ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2011"

Transkript

1 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR /BE

2 ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet av Rakel. Kvar återstår en del arbete för kommunens övriga förvaltningar, vilket förväntas bli färdigt under första kvartalet år Arbetet med den övergripande kommunala risk- och sårbarhetsanalysen var färdigt vid halvårsskiftet, och kort därefter också förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Under december månad beslutade kommunen att anta dokumenten. Ett av kommunernas övergripande säkerhetsmål har varit att minska antalet bränder i förhållande till tidigare mandatperioder, vilket också har skett. Vi kan även konstatera att det totala antalet insatser under senaste femårsperioden minskat med ca: 11%. Omfattningen på utryckningsverksamheten är jämförbar med förra året, men med den skillnaden att under 2010 drabbades vi av ett antal större skogsbränder, och under 2011 intensifierades aktiviteterna under årets sista månad med bl.a. storbranden på Hägerstad slott, samt ett flertal trafikolyckor. Det förebyggande arbetet har i stort kunnat genomföras enligt uppgjorda planer. Tyvärr försämrade vi våra positioner när det gäller rankningen i MSB/SKL öppna jämförelser Åtvidaberg tillhör fortfarande de 20 säkraste kommunerna, men halkade ner ifrån en 9:e plats till plats 17, medan Valdemarsvik hamnade på plats 149 från att tidigare haft plats 113. Tillsynsarbetet och arbetet inom det systematiska säkerhetsarbetet har genomförts i likande omfattning som tidigare år, medan omständigheter gjort att vi har avvikelser beträffande utbildningsverksamheten. Som en följd av prioritering gällande externa utbildningsuppdrag till näringslivet, har andra grupper fått stå tillbaka. Det har inneburit att det totala antalet utbildade personer minskat något i förhållande till tidigare år. Särskilda utbildningsinsatser har dock genomförts med samtliga deltidsbefäl, och för brandmän när det gäller körkortsbehörighet för tunga fordon/utryckningsförarutbildning. Tyvärr har vi inte lyckats genomföra all planerad utbildningsverksamhet p.g.a. omständigheter vilka vi inte kunnat påverka, såsom tilldelning av utbildningsplatser från centralt håll. Sotningsverksamheten har även den bedrivits i omfattning som tidigare år, och inga påtagliga avvikelser eller bekymmer har inrapporterats. Exempel på andra aktiviteter som genomförts under året är bl.a. deltagande i det regionala samarbetet inom ramen för Riskbild Östergötland, deltagande i utvecklingsarbetet projekt samverkan Östergötland (8 län), införande av tjänsteman i beredskap (TIB), ombyggnadsarbeten av släck-/räddningsfordon, hantering av skriftliga redogörelser in det förbyggande arbetet, iordningställande av ny brandstation (Gryt), deltagande i projekt Styr-el, samt omfattande rekryteringsarbete med tillhörande utbildningsinsatser. Trots omfattande reparationsarbeten på fordon och materiel, eget arbete för att iordningsställa nyinköpt brandbil, inflyttning ny brandstation i Gryt, och merkostnader för Rakelinförandet, ombyggnad f d tvätthall i Åtvidaberg, uppvisar Räddningstjänsten ett tillfredsställande resultat. Den främsta anledningen till detta är goda intäkter för externa utbildningsuppdrag, och att vi inte kunnat genomföra del av planerad utbildningsverksamhet. I Åtvidaberg gör vi ett underskott med -286 tkr. I samband med kommunens beslut om nivåer för investeringar flyttades tidigare beslutade investering i Rakel till driftsbudget, och oplanerade kostnader uppstod beträffande ombyggnadsåtgärder av tvätthall.

3 Beslut togs om att utöver vad som finns budgeterat i driftsbudget får räddningstjänsten använda mer medel, totalt 520 tkr och då avses medel till Rakel (300 tkr) och tvätthall (220 tkr). I Valdemarsvik uppvisar vi ett överskott på 31 tkr. Förväntningarna är stora på verksamhetsåret 2012, utifrån det nya handlingsprogrammet enl. lag om skydd mot olyckor, vilket bl. a innebär att man har för avsikt att, under mandatperioden, prioritera säkerhetsarbetet i anslutning till våra skolor och vårdinrättningar. Kommunen har även att besluta om en ny krisledningsplan enl. Lag om extraordinära händelser Därutöver pågår inom ramen för projekt Riskbild Östergötland ett omfattande regionalt samarbete inom krishanteringsområdet. Beträffande räddningstjänstområdet så följer vi utvecklingen gällande räddningstjänstförbundet Östra Götaland, vilket förmodligen kommer att påverka det regionala samarbetet inom Räddsam-E. Problematiken kring rekryteringen av deltidsbrandmän tycks fortsätta, och vi följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden och står beredda att vid behov vidta lämpliga åtgärder Bho Eklund Räddningschef

4 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION/BEREDSKAP. Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner har en gemensam räddningstjänstorganisation, vilken benämns Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst. I organisationen har under år 2011 ingått följande: En heltidsanställd räddningschef. En heltidsanställd 1:e ställföreträdande räddningschef. Två stycken heltidsanställda ställföreträdande räddningschefer. 1 st räddningsstyrka inom Valdemarsviks kommun, med placering i Valdemarsvik. Totalt 26 st deltidsanställda brandmän. 1 st räddningsstyrka inom Åtvidabergs kommun, med placering i Åtvidaberg. Totalt 26 st deltidsanställda brandmän. Räddningsvärn i Gryt * (Valdemarsviks kommun), samt Falerum och Björsäter (Åtvidabergs kommun). Materieldepåer på Harstena, Torrö, Bokö och Källskär inom Valdemarsviks kommun. Beredskap. Totalt har 13 st personer haft ständig beredskap, fördelade på en räddningsstyrka i Valdemarsvik och en räddningsstyrka i Åtvidaberg (anspänningstid 6 min), samt en räddningschef i beredskap (anspänningstid 90 sek). Räddningschef i beredskap/tib (räddningsledare/insatsledare) Styrkeledare Styrkan i Åtvidaberg Styrkeledare Styrkan i Valdemarsvik Kommunstyrelserna i de båda kommunerna är nämnder för räddningstjänsten, och Byggoch räddningsnämnden i Åtvidaberg samt Myndighetsnämnden i Valdemarsvik ansvarar för vissa myndighetsfrågor. En särskild uppföljningsgrupp finns för den gemensamma organisationen som består av kommunstyrelsernas presidium. Under år 2011 har följande personer ingått i uppföljningsgruppen: Lennart Haraldsson (s) Åtvidaberg Sverre Moum (m) Sören Söderström (c) Anders Carlsson (c) Valdemarsvik Lars Beckman (s) Hans Jonsson (m)

5 RESULTATRÄKNING år 2011 (tkr.). Åtvidaberg Valdemarsvik Drift Verksamhetens intäkter: (budget) (706) (784) (742) (925) (934) (957) Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa verksamhetskostnader: Verksamhetens nettokostnader: (Resultat före kommunbidrag) Årsbudget: Årets resultat: * Anm: * se särskilda beslut, om att överskrida budget (RAKEL 300 tkr., renovering tvätthall 220 tkr) Investeringar. År 2011 Åtvidaberg Valdemarsvik Nettoinvestering: Budget: Budgetavvikelse: 0 31 NYCKELTAL Text Antal utb. Antal utb. Antal utb. Antal insatser (larm) Antal brand- / tillsyner etc Antal insatser (larm) Antal brand-/ tillsyner etc. Antal insatser (larm) Antal tillsyner etc Åtvidaberg Valdemarsvik Hela org Anm: Antalet insatser är i nivå med förra året, men ser man det över en femårsperiod så har insatserna minskat med ca: 11 %. Inom utbildningsområdet gjordes en prioritering till förmån för näringslivet, samtidigt som utbildning inom skolan och omsorgen inte kunnat genomföras enligt plan p.g.a. förvaltningarnas egna planeringar. Tillsyns-/tillståndsärenden följer uppgjorda frister och är i nivå med tidigare år.

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL. Ansvarsområde. Räddningstjänsten skall utifrån ett aktivt riskhanteringsarbete organisera en verksamhet som medverkar till att de som bor och vistas i kommunerna känner trygghet för såväl sitt liv, sin hälsa, för miljön och sin egendom. Utifrån lokala förhållanden skall ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor tillskapas. Detta skall uppnås genom att man med lämpligt anpassade resurser, snabbt och säkert samt effektivt ska kunna ingripa vid olyckor i kommunerna. Genom effektiv samverkan med andra närliggande kommuners räddningstjänster ska även dessa utgöra en resurs att kunna förstärka oss vid större och omfattande räddningsinsatser. Inom ramen för nämnda samverkan ska vi med anpassade resurser kunna ingripa vid förekommande räddningsinsatser i närliggande kommuner. Beslut finns om följande uppdrag för räddningstjänstorganisationen: bedriva operativ räddningstjänst vid olyckshändelser och när överhängande fara för olyckshändelser föreligger, samt hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. bedriva förebyggande arbete och vidta åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder i samarbete med övriga kommunala förvaltningar, utan att andras ansvar inskränks. under höjd beredskap skydda och rädda civilbefolknings liv samt enskild och civil egendom i enlighet med 8 kap. lag om skydd mot olyckor och förordning. biträda kommunledningen i kommunens krishanteringsarbete, samt stödja förvaltningarna. samordna kommunens säkerhetsarbete enligt gällande säkerhetspolicy och riktlinjer. handlägga kommunernas sotningsärenden. handlägga kommunens frågor enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning. I handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor, framgår vilka mål som kommunerna beslutat om för räddningstjänstverksamheten. Därutöver har kommunstyrelserna i verksamhetsplanen beslutat om kompletterande mål vilka bl. a grundar sig på beslut i samband med antagande av budget. Uppföljning av kommunernas säkerhetsmål (enl. LSO, räddningstjänstrelaterade): * Mål 1: Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att lagens intentioner om likvärdigt skydd kan uppfyllas. Bedömning: Uppfyllt. Prestationsmål Bedömningen är att kommunen under året klarat att uppfylla såväl gällande dimensioneringskrav/beredskap samt utbildning/övningsmålsättning för att erhålla god operativ förmåga. * Mål 2: Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Bedömning: Uppfyllt. Prestationsmål I genomförda olycksutredningar för 2011 finns inga uppgifter på annat än att gällande insatstider har kunnat hållas. Det återstår fortfarande en del arbete med insatsplaner för större objekt. är i behov av revidering. * Mål 3: Åtgärder skall vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt utan att andras ansvar inskränks verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Omfattande arbete har lagts ned på rådgivning och information, som ett led i stödet till enskilda och näringsliv i deras systematiska brandskyddsarbete. Tillsynsverksamheten har utförts enligt gällande plan. Samtliga fastighetsägare/nyttjanderättshavare, med krav om att lämna in skriftliga redogörelser enl. LSO, har gjort detta. Redogörelserna har granskats till grund för fortsatt tillsynsarbete.

7 * Mål 4: Antalet bränder i kommunerna och skador till följd av bränder skall minska i förhållande till tidigare mandatperiod. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Antalet bränder har minskat i jämförelse med förra mandatperioden ( ) från ett genomsnitt på 77,0 st/år till 67,0 st/år ( ). (Åtvidaberg från 40,25 st. till 31,25 st, Valdemarsvik från 36,75 st. till 35,75 st.). För år 2011 minskade antalet bränder till att vara totalt 58 st. (Åtvidaberg 30 st. och Valdemarsvik 28 st.). * Mål 5: Den enskilde skall ha kunskap om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas samt kunna ingripa i händelse av brand eller annan olycka. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Omfattande utbildningsverksamhet har bedrivits och 726 st. personer har erhållit anpassad utbildning i brandkunskap. * Mål 6 och 7: Anm. Ansvar åligger annan förvaltning/funktion. * Mål 8: Kommunen skall öka sin förmåga att hantera fredstida störningar, samt arbeta för att minska konsekvenserna därav. Bedömning: uppfyllt. Prestationsmål Kommunerna har deltagit i Statens/länsstyrelsens projekt Styr-el, samt projekt Rakel. Utbildning och införande av Rakel har gjorts för räddningstjänsten och krisledningsorganisationerna. Utbildning har även genomförts gällande för POSOM, och kriskommunikation. Räddningstjänsten har på uppdrag av länsstyrelsen deltagit i utvecklingsarbetet samverkan åtta län. Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts till grund för ny krisledningplan. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret har krishanteringsråd bildats i båda kommunerna. I övrigt har vi deltagit i det regionala samverkansarbetet (se riksbild Östergötland), och ERFA-konferens. Fr.o.m. 1/ infördes tjänsteman i beredskap s.k. TIB. Anm: Kommunen beslutade om ett nytt handlingsprogram enl. LSO för mandatperioden under december Målen för verksamhetsåret 2011 går att finna i handlingsprogrammet Uppföljning av övriga mål för Räddningstjänstens enligt verksamhetsplan: * Tillsynsarbete/Tillstånd: Totalt 47 st. tillsyner har genomförts enligt plan (Åtv. 23 st. och V-vik 24 st.). Riktade tillsynsbesök har gjorts beträffande valborgsmässoeldar. 11 st. tillstånd för brandfarlig vara har utfärdats (Åtv. 5 st. och V-vik 6 st.). Granskning har genomförts av inlämnade skriftliga redogörelser (mandatperioden ) till grund för det fortsatta tillsynsarbetet (totalt: 130 st. objekt, Åtv. 69 st. och V-vik.61 st.). * Utbildningsverksamhet: Riktade utbildningsinsatser har i stort genomförts enligt plan, totalt 726 st. En prioritering till förmån för näringslivet gjordes, samtidigt som utbildning inom skolan och omsorgen inte kunnat genomföras enligt plan, p.g.a. förvaltningarnas egna planeringar. Utbildade: Vård/omsorg 248 st. personer, skolan 275 st. personer, näringslivet 93 st. personer. Övriga (Pensionärsföreningar, villaföreningar, etc.) 110 st. personer. Därutöver Öppet Hus i Gryt ca: 50 st. besökare. * Upprätthålla god kvalitet och standard (räddningspersonal): Internutbildning och övning har utförts enligt fastställd plan, 50 tim/individ och år. Därutöver har personal genomgått utbildningen enligt följande: 6 st. kompetensutbildning/räddningsinsats MSB, 1 st. Befälsutbildning MSB, 5 st. har erhållit preparandutbildning lokalt (nyanställda), 24 st. repetitionsutbildning för IVPA-uppdrag, 4 st. utbildning Mc-fyrhjuling, 6 st. förebyggande (2 st. Heta arbeten Norrk., 2 st. kurs Utbildningsstöd Norrk., 2 st. Explosiv vara MSB Revinge). Särskild kompetensutveckling för befäl 14 st.

8 * Underhåll/service: Vi har med egen personal utfört löpande underhåll och service på lokaler, fordon och materiel. Därutöver har särskilda åtgärder utförts enligt följande: Åtv. - Iordningställande/utrustning av nyinköpt räddningsfordon Renovering/omlackeringsarbeten bil Reparation bil 7530, hydraulsystem etc. - Kompletteringsarbeten f d tvätthall.(se extern renovering). V-vik. - Ny brandstation Gryt (inflyttning, utrustning etc.). - Ombyggnad bil Avveckling räddningstjänstkärra (se ombyggnad 7010). - Renovering/omlackeringsarbeten bil * Insatsplanering: Arbetet med insatsplaner för särskilda objekt har nedprioriterats p.g.a. resursbrist. * Olycksutredningar: Samtliga insatser har undersökts enligt nivå 1, och dokumenterats i Insatsprogrammet CORE. 1 st fördjupad olycksutredning har genomförts, Hägerstads slott. Därutöver har tidigare genomförda olycksutredningar ( ) överförts till MSB s erfarenhetsbank. Erfarenhetsåterföring har särskilt delgivits personalen, gällande större insatser (se sommarens skogsbränder, Hägerstads slott). * Sotningsverksamhet: Räddningstjänsten har under året handlagt 12 st. ärenden gällande medgivande att sota sin egen fastighet (4 st. i V-vik och 8 st. i Åtv.). Totalt har 144 st ärenden hanterats sedan den nya lagstiftningen började gälla (84 st. i V-vik och 60 st. i Åtv.). * Kommunernas systematiska säkerhetsarbete: Kommunerna har deltagit i Statens/länsstyrelsens projekt Styr-el, samt projekt Rakel. Utbildning och införande av Rakel har gjorts för räddningstjänsten och krisledningsorganisationerna. Utbildning har även genomförts gällande för POSOM, och kriskommunikation. Räddningstjänsten har på uppdrag av länsstyrelsen deltagit i utvecklingsarbetet samverkan åtta län. Riskoch sårbarhetsanalys har genomförts till grund för ny krisledningsplan och handlingsprogram enl. LSO. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret har krishanteringsråd bildats i båda kommunerna. I övrigt har vi deltagit i det regionala samverkansarbetet (se riksbild Östergötland), och ERFA-konferens etc. Samordningsgruppen för säkerhetsfrågor (respektive kommun, förvaltningarnas risksamordnare) har tillsammans med försäkringsmäklaren sammanträtt 4 gånger under året. Anm: Räddningstjänsten har på begäran av tillsynsmyndigheterna redovisat genomförd verksamhet (detaljerat/nyckeltal) enligt LSO, vilket publiceras i MSB dokument Räddningstjänst i siffror under året. Därutöver särskild redovisning till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, gällande kommunernas krisberedskap enligt LEH/Socialstyrelsen. En särskild verksamhetsberättelse för kommunens arbete inom säkerhetsområdet/krishanteringsarbetet kommer att sammanställas och redovisas under april månad 2012 (på begäran av försäkringsgivarna och länsstyrelsen).

9

10

11

12

13

14

15 VALDEMARSVIKS/ÅTVIDABERGS SOTNINGSDISTRIKT Box VALDEMARSVIK Tommy Samuelsson Tel Valdemarsviks/Åtvidabergs kommun Att: Bho Eklund Räddningsnämnden Verksamhetsberättelse avser år 2011 för Valdemarsvik och Åtvidabergs Sotningsdistrikt Brandskyddskontroller och sotningar har hunnits med som enligt arbetsplaneringen. Fler villaägare använder lokaleldstäder i högre grad än tidigare under vintertid, detta beror med största sannolikhet på höga elpriser. Utbildning av personal har under året varit bl.a. kurs i injustering och optimering av pelletsbrännarinstallationer, IT utbildning och information av nya eldstäder och skorstenskonstruktioner. Uppvärmning med pellets har ca 400 villaägare. Sjukfrånvaron har varit låg under året och några arbetsplatsolyckor har ej förekommit. Kontoret är öppet mellan 7-16 på vardagar, för att vara anträffbara för våra kunder. Ingen personal har slutat under året vilket innebär att vi har tillräckligt med utbildad personal för både brandskyddskontroll och sotning. Valdemarsvik Tommy Samuelsson Skorstensfejarmästare

16

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1) Revisionsrapport Granskning av det olycksförebyggande arbetet Nerikes Brandkår, 2008 2008-04 21 Ref R Wallin (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Avgränsning, metod... 4 3.1.1

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY

Verksamhetsplan 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY 2011-2013 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA HEBY RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA- HEBY 3 (28) 2011-2013 PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning 2003 Räddningsverket, Karlstad Tillsynsenheten ISBN 91-7253-202-5 Beställningsnummer I99-103/03 2003 års utgåva Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 1 Inledning... 3 2 Bakgrund och syfte... 4 3 mets avgränsningar... 5 4 Beskrivning av Strömstads kommun... 5 5 Målsättning...

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde Bestämmelser om avgifter inom Räddningstjänstens Verksamhetsområde Antagen av KF 2001-09-18 / BE. Senast reviderad, Rev.2009-04-21/BE. Innehållsförteckning 1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Mandatperioden 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Kommunalt säkerhetsarbete... 4 Begränsningar...

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion 201-02-27 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen 201-2014 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser

Läs mer

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Björn Myrberg Ekonomi-och planeringsdirektör 2014-11-12 Gynnsamt läge för utveckling Ny mandatperiod Justerad överenskommelse

Läs mer

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14 Handlingsprogram LSO 2014 Beslutad: 2014-02-14 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 3 Operativ organisation 4 PROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-5 Förebyggande verksamhet...6 Utbildningsverksamheten 7-8 Övrigt under perioden..8 Direktionen..9 Organisation

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Förvaltningschef: Gottlieb Granberg (M) Anders Nyberg Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor 1 Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18 241 Dnr 66/08.179 Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor Bakgrund I propositionen (2002/03:119) till Lag om skydd mot olyckor, LSO, (SFS

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014-05-15 RMB 2014-07 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN Innehåll 1 Bakgrund 2 Medlemmar 3 Namn och säte 4 Uppdrag och ändamål 5 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Kommunal räddningstjänst 2001

Kommunal räddningstjänst 2001 Kommunal räddningstjänst 2001 - en lägesredovisning Räddningsverkets kontaktperson: Jan-Erik Gustavsson, Tillsynsenheten, tel 054-13 52 18 2 Innehållsförteckning Inledning...5 Underlag för lägesredovisningen...6

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Effektiva räddningsinsatser

Effektiva räddningsinsatser Start våren 2013 Mål Projektet skall bidra till utveckling och effektivisering före, under och efter en räddningsinsats. Resultat Redovisas 201501015 Effektiv räddningsinsats Bryta olycksförloppet Olyckan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete För en säkrare och tryggare kommun Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

W:\RÖS2001\Handlingsprogram RÖS\Handlingsprogram 2011-2014\Handlingsprogram 2011-2014 RÖS SLUTLIG-version 111207.docSparat: 2011-12-15 Utskrivet:

W:\RÖS2001\Handlingsprogram RÖS\Handlingsprogram 2011-2014\Handlingsprogram 2011-2014 RÖS SLUTLIG-version 111207.docSparat: 2011-12-15 Utskrivet: Handlingsprogrammet antaget av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom beslut i D 120 den 16 december 2011 Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 8 Styrande lagar... 8 Nationella

Läs mer

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014 Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida:

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30 16.30 Beslutande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), kl 13.30 14.35 19 del av 22, kl 15.05 16.30

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd Sotning och brandskydd Innehåll 3 Grundläggande information 5 Tidsintervaller för sotning 6 Tidsintervaller för brandskyddskontroll 7 Frågor och svar 8 Kontakta oss Räddningstjänsten Falköping Tidaholm

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll... 2 Vem bestämmer om sotningen?... 2 Sotning och brandskyddskontroll... 2 Sotning... 2 Imkanaler... 3 Brandskyddskontroll... 3 Brandvarnare

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

Anpassning till lag om skydd mot olyckor

Anpassning till lag om skydd mot olyckor Revisionsrapport Anpassning till lag om skydd mot olyckor Motala kommun April 2010 Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Innehållsföreteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Inledning...3

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Innehåll

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer