Barents Center Haparanda Tornio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barents Center Haparanda Tornio"

Transkript

1 Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen och exploatörerna i projektet Barents Center Haparanda Tornio. Till grund för granskningen har PwC haft följande dokument: - Köp och exploateringsavtal - Markupplåtelseavtal - Samverkansavtal - Hyresavtal för såväl gymnasieskola som multibyggnad - Hyresavtal avseende andrahandsuthyrning av multibyggnad De uttalanden som görs nedan avseende avdragsrätt för moms eller rätt till återbetalning av moms avser endast moms som utgår från svensk lagstiftning. Eventuell rätt till återbetalning av moms debiterad utifrån annat lands lagstiftning har inte bedömts i detta PM. Samtliga hyresavtal har en löptid om 25 år. Våra uttalanden och bedömningar nedan utgår från den lagstiftning som gäller när detta skrivs. Med tanke på de långa löptiderna bör beaktas att det finns en inbyggd risk i och med att man inte idag kan se effekterna av eventuella framtida lagändringar. Beskrivningen avser endast moms. Rapporten omfattar inte någon beskrivning av eventuella inkomstskatte-, fastighets- eller civilrättsliga effekter av investeringen. Inte heller finansiella eller andra frågor omfattas av beskrivningen. Allmänt Kommuner har att hantera moms i två olika system. Dels ska den affärsmässiga delen av kommunen redovisa moms i samma momssystem som vanliga företag, nedan kallat affärsmomssystemet dels har kommunen att hantera ingående moms i det särskilda system som finns för kommuner och landsting, nedan kallat kommunkontot. Upplåtelse av fastighet är normalt sett en momsfri omsättning enligt momslagen. Det finns dock ett antal i lagen uppräknade upplåtelser som alltid är momspliktiga och dessutom finns en möjlighet för upplåtaren att i vissa fall ansöka och erhålla så kallad frivillig skattskyldighet. De obligatoriskt momspliktiga fastighetsupplåtelserna har i de flesta fall direkt koppling till jord- och skogsbruk, men det finns även ett antal omsättningar som omfattas av den obligatoriska momsplikten och som kan komma ifråga i detta fall. Upplåtelse av verksamhetstillbehör är obligatoriskt momspliktigt, likaså upplåtelse av parkering såvida inte upplåtelsen är underordnad ett annat hyreskontrakt. Frivillig skattskyldighet kräver vid upplåtelse till företag att upplåtelsen sker för stadigvarande användning i en av hyresgästen bedriven momspliktig verksamhet. Dessutom kan upplåtaren ha frivillig

2 skattskyldighet för upplåtelse till kommun eller staten. Vid uthyrning till kommunen får dock inte kommunen i sin tur vidareuthyra lokalen till momsfri verksamhet eller såsom bostad. Med stadigvarande avses att hyreskontraktet är på heltid och omfattar minst 12 månader eller att det är ett så kallat tillsvidarekontrakt. Frivillig skattskyldighet kan endast beviljas vad gäller första-, andra- och tredjehandsuthyrning. Om uthyrningskedjan är längre än så kommer den sista uthyrningen att vara momsfri, varför alla tidigare uthyrningar i kedjan inte heller får omfattas av frivillig skattskyldighet. Sammanfattning Kommunens försäljning av markområdet utgör en momsfri omsättning. Moms på kostnader som har samband med denna marköverlåtelse ska redovisas i kommunkontot. Hyresavtalens utformning med begränsad tillgänglighet för kommunen kan enligt vår bedömning utgöra ett hinder för hyresvärdens ansökan om frivillig skattskyldighet. Enligt uppgift har denna formulering uppkommit med anledning av att hyresvärden ska svara för vaktmästeritjänster och endast bemannar dessa tider. Formuleringen kan därför förslagsvis skrivas om på sådant sätt att nyttjande under den tid vaktmästeriet normalt inte är bemannat kräver föranmälan från hyresgästen och medför extra debitering för vaktmästeritjänster.. Vad gäller multibyggnaden finns två hyresavtal, dels ett där kommunen hyr på heltid dels ett där hyresvärden hyr tillbaka byggnaden för månaderna april-juli, men utan att betala någon hyra. Bakgrunden till detta uppges vara att kommunen saknar användning för byggnaden sommartid och hyresvärden då har ett incitament att skaffa intäkter för att delfinansiera fastigheten och dess drift. Skatteverket har tidigare sagt att uthyrning och återuthyrning måste bedömas utifrån innebörden av avtalen i varje enskilt fall. Det är därför svårt att i förväg veta hur Skatteverket ser på avtalen, och det faktum att hyresvärden inte betalar någon hyra under den tid fastigheten återhyrs anser vi öka risken för att Skatteverket ska underkänna lösningen. Vi kan således inte garantera att fastighetsägaren/hyresvärden kan få frivillig skattskyldighet med den utformning som avtalen har idag. Dessa frågor bör tas upp till diskussion snarast eftersom fastighetsägarens avdragsrätt för moms begränsas ifall frivillig skattskyldighet inte beviljas, vilket medför att investeringen blir 25 % dyrare. Kommunen kommer att använda skollokalerna i sin momsfria skolverksamhet och därmed ska ingående moms på kostnaderna hänförliga till skollokalerna redovisas i kommunkontot. Eventuell vidareuthyrning av lokaler till annan måste avse momspliktigt ändamål för att inte den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra. Vad gäller multiarenan har vi inte exakt kännedom om användning, men oavsett om den används av kommunen för korttidsupplåtelse till idrott eller om den används i egen momsfri verksamhet så ska ingående moms på kostnaderna redovisas i kommunkontot. Korttidsupplåtelse för idrott är momsfritt när det är en kommun som bedriver uthyrningen. Med korttidsupplåtelse avses att man låter flera hyresgäster disponera lokalen för idrottsändamål, till exempel att man låter en idrottsförening hyra anläggningen mån-fre kl och en annan idrottsförening hyr samma dagar Om kommunen skulle hyra ut multiarenan för annat ändamål, t.ex. för konsert eller en mässa så är även en sådan uthyrning momsfri för kommunen och den moms kommunen har på lokalkostnaden redovisas i kommunkontot. Vi ser således fortfarande en risk att Skatteverket inte beviljar frivillig skattskyldighet för fastighetsägaren och att investering samt drift av fastigheten därför blir 25 % dyrare än vad fastighetsägaren beräknat. 2 av 7

3 Köp- och exploateringsavtalet Kommunen ska till exploatören överlåta ett markområde som finns markerat på flygbilden som utgör bilaga 3. Överlåtelse av fastighet utgör en momsfri omsättning varför avdragsrätt för moms på de kostnader som kommunen åsamkas i samband med överlåtelsen inte föreligger i affärsmomssystemet. Kommunen kan däremot ansöka om återbetalning från kommunkontot för momsen på dessa kostnader. Kommunen ska under byggtiden upplåta ett intilliggande markområde till exploatören utan ersättning. Då markupplåtelse av detta slag inte utgör en momspliktig omsättning uppkommer inte någon uttagsbeskattningsfråga. Skulle denna markupplåtelse medföra några kostnader för kommunen ska momsen på dessa kostnader redovisas i kommunkontosystemet. Markupplåtelseavtalet De momsmässiga konsekvenserna av detta avtal har redan kommenterats under punkten Köp- och exploateringsavtalet ovan. Samverkansavtalet Punkt 2 Samverkansgrupper Parterna ska tillsätta samverkansgrupper som ska ha rådgivande funktion gentemot exploatören ifråga om bland annat färgsättning, form, inredning, material. Det framgår inte om samverkansgruppernas arbete kommer att medföra några kostnader för parterna och vem som i så fall ska stå för den kostnaden. Till den del kommunen får stå för sådana kostnader ska eventuell moms på kostnaden redovisas i kommunkontot. Punkt 3 Marknadsföring I avtalet står det att exploatören vid sin marknadsföring av projektet och Barents Center har rätt att använda sig av kommunens logotyper, texter, bilder och annat marknadsföringsmaterial. Det framgår inte om exploatören ska erlägga någon ersättning för detta. Upplåtelse av immateriella rättigheter, t.ex. rätten att publicera en bild, en text eller att exponera ett varumärke/logotyp är momspliktiga omsättningar. I detta fall torde det dock vara fråga om sådan exponering som främjar framför allt kommunen, varför det inte föreligger något tillhandahållande av tjänst gentemot Exploatören och därmed medför punkten inte något som påverkar momssituationen i kommunen. 3 av 7

4 Hyresavtal skola För att en momspliktig uthyrning avseende lokal ska uppkomma krävs att den som hyr ut lokalen har fått ett beslut från Skatteverket avseende den aktuella lokalen. Fastighetsägaren kan välja att antingen ansöka om frivillig skattskyldighet redan under ett uppförandeskede eller vänta till dess byggnationen är klar och hyresgästen tillträtt. Vid uppförandeskede får fastighetsägaren löpande återbetalning av momsen under byggtiden, medan en registrering vid hyresgästens tillträde ger möjlighet till retroaktivt avdrag för moms på ny-, till- och ombyggnationer som utförts tidigast under de tre kalenderåren före registreringsåret. Skulle fastighetsägaren inte ansöka om frivillig skattskyldighet för den första hyresgäst som tillträder fastigheten efter en ny- till- eller ombyggnation så förfaller möjligheten till retroaktivt avdrag för moms och istället ska fastighetsägaren kunna jämka till sig ingående moms på byggnationen med en tiondel per år under max 10 år från byggnationen gjorts. Punkt 2 Ändamålet med förhyrning av hyresobjektet Kommunen har enligt avtalet rätt att vidareuthyra hela eller delar av objektet till tredje man. När det gäller vidareuthyrning från kommunen så påverkas inte den frivilliga skattskyldigheten för hyresvärden så länge kommunen inte vidareuthyr fastigheten för bostads- eller momsfritt ändamål. Vidareuthyrning på kort tid för idrottsligt ändamål påverkar dock inte frivilliga skattskyldigheten. Skulle kommunen vidareuthyra lokal till någon som bedriver momsfri verksamhet i lokalen så upphör frivillig skattskyldighet för hyresvärden och ansvar enligt punkt 17 aktualiseras Punkt 5 Externa faciliteter I punkten framgår att till hyresobjektet hänförs också en del externa faciliteter, bland annat möjlighet att hyra parkeringsplatser, ett externt studentcafé som ska förhyras till extern operatör och nyttjanderätt till lokaler i multibyggnaden samt aula (salong i biografen). Parkeringar En separat upplåtelse av parkeringsplatser, dvs. till någon som inte är hyresgäst i fastigheten, är obligatoriskt momspliktig. Om man upplåter parkeringsplats till en hyresgäst anses däremot parkeringshyran underordnad lokalhyran även om den avtalats och debiteras separat. Vid momspliktig lokalhyra ska således fastighetsägaren ta moms även på parkeringsplatsen. Är däremot lokalhyran momsfri blir även parkeringsplatsen momsfri. Observera att ett avtal om hyra av parkering mellan fastighetsägaren och hyresgästens personal inte medför att parkeringsavtalet är underordnat lokalhyresavtalet utan det omfattas av obligatorisk momsplikt. Till den del kommunen hyr parkeringsplatser i anslutning till lokalen så ska den moms som debiteras från fastighetsägaren redovisas i kommunkontot. Skulle momsdebiteringen vara felaktig på grund av att parkeringen är underordnad en momsfri lokalhyra så föreligger inte någon rätt till återbetalning för kommunen eftersom det endast är korrekt debiterad moms som återbetalas. Studentcafé I punkt 5 (iii) står det att Studentcaféet kommer att förhyras till extern operatör. Lokalen har enligt punkten hänförts till hyresobjektet som kommunens kontrakt omfattar. Vi tolkar dettasom att kommunen som ska vidareuthyra lokalen till den externa operatören. Verksamheten som ska bedrivas av den externa operatören torde vara försäljning och servering av livsmedel, vilket är en momspliktig 4 av 7

5 verksamhet. Så länge detta faktum föreligger, det vill säga att kommunen vidareuthyr till en momspliktig verksamhet påverkas inte fastighetsägarens frivilliga skattskyldighet på något sätt. Skulle däremot kommunen vidareuthyra lokalen till momsfri verksamhet ändras användningen av lokalen och fastighetsägarens registrering för moms påverkas och kan enligt punkt 17 åsamka kommunen ett skadeståndskrav till den del fastighetsägaren får högre kostnad eller tvingas återbetala moms via jämkning. Lokaler i multibyggnaden I punkt 5 (iv) framgår att kontraktet även ger tillgång till lokaler i multibyggnaden utan extra kostnad. Detta synes märkligt med tanke på att kommunens hyreskontrakt avseende multiarenan har en annan hyresvärd. Denna nyttjanderätt begränsar den rätt som någon annan hyresgäst kan ha i de aktuella lokalerna på sådan sätt att hyresvärden inte kan ha frivillig skattskyldighet på uthyrningen. Den ekonomiska effekten av att inte beviljas frivillig skattskyldighet är att fastighetsägarens investering och driftskostnader till denna del blir 25% högre än vad som tidigare budgeterats. Aula I punkt 5 (v) finns motsvarande nyttjanderätt till aula utan extra ersättning. I detta fall framgår inte i vilken byggnad den aktuella lokalen finns, men även här kan nyttjanderätten som kommunen får enligt detta avtal medföra att frivillig skattskyldighet inte kan medges och att fastighetsägaren därmed saknar avdragsrätt för moms på denna del av fastigheten. Punkt 10 El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation Enligt punkten kommer kostnader för IT-nät att debiteras separat. Detta utgör i motsats till el, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation en från lokalupplåtelsen separerad tjänst. Kostnad för IT-nät är momspliktig omsättning oavsett om lokalhyran är momsfri eller momspliktig. Momsen på kostnaden för IT-nätet ska redovisas i kommunkontot. Punkt 15 Oförutsedda kostnader I punkten finns villkor om att hyresgästen ska betala tilläggshyror vid vissa oförutsedda kostnadsökningar hos fastighetsägaren. Moms som belöper på tilläggshyra enligt denna punkt ska liksom för lokalhyrorna i övrigt redovisas i kommunkontot. Punkt 16 Hyresvärdens momsplikt Här anges att hyresvärden är skattskyldig till moms för den aktuella uthyrningen. Huruvida så är fallet vid den tidpunkt som hyresavtalet undertecknas är inte känt idag. Paragrafen borde snarare formuleras om så att innebörden blir att hyresvärden har för avsikt att ansöka om (eller har ansökt om) att bli skattskyldig för moms på uthyrningen och att hyran ska momsbeläggas så snart beslut erhållits från Skatteverket. Punkt 17 Beräkning av moms Enligt rubriken avser denna punkt beräkning av moms, men andra stycket i punkten avser enligt vår bedömning en helt annan fråga. I första stycket finns en formulering om att hyran samt utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyreskontraktet ska momsbeläggas. Det framgår inte vad som exakt avses med andra ersättningar enligt hyreskontraktet. I andra stycket finns villkor där kommunen kan få betala skadestånd till hyresvärden ifall kommunen gör någon åtgärd som medför att avdragsrätten minskar för hyresvärden eller att hyresvärden tvingas återbetala moms via jämkning. Dessa två stycken borde fördelas på olika punkter eftersom andra stycket inte alls avser beräkning av moms utan beräkning av ett skadestånd som inte ska momsbeläggas. Ersättning för skada utgör inte 5 av 7

6 en omsättning för den som får ersättningen. En sådan ersättning ska därför inte momsbeläggas. Mot den bakgrunden bör även skrivningen i första stycket förtydligas. Punkt 20 Tillgång till hyresobjektet Hyresavtalet avseende gymnasieskolan innehåller i punkt 20 en begränsning av nyttjanderätten i tid till Punkten stämmer inte överens med vad som anges i punkt 6 eftersom det där står att hyrestiden avser hela dygnet. Det framgår inte av avtalet varför denna begränsning i tid finns och den kan påverka fastighetsägarens möjlighet till frivillig skattskyldighet. Den påverkar definitivt ifall fastighetsägaren upplåter eller kan upplåta lokaler till någon annan under den tid som kommunen inte disponerar lokalerna. Punkt 28 Hyresobjektets skick vid avflyttning I punkten finns en reglering avseende vad som inträffar vid kommunens avflyttning. Här finns regleringar som stadgar att kommunen kan bli skyldig att ersätta hyresvärdens kostnader för bortforslande av eventuell egendom som tillhör kommunen, varför även detta är att se som ett skadestånd och ska vara utan momsdebitering. Till den del kommunen själva utför eller låter utföra sådant bortforslande ska kommunen redovisa momsen på den kostnaden i kommunkontot. Hyresavtal multibyggnad Punkt 2 Ändamålet med förhyrning av hyresobjektet Kommunens möjlighet att vidareuthyra hela eller delar av hyresobjektet är inte begränsad i avtalet. Uthyrning för idrottsligt ändamål eller uthyrning för användning i momspliktig verksamhet medför inte några problem, men om kommunen vidareuthyr för användning som bostad eller i momsfri verksamhet så upphör frivillig skattskyldighet för hyresvärden och ansvar enligt punkt 17 aktualieras. Punkt 5 Externa faciliteter Hyra av parkeringsplatser. Punkt 6 Hyrestid I nuvarande version av hyresavtalet hyrs multibyggnaden på heltid, vilket är en förutsättning för att fastighetsägaren ska kunna få frivillig skattskyldighet och därmed dra moms på byggkostnaderna. Det har dock i samband med nuvarande version av hyresavtalet också tillkommit ett avtal om andrahandsuthyrning för tiden april-juli varje år mellan kommunen och hyresvärden. Se nedan kommentarer kring detta avtal. Punkt 10 El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation Kommentar avseende IT-nät, se hyresavtal skola Punkt 15 Oförutsedda kostnader Punkt 16 Momsplikt Punkt 17 Beräkning av moms 6 av 7

7 Punkt 20 Tillgång till hyresobjektet Punkt 28 Hyresobjektets skick vid avflyttning Hyresavtal andrahandsuthyrning multibyggnad Kommunen har för egen del inte någon användning för multibyggnaden under tiden april-juli och därför hyrs multibyggnaden ut till hyresvärden under den tiden. I avtalet finns angivet att ingen hyra ska erläggas till kommunen för den aktuella tiden. Uthyrningar av denna karaktär, dvs. när en hyresvärd återhyr viss tid från sin hyresgäst kan vara acceptabla, men det krävs en bedömning av avtalets innebörd i varje enskilt fall. Hur Skatteverket skulle se på detta avtal går inte att förutse och vi kan därför inte garantera att parterna når önskad effekt med upplägget. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att även om Skatteverket skulle acceptera detta hyresavtal och medge frivillig skattskyldighet för fastighetsägaren så måste det i så fall vara Avalanche Capital Arena AB som använder den i egen momspliktig verksamhet. Den enda uthyrning som Avalanche kan ha under sommarperioden är för idrottsligt ändamål. Skulle Avalanche hyra ut för annat ändamål, t.ex. till någon som anordnar en konsert eller mässa så blir den uthyrningen momsfri och därmed upphör frivilliga skattskyldigheten i tidigare led. Anledningen till detta är att Avalanche uthyrning inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet eftersom uthyrningen inte sker för stadigvarande bruk, dvs. inte sker på heltid för minst ett år. Johnny Andersson Senior Manager Cecilia Rasmusson Director 7 av 7

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens verksamhet skall bolagiseras. (av Ernst & Young i samarbete med SGF)

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) Till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) SABOs synpunkter SABOs synpunkter begränsas till förslaget om att införa en obligatorisk

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Två momssystem att hantera

Två momssystem att hantera www.pwc.com/se Mervärdesskatten i kommunen Skellefteå 27 oktober 2011 Johnny Andersson 0910-71 15 78 072-727 50 11 johnny.s.andersson@se.pwc.com Två momssystem att hantera -Vanliga momssystemet (affärsmoms)

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (10) 2011-01-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR Dessa anvisningar gäller generellt vid personalövertagande

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 2010-11-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 7080-09 1 KLAGANDE X mbh MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 26 augusti 2009 i mål

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Som huvudregel är uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Du har då inte

Läs mer

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g I LULEÅ 2013-10-11 Föredragande: C. Andersson Meddelat i Luleå Mål nr E D2 Sida 1 (6) KLAGANDE 1. Åsa Hansson, 700709-0124 Idrottsvägen 13 953 94 Seskarö 2. Kaj Rundgren, 620618-9372 Järvis Väg 50 953

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Maj 2013 Revisorsnämnden 2013. SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II

Maj 2013 Revisorsnämnden 2013. SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2013 Revisorsnämnden 2013 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Deluppgift 3.1 Enligt BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingsarbeten ska vissa villkor vara uppfyllda för att utvecklingsutgifter

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken Deloitte AB Box 386, Hjälmaregatan3 201 23 Malmö Sverige Tel: + 46 40 669 61 00 Fax: +46 40 23 68 80 Memo Datum: 30 november 2006 Till: Från: Ärende: Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013. Propositioner från styrelsen. Motioner och styrelsens yttranden

ÅRSSTÄMMA 2013. Propositioner från styrelsen. Motioner och styrelsens yttranden ÅRSSTÄMMA 2013 Propositioner från styrelsen Motioner och styrelsens yttranden Proposition 1 Bildande av aktiebolag för drift Allt fler föreningar bildar ett aktiebolag vilket står för bland annat hyra

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 juli 2005 T 2082-03 KLAGANDE Top Industri AB, 556043-7294 Box 484 701 49 Örebro Ombud: Advokat UG MOTPART Bålsta Byggvaror Aktiebolag,

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009

Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009 Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009 Innehållsförteckning till Bilaga 1 Nämnd/Förvaltning Sida Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 4-5 Stadsrevisionen

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt Revisionsrapport Redovisning av mervärdesskatt Lena Blomstedt, Skattejurist Norrbottens läns landsting Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Nyheter. Mervärdesskatt. Ulrika Grefberg. Svalner Skatt & Transaktion 2015-05-25

Nyheter. Mervärdesskatt. Ulrika Grefberg. Svalner Skatt & Transaktion 2015-05-25 Nyheter Mervärdesskatt Ulrika Grefberg Svalner Skatt & Transaktion 2015-05-25 Agenda Tillträde till evenemang moms på konferenser? Nyheter inom fastighetsområdet Skatteverkets hantering av importmoms Nytt

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer