Kvarnbacken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarnbacken"

Transkript

1 Kvarnbacken

2 Nybro kommun Carina Åresved-Gustavsson Nybro Projekt Kvarnbacken Vi avger härmed vår rapport avseende mervärdesskattekonsekvenser vid en överlåtelse av äldreboendet m.m. Kvarnbacken från kommunen till det allmännyttiga bostadsbolaget Nybro Bostads AB (NBAB/bolaget) som i sin helhet ägs av kommunen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s ( nedan PwC ) ansvar gentemot Er regleras i uppdragsavtalet mellan oss daterat den 17 februari 2016 (nedan Avtalet ). Rapporten och våra kommentarer har baserats på PwC:s uppfattning om den riktiga tolkningen av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för rättstillämpningen som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av denna rapport. Därefter genomförda förändringar av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för rättstillämpningen har inte beaktats. Denna rapport får inte göras tillgänglig för andra personer än de som anges i Avtalet och endast under de förutsättningar som beskrivs där. Rapporten är skriven för att tillgodose Ert specifika behov och ändamål. Andra eventuella läsare av rapporten än företrädare för Er kan därför inte förlita sig på innehållet i rapporten för sina ändamål och ska vara införstådd med att PwC inte accepterar någon form av ansvar eller skadeståndsskyldighet gentemot utomstående som tar del av rapporten. Utomstående äger inte rätt att hänvisa till eller citera innehållet i denna rapport eller göra rapporten tillgänglig för annan utan PwC:s skriftliga medgivande. I utarbetandet av denna rapport har director Jan B Svensson medverkat. Kontakta oss gärna vid frågor med anledning av rapporten. Med vänliga hälsningar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB PwC, Stockholm, Besöksadress Torsgatan 21 V: , Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Säte Stockholm, Organisationsnummer

3 Klas Moberg TAX Services D: M: Christina Grape TAX Services D: M:

4 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar Uppdrag Sammanfattning Jämkning av moms Kommunen NBAB Frivillig skattskyldighet Allmänt Avdrag för ingående moms Kvarnbacken Uthyrning till kommunen Kommunen svarar för kostnaderna för ombyggnaden och behåller fastigheten10 7 Kommunen svarar för kostnaden för ombyggnaden och överlåter därefter fastigheten till NBAB Kommunen NBAB Uthyrning med moms på hyran, frivillig skattskyldighet Uthyrning utan moms Kommunen överlåter fastigheten till NBAB som svarar för kostnaden för ombyggnaden Kommunen Överlåtelse av fastigheten Jämkningsmoms från

5 8.2 NBAB Avdragsrätt för moms på ombyggnadskostnaderna Jämkningsmoms från Kommunens hyreskostnad Hyra utan moms Hyra med moms, frivillig skattskyldighet Övriga momsrelaterade frågor Uttagsbeskattning Fördelningsgrund ingående moms Avskrivningsunderlag Stämpelskatt

6 1 Bakgrund och förutsättningar Nybro kommun/kommunen har beslutat att överlåta fastigheten Läraren 4 till NBAB. Fastigheten inrymmer 48 lägenheter och gemensamhetsutrymmen för äldreboendet Kvarnbacken, lokaler för dagvård, lokaler för hemtjänst, tillagningskök som även levererar mat till andra kommunala verksamheter m.fl. lokaler. Verksamheten bedrivs av kommunen i egen regi. Fastigheten ska genomgå en omfattande ombyggnad med en kalkylerad investeringskostnad på cirka kr exklusive moms. Momsen uppgår till kronor vilket belopp använts som utgångspunkt för våra beräkningar. NBAB ska hyra ut fastigheten till kommunen och eventuella andra hyresgäster som bedriver verksamhet i lokalerna. Nybro kommun har vänt sig till PwC för att få en redogörelse för om kostnaderna för moms skiljer sig åt om kommunen utför ombyggnaden eller om NBAB utför ombyggnaden. Som underlag för våra bedömningar har vi haft tillgång till ritningar över fastigheten av vilka den tänkta lokalanvändningen framgår, uppgift om investeringsmoms i fastigheten som kommunen tidigare erlagt, årsredovisning och inkomstdeklaration för NBAB för 2015, mail och telefonsamtal med kompletterande uppgifter som lämnats av företrädare för kommunen och bolaget. Uppgifter om ytanvändningen av fastigheten, investeringskostnader och underlag för jämkningsmoms baseras på uppgifter vi fått från kommunen/bolaget och är i förekommande fall principiellt verifierat. Vi har inte granskat något sifferunderlag. 2 Uppdrag Nybro kommun önskar som vi uppfattat uppdraget att få följande alternativ belysta ur momssynpunkt med anledning av den planerade ombyggnaden av fastigheten Läraren Kommunen svarar för investeringen och överlåter inte fastigheten till Nybro Bostads AB (NBAB). 2. Kommunen svarar för investeringen och överlåter fastigheten till NBAB efter investeringen som hyr ut den till kommunen. 3. Kommunen överlåter fastigheten till NBAB i befintligt skick och NBAB gör investeringen och hyr ut fastigheten till kommunen. Vi har förstått att kommunens önskemål är att jämförelserna ska kostnadsberäknas med avseende på de faktiska momskostnader som uppkommer i de alternativ som är aktuella. Beräkningarna kommer att baseras på de uppgifter kommunen tagit fram och som vi gemensamt bedömt relevanta för jämförelserna. Uppdraget omfattar inte att göra en kalkyl där samtliga skatteeffekter av transaktionen beaktas. 3 Sammanfattning Alternativet att kommunen behåller fastigheten och svarar för ombyggnadskostnaderna är det mest fördelaktiga ur momssynpunkt eftersom kommunen får ersättning för samtliga momskostnader från kommunkontosystemet då de uppkommer och därför inte har några finansiella kostnader till PwC 5

7 följd av moms. Kommunen kan efter 10 år överlåta fastigheten till NBAB utan att den nu aktuella ombyggnaden blir föremål för någon jämkning. Alternativet att kommunen svarar för kostnaden för ombyggnaden och därefter överlåter fastigheten till NBAB innebär att kommunen måste återbetala hela momsen på ombyggnadskostnaden till kommunkontosystemet i samband med att fastigheten överlåts. NBAB får genom s.k. positiv jämkning avdrag för den andel av jämkningsmomsen som belöper på de lokaler/ytor som kan hyras ut till kommunen med frivillig skattskyldighet. Avdrag ska göras i skattedeklarationen med lika delar under en 10-årsperiod. Om NBAB ersätter kommunen för motsvarande jämkningsmoms med hela beloppet i samband med att fastigheten överlåts så uppkommer en finansiell kostnad för NBAB till följd av moms. Alternativet att kommunen överlåter fastigheten och NBAB svarar för ombyggnadskostnaderna innebär att NBAB får tillbaka den andel av momsen som belöper på de lokaler/ytor som kan hyras ut till kommunen med frivillig skattskyldighet löpande. Härigenom uppkommer inte någon motsvarande finansiell kostnad för NBAB till följd av moms i detta alternativ jämfört med alternativet att kommunen svarar för ombyggnadskostnaden innan fastigheten överlåts. NBAB kan inte i något av alternativen få tillbaka den andel av momsen på ombyggnadskostnaderna som avser stadigvarande bostad. Momsen utgör således en kostnad för NBAB som kommer att ingå i hyran som kommunen får betala. Som kompensation för den högre hyra som kommunen måste betala till följd av att NBAB inte får avdrag för momsen som belöper på stadigvarande bostad erhåller kommunen ersättning från kommunkontosystemet med 18 % på hyreskostnaden för dessa lokaler/ytor. Härigenom ska inte någon ökad kostnad till följd av moms uppkomma över tiden vilket också innebär att den finansiella kostnaden för moms blir lika stor i bägge alternativen. Om fastigheten ska överlåtas till NBAB är alternativet att NBAB svarar för ombyggnadskostnaden fördelaktigare än alternativet att kommunen svarar för ombyggnadskostnaden innan fastigheten överlåts. Skälet är den finansiella kostnad som uppkommer om kommunen svarar för ombyggnadskostnaderna innan fastigheten överlåts genom att momsen som återbetalas till NBAB genom s.k. positiv jämkning, kronor ( ), återbetalas med lika belopp under en 10-årsperiod medan NBAB får omedelbart avdrag för motsvarande moms om bolaget svarar för ombyggnadskostnaden. Vi har vid jämförelserna mellan alternativen bortsett från jämkningsmomsen på investeringen som gjordes Jämförelserna har inte säkerställts av PwC:s finansiella expertis. Om ni så önskar kan vi göra en fullständig finansiell analys. 4 Jämkning av moms 4.1 Kommunen För investeringar i en fastighet (ny-, till- eller ombyggnad) där investeringsmomsen uppgår till minst kronor finns särskilda regler om jämkning av tidigare avdragen moms om fastigheten överlåts inom en tioårsperiod (korrigeringstiden) efter det att investeringen gjorts och under förutsättning att användningen av fastigheten ändras efter överlåtelsen. Tioårsperioden räknas från det år då investeringen gjordes och med ändrad användning förstår man att fastigheten börjar användas i en momspliktig verksamhet t.ex. genom att den hyrs ut med frivillig skattskyldighet. För kommuner gäller särskilda jämkningsregler för fastigheter som använts i momsfri verksamhet och ersättning för momsen har erhållits från kommunkontosystemet. De innebär att en kommun som överlåter en fastighet på vilken det har gjorts investeringar där momsen uppgår till minst PwC 6

8 kronor per år och ersättning för momsen har erhållits från kommunkontosystemet, blir skyldig att betala tillbaka den del av momsen som avser återstoden av korrigeringstiden. Jämkning ska ske enligt följande. Momsen på den ursprungliga investeringen som kommunen fått ersättning för delas upp i tiondelar. För varje år som kommunen har använt fastigheten i sin verksamhet minskar jämkningsbeloppet med en tiondel. Om fastigheten överlåts 2016 ska momsen på investeringar som gjorts 2016 återbetalas i sin helhet, om investeringarna gjorts 2015 ska 9/10 återbetalas o.s.v. Kommunen måste återbetala hela beloppet vid ett tillfälle i den redovisningsperiod då fastigheten överlåts. För att NBAB ska kunna ansöka om återbetalning av jämkningsmomsen måste kommunen upprätta en jämkningshandling enligt 8 a kap 15 mervärdesskattelagen (ML) och överlämna den till NBAB. 4.2 NBAB I samband med förvärvet av fastigheten kan NBAB genom s.k. positiv jämkning göra avdrag i skattedeklarationen för den del av jämkningsmomsen som avser de lokaler/ytor som NBAB hyr ut till kommunen med frivillig skattskyldighet. Avdrag får göras med lika belopp under återstoden av korrigeringstiden. Härigenom uppkommer en finansiell kostnad för moms om NBAB ersätter kommunen för jämkningsbeloppet enligt jämkningshandlingen i samband med förvärvet av fastigheten. Den del av momsen som belöper på stadigvarande bostad kan NBAB inte få tillbaka av skatteverket varför den utgör en kostnad för bolaget. NBAB får succesivt tillbaka momsen genom att den ingår som en kostnadskomponent i hyran som NBAB debiterar kommunen för boendedelen. Härigenom uppkommer en finansiell kostnad vars storlek bland annat är beroende av längden på hyresavtalet eller annan tid som parterna enas om. Beloppsmässiga underlag för ränteberäkning framgår av avsnitt 7 nedan. 5 Frivillig skattskyldighet 5.1 Allmänt Uthyrning av fastigheter är enligt huvudregeln undantagen från skatteplikt till moms. Vid uthyrning av fastighet till någon som använder fastigheten i en skattepliktig verksamhet kan fastighetsägaren bli frivilligt skattskyldig för uthyrningen och måste då debitera moms på hyran men får också tillbaka momsen på kostnaderna för de lokaler som hyrs ut med frivillig skattskyldighet. Vid uthyrning till en kommun kan fastighetsägaren alltid bli frivilligt skattskyldig oavsett om kommunen använder fastigheten i en skattepliktig eller skattefri verksamhet. Om kommunen vidareuthyr fastigheten till någon som inte bedriver skattepliktig verksamhet i den uthyrda fastigheten eller om fastigheten utgör stadigvarande bostad kan fastighetsägaren inte bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av fastigheten. Med stadigvarande bostad enligt ML förstås också äldreboenden som omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 5 andra stycket och 5 kap. 7 tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det är fastighetsägaren som bestämmer om han ska vara frivilligt skattskyldig genom att lägga moms på hyran. Det tidigare ansökningsförfarandet hos Skatteverket har slopats. För att bli frivilligt skattskyldig under uppbyggnadsskede krävs dock fortfarande ansökan hos Skatteverket. PwC 7

9 5.2 Avdrag för ingående moms Generellt gäller följande för rätt till avdrag för ingående moms enligt ML på kostnader för investeringar som görs i en fastighet. Ingående moms som är direkt hänförlig till lokaler som används i en skattepliktig verksamhet, t.ex. lokaler som hyrs ut med frivillig skattskyldighet, är i sin helhet avdragsgill. Ingående moms som är direkt hänförlig till lokaler som används i en skattefri verksamhet, t.ex. lokaler som inte hyrs ut med frivillig skattskyldighet, är inte till någon del avdragsgill. Ingående moms som avser gemensamma kostnader för både skattepliktig och skattefri verksamhet ska fördelas efter skälig grund vilket i en fastighet normalt utgör lokalyta. Ingående moms som avser stadigvarande bostad får inte dras av. 5.3 Kvarnbacken Uthyrning till kommunen NBAB kan medges frivillig skattskyldighet för del av sin uthyrning till Nybro kommun. Frivillig skattskyldighet kan endast omfatta uthyrningsbara ytor varför sådana ytor som är gemensamma för samtliga lokaler i fastigheten såsom trapphus, korridorer, hissar värmecentral inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet. Frivillig skattskyldighet medges inte heller vid uthyrning av lokaler som utgör stadigvarande bostad eller för gemensamma lokaler som används av både personal och boende såsom kök, matsal samt dagrum. För lokaler som nyttjas av både personal och boende är dock rättsläget oklart och ett avgörande väntas från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, inom kort. Lokaler som enbart används av vårdpersonal kan dock omfattas av frivillig skattskyldighet. Skatteverket har i ett ställningstagande daterat redogjort för hur gemensamma ytor i ett äldreboende ska hanteras utifrån ett momsperspektiv. Av ställningstagandet framgår att ytor som disponeras av både boende och personal ska hanteras på samma sätt som gemensamma ytor i form av trapphus, korridorer och liknande ytor. Skatteverket anser att allt detta utgör gemensamma ytor i samband med frivillig skattskyldighet. En andel av de gemensamma ytorna ska anses hänförliga till boendet och en andel ska anses hänförligt till den skattepliktiga uthyrningen av vårdlokaler. Den andel av de gemensamma ytorna som kan anses hänförlig till uthyrningen av vårdlokaler ska därför ingå i beskattningsunderlaget för moms med motsvarande rätt till avdrag för ingående moms. Enligt Skatteverket ska en beräkning av hur stor del av de gemensamma ytorna som ska ingå i beskattningsunderlaget för moms samt som kan medföra avdragsrätt för moms göras på följande sätt (ytuppgifter inom parentes avser Kvarnbacken): Total yta 600 kvm (4 600) Bostäder 400 kvm (1 978) Vårdlokaler/personalutrymmen 100 kvm (343) Matsal och dagrum 50 kvm (2 279) Övriga gemensamma ytor (trapphus, korridor, pannrum m.m.) 50 kvm Gemensamma ytor uppgår till ( ) 100 kvm (2 279). Återstående ytor uppgår till ( ) 500 kvm ( =2 321). Frivillig skattskyldighet medges endast med 100 kvm (343) av totalt 500 kvm (2 321) (20 %) (14,8 %). Med tillämpning av den fördelningsgrunden kan avdrag medges med 20 % (14,8 %) av den ingående moms som hänför sig till förvärv för gemensamma ytor. På motsvarande sätt ska 20 % (14,8 %) av hyresvederlaget momsbeläggas. PwC 8

10 Den aktuella investeringen om kronor avser med den information vi fått tre olika delar av fastigheten. Vår bedömning är att konsekvenserna som uppkommer får bedömas för varje del för sig. Del 1: Boendedelen, 48 lägenheter med biutrymmen, kvm. Investeringskostnaden för denna del av fastigheten beräknas till kronor exklusive moms. Momskostnaden på denna del av investeringen uppgår således totalt till kronor (25 % x ). Vi har utgått från att denna investering endast omfattar boendelen och att en jämförelse därför inte ska göras med fastighetens totala yta utan endast med den del som omfattar själva boendedelen. Såsom vi har uppfattat planritningarna och övrig information omfattar denna del av investeringen lägenheter med biytor (1 978,4 kvm), ytor som disponeras av personal och boende (t.ex. kök/matsal, inglasad uteplats, och dagrum) (2 279 kvm) samt ytor som endast disponeras av personal (t.ex. tvätt, grovtvätt expedition) (342,6 kvm). Som angivits ovan kan endast ytor som disponeras av personal eller för vårdverksamhet omfattas av frivillig skattskyldighet i dagsläget dvs. 342,6 kvm. Ytor som disponeras av såväl personal som boende kan för närvarande inte omfattas av frivillig skattskyldighet. Avgörande i HFD som kan förändra detta förväntas inom kort. Skulle även lokaler som utnyttjas gemensamt av boende och personal kunna omfattas av frivillig skattskyldighet kan avdrag för ingående moms på investeringskostnaden medges antingen som ett direktavdrag eller genom jämkning under korrigeringstiden beroende på när avgörandet kommer att vinna laga kraft. De lokaler som kan omfattas av frivillig skattskyldighet uppgår idag således till 342,6 kvm av totalt kvm. Den momspliktiga delen kan vid sådant förhållande beräknas till 7,5 % (342,6/4 600). Såsom skatteverket har meddelat i sitt ställningstagande bör dock en andel av de gemensamma ytorna kunna hänföras till den skattepliktiga uthyrningen och ska därför ingå som en del av hyran som moms ska beräknas på men ska också medföra motsvarande rätt till avdrag för ingående moms. Med tillämpning av denna fördelningsgrund bör alltså 14,8 % [( )/342,6] av den ingående momsen kunna hänföras till gemensamma ytor och medföra rätt till avdrag för ingående moms. Avdragsgill ingående moms uppgår således till kronor (14,8 % x ). Ej avdragsgill moms som sannolikt kommer att ingå som en kostnadskomponent i den momsfria hyran uppgår till kronor. Del 2: Köksdelen, 330 kvm. Investeringskostnaden för denna del av fastigheten beräknas till 14,5 miljoner kronor exklusive moms. Momskostnaden uppgår till kronor (25 % x ). Denna del av fastigheten kommer att kunna hyras ut till kommunen med frivillig skattskyldighet och momsen blir därmed fullt avdragsgill för NBAB. Avdrag för hela den ingående momsen förutsätter att investeringen i sin helhet är hänförlig till köksdelen. Del 3: Övrig del, kvm. Investeringskostnaden för denna del uppgår till kronor exklusive moms. Momskostnaden uppgår till kronor (25 % x ). Även denna del kan hyras ut till kommunen med frivillig skattskyldighet. Den frivilliga skattskyldigheten förutsätter dock att de lokaler som definierats som Övrig del inte till någon del är integrerad med bostadsdelen. Vår bedömning är att viss reservation kan lämnas för de lokaler i källarplanet som benämnts boendeförråd. Enligt uppgift kan dessa förråd hyras ut till andra än boende eftersom lägenheterna har förråd i nära anslutning. Om uthyrning sker till annan än kommunen eller till någon som inte bedriver momspliktig verksamhet kan frivillig skattskyldighet för denna uthyrning inte medges vilket kommer att påverka rätten till avdrag för ingående moms. Det bör också noteras att om uthyrning av övriga lokaler på entréplanet sker till annan än kommunen kan avdragsrätten för NBAB förändras. Totalt får NBAB således tillbaka kronor ( ) i investeringsmoms av totalt kronor fördelat med lika belopp under återstoden av PwC 9

11 korrigeringstiden som sannolikt är 10 år. Resterande investeringsmoms kronor ( ) belöper på stadigvarande botad och är därför inte avdragsgill utan måste debiteras som en kostnadskomponent i den momsfria hyran för lägenheterna. Det är denna kostnad som ska täckas genom att kommunen får 18 % av hyreskostnaden som ersättning för dold moms. Den moms som NBAB debiterar vid uthyrning med frivillig skattskyldighet återfår Nybro kommun från kommunkontosystemet. 6 Kommunen svarar för kostnaderna för ombyggnaden och behåller fastigheten Kommunen har rätt till ersättning för all moms på investeringskostnaden och löpande kostnader för reparationer, underhåll och drift av fastigheten. Avdragsförbudet för moms som belöper på stadigvarande bostad enligt ML gäller inte för äldreboenden som omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 5 andra stycket och 5 kap. 7 tredje stycket SoL vid ansökan om ersättning från det s.k. kommunkontosystemet. Detta medför att kommunen kan kalkylera internhyra utan att behöva ta hänsyn till någon momskostnad. Om kommunen behåller fastigheten och överlåter den efter korrigeringstiden för jämkningsmoms har utgått, 10 år, behöver kommunen inte återföra investeringsmomsen på ombyggnaden av fastigheten (se nedan under 5.1.1). I detta alternativ uppkommer således inte någon finansiell kostnad för moms eftersom kommunen får ersättning för momsen löpande i takt med att kostnaderna läggs ned. 7 Kommunen svarar för kostnaden för ombyggnaden och överlåter därefter fastigheten till NBAB. 7.1 Kommunen Kommunen erhåller löpande avdrag för ingående moms under byggnationen. I samband med överlåtelsen av fastigheten ska dock kommunen genom jämkning återbetala hela momsen på ombyggnadskostnaden till kommunkontosystemet. Återbetalning sker i den period fastigheten överlåts. Med ledning av de uppgifter som lämnats uppgår investeringen till kronor varför momsen kan beräknas till kronor (25 % x ). Även kvarstående moms, kronor (4/10 x ), på den tidigare investeringen som gjordes 2010 ska i sin helhet återbetalas av kommunen till kommunkontosystemet i samband med överlåtelsen av fastigheten. Vi har utgått från att kommunen får ersättning av NBAB med kronor för att täcka kostnaden för jämkningsmoms i samband med överlåtelsen av fastigheten. PwC 10

12 7.2 NBAB Uthyrning med moms på hyran, frivillig skattskyldighet Vi utgår från att NBAB ersätter kommunen för hela jämkningsmomsen som kommunen återbetalat till kommunkontosystemet i samband med att NBAB förvärvar fastigheten. NBAB får genom s.k. positiv jämkning tillbaka kronor av momsen på ombyggnadskostnaden som motsvarar den del av jämkningsmomsen som belöper på de lokaler/ytor som NBAB hyr ut till kommunen med frivillig skattskyldighet. Hyran för de lokaler som hyrs ut med frivillig skattskyldighet kan därför kalkyleras utan moms på ombyggnadskostnaderna. Som framgår av avsnitt ovan utgör uthyrningsbara ytor i bostadsdelen 14,8 %. NBAB återfår således kronor (14,8 % x ) i moms genom s.k. positiv jämkning. Avdrag ska göras i skattedeklarationen för januari med lika delar under den återstående korrigeringstiden som sannolikt är 10 år. Årligt avdrag uppgår således till kronor. Övrig investeringsmoms kronor ( ) som avser lokaler/ytor som i sin helhet kan hyras ut med frivillig skattskyldighet får NBAB tillbaka med lika belopp under den återstående korrigeringstiden som sannolikt uppgår till 10 år. Årligt avdrag uppgår således till kronor. NBAB får således tillbaka kronor ( ) av den totala investeringsmomsen på kronor men fördelat med lika belopp under den återstående korrigeringstiden som sannolikt är 10 år. Härigenom uppkommer en finansiell kostnad för moms som återbetalas genom positiv jämkning i detta alternativ. Den investeringsvara som tillfördes fastigheten 2010 där momsen uppgick till kronor kan också bli föremål för positiv jämkning. Vid en överlåtelse av fastigheten under 2016 ska 4/10 av investeringsmomsen återbetalas av kommunen, dvs kronor. Beroende på vad investeringen avser kan NBAB få avdrag genom positiv jämkning i skattedeklarationen för januari månad de kommande 4 åren med lika delar. Det kan bli en årlig jämkning med antigen kronor eller kronor eller 0 kronor (se nedan). Härigenom kan en finansiell kostnad för momsen uppkomma Uthyrning utan moms Som angivits ovan kan NBAB inte hyra ut lokaler som utgör stadigvarande bostad med frivillig skattskyldighet vilket medför att lägenheter inte kan hyras ut med moms. Därmed har NBAB inte heller rätt att göra avdrag för ingående moms på de kostnader som hänförs till dessa lokaler (se ovan om gemensamma ytor). Denna moms uppgår till kronor ( ). NBAB måste således kalkylera hyran med beaktande av momsen som en kostnad. För lokaler som används för äldreboende finns dock särskilda regler i kommunkontosystemet som innebär att kommunen kan begära särskild ersättning för att täcka en kostnad för dold moms om lokaler hyrs utan att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig för uthyrningen. Under förutsättning att det är fråga om sådant äldreboende som anges i 5 kap. 5 2 st. SoL kan kommunen begära ersättning med 18 % av hyreskostnaden för sådant boende. Ersättningen avser att täcka den ökade hyra som uppkommer till följd av att NBAB inte kan få tillbaka moms som belöper på stadigvarande bostad med kronor. Beroende på vilken tidshorisont som tillämpas uppkommer en finansiell kostnad till följd av momsen. NBAB kan också välja att hyra ut hela boendedelen utan moms. Vid sådant förhållande uppgår ej avdragsgill moms till kronor. PwC 11

13 Om möjligheten att bli frivilligt skattskyldig ökar till följd av ändrad lagstiftning eller rättspraxis kan NBAB genom att lägga moms på hyran bli frivilligt skattskyldig i större utsträckning än som ursprungligen var fallet. NBAB får då avdrag för investeringsmoms som belöper på dessa ytor men kommunens ersättning med 18 % minskar eftersom hyreskostnaden utan moms blir lägre. Den reglering som idag finns i Fastighetsägarföreningens standardavtal för uthyrning av lokaler reglerar inte den situationen fullt ut. Hyresavtalet bör därför kompletteras med en klausul att hyran ska omförhandlas om detta inträffar. Det finns ett förslag om att sänka kommunens ersättning från 18 % till 16 % på hyreskostnaden (SOU 2015:93) vilket föreslås träda i kraft från den 1 januari Kommunen överlåter fastigheten till NBAB som svarar för kostnaden för ombyggnaden 8.1 Kommunen Överlåtelse av fastigheten Överlåtelse av fastighet är undantagen från skatteplikt. Kommunen ska således inte debitera NBAB moms på köpeskillingen för fastigheten Jämkningsmoms från 2010 Av de uppgifter vi erhållit tillfördes fastigheten en investeringsvara 2010 där momsen uppgick till kronor. Vid en överlåtelse av fastigheten under 2016 ska 4/10 av investeringsmomsen återbetalas av kommunen, dvs kronor. För att NBAB ska kunna ansöka om återbetalning av jämkningsmomsen måste kommunen upprätta en jämkningshandling enligt 8 a kap 15 ML och överlämna den till NBAB. 8.2 NBAB Avdragsrätt för moms på ombyggnadskostnaderna NBAB har avdragsrätt för moms på ombyggnadskostnaderna som avser de lokaler/ytor som hyrs ut med frivillig skattskyldighet. För det fall NBAB svarar för investeringen i syfte att därefter hyra ut fastigheten till kommunen med frivillig skattskyldighet bör en ansökan om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede lämnas in till skatteverket. NBAB får då löpande avdrag för den moms som är avdragsgill. Detta bör göras så snart som möjligt för att säkerställa att avdrag för ingående moms erhålls löpande under byggnationen. För det fall ansökan om uppförandeskede inte lämnas in till skatteverket kan avdrag för ingående moms medges med ett retroaktivt avdrag i samband med att den frivilliga skattskyldigheten påbörjas. Som angivits ovan kan NBAB inte hyra ut lokaler som utgör stadigvarande bostad med frivillig skattskyldighet vilket medför att lägenheter inte kan hyras ut med moms. Därmed har NBAB inte heller rätt att göra avdrag för ingående moms på de kostnader som hänförs till dessa lokaler (se ovan om gemensamma ytor). Denna moms uppgår till kronor ( ). NBAB måste således kalkylera hyran med beaktande av momsen som en kostnad om den belöper på stadigvarande bostad. PwC 12

14 8.2.2 Jämkningsmoms från 2010 Om investeringen i sin helhet avsåg vårdtagarnas lägenheter (stadigvarande bostad) kan NBAB inte dra av någon moms genom s.k. positiv jämkning. Hela jämkningsbeloppet kronor blir en kostnad för NBAB. Om investeringen i sin helhet avsåg lokaler som NBAB kommer att hyra ut med frivillig skattskyldighet kan NBAB dra av hela jämkningsbeloppet kronor i skattedeklarationen för januari månad med lika belopp under återstoden av korrigeringstiden som är fyra år, s.k. positiv jämkning. Årligt avdrag uppgår till kronor. Om investeringen var en gemensam kostnad för den del av fastigheten som inrymmer äldreboende återfår NBAB genom s.k. positiv jämkning den del av jämkningsmomsen som kommunen återbetalat som kan anses belöpa på de ytor som NBAB hyr ut till kommunen med frivillig skattskyldighet. Dessa ytor uppgår som framgår av avsnitt 6.3 till 14,8 % av totalytan för den del av fastigheten som inrymmer lägenheterna för äldreboende. Momsen kan beräknas till totalt kronor vilket innebär en årlig jämkning på kronor. NBAB återfår momsen med lika delar under den återstående korrigeringstiden som är fyra år genom att avdrag görs i den vanliga skattedeklarationen. Om NBAB ersätter kommunen med hela jämkningsbeloppet kronor i samband med förvärvet av fastigheten uppkommer således en finansiell kostnad till följd av jämkningsmoms för NBAB. Den del av momsen som NBAB inte kan få tillbaka av skatteverket genom s.k. positiv jämkning utgör en kostnad för bolaget. 9 Kommunens hyreskostnad 9.1 Hyra utan moms NBAB måste hyra ut den del av fastigheten som avser stadigvarande bostad till kommunen utan moms på hyran. NBAB kan då inte göra avdrag för moms på investeringskostnaden och de löpande drifts-och underhållskostnaderna som avser de ytor som inte är uthyrningsbara (se 5.3.1). Momsen utgör därför en kostnad för NBAB och ingår därför som en kostnadskomponent i hyran. Vid hyra av sådana boendeformer som omfattas av bestämmelserna i socialtjänstlagen erhåller kommunen ersättning med 18 % av hyreskostnaden för s.k. dold moms för de lokaler som NBAB hyr ut utan moms på hyran. Det avser främst lägenheterna/boenderummen för vårdtagarna och viss andel av gemensamma ytor. Dessa ytor utgör stadigvarande bostad enligt ML och kan därför inte hyras ut med frivillig skattskyldighet. Bakgrunden till ersättningen med 18 % kan förenklat illustreras enligt följande. Kommunens kostnad i alternativet att kommunen äger fastigheten är 100. Kommunen får som framgår ovan under 6 ovan ersättning för momsen på samtliga kostnader för fastigheten från kommunkontosystemet. NBAB hyr ut de lokaler/ytor som utgör stadigvarande bostad för 122 till kommunen. Momsen på de kostnader som avser stadigvarande bostad är 22. Kommunen får då ersättning från kommunkontosystemet med 22 (18 % x 122) vilket innebär att kommunens kostnad är 100. PwC 13

15 Det måste vara kommunens hyreskostnad för att ersättning med 18 % ska kunna medges. NBAB kan således inte hyra ut lägenheterna till vårdtagarna som hyresvärd. Inget hindrar dock att NBAB för kommunens räkning administrerar uthyrningen eftersom bolaget har rutiner för hyresaviseringar. Det måste dock framgå av hyresavin vem som är hyresvärd och hyr ut fastigheten till vårdtagarna. För att undvika uttagsbeskattning bör kommunen ersätta NBAB för tjänsten. Ersättningen är skattepliktig till moms. Som angivits ovan finns ett förslag om att sänka kommunens ersättning från 18 % till 16 % på hyreskostnaden (SOU 2015:93). Motsvarande hyreskostnad blir 119 om ersättningen sänks till 16 %. 9.2 Hyra med moms, frivillig skattskyldighet NBAB hyr ut de ytor som inte utgör stadigvarande bostad med frivillig skattskyldighet med moms på hyran. NBAB får göra avdrag för moms på de kostnader som belöper på de ytor som hyrs ut med frivillig skattskyldighet. Den moms som NBAB debiterar på de lokaler som hyrs ut med frivillig skattskyldighet får kommunen ersättning för från kommunkontosystemet. 10 Övriga momsrelaterade frågor 10.1 Uttagsbeskattning Om fastigheten överförs till NBAB för att användas i såväl momspliktig som momsfri verksamhet hos NBAB kommer tjänster avseende fastighetsförvaltning som utförs på bostadsdelen att bli föremål för uttagsbeskattning momsmässigt De tjänster som kommer att omfattas av reglerna om uttagsbeskattning är: bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll ritning, projektering, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel En förutsättning för att uttagsbeskattning ska bli aktuellt är vidare att det är tjänster som anges ovan utförs av egen anställd personal på en fastighet som är en tillgång i en verksamhet som inte är momspliktig samt att lönekostnaderna för att utföra arbetet överstiger kronor under beskattningsåret. Uttagsbeskattning blir dock inte aktuellt för det fall ovanstående arbeten utförs på den del av fastigheten som är frivilligt skattskyldig Fördelningsgrund ingående moms Då fastigheten Läraren 4 överlåts till NBAB kan bolagets fördelningsgrund vid beräkning av avdrag för ingående moms för gemensamma kostnader komma att förändras. Vi rekommenderar därför att en översyn görs för att fastställa en korrekt fördelningsgrund. PwC 14

16 10.3 Avskrivningsunderlag Avskrivningsunderlaget för fastigheten ska minskas med den jämkningsmoms som NBAB får tillbaka genom s.k. positiv jämkning. Reduktion ska ske med hela beloppet på en gång Stämpelskatt Stämpelskatt utgår inte på jämkningsmoms som NBAB betalar till kommunen om den inte ingår i köpeskillingen för fastigheten. Den del av stämpelskatten som belöper på byggnaden ska läggas till avskrivningsunderlaget. PwC 15

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Lejonfastigheter AB, 556477-7851 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion KB Smålandsgatan

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Barents Center Haparanda Tornio

Barents Center Haparanda Tornio Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 Målnummer: 6293-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2005-06-17 Rubrik: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts

Läs mer

Jämkningsår I I I I I I. Användning i momspliktig rörelse 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % Jämkningsbelopp

Jämkningsår I I I I I I. Användning i momspliktig rörelse 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % Jämkningsbelopp Bilaga 1 Exempel 1 I I I I I I 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % Avdragsbelopp 80 000 Jämkningsbelopp 4 000 4 000 4 000 4 000 Ibruktagande och jämkningsår 1 Den momsskyldige köper en byggtjänst som hänför sig till

Läs mer

3 kap. 3 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 juni 2016 följande dom (mål nr ).

3 kap. 3 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 51 En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag www.pwc.com/se Paketering av fastigheter Nybro Bostadsaktiebolag Tillvägagångssätt att sälja fastigheter till slutlig extern köpare Nybro Bostadsaktiebolag AB Vi avger härmed vår rapport avseende paketering

Läs mer

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens verksamhet skall bolagiseras. (av Ernst & Young i samarbete med SGF)

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg 2013-10-18 SFN 2013/0888 0480-450505 Servicenämnden Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Remissvar - Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Remissvar - Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2016-07-25 Er ref: Fi2016/01859/K Vår ref: 115/2016 Remissvar - Ändrad rätt till

Läs mer

Slopa avdragsförbudet för stadigvarande bostad och möjliggör frivillig skattskyldighet för vård-, omsorgs- och flyktingboenden

Slopa avdragsförbudet för stadigvarande bostad och möjliggör frivillig skattskyldighet för vård-, omsorgs- och flyktingboenden Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-05-12 Slopa avdragsförbudet för stadigvarande bostad och möjliggör frivillig skattskyldighet för vård-, omsorgs- och

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt l e o n i e selt i n g Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt I artikeln resonerar författaren kring frågan om det är eller bör vara någon skillnad i innebörden av begreppet

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Som huvudregel är uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Du har då inte

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:954 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) Till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) SABOs synpunkter SABOs synpunkter begränsas till förslaget om att införa en obligatorisk

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:65 RI (Dnr 110-160/2016) Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) Översyn av ersättning för kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 Målnummer: 7411-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-05-28 Rubrik: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m 179 13 Hyresfastigheter 2 kap. 16 IL 8 kap. 31 IL 16 kap. 21 IL 18 kap. 10 IL 19 kap. 2, 3, 16 IL 20 kap. 6,12, 14 IL 29 kap. 14 IL 42 kap. 33 IL 45 kap. 14, 33 IL SOU 1997:2, del

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

21 Uthyrning av verksamhetslokal

21 Uthyrning av verksamhetslokal Uthyrning av verksamhetslokal Avsnitt 21 469 21 Uthyrning av verksamhetslokal Frivillig skattskyldighet 21.1 Allmänt Uthyrning och annan upplåtelse av fastighet är enligt 3 kap. 2 ML, med vissa undantag

Läs mer

Mervärdesskatten i exploateringsavtal

Mervärdesskatten i exploateringsavtal 2015 SKATTENYTT 847 JOSEFINA ERDÖS & JAN KLEERUP Mervärdesskatten i exploateringsavtal Mervärdesskatt i exploateringsavtal har historiskt sett hanterats på olika vis. Tidigare upphandlade kommuner arbeten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst & Young AB Box

Läs mer

Sammanslagning av AB Ängelholmshem och AB Munka Ljungbybyggen maj 2011

Sammanslagning av AB Ängelholmshem och AB Munka Ljungbybyggen maj 2011 www.pwc.com/se Sammanslagning av AB Ängelholmshem och AB Munka Ljungbybyggen maj 2011 Ängelholms kommun maj 2011 Att: Stefan Marthinsson Vi avger härmed vår rapport avseende de skattemässiga konsekvenserna

Läs mer

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund Lagrådsremiss Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 augusti

Läs mer

Förslag till förenklingar avseende frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt

Förslag till förenklingar avseende frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt Fastighetsägarna Sverige Ulla Werkell Box 16 132 103 23 Stockholm 3 juni 2008 Förslag till förenklingar avseende frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt Fastighetsägarna i Sverige har givit Skeppsbron

Läs mer

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ /

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ / Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår 2015 Rapportnummer: 460/135329-17/123 - 1 Inledning Den här rapporten beskriver resultaten från den kontroll Skatteverket genomförde

Läs mer

Sammanfattning. Problemanalys

Sammanfattning. Problemanalys Sammanfattning I ändringsförslaget konstateras att de administrativa kostnaderna för den frivilliga skattskyldigheten vid lokaluthyrning uppgår till mycket stora belopp för såväl företagen som Skatteverket.

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:57 Diarienr: 1998/1007. Jan Svensson. Datum:

Cirkulärnr: 1998:57 Diarienr: 1998/1007. Jan Svensson. Datum: Cirkulärnr: 1998:57 Diarienr: 1998/1007 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Omsorgsboende Ronnie Peterson Jan Svensson Civilrättssektionen Datum: 1998-04-29 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning. Utredningsuppdraget

Sammanfattning. Utredningsuppdraget Sammanfattning Utredningsuppdraget I verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt eller faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen (1994:200), ML, saknas som regel avdragsrätt

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 2010-11-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 7080-09 1 KLAGANDE X mbh MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 26 augusti 2009 i mål

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 1998:346 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

Praxisändring stadigvarande bostad i momshänseende;

Praxisändring stadigvarande bostad i momshänseende; Momsaktualiteter; Lagstiftning/ändring i kommunkontosystemet 1 januari 2017 för HVB-hem och stödboenden samt ändring av rättspraxis avseende begreppet stadigvarande bostad efter HFDdomar Remisser avseende

Läs mer

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Aktuella momsfrågor Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Ny lagstiftning från 1 januari 2015 Förslag på justeringar i momslagen Koncernslussningsregeln slopas - Påverkar enbart koncerner

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

1 (2) Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret. Ann-Sofi Salomon Kommunstyrelsen

1 (2) Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret. Ann-Sofi Salomon Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-03-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:197 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Avveckling av kommanditbolagen Tunavallen Fastighetsförvaltning,

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

13 Utlägg och vidarefakturering

13 Utlägg och vidarefakturering Utlägg och vidarefakturering av kostnader, Avsnitt 13 381 13 Utlägg och vidarefakturering av kostnader 13.1 Allmänt Med utlägg i ML:s mening torde i allmänhet avses sådana utgifter som en säljare bestrider

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Momsersä ttning och momskompensätion

Momsersä ttning och momskompensätion Momsersä ttning och momskompensätion Definitioner Momsersättning avser här kommunernas ersättning för ingående moms i egen verksamhet som inte är momspliktig. Momskompensation avser nedan kommuners kompensation

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

3 kap. 3 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 juni 2016 följande dom (mål nr ).

3 kap. 3 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 50 En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadigvarande bostad. Fastighetsägaren har medgetts frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt. 3 kap. 3 andra stycket

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48 Kommittédirektiv Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt Dir. 2014:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se

Läs mer

Aktuella momsfrågor november 2017

Aktuella momsfrågor november 2017 Aktuella momsfrågor Välkommen! Agenda 1. Avdragsrätt för ingående moms - kostnader för investeringar i annans egendom - kostnader som uppkommit pga aktieförsäljning 2. Prispengar i samband med tävling

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57 Målnummer: 4325-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-11-27 Rubrik: En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder

Läs mer

Maj 2013 Revisorsnämnden 2013. SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II

Maj 2013 Revisorsnämnden 2013. SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2013 Revisorsnämnden 2013 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Deluppgift 3.1 Enligt BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingsarbeten ska vissa villkor vara uppfyllda för att utvecklingsutgifter

Läs mer