Barents Center Haparanda Tornio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barents Center Haparanda Tornio"

Transkript

1 Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen och exploatörerna i projektet Barents Center Haparanda Tornio. Till grund för granskningen har PwC haft följande dokument: - Köp och exploateringsavtal - Markupplåtelseavtal - Samverkansavtal - Hyresavtal för såväl gymnasieskola som multibyggnad - Hyresavtal avseende andrahandsuthyrning av multibyggnad De uttalanden som görs nedan avseende avdragsrätt för moms eller rätt till återbetalning av moms avser endast moms som utgår från svensk lagstiftning. Eventuell rätt till återbetalning av moms debiterad utifrån annat lands lagstiftning har inte bedömts i detta PM. Samtliga hyresavtal har en löptid om 25 år. Våra uttalanden och bedömningar nedan utgår från den lagstiftning som gäller när detta skrivs. Med tanke på de långa löptiderna bör beaktas att det finns en inbyggd risk i och med att man inte idag kan se effekterna av eventuella framtida lagändringar. Beskrivningen avser endast moms. Rapporten omfattar inte någon beskrivning av eventuella inkomstskatte-, fastighets- eller civilrättsliga effekter av investeringen. Inte heller finansiella eller andra frågor omfattas av beskrivningen. Allmänt Kommuner har att hantera moms i två olika system. Dels ska den affärsmässiga delen av kommunen redovisa moms i samma momssystem som vanliga företag, nedan kallat affärsmomssystemet dels har kommunen att hantera ingående moms i det särskilda system som finns för kommuner och landsting, nedan kallat kommunkontot. Upplåtelse av fastighet är normalt sett en momsfri omsättning enligt momslagen. Det finns dock ett antal i lagen uppräknade upplåtelser som alltid är momspliktiga och dessutom finns en möjlighet för upplåtaren att i vissa fall ansöka och erhålla så kallad frivillig skattskyldighet. De obligatoriskt momspliktiga fastighetsupplåtelserna har i de flesta fall direkt koppling till jord- och skogsbruk, men det finns även ett antal omsättningar som omfattas av den obligatoriska momsplikten och som kan komma ifråga i detta fall. Upplåtelse av verksamhetstillbehör är obligatoriskt momspliktigt, likaså upplåtelse av parkering såvida inte upplåtelsen är underordnad ett annat hyreskontrakt. Frivillig skattskyldighet kräver vid upplåtelse till företag att upplåtelsen sker för stadigvarande användning i en av hyresgästen bedriven momspliktig verksamhet. Dessutom kan upplåtaren ha frivillig

2 skattskyldighet för upplåtelse till kommun eller staten. Vid uthyrning till kommunen får dock inte kommunen i sin tur vidareuthyra lokalen till momsfri verksamhet eller såsom bostad. Med stadigvarande avses att hyreskontraktet är på heltid och omfattar minst 12 månader eller att det är ett så kallat tillsvidarekontrakt. Frivillig skattskyldighet kan endast beviljas vad gäller första-, andra- och tredjehandsuthyrning. Om uthyrningskedjan är längre än så kommer den sista uthyrningen att vara momsfri, varför alla tidigare uthyrningar i kedjan inte heller får omfattas av frivillig skattskyldighet. Sammanfattning Kommunens försäljning av markområdet utgör en momsfri omsättning. Moms på kostnader som har samband med denna marköverlåtelse ska redovisas i kommunkontot. Hyresavtalens utformning med begränsad tillgänglighet för kommunen kan enligt vår bedömning utgöra ett hinder för hyresvärdens ansökan om frivillig skattskyldighet. Enligt uppgift har denna formulering uppkommit med anledning av att hyresvärden ska svara för vaktmästeritjänster och endast bemannar dessa tider. Formuleringen kan därför förslagsvis skrivas om på sådant sätt att nyttjande under den tid vaktmästeriet normalt inte är bemannat kräver föranmälan från hyresgästen och medför extra debitering för vaktmästeritjänster.. Vad gäller multibyggnaden finns två hyresavtal, dels ett där kommunen hyr på heltid dels ett där hyresvärden hyr tillbaka byggnaden för månaderna april-juli, men utan att betala någon hyra. Bakgrunden till detta uppges vara att kommunen saknar användning för byggnaden sommartid och hyresvärden då har ett incitament att skaffa intäkter för att delfinansiera fastigheten och dess drift. Skatteverket har tidigare sagt att uthyrning och återuthyrning måste bedömas utifrån innebörden av avtalen i varje enskilt fall. Det är därför svårt att i förväg veta hur Skatteverket ser på avtalen, och det faktum att hyresvärden inte betalar någon hyra under den tid fastigheten återhyrs anser vi öka risken för att Skatteverket ska underkänna lösningen. Vi kan således inte garantera att fastighetsägaren/hyresvärden kan få frivillig skattskyldighet med den utformning som avtalen har idag. Dessa frågor bör tas upp till diskussion snarast eftersom fastighetsägarens avdragsrätt för moms begränsas ifall frivillig skattskyldighet inte beviljas, vilket medför att investeringen blir 25 % dyrare. Kommunen kommer att använda skollokalerna i sin momsfria skolverksamhet och därmed ska ingående moms på kostnaderna hänförliga till skollokalerna redovisas i kommunkontot. Eventuell vidareuthyrning av lokaler till annan måste avse momspliktigt ändamål för att inte den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra. Vad gäller multiarenan har vi inte exakt kännedom om användning, men oavsett om den används av kommunen för korttidsupplåtelse till idrott eller om den används i egen momsfri verksamhet så ska ingående moms på kostnaderna redovisas i kommunkontot. Korttidsupplåtelse för idrott är momsfritt när det är en kommun som bedriver uthyrningen. Med korttidsupplåtelse avses att man låter flera hyresgäster disponera lokalen för idrottsändamål, till exempel att man låter en idrottsförening hyra anläggningen mån-fre kl och en annan idrottsförening hyr samma dagar Om kommunen skulle hyra ut multiarenan för annat ändamål, t.ex. för konsert eller en mässa så är även en sådan uthyrning momsfri för kommunen och den moms kommunen har på lokalkostnaden redovisas i kommunkontot. Vi ser således fortfarande en risk att Skatteverket inte beviljar frivillig skattskyldighet för fastighetsägaren och att investering samt drift av fastigheten därför blir 25 % dyrare än vad fastighetsägaren beräknat. 2 av 7

3 Köp- och exploateringsavtalet Kommunen ska till exploatören överlåta ett markområde som finns markerat på flygbilden som utgör bilaga 3. Överlåtelse av fastighet utgör en momsfri omsättning varför avdragsrätt för moms på de kostnader som kommunen åsamkas i samband med överlåtelsen inte föreligger i affärsmomssystemet. Kommunen kan däremot ansöka om återbetalning från kommunkontot för momsen på dessa kostnader. Kommunen ska under byggtiden upplåta ett intilliggande markområde till exploatören utan ersättning. Då markupplåtelse av detta slag inte utgör en momspliktig omsättning uppkommer inte någon uttagsbeskattningsfråga. Skulle denna markupplåtelse medföra några kostnader för kommunen ska momsen på dessa kostnader redovisas i kommunkontosystemet. Markupplåtelseavtalet De momsmässiga konsekvenserna av detta avtal har redan kommenterats under punkten Köp- och exploateringsavtalet ovan. Samverkansavtalet Punkt 2 Samverkansgrupper Parterna ska tillsätta samverkansgrupper som ska ha rådgivande funktion gentemot exploatören ifråga om bland annat färgsättning, form, inredning, material. Det framgår inte om samverkansgruppernas arbete kommer att medföra några kostnader för parterna och vem som i så fall ska stå för den kostnaden. Till den del kommunen får stå för sådana kostnader ska eventuell moms på kostnaden redovisas i kommunkontot. Punkt 3 Marknadsföring I avtalet står det att exploatören vid sin marknadsföring av projektet och Barents Center har rätt att använda sig av kommunens logotyper, texter, bilder och annat marknadsföringsmaterial. Det framgår inte om exploatören ska erlägga någon ersättning för detta. Upplåtelse av immateriella rättigheter, t.ex. rätten att publicera en bild, en text eller att exponera ett varumärke/logotyp är momspliktiga omsättningar. I detta fall torde det dock vara fråga om sådan exponering som främjar framför allt kommunen, varför det inte föreligger något tillhandahållande av tjänst gentemot Exploatören och därmed medför punkten inte något som påverkar momssituationen i kommunen. 3 av 7

4 Hyresavtal skola För att en momspliktig uthyrning avseende lokal ska uppkomma krävs att den som hyr ut lokalen har fått ett beslut från Skatteverket avseende den aktuella lokalen. Fastighetsägaren kan välja att antingen ansöka om frivillig skattskyldighet redan under ett uppförandeskede eller vänta till dess byggnationen är klar och hyresgästen tillträtt. Vid uppförandeskede får fastighetsägaren löpande återbetalning av momsen under byggtiden, medan en registrering vid hyresgästens tillträde ger möjlighet till retroaktivt avdrag för moms på ny-, till- och ombyggnationer som utförts tidigast under de tre kalenderåren före registreringsåret. Skulle fastighetsägaren inte ansöka om frivillig skattskyldighet för den första hyresgäst som tillträder fastigheten efter en ny- till- eller ombyggnation så förfaller möjligheten till retroaktivt avdrag för moms och istället ska fastighetsägaren kunna jämka till sig ingående moms på byggnationen med en tiondel per år under max 10 år från byggnationen gjorts. Punkt 2 Ändamålet med förhyrning av hyresobjektet Kommunen har enligt avtalet rätt att vidareuthyra hela eller delar av objektet till tredje man. När det gäller vidareuthyrning från kommunen så påverkas inte den frivilliga skattskyldigheten för hyresvärden så länge kommunen inte vidareuthyr fastigheten för bostads- eller momsfritt ändamål. Vidareuthyrning på kort tid för idrottsligt ändamål påverkar dock inte frivilliga skattskyldigheten. Skulle kommunen vidareuthyra lokal till någon som bedriver momsfri verksamhet i lokalen så upphör frivillig skattskyldighet för hyresvärden och ansvar enligt punkt 17 aktualiseras Punkt 5 Externa faciliteter I punkten framgår att till hyresobjektet hänförs också en del externa faciliteter, bland annat möjlighet att hyra parkeringsplatser, ett externt studentcafé som ska förhyras till extern operatör och nyttjanderätt till lokaler i multibyggnaden samt aula (salong i biografen). Parkeringar En separat upplåtelse av parkeringsplatser, dvs. till någon som inte är hyresgäst i fastigheten, är obligatoriskt momspliktig. Om man upplåter parkeringsplats till en hyresgäst anses däremot parkeringshyran underordnad lokalhyran även om den avtalats och debiteras separat. Vid momspliktig lokalhyra ska således fastighetsägaren ta moms även på parkeringsplatsen. Är däremot lokalhyran momsfri blir även parkeringsplatsen momsfri. Observera att ett avtal om hyra av parkering mellan fastighetsägaren och hyresgästens personal inte medför att parkeringsavtalet är underordnat lokalhyresavtalet utan det omfattas av obligatorisk momsplikt. Till den del kommunen hyr parkeringsplatser i anslutning till lokalen så ska den moms som debiteras från fastighetsägaren redovisas i kommunkontot. Skulle momsdebiteringen vara felaktig på grund av att parkeringen är underordnad en momsfri lokalhyra så föreligger inte någon rätt till återbetalning för kommunen eftersom det endast är korrekt debiterad moms som återbetalas. Studentcafé I punkt 5 (iii) står det att Studentcaféet kommer att förhyras till extern operatör. Lokalen har enligt punkten hänförts till hyresobjektet som kommunens kontrakt omfattar. Vi tolkar dettasom att kommunen som ska vidareuthyra lokalen till den externa operatören. Verksamheten som ska bedrivas av den externa operatören torde vara försäljning och servering av livsmedel, vilket är en momspliktig 4 av 7

5 verksamhet. Så länge detta faktum föreligger, det vill säga att kommunen vidareuthyr till en momspliktig verksamhet påverkas inte fastighetsägarens frivilliga skattskyldighet på något sätt. Skulle däremot kommunen vidareuthyra lokalen till momsfri verksamhet ändras användningen av lokalen och fastighetsägarens registrering för moms påverkas och kan enligt punkt 17 åsamka kommunen ett skadeståndskrav till den del fastighetsägaren får högre kostnad eller tvingas återbetala moms via jämkning. Lokaler i multibyggnaden I punkt 5 (iv) framgår att kontraktet även ger tillgång till lokaler i multibyggnaden utan extra kostnad. Detta synes märkligt med tanke på att kommunens hyreskontrakt avseende multiarenan har en annan hyresvärd. Denna nyttjanderätt begränsar den rätt som någon annan hyresgäst kan ha i de aktuella lokalerna på sådan sätt att hyresvärden inte kan ha frivillig skattskyldighet på uthyrningen. Den ekonomiska effekten av att inte beviljas frivillig skattskyldighet är att fastighetsägarens investering och driftskostnader till denna del blir 25% högre än vad som tidigare budgeterats. Aula I punkt 5 (v) finns motsvarande nyttjanderätt till aula utan extra ersättning. I detta fall framgår inte i vilken byggnad den aktuella lokalen finns, men även här kan nyttjanderätten som kommunen får enligt detta avtal medföra att frivillig skattskyldighet inte kan medges och att fastighetsägaren därmed saknar avdragsrätt för moms på denna del av fastigheten. Punkt 10 El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation Enligt punkten kommer kostnader för IT-nät att debiteras separat. Detta utgör i motsats till el, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation en från lokalupplåtelsen separerad tjänst. Kostnad för IT-nät är momspliktig omsättning oavsett om lokalhyran är momsfri eller momspliktig. Momsen på kostnaden för IT-nätet ska redovisas i kommunkontot. Punkt 15 Oförutsedda kostnader I punkten finns villkor om att hyresgästen ska betala tilläggshyror vid vissa oförutsedda kostnadsökningar hos fastighetsägaren. Moms som belöper på tilläggshyra enligt denna punkt ska liksom för lokalhyrorna i övrigt redovisas i kommunkontot. Punkt 16 Hyresvärdens momsplikt Här anges att hyresvärden är skattskyldig till moms för den aktuella uthyrningen. Huruvida så är fallet vid den tidpunkt som hyresavtalet undertecknas är inte känt idag. Paragrafen borde snarare formuleras om så att innebörden blir att hyresvärden har för avsikt att ansöka om (eller har ansökt om) att bli skattskyldig för moms på uthyrningen och att hyran ska momsbeläggas så snart beslut erhållits från Skatteverket. Punkt 17 Beräkning av moms Enligt rubriken avser denna punkt beräkning av moms, men andra stycket i punkten avser enligt vår bedömning en helt annan fråga. I första stycket finns en formulering om att hyran samt utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyreskontraktet ska momsbeläggas. Det framgår inte vad som exakt avses med andra ersättningar enligt hyreskontraktet. I andra stycket finns villkor där kommunen kan få betala skadestånd till hyresvärden ifall kommunen gör någon åtgärd som medför att avdragsrätten minskar för hyresvärden eller att hyresvärden tvingas återbetala moms via jämkning. Dessa två stycken borde fördelas på olika punkter eftersom andra stycket inte alls avser beräkning av moms utan beräkning av ett skadestånd som inte ska momsbeläggas. Ersättning för skada utgör inte 5 av 7

6 en omsättning för den som får ersättningen. En sådan ersättning ska därför inte momsbeläggas. Mot den bakgrunden bör även skrivningen i första stycket förtydligas. Punkt 20 Tillgång till hyresobjektet Hyresavtalet avseende gymnasieskolan innehåller i punkt 20 en begränsning av nyttjanderätten i tid till Punkten stämmer inte överens med vad som anges i punkt 6 eftersom det där står att hyrestiden avser hela dygnet. Det framgår inte av avtalet varför denna begränsning i tid finns och den kan påverka fastighetsägarens möjlighet till frivillig skattskyldighet. Den påverkar definitivt ifall fastighetsägaren upplåter eller kan upplåta lokaler till någon annan under den tid som kommunen inte disponerar lokalerna. Punkt 28 Hyresobjektets skick vid avflyttning I punkten finns en reglering avseende vad som inträffar vid kommunens avflyttning. Här finns regleringar som stadgar att kommunen kan bli skyldig att ersätta hyresvärdens kostnader för bortforslande av eventuell egendom som tillhör kommunen, varför även detta är att se som ett skadestånd och ska vara utan momsdebitering. Till den del kommunen själva utför eller låter utföra sådant bortforslande ska kommunen redovisa momsen på den kostnaden i kommunkontot. Hyresavtal multibyggnad Punkt 2 Ändamålet med förhyrning av hyresobjektet Kommunens möjlighet att vidareuthyra hela eller delar av hyresobjektet är inte begränsad i avtalet. Uthyrning för idrottsligt ändamål eller uthyrning för användning i momspliktig verksamhet medför inte några problem, men om kommunen vidareuthyr för användning som bostad eller i momsfri verksamhet så upphör frivillig skattskyldighet för hyresvärden och ansvar enligt punkt 17 aktualieras. Punkt 5 Externa faciliteter Hyra av parkeringsplatser. Punkt 6 Hyrestid I nuvarande version av hyresavtalet hyrs multibyggnaden på heltid, vilket är en förutsättning för att fastighetsägaren ska kunna få frivillig skattskyldighet och därmed dra moms på byggkostnaderna. Det har dock i samband med nuvarande version av hyresavtalet också tillkommit ett avtal om andrahandsuthyrning för tiden april-juli varje år mellan kommunen och hyresvärden. Se nedan kommentarer kring detta avtal. Punkt 10 El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation Kommentar avseende IT-nät, se hyresavtal skola Punkt 15 Oförutsedda kostnader Punkt 16 Momsplikt Punkt 17 Beräkning av moms 6 av 7

7 Punkt 20 Tillgång till hyresobjektet Punkt 28 Hyresobjektets skick vid avflyttning Hyresavtal andrahandsuthyrning multibyggnad Kommunen har för egen del inte någon användning för multibyggnaden under tiden april-juli och därför hyrs multibyggnaden ut till hyresvärden under den tiden. I avtalet finns angivet att ingen hyra ska erläggas till kommunen för den aktuella tiden. Uthyrningar av denna karaktär, dvs. när en hyresvärd återhyr viss tid från sin hyresgäst kan vara acceptabla, men det krävs en bedömning av avtalets innebörd i varje enskilt fall. Hur Skatteverket skulle se på detta avtal går inte att förutse och vi kan därför inte garantera att parterna når önskad effekt med upplägget. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att även om Skatteverket skulle acceptera detta hyresavtal och medge frivillig skattskyldighet för fastighetsägaren så måste det i så fall vara Avalanche Capital Arena AB som använder den i egen momspliktig verksamhet. Den enda uthyrning som Avalanche kan ha under sommarperioden är för idrottsligt ändamål. Skulle Avalanche hyra ut för annat ändamål, t.ex. till någon som anordnar en konsert eller mässa så blir den uthyrningen momsfri och därmed upphör frivilliga skattskyldigheten i tidigare led. Anledningen till detta är att Avalanche uthyrning inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet eftersom uthyrningen inte sker för stadigvarande bruk, dvs. inte sker på heltid för minst ett år. Johnny Andersson Senior Manager Cecilia Rasmusson Director 7 av 7

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:954 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la Denna dag har följande parter ("Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av gymnasieskola ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital Education AB (556907-6283), Barnhusgatan

Läs mer

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens verksamhet skall bolagiseras. (av Ernst & Young i samarbete med SGF)

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) Till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) SABOs synpunkter SABOs synpunkter begränsas till förslaget om att införa en obligatorisk

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Kvarnbacken

Kvarnbacken 07 03 2016 Kvarnbacken Nybro kommun Carina Åresved-Gustavsson 382 80 Nybro 07 03 2016 Projekt Kvarnbacken Vi avger härmed vår rapport avseende mervärdesskattekonsekvenser vid en överlåtelse av äldreboendet

Läs mer

Tillägg till hyresavtal Nr

Tillägg till hyresavtal Nr Tillägg till hyresavtal Nr 2007-1001 1 Bakgrund 1.1 Actus Hus 150 AB, org.nr 556721-9919, och Sundbyberg Stad, org.nr 212000-0175 ( Hyresgästen ), ingick den 30 november 2007 ett hyresavtal ( Hyresavtalet

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Nyttjanderätt till fast egendom

Nyttjanderätt till fast egendom Nyttjanderätt till fast egendom Nyttjanderätter Bostadshyra JB 12 kap Bostadsrätt BRL Bostadshyra JB 12:1 st 3 Upplåtelse för att till helt eller till inte oväsentlig del användas som bostad Upplåtelse

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

21 Uthyrning av verksamhetslokal

21 Uthyrning av verksamhetslokal Uthyrning av verksamhetslokal Avsnitt 21 469 21 Uthyrning av verksamhetslokal Frivillig skattskyldighet 21.1 Allmänt Uthyrning och annan upplåtelse av fastighet är enligt 3 kap. 2 ML, med vissa undantag

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

2003-09-29 30. Ny forskningsbyggnad vid Universitetssjukhuset MAS RS/2000211. Ärendebeskrivning:

2003-09-29 30. Ny forskningsbyggnad vid Universitetssjukhuset MAS RS/2000211. Ärendebeskrivning: 2003-09-29 30 Ärende 25 Ny forskningsbyggnad vid Universitetssjukhuset MAS RS/2000211 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2003-06-18 19, 51, bland annat att medge upphandling av extern finansiering

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 Målnummer: 7411-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-05-28 Rubrik: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats

Läs mer

Två momssystem att hantera

Två momssystem att hantera www.pwc.com/se Mervärdesskatten i kommunen Skellefteå 27 oktober 2011 Johnny Andersson 0910-71 15 78 072-727 50 11 johnny.s.andersson@se.pwc.com Två momssystem att hantera -Vanliga momssystemet (affärsmoms)

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 Målnummer: 6293-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2005-06-17 Rubrik: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Jämkningsår I I I I I I. Användning i momspliktig rörelse 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % Jämkningsbelopp

Jämkningsår I I I I I I. Användning i momspliktig rörelse 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % Jämkningsbelopp Bilaga 1 Exempel 1 I I I I I I 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % Avdragsbelopp 80 000 Jämkningsbelopp 4 000 4 000 4 000 4 000 Ibruktagande och jämkningsår 1 Den momsskyldige köper en byggtjänst som hänför sig till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Lejonfastigheter AB, 556477-7851 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion KB Smålandsgatan

Läs mer

Sammanfattning. Problemanalys

Sammanfattning. Problemanalys Sammanfattning I ändringsförslaget konstateras att de administrativa kostnaderna för den frivilliga skattskyldigheten vid lokaluthyrning uppgår till mycket stora belopp för såväl företagen som Skatteverket.

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

3 kap. 3 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 juni 2016 följande dom (mål nr ).

3 kap. 3 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 51 En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

Hyresavtal avseende multibyggnad

Hyresavtal avseende multibyggnad Hyresavtal avseende multibyggnad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital AB (556665-9024), Barnhusgatan 20,

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 16) DIARIENUMMER: 235 158/17 OBJEKTS-ID: U 018 008 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Angående trepartsavtal om tillägg till lokalkostnadsdelen m.m. vid nybyggnad av grundskola.

Angående trepartsavtal om tillägg till lokalkostnadsdelen m.m. vid nybyggnad av grundskola. Österåkers kommun Att: Kent Gullberg Angående trepartsavtal om tillägg till lokalkostnadsdelen m.m. vid nybyggnad av grundskola. 1. Inledning/Bakgrund Engelska skolan i Sverige AB (Engelska skolan) har

Läs mer

Förstudie: Barents Center

Förstudie: Barents Center www.pwc.se Revisionsrapport Förstudie: Barents Center Haparanda Stad Projektledare Projektmedarbetare Månad/År Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3. Revisionskriterier... 2

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL ANDERS DAHLQUIST-SJOBERG KOMMERSIELLA HYRESAVTAL EN AVTALSTYP I OMVANDLING INNEHALL FORORD vn INNEHALL IX FORKORTNINGAR xvn I. INTRODUKTION 19 1 Inledning 21 1.1 Amnet 21 1.1.1 Utgangspunkt 23 1.1.2 Hypotes

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (10) 2011-01-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR Dessa anvisningar gäller generellt vid personalövertagande

Läs mer

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(4) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer