonas Lindström, Historiska institutionen, Uppsala universitet I samarbete med Maria Ågren (Historiska institutionen) samt Joakim

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen.

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Sid 1 av 6 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Torpets namn: Skräddaretorpet eller Skogen Tillhört gården: Järnstads Carlsgård Torpets art: Jordtorp Siste brukare av torpet: Torparen

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 1. Persbo

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 1. Persbo SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 1 Persbo Sammandrag: En utredning av släktförhållandena i Persbo i Grangärde socken på 1500- och 1600-talen. Artikeln publicerades ursprungligen

Läs mer

Olof Hermelin, Föredrag 2011-11-12

Olof Hermelin, Föredrag 2011-11-12 Olof Hermelin, Föredrag 2011-11-12 Välkomna till denna lilla presentation av min farfars far, Landskapsmålaren Olof Hermelin. Mitt namn är Max Hermelin och jag tillhör den s.k. Österbygrenen av släkten

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Orden och deras böjning: Orden böjs annorlunda än i dag t.ex. gangar (går) och quihguna (kvigan i objektsform).

Orden och deras böjning: Orden böjs annorlunda än i dag t.ex. gangar (går) och quihguna (kvigan i objektsform). Språkhistoria Urnordiska (fram till 800 e.kr) Runsvenska (800-1225) Äldre fornsvenska (1225-1375) Yngre fornsvenska (1375-1527) Äldre nysvenska (1527-1732) Yngre nysvenska (1732-nutid) Nusvenska (våra

Läs mer

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. C. På bröllopsdagen Denna andakt kan hållas på silver- guldbröllopsdagen på någon annan bröllopsdag som man vill fira. Detta material kan i tillämpad form också användas på äktenskapskurser när ett gift

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET 1 2 Sidan. 3 Wij Ulrika Eleonora Med Guds Nåde Sweriges, Giöthes och Wendes Drottning, StorFurstinna till Finland, Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland,

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer