ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING EL- OCH TELESYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM"

Transkript

1 MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: Antal sidor: 18

2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6 63 ELKRAFTSYSTEM 8 CENTRALUTRUSTNINGAR 8 63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM FHB NÖDBELYSNINGSSYSTEM TELESYSTEM CBE INBROTTSLARMSYSTEM 15 SMB ELUTTAG 18

3 3(18) INLEDNING Denna utrednings- och kostnadshandling behandlar de eltekniska systemen i Ålands sjöfartsmuseum. Handlingen är uppbyggd så att man får en överblick av befintligt installerade elsystem. Utöver detta beskrivs kort elsystem som föreslås installeras för att säkerställa och förbättra den elektriska installationen i byggnaden. Med tanke på kommande tillbyggnad är de nya förslagen sådana som kan nyttjas av båda byggnadsdelarna, den äldre och tillbyggnaden. Handlingen innehåller följande; - Allmän del som beskriver byggnaden. - Beskriver åtgärder eller komplettering av elsystemen. - Beskriver nya komfortabla elsystem i byggnaden. - Kostnader under varje enskild post.

4 4(18) A ALLMÄN BESKRIVNING A01 Byggnadsobjekt och placering Ålands Sjöfartsmuseum är beläget i Mariehamn på Åland. A02 Beskrivning av byggnadsobjekt Byggnaden är färdigställd under 1950-talet. Byggnaden innehåller fyra plan, fördelade på utställning, restaurang, trapphus och administrativa utrymmen. Byggnaden utgör totalt ca 1950m2 fördelade på fyra plan. Huvudkroppen är fördelad på tre plan. Trapphuset som fungerar som avdelare till de olika våningarna innehåller ett fjärde plan med administrativa utrymmen. Bevarade föremål Föremålen i byggnaden är hämtade från den åländska sjöfarten som uppstod i samhället under 1920-talet. Flera av de bevarade föremålen, fotografier och dokument är gamla och känsliga för främst varierande värme och påverkan av skadlig belysning. Vid el-projektering av både den äldre delen och den tilltänkte nybyggnaden som kommer i direkt anslutning, skall beaktas att elsystem som genererar värme ej placeras i direkt anslutning till föremålen eller att skadlig belysning riktas direkt mot föremålen.

5 5(18) B UTREDNINGSUPPDRAG B01 Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Ålands Landskapsregering. Kostnadsutredningen är beställd för att utreda hur stor kostnad en el-entreprenad i den äldre byggnadsdelen utgör. B02 Kostnadskalkyl Kostnadskalkylerna i denna handling är framtagna och beräknade så att det beaktar den tillbyggnad som senare tillkommer. De el-system som är valda i kalkylen beaktar tillbyggnaden och kan utvidgas eller kompletteras i ett senare skede. B03 Befintliga installationer Allmänt Byggnaden innehåller elsystem som installerats under 1950-talet. Dessa betraktas idag som sådana att dom inte uppfyller kraven på person-, sak- och brandskada. Byggnaden har senare kompletterats, renoverats eller gjort om för att uppfylla det krav som elsäkerhetslagen ställer. Trots kompletteringar som gjorts uppfyller ej alla el-system de krav som ställs idag på elsäkerhet. Byggnadens huvudcentral och gruppcentraler är delvis förnyade. Det har också tillkommit eller kompletterats med följande system, signal- och säkerhetsbelysning, automatiskts brandlarm, inbrottslarm och kodlås. Restaurangköket på våning III har renoverats under och beaktas ej i denna handling. Delar av elsystemen, främst till armaturer, är så pass föråldrade att de kräver nya anslutningar, anslutna till skyddsskiljetransformatorer. B04 Kopiering I denna handling har ej beaktats avgifter för kopiering av projekterings-, arbetsoch relationshandlingar. Arvoden för framtida projektering och /eller kontrollantuppdrag har ej heller beaktats i handlingen.

6 6(18) 6 EL- OCH TELESYSTEM Inledning Nedan följer kortare beskrivningar och hänvisningar gällande befintliga el-system i byggnaden och hur det skall ändras för att uppfylla dagens krav. Denna handling upptar sådana elsystemen som är i behov av sanering samt elsystem som är framtagna för att höja komforten i byggnaden. Med tilläggs elsystem avses sådana elsystem som ökar och möjliggör en enklare hantering av komforten i byggnaden. Den underlättar för personal och möjliggör användning av teknik samt kan leda till en behagligare användning, t.ex. under temporära utställningar. Med elsystem som är i behov av sanering avses sådana åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa elsäkerheten i byggnaden. Allmänt På grund av byggnadens ålder (1950) förekommer det föråldrade installationer som idag inte kan anses uppfylla el-säkerhetslagen om driftsäker anläggning. Byggnaden är glest planerad, elektriskt, och innehåller väldigt få el-punkter. Risken för uttjänt material är stor vilket medför att risken för brand-, person- eller sakskada är väldigt överhängande. De gruppledningar som ursprungligen är installerade och fortfarande i användning utgör en stor risk för ovan nämnda skador. Gruppledningar från ursprung är uppbyggda med en pappersisolering som ej kan betraktas som säker idag. Skador på dessa gruppledningar kan förorsaka kortslutningar, gnistbildning eller uppkomst av ljusbågar, vilket kan leda till brand i byggnaden. Personskyddet kan ej heller garanteras med denna typ av ledningar. Källaren innehåller föråldrad och ursprunglig teknik som kan leda till brandfara. Undercentraler, vitvaror och material anses vara i så pass dåligt skick att sak-, person-, eller brandfara kan uppstå.

7 7(18) Två-ledarsystem Utöver föråldrat material är delar av installationen, uppbyggd med ett tvåledarsystem. Detta skall vid sanering bytas till ett treledarsystem för att uppfylla dagens krav alternativt anslutas till skyddsskiljetransformatorer. Arkitektoniskt framtagna armaturer Byggherren önskar att behålla de armaturer som är arkitektoniskt framtagna till byggnaden. Dessa är konstruerade och anslutna till ett tvåledarsystem. Kravet idag är att all utrustning skall inneha ett treledarsystem alternativt vara anslutet till skyddsskiljetranformatorer. Kablering till dessa armaturer skall därför saneras, bytas ut mot nytt tvåledarsystem med Reka saneringskabel samt kopplas till skyddsskiljning. Enligt uppgift från elsäkerhetsverket, är skyddsskiljning en enkel men också nödvändig metod för att säkra person- och brandrisk.

8 8(18) 63 ELKRAFTSYSTEM Allmänt installationsförfarande Elsystemen är tänkta att i stort förläggas så som de är förlagda idag, för att inbespara kostnader. Hela fastigheten innehåller båda påputs- och infällda elanläggningar. Från ursprunget installerade apparater är infällda emedan senare kompletterande installationer är påputs förlagda. På detta vis kan man utnyttja tidigare förlagda och infällda förläggningar. De listningar som gjorts i byggnaden på senare tid kan till stora delar utnyttjas för kompletterande förläggning. CENTRALUTRUSTNINGAR Huvudcentral Befintlig huvudcentral i byggnaden kvarstår så som enhet. Centralen är delvis omgjord, senast år Huvudcentralen är uppbyggd enligt ett 4-ledarsystem. Principen TN-C har använts. Denna huvudcentral kommer att kvarstå, men efter att tillbyggnaden färdig ställts kommer den att underordnas till undercentral för den äldre byggnadsdelen. Då uppkommer också behovet att göra om den till en TN-S-central. Dagens huvudcentral fungerar också som stigarledningscentral i byggnaden. Alla utgående stigarledare i byggnaden utgår från denna.

9 9(18) Gruppcentral Det finns 2st centraler i byggnaden där insatser så som dvärgbrytare, reläer och skruvsatser bör förnyas. I trapphus finns en mindre gruppcentral där centralens säkringar bör bytas med tanke på säkringarnas ålder. Huvudbrytaren servas genom att spänna åt skruvarna. Total kostnad för byte av ovan nämnda åtgärder: Pris = 970,00Euro Priset inkluderar arbete och material. Gruppcentral, Ventilation På yttertak skall en ventilationsanläggning installeras och komplettera den äldre. ventilationen i byggnaden. För denna krävs en ny central, stigarledning från HC samt installation av belysning, uttag och kraftuttag i utrymmet. Till detta krävs sanering av äldre el-utrustningar i källarens pannrum samt förnyelse av materiel Total kostnad för byte, sanering, material och arbete. Pris = 5400,00Euro Priset inkluderar arbete och material. Reläskåp, musei-entre Vid museets entre finns ett reläskåp Reläskåp1 för styrning av belysning. Skåpet består av föråldrade mellanreläer vars kondition ej kan bestämmas. För att säkra driften av belysning i utställningshallen är det nödvändigt med byte av reläer. Total kostnad för byte, sanering, material och arbete. Pris = 1850,00Euro Priset inkluderar arbete och material.

10 10(18) 63.F Belysningssystem och ljussystem Belysning inomhus Allmänt Generellt gäller att armaturer utförda med E27-sockel skall förses med energi sparlampor. Total kostnad för byte och material. Pris = 1190,00Euro Arkitektarmaturer Byggnaden är försedd med arkitektoniskt framtagna armaturer. Armaturerna skall kvarstå i byggnaden. Armaturerna är original och utförda med ett tvåledarsystem. Dessa armaturer är kopplade till det ursprungliga tvåledar systemet som är i direkt behov av sanering. Risken för brand-, person- och/eller sakskada är överhängande stor. Saneringen kräver nytt treledarsystem. Armaturerna är dock så utformade att det inte kan ersättas med ett treledarsystem p.g.a. att intagen är för trånga. Gruppledningarna till dessa armaturer skall förnyas, som tvåledarsystem, men förläggas bakom en skyddsskiljetransformator. Skyddsskiljetransformatorer förläggs i gruppcentrals närhet i ventilerade kapslingar av metall. Totalt är behovet sex stycken skyddsskiljetransformatorer, fördelade på plan III, två stycken och plan I-II 4stycken. Total kostnad för skyddsskiljetransformatorer, kapslingar och material. Pris = 6500,00Euro Total kostnad för nya ledare, montering, listning och sanering. Pris = 12400,00Euro

11 11(18) Utställningshall, belysning på elskena Utställningshallen är till stor del bestyckad med armaturer på 3~skena. I ett senare skede har flertalet av dessa belysningar förnyats. Skenorna innehåller dock flertalet i original utförda armaturer. Dessa skall ersättas med samma armatur som tillkommit på senare tid, Fagerhult Art. Total kostnad för byte, montering och material. Pris = 4500,00Euro Priset inkluderar arbete och material. Utställningshall, belysning i och på montrar Utställningshallen består av ett flertal montrar, både belysta och icke belysta. I de montrar som har lysrör skall armaturerna bytas ut till mindre energisnåla lysrörsarmaturer. De montrar som idag är belysta kan bör bytas till mindre energisnåla lösningar. Detta medför byte av lysrörsarmatur. Dagens 1x35W lysrör byts till 1X28W T5 lysrör, vars verkningsgrad är bättre. Mindre energiåtgång men högre belysningseffekt. Det nya lysrören innehåller HF-don för behagligare belysning. Byte av lysrören kräver sanering av de äldre och montering av de nya. Total kostnad för byte av lysrörsarmaturer. Pris = 5365,00Euro Priset inkluderar arbete och material. Belysning utomhus Belysning utomhus berörs inte i denna handling.

12 12(18) 63.FHB Nödbelysningssystem Hela nuvarande byggnad bör förses med ett nytt nödbelysningssystem. Nuvarande system är endast till delar godkänt och uppfyller inte de krav som ställs på signaloch säkerhetsbelysning idag. Utrymningsvägarna uppfyller ej kraven om 1lux samt att utrymningsvägarna är undermåligt markerade. Med tanke på kommande tillbyggnad föreslås en Neptolux centralenhet. Denna kan byggas ut till att innehålla 254 punkter kopplad till centralenheten. För den äldre delen av byggnaden räcker cirka 130punkter som belastar centralen. Resterande kan användas för att komplettera tillbyggnaden. Kostnaderna inbegriper besiktning och godkännande av berörd brandmyndighet. Platsutrustning, Nödbelysning 1st Nödbelysningscentral Neptolux 254 Transformator PVS-222/35 Ackumulator CT7 1st Manöverpanel Neptolux KLG 37st Signalbelysningar 84st Säkerhetsbelysningar Ledning KLMA2x0,8+0,8 Total kostnad för ovanstående leverans av utrustning, material, arbete och besiktning är beräknat till ; Pris = 33900,00Euro 1. Priset inkluderar besiktning, material och arbete. 2. Genom att låta tillbyggnaden ta kostnaden för central utrustning, besiktning och arbete för uppförande av centralinstallation kan priset reduceras med ca = 3800,00 Euro.

13 13(18) 64 TELESYSTEM 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmssystemautomatiska brandlarmsystem Allmänt Det befintliga brandlarmssystemet i byggnaden är upprättat dels under 90-talet och dels under början av 2000-talet. Restaurangköket med närliggande administrativa rum är installerat under år Dessa, senare installerade detektorer, kan behållas och behöver ej åtgärdas. Det går att koppla in dem som en egen konventionell slinga i en uppdaterad och nyinstallerad brandlarmscentral. Befintligt brandlarm i byggnaden utgör ett fullgott skydd men bör i samband med tillbyggnaden förnyas så att båda huskroppar får en och samma brandlarmscentral. Dagens automatiska brandlarmssystem projekteras adresserbart. Detta medför att varje detektor har en given adress så att det vid larm går snabbare att lokalisera uppkomsten till brand. Speciellt i utställningshallen rekommenderas detta med tanke på museets samling av äldre föremål. De finns alternativa lösningar för att fördela kostnaderna. Exempel enligt nedan; Kostnader Alt.1 ) Avser komplett installation i den äldre byggnadsdelen. Brandlarmcentral Prodex 500/2A + 8K. Prodexkit + MUP/SWE Manöverpanel Prodex Akku-Box Kabel+battkit Utomhus larmdon Detektorer och larmdon Besiktning + dokumentation + Orienteringsritningar Arbetskostnader Totalpris för komplett brandlarm 20000,00Euro

14 14(18) Kostnader Alt.2 ) Avser byte av detektorer i äldre byggnadsdel. Central- och kringutrustning faller på tillbyggnaden. Detektorer i restaurangkök bibehålls och kopplas som konventionell slinga till ny central. Summers inomhus Rökdetektorer DM-detektorer Dokumentation + Orienteringsritningar Arbetskostnader Totalpris för byte av detektorer 14500,00Euro

15 15(18) 64.CBE Inbrottslarmsystem Allmänt Det befintliga inbrottslarmet i byggnaden utgör ett fullgott skydd. Centralenheten är dock föråldrad och i samband med tillbyggnaden rekommenderas att denna uppdateras till en senare modell. Befintlig central är en HHL-32/70. Förslag på byte vore en HHL-32+ med uppdaterad programvara som minskar antalet fellarm samt visar på en säkrare drift. Centralenheten är utbyggbar till 32 punkter. Det betyder att till centralen kan 32 detektorer kopplas, vilket är tillräckligt för båda byggandskroppar. Det finns även möjlighet att använda denna central för att bygga ut andra säkerhetssystem. Kostnader Alt.1 ) Avser komplett installation i den äldre byggnadsdelen. Centralenhet HHL-32+ Ackumulatorenhet Manöverpanel Dataprogram 8st detektorer Ledning MHS5x2x0,5 Besiktning + dokumentation Arbetskostnader Totalpris för komplett inbrottslarm 9500,00Euro

16 16(18) 64.EB Telefonsystem Allmänt Det befintliga telefonnätet i byggnaden är ursprungligt och föråldrat. Telenätet nyttjas idag för datatrafik. Telenätet i byggnaden kan kvarstå men för att effektivisera och modernisera telenätet rekommenderas att man i detta skede förbereder med en enklare uppbyggnad av samkörd data- och telenätstrafik. Se prisförslag under Datakommunikationssystem

17 17(18) 64.ED Datakommunikationssystem 64.EDB Lokala datanätssystem Allmänt Datanätverket i byggnaden är obefintligt. Datatrafik transporteras genom telenätet. Datanät Förslag på uppbyggnad av samkörd data- och telenätstrafik Genom att i kansliet förlägga en korskopplingspanel fås möjlighet att både förenkla, säkra upp och anpassa möjligheterna till datatrafik i byggnaden. Lösningen möjliggör användandet av teknik i utställningshallen samt även möjligheten att i samband med tillbyggnaden koppla in ett moderniserat datanätverk. Ett nytt datanätverk möjliggör en säkrare och snabbare drift av datatrafik. Kostnader 1st 24-portars switch 1st Server (fr. IT-avdelningen) 1st Router/modem 16st Datauttag 2xRJ45 Cat6 Ledning 2xCat6 U/FTP Material Arbete Totalpris för data- och telenätstrafik = 11500,00Euro

18 18(18) SMB SMB.1 SMB.11 ELUTTAG Vägguttag Vägguttag Allmänt Uttag i byggnaden behöver ej åtgärdas. Utställningshallen med närliggande administrativa utrymmen behöver dock kompletteras för en komfortablare användning av el- och belysning. Från redan befintliga uttag i byggnaden kan skarvningar göras till fler uttag. Det rekommenderas dock att grupperna förnyas med tanke på den belastning som kan uppstå i uttagsgrupperna. Totalt sett skulle 12st uttag komplettera främst utställningshallen. Uttagens belastning fördelas på de 3 reservsäkringar som finns tillgängliga i gruppcentralen. Total kostnad för komplettering av uttag. Pris = 1740,00Euro Priset inkluderar arbete och material.

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 OBS! Detta dokument anger de regler som gäller vid utgivningen 2001-01-01. Regelverket uppdateras regelbundet genom tolkningar och/eller kompletteringar.

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET Trygghet för din verksamhet VI VET ALLA, HUR FARLIG OCH ÖDESDIGER EN BRAND PÅ EN ARBETSPLATS KAN BLI. DÄRFÖR KRÄVER LAGEN ATT DU VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR LÅS OCH LARM Antaget av kommunstyrelsen 2006-11-30 306

Läs mer

Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB Landskrona Energi AB BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION FÖR COLO 3 1(10) Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 3 SERVERHALL OCH BYGGNATION - BILAGA A1... 4 4 KRAFTFÖRSÖRJNINGS UPPBYGGNAD

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer