dblue Teknisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dblue Teknisk information"

Transkript

1 2014 dblue Teknisk information

2 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 18 Sid 23 Sid 24 Sid 25 dblue systemets fördelar. dblue-rörens uppbyggnad tre skikt. POLIclamp den akustiska rörklammern. Buller från avloppssystem Buller i vardagen. Ljudnivåmätning dblue ljuddämpande system Tillämpningsområde. Godkännanden. Standarder. Rättesnören för konstruktion. Kapning av rör. Installation av dblue-systemet. dbluesystemet Teknisk katalog. dbluesystemets märkning. Emballage, förvaring och transport. Brandsäkerhet i byggnader. Sid 27 Sid 29 Skydd mot brandspridning / brandtätning. dbluesystemets beständighet mot kemikalier. Anteckningar. 2

3 dblue modernt system för avlopp Fördelar: 19dB KG High Hög degree ljudisolering of noisei reduction röret inside the pipe Low weight Låg of vikt elements Mekanisk Mechanical motståndskraft resistancemot toyttre external påverkan factors Motstår Resistance kemiska to chemical tillsatser additives i avloppsvattnet in waste water Motstår Resistance temperaturförändringar to temperature change PP-50 Totally Återvinningsbart recyclable <-10 o C Low Slät coefficient insida of wall roughness Kan Assembly installeras possible vid attemperaturer temperatures under below -10C o C No Inga waste avlagringar or limestone från avloppsvattnet incrustation eller av kalk Low degree Låg of överföring vibration transmission av vibrationer between mellan elements rördelarna 95 o C Resistance Motstår höga to high temperaturer temperature of flowing waste water Full Kompatibelt dimensional med compliance befintliga with systems the existing dimensioner systems dblue 33

4 dblue -systemets uppbyggnad Materialsammansättning Modernaste tillverkningsmetod tillämpas för dblue-systemets treskiktade PP-MD-rör (modifierad polypropylen) Metoden medför att avloppsvatten strömmar förbi tre olika skikt, dvs. fysiska material, vilket avsevärt reducerar buller och motverkar påverkan av vätskans höga temperatur och sammansättning liksom motstår påverkan av yttre faktorer. De tre skikten i dblue-systemet har dblue-rör tillverkning var för sig en speciell uppgift. Inre skiktet material PP-POLIcomp [i] färg [ljusgrå] motstår hög temperatur +90 C [+95 C] motstår kemikalier slät yta Mellersta skiktet material PP-MD Polycomp [m] förstyvning med mineraler färg [vit] ljudisolering Yttre skiktet material PP-POLIcomp [e] färg [blå] hög motståndskraft mot slag [ ] motstår vädrets påverkan [ ] slät yta 4

5 POLIclamp den akustiska rörklammern För att tillgodose den beskrivna reduceringen av akustisk överföringen och vidarebefordran av vibrationer från POLIphonsystemet har en serie akustisk rörklammer, POLIclamp, tagits fram. Speciellt utformad och försedd med inlägg av gummi som säkerställer fasthållning samtidigt som de akustiska egenskaperna bibehålls. De vibrationsdämpande inläggen är placerade på tre ställen längs klammerns insida. Klammerns aktiva omkrets är efter öppning asymmetrisk vilket underlättar att hålla röret vertikalt innan det placerats i klammern. Klammer för 4 rördimensioner: Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 160 Fästanordning. Eliminerar den akustiska förbindelsen mellan röret och byggnaden. Låsning av klammern Akustiska inlägg Undertrycker vibrationer mellan systemets delar Tre anliggningsytor mot röret Speciell utformning av de ljudisolerande ytorna ANMÄRKNING: POLIclamp akustiska rörklammer användes tillsammans med dblue rör och delar under prov på bullerreducering i rörledningen. Proven utfördes på Institutet för Byggnadsforskning i Fraunhofer, Tyskland. Användande av en annan typ av rörklammer vid installation av ett dblue-system resulterar i andra värden än de certifierade.

6 Buller från avloppssystem Varje föremål i rörelse alstrar ljudvågor i form av övertryck eller undertryck. Dessa ljudvågor fortplantas genom den omgivande luften. Två typer av ljudvågor alstras i ett avloppssystem: Luftburet buller Uppstår när avloppsvattnet rinner genom röret. Ett ljuddämpat avloppssystem reducerar överföringen av bullret till den omgivande luften. Detta åstadkommes med en speciell materialsammansättning med mineraler, tre skikt i rörväggen, samt noggrannhet vid tillverkning och installation. Stomburet buller Kommer från rör och delar samt från systemets infästning. Ljudet alstras inne i röret som beskrivits ovan och får rören att vibrera (akustisk resonans). Vibrationerna fortplantas genom systemets fästpunkter till byggnaden och hörs i omkringliggande rum i form av ett irriterande buller. Störningen kan reduceras genom noggrann konstruktion av infästningarna så att överföringen av den akustiska resonansen blir så liten som möjligt. Vibrationer och akustisk förbindelse Bild 4 6 Flerfaldiga tester utfördes i Aliaxis R&D-laboratorier för att verifiera ovanstående påståenden. Testerna påvisade punkterna där den största akustiska resonansen genereras i rörväggen (se Fig. 6). Dessa punkter är jämntfördeladelängsröretsamtvidförgreningardärytterligarevibrationer genereras. Testerna visade också att typ och placering av fästanordningar liksom systemets utformning och material är de viktigaste faktorerna vidreduceringavljudnivåernafrånettavloppssystem.nästauppdrag var utvecklingen av en testutrustning för mätning av vibrationer genom fästanordningen (Bild 4). Samtidigt med dblue-systemets struktur testades POLIclamp (klammern konstruerades speciellt för det ljuddämpande avloppssystemet). Huvudmålet med arbetet i laboratoriet och med prototypen var att utveckla ett rörsystem, komponenter och fästanordningarmedlägreviktochtjocklekirörväggenändetraditionellaljuddämpandesystemenmedstörstamöjligareduceringavbullretisystemets insida och fortplantningen till omgivningen. Fig 6

7 I det ljuddämpande, treskiktiga systemet placeras olika material i ljudets fortplantningsväg vilket delvis absorberar ljudvågorna och delvis reflekterar dem tillbaks in i röret, därigenom minskas fortplantningen till omgivningen. Ju högre byggnaden är desto mer ökar den akustiska resonansen mot vattenflödet och den omgivande byggnaden (se Fig. 7). Byggnadselement som utsätts för vibrationerna vidarebefordrar dem till närliggande rum i form av ljudvågor. Med POLIphon-systemet och POLIclamp kan detta fenomen reduceras till ett minimum (se Fig. 8). Tillåtna ljudnivåer i angränsande rum (ett vardagsrum, en sjuksal, sovrum eller ett hotellrum) anges i nationella bestämmelser för byggnader. 19dB Fig 7 Begränsning av ljudets fortplantning tre skikt i rörväggen speciell kemisk sammansättning Förhindrande av akustisk vibration mellan rör och delar perfekt passning Eliminering av akustisk förbindelse speciellt sortiment POLIclamp Fig 8 ProvförreduceringavljudfrånavloppssystemsomutförtsavInstitutet för Byggnadsforskning i Fraunhofer, Tyskland, påvisar en ljudnivå av 20 db för dblue. 7

8 Buller i vardagen Det kan vara värt att jämföra POLIphon-systemets ljudreducering och dämpning av de akustiska vibrationerna med bullret som dagligen omger oss. Enligt prov av den ljuddämpande egenskapen som utförts på Institutet för Byggnadsforskning i Fraunhofer, Tyskland i enlighet med EN uppvisade dblue-systemet en ljudnivå av endast 20 db. Diagrammet nedan jämför nivån 20 db med bullret i vår dagliga miljö. Diagrammet visar även enskilda ljudnivåer och dessas inverkan på människans hälsa. Buller i omgivningen EVERYDAY NOISE - hälsovådligt - nervutmattning, trötthet, sömnsvårigheter 19dB - irriterande buller, hämmar koncentrationen dblue samtal Tvättmaskin Kontor Stöldlarm i fordon (Bullerkällor) Fig 10 Det mänskliga örat kan uppfatta inte bara svaga ljud men även tåla mycket starkt buller. Som visas i diagrammet är skillnaden mellan ljudnivåerna från ett POLIphon-system och ett samtal 10 db. Den lägsta ljudnivå som människans öra kan uppfatta är 3 db. Detta innebär att en ökning av ljudnivån med 10 db upp fattas av örat som avsevärd och uppenbar, och skillnaden övergår senare till ett irriterande buller. Vid fastställande av för byggnadsindustrin godtagbara ljudnivåer inomhus förutsätts att minsta reducering av ljudnivån för en förbättring av rummets akustik och som kan uppfattas av örat är 5 db. 8

9 Ljudnivåmätning dblue Prov och mätningar av buller från det ljuddämpande POLIphon-systemet utfördes i enlighet med den europeiska normen EN Mätning i laboratorium av buller från installationer för avloppsvatten. Ljudnivåmätning Skissen nedan visar arrangemanget för mätningen och utförandet. Provuppställningen, dimensioner och komponenttyper är angivna i normen. Som provmedium användes vatten vilket infördes på våning TF(f) och bortskaffades på våning C. Akustiska mätningar utfördes i rummen MR(b) och MR(f), och de minst fördelaktiga villkoren användes för jämförelsen med andra avloppssystem och andra bullerkällor. uppmätt flöde i avloppssystemet Q = 4 l/s (största, oftast förekommande flöde) rörledningens diameter DN=110 mm (största, oftast förekommande diameter) mätvärdet taget på undre våningen i rum MR(b) markerat med röd färg i skissen; säkerhetsnormerna anger och kräver lägsta ljudnivåerna i detta utrymme (till rörledningen angränsande utrymme) provvägg, sandstenstegel, vikt 220 kg/m2 (den lättaste typ av vägg på vilken ett avloppssystem kan installeras inomhus). Q=4 l/s MR(b) Ø no 200 ~ 1000 ~ 1300 Q=4 l/s Ø no MÄRKNING: TF - övervåning GF - bottenvåning MR - mätutrymme Fig I nedanstående diagram sammanställs och åskådliggörs ljudmätningen på POLIphon-systemet, utförd under de minst fördelaktiga villkoren. Diagrammet visar en jämförelse av de högsta uppmätta ljudnivåerna under identiska förhållanden för tre olika avloppssystem av olika material db C dblue PP-HT Castiron Gjutjärn 9

10 Tillämpningsområde dblue hygieniskt säker, tyst uppsamling och transport av avloppsvatten. Badrum tvättställ toaletter bad/dusch Kök diskbänk diskutrustningar hög temperatur +90 C [+ 95 C] Övrigt tvättstugor tvättrum allmänna utrymmen 10

11 Tekniska godkännanden & miljöcertifikat KIWA/ SWEDCERT SCB 0973 dblue ljuddämpade avloppssystem från 40 mm till 160 mm P-BA 160/2006e Bestämmande av de akustiska egenskaperna för avloppssystem bestående av dblue plaströr monterade med rörklammer POLIclamp i laboratorium SKZ 71858/06 Första typprov av flerskiktiga rör, tillverkade av PP/PP-mineral PP och rördelar tillverkade av PP-mineral för avloppsändamål, inomhustillämpning för B och BD byggnader och markförläggning under byggnader SUNDA HUS, Högsta klass A dblue rör och delar tillverkade av (PP) för ljuddämpade avloppssystem DEUTSCHES INSTITUT FüR BAUTECHNIKZ dblue treskiktade rör och delar tillverkade av PP-mineralfylld: från DN40 till DN 160 Byggvarubedömningen, Klass Accepteras dblue ljuddämpade avloppssystem från 40 mm till 160 mm C V/AO dblue ljuddämpade avloppssystem från 40 mm till 160 mm dblue

12 Standarder I egenskap av ett säkert, hållbart och höggradigt ljuddämpat avloppssystem uppfyller dblue kraven i ett antal kvalitets- och säkerhetsstandarder. EN EN 1451 EN EN 1411 Plaströrsystem Plastics piping systems Plaströr for for soil för soil avlopp and waste (låg discharge (low and high temperature) och within hög the temperatur) the building structure. inomhus Polypropylene Rör och (PP). rördelar Specifications av PP. for for pipes, fittings andthe the system. Plaströrsystem Plastics piping Termoplaströr and ducting systems. Slag- Thermoplastics pipes. Determinationofof resistance to to provning external blows Trappstegsmetoden. by bythe the staircase method. EN EN EN EN Mätning Labolatory i laboratorium measurement av of of buller noise från from installationer waste water för avloppsvatten. installations. Fire Brandteknisk classificationof klassificering of constructionav products byggprodukter and building och byggnadselement. elements. DIN 4102 EN EN 1055 Antändningsförmåga Fire behaviour of of building för byggprodukter materials och and byggnadselement. buiding components. Plastics Plaströrsystem piping systems. Rör Thermoplastics och rördelar av piping systems plast for för for soil avlopp soil andinomhus waste discharge Provningsmetod inside buildings. Test Test methodfor for resistance för beständighet to to elevated mot temperature temperaturväxlingar cycling. vid förhöjd temperatur. EN EN 1054 EN EN 681 Plastics Plaströrsystem piping systems. Rör Thermoplastics och rördelar av piping systemsfor for soil soil and waste termoplast för avlopp inomhus discharge. Provning Test Test methodfor for airtightnessofof joints. av fogars lufttäthet. Elastomeric Tätningsringar seals. Material Materialkrav requirementsfor for pipe joint seals usedinin water and för tätningsringar till vatten- och drainage applications. avloppsinstallationer. 12

13 Installation dblue-system förberedelse och installation 1. Genomgång i vägg eller tak och fördelning av rörklammer Fördelningen av rörklammer är en avgörande faktor som måste beaktas vid konstruktion och installation av systemet. Avstånden anges i skissen. Detalj A visar det korrekta utförandet för genomgång i vägg eller tak. akustisk isolering - acoustic insulation - moisture insulation 2. Klammer För att erhålla goda akustiska egenskaper bör POLIphonsystemet installeras med de speciellt framtagna akustiska klammer. POLIclamp en speciellt konstruerad rörklammer Avsnitt: POLIclamp Den akustiska rörklammern, sidan 5). mortar Fyllning filling med cement dblue rörklammer av stål äravseddförrördiametrarnaø125ochø160meddess höga vikt. Detalj A dblue

14 3. Dragning av anslutningsledningar inomhus Anslutningsledningar till stamledningen har normalt en diameter av Ø110, Ø125 eller Ø160 mm och dras i tak eller stam. Dessa bör fästas med akustisk rörklammer av stål med gummiinlägg. Avstånden mellan klamrarna skall vara 10 x d. 4. Stabiliserande sektioner Vid en rörlängd av upp till 10 m skall en riktningsändring utföras med 2 x 45 krökar. L 5. Offset-sektion I byggnader med mer än 7 våningar (med takhöjden 2580 mm) skall en offset-sektion installeras. Detta bromsar det fallande vattnets hastighet och sänker därmed dess energiinnehåll. 14

15 Kapning av rör Mät rörsektionens längd innan röret kapas, och ha i åtanke att rörets muff inte ingår i den uppmätta längden då den är en del av anslutningen. Kapa röret med en rörskärare eller en fintandad såg. Tillse att vinkeln är 90 mot rörets längdriktning. En annan åtgärd för att underlätta anslutningen är att fasa av rörändans kanter. Detta görs med en vanlig rörfas. 15 o dblue

16 Installation av dblue Vid anslutning till en rördel eller muff på en annan rörlängd skall röret pressas in till botten av den anslutande komponenten och en markering göras längs komponentens kant. Röret skall dras tillbaka 10 mm, så att inte expansion skadar röret. OBSERVERA! Innan anslutningen görs skall rörets ända och packningen i muffen infettas för att underlätta hylsans införing i muffen. 16

17 Placera så röret eller förgreningen/kröken i klammern och stäng och lås rörklammern med en skruvdragare alt skruvmejsel. 17

18 dblue -systemets identifiering dblue-systemets märkning utgörs av data som består av: 1. TEKNISK IDENTIFIERING (1) materialtyp (2) överensstämmelse med dimensioner (3) diameter / väggtjocklek (4) tålighet för låga temperaturer (5) brandskyddsklass (6) information om internationella tekniska godkännanden 2. PRODUKTIDENTIFIERING (7) dag / månad / år för tillverkning (8) tidpunkt / skift nr. / tillverkningslinje nr. (9) säkerhetsgrad vid användning i byggnadsarbete information om återvinning (11) tillverkarens data Den ovan visade identifieringen säkerställer full kontroll över dblue-systemets höga kvalitet. dblue systemet finns även i varumärket POLIPHON dblue 23

19 Emballage, förvaring och transport För att underlätta transport och förvaring är alla rör och delar av längder upp till 0,5 m emballerade i pappkartonger. Rör längre än 0,5 m är buntade på pallar. Ytterligare detaljer om pappkartongernas typer och storlekar lämnas i katalogdelen. För att undvika skador på dblue-systemets komponenter får dessa inte transporteras lösa tillsammans med annat byggnadsmaterial. Rören får inte transporteras i horisontalt läge. Kasta aldrig, drag eller böj rör och delar under urlastning vid lager och byggplatser. Pallat gods är balanserat för lyftning med kran och gaffeltruck. Rören skall förvaras liggande på jämn yta och kan staplas upp till 1,5 meters höjd. Samtliga produkter måste skyddas från solljus. Förvaringstiden utomhus bör inte överstiga 12 månader. max Pappkartongernalevereraspåeuropallar(800x1200mm) med upp till mm höjd. Dimensioner för dblue-systemets pappkartonger. 2424

20 Brandsäkerhet i byggnader Skydd mot brandspridning Brandsäkerhet i byggnader. Skydd mot brand i byggnader och enskilda rum utgör en viktig del av planeringen där varje detalj kräver speciell uppmärksamhet. Om brand utbryter sprids den mycket snabbt och utnyttjar varje tillgänglig väg för att tränga in i angränsande rum, särskilt rummen ovanför det där branden utbröt. Icke klammade rör kan bidraga till eldens spridning, gaser bildas till följd av hettan, och brinnande plastmassa kan rinna ner till våningarna under eldhärden. Rätt valt skyddsmaterial för rör och delar liksom spridningsskydd och tätningar med lämpliga brandskyddsklasser säkerställer att installationen godkänns, och att byggnaden blir säker att använda. Brandskyddsklassificering för byggnadsmaterial. Standarden EN Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement stadgar om riktlinjer för brandskyddsklassificering av alla byggprodukter. Enligt den ovan nämnda standarden EN har POLIphon-systemet klassificerats som E, och enlig DIN 4120 som B-2. Båda standarderna beskriver det i POLIphon-systemet använda tillverkningsmaterialet som varande av normal antändlighet/icke giftigt (motstår eld under kort tid utan att inverka på eldens spridning). Brandmotstånd för genomföringar. Standarden anger kraven för brandskydd vid genomföringar i tak och väggar. Skyddens funktion är att effektivt stoppa brand och rök från att tränga genom rörledningen. Brandskydd Vi rekommenderar användning av brandmanschett/packning brandspridningsskydd vid installation av POLIphon ljuddämpade avloppssystem. Brandskyddsklassen för denna produkt har bestämts till E I 60 min. En brandmotståndsklass (tid i minuter) anger hur länge en brandvägg och en genomföring bibehåller belastningskapacitet, brandtäthet och isolering och utgör den kortaste tid som erfordras för att påbörja ett räddningsuppdrag, utrymning och för brandkåren att anlända till platsen. Det skall också påpekas att en brandtätning skyddar båda sidor av väggen/taket samtidigt som den stöder röret i genomföringen. I de flesta andra tätningssystem krävs två tätningar och montering från genomföringens båda sidor. dblue 25

21 Så här fungerar brandstrypare Brandspridningsskyddets konstruktion. Brandstrypare består av brandmassa som sväller när det utsätts för temperatur över 140 C. När temperaturen vid brand stigit till omkring 140 C sväller massan och fyller genomföringen helt. Härigenom hindras eld och rök från att tränga in i angränsande utrymme. Montering av brandstrypare. Exempel på placering i olika genomföringar. Brandstrypare eller annan åtgärd skall användas vid rörgenomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar POLIph

22 dblue beständighet mot kemikaler Kunskap om plasters beständighet mot kemikalier baseras på långvariga laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Nedanstående utvärderingar kan tjäna som en första indikering vid användning av dblue-tillämpningar för vätsketransport inklusive transport vid höga temperaturer. POLIphonsystemet är i själva verket avsett att transportera avloppsvatten med ph-värden från 2 (syra) till 12 (alkali) vilket ofta är fallet med hushåll. Vätskan som skall transporteras skall dock alltid analyseras. Förklaringar: S - tillfredsställande L - begränsad NS - otillfredsställande Sat.sol - Mättad vattenlösning, beredd vid 20 C Sol - Vattenlösning med en högre koncentration än 10% med inte mättad Temperatur C Kemikalie eller produkt Koncentration 20 C 60 C 100 C Aceton 100% S S - Akrylennitril 100% S - - Allylalkohol 100% S s - Ammoniak, torr gas 100% S - - Ammoniak, vattenhaltig Sat.sol S s - Ammoniak, vätska 100% S - - Ammoniumacetat Sat.sol S s - Ammoniumklorid Sat.sol S s - Ammoniumnitrat Sat.sol S s S Ammoniumsulfat Sat.sol S s s Anilin 100% S s - Bensen 100% L NS NS Bensoesyra Sat.sol S s - Borax Sol S s - Borsyra Sat.sol s - - Brom, vätska 100% NS NS NS Butan, gas 100% S - - Butanol 100% s L L Butylsyra 100% L NS NS Citronsyra Sat.sol s S S Cyclohexanon 100% NS NS Dextrin Sol s - Dikloretylen (A och B) 100% L - - Diklormetan 100% L NS - Etanolamin 100% S - - Etylalkohol Upp till 95% S S S Etylenglykol 100% s S s Etyleter 100% s L - Fenol 90% - - Formaldehyd 40% s - - Gasolin, bensin (oljebaserat kolväte) NS NS NS Glycerin 100% s S S Glykolsyra 30% s - - Havsvatten S S Hexan 100% s L - Isättiksyra >96% S L NS POLIphon 27 POLIphon 27

23 Temperatur C Kemikalie eller produkt Koncentration 20 C 60 C 100 C Kalciumkarbonat Sat.sol S S Kalciumnitrat Sat.sol s S - Kaliumbromat Up to 10% S - Kaliumcyanid Sol - - Kaliumdikromat Sat.sol S S kaliumhexacyanoferrat Sat.sol S - Kaliumhydroxid Up to 50% S S Kaliumklorat Sat.sol S - Kaliumnitrat Sat.sol s - Kaliumpermanganat (2 N) 30% - - Klor, torr gas 100% NS NS NS Klor, vätska 100% NS NS NS Kloroform 100% L NS NS Klorsvavelsyra 100% NS NS NS Koldioxid, torr gas s S - Kopparklorid Sat.sol s S - Kromkalium Sat.sol s - Kromsyra Upp till 40% S L NS Magnesiumklorid Sat.sol s S - Magnesiumsulfat Sat.sol s S - Mjölk s S S Mjölsyra Upp till 90% s S - Monoklorättiksyra >85% s S - Myrsyra 10% s S L Natriumhydroxid 10 till 60% S s Natriumhypoklorit 10%-15% - - Natriumklorat Sat.sol s - Natriumsulfit 40% S s Oleum (svavelsyra med 60% So3] L - Oljesyra 100% s L - Oxalsyra Sat.sol L NS Propan, gas 100% - - Pyridin 100% - - Salpetersyra Up to 30% s NS NS Salpetersyra 40 till 50% L NS NS Saltsyra Upp till 20% s S s Saltsyra 30% s L L Svaveldioxid, torr eller i vätskeform 100% s - Svavelsyra Upp till 10% S s Svavelväte, torr gas 100% s S - Syre, gas - - Tartarsyra Sat.sol S - Tenn(II)klorid Sat.sol s s - Tenn(IV)klorid Sol s s - Toluen 100% L NS NS Trikloretylen 100% NS NS NS Urea Sat.sol S s - Viner s s - Väteperoxid Upp till 30% s L - Xylen 100% NS NS NS Ättika s S - Ättiksanhydrid 100% S - - Ättiksyra Upp till 40% s S - Ättiksyra 50% S s L Öl S s - 28 POLIphon

24 GLYNWED AB Division SANITARY Stormbyvägen Spånga Tel: Fax E-post:

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett BIS Pacifyre MK II Brandmanschett walraven.com BIS Pacifyre MK II Lätt och enkel installation enligt typgodkännande Enkel och innovativ Holländska byggpris juryn Brett användningsområde I enlighet med

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger 7 Gjutasfaltgolv & golvfärger INDUSTRIGOLV Daboleum SF: 7.1 Sockeldetalj 20 mm. 7.1.1 Sockeldetalj 2*20 mm. 7.1.2 Resistenslista. 7.1.3 Daboleum HD: 7.2 Sockeldetalj. 7.2.1 Daboleum N: 7.3. Sockeldetalj

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Geberit Silent. Teknisk info ljud

Geberit Silent. Teknisk info ljud Teknisk info ljud Varför välja ett ljuddämpande avloppssystem? Bostäder ska inredas så att de boende inte störs av buller. Krav 30 db gör det möjligt att uppfylla Boverkets byggreglers krav på bullernivån

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01 Ifö Cera Drifts-och Skötselinstruktion -0 800 80 8 8 870 87 89 89 Ifö Cera 80, 8 Här har Du valt den optimala standard WCstolen med inbyggt S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Ljuddämpande & självsläckande avloppssystem. Teknisk information - 1 -

Ljuddämpande & självsläckande avloppssystem. Teknisk information - 1 - 2014 juddämpande & självsläckande avloppssystem Teknisk information - 1 - INNEHÅSFÖRTECKNING AMÄNT ANVÄNING + MIJÖ PRODUKTÖVERSIKT VERKTYG MONTERING ÖVERGÅNG TI ANDRA MATERIA JUDSKYDD BRANDSKYDD 3 4 5-11

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Inspektionsprotokoll 1(4) Bevarandeavdelningen Sebastian Grette Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Datum: 2005-06-22 Tid: Kl 13.30-14.30 Plats: Skeppsholmen, Stockholm Närvarande: NN,

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

SANIT REGISTER PREFABRICERADE VÅTRUMSKASSETTER

SANIT REGISTER PREFABRICERADE VÅTRUMSKASSETTER SANIT REGISTER PREFABRICERADE VÅTRUMSKASSETTER SCANDINAVIA Skönhet kommer alltid från... REGISTER Sex enkla steg till ett färdigt badrum. Enklare kan det inte bli! Leveransen av modulerna sker i en container,

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation ENM-10 Nivåvippor Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄN BESKRIVNING...2 Allmän beskrivning...2 LISTA ÖVER KEMISK RESISTANS... 7 Lista över kemisk resistans... 7 ENM-10

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014 Mars 2014 LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Dubai, Turkiet, Ankara, Istanbul Innehållsförteckning

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Bilaga 3 Labmätningar Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Deltagare...

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Väggsystem Cassette 900

Väggsystem Cassette 900 Väggsystem Cassette 900 CASSETTE 900 är en flexibel och förändringsbar lösning för skräddarsydda utrymmen till mycket god totalekonomi. FLEXIBILITET 2 Flexibla lösningar vid behov av extra utrymme VÄGGSYSTEMET

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 Sektion ETi Varma grunder och ventilerade golv SP-metod 630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 golvet SP-metod 63 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av lufttäthet

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Med säkerhet i fokus Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer