dblue Teknisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dblue Teknisk information"

Transkript

1 2014 dblue Teknisk information

2 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 18 Sid 23 Sid 24 Sid 25 dblue systemets fördelar. dblue-rörens uppbyggnad tre skikt. POLIclamp den akustiska rörklammern. Buller från avloppssystem Buller i vardagen. Ljudnivåmätning dblue ljuddämpande system Tillämpningsområde. Godkännanden. Standarder. Rättesnören för konstruktion. Kapning av rör. Installation av dblue-systemet. dbluesystemet Teknisk katalog. dbluesystemets märkning. Emballage, förvaring och transport. Brandsäkerhet i byggnader. Sid 27 Sid 29 Skydd mot brandspridning / brandtätning. dbluesystemets beständighet mot kemikalier. Anteckningar. 2

3 dblue modernt system för avlopp Fördelar: 19dB KG High Hög degree ljudisolering of noisei reduction röret inside the pipe Low weight Låg of vikt elements Mekanisk Mechanical motståndskraft resistancemot toyttre external påverkan factors Motstår Resistance kemiska to chemical tillsatser additives i avloppsvattnet in waste water Motstår Resistance temperaturförändringar to temperature change PP-50 Totally Återvinningsbart recyclable <-10 o C Low Slät coefficient insida of wall roughness Kan Assembly installeras possible vid attemperaturer temperatures under below -10C o C No Inga waste avlagringar or limestone från avloppsvattnet incrustation eller av kalk Low degree Låg of överföring vibration transmission av vibrationer between mellan elements rördelarna 95 o C Resistance Motstår höga to high temperaturer temperature of flowing waste water Full Kompatibelt dimensional med compliance befintliga with systems the existing dimensioner systems dblue 33

4 dblue -systemets uppbyggnad Materialsammansättning Modernaste tillverkningsmetod tillämpas för dblue-systemets treskiktade PP-MD-rör (modifierad polypropylen) Metoden medför att avloppsvatten strömmar förbi tre olika skikt, dvs. fysiska material, vilket avsevärt reducerar buller och motverkar påverkan av vätskans höga temperatur och sammansättning liksom motstår påverkan av yttre faktorer. De tre skikten i dblue-systemet har dblue-rör tillverkning var för sig en speciell uppgift. Inre skiktet material PP-POLIcomp [i] färg [ljusgrå] motstår hög temperatur +90 C [+95 C] motstår kemikalier slät yta Mellersta skiktet material PP-MD Polycomp [m] förstyvning med mineraler färg [vit] ljudisolering Yttre skiktet material PP-POLIcomp [e] färg [blå] hög motståndskraft mot slag [ ] motstår vädrets påverkan [ ] slät yta 4

5 POLIclamp den akustiska rörklammern För att tillgodose den beskrivna reduceringen av akustisk överföringen och vidarebefordran av vibrationer från POLIphonsystemet har en serie akustisk rörklammer, POLIclamp, tagits fram. Speciellt utformad och försedd med inlägg av gummi som säkerställer fasthållning samtidigt som de akustiska egenskaperna bibehålls. De vibrationsdämpande inläggen är placerade på tre ställen längs klammerns insida. Klammerns aktiva omkrets är efter öppning asymmetrisk vilket underlättar att hålla röret vertikalt innan det placerats i klammern. Klammer för 4 rördimensioner: Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 160 Fästanordning. Eliminerar den akustiska förbindelsen mellan röret och byggnaden. Låsning av klammern Akustiska inlägg Undertrycker vibrationer mellan systemets delar Tre anliggningsytor mot röret Speciell utformning av de ljudisolerande ytorna ANMÄRKNING: POLIclamp akustiska rörklammer användes tillsammans med dblue rör och delar under prov på bullerreducering i rörledningen. Proven utfördes på Institutet för Byggnadsforskning i Fraunhofer, Tyskland. Användande av en annan typ av rörklammer vid installation av ett dblue-system resulterar i andra värden än de certifierade.

6 Buller från avloppssystem Varje föremål i rörelse alstrar ljudvågor i form av övertryck eller undertryck. Dessa ljudvågor fortplantas genom den omgivande luften. Två typer av ljudvågor alstras i ett avloppssystem: Luftburet buller Uppstår när avloppsvattnet rinner genom röret. Ett ljuddämpat avloppssystem reducerar överföringen av bullret till den omgivande luften. Detta åstadkommes med en speciell materialsammansättning med mineraler, tre skikt i rörväggen, samt noggrannhet vid tillverkning och installation. Stomburet buller Kommer från rör och delar samt från systemets infästning. Ljudet alstras inne i röret som beskrivits ovan och får rören att vibrera (akustisk resonans). Vibrationerna fortplantas genom systemets fästpunkter till byggnaden och hörs i omkringliggande rum i form av ett irriterande buller. Störningen kan reduceras genom noggrann konstruktion av infästningarna så att överföringen av den akustiska resonansen blir så liten som möjligt. Vibrationer och akustisk förbindelse Bild 4 6 Flerfaldiga tester utfördes i Aliaxis R&D-laboratorier för att verifiera ovanstående påståenden. Testerna påvisade punkterna där den största akustiska resonansen genereras i rörväggen (se Fig. 6). Dessa punkter är jämntfördeladelängsröretsamtvidförgreningardärytterligarevibrationer genereras. Testerna visade också att typ och placering av fästanordningar liksom systemets utformning och material är de viktigaste faktorerna vidreduceringavljudnivåernafrånettavloppssystem.nästauppdrag var utvecklingen av en testutrustning för mätning av vibrationer genom fästanordningen (Bild 4). Samtidigt med dblue-systemets struktur testades POLIclamp (klammern konstruerades speciellt för det ljuddämpande avloppssystemet). Huvudmålet med arbetet i laboratoriet och med prototypen var att utveckla ett rörsystem, komponenter och fästanordningarmedlägreviktochtjocklekirörväggenändetraditionellaljuddämpandesystemenmedstörstamöjligareduceringavbullretisystemets insida och fortplantningen till omgivningen. Fig 6

7 I det ljuddämpande, treskiktiga systemet placeras olika material i ljudets fortplantningsväg vilket delvis absorberar ljudvågorna och delvis reflekterar dem tillbaks in i röret, därigenom minskas fortplantningen till omgivningen. Ju högre byggnaden är desto mer ökar den akustiska resonansen mot vattenflödet och den omgivande byggnaden (se Fig. 7). Byggnadselement som utsätts för vibrationerna vidarebefordrar dem till närliggande rum i form av ljudvågor. Med POLIphon-systemet och POLIclamp kan detta fenomen reduceras till ett minimum (se Fig. 8). Tillåtna ljudnivåer i angränsande rum (ett vardagsrum, en sjuksal, sovrum eller ett hotellrum) anges i nationella bestämmelser för byggnader. 19dB Fig 7 Begränsning av ljudets fortplantning tre skikt i rörväggen speciell kemisk sammansättning Förhindrande av akustisk vibration mellan rör och delar perfekt passning Eliminering av akustisk förbindelse speciellt sortiment POLIclamp Fig 8 ProvförreduceringavljudfrånavloppssystemsomutförtsavInstitutet för Byggnadsforskning i Fraunhofer, Tyskland, påvisar en ljudnivå av 20 db för dblue. 7

8 Buller i vardagen Det kan vara värt att jämföra POLIphon-systemets ljudreducering och dämpning av de akustiska vibrationerna med bullret som dagligen omger oss. Enligt prov av den ljuddämpande egenskapen som utförts på Institutet för Byggnadsforskning i Fraunhofer, Tyskland i enlighet med EN uppvisade dblue-systemet en ljudnivå av endast 20 db. Diagrammet nedan jämför nivån 20 db med bullret i vår dagliga miljö. Diagrammet visar även enskilda ljudnivåer och dessas inverkan på människans hälsa. Buller i omgivningen EVERYDAY NOISE - hälsovådligt - nervutmattning, trötthet, sömnsvårigheter 19dB - irriterande buller, hämmar koncentrationen dblue samtal Tvättmaskin Kontor Stöldlarm i fordon (Bullerkällor) Fig 10 Det mänskliga örat kan uppfatta inte bara svaga ljud men även tåla mycket starkt buller. Som visas i diagrammet är skillnaden mellan ljudnivåerna från ett POLIphon-system och ett samtal 10 db. Den lägsta ljudnivå som människans öra kan uppfatta är 3 db. Detta innebär att en ökning av ljudnivån med 10 db upp fattas av örat som avsevärd och uppenbar, och skillnaden övergår senare till ett irriterande buller. Vid fastställande av för byggnadsindustrin godtagbara ljudnivåer inomhus förutsätts att minsta reducering av ljudnivån för en förbättring av rummets akustik och som kan uppfattas av örat är 5 db. 8

9 Ljudnivåmätning dblue Prov och mätningar av buller från det ljuddämpande POLIphon-systemet utfördes i enlighet med den europeiska normen EN Mätning i laboratorium av buller från installationer för avloppsvatten. Ljudnivåmätning Skissen nedan visar arrangemanget för mätningen och utförandet. Provuppställningen, dimensioner och komponenttyper är angivna i normen. Som provmedium användes vatten vilket infördes på våning TF(f) och bortskaffades på våning C. Akustiska mätningar utfördes i rummen MR(b) och MR(f), och de minst fördelaktiga villkoren användes för jämförelsen med andra avloppssystem och andra bullerkällor. uppmätt flöde i avloppssystemet Q = 4 l/s (största, oftast förekommande flöde) rörledningens diameter DN=110 mm (största, oftast förekommande diameter) mätvärdet taget på undre våningen i rum MR(b) markerat med röd färg i skissen; säkerhetsnormerna anger och kräver lägsta ljudnivåerna i detta utrymme (till rörledningen angränsande utrymme) provvägg, sandstenstegel, vikt 220 kg/m2 (den lättaste typ av vägg på vilken ett avloppssystem kan installeras inomhus). Q=4 l/s MR(b) Ø no 200 ~ 1000 ~ 1300 Q=4 l/s Ø no MÄRKNING: TF - övervåning GF - bottenvåning MR - mätutrymme Fig I nedanstående diagram sammanställs och åskådliggörs ljudmätningen på POLIphon-systemet, utförd under de minst fördelaktiga villkoren. Diagrammet visar en jämförelse av de högsta uppmätta ljudnivåerna under identiska förhållanden för tre olika avloppssystem av olika material db C dblue PP-HT Castiron Gjutjärn 9

10 Tillämpningsområde dblue hygieniskt säker, tyst uppsamling och transport av avloppsvatten. Badrum tvättställ toaletter bad/dusch Kök diskbänk diskutrustningar hög temperatur +90 C [+ 95 C] Övrigt tvättstugor tvättrum allmänna utrymmen 10

11 Tekniska godkännanden & miljöcertifikat KIWA/ SWEDCERT SCB 0973 dblue ljuddämpade avloppssystem från 40 mm till 160 mm P-BA 160/2006e Bestämmande av de akustiska egenskaperna för avloppssystem bestående av dblue plaströr monterade med rörklammer POLIclamp i laboratorium SKZ 71858/06 Första typprov av flerskiktiga rör, tillverkade av PP/PP-mineral PP och rördelar tillverkade av PP-mineral för avloppsändamål, inomhustillämpning för B och BD byggnader och markförläggning under byggnader SUNDA HUS, Högsta klass A dblue rör och delar tillverkade av (PP) för ljuddämpade avloppssystem DEUTSCHES INSTITUT FüR BAUTECHNIKZ dblue treskiktade rör och delar tillverkade av PP-mineralfylld: från DN40 till DN 160 Byggvarubedömningen, Klass Accepteras dblue ljuddämpade avloppssystem från 40 mm till 160 mm C V/AO dblue ljuddämpade avloppssystem från 40 mm till 160 mm dblue

12 Standarder I egenskap av ett säkert, hållbart och höggradigt ljuddämpat avloppssystem uppfyller dblue kraven i ett antal kvalitets- och säkerhetsstandarder. EN EN 1451 EN EN 1411 Plaströrsystem Plastics piping systems Plaströr for for soil för soil avlopp and waste (låg discharge (low and high temperature) och within hög the temperatur) the building structure. inomhus Polypropylene Rör och (PP). rördelar Specifications av PP. for for pipes, fittings andthe the system. Plaströrsystem Plastics piping Termoplaströr and ducting systems. Slag- Thermoplastics pipes. Determinationofof resistance to to provning external blows Trappstegsmetoden. by bythe the staircase method. EN EN EN EN Mätning Labolatory i laboratorium measurement av of of buller noise från from installationer waste water för avloppsvatten. installations. Fire Brandteknisk classificationof klassificering of constructionav products byggprodukter and building och byggnadselement. elements. DIN 4102 EN EN 1055 Antändningsförmåga Fire behaviour of of building för byggprodukter materials och and byggnadselement. buiding components. Plastics Plaströrsystem piping systems. Rör Thermoplastics och rördelar av piping systems plast for för for soil avlopp soil andinomhus waste discharge Provningsmetod inside buildings. Test Test methodfor for resistance för beständighet to to elevated mot temperature temperaturväxlingar cycling. vid förhöjd temperatur. EN EN 1054 EN EN 681 Plastics Plaströrsystem piping systems. Rör Thermoplastics och rördelar av piping systemsfor for soil soil and waste termoplast för avlopp inomhus discharge. Provning Test Test methodfor for airtightnessofof joints. av fogars lufttäthet. Elastomeric Tätningsringar seals. Material Materialkrav requirementsfor for pipe joint seals usedinin water and för tätningsringar till vatten- och drainage applications. avloppsinstallationer. 12

13 Installation dblue-system förberedelse och installation 1. Genomgång i vägg eller tak och fördelning av rörklammer Fördelningen av rörklammer är en avgörande faktor som måste beaktas vid konstruktion och installation av systemet. Avstånden anges i skissen. Detalj A visar det korrekta utförandet för genomgång i vägg eller tak. akustisk isolering - acoustic insulation - moisture insulation 2. Klammer För att erhålla goda akustiska egenskaper bör POLIphonsystemet installeras med de speciellt framtagna akustiska klammer. POLIclamp en speciellt konstruerad rörklammer Avsnitt: POLIclamp Den akustiska rörklammern, sidan 5). mortar Fyllning filling med cement dblue rörklammer av stål äravseddförrördiametrarnaø125ochø160meddess höga vikt. Detalj A dblue

14 3. Dragning av anslutningsledningar inomhus Anslutningsledningar till stamledningen har normalt en diameter av Ø110, Ø125 eller Ø160 mm och dras i tak eller stam. Dessa bör fästas med akustisk rörklammer av stål med gummiinlägg. Avstånden mellan klamrarna skall vara 10 x d. 4. Stabiliserande sektioner Vid en rörlängd av upp till 10 m skall en riktningsändring utföras med 2 x 45 krökar. L 5. Offset-sektion I byggnader med mer än 7 våningar (med takhöjden 2580 mm) skall en offset-sektion installeras. Detta bromsar det fallande vattnets hastighet och sänker därmed dess energiinnehåll. 14

15 Kapning av rör Mät rörsektionens längd innan röret kapas, och ha i åtanke att rörets muff inte ingår i den uppmätta längden då den är en del av anslutningen. Kapa röret med en rörskärare eller en fintandad såg. Tillse att vinkeln är 90 mot rörets längdriktning. En annan åtgärd för att underlätta anslutningen är att fasa av rörändans kanter. Detta görs med en vanlig rörfas. 15 o dblue

16 Installation av dblue Vid anslutning till en rördel eller muff på en annan rörlängd skall röret pressas in till botten av den anslutande komponenten och en markering göras längs komponentens kant. Röret skall dras tillbaka 10 mm, så att inte expansion skadar röret. OBSERVERA! Innan anslutningen görs skall rörets ända och packningen i muffen infettas för att underlätta hylsans införing i muffen. 16

17 Placera så röret eller förgreningen/kröken i klammern och stäng och lås rörklammern med en skruvdragare alt skruvmejsel. 17

18 dblue -systemets identifiering dblue-systemets märkning utgörs av data som består av: 1. TEKNISK IDENTIFIERING (1) materialtyp (2) överensstämmelse med dimensioner (3) diameter / väggtjocklek (4) tålighet för låga temperaturer (5) brandskyddsklass (6) information om internationella tekniska godkännanden 2. PRODUKTIDENTIFIERING (7) dag / månad / år för tillverkning (8) tidpunkt / skift nr. / tillverkningslinje nr. (9) säkerhetsgrad vid användning i byggnadsarbete information om återvinning (11) tillverkarens data Den ovan visade identifieringen säkerställer full kontroll över dblue-systemets höga kvalitet. dblue systemet finns även i varumärket POLIPHON dblue 23

19 Emballage, förvaring och transport För att underlätta transport och förvaring är alla rör och delar av längder upp till 0,5 m emballerade i pappkartonger. Rör längre än 0,5 m är buntade på pallar. Ytterligare detaljer om pappkartongernas typer och storlekar lämnas i katalogdelen. För att undvika skador på dblue-systemets komponenter får dessa inte transporteras lösa tillsammans med annat byggnadsmaterial. Rören får inte transporteras i horisontalt läge. Kasta aldrig, drag eller böj rör och delar under urlastning vid lager och byggplatser. Pallat gods är balanserat för lyftning med kran och gaffeltruck. Rören skall förvaras liggande på jämn yta och kan staplas upp till 1,5 meters höjd. Samtliga produkter måste skyddas från solljus. Förvaringstiden utomhus bör inte överstiga 12 månader. max Pappkartongernalevereraspåeuropallar(800x1200mm) med upp till mm höjd. Dimensioner för dblue-systemets pappkartonger. 2424

20 Brandsäkerhet i byggnader Skydd mot brandspridning Brandsäkerhet i byggnader. Skydd mot brand i byggnader och enskilda rum utgör en viktig del av planeringen där varje detalj kräver speciell uppmärksamhet. Om brand utbryter sprids den mycket snabbt och utnyttjar varje tillgänglig väg för att tränga in i angränsande rum, särskilt rummen ovanför det där branden utbröt. Icke klammade rör kan bidraga till eldens spridning, gaser bildas till följd av hettan, och brinnande plastmassa kan rinna ner till våningarna under eldhärden. Rätt valt skyddsmaterial för rör och delar liksom spridningsskydd och tätningar med lämpliga brandskyddsklasser säkerställer att installationen godkänns, och att byggnaden blir säker att använda. Brandskyddsklassificering för byggnadsmaterial. Standarden EN Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement stadgar om riktlinjer för brandskyddsklassificering av alla byggprodukter. Enligt den ovan nämnda standarden EN har POLIphon-systemet klassificerats som E, och enlig DIN 4120 som B-2. Båda standarderna beskriver det i POLIphon-systemet använda tillverkningsmaterialet som varande av normal antändlighet/icke giftigt (motstår eld under kort tid utan att inverka på eldens spridning). Brandmotstånd för genomföringar. Standarden anger kraven för brandskydd vid genomföringar i tak och väggar. Skyddens funktion är att effektivt stoppa brand och rök från att tränga genom rörledningen. Brandskydd Vi rekommenderar användning av brandmanschett/packning brandspridningsskydd vid installation av POLIphon ljuddämpade avloppssystem. Brandskyddsklassen för denna produkt har bestämts till E I 60 min. En brandmotståndsklass (tid i minuter) anger hur länge en brandvägg och en genomföring bibehåller belastningskapacitet, brandtäthet och isolering och utgör den kortaste tid som erfordras för att påbörja ett räddningsuppdrag, utrymning och för brandkåren att anlända till platsen. Det skall också påpekas att en brandtätning skyddar båda sidor av väggen/taket samtidigt som den stöder röret i genomföringen. I de flesta andra tätningssystem krävs två tätningar och montering från genomföringens båda sidor. dblue 25

21 Så här fungerar brandstrypare Brandspridningsskyddets konstruktion. Brandstrypare består av brandmassa som sväller när det utsätts för temperatur över 140 C. När temperaturen vid brand stigit till omkring 140 C sväller massan och fyller genomföringen helt. Härigenom hindras eld och rök från att tränga in i angränsande utrymme. Montering av brandstrypare. Exempel på placering i olika genomföringar. Brandstrypare eller annan åtgärd skall användas vid rörgenomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar POLIph

22 dblue beständighet mot kemikaler Kunskap om plasters beständighet mot kemikalier baseras på långvariga laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Nedanstående utvärderingar kan tjäna som en första indikering vid användning av dblue-tillämpningar för vätsketransport inklusive transport vid höga temperaturer. POLIphonsystemet är i själva verket avsett att transportera avloppsvatten med ph-värden från 2 (syra) till 12 (alkali) vilket ofta är fallet med hushåll. Vätskan som skall transporteras skall dock alltid analyseras. Förklaringar: S - tillfredsställande L - begränsad NS - otillfredsställande Sat.sol - Mättad vattenlösning, beredd vid 20 C Sol - Vattenlösning med en högre koncentration än 10% med inte mättad Temperatur C Kemikalie eller produkt Koncentration 20 C 60 C 100 C Aceton 100% S S - Akrylennitril 100% S - - Allylalkohol 100% S s - Ammoniak, torr gas 100% S - - Ammoniak, vattenhaltig Sat.sol S s - Ammoniak, vätska 100% S - - Ammoniumacetat Sat.sol S s - Ammoniumklorid Sat.sol S s - Ammoniumnitrat Sat.sol S s S Ammoniumsulfat Sat.sol S s s Anilin 100% S s - Bensen 100% L NS NS Bensoesyra Sat.sol S s - Borax Sol S s - Borsyra Sat.sol s - - Brom, vätska 100% NS NS NS Butan, gas 100% S - - Butanol 100% s L L Butylsyra 100% L NS NS Citronsyra Sat.sol s S S Cyclohexanon 100% NS NS Dextrin Sol s - Dikloretylen (A och B) 100% L - - Diklormetan 100% L NS - Etanolamin 100% S - - Etylalkohol Upp till 95% S S S Etylenglykol 100% s S s Etyleter 100% s L - Fenol 90% - - Formaldehyd 40% s - - Gasolin, bensin (oljebaserat kolväte) NS NS NS Glycerin 100% s S S Glykolsyra 30% s - - Havsvatten S S Hexan 100% s L - Isättiksyra >96% S L NS POLIphon 27 POLIphon 27

23 Temperatur C Kemikalie eller produkt Koncentration 20 C 60 C 100 C Kalciumkarbonat Sat.sol S S Kalciumnitrat Sat.sol s S - Kaliumbromat Up to 10% S - Kaliumcyanid Sol - - Kaliumdikromat Sat.sol S S kaliumhexacyanoferrat Sat.sol S - Kaliumhydroxid Up to 50% S S Kaliumklorat Sat.sol S - Kaliumnitrat Sat.sol s - Kaliumpermanganat (2 N) 30% - - Klor, torr gas 100% NS NS NS Klor, vätska 100% NS NS NS Kloroform 100% L NS NS Klorsvavelsyra 100% NS NS NS Koldioxid, torr gas s S - Kopparklorid Sat.sol s S - Kromkalium Sat.sol s - Kromsyra Upp till 40% S L NS Magnesiumklorid Sat.sol s S - Magnesiumsulfat Sat.sol s S - Mjölk s S S Mjölsyra Upp till 90% s S - Monoklorättiksyra >85% s S - Myrsyra 10% s S L Natriumhydroxid 10 till 60% S s Natriumhypoklorit 10%-15% - - Natriumklorat Sat.sol s - Natriumsulfit 40% S s Oleum (svavelsyra med 60% So3] L - Oljesyra 100% s L - Oxalsyra Sat.sol L NS Propan, gas 100% - - Pyridin 100% - - Salpetersyra Up to 30% s NS NS Salpetersyra 40 till 50% L NS NS Saltsyra Upp till 20% s S s Saltsyra 30% s L L Svaveldioxid, torr eller i vätskeform 100% s - Svavelsyra Upp till 10% S s Svavelväte, torr gas 100% s S - Syre, gas - - Tartarsyra Sat.sol S - Tenn(II)klorid Sat.sol s s - Tenn(IV)klorid Sol s s - Toluen 100% L NS NS Trikloretylen 100% NS NS NS Urea Sat.sol S s - Viner s s - Väteperoxid Upp till 30% s L - Xylen 100% NS NS NS Ättika s S - Ättiksanhydrid 100% S - - Ättiksyra Upp till 40% s S - Ättiksyra 50% S s L Öl S s - 28 POLIphon

24 GLYNWED AB Division SANITARY Stormbyvägen Spånga Tel: Fax E-post:

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Ljud från rörinstallationer

Ljud från rörinstallationer Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok 3 Förord I denna skrift

Läs mer

TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON

TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON Ljudisolering i prefabricerade betongstommar En fältmätning av luft- och stegljudsisolering Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON Institutionen för

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07 Brandtätningar INFORMATIONER Dokumentets utgivare AS BYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(män), konsult(er), etc Gunnilla Billgren, Th Lars-Göran Liljedahl,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson J Brunskog L-G Sjökvist D Holmberg Lund, januari 005 TVBA-3116 Tredje upplagan Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn PRODUKTKTOG M-System och övrigt gjutjärn M-System - ösningar som gör skillnad Gustavsberg Rörsystem har sedan 1947 haft tillverkning av inomhusavloppssystem. Med denna erfarenhet och kompetens har vi ständigt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Connection between intermediate floor and external wall in a low-energy house Edvin Lundström BY1503 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i

Läs mer

Ljudreducering av värmepump

Ljudreducering av värmepump Ljudreducering av värmepump Sound attenuation of heat pump Växjö maj 2008 Examensarbete nr: TD XXX/2006 Hugo Knutsson Steve S. Johansson Sven Runesson Avdelningen för teknik och design CTC Enertech AB

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer