ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2011"

Transkript

1 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR /BE

2 ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet av Rakel. Kvar återstår en del arbete för kommunens övriga förvaltningar, vilket förväntas bli färdigt under första kvartalet år Arbetet med den övergripande kommunala risk- och sårbarhetsanalysen var färdigt vid halvårsskiftet, och kort därefter också förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Under december månad beslutade kommunen att anta dokumenten. Ett av kommunernas övergripande säkerhetsmål har varit att minska antalet bränder i förhållande till tidigare mandatperioder, vilket också har skett. Vi kan även konstatera att det totala antalet insatser under senaste femårsperioden minskat med ca: 11%. Omfattningen på utryckningsverksamheten är jämförbar med förra året, men med den skillnaden att under 2010 drabbades vi av ett antal större skogsbränder, och under 2011 intensifierades aktiviteterna under årets sista månad med bl.a. storbranden på Hägerstad slott, samt ett flertal trafikolyckor. Det förebyggande arbetet har i stort kunnat genomföras enligt uppgjorda planer. Tyvärr försämrade vi våra positioner när det gäller rankningen i MSB/SKL öppna jämförelser Åtvidaberg tillhör fortfarande de 20 säkraste kommunerna, men halkade ner ifrån en 9:e plats till plats 17, medan Valdemarsvik hamnade på plats 149 från att tidigare haft plats 113. Tillsynsarbetet och arbetet inom det systematiska säkerhetsarbetet har genomförts i likande omfattning som tidigare år, medan omständigheter gjort att vi har avvikelser beträffande utbildningsverksamheten. Som en följd av prioritering gällande externa utbildningsuppdrag till näringslivet, har andra grupper fått stå tillbaka. Det har inneburit att det totala antalet utbildade personer minskat något i förhållande till tidigare år. Särskilda utbildningsinsatser har dock genomförts med samtliga deltidsbefäl, och för brandmän när det gäller körkortsbehörighet för tunga fordon/utryckningsförarutbildning. Tyvärr har vi inte lyckats genomföra all planerad utbildningsverksamhet p.g.a. omständigheter vilka vi inte kunnat påverka, såsom tilldelning av utbildningsplatser från centralt håll. Sotningsverksamheten har även den bedrivits i omfattning som tidigare år, och inga påtagliga avvikelser eller bekymmer har inrapporterats. Exempel på andra aktiviteter som genomförts under året är bl.a. deltagande i det regionala samarbetet inom ramen för Riskbild Östergötland, deltagande i utvecklingsarbetet projekt samverkan Östergötland (8 län), införande av tjänsteman i beredskap (TIB), ombyggnadsarbeten av släck-/räddningsfordon, hantering av skriftliga redogörelser in det förbyggande arbetet, iordningställande av ny brandstation (Gryt), deltagande i projekt Styr-el, samt omfattande rekryteringsarbete med tillhörande utbildningsinsatser. Trots omfattande reparationsarbeten på fordon och materiel, eget arbete för att iordningsställa nyinköpt brandbil, inflyttning ny brandstation i Gryt, och merkostnader för Rakelinförandet, ombyggnad f d tvätthall i Åtvidaberg, uppvisar Räddningstjänsten ett tillfredsställande resultat. Den främsta anledningen till detta är goda intäkter för externa utbildningsuppdrag, och att vi inte kunnat genomföra del av planerad utbildningsverksamhet. I Åtvidaberg gör vi ett underskott med -286 tkr. I samband med kommunens beslut om nivåer för investeringar flyttades tidigare beslutade investering i Rakel till driftsbudget, och oplanerade kostnader uppstod beträffande ombyggnadsåtgärder av tvätthall.

3 Beslut togs om att utöver vad som finns budgeterat i driftsbudget får räddningstjänsten använda mer medel, totalt 520 tkr och då avses medel till Rakel (300 tkr) och tvätthall (220 tkr). I Valdemarsvik uppvisar vi ett överskott på 31 tkr. Förväntningarna är stora på verksamhetsåret 2012, utifrån det nya handlingsprogrammet enl. lag om skydd mot olyckor, vilket bl. a innebär att man har för avsikt att, under mandatperioden, prioritera säkerhetsarbetet i anslutning till våra skolor och vårdinrättningar. Kommunen har även att besluta om en ny krisledningsplan enl. Lag om extraordinära händelser Därutöver pågår inom ramen för projekt Riskbild Östergötland ett omfattande regionalt samarbete inom krishanteringsområdet. Beträffande räddningstjänstområdet så följer vi utvecklingen gällande räddningstjänstförbundet Östra Götaland, vilket förmodligen kommer att påverka det regionala samarbetet inom Räddsam-E. Problematiken kring rekryteringen av deltidsbrandmän tycks fortsätta, och vi följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden och står beredda att vid behov vidta lämpliga åtgärder Bho Eklund Räddningschef

4 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION/BEREDSKAP. Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner har en gemensam räddningstjänstorganisation, vilken benämns Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst. I organisationen har under år 2011 ingått följande: En heltidsanställd räddningschef. En heltidsanställd 1:e ställföreträdande räddningschef. Två stycken heltidsanställda ställföreträdande räddningschefer. 1 st räddningsstyrka inom Valdemarsviks kommun, med placering i Valdemarsvik. Totalt 26 st deltidsanställda brandmän. 1 st räddningsstyrka inom Åtvidabergs kommun, med placering i Åtvidaberg. Totalt 26 st deltidsanställda brandmän. Räddningsvärn i Gryt * (Valdemarsviks kommun), samt Falerum och Björsäter (Åtvidabergs kommun). Materieldepåer på Harstena, Torrö, Bokö och Källskär inom Valdemarsviks kommun. Beredskap. Totalt har 13 st personer haft ständig beredskap, fördelade på en räddningsstyrka i Valdemarsvik och en räddningsstyrka i Åtvidaberg (anspänningstid 6 min), samt en räddningschef i beredskap (anspänningstid 90 sek). Räddningschef i beredskap/tib (räddningsledare/insatsledare) Styrkeledare Styrkan i Åtvidaberg Styrkeledare Styrkan i Valdemarsvik Kommunstyrelserna i de båda kommunerna är nämnder för räddningstjänsten, och Byggoch räddningsnämnden i Åtvidaberg samt Myndighetsnämnden i Valdemarsvik ansvarar för vissa myndighetsfrågor. En särskild uppföljningsgrupp finns för den gemensamma organisationen som består av kommunstyrelsernas presidium. Under år 2011 har följande personer ingått i uppföljningsgruppen: Lennart Haraldsson (s) Åtvidaberg Sverre Moum (m) Sören Söderström (c) Anders Carlsson (c) Valdemarsvik Lars Beckman (s) Hans Jonsson (m)

5 RESULTATRÄKNING år 2011 (tkr.). Åtvidaberg Valdemarsvik Drift Verksamhetens intäkter: (budget) (706) (784) (742) (925) (934) (957) Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa verksamhetskostnader: Verksamhetens nettokostnader: (Resultat före kommunbidrag) Årsbudget: Årets resultat: * Anm: * se särskilda beslut, om att överskrida budget (RAKEL 300 tkr., renovering tvätthall 220 tkr) Investeringar. År 2011 Åtvidaberg Valdemarsvik Nettoinvestering: Budget: Budgetavvikelse: 0 31 NYCKELTAL Text Antal utb. Antal utb. Antal utb. Antal insatser (larm) Antal brand- / tillsyner etc Antal insatser (larm) Antal brand-/ tillsyner etc. Antal insatser (larm) Antal tillsyner etc Åtvidaberg Valdemarsvik Hela org Anm: Antalet insatser är i nivå med förra året, men ser man det över en femårsperiod så har insatserna minskat med ca: 11 %. Inom utbildningsområdet gjordes en prioritering till förmån för näringslivet, samtidigt som utbildning inom skolan och omsorgen inte kunnat genomföras enligt plan p.g.a. förvaltningarnas egna planeringar. Tillsyns-/tillståndsärenden följer uppgjorda frister och är i nivå med tidigare år.

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL. Ansvarsområde. Räddningstjänsten skall utifrån ett aktivt riskhanteringsarbete organisera en verksamhet som medverkar till att de som bor och vistas i kommunerna känner trygghet för såväl sitt liv, sin hälsa, för miljön och sin egendom. Utifrån lokala förhållanden skall ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor tillskapas. Detta skall uppnås genom att man med lämpligt anpassade resurser, snabbt och säkert samt effektivt ska kunna ingripa vid olyckor i kommunerna. Genom effektiv samverkan med andra närliggande kommuners räddningstjänster ska även dessa utgöra en resurs att kunna förstärka oss vid större och omfattande räddningsinsatser. Inom ramen för nämnda samverkan ska vi med anpassade resurser kunna ingripa vid förekommande räddningsinsatser i närliggande kommuner. Beslut finns om följande uppdrag för räddningstjänstorganisationen: bedriva operativ räddningstjänst vid olyckshändelser och när överhängande fara för olyckshändelser föreligger, samt hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. bedriva förebyggande arbete och vidta åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder i samarbete med övriga kommunala förvaltningar, utan att andras ansvar inskränks. under höjd beredskap skydda och rädda civilbefolknings liv samt enskild och civil egendom i enlighet med 8 kap. lag om skydd mot olyckor och förordning. biträda kommunledningen i kommunens krishanteringsarbete, samt stödja förvaltningarna. samordna kommunens säkerhetsarbete enligt gällande säkerhetspolicy och riktlinjer. handlägga kommunernas sotningsärenden. handlägga kommunens frågor enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning. I handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor, framgår vilka mål som kommunerna beslutat om för räddningstjänstverksamheten. Därutöver har kommunstyrelserna i verksamhetsplanen beslutat om kompletterande mål vilka bl. a grundar sig på beslut i samband med antagande av budget. Uppföljning av kommunernas säkerhetsmål (enl. LSO, räddningstjänstrelaterade): * Mål 1: Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att lagens intentioner om likvärdigt skydd kan uppfyllas. Bedömning: Uppfyllt. Prestationsmål Bedömningen är att kommunen under året klarat att uppfylla såväl gällande dimensioneringskrav/beredskap samt utbildning/övningsmålsättning för att erhålla god operativ förmåga. * Mål 2: Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Bedömning: Uppfyllt. Prestationsmål I genomförda olycksutredningar för 2011 finns inga uppgifter på annat än att gällande insatstider har kunnat hållas. Det återstår fortfarande en del arbete med insatsplaner för större objekt. är i behov av revidering. * Mål 3: Åtgärder skall vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt utan att andras ansvar inskränks verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Omfattande arbete har lagts ned på rådgivning och information, som ett led i stödet till enskilda och näringsliv i deras systematiska brandskyddsarbete. Tillsynsverksamheten har utförts enligt gällande plan. Samtliga fastighetsägare/nyttjanderättshavare, med krav om att lämna in skriftliga redogörelser enl. LSO, har gjort detta. Redogörelserna har granskats till grund för fortsatt tillsynsarbete.

7 * Mål 4: Antalet bränder i kommunerna och skador till följd av bränder skall minska i förhållande till tidigare mandatperiod. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Antalet bränder har minskat i jämförelse med förra mandatperioden ( ) från ett genomsnitt på 77,0 st/år till 67,0 st/år ( ). (Åtvidaberg från 40,25 st. till 31,25 st, Valdemarsvik från 36,75 st. till 35,75 st.). För år 2011 minskade antalet bränder till att vara totalt 58 st. (Åtvidaberg 30 st. och Valdemarsvik 28 st.). * Mål 5: Den enskilde skall ha kunskap om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas samt kunna ingripa i händelse av brand eller annan olycka. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Omfattande utbildningsverksamhet har bedrivits och 726 st. personer har erhållit anpassad utbildning i brandkunskap. * Mål 6 och 7: Anm. Ansvar åligger annan förvaltning/funktion. * Mål 8: Kommunen skall öka sin förmåga att hantera fredstida störningar, samt arbeta för att minska konsekvenserna därav. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Kommunerna har deltagit i Statens/länsstyrelsens projekt Styr-el, samt projekt Rakel. Utbildning och införande av Rakel har gjorts för räddningstjänsten och krisledningsorganisationerna. Utbildning har även genomförts gällande för POSOM, och kriskommunikation. Räddningstjänsten har på uppdrag av länsstyrelsen deltagit i utvecklingsarbetet samverkan åtta län. Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts till grund för ny krisledningplan. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret har krishanteringsråd bildats i båda kommunerna. I övrigt har vi deltagit i det regionala samverkansarbetet (se riksbild Östergötland), och ERFA-konferens. Fr.o.m. 1/ infördes tjänsteman i beredskap s.k. TIB. Anm: Kommunen beslutade om ett nytt handlingsprogram enl. LSO för mandatperioden under december Målen för verksamhetsåret 2011 går att finna i handlingsprogrammet Uppföljning av övriga mål för Räddningstjänstens enligt verksamhetsplan: * Tillsynsarbete/Tillstånd: Totalt 47 st. tillsyner har genomförts enligt plan (Åtv. 23 st. och V-vik 24 st.). Riktade tillsynsbesök har gjorts beträffande valborgsmässoeldar. 11 st. tillstånd för brandfarlig vara har utfärdats (Åtv. 5 st. och V-vik 6 st.). Granskning har genomförts av inlämnade skriftliga redogörelser (mandatperioden ) till grund för det fortsatta tillsynsarbetet (totalt: 130 st. objekt, Åtv. 69 st. och V-vik.61 st.). * Utbildningsverksamhet: Riktade utbildningsinsatser har i stort genomförts enligt plan, totalt 726 st. En prioritering till förmån för näringslivet gjordes, samtidigt som utbildning inom skolan och omsorgen inte kunnat genomföras enligt plan, p.g.a. förvaltningarnas egna planeringar. Utbildade: Vård/omsorg 248 st. personer, skolan 275 st. personer, näringslivet 93 st. personer. Övriga (Pensionärsföreningar, villaföreningar, etc.) 110 st. personer. Därutöver Öppet Hus i Gryt ca: 50 st. besökare. * Upprätthålla god kvalitet och standard (räddningspersonal): Internutbildning och övning har utförts enligt fastställd plan, 50 tim/individ och år. Därutöver har personal genomgått utbildningen enligt följande: 6 st. kompetensutbildning/räddningsinsats MSB, 1 st. Befälsutbildning MSB, 5 st. har erhållit preparandutbildning lokalt (nyanställda), 24 st. repetitionsutbildning för IVPA-uppdrag, 4 st. utbildning Mc-fyrhjuling, 6 st. förebyggande (2 st. Heta arbeten Norrk., 2 st. kurs Utbildningsstöd Norrk., 2 st. Explosiv vara MSB Revinge). Särskild kompetensutveckling för befäl 14 st.

8 * Underhåll/service: Vi har med egen personal utfört löpande underhåll och service på lokaler, fordon och materiel. Därutöver har särskilda åtgärder utförts enligt följande: Åtv. - Iordningställande/utrustning av nyinköpt räddningsfordon Renovering/omlackeringsarbeten bil Reparation bil 7530, hydraulsystem etc. - Kompletteringsarbeten f d tvätthall.(se extern renovering). V-vik. - Ny brandstation Gryt (inflyttning, utrustning etc.). - Ombyggnad bil Avveckling räddningstjänstkärra (se ombyggnad 7010). - Renovering/omlackeringsarbeten bil * Insatsplanering: Arbetet med insatsplaner för särskilda objekt har nedprioriterats p.g.a. resursbrist. * Olycksutredningar: Samtliga insatser har undersökts enligt nivå 1, och dokumenterats i Insatsprogrammet CORE. 1 st fördjupad olycksutredning har genomförts, Hägerstads slott. Därutöver har tidigare genomförda olycksutredningar ( ) överförts till MSB s erfarenhetsbank. Erfarenhetsåterföring har särskilt delgivits personalen, gällande större insatser (se sommarens skogsbränder, Hägerstads slott). * Sotningsverksamhet: Räddningstjänsten har under året handlagt 12 st. ärenden gällande medgivande att sota sin egen fastighet (4 st. i V-vik och 8 st. i Åtv.). Totalt har 144 st ärenden hanterats sedan den nya lagstiftningen började gälla (84 st. i V-vik och 60 st. i Åtv.). * Kommunernas systematiska säkerhetsarbete: Kommunerna har deltagit i Statens/länsstyrelsens projekt Styr-el, samt projekt Rakel. Utbildning och införande av Rakel har gjorts för räddningstjänsten och krisledningsorganisationerna. Utbildning har även genomförts gällande för POSOM, och kriskommunikation. Räddningstjänsten har på uppdrag av länsstyrelsen deltagit i utvecklingsarbetet samverkan åtta län. Riskoch sårbarhetsanalys har genomförts till grund för ny krisledningsplan och handlingsprogram enl. LSO. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret har krishanteringsråd bildats i båda kommunerna. I övrigt har vi deltagit i det regionala samverkansarbetet (se riksbild Östergötland), och ERFA-konferens etc. Samordningsgruppen för säkerhetsfrågor (respektive kommun, förvaltningarnas risksamordnare) har tillsammans med försäkringsmäklaren sammanträtt 4 gånger under året. Anm: Räddningstjänsten har på begäran av tillsynsmyndigheterna redovisat genomförd verksamhet (detaljerat/nyckeltal) enligt LSO, vilket publiceras i MSB dokument Räddningstjänst i siffror under året. Därutöver särskild redovisning till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, gällande kommunernas krisberedskap enligt LEH/Socialstyrelsen. En särskild verksamhetsberättelse för kommunens arbete inom säkerhetsområdet/krishanteringsarbetet kommer att sammanställas och redovisas under april månad 2012 (på begäran av försäkringsgivarna och länsstyrelsen).

9

10

11

12

13

14

15 VALDEMARSVIKS/ÅTVIDABERGS SOTNINGSDISTRIKT Box VALDEMARSVIK Tommy Samuelsson Tel Valdemarsviks/Åtvidabergs kommun Att: Bho Eklund Räddningsnämnden Verksamhetsberättelse avser år 2011 för Valdemarsvik och Åtvidabergs Sotningsdistrikt Brandskyddskontroller och sotningar har hunnits med som enligt arbetsplaneringen. Fler villaägare använder lokaleldstäder i högre grad än tidigare under vintertid, detta beror med största sannolikhet på höga elpriser. Utbildning av personal har under året varit bl.a. kurs i injustering och optimering av pelletsbrännarinstallationer, IT utbildning och information av nya eldstäder och skorstenskonstruktioner. Uppvärmning med pellets har ca 400 villaägare. Sjukfrånvaron har varit låg under året och några arbetsplatsolyckor har ej förekommit. Kontoret är öppet mellan 7-16 på vardagar, för att vara anträffbara för våra kunder. Ingen personal har slutat under året vilket innebär att vi har tillräckligt med utbildad personal för både brandskyddskontroll och sotning. Valdemarsvik Tommy Samuelsson Skorstensfejarmästare

16

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

Åtvidaberg / Valdemarsviks. Räddningstjänst

Åtvidaberg / Valdemarsviks. Räddningstjänst Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2014 2014-02-27/ BE 2 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. INLEDNING 3 1.1 Verksamhet / uppdrag 3 2. ORGANISATION. 3 2.1

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-24 175 Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS 2016-175 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 2 (22) Innehåll Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018...1 Håbo

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

Delårsrapport 2008. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Delårsrapport 2008. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås Delårsrapport 2008 Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås Innehållsförteckning Förord 3 Direktion 4 Organisation 5-6 Statistik 6-7 Utbildningsverksamhet 8 Förebyggande verksamhet 9 Ekonomi 10-14 Revisionsberättelse

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad Örkelljunga kommun och Lagen om Skydd mot Olyckor Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver att kommunerna ska arbeta med

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (13) Antecknat av Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Närvarande Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eva Kihlkrans Carl Granström Peter Olofsson

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) Uppsala KOMMUN Are^j,e (JO KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2012-09-14 BUN-2012-1125 Barn- och ungdomsnämnden Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Ansvar, samverkan och handling

Ansvar, samverkan och handling Ansvar, samverkan och handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Johan Gert johan.gert@msb.se Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunallårbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunallårbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunallårbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommunalförbundet ska under gemensam ledning hålla en för medlemmarna ömsesidig räddnings~änst samt därtill

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

2016 Verksamhetsplan och budget

2016 Verksamhetsplan och budget Ärende: Verksamhetsplan och budget 2016. Med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2016-2017. Diarienummer: 2015-xxxxxx Beslutad: Direktionen 2015-11-25 XX 2016 Verksamhetsplan och budget Värends

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer