Recensioner Fornvännen 2005, s Ingår i: samla.raa.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_b Fornvännen 2005, s. 133-160 Ingår i: samla.raa.se"

Transkript

1 Recensioner Fornvännen 2005, s Ingår i: samla.raa.se

2 Recensioner Birgitta Sander, Excavations al Helgo 13. Cemetery 116. KVHAA. Stockholm igg?. 104S. ISBN g Julie Melin & Berit Sigvallius, Excavations at Helgo 14. Cemelery 118 and Building Group 7 and Cemetery 115. KV1LAA. Stockholm s. ISBN Undersökningarna på Hdgö i Mälaren bedrevs under åren med professor Wilhelm Holmqvist som initiativtagare och drivande kraft Materialet har kontinuerligt publicerats i serien Excavations at Hdgö. Vol. 13 o 14 behandlar huvudsakligen gravfälten 116 och 118 samt en grav från 115 men även delar av husgrupperna 6 och 7 som ligger i anslutning till gravfalten. Vad som tidigare rönt störst uppmärksamhet torde vara undersökningarna vid husgrupp 2 och 3 med spektakulära fynd som buddhafigurinen, biskopskräklan, bronsskopan, guldfynden (bl.a. guldgubbar) samt allt hantverksavfäll i form av t.ex. gjutformar och deglar. Helgömaterialet är välpublicerat och platsen har fått en mycket stor betydelse i olika forskningssammanhang inte minst i ett internationellt perspektiv. Helgökoinplexet består av sex gravfält och sju husgrupper med dateringar i stora drag från ca e.kr. Av gravfälten är endast Raä 119 (tidigare Raä 150) totalundersökt, men även det nu publicerade gravfältet 1 i(i sägs vara i det närmaste totalundersökt f vol. 13 fokuserar Birgitta Sander på gravfält 1 16 som undersöktes i perioder under åren 1962 ^76. Tidigare har delar av materialet publicerats i Helgöprojektets Årsrapport igj2 icjjå. Avsikten med publikationen är huvudsakligen att publicera de undersökta gravarna. Detta görs i form av korta anläggningsbeskrivningar över, en beskrivning och diskussion av föremålsfynden och deras datering samt korta anläggningsbeskrivningar för övriga anläggningar. Därefter presenteras husgrupp 6 med korta anläggningsbeskrivningar och ett kort kapitel om benmaterialet. Publikationen avslutas med en summarisk jämförelse mellan de två lolalundersökta gravfälten 116 och 1 ig (150). Till publikationens förtjänster hör bildmaterialet som består av både tecknade figurer och fotografier med skalangivelser, oftast i skala 1:1. Detta gör att man snabbt får en uppfattning 0111 fyntlens typer och karaktär jich jun fyndkombinationerna. Vid en närmare genomgång märker man emellertid att inte alla fynd har avbildats utan endast ett urval. En annan svaghet är att fyndavbildningarna saknar fyndnummer. De finns dock ined i figurtexterna men är där inte alltid uppställda i samma ordning som bilderna. Vad gäller planer och profiler så finns entlasi något enstaka exempel med. Däremot finns flera planer över hela gravfaltet och även tabeller över t.ex. gravskick, keramik och mynt (inklusive den myntdepå stim påträffades på gravfaltet). Här saknas dock en tabell över gravfynden från hela gravfältet. En sådan borde vara obligatorisk. Textfrainstälhiingen är ibland diskuterande vilket väcker intresse. Gravarna och fynden uppvisar en mängd egenheter som man förstås inte kan fördjupa sig i alltför mycket i denna typ av rapport. Sander har ändå gjort en god avvägning i bearbetningen av materialet och tagit lästa på vissa fynd och konstruktionsdetaljci som kan vara av särskilt intresse ftir forskningen. Några sådana är t.ex. det frisiska sceattamyntet från fyllningen i grav 36 och getingpärloma från grav 2(1, som har kopplingar till Ribe och som bl.a. har diskuterats i samband med dateringen av Birkas grundande. I grav 42 fanns i brandlagret en bärnstenspärla och ett bärnstensfragment som tolkas som offrade i samband metl gravritualen efter likbränningen eftersom de annars skulle ha brunnit upp. En jämförelse görs med en skelettgrav från Hjulsta i Spånga socken där en manlig individ fått två bärnstenspärlor vid sin sida. Detta för onekligen tankarna till de enstaka röda glasflusspärlor som är mycket vanliga i mans- Fornvännen 100 (200y)

3 134 Recensioner gravar, inte minst i Loviimaterialet, och som ibland tolkats som offrade (de har troligen ej varit med på bålet) i samband med begravningsritualen. Denna sed finns inte bara i Mälarområdet utan har också konstaterats av Tore Artelius i material från västkusten. Man kan således här skymta små spår av sedvänjor i samband med begravningarna SJ»III vi vet så lite om. På samma sätt kan man kanske se det faktum att gravtyper, gravkonstruktioner och föremålsfynd på detta gravfält inte avviker särskilt mycket från andra understikta gravfält från samma tid i mälarområdet. Kanske är det ett resultat av strikt reglerade ritualer förknippade med begravningar som var likartade i stora regioner. I förhållande till andra gravfält kan man emellertid på i ifi finna små nyanser som kan tolkas som lite annorlunda ocb avvikande från vanliga gårdsgravfält. Det gäller vissa fynd som kan sättas i samband med högre status, t.ex. den ornerade söljan och.silverbeslagen med djurornamentik i anl. 30C samt silverfragmenten (sölja) och björnfalangerna i anl. 32. En annan antydan finns i de fragment som kan ha ingått i vapenutrustning, t.ex. i gravarna 23, 25, 30C, 31, 31 C, 32 och 68. Sådana fragment är från t.ex. sköldtomssöljor, vissa beslag, svärdsdetaljer samt spjut- och pilspetsar. I brandgravskickets gravritualer har uppenbarligen ingått att vapnen, liksom andra artefakter (och även de brända benen), krossats och helt eller delvis tagits bort efter likbränningen (se Petré 1984, Ark. und. på Lovö 4, s. 2114). Vad som återstår i brandlagret! är oftast endast fragment av ovannämnda slag. Genom de identifierade vapenfragmenten finns det således antydningar om ovanligt många vapengravar på gravfält I slutkapitlets jämförelse mellan gravfalten 1 19 (150) och 1 16 konstaterar Sander atl de gravlagda på 1 1 (i företrädesvis är män med stort kontaktnät, stor rörlighet och högre stotus. I vol. 14 behandlar Julie Melin det delundersökta gravfältet 118, en undersökt grav på 1 15 samt de boplaislämningar som framkom pä husgrupp 7. Av gravfältets 5a i markytan synliga gravar är 35 undersökta och inan hann endast undersöka delar av den anslutande boplatsen innan projektet lades ned år Boken är i princip disponerad på samma sån som de tidigare publikationerna i samma serie. Som ftir gravfält 1 16 finns här en uppställning av gravarnas anläggningsbeskrivningar i nummerordning samt lyntlavbililningar i skala 1:1. Planritningar saknas och endast några få profiler finns med. I slället får man nöja sig med en sammanställning av gravkonstruktionerna inpassade i tolv scbablontyper. De undersökta gravarna tillhör en ganska kort fas i slutet av vendeltiden och början av vikingatiden. I kapitlen om boplatsområdet med dess anläggningar redogörs kort för terrasser, anläggningar och lager. Här saknas en översiktlig plan över hur detta boplatsområde ser 111 och hur det tolkats. Förutom boplatsens alldagliga fyndtyper (brynen, järnfragment, enstaka pärlor, keramik etc.) kan man här även konstatera ett så ovanligt och spektakulärt fynd stim ett kirurgiskt instrument Sådana hade redan tidigare påträffats på Helgii och lyftes fram av Wilhelm Holmqvist i en artikel I kapitlet»discussion and Conclusions» använder Melin AOT-nietoden för att mäta de gravlagdas siarns och gör en jämförelse mellan gravfalten 118, 116 och 1 19 (150). Hon konstaterar att gravfält 118 är det rikaste. De två sista kapitlen (av Berit Sigvallius) utgörs av osteologiska analyser ined diskussion och jämförelse mellan de olika gravfalten 115, 116, 118 och 119 (150). Analysen är väl genomförd med mycket faktauppgifter och intressanta reflektioner. Vid en staliisbedömning av individer i gravar harjag utifrån Lovömaterialet erfarit att en mer kontextuell analys och bedömning måste göras. Många faktorer tycks ha påverkat de individuella gravplaceringarna, inte minst topografiska och sociala. Rikare gravar har ofta lagts närmare eller mer synliga från vägar, vattendrag eller bebyggelse. Tidigare anlagda gravar och släktskapsband har också i hög grad påverkat läget Vissa gravar kan också tolkas som dubbelgravar ined två gravlagda individer faslän detta inte alltid kan ses i det osteouigiska materialet, ej heller alltid bland föremålsfynden. Sådana gravar brukar ha lätt»störda» konstruktioner med flera sot- eller brandlagerskikt eftersom de kan ha blivit tippnade (vid sekundär nedläggdse eller någon form av efterbi-- Fornvännen too (2005)

4 Recensioner 135 handling). Sådant kan inte kontrolleras i Helgö-rapporterna eftersom planer t»ch profiler saknas liksom detaljerade anläggningsbeskrivningar. Det verkar trots allt att döma av den osteologiska analysen som om några gravar på gravfält 1 18 kan hänföras till denna grupp. Vissa gravar har ovanligt mycket brända ben och/eller många djurarter. Ftireteelsen kan ocksä ses i dubbla kammar eller gravar med både typiskt kvinnliga gravfynd (många pärlor och smycken) och mansrdaterade gravfynd, t.ex. vapen. Vid en summarisk genomgång och preliminär tolkning av fyndmaterialet från gravfält 1 18 så tycks även här återfinnas vapenfragment av samma slag som nämnts för 1 1 (i. Ett sådant exempel är grav 25A, som dessutom sannolikt är en dubbelgrav. Den osteologiska bedömningen säger dock att där finns endast en individ - en kvinna? Gravfyndens representativitet diskuteras inte i föreliggande rapporter och inga detaljanalyser av fynden har gjorts. Syftet har varit ett annat. Men allmänt kan sägas om utformningen av gravfältsrapporter att de, för forskningens skull, bör innehålla både planer och profiler samt kompletta fyndavbildningar (helst i skala 1:1) från samtliga anläggningar. Bo Petré Institutionen för Arkeologi och antikens kultur Stockholms universitet SE Stockholm Anders Gustafsson, Arkeologihistoria som historia och som arkeologi. Studier i arkeologins egen historier. GOTARC^ Series B, Archaeological Theses 17. Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet s. ISBN , Anders Gustafsson har skrivit en intressant och viktig avhandling om hur vi kan förstå vetenskapen arkeologi. Han skiljer mellan arkeologihistoria som historia och arkeologihistoria som arkeologi. I den första gruppen ingår arbeten som enligt Gustafsson fram till idag mera är ett slags upptäcktskrönikor än uttiyck för historisk forskning, i jfen andra finns de ofta förekommande forskningshisioriska inledningarna till arkeologiska arbeten. Författaren vill förnya och problematisera historieanvändningen och bidra till arkeokigisk självreflexion, d.v.s. ställa frågor kring vår egen användning av olika former av historia. Annorlunda uttryckt gäller det att nå en»djupare förståelse av en central del av arkejilogisk praxis - de ständigt närvarande histt»riema om vårt eget vetenskapande» (s. 14). Detta sker i avhandlingen genom diskussion och problematisering av några centrala vetenskapshistoriska problemområden. Författaren rör sig inom en i vid mening angloamerikansk forskningstradition. Efter två kapitel av vetenskapshistorisk karaktär följer en analys av tre arkeologihistoriska översiktsverk och en framåtblickande avslutning. Gustafsson diskuterar inledningsvis innebörden av vetenskapshistoria och disciplinhistoria. Han ansluter sig till definitionen att vetenskapshistoria»har som mål att undersöka vetenskapens historiska utveckling samt dess samband med världsbild och samhällsutveckling» (s. 22). Disciplinhistoria uttrycker specialisternas intresse för sitt ämnes historia och»fokuserar därför oftast på hur ett ämnes teorier och metoder växer fram och hur ämnet institutionaliseras» (s. 30). Gustafsson hävdar att»disciplinhistoria skall vara producerad av och primärt adresserad till utövare av den egna disciplinen» (s. 22). Gustafssons definitioner och krav kan leda till problem. Han menar att i realiteten är det amatörhistoriker som skriver sitt ämnes historia, t.ex. arkeologins historia. Om så verkligen vore fallet skulle mycket av den existerande arkeologihistorien kunna sällas ifråga. Det är dock inte ovanligt alt förhistoriska arkeologer också studerat historia. I den historiska arkeologin ingår naturligtvis alltid historia. Följer man Gustafsson kan man också säga alt tlet är amatörarkeologer som skriver arkeologihistoria, när idé- eller lärdomshistoriker tor upp ämnet Gustafssons resj»nemang tvingar forskarna att inse alt det fordras en dubbel kompetens för att skriva en mer avancerad disciplinhistoria. Gustafsson går in på diskussionen efter andra världskriget om de centrala begreppen in- Fornvännen too (200;)

5 136 Recensioner ternalism och externalism. I internalismen är vetenskapandet det primära och isolerat från sociala, politiska och ekonomiska omständigheter. Vetenskapen blir självförklarande. Externalismen lägger däremot tonvikten på utomvetenskapliga faktorer som kan ha styrt, t.ex.»nyttan» eller de vetenskapliga institutionernas utveckling. Idag talar man om en kontextnalism där båda riktningarna kommer till tals, de kan aldrig renodlas. Problemet hör samman med den nutida vetenskapssodologins roll i arkeologiska sammanhang. Gustafsson talar särskilt om en riktning som kallas»starka Programmet» (s ). Dess utgångspunkt är att det finns ett starkt samband mellan sociala förhållanden och vetenskaplig kunskap. Kunskap är en social konvention, vilket är en åsikt som starkt skiljer sig från vetenskapsfilosofins definition att»kunskap är sann, berättigad tro». Ett centralt begrepp i det Starka Programmet är symmetri, d.v.s. att man skall ställa sig neutral, symmetrisk, inför de olika sanningsanspråk som framförs. Forskaren måste»undkomma den asymmetri som blir följden av att man tenderar att låta >sanna> utsagor förklaras med hänvisningar till vetenskapens inneboende rationalitet, medan >falska> utsagor ofta ges olika typer av sociologiska förklaringar» (s. 55). Man kan invända att om forskaren verkligen har överbryggat internalism och externalism och fäster vikt vid båda, så uppstår inte asymmetri. I den diskussion som Gustafsson hänvisar till skiljer man mellan»förklaringsinternalism» och»metodologisk internalism». Det senare kan man kalla externalism såsom Gustafsson säger. Hur skriver man då arkeologihistoria? Ofta börjar skildringen med en idé eller ett förhållande i nutiden som förs tillbaka till en situation i äldre tid. Men med ett samtidsperspektiv följer samtidsvärderingar som skall förklara det förflutna som i sin tur får förklara samtiden, ett cirkelresonemang som inte för diskussionen vidare (s. 59). Denna form av historieskrivning, som onekligen är vanlig, t.ex. inom arkeologihistorien, kallas whighistoria. Som motsats till»baklängeshistorien» står historism (eller historicism) stim försöker förstå det förflutna utifrån dess egna förutsättningar. Till en sådan historieskrivning måste man ställa den kritiska frågan i vilken utsträckning man kan förstå äldre tid utan att ha samtiden som referensram. Gustafsson refererar en del av den omfattande diskussionen. Han ansluter sig till åsikten att dagens vetenskapshistoriska diskussion ligger i skärningspunkten mellan kritiken av whighistoria och en modifiering av denna kritik. Det är omöjligt att undgå all anakronism, men en ren whighistoria måste undvikas. Enligt min mening borde författaren också ha diskuterat innebörden och värdet av historismens försök att förstå det förflutna utifrån dess egna förutsättningar. Den diskussionen saknas. Både här och på andra ställen i avhandlingen förvånas jag över att författaren inte har fört in Gadamers hermeneutik i diskussionen. I inledningen nämns Gadamer och särskilt hans begrepp verkningshistoria, men Gustafsson avstår från att diskutera detta och andra hernieneutiska begrepp. I kap. 3,»Kring arkeologins historier», förs samman många aspekter på hur arkeologihistoria har använts. Diskussionerna är oftast bara antydda men de visar ändå att det finns mycket att gå vidare med. Bland argumenten för arkeologihistoriens nytta har jag fäst mig vid ett om bättre ftirstådse av äldre arkeologiskt källmaterial. I anslutning till Jarl Nordbladh talar Gustafsson om den dolda kunskapen som traderas muntligt eller såsom insocialisering i yrkets beteendenormer (s. 81). Här finns ett obearbetat och väsentligt forskningsområde, den arkeologiska yrkesmiljön utanför universiteten både som traditionsbärare och i nyskapande praxis. En annan viktig synpunkt är observationen att många arkeologer har argumenterat för sina nya tolkningar, metoder eller teorier genom att ställa sin forskning mot utvalda exempel i den äldre forskningen (avsnittet»hantverket: Bakgrunder och referensuniversum»). En sådan kontrastverkan innebär ofta en förenkling av arkeologihistorien. En starkare arkeologihistori.sk forskningstradition kunde motverka polemisk taktik. Gustafsson diskuterar historiografiska principer som strukturerat tre mycket använda översiktsverk av Glyn Daniel (1950 och ig75), Ole Klindt-Jensen (ig75) och Bruce G. Trigger Fornvännen too (2005J

6 Recensioner 137 (ig8g). Gemensamt är de mer eller mindre synliggjorda encyklopediska anspråken med stor tematisk och kronologisk spännvidd. Det teoretiska ramverket som svarar på frågorna varför och hur är dock knapphändigt. Trigger är tydligast, han granskar samspelet mellan arkeologiska fiirklaringsmodeller och samhället och identifierar externa faktorer som skulle ha påverkat bilden av förhistorien. Men Gustafsson (s. 180 f.) är skeptisk till den vanliga översiktliga kopplingen av idéströmningar lill utvecklingen inom olika vetenskaper och ställer frågan:»hänger saker samman bara ftir att de sker samtidigt i tid?» Ett exempel är Triggers hopkoppling av den sociala utvecklingen och den arkeologiska, ett förlopp som han egentligen inte klargör. Enligt Gustafsson framstår Triggers förklarande associationer stim mindre trovärdiga ur argumentationsinässig synvinkel. Mot Triggers vetenskapsexterna resonemang står Daniels disciplinexterna, d.v.s. arkeologins beroende av andra vetenskapers utveckling. Diskussionen gäller det grundläggande samspelet mellan de tre grupperna interna arkeologiska faktorer, externa men inomvetenskapliga fakttirer och helt utomvetenskapliga faktorer. Gustafsson slutar kapitlet med att förklara att de tre översiktsverken förefaller att vara historiska lill sin karaktär, men i själva verket är innehållet primärt arkeologiskt. Verken handlar om rekonstruerandet av de accepterade sanningarnas historia, alltså en asymmetriskt förvrängd historia. Det är arkeologi förklädd till historia. Avhandlingen slutar med en framåtblickande diskussion med utgångspunkten att arkeologihistoria måste problematiseras. Målet är då att arkeologihistoria skall framträda stim egen disciplin. Jag tvivlar på att författarna till översiktsverken haft något sådant i tankarna. En kommande arkeologihistoria karakteriseras i fyra punkter, där den tredje lyder:»en god arkeologihistoria (som historia) måste kanske framstå som direkt oanvändbar för huvuddelen av den samtida arkeologin, d.v.s. den del av arkeologin som beforskar förhistorien via studiet av dess materiella kultur.» Satsen kräver arkeologihistoria som egen disciplin. Men jag förstår inte varför den skulle vara oanvändbar för den förhistoriska arkeologin. En sådan disciplin borde kunna ge forskningen om förhistorien en bakgrund och ett djup i teori som gör det lättare att slå en brygga över till den värld där historia, filosofi, sociologi, psykologi, religionsvetenskap och andra idévetenskaper hör hemma. Det uppfattar jag som en vinst, egentligen en nödvändighet för den fortsatta arkeologiska forskningen. Till sist ställer Gustafsson frågan om det är möjligt eller ens nödvändigt att skriva encyklopediska arkeologihistoriska översiktsverk. Det finns alla skäl att instämma i hans krav att man även i allmän arkeologihistoria i slörre utsträckning måste börja använda primärmaterial. Man kan inte skriva om allt, men man kan undvika att reproducera gamla åskådningar och istället skriva nya och problematiserade historier 0111 delarna. Med alla sina frågor och uppslag stim leder till diskussion är Gustafesons avhandling ett stort steg på vägen mot en sådan fördjupning. Evert Baudou Institutionen för arkeologi och samiska studier Umeå universitet SE-goi 87 Umeå Stig Welinder, Min svenska arkeologihisloria. Ett ekonomiskt och socialt perspektiv på icjoo-takl. Studentlitteratur, Lund S. ISBN g-1. Welinder.S bok är ett intressant debattinlägg om 1900-talets arkeologi i Sverige med stark kritik av gårdagens svenska arkeologer och mot hur arkeologi utövas i dagens Sverige. Boken är också en uppmaning till dagens arkeologer att ta aktivare del i samhällsdebatten. Welinder ser arkeologihisloria ur ett ekonomiskt, socialt och politiskt perspektiv. Han vill undersöka»hur arkeologin har förhållit sig till strömriktningar och strömkantringar». Har arkeologin reagerat som en vindflöjel eller har den ingått i s.niihälls- och kulturdebatten och varit»en av de nyskapande, pådrivande krafterna i samhällsbygget?» (s. 8). I slutet, under rubriken»arkeologi ät folket», karakteriseras arkeolo- Forrtvänin-n nio (2005)

7 138 Recensioner gin omkring 1900 som en exklusiv vetenskap som såg sin uppgift som folkbildande. Omkring 2000 har arkeologin blivit massniediaunderhållning och kulturturism. Welinder sammanfattar svensk arkeologi under 1 goo-talet som en verksamhet i ständig tillväxt i samklang med samhället och tidens tankeströmningar.»arkeologin framstår snarare som efterföljare än som nytänkande, snarare i harmoni än i konflikt ined sin samhällsoingivning.» (s. 186). För Welinder är harmoni ett uttryck för trött eftergivenhet, han kräver något helt annat Konsten, musiken och litteraturen är nyskapande. Ja, men vad kan man kräva av arkeologin och arkeologerna? Om man stim Welinder tor verk av Picasso och Joyce som förebilder och samtidigt inskränker sig till svensk arkeologi och dessutom avstår från att nämna namn på svenska och andra arkeologer (s. g2), så försvinner arkeologernas vetenskapliga insatser i generaliseringarnas töcken. Vad bar arkeologerna egentligen uträttat? En av Welinders utgångspunkter är den arkeologiska verksamhetens tillväxt markerad av din registrerade tillväxten av föremål i Statens historiska museum, fornlämningarna i Riksantikvarieämbetets fomlämningsarkiv, antalet utgrävningar, publikationer och avlagda doktorsexamina. Samhällsekonomins tillväxt och förändringar redovisas med ganska detaljerade dala och litteraturhänvisningar, vilket blir underlag för en indelning av den svenska industrialismens historia i fyra perioder från 1850 till nutid. Inom den svenska arkeologin anges 1930-, 70- och 90-talen som påtagliga förändringsskeden som enligl Welinder sammanfaller med strukturkiiser ined djupa lågkonjunkturer eller depressioner i samhällsekonomin (s. 33 och 52). Han drar slutsatsen att reformer och förändring inom arkeologin och kulturminnesförvaltningen i realiteten inte styrdes av kortsiktigt ekonomiskt tänkande inom den statliga politiken och förvaltningen utan snarare av långsiktiga, grundläggande förändringsprocesser. Detta ger en indelning av den svenska arkeologin i fyra perioder frän 1870 till nutid med namn efter samhällets utvecklingsfaser. Till detta kan man säga att förändringarna inom arkeologin och samhället under 1 goo-talet självklart visar överensstäm inelser, eftersom arkeologin och tidigare antikvarianismen alltid varit i växlande grad beroende av samhällets inställning och styrande åtgärder. Men förändringarna inom arkeologin är inte enbart beroende av vetenskapsexterna samhällsförhållanden. Det finns också en inomvetenskaplig utveckling av teori och metod med ursprung både i andra vetenskaper och inom disciplinen. Man kan göra generaliseringar, ibland upptäcker man överraskande förhållanden som sedan kan analyseras. Men generaliserande jämförelser som utgår från förhållanden utanför den aktuella vetenskapen leder lätt till att man förbiser det som är utmärkande och väsentligt för just den vetenskapen. Jag skall ta upp ett par exempel som berör Welinders periodindelning av arkeologin. Perioden kallas»det beslående samhällets arkeologi». Welinder förklarar att arkeologin»var en konserverande kraft i samhället snarare än en progressiv på vägen mot demokratiska och sociala reformer» (s. 57). Det var karaktäristiskt att»uppsalaarkeologerna och kronprinsen, huvudsakligen pä den senares bekostnad, 190a 1903 grävde ut»kung Björns hög> utanför Uppsala». Ja, utgrävningen skedde på prins Gustaf Adolfs initiativ, men Oscar Almgrens egna initiativ hade en helt annan inriktning. Av hans skrifter framgår att han ansåg det viktigt dels att överblicka de fasta fornlämningarnas spridning i landet, tids atl med fördjupning punktvis analysera vad man kan utläsa om den forntida bebyggelsens utveckling. Mot den bakgrunden skall inan se hans antikvariska resor runt landet - då han initierade undersökningar på flera arkeologiskt viktiga platser och utgrävningar på vanligajärnäldersgravfält i Uppland-och även hans klassiska Sveriges fasta fomkimningar (1904). Almgren såg»hembygdsforskning», såsom han bedrev den, som en»social uppgift» öppen lör alla. Han hyllade den demokratiska länken att alla kan och har rätt att delta. Det är något annat än det intryck Welinders framställning ger. Welinder menar också att det bestående samhällets arkeologer drev en vetenskap som saknade»plats för nytänkande». De ägnade sig åt ett gigantiskt kronologiskt bygge och åt ett Fornvännen too (2titi^l

8 informellt nationellt program om det forntida ärorika Sverige. Det»fanns inte plats för modernismens gränslösa, formlösa och traditionslösa nedbrytning av kategorier» (s. 58). Men Almgrens religionshistoriska hällristningsforskning och Salins konstnärliga stilstudier av den germanska djurornamentiken är särpräglade forskningsfält präglade just av nytänkande och nästan gränslös idérikedom. Att de nya resultalen blev fruktbara visar den senare forskningen under 1900-talet Salins innehållsrika stilstudier från 1 go4 nytrycktes 1 g35 och 1 g81. Enligt min mening är tiden , d.v.s. senare delen av perioden»det bestående samhällets arkeologi», inte alls en tid av stillastående arkeologi i Sverige. Perioden kallas»folkhemmets arkeologi». Denna beteckning är mer adekvat. Man kan onekligen se Curmans omvälvande insatser inom kulturminnesvården som ett steg på väg mot folkhemmet. Historiska museets utställning visade också det svenska folkets hem. Likaså instämmer jag i att den härskande positivismen inom arkeologin är förbluffande, när fysiken och därmed förståelsen av världen förlorade sin objektivitet (s. 67). Ändå är jag förvånad över att Welinder knappast alls går in på vad stim hände inom den svenska arkeologin utanför de organisatoriskaförändringarnahan nämner»bebyggelsearkeologi» (s. 67) med hänvisning till avsnitt 17. Där omtalas Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och uppbyggnaden av den byråkratiska kulturminnesvården. Bebyggelsearkeologi är dock mycket mer, vilket Welinder är väl medveten om. Bebyggclsearkeologisk forskning fick från talet till 1970 största betydelse för förståelsen av det forntida samhället ur ekonomisk och social synpunkt Jag får intrycket att Welinder här har låtit det ekonomiska och sociala perspektivet pä 1 goo-talet dominera synen på forn tiden i så hög grad att den arkeologiska forskningen kommit i skymundan. Recensioner 139 Här märks också en annan svårighet i Welinders berättelse. Om man inte nämner en del forskarnamn och insatser så blir den innehållsrika termen»bebyggelsearkeologi» intetsägande. Björn Ambrosianis analys av fornminnesinventeringen, Mårten Stenbergers bebyggelsearkeologiska utgrävningar, Wilhelm Holmqvists Hdgö, Märta Strömbergs Hagestad och de nyskapande insatser som David Hannerberg och hans elever gjorde från kulturgeografiska utgångspunkter visar mångsidigheten. Man kan lägga till inflytandet från Gudmund Hatts undersökningar av den äldre järnålderns åkerindelningar och gårdar ijylland och A.W. Bröggers bebyggelsehistoriska tolkningar av Norges järnälder. På 1960-talet koin C.J. Beckers Grontoft-undei sökningar ijylland som med sina stora ytovbaningar inledde en ny period av fältundersökningar i Skandinavien. All denna vetenskapsintema verksamhet förändrade de svenska arkeologernas forskningsproblem och praxis betydligt mer än externa impulser från det samtida samhällets ekonomiska och sociala utveckling. Däremot ställde samhällets kraftiga nybyggnadsverksamhet större ekonomiska resurser till förfogande för utgrävningar än arket>login någonsin tidigare haft. På elt viktigt ställe måste jag protestera mot en enligt min mening skickligt upplagd populärdemagogisk berättelse (s. 86 fj. Welinder säger först att svensk arkeologi»skapade stoffet för en nationalism och den bedrevs i en till dels nationellt chauvinistisk anda». Nationalismen»har gett stoff också till ett rasistiskt tänkande». Sedan betonas att svensk arkeologi liksom mycket annat av svensk kultur och vetenskap var»länkat till den tyskspråkiga världen», och att arkeologiska översiktsverk förde ut»de grundläggande folk- och nationsbegreppen, också rasbegreppet, till den nyfikna och läsande allmänheten». Därmed har arkeologin ocb andra vetenskaper givit legitimitet åt begreppen och synsätten som ligger bakom»rashygien, steriliseriiigslagstiltning och särskiljande samepolitik». Den svenska arkeologin»använde samma underförstådda teori och terminologi som den tyska arkeologin, som i dag har att fundera Över sitt ansvar för de nazistiska folkmorden...». Steg för steg förs läsaren vidare på en utstakad väg från nationalismen i svensk arkeologi till de nazistiska folkmorden. Varför inte problematisera förloppet och börja med frågan varför svenska arkeologer studerade svensk forntid och vilken kontext forskningen hade? Vidare fråga varför enstaka svenska arkeologer Fornvännen too (2005)

9 14 Recensioner blev nazister eller sympatisörer? En del av problemet ligger i om man kan skilja mellan forskarens intentioner och hur hans resultat används. Kan nian efter problematisering avgöra frågor om ansvar och skuld? Kanske, men det är omöjligt om man inte ställer frågor. Tiden har Welinder givit det samhällsanpassade namnet»den sociala ingenjörskonstens arkeologi». Denna period och den följande»it-världens arkeologi» från 1990 har Welinder upplevt själv och tagit mycket verksam del i, först som student, sedan som forskare och lärare. De två perioderna ger en personlig skildring av den mångsidiga, självupplevda diskussionen och är intressant som generationsdokument. Avsnitten»ig68 års arkeologi»,»makten över arkeologin» och»feministisk arkeologi och genderperspektiv» påminner både om framstegen och svårigheterna. De intensiva debatterna och fokuseringen på samhällets utveckling under forntid och nutid står i märklig kontrast till den historidöshet som alltmer präglade skolundervisningen på alla stadier. Jag undrar varifrån historieintresset kom. I varje läll inte från skolundervisningen eller den politiska maktens miljö, snarare från de radikala politiska, oppositionella grupperna. Varför strömmade så många studenter till arkeologin efter universitetsreformen igög? Är mängden bara en statistisk motsvarighet till den allmänt stora tillströmningen till universiteten efter reformen eller ligger något mer bakom? En del av Welinders uttalanden i del sista avsnittet om IT-världens arkeologi har jag svan att förstå. Han anser t.ex. att verksamheten vid Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Antikvarisk-topografiska arkivet gjorde arkeologin»ohjälpligt svensk», vilket skulle vara ett beklagligt utslag av nationalism (s. 162). Men det är ju frågorna, problemen, som gör arkeologin nationalistisk eller inte. Om mängden tillgängliga källor ökar i IT-världen så ökar också möjligheterna att ställa nya frågor om människor och samhälle. Boken handlar om samhällsutvecklingen och arkeologins svaga ställning i samhället, i ringa grad om vilka problem som bearbetades av flera generationer forskare. Den arkeologiska forskningen i Sverige under tiden efter igfio karakteriseras av en mångfald och ett nytänkande som utgår från den internationella vetenskapsteoretiska och filosofiska debatten och, enligt min mening, även från den inhemska arkeologins förutsättningar, såsom det nära samarbetet med naturvetenskaperna. Under hela 1 goo-talet finns ett framgångsrikt samarbete med kvartärgeologi och paleobotanik, efter mitten av seklet kommer osteologi och laborativ arkeologi. Samarbetet mellan arkeologi och naturvetenskap har blivit standard i Sverige, så vanligt att man lätt glömmer allt nytänkande som har vuxit fram under arbetets gång. Welinder har skrivit sin arkeologihisloria. Kan någon göra anspråk på att skriva en forskningshistoria som är något annat än den egna upplevelsen av forskningen?ja, om historikern alltid söker belägg för hur forskningen bedömts av sin samtid och vilka verkningar den fick i eftervärlden. Welinders bok gör inte anspråk på att vara en sådan förskningshistoria. Den har ett annat och stort värde med sitt personliga engagemang och genom att utmanande ständig! tlra fram förändringarna i samhället Till sist undrar läsaren ändå om allt socialt verkligen behöver vara med, skulle det inte vara bra med lite mer arkeologi? Evert Baudou Institutionen föi arkeologi och samiska studier Umeå univc ISIII 1 SE-901 S7 Umeå Myter om (kt nordiska. Mellan romantik och jxdilik. Red. Catharina Raudvere, Anders Andrén & Kristinajennbert Vägar till Midgård 1. Nordic Académie Press. Lund s. ISBN 91-8g Boken är den första från det mångvetenskapliga projektet»vägar till Midgård - nordisk hedendom i långtidsperspektiv». Den aren antologi som utgår från projektets första seminarium i Lund år Projektets mål är att i vetenskapligt samarbete»formulera rimliga analyser av hur liv och religion gestaltade sig i för- Fornvännen KKI (2005)

Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar

Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar Nationalstaten och arkeologin 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar Institutionen för arkeologi Göteborgs universitet 2005 Författare: Håkan Petersson

Läs mer

Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_a Fornvännen 2005, s. 49-79 Ingår i: samla.raa.se

Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_a Fornvännen 2005, s. 49-79 Ingår i: samla.raa.se Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_a Fornvännen 2005, s. 49-79 Ingår i: samla.raa.se Recensioner Jörn Staecker, Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz-

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet. Annette Johansen Eva Maria Nilsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet. Annette Johansen Eva Maria Nilsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2007:018 Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet Annette Johansen Eva Maria Nilsson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning Lektionsupplägg Pedagogiskt material (O)mänskligt Innehållsförteckning Kapitel 1 Materialets form och innehåll... 3 Hur ska materialet användas?... 3 Hur är det uppbyggt?... 3 Till vem riktar sig materialet?...

Läs mer

Recensioner. sektion, De enskilda instrumentens och instrumentgruppernas

Recensioner. sektion, De enskilda instrumentens och instrumentgruppernas Owe Ander: Svenska sinfoni-författares karaktäristiska orkester-egendomligheter. Aspekter på instrumentations-, orkestrerings- och satstekniken i Berwalds, Lindblads och Normans symfonier. Diss., Stockholms

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Medeltid i samtid Salvestaden en rekonstruktion i mellanlandet Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2004 Linköpings

Läs mer

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen.

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Red. Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks Rapport 2005:1 Centrum för kommunstrategiska

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

TUR OCH RETUR MÄNNISKAN, Åsa Fredell, 2004. Utredningsrapport om temat människan inom forsknings- och utvecklingsprogram för Statens historiska museer

TUR OCH RETUR MÄNNISKAN, Åsa Fredell, 2004. Utredningsrapport om temat människan inom forsknings- och utvecklingsprogram för Statens historiska museer MÄNNISKAN, TUR OCH RETUR Utredningsrapport om temat människan inom forsknings- och utvecklingsprogram för Statens historiska museer Åsa Fredell, 2004 Fou rapport 2 Människan, tur och retur Utredningsrapport

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer

Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer Megalitgravar i Europa Människor och kulturer 2 MEGALITGRAVAR I EUROPA 1. MÄNNISKOR & KULTURER Lars Bägerfeldt 3 4 Megalitgravar i Europa. 1. Människor och kulturer. av Lars Bägerfeldt Tillägnad min mor

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk

Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk Historia i magasin En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk 1 2 Historia i magasin En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing

Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing Av: Johan Falk och Erik Tarras-Wahlberg, 2003-03-20 Inledning och syfte Föreliggande skrift

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

TRYGGARE KAN INGEN VARA

TRYGGARE KAN INGEN VARA TRYGGARE KAN INGEN VARA En komplett förteckning över Sociologiska institutionens utgivning finns sist i boken, och på www.soc.lu.se/info/publ Copyright Daniel Sjödin Samhällsvetenskapliga fakulteten ISBN

Läs mer