Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered"

Transkript

1 1 (7) Samhällsbyggnad Planenheten Jakob Aldén Planarkitekt Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered Hur dialogen har genomförts Dialogen har genomförts som en del av arbetet med att ta fram ett planprogram för fastigheten Tollered 4:49 m fl. Två Öppet hus har genomförts i Tollered, den 2 och 10 december För att bjuda in till Öppet hus skickades ett flygblad ut till samtliga boende inom postnumret (Tollereds tätort). På det första Öppet hus deltog ca 23 personer och på det andra lika många. På mötena fanns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter, och också att fylla i en enkät. Enkäten har också skickats ut till boende i och närmast omkring programområdet, och den har funnits på kommunens hemsida. På det andra Öppet hus, och tillsammans med enkäten när den skickades ut, fanns en karta där man kunde fylla i hur man värderar och använder olika platser utomhus i Tollered. Kartan har tillsammans med information om favoritplatser från enkäten legat till grund för en karta över rekreationsvärden i Tollered. 85 enkätsvar har kommit in och 22 kartor. På Öppet hus och på hemsidan har 43 personer fyllt i sin e-postadress eller adress för att få löpande information om planarbetet. LERUM2000, v2.1, Sammanfattning av synpunkter och enkätsvar Det naturområde som är absolut mest populärt och mest använt i Tollered är området runt Torskabotten, och särskilt strandpromenaden från Dämmet via kajen till badplatsen. Näst mest populärt och använt är det centrala skogsområdet på fastigheten Tollered 4:49, som används mycket för promenader, särskilt Blockebergsstigen och Kanalstigen. Man vistas också gärna längs Sävelångens strand och vid Nääs fabriker. Se bilaga med kartor. Många tycker att man ska bevara Tollereds unika karaktär och bygga glest med stor hänsyn till natur och kulturmiljö, gärna i stil med den äldre bebyggelsen. Flera påpekar att trafiksituationen måste ses över i samband med att man bygger nytt, särskilt längs Brännabbenvägen där trottoarer saknas. Några tycker inte att det centrala skogsområdet ska bebyggas eftersom det är det enda centrala grönområdet som finns i Tollered, och flera föreslår att man ska bygga i Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr Lerums kommun Bagges Torg (vx) Pg Lerum (fax) Bg

2 2 (7) utkanterna av byn på kommunens marker i stället, t.ex. bakom Vassaskogen på fastigheten Tollered 4:47. Deltagare och synpunkter på Öppet hus På första Öppet hus deltog ca 10 kvinnor, 11 män, 1 liten pojke och 1 bebis. På andra Öppet hus deltog ca 10 kvinnor och 13 män. De synpunkter som lyftes muntligen under Öppet hus täcks till stor del in av enkätsvaren. Många uttryckte att om det ska byggas så ska det göras på rätt sätt, att man ska bygga vidare på den befintliga strukturen och karaktären, gärna med gles bebyggelse inbäddad i grönska och att det är viktigt att bevara grönområden. Några tyckte att kommunen bör göra en större studie för att utreda andra platser för byggnation i Tollered. Önskemål framfördes också om en iordningsställd och mer tillgänglig strandpromenad, grillplats och bryggor, och att återställa kanalen. Antal svar på enkäten, köns- och åldersfördelning 0-18 år år år år 65 + år Summa Kvinnor Män Ej angivet 1 1 Summa Totalt har alltså 85 personer svarat på enkäten, varav 16 på första Öppet hus, 15 på andra Öppet hus, 29 via kommunens hemsida och 25 via brev. Samtliga bor i Tollered. En brist med denna enkät är att bara ett fåtal barn och ungdomar har nåtts, och även få äldre. Till viss del kan man ändå utläsa t.ex. var barn brukar leka. Några ord om hur svaren på enkätens frågor har hanterats Denna redogörelse är en sammanfattning med i vissa fall korta citat ur enkätsvaren. Ambitionen har varit att få med alla olika perspektiv som lyfts fram i svaren. I vissa fall har svar på en viss fråga bedömts passa bättre in som svar på en annan fråga, och har då sammanställts under den mer passande rubriken. Detta har gjorts också för att undvika upprepning. Andra synpunkter Utöver öppet hus och enkäten har även några synpunkter inkommit via e-post, dessa redovisas sist i denna redogörelse.

3 3 (7) Svar på enkätens frågor Om programområdet idag Utbredningen av programområdet som angavs i enkäten framgår av bilaga med kartor. Där finns också gatunamn och platser i Tollered markerade. Hur använder du området idag? Många promenerar i området och använder det framför allt för korta promenader nära hemmet. En välanvänd promenadstig är Blockebergsstigen, eftersom den är väl upplyst och eftersom det saknas trottoar på Brännabbenvägen. Längs Blockebergsstigen och andra stigar och vägar tar man sig till och från platser i Tollered: vänner, affär, bio, centrum, Nääs fabriker, skola/förskola och badplats. Flera har svarat att de brukar bada vid Torskabotten eller använda stranden som utgångspunkt för kanotturer. Några går ut med hunden i området. Några promenerar med och leker med barn. Några använder området för löpning. Andra saker man gör i området är: Tittar på tub-fundamenten och strosar på den gamla kraftkanalen. Fiskar. Plockar bär och svamp. Spanar ut mot Sävelången. Tittar på fåglar. Njuter av naturen. Cyklar. Kör bil. Träffar vänner och umgås. Odlar grönsaker. Grillar. Har picknick. Solar. Vilar. Kopplar av i skogen. Filosoferar. Läser. Mellan Furåsen och Åbacken finns en plats där man har gemensamma möten, bl. a. påskbrasa och picknick på sommaren. Vid Ljungslia finns en pulkabacke. Vad uppskattar du i området? Många uppskattar naturen, sjön och den genuina historiska bebyggelsen med mycket luft och natur mellan husen. Fin skog att promenera i och rasta hunden. Stillhet. Avskildheten mitt i samhället. Att bo nära skogen att man lätt kommer ut och kan njuta av naturen och djurlivet. Vacker mossa, fågelarter och djur, hackspettar, ekorrar. Barnen leker i skogsområdet, det är en spännande och nära miljö för dem. Historiska associationer. De gamla arbetarbostäderna och de Tolleredstypiska husen. Rester av hus och rester av kolonilotter. Ruinen av gamla svinlängan. Tuben och kraftkanalen. Det varierade landskapet. Utsikten. Den vackra skogssluttningen norr om Snickarstugan. Torskabotten, stranden och området längs sjön. Kajen. Strandskyddet. Olika badställen, särskilt vid Dämmet. Att det är ett perfekt ställe att meta med barnen. Blockebergsstigen. Ängen. Bergafallet. Möjligheten att springa i många områden. Den fina gemenskapen och by-känslan. Att skogen dämpar buller från motorvägen. Genvägar genom området, bl.a. till skolan.

4 4 (7) Vad kan förbättras i området? Många påpekar att trottoarer saknas längs Brännabbenvägen, som är smal och där bilar kör fort. Fler gångvägar, cykelvägar, trottoarer, övergångsställen och farthinder önskas. Bilar och bussar kör för fort. Korsningen mellan Brännabbenvägen och Gamla Sågvägen kan förbättras för gående. Dålig framkomlighet och branta stigar på vissa platser. Anlägg vackra promenader. Några sittplatser längs stigarna. Ta ner sly, gallra träd, rensa upp, ljusa upp. Om man röjer får man fin utsikt mot sjön, det var det förut. Kajen och strandpromenaden runt sjön, från Dämmet till badplatsen, kan förbättras. Det finns ett fult teknikhus vid Blockebergsstigen. Bättre belysning. En person påpekar en trasig gatulampa längs Blockebergsstigen. Belys Tollereds ström på ett effektfullt sätt. Bergafallet och strömmen bör rensas. Gör snyggt och trevligare vid hamnen vid Torskabotten. Bryggor vid kajplatsen. Några tycker att området kan vara orört och inte behöver förbättras eller förändras. Andra tycker att det skulle bli bättre med ny bebyggelse anpassad till naturen. Någon föreslår att man ska styra upp parkeringarna i centrum och hårdgöra ytor på återvinningsstationens tillfart. En annan föreslår en lekpark. Om nya bostäder i programområdet Vilken typ av bostadshus tycker du att området ska innehålla? Svaren varierar, många vill ha en sparsam, varierad bebyggelse som passar in i det gamla brukssamhället. Bostäderna i Tollered har generellt stora tomter, husen ligger luftigt inbäddade i natur och detta bör man ta hänsyn till. Både villor (med ganska stora tomter), parhus, (mindre) flerbostadshus och (mindre) radhus föreslås. Några efterlyser små lägenheter för de unga och de gamla, andra efterlyser hyresrätter, någon tycker att femrummare behövs. Många anser att det är viktigt att ta hänsyn till naturen och kulturarvet och att husen smälter in i miljön, en person föreslår att villor byggs i närheten av befintliga villor och flerbostadshus i närheten av befintliga flerbostadshus. En annan vill ha ungefär samma typ av bostadshus som man har byggt nere vid Sävelången. Några tycker att det ska vara passivhus eller lågenergihus. En person tycker att vi har formulerat frågan fel och vill inte ha fler bostäder i området. Var i området tycker du att nya byggnader ska placeras? Många tycker att hela området inte får exploateras, utan att man bör lämna en grön lunga. Några tycker att nya byggnader kan placeras i hela området. Flera påpekar att det viktiga är var vägar och parkeringsplatser hamnar, för bilar stör mer än byggnader. Det är bättre att koncentrera husen till vissa områden än att sprida ut dem över hela området, tycker några. Ny bebyggelse föreslås i olika delar av det skrafferade området, framför allt längs med Bergaredsvägen, norr om

5 5 (7) Bergaredsvägen och ovanför Herreslia med utsikt mot Sävelången. Några personer påpekar att de inte vill se ny bebyggelse mellan Furåsen och Åbacken. Några tycker inte att man ska bygga längs Bergaredsvägen, med hänsyn till k- och q-märkningar. Någon är tveksam till att bygga i norrsluttning. Några tycker inte att detta område ska bebyggas alls eftersom det är det enda centrala grönområdet som finns i Tollered, och många föreslår att man ska bygga i utkanterna av byn på kommunens marker i stället, t.ex. bakom Vassaskogen. Ett par personer föreslår ett markbyte mellan Tollered 4:49 och marken bakom Vassaskogen. Några personer föreslår ny bebyggelse mellan fotbollsplanen och Torskabotten. Hur vill du att nya byggnader i området ska se ut? Många tycker att husen bör vara i äldre stil eller på annat sätt passa in i miljön, i bruksorten. Några tycker däremot att nya byggnader inte nödvändigtvis behöver likna de som redan finns. Flera tycker att man inte bör bygga för högt, max två eller tre våningar. Några personer föreslår ett höghus, andra vill absolut inte ha höghus. Många föreslår trä och flera föreslår tegel som fasadmaterial, men även puts, plåt, sten och betong föreslås. Träfasad i lärk föreslås, Öijared golfklubbs nya hotellfasad kan stå som modell. Många föreslår röd färg, några tycker att det ska vara vita knutar, någon tycker att färgval ska vara anpassat efter miljö och skog. Även gult och grönt föreslås. Någon tycker att det inte ska vara plastfärg. Rött lertegel föreslås som taktäckning, gärna återvunnet. Någon tycker att det ska vara brutna tak. En person vill att falu rödfärg, stående brädpanel och kulturfönster ska användas. Detaljplanen bör ställa krav på färg, form och volym. Byggnader bör anpassas till den kuperade terrängen. Det kan se ut som Vassaskogen om det är hyresrätter. Eller liknande Stenhagen, tycker någon. Andra tycker att just Stenhagen är ett dåligt exempel eftersom det är för tättbebyggt. Kan du tänka dig att bo i området i framtiden? 53 personer har svarat ja (några med förbehållet om det byggs bakom Vassaskogen ), 21 personer har svarat nej och 7 personer har inte svarat på frågan. Övriga synpunkter (från enkäten) Inställningen till ny bebyggelse varierar. Många tycker att man ska bevara Tollereds unika karaktär och bygga glest med stor hänsyn till natur och kulturmiljö. Några vill inte att det byggs alls i detta område, medan andra är mycket positiva till ny bebyggelse. (Se även svaren på frågan Var i området tycker du att nya byggnader ska placeras?) Flera påpekar att trafiksituationen måste ses över i samband med att man bygger nytt, vad gäller både bil-, gång- och cykeltrafik, särskilt längs Brännabbenvägen. Någon anser att om man hade grävt upp kanalen igen hade det ökat områdets dragningskraft. Om man bygger mitt i

6 6 (7) byn är man tvungen att förstöra det som finns kvar av kanalen och tuben, påpekar någon. En annan anser att området aldrig varit särskilt använt eller tillgängligt, särskilt inte när kanalen fanns som en fara för barn och andra. En person vill ha ett transparent yttrande från Västarvet, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. En annan vill absolut inte ha något kalhygge i samband med bygget. Flera påpekar att det behövs fler bostäder i Tollered. En person tycker att det är roligt om Tollered växer, men tror inte att det går att sälja väldigt många lägenheter. En person påpekar att utbyggnadstakten bör vara varsam så att förskola och skola kan ta hand om de barn som flyttar in, en annan påpekar att skolan bör byggas ut och skolgården åtgärdas. En tredje hoppas att ny bebyggelse kommer att ha positiv inverkan på skola, matbutik och bussförbindelser. En person tycker att man ska kalka sjön, rensa vissa platser runt sjön, forsen och hela samhället från sly. Önskemål framförs också om konstgräs på grusplan, nya omklädningsrum på skolan och ny gymnastiksal. Förskola och skola kan bli bättre. Andra önskemål är bättre kollektivtrafik, fler bussar nattetid / sen kväll, flexlinje till Tollered och en expressbuss till Göteborg. Någon föreslår hybridbussar. Ett par personer vill ha en cykelväg till Floda. Skogsområdet kan utvecklas till ett bättre rekreationsområde. Värna och respektera strandskyddet. En person tycker att man bör göra en kartläggning av hur stort behovet av bostäder för äldre är, och skriver att idag flyttar de flesta till Floda då de säljer sina hus. En person vill ge sina barn möjlighet att leka i skogen och skriver att hen förmodligen inte kommer att bo kvar om det centrala grönområdet bebyggs. Några kommentarer till synpunkterna Här besvaras bara några få av de synpunkter som kommit in. Det programförslag som kommer att tas fram kan ses som kommunens svar på samtliga synpunkter. Vad gäller trafiksituationen så kommer en trafikutredning att göras som en del av det fortsatta programarbetet. Kommentarerna på kartan över platser som kan förbättras rör till stor del trafiken och kommer att vidarebefordras till berörda inom förvaltningen. I det fortsatta arbetet studeras behovet av eventuell ny förskola. Om en ny förskola byggs så kan även skolans kapacitet öka, eftersom den befintliga förskolan till viss del använder skolans lokaler som det är idag. Vad gäller ett yttrande från Västarvet, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket så har Västarvet gjort en kulturmiljöutredning åt kommunen. Länsstyrelsen kommer att yttra sig över programmet och kommande detaljplaner. Naturvårdsverket däremot kommer inte att kopplas in, men en naturvärdesinventering har gjorts som underlag för det fortsatta arbetet. Den trasiga gatulampan vid Blockebergsstigen är rapporterad.

7 7 (7) Andra synpunkter Några synpunkter har även kommit in via e-post. En person har framfört ett önskemål om en expressbuss mellan Göteborg och Alingsås via Tollered. Kommentar: Västtrafik planerar för att förlänga Lerum-Snabben till Norsesund via Tollered, men upphandlingen är överklagad så det är osäkert när linjen kommer att trafikeras. Västra Götalandsregionen som äger Västtrafik tillåter inte expressbusstrafik hela vägen till Alingsås utan anser att det är pendeltåget som ska göra jobbet. Naturskyddsföreningen i Lerum har inkommit med följande synpunkter: På den lilla rutan som är streckad som område där ny bebyggelse prövas längst i väster närmast Tollereds Ströms väg växer stora askar med naturvärde. Rutan är olämplig att bebygga. I stora delar av område där ny bebyggelse prövas finns äldre tallar med naturvärde. Detta gäller framför allt bergsbranten längs västra kanten av det stora streckade området. Bergsbranten är olämplig att bebygga. Hänsyn bör i övrigt generellt tas till tallarna vid planering av tillkommande bebyggelse. Gamla åfåran från Torskabotten mot Sävelången passerar genom programområdet. Eftersom bestämmelse uppenbarligen saknas avseende minimitappning är åfåran ibland helt torr. Minimitappning bör bestämmas så att det alltid finns viss vattenföring med hänsyn till växt- och djurliv i åfåran. Kommentar: Vad gäller naturvärden i området så har en naturvärdesinventering tagits fram som just nu håller på att färdigställas, den visar delvis på samma saker som Naturskyddsföreningen påpekar. Frågan om minimitappning ses inte som en fråga för planarbetet. Den vattendom som gäller ger ett starkt juridiskt skydd för status quo.

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo

Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo 1 1 2 Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo Inledning Hur kan vi anpassa naturen så att det fler Håbobor har möjlighet

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Fö r h r a l p m e x e s d n a MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-29 Tid 2012-03-13, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket

Läs mer

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02 1 ortsanalys Furulund Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att: datum 2013-02-21 diarienummer 2012-00902 Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14 Glad Dokumentation Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 21-6-14 Glad Reklam AB, Västra Esplanaden 5, 93 25 Umeå www.gladreklam.se 1 Innehållsförteckning k Bakgrund till kampanjen...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!

Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas! Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2008 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer