Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24"

Transkript

1 B.RA Besiktningar AB Romben 2 Byggnadsingenjör Bert Granberg B.RA Besiktningar AB telefon: Stjärnorpsvägen Vreta Kloster organisationsnummer:

2 Sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utlåtande över överlåtelsebesiktning 3 Besiktning Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 3 Okulär besiktning med efterföljande riskanalys och fortsatt teknisk utredning 4 BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1: Ålder för avskrivning Bilaga 2: Liten byggordbok Bilaga 3: Allmänna villkor för överlåtelsebesiktningsuppdraget samt överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR-modellen

3 Sida 3 av 10 Utlåtande över överlåtelsebesiktning Gatuadress Postnummer/Ort Kommun Fastighetsbeteckning: Romben Linköping Linköping Fastighetsägare: Dödsboet Sven-Inge Pettersson Beställare: Ingela Öhman & Anneli Andersson Besiktningsman: Bert Granberg Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers riksförbund tel (SBR) med därtill hörande plikter. Besiktningsdag: Beställningsnummer: 2999 Närvarande: Ingela Öhman & Anneli Andersson Besiktningens genomförande och omfattning: överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt vidbyggd ekonomidel. Väderlek: Klart Temperatur: Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från säljaren Mäklarföretag: Mäklarhuset Gomér & Andesson Mäklare: Gustav Spetz Tillhandahållna handlingar: - - Byggnadsbeskrivning: Villa i ett plan, grundlagt med källare (Skandia-hus) Byggnadsår: 1967 Ombyggnadsår: - Ventilation Takbeläggning Fasadbeklädnad Stomme Grundläggning Fönster Värmesystem Självdrag Betongpannor Puts Träreglar Källare 2+1-glas Vattenburen F Tegelpannor Träpanel Plankvägg Platta på mark 3-glas Direktel FT Papp Mexitegel Murverk Krypgrund 2-glas Elpanna FT Plåt Timmer Lättbtg/btg Torpargrund 1-glas Fjärrvärme Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte miljöinventering.

4 Sida 4 av 10 Säljinformation: Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägaren eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen. Yttertaket är bytt för ca 8 år sedan Att fjärrvärmeväxlaren är bytt 2012 Fönstren är hela och öppningsbara. Fall föreligger till brunnar. El och VVS är fackmässigt utfört. Inga övriga kända fel och brister av vikt. 2 Okulär besiktning Förutsättningar vid besiktningen Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktningen har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Inget att notera innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn tagen till byggnadens ålder och byggnadssätt. Muntliga uppgifter Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven enligt beställarens uppfattning, har beställaren att inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. Besiktningsresultat Bedömningsskala: A Normalt skick= inget att notera. B Avvikelse. C Ej besiktningsbart. Byggnadsdel A B C Noteringar Utvändigt Markförhållanden Några stenplattor ligger löst, trappan har tippat något framåt Grundmur/hussockel Mindre sprick i ut-kragning vid uteplats Fasad Sprickor i normal omfattning sandstensfasad, rötskador trä gavelspets och allmänt underhåll Fönster/dörrar Flera fönster har sprickor, Färgsläpp underhållsbehov Plåtbleck/fönsterbleck Färgsläpp Yttertak Vindskivor/plåtar Hängrännor Stuprör Grundläggning Källare/Dränering Se information nedan under punkt 3: Källarens utvändiga fuktskydd Vindsutrymme Vindsutrymme Missfärgningar finns ställvis på underlagstaket, se information under punkt 3: vindar isolerade med spån.

5 Sida 5 av 10 Entréplan Hall Klädkammare Badrum Golvbrunn av gjutjärn med anslutet tätskikt, se information nedan under punkt 3: Golvbrunn av gjutjärn Äldre våtrumsbeklädnader, se även information nedan under punkt 3: Äldre våtrumsbeklädnader. Bristfällig funktion radiatortermostat (fläckar på plastmattan & läckage som fixades tillfälligt vid besiktningen) Vid fuktindikering påträffades inga avvikande värden Kök Fläckar under gavelfönster, inga tecken på pågående vattenskada. Matrum Sovrum 1-2 Vardagsrum Källarplan Gillestuga Organiskt material på källarytterväggens insida. Se information nedan under punkt 3: Trä mot källargolv Toalett Trappsmatt Skada på avloppsrör Pannrum Färgsläpp i nederkant på källarvägg Klädvård Tvättstuga & dusch Limmad golvmatta på betongplatta på mark, mattsläpp vid golvbrunn & vid hålkärl, Golvbrunn av gjutjärn, se även information under punkt 3 Läckage kran till tvättmaskin Arbetsrum Utreglade isolerade väggar av trä med avvikande lukt, se även under punkt 3: Utreglade väggar Klädkammare Sprickor i väggar Bastu Utreglade väggar av trä, se nedan under punkt 3: Hobbyrum Avvikande lukt från väggbeklädnad, se information nedan under punkt 3: Utreglade väggar Förråd Avvikande lukt från väggbeklädnad, se information nedan under punkt 3: Utreglade väggar Garage/vidbyggd ekonomidel Garage Fuktfläckar tak Små skador som förekommer på ytskikt och inredning orsakade av normalt slitage noteras inte särskilt här. Tätskiktet/fuktspärren bakom kakel och klinker går inte kontrollera vid okulär besiktning. Man kan inte heller bedöma om övriga underarbeten motsvarar branschreglerna. Fuktmätning i badrum med kakel och klinker är en indikeringsmätning, då mätning sker på den fuktiga sidan av tätskiktet. Om skada föreligger skall fukt ha penetrerat tätskiktet.

6 Sida 6 av 10 3 RISKANALYS Dränering/Fuktisolering: Källarens/grundens utvändiga fuktskydd, fuktisolering, dränering och dagvattenledningar, har en beräknad livslängd på år. Med hänsyn till åldern kan fuktskyddet ha en nedsatt funktion och därmed ge fuktproblem i källaren. Limmade golvbeläggningar: Vid limmade beläggningar på betonggolv på mark får mattor och lim ett utsatt läge. Fukt och alkali i betongen bryter ner golvbeläggningen/limmet med åtföljande kemisk lukt som följd. Källarytterväggar (utreglade väggar): Träkonstruktioner på insidan av en motfylld vägg får alltid ett utsatt läge ur fuktsynpunkt. Grundmuren blir kall och därmed fuktig vilket kan leda till fuktskador i organiskt material. Trä mot källargolv eller murade väggar (lister etc): Trä mot källargolv eller murade väggar är alltid en riskkonstruktion, då fuktigheten i betong/murade väggar ofta har en fuktighet som överstiger den gräns där mögel/bakterier kan växa i organiskt material. Vind (spån som isolering): Vid tilläggsisolering av vindsbjälklag eller om bjälklaget saknar, inte har dagens krav på diffusionsspärr (plastfolie), blir vinden kall. Varm och fuktig inomhusluft som läcker upp på vinden riskerar att kondensera mot det kalla yttertaket med mikrobiell påväxt som följd. Risk finns för ytterligare mikrobiell påväxt i underlagstaket vid hög fuktbelastning i bostaden vintertid. Järnbrunnar: Golvbrunnar i gjutjärn räknas idag som riskkonstruktioner då golvmattans/ tätskiktets infästning i brunnen blir svag, rost och krympning av matta. Vid vår besiktning har ej några synliga skador eller onormala värden uppmätts, men risken för otätheter ökar med ett våtutrymme som har järnbrunn. Otäta ytskikt på äldre hus: När fastigheten byggdes var kravet i våtrum att väggarna skulle ha en vattenavvisande beklädnad. I badrum som byggts och/eller renoverats efter 1988 ska väggarna ha en vattentät beklädnad. Byggregler och försäkringskrav är ej uppfyllda i detta fall. 4 FORTSATT TEKNISK UTREDNING Linköping B.RA Besiktningar AB Byggnadsingenjör Bert Granberg av SBR godkänd besiktningsman

7 Sida 7 av 10 BILAGA 1 Teknisk medellivslängd för byggnadsdelar och byggkonstruktioner. Vid köp av en fastighet bör man räkna med olika intervall för renovering och underhåll. Byggnadsmaterial och konstruktioner har begränsad livslängd. Anmärkning: Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 : Statens Institut för Byggnadsforskning,1984. Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden. Takkonstruktioner Värmegolv Takpapp låglutande/platta konstruktioner 20 år Elvärmeslingor i golv 25 år Gummiduk låglutande/platta konstruktioner 30 år Elvärmeslingor i våtutrymme 30 år Takpapp under takpannor av betong, tegel 30 år Vattenburna slingor i golv 30 år (Takpannor av betong/tegel) 30 år Korrugerad takplåt med underliggande papp 35 år Våtutrymmen Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp 35 år Asbestcementskivor/eternitskivor 30 år Plastmatta i våtrum 20 år Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc) 35 år Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme 30 år Hängrännor/stuprör 25 år Tätskikt i vägg/golv av typ tunn dispersion utfört under år Skorsten (renovering/mura om skorstenstopp, tätning 40 år tal/ i början av 1990-talet. rökkanaler) Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under kakel/klinker *utfört före år Terasser/balkonger/altaner/utomhustrappor *utfört efter år Våtrumstapeter väggar 15 år Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt) 35 år Plåt 35 år Installationer för vatten, avlopp samt värme Betongbalkonger (armering betong exkl tätskikt) 50 år Avloppsledningar 50 år Fasader Värmeledningar 50 år Avloppstank 30 år Träpanel (byte) 40 år Sanitetsgods (tvättställ, WC stol mm) 30 år Träpanel (målning) 10 år Badkar 30 år Tegel Ej tidsatt Värmeväxlare 20 år Tunnputsad fasad renovering, målning. 30år Puts tjockputs 2cm (renovering/omputsning) 30 år Asbestcementplattor (eternitplattor) 30 år Elinstallationer Fönster/dörrar Kablar, centraler etc 45 år Isolerglasfönster (blir otäta med tiden) 25 år Vitvaror Byte fönster 40 år Byte dörrar (inne/ute) 35 år Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc 10 år Målning fönster/dörrar 10 år Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp 10 år Dränering/utvändigt fuktskydd Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner Dräneringsledning och fuktspärr på källarvägg. 25 år Dagvattenledning utanför byggnaden 50 år T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl 20 år expansionskärl Invändigt Luftvärmepump 8 år Målning/tapetsering etc 10 år Ventilation Parkettgolv/trägolv (byte) 40 år Parkettgolv/trägolv (slipning) 15 år Injustering av ventilationssystem 7 år Laminatgolv 20 år Byte av fläktmotor 15 år Klinkergolv Ej tidsatt Styr- och reglerutrustning 20 år Plastmatta på golv (ej våtrum) 15 år Köksluckor, bänkskivor, köksinredning 30 år Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök 40 år

8 Sida 8 av 10 BILAGA 2 Liten byggordbok Asfaboard Porös Asfaltimpregnerad skiva. Alkydoljefärg En modernare variant av oljefärg som består av linoljefärg och alkydhartser. Torkar snabbare än oljefärg men tränger inte lika djupt in i virket. Avloppsluftare Rör som går upp genom yttertaket och som har till uppgift att ta in luft vid spolning i avlopp, så att vakuum inte uppstår i systemet. Betong Blandning av cement (bindemedel), grus och sten (ballast). Blåbetong Lättbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltig. Brunröta Angrepp av brunröta innebär att virkets hållfasthet nedsätts och att fibrerna spricker tvärs längdriktningen. Orsakas av svampangrepp. Byggfukt Fukt som tillförs byggnadsmaterial under byggtiden eller finns då materialet levereras. Bärläkt Virke som bär upp takpannor. Båge Den del av ett fönster som är öppningsbart. Cement Bindemedel i betong och putsbruk. Cylinder Lås. Dagvattenledning Ledning i mark för att avleda vatten från stuprör och regnvattenbrunnar. Dränering System av dränerande (vattenavledande) massor och ledningar. Dörrblad Den öppningsbara delen av en dörr. Falsad plåt Slätplåt som skarvas ihop med övervikta ståndskarvar. Fotplåt Dropplåt placerad vid takfot och som leder vatten ner hängrännan. Fuktskydd Skikt av vattentät massa, luftspaltbildande matta av HD-polyeten eller bitumenduk etc., som har till uppgift att förhindra fuktinträngning i konstruktion eller hindra avdunstning från mark i s.k. uteluftventilerad krypgrund. Fuktkvot Förhållande mellan vikten på fuktigt material och materialets torrvikt. Anges i % eller kg/kg. Foder Täckande listverk runt fönster eller dörr. Grundmur Murverk runt uteluftventilerad krypgrund eller s.k. torpargrund varpå byggnaden vilar. Hammarband Träregel längst upp på en regelvägg varpå takstolen vilar. Imma Se mättnadsånghalt. Karm Den del av en dörr eller ett fönster som sitter fast i väggen. Klinker Plattor av keramiskt material. Klämring Ring som har till uppgift att hålla fast en plastmatta mot en golvbrunn, så att inget vatten kan tränga mellan golvbrunnen och mattan. Limträ T ex balkar sammanlimmade av flera trästavar. Är starkare än motsvarande dimension vanligt virke. Mekanisk ventilation Ventilation som styrs av fläktar. Kan vara endast frånluft eller både frånlust och tilluft. Ibland förekommer även energiåtervinning ur frånluften. Mättnadsånghalt Den ånghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan innehålla. Kan även benämnas daggpunkt. Vattenångan övergår då till vatten (kondenserar). Okulär Vad man kan se med ögat. Plansteg De horisontella stegen i en trappa. Relativ fuktighet Ånghalten i luften i % av mättnadsånghalten. Radon Radongas avgår vid radioaktivt sönderfall av radium i mineralkornen i jorden eller i berggrunden. Revetering Puts på rörvassmatta som beklädnad på hus med trästomme. Självdragsventilation Fungerar genom att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt i rummet och ut genom frånluftskanaler. Sättsteg Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa. Stödben Den del av en takstol som utgör del av vägg längs takfot. Svall Underlagstak av spontade bräder. Trycke Dörr eller fönsterhandtag. Takfot Där taket möter ytterväggen Taknock Översta delen av ett yttertak. Underlagstak Tak som ligger under beläggning av t ex tegelpannor, plåt eller överläggsplattor. Utgörs ibland av papp på träsvall, av masonit eller av armerad plastfolie. Underram Nedersta bjälken i en takstol. Utgör även del av bjälklag. Överluft Ventilation mellan två utrymmen via ventil i vägg eller springa mellan dörrkarm och dörrblad. Överram Den del av en takstol som underlagstaket vilar på. Hanbjälke Tvärgående bjälke i takstol (mot s.k. kattvind ).

9 Sida 9 av 10 BILAGA 3

10 Sida 10 av 10

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM TRAFIKKORTET 12 Järflottavägen 5, 125 41 Älvsjö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ENKÖPING ÄNDERSTA 3:6 Råbyvägen 4, 749 70 Fjärdhundra Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Änglamarksstigen 2, Bergshamra Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115

U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115 U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer