Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd"

Transkript

1 Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge

2 2

3 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara samhället pekar ut ekosystemen som grundstenar för framtiden. I ekosystemen finns den gröna cellen som utgör en förutsättning för leverans av förnyelsebar råvara till det framtida samhället genom sin unika egenskap att kunna producera biomassa med solljuset som energikälla. Solens energi, eller omvandlat solljus i form av vind, vatten och bioenergi, ska ersätta olja, kol, naturgas och uran som energikällor. Fordonsbränsle utgörs kanske av skogsetanol eller metanol, vätgas och elektricitet. Det hållbara samhällets behov av material kommer att ställa mycket höga krav på ekosystemen. Det är därför avgörande att ekosystemens långsiktiga producerande förmåga upprätthålls. Den biologiska mångfalden utgör en grund för att ekosystemen fortsätter att fungera samtidigt som dramatiska negativa förändringar förebyggs. Skogen i Borlänges omgivningar har utnyttjats hårt under en period av omkring 700 år. Gruvdriften i trakten hade ett omättligt behov av träråvara som i senare tid följts av avverkningar till fiber och virke. Historien har naturligtvis satt sin prägel på skogarna i Borlänge. Utarmningen, av såväl arter som naturtyper, är förhållandevis långt framskriden och det finns för närvarande ett uppenbart restaureringsbehov. Den skog som ägs av Borlänge kommun utgör en viktig del av markreserven. Skogsmarken erbjuder kommunen handlingsutrymme i strategiska frågor och Borlängeborna nyttjar skogen till friluftsliv, jakt, fiske och rekreation. Skogsbruket erbjuder också arbetstillfällen och ger skördeinkomster. För att tillgodose så många intressen som möjligt beslutade kommunen 1999 att upprätta en ny plan för skogsbruket. Planen är baserad på målen i detta dokument och anpassad för FSC -certifiering, licensnr FSC C

4 Borlänge kommuns skogsinnehav Borlänge kommun äger för närvarande ca ha skog totalt, varav ungefär ha är naturreservat och ha produktiv skogsmark. Markinnehavet förändras ständigt genom köp, försäljning och markbyten. Av den produktiva skogsmarken är en stor andel tätortsnära och hårt utnyttjad av det rörliga friluftslivet med elljusspår och ridoch strövstigar vilket kräver särskild hänsyn och skötsel. Ungefär hälften av produktionsskogen är talldominerad, ca en tredjedel är granskog och resterande är lövskog med framförallt björk. Åldersfördelningen är ganska jämn med en liten topp i åldersintervallet år (14%). Skogsbruksplan För kommunens skogar finns en plan för skogsbruket som gäller under åren Skogsbruksplanen är ett nytt och modernt hjälpmedel för planering och dokumentering av skogen. Det innebär att man pekar ut de marker där produktion kan sättas i fokus och var större hänsyn bör tas till andra intressen som naturvård eller rekreation. Syftet är att hitta en balans mellan produktion och naturvård. Skogsbruksplanen beskriver Borlänge Kommuns skogsinnehav översiktligt men visar också detaljer för varje enskild skogsavdelning. I beskrivningen hittar man bland annat skogens ålder, volymer, trädslag och eventuella speciella naturvärden. Planen uppdateras kontinuerligt och utförda åtgärder läggs till varje skogsavdelning. DEFINITIONER Naturreservat: Allmän plats: Bostadsnära skog: Tätortsnära skog: Rekreationsskog: Produktionsskog: Markområde som är juridiskt skyddat genom miljöbalken Områden som i detaljplan är utlagda som natur- eller parkmark En smal zon av skog inom 300 m från bostadskvarter Skogar inom 3 km från tätortsbebyggelse En bredare zon närmast tätorter och anläggningar där särskild hänsyn tas till rekreation och friluftsliv Skog på längre avstånd från bebyggelse 4

5 Tätortsnära skog och rekreationsskog En tätort är sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. I begreppet tätortsnära skog ingår både bostadsnära skog och rekreationsskog. Rekreationsskog ligger inte alltid nära tätorten. Tätortsnära skog består av många olika komponenter såsom gatu- och parkträd, trädgrupper och skogsområden i anslutning till tätorten. Skogen kan användas för att skärma av, skydda och dölja, till exempel vid industrier, vägar eller andra anläggningar. Träd och natur i och nära tätorten är av stort värde, såväl för växt- och djurliv som för människors utsikt och vardagsrekreation. Träden förbättrar luftkvaliteten genom att ta upp stoft och producerar syre utjämnar temperaturen och sänker vindhastigheten sänker ljudnivån och kan verka hastighetsdämpande på trafik fördröjer och hjälper till med omhändertagande av dagvatten Träd nära hus och trädgård upplevs mycket individuellt. Skogen kan ibland uppfattas som om den växer in på knuten men samtidigt vill man ofta ha det vind- buller- och insynsskydd som skogen kan ge. Har man skogen i söder vill man ofta ha gallrat, har man skogen i norr tycker man att skogen ger ett bra insynsskydd. Andra gläds åt de rika naturupplevelser eller den goda lekmiljö som skogen och träden erbjuder. Orsaker till att man vill få träd nedtagna, skog gallrad eller ett område röjt är ofta otrygghet, farliga träd, skugga, grön vägg, paraboler etc. Vid åtgärder för enstaka träd är grundtanken alltid att karaktären på platsen generellt ska bevaras. Endast träd som utgör en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående, till exempel om trädet har många stora döda grenar, är sjukt eller står nära en elledning. I övrigt gäller generellt att restriktivitet ska råda. Skötselplaner Våra tätortsnära skogar och rekreationsskogar är särskilt viktiga för lek, motion och friluftsliv. Här ska skötseln av skogen präglas av mångformighet och med inriktning för dessa intressen. I bostadsnära skog ska skötseln anpassas efter de boendes behov, i rekreationsskogar efter det rörliga friluftslivets behov. Eftersom den tätortsnära skogen engagerar många bör skötselplaner upprättas. Dessa planer sammanfattar skötselbehovet och kommunens mål med skogen samtidigt som de boendes och allmänhetens intressen och åsikter vägs in. I planen beskrivs målet med respektive område, hur skogen ska föryngras, vilka trädslag eller buskar som är önskade osv. Den tätortsnära skogen som ägs av Borlänge kommun sköts av olika förvaltare. De skogar som i detaljplan är avsatt som naturmark eller parkmark sköts av Borlänge Energi Stadsmiljö och övrig skogsmark sköts av en skogsförvaltare anlitad av Borlänge kommun. Ofta finns ingen naturlig gräns utan det är ett och samma skogsområde. De skogar som har skötselplaner sköts gemensamt och åtgärder utförs i huvudsak av kommunens skogsförvaltare. 5

6 Mål för skogsbruket Den övergripande policyförklaringen ovan är vägledande och de fyra målen nedan är likvärdiga, utan inbördes rangordning. Borlänge kommuns skogsbruk ska bedrivas så att biologisk mångfald främjas Skogsbruket ska vara miljöcertifierat och restriktioner mot vissa skötselmetoder tas fram. I rekreationsskogar förlängs omloppstiden med 20 år i förhållande till normal skogsskötsel Lövandelen i slutavverkningsskogen ska öka till 20 % på lämpliga marker och andelen skog äldre än 140 år ska på sikt uppgå till 5 % av den totala arealen. Restaurering av naturtyper genomförs 10 % av den produktiva skogsmarken ska avsättas som naturreservat och skötas efter särskilt fastställda bestämmelser. Alla nyckelbiotoper och hänsynsområden sparas och omsorgs- och indikatorarter dokumenteras Skötseln av kommunens bostadsnära skogar och rekreationsskogar ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv Skogsbruket ska bedrivas så att tydliga spår av platsens geologiska historia samt spår av gammal hävd eller historia bevaras Skogsbruket ska anpassas till anläggningar för rekreation och friluftsliv Skötseln av bostadsnära skogar ska påverkas av användningsområden som lek, promenader och exkursioner och allmänhetens önskemål beaktas Borlänge kommuns skogsinnehav ska tjäna som markreserv och bytesvaluta vid förvärv av mark för bebyggelse och andra ändamål av allmänt intresse I områden där framtida bebyggelse förväntas ska skogsskötseln i möjligaste mån ta hänsyn till kommande detaljplaner Kommunen ska behålla och aktivt komplettera skogsinnehavet inom områden där översiktsplanen eller kommunala beslut i övrigt föreslår bebyggelse eller annan samhällsutveckling I kommunens markreserv ska finnas ett antal skogsskiften lämpliga som bytesobjekt och förvärv av skog ska i första hand ske när tillfälle ges i de områden där markbyten kan förväntas. Komplettering av kommunens skogsinnehav ska i övrigt främst göras i anslutning till det egna tätortsnära innehavet 6

7 Borlänge kommuns skogsbruk ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt lönsamt sätt och samtidigt utnyttjas som källa till sysselsättning Avverkningsnivån i Borlänge kommuns skogar ska ge en jämn och hög avkastning och skogsuttaget ska under en konjunkturcykel inte överstiga tillväxten Borlänge kommuns skogbruk ska nyttjas för sysselsättning i den utsträckning som det är till nytta för kommunens totala ekonomi med alla intressen invägda Borlänge kommuns skogsbruk ska bedrivas med effektiva och miljövänliga metoder där den bästa tillgängliga tekniken används. Samtliga entreprenörer som arbetar i Borlänge kommuns skogar ska vara miljöcertifierade och inneha Grönt kort I rekreationsskog anpassas avkastningskravet till de förutsättningar som gäller för respektive område 7

8 Enstaka träd eller trädgrupper Träden i Borlänge Borlänge är en relativt ung stad och de äldsta träden planterade kring 1900 då Borlänge växte fram kring industrierna. En del mer långlivade gamla träd från den tiden finns kvar i t ex parker och alléer. För de äldre långlivade träden har livsbetingelserna under årens lopp förändrats. Träd som tidigare stod i parkmark har blivit stadsträd och träd som tidigare stod längs en smal landsväg har fått mindre livsutrymme när vägen breddats. Detta åldrande trädbestånd gör att det idag fälls fler träd än det planteras nya. De träd som har planterats på senare tid har många gånger alldeles för litet livsutrymme. Om vi vill uppnå ett friskt och livskraftigt trädbestånd kan vi inte längre arbeta på samma sätt. Vi måste redan från början ge träden som planteras en rimlig chans att bli gamla och långlivade. Vi behöver ta bättre hand om de träd vi har för att se till att de inte skadas i onödan. Mål för trädbeståndet Borlänge kommuns vision är att bibehålla och skapa ett friskt och livskraftigt trädbestånd genom att skydda, vårda och utveckla stadens träd- och trädmiljöer samt att verka för ett utökat bestånd av träd som en viktig del av stadsplaneringen Ett friskt och livskraftigt trädbestånd Tillräckligt med träd i alla åldrar av varierande art Träden ska skyddas Träden ska planteras med tillräckliga livsbetingelser Träden ska vårdas En viktig del av stadsplaneringen Öka förståelsen för befintliga träds ekonomiska värde Öka det aktiva och medvetna användandet av träd som stadsbyggnadselement Öka intresset för träd Öka användningen av träd som tekniskt hjälpmedel i dagvattenhanteringen 8

9 Källor Skogsbruksplan för Borlänge kommun Trädpolicy Grön plan 2002 Grönstruktur i Borlänge tätort Borlänges miljömål Miljöprogram 2008 Borlänge kommun Borlänge Energi Borlänge Energi Borlänge kommun Läs mer om Borlänges träd och verktygen för måluppfyllnad i Trädpolicy framtagen av Borlänge Energi. Läs mer om Borlänge kommuns arbete med den gröna strukturen i Grön plan 2002 och Borlänge kommuns miljömål. 9

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten,

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten, Förutsättningar Vindenergi Då Höör är en kommun med både slättland, stora sjöar och skogsområden varierar vindförutsättningarna relativt mycket inom kommunen. De bästa vindförutsättningarna i kommunen

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur Låt staden grönska Klimatanpassning genom grönstruktur Grönstruktur sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. Befintlig bebyggelse Blå struktur sjöar, vattendrag,

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Rapport 2012:23 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Boverket januari 2013 Titel: Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplaner

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn MÅLSÄTTNING Klara riksdagens mål om biologisk mångfald i skogen till så låg samhällsekonomisk kostnad

Läs mer

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar MEDDELANDE 4 2007 Fördjupad Utvärdering av Levande skogar Projektägare Göran Enander Projektledare Erik Sollander Styrgrupp Staffan Norin (ordförande) Magnus Fridh Lovisa Hagberg Jan Linder Anna Möller

Läs mer

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag RiR 2010:8 Sveaskog AB och dess uppdrag ISBN 978 91 7086 209 0 RiR 2010:8 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-05-03 Dnr: 33-2008-1415 Riksrevisionen

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-31 KS-2014/955.809 1 (5) HANDLÄGGARE KatarinaPersson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 2 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun INLEDNING Sigtuna kommuns översiktsplan

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

B Y G G A P Å L A N D E T

B Y G G A P Å L A N D E T B Y G G A P Å L A N D E T Bygga på landet Vill du bygga hus på landet? Då vill vi gärna berätta om några regler som gäller, hur din ansökan hanteras och bedöms samt ge råd om saker att tänka på för att

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer