ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2011"

Transkript

1 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR /BE

2 ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet av Rakel. Kvar återstår en del arbete för kommunens övriga förvaltningar, vilket förväntas bli färdigt under första kvartalet år Arbetet med den övergripande kommunala risk- och sårbarhetsanalysen var färdigt vid halvårsskiftet, och kort därefter också förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Under december månad beslutade kommunen att anta dokumenten. Ett av kommunernas övergripande säkerhetsmål har varit att minska antalet bränder i förhållande till tidigare mandatperioder, vilket också har skett. Vi kan även konstatera att det totala antalet insatser under senaste femårsperioden minskat med ca: 11%. Omfattningen på utryckningsverksamheten är jämförbar med förra året, men med den skillnaden att under 2010 drabbades vi av ett antal större skogsbränder, och under 2011 intensifierades aktiviteterna under årets sista månad med bl.a. storbranden på Hägerstad slott, samt ett flertal trafikolyckor. Det förebyggande arbetet har i stort kunnat genomföras enligt uppgjorda planer. Tyvärr försämrade vi våra positioner när det gäller rankningen i MSB/SKL öppna jämförelser Åtvidaberg tillhör fortfarande de 20 säkraste kommunerna, men halkade ner ifrån en 9:e plats till plats 17, medan Valdemarsvik hamnade på plats 149 från att tidigare haft plats 113. Tillsynsarbetet och arbetet inom det systematiska säkerhetsarbetet har genomförts i likande omfattning som tidigare år, medan omständigheter gjort att vi har avvikelser beträffande utbildningsverksamheten. Som en följd av prioritering gällande externa utbildningsuppdrag till näringslivet, har andra grupper fått stå tillbaka. Det har inneburit att det totala antalet utbildade personer minskat något i förhållande till tidigare år. Särskilda utbildningsinsatser har dock genomförts med samtliga deltidsbefäl, och för brandmän när det gäller körkortsbehörighet för tunga fordon/utryckningsförarutbildning. Tyvärr har vi inte lyckats genomföra all planerad utbildningsverksamhet p.g.a. omständigheter vilka vi inte kunnat påverka, såsom tilldelning av utbildningsplatser från centralt håll. Sotningsverksamheten har även den bedrivits i omfattning som tidigare år, och inga påtagliga avvikelser eller bekymmer har inrapporterats. Exempel på andra aktiviteter som genomförts under året är bl.a. deltagande i det regionala samarbetet inom ramen för Riskbild Östergötland, deltagande i utvecklingsarbetet projekt samverkan Östergötland (8 län), införande av tjänsteman i beredskap (TIB), ombyggnadsarbeten av släck-/räddningsfordon, hantering av skriftliga redogörelser in det förbyggande arbetet, iordningställande av ny brandstation (Gryt), deltagande i projekt Styr-el, samt omfattande rekryteringsarbete med tillhörande utbildningsinsatser. Trots omfattande reparationsarbeten på fordon och materiel, eget arbete för att iordningsställa nyinköpt brandbil, inflyttning ny brandstation i Gryt, och merkostnader för Rakelinförandet, ombyggnad f d tvätthall i Åtvidaberg, uppvisar Räddningstjänsten ett tillfredsställande resultat. Den främsta anledningen till detta är goda intäkter för externa utbildningsuppdrag, och att vi inte kunnat genomföra del av planerad utbildningsverksamhet. I Åtvidaberg gör vi ett underskott med -286 tkr. I samband med kommunens beslut om nivåer för investeringar flyttades tidigare beslutade investering i Rakel till driftsbudget, och oplanerade kostnader uppstod beträffande ombyggnadsåtgärder av tvätthall.

3 Beslut togs om att utöver vad som finns budgeterat i driftsbudget får räddningstjänsten använda mer medel, totalt 520 tkr och då avses medel till Rakel (300 tkr) och tvätthall (220 tkr). I Valdemarsvik uppvisar vi ett överskott på 31 tkr. Förväntningarna är stora på verksamhetsåret 2012, utifrån det nya handlingsprogrammet enl. lag om skydd mot olyckor, vilket bl. a innebär att man har för avsikt att, under mandatperioden, prioritera säkerhetsarbetet i anslutning till våra skolor och vårdinrättningar. Kommunen har även att besluta om en ny krisledningsplan enl. Lag om extraordinära händelser Därutöver pågår inom ramen för projekt Riskbild Östergötland ett omfattande regionalt samarbete inom krishanteringsområdet. Beträffande räddningstjänstområdet så följer vi utvecklingen gällande räddningstjänstförbundet Östra Götaland, vilket förmodligen kommer att påverka det regionala samarbetet inom Räddsam-E. Problematiken kring rekryteringen av deltidsbrandmän tycks fortsätta, och vi följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden och står beredda att vid behov vidta lämpliga åtgärder Bho Eklund Räddningschef

4 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION/BEREDSKAP. Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner har en gemensam räddningstjänstorganisation, vilken benämns Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst. I organisationen har under år 2011 ingått följande: En heltidsanställd räddningschef. En heltidsanställd 1:e ställföreträdande räddningschef. Två stycken heltidsanställda ställföreträdande räddningschefer. 1 st räddningsstyrka inom Valdemarsviks kommun, med placering i Valdemarsvik. Totalt 26 st deltidsanställda brandmän. 1 st räddningsstyrka inom Åtvidabergs kommun, med placering i Åtvidaberg. Totalt 26 st deltidsanställda brandmän. Räddningsvärn i Gryt * (Valdemarsviks kommun), samt Falerum och Björsäter (Åtvidabergs kommun). Materieldepåer på Harstena, Torrö, Bokö och Källskär inom Valdemarsviks kommun. Beredskap. Totalt har 13 st personer haft ständig beredskap, fördelade på en räddningsstyrka i Valdemarsvik och en räddningsstyrka i Åtvidaberg (anspänningstid 6 min), samt en räddningschef i beredskap (anspänningstid 90 sek). Räddningschef i beredskap/tib (räddningsledare/insatsledare) Styrkeledare Styrkan i Åtvidaberg Styrkeledare Styrkan i Valdemarsvik Kommunstyrelserna i de båda kommunerna är nämnder för räddningstjänsten, och Byggoch räddningsnämnden i Åtvidaberg samt Myndighetsnämnden i Valdemarsvik ansvarar för vissa myndighetsfrågor. En särskild uppföljningsgrupp finns för den gemensamma organisationen som består av kommunstyrelsernas presidium. Under år 2011 har följande personer ingått i uppföljningsgruppen: Lennart Haraldsson (s) Åtvidaberg Sverre Moum (m) Sören Söderström (c) Anders Carlsson (c) Valdemarsvik Lars Beckman (s) Hans Jonsson (m)

5 RESULTATRÄKNING år 2011 (tkr.). Åtvidaberg Valdemarsvik Drift Verksamhetens intäkter: (budget) (706) (784) (742) (925) (934) (957) Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa verksamhetskostnader: Verksamhetens nettokostnader: (Resultat före kommunbidrag) Årsbudget: Årets resultat: * Anm: * se särskilda beslut, om att överskrida budget (RAKEL 300 tkr., renovering tvätthall 220 tkr) Investeringar. År 2011 Åtvidaberg Valdemarsvik Nettoinvestering: Budget: Budgetavvikelse: 0 31 NYCKELTAL Text Antal utb. Antal utb. Antal utb. Antal insatser (larm) Antal brand- / tillsyner etc Antal insatser (larm) Antal brand-/ tillsyner etc. Antal insatser (larm) Antal tillsyner etc Åtvidaberg Valdemarsvik Hela org Anm: Antalet insatser är i nivå med förra året, men ser man det över en femårsperiod så har insatserna minskat med ca: 11 %. Inom utbildningsområdet gjordes en prioritering till förmån för näringslivet, samtidigt som utbildning inom skolan och omsorgen inte kunnat genomföras enligt plan p.g.a. förvaltningarnas egna planeringar. Tillsyns-/tillståndsärenden följer uppgjorda frister och är i nivå med tidigare år.

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL. Ansvarsområde. Räddningstjänsten skall utifrån ett aktivt riskhanteringsarbete organisera en verksamhet som medverkar till att de som bor och vistas i kommunerna känner trygghet för såväl sitt liv, sin hälsa, för miljön och sin egendom. Utifrån lokala förhållanden skall ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor tillskapas. Detta skall uppnås genom att man med lämpligt anpassade resurser, snabbt och säkert samt effektivt ska kunna ingripa vid olyckor i kommunerna. Genom effektiv samverkan med andra närliggande kommuners räddningstjänster ska även dessa utgöra en resurs att kunna förstärka oss vid större och omfattande räddningsinsatser. Inom ramen för nämnda samverkan ska vi med anpassade resurser kunna ingripa vid förekommande räddningsinsatser i närliggande kommuner. Beslut finns om följande uppdrag för räddningstjänstorganisationen: bedriva operativ räddningstjänst vid olyckshändelser och när överhängande fara för olyckshändelser föreligger, samt hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. bedriva förebyggande arbete och vidta åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder i samarbete med övriga kommunala förvaltningar, utan att andras ansvar inskränks. under höjd beredskap skydda och rädda civilbefolknings liv samt enskild och civil egendom i enlighet med 8 kap. lag om skydd mot olyckor och förordning. biträda kommunledningen i kommunens krishanteringsarbete, samt stödja förvaltningarna. samordna kommunens säkerhetsarbete enligt gällande säkerhetspolicy och riktlinjer. handlägga kommunernas sotningsärenden. handlägga kommunens frågor enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning. I handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor, framgår vilka mål som kommunerna beslutat om för räddningstjänstverksamheten. Därutöver har kommunstyrelserna i verksamhetsplanen beslutat om kompletterande mål vilka bl. a grundar sig på beslut i samband med antagande av budget. Uppföljning av kommunernas säkerhetsmål (enl. LSO, räddningstjänstrelaterade): * Mål 1: Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att lagens intentioner om likvärdigt skydd kan uppfyllas. Bedömning: Uppfyllt. Prestationsmål Bedömningen är att kommunen under året klarat att uppfylla såväl gällande dimensioneringskrav/beredskap samt utbildning/övningsmålsättning för att erhålla god operativ förmåga. * Mål 2: Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Bedömning: Uppfyllt. Prestationsmål I genomförda olycksutredningar för 2011 finns inga uppgifter på annat än att gällande insatstider har kunnat hållas. Det återstår fortfarande en del arbete med insatsplaner för större objekt. är i behov av revidering. * Mål 3: Åtgärder skall vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt utan att andras ansvar inskränks verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Omfattande arbete har lagts ned på rådgivning och information, som ett led i stödet till enskilda och näringsliv i deras systematiska brandskyddsarbete. Tillsynsverksamheten har utförts enligt gällande plan. Samtliga fastighetsägare/nyttjanderättshavare, med krav om att lämna in skriftliga redogörelser enl. LSO, har gjort detta. Redogörelserna har granskats till grund för fortsatt tillsynsarbete.

7 * Mål 4: Antalet bränder i kommunerna och skador till följd av bränder skall minska i förhållande till tidigare mandatperiod. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Antalet bränder har minskat i jämförelse med förra mandatperioden ( ) från ett genomsnitt på 77,0 st/år till 67,0 st/år ( ). (Åtvidaberg från 40,25 st. till 31,25 st, Valdemarsvik från 36,75 st. till 35,75 st.). För år 2011 minskade antalet bränder till att vara totalt 58 st. (Åtvidaberg 30 st. och Valdemarsvik 28 st.). * Mål 5: Den enskilde skall ha kunskap om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas samt kunna ingripa i händelse av brand eller annan olycka. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Omfattande utbildningsverksamhet har bedrivits och 726 st. personer har erhållit anpassad utbildning i brandkunskap. * Mål 6 och 7: Anm. Ansvar åligger annan förvaltning/funktion. * Mål 8: Kommunen skall öka sin förmåga att hantera fredstida störningar, samt arbeta för att minska konsekvenserna därav. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Kommunerna har deltagit i Statens/länsstyrelsens projekt Styr-el, samt projekt Rakel. Utbildning och införande av Rakel har gjorts för räddningstjänsten och krisledningsorganisationerna. Utbildning har även genomförts gällande för POSOM, och kriskommunikation. Räddningstjänsten har på uppdrag av länsstyrelsen deltagit i utvecklingsarbetet samverkan åtta län. Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts till grund för ny krisledningplan. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret har krishanteringsråd bildats i båda kommunerna. I övrigt har vi deltagit i det regionala samverkansarbetet (se riksbild Östergötland), och ERFA-konferens. Fr.o.m. 1/ infördes tjänsteman i beredskap s.k. TIB. Anm: Kommunen beslutade om ett nytt handlingsprogram enl. LSO för mandatperioden under december Målen för verksamhetsåret 2011 går att finna i handlingsprogrammet Uppföljning av övriga mål för Räddningstjänstens enligt verksamhetsplan: * Tillsynsarbete/Tillstånd: Totalt 47 st. tillsyner har genomförts enligt plan (Åtv. 23 st. och V-vik 24 st.). Riktade tillsynsbesök har gjorts beträffande valborgsmässoeldar. 11 st. tillstånd för brandfarlig vara har utfärdats (Åtv. 5 st. och V-vik 6 st.). Granskning har genomförts av inlämnade skriftliga redogörelser (mandatperioden ) till grund för det fortsatta tillsynsarbetet (totalt: 130 st. objekt, Åtv. 69 st. och V-vik.61 st.). * Utbildningsverksamhet: Riktade utbildningsinsatser har i stort genomförts enligt plan, totalt 726 st. En prioritering till förmån för näringslivet gjordes, samtidigt som utbildning inom skolan och omsorgen inte kunnat genomföras enligt plan, p.g.a. förvaltningarnas egna planeringar. Utbildade: Vård/omsorg 248 st. personer, skolan 275 st. personer, näringslivet 93 st. personer. Övriga (Pensionärsföreningar, villaföreningar, etc.) 110 st. personer. Därutöver Öppet Hus i Gryt ca: 50 st. besökare. * Upprätthålla god kvalitet och standard (räddningspersonal): Internutbildning och övning har utförts enligt fastställd plan, 50 tim/individ och år. Därutöver har personal genomgått utbildningen enligt följande: 6 st. kompetensutbildning/räddningsinsats MSB, 1 st. Befälsutbildning MSB, 5 st. har erhållit preparandutbildning lokalt (nyanställda), 24 st. repetitionsutbildning för IVPA-uppdrag, 4 st. utbildning Mc-fyrhjuling, 6 st. förebyggande (2 st. Heta arbeten Norrk., 2 st. kurs Utbildningsstöd Norrk., 2 st. Explosiv vara MSB Revinge). Särskild kompetensutveckling för befäl 14 st.

8 * Underhåll/service: Vi har med egen personal utfört löpande underhåll och service på lokaler, fordon och materiel. Därutöver har särskilda åtgärder utförts enligt följande: Åtv. - Iordningställande/utrustning av nyinköpt räddningsfordon Renovering/omlackeringsarbeten bil Reparation bil 7530, hydraulsystem etc. - Kompletteringsarbeten f d tvätthall.(se extern renovering). V-vik. - Ny brandstation Gryt (inflyttning, utrustning etc.). - Ombyggnad bil Avveckling räddningstjänstkärra (se ombyggnad 7010). - Renovering/omlackeringsarbeten bil * Insatsplanering: Arbetet med insatsplaner för särskilda objekt har nedprioriterats p.g.a. resursbrist. * Olycksutredningar: Samtliga insatser har undersökts enligt nivå 1, och dokumenterats i Insatsprogrammet CORE. 1 st fördjupad olycksutredning har genomförts, Hägerstads slott. Därutöver har tidigare genomförda olycksutredningar ( ) överförts till MSB s erfarenhetsbank. Erfarenhetsåterföring har särskilt delgivits personalen, gällande större insatser (se sommarens skogsbränder, Hägerstads slott). * Sotningsverksamhet: Räddningstjänsten har under året handlagt 12 st. ärenden gällande medgivande att sota sin egen fastighet (4 st. i V-vik och 8 st. i Åtv.). Totalt har 144 st ärenden hanterats sedan den nya lagstiftningen började gälla (84 st. i V-vik och 60 st. i Åtv.). * Kommunernas systematiska säkerhetsarbete: Kommunerna har deltagit i Statens/länsstyrelsens projekt Styr-el, samt projekt Rakel. Utbildning och införande av Rakel har gjorts för räddningstjänsten och krisledningsorganisationerna. Utbildning har även genomförts gällande för POSOM, och kriskommunikation. Räddningstjänsten har på uppdrag av länsstyrelsen deltagit i utvecklingsarbetet samverkan åtta län. Riskoch sårbarhetsanalys har genomförts till grund för ny krisledningsplan och handlingsprogram enl. LSO. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret har krishanteringsråd bildats i båda kommunerna. I övrigt har vi deltagit i det regionala samverkansarbetet (se riksbild Östergötland), och ERFA-konferens etc. Samordningsgruppen för säkerhetsfrågor (respektive kommun, förvaltningarnas risksamordnare) har tillsammans med försäkringsmäklaren sammanträtt 4 gånger under året. Anm: Räddningstjänsten har på begäran av tillsynsmyndigheterna redovisat genomförd verksamhet (detaljerat/nyckeltal) enligt LSO, vilket publiceras i MSB dokument Räddningstjänst i siffror under året. Därutöver särskild redovisning till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, gällande kommunernas krisberedskap enligt LEH/Socialstyrelsen. En särskild verksamhetsberättelse för kommunens arbete inom säkerhetsområdet/krishanteringsarbetet kommer att sammanställas och redovisas under april månad 2012 (på begäran av försäkringsgivarna och länsstyrelsen).

9

10

11

12

13

14

15 VALDEMARSVIKS/ÅTVIDABERGS SOTNINGSDISTRIKT Box VALDEMARSVIK Tommy Samuelsson Tel Valdemarsviks/Åtvidabergs kommun Att: Bho Eklund Räddningsnämnden Verksamhetsberättelse avser år 2011 för Valdemarsvik och Åtvidabergs Sotningsdistrikt Brandskyddskontroller och sotningar har hunnits med som enligt arbetsplaneringen. Fler villaägare använder lokaleldstäder i högre grad än tidigare under vintertid, detta beror med största sannolikhet på höga elpriser. Utbildning av personal har under året varit bl.a. kurs i injustering och optimering av pelletsbrännarinstallationer, IT utbildning och information av nya eldstäder och skorstenskonstruktioner. Uppvärmning med pellets har ca 400 villaägare. Sjukfrånvaron har varit låg under året och några arbetsplatsolyckor har ej förekommit. Kontoret är öppet mellan 7-16 på vardagar, för att vara anträffbara för våra kunder. Ingen personal har slutat under året vilket innebär att vi har tillräckligt med utbildad personal för både brandskyddskontroll och sotning. Valdemarsvik Tommy Samuelsson Skorstensfejarmästare

16

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 29 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 3 Direktion... 4 Handlingsprogram Räddningstjänst... 5-6 Statistik

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Ordföranden om året som gick

Ordföranden om året som gick 22. Årsredovisning 22 Produktion: Susanna Henningsson Foto: Bläck & Co, Susanna Henningsson Tryck: Davidsons Tryckeri 2 Ordföranden om året som gick 22 var ett bra år för Värends Räddningstjänst, såväl

Läs mer

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006...3 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation 2006...5 Operativ

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer