U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115"

Transkript

1 U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv Knivsta

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN OKULÄR BESIKTNING RISKANALYS FORTSATT TEKNISK UTREDNING BILAGOR BILAGA I Fotografier BILAGA II Allmänna villkor för överlåtelseuppdraget

3 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ENLIGT SBR-MODELLEN OBJEKT Fastighetsbeteckning Uppsala Klivinge 4:6 Adress Klivinge 115 Postnummer/Ort Kommun Fastighetsägare Uppsala Uppsala Christina Lindblad och Gustaf Gredebäck Beställare Gustaf Gredebäck Beställningsnummer /0095 Besiktningsman Certifieringsnummer Thor-Björn Lind av SITAC certifierad besiktningsman SC Telefon: E-post: Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser. Besiktningsdag Med början kl: Närvarande Besiktningens genomförande och omfattning Gustaf Gredebäck överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden.

4 BESIKTNING 1 G RANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN Tillhandahållna handlingar Information från uppdragsgivaren ---- Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen. Huset har inte varit utsatt för några vattenskador som reglerats i försäkringen. Maskinell utrustning fungerar normalt. Kvalitetsdokument finns över våtrum. Radonmätning ej utförd. Energideklaration är utförd. Elinstallationer fungerar normalt. Det finns en avfuktare installerad grunden och detta utfördes av entreprenörer.

5 2 O KULÄR BESIKTNING Särskilda förutsättningar vid besiktningen Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Notering innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. Muntliga uppgifter Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att senast inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.

6 Väderlek Ca 10 ºC och Uppehåll Byggnadsbeskrivning Hustyp: Yttertaksbeläggning: Grundläggning: Bjälklag: Stomme: Fasad: Fönster: Ventilation: Värmesystem: Terrängförhållande: Dränering/fuktskydd år: Byggnadsår: 1-2/3 Lertegel Krypgrund Trä Trä Trä 3-glas Mekanisk Frånluftsvärmepump Plant

7 Noteringar Huvudbyggnad Utvändigt Mark m.m Grundmur/ hussockel Fasad Fönster/dörrar Yttertak Sprickor förekommer i grundmur Omålat ändträ noteras Överbleck saknas över fönster och dörrar Stuprör från entretak leder ej ner i markledning Stuprör på garage leder ner invid grund Vindskiveplåt på plåttak otät Mossa på norrsidan tak Hål i plåttak vid fals Övrigt ---- Vindsutrymme Grundläggning Ej besiktningsbart pga tillträde saknas Impregnerat virke i grund Enstaka hål i trosbottenskivor Invändigt Allmänt Garage Invändigt Arbeten kvarstår Blåträ i Yttertakpanel Entreplan Hall ---- Klk ---- Dusch/wc ---- Tvättstuga Golvbrunn ej besiktningsbar pga fix och fog

8 Kök Matsal Ej fuktsäker skåpbotten i diskbänkskåp Hårfina sprickor i hörn Vardagsrum ---- Övreplan Hall ---- Badrum ---- Sovrum Sovrum Sovrum

9 3 R ISKANALYS Yttertak Ökad risk för inläckage finns om brister i yttertaksbeläggningen så som håligheter i plåt och mossa på takpannor förekommer. Dessa konstruktioner riskerar att förkorta livslängden på underlagstaket. Risk finns för fukt röt och mögelrelaterade skador på underliggande tak och konstruktion. Grundläggning I krypgrunder kan det tidvis bli hög relativ fuktighet p.g.a. nedkylning i utrymmet och naturlig fuktavgång från mark i otätheter i markplast. Förhöjd luftfuktighet i utrymmet kan medföra risk för fukt, röt och mögelrelaterade skador på omkringliggande material. Viktigt i detta fall är att avfuktaren som är installerad underhålls och inte råkar ut för driftstopp.

10 4 F ORTSATT TEKNISK UTREDNING Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen och under okulära noteringar finns eller inte. Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. Fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande Knivsta Besiktningar in Focus AB Thor-Björn Lind Byggingenjör SBR av SITAC certifierad besiktningsman

11 BILAGA I F OTOGRAFIER Omålat ändträ Stuprör vid entré avslutar inte i markrör Överbleck saknas ovan fönster

12 Plåtfalsar ur på tak ovan matsal Mossa på tak främst mot norr Stående vatten i hängränna mot framsida

13 Skräpigt i hängrännor Hål i plåttak ovan matsal Tryckimpregnerat virke i grunden

14 Trasig trossbottenskiva i grunden Blåträ i garagetak Garage invändig återstående arbeten

15 Sprickor i gargeplatta Struprör på garage avslutar invid grund Ej fuktsäker skåpbotten i diskbänkskåp

16 Sprickor i vägg hörn i matsal

17 BYGGORDBOK Här kommer en bilaga som kan vara till hjälp för Dig att förstå en del av de fackuttryck som kan förekomma i besiktningsutlåtanden vid överlåtelsebesiktningar. A Asfaboard Alkydoljefärg Avloppsluftare B Betong Blåbetong Brunröta Byggfukt Bärläkt Båge C Cement Cylinder D Dagvattenledning Dränering Dörrblad F Falsad plåt Fotplåt Fuktskydd Porös, asfaltimpregnerad skiva. En modernare variant av oljefärg som består av linoljefärg och alkydhartser. Torkar snabbare än oljefärg men tränger inte lika djupt in i virket. Rör som går upp genom yttertaket alt. stannar på vinden i en så kallad klocka och som har till uppgift att ta in luft vid spolning I avlopp, så att vakuum inte uppstår I systemet. Blandning av cement (bindmedel) och grus, sten (ballast) Lättbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt. Angrepp av brunröta innebär att virkets hållfasthet nedsättes och att fibrerna spricker tvärs längdriktningen. Orsakas av svampangrepp. Fukt som tillförs byggnadsmaterial under byggtiden. Virke som bär upp takpannor. Den del av ett fönster som är öppningsbar. Bindmedel i betong och putsbruk. Lås. Ledning i mark för att avleda vatten från stuprör och regnvattenbrunnar. System av dränerande (vattenavledande) massor och ledningar. Den öppningsbara delen av en dörr. Slätplåt som skarvas ihop med övervikta ståndskarvar. Droppplåt placerad vid takfot och som leder vatten ner i hängrännan. Skikt av vattentät massa, luftspaltbildande matta av HD-polyeten eller bitumenduk etc., som har till uppgift att förhindra fuktinträngning i

18 konstruktion eller hindra avdunstning från mark i s.k. uteluftsventilerad krypgrund. Fuktkvot Foder G Grundmur H Hammarband Hanbjälke I Imma Förhållandet mellan vikten på fuktigt meterial och materialets torrvikt. Anges i % eller kg/kg. Täckande listverk runt fönster eller dörr. Murverk runt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k. torpargrund varpå byggnaden vilar. Träregel längst upp på en regelvägg varpå takstolen vilar. Tvärgående bjälke i takstol (mot s.k. kattvind ). Se mättnadsånghalt. K Karm Klinker Klämring L Limträ M Mekanisk ventilation Mättnadsånghalt O P Plansteg R Relativ fuktighet Radon Revetering Den del av en dörr eller ett fönster som sitter fast i väggen. Plattor av keramiskt material. Ring som har till uppgift att hålla fast en plastmatta mot en golvbrunn, så att inget vatten kan tränga in mellan golvbrunnen och mattan. T ex balkar sammanlimmade av flertal trästavar. Är starkare än motsvarande dimension vanligt virke. Ventilation som styrs av fläktar. Kan vara endast frånluft eller både frånluft och tilluft. Ibland förekommer även energiåtervinning ur frånluften. Den ånghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan innehålla. Kan även benämnas daggpunkt. Vattenångan övergår då till vatten (kondenserar). Okulär = vad man kan se med ögat. De horisontella stegen i en trappa. Ånghalten i luft i % av mättnadsånghalten. Radongas avgår vid radioaktivt sönderfall av radium i mineralkornen i jorden eller berggrunden. Puts på rörvassmatta, som beklädnad på hus med trästomme.

19 S Självdragsventilation Sättsteg Stödben Svall Fungerar genom att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt i rummet och ut genom frånluftskanaler. Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa. Den del av en takstol som utgör del av vägg längs takfot. Underlagstak av spontade bräder. T Trycke Takfot Taknock U Underlagstak Underram Dörr-eller fönsterhandtag. Där taket möter ytterväggen. Översta delen av ett yttertak. Tak som ligger under beläggning av t ex tegelpannor, plåt eller överläggsplattor. Utgöres ibland av papp på träsvall, av masonit eller av armerad plastfolie men kanske vanligast med råspont. Nedersta bjälken i en takstol. Utgör även del av bjälklag. Ö Överluft Överram Ventilation mellan två utrymmen via ventil i vägg eller springa mellan dörrkarm och dörrblad. Den del av en takstol som underlagstaket vilar på.

20

21

22

23

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM TRAFIKKORTET 12 Järflottavägen 5, 125 41 Älvsjö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ENKÖPING ÄNDERSTA 3:6 Råbyvägen 4, 749 70 Fjärdhundra Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Änglamarksstigen 2, Bergshamra Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Smeden 5 Ripvägen 5, 394 70 Kalmar Kalmar 2015-07-27 Roger Klaesén Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 072-32 22 846 Säte Kalmar E-post

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer