Inledning: Stoffurval:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning: Stoffurval:"

Transkript

1 1 Inledning: Vi har arbetat med en kursplan inom Digitalt skapande 1 som finns som valbar kurs inom Estetiska Programmet på gymnasieskolan. Den omfattar 100 poäng och löper över två terminer. Som ni kan se i översiktsplanen under fliken Årsplanering blir det ca 15 veckor på höstterminen och ca 17 veckor på vårterminen, och detta efter visst bortfall på grund av helgdagar, idrottsdagar och utvecklingssamtal mm. Varje lektion är ca 2 timmar och 30 minuter. Skolverkets beskrivning av kursen inleds med syfte för att sedan gå vidare in på det centrala innehållet. 1 I det centrala innehållet defineras vad som ska göras men inte i vad och hur. Ett varför defineras inom den allmäna beskrivningen för Estetiska Programmets examensmål, där det uttrycks att eleven ska utveckla förmåga att kommunicera visuellt samt att uppleva tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. 2 När man kopplar dessa texter ihop med skolans värdegrund förefaller det för oss som att varför eleven ska lära sig att se saker ur flera perspektiv är en högst demokratisk aspekt. Därför vill vi genomsyra detta läsår med att söka skapa en tillåtande klassrumsatmosfär, och därför gör vi all information tillgänglig för alla. Vi vill att kunskap och information inte ska stanna bara i klassrummet och gå bara till eleverna, och därför valde vi att göra allt synligt på hemsidan. Stoffurval: Vi valde innehåll från fyra olika områden som i vår kursplan är fyra olika block, och vi ville ha en kommunicerbarhet mellan de olika blocken. Vi ville även skapa en kommunicerbarhet utanför klassrummet. Att ha både lärande, läroplan och kursinnehåll på en hemsida svarar mot både kursplanens syfte, centralt innehåll samt skolans värdegrund. De fyra olika blocken är; att bygga en egen hemsida, bildredigering, animation och film/video. Hemsidan fungerar uppsamlande för alla de andra blocken och målet är att så stor del som 1 2

2 2 möjligt av all information och kunskap som görs ska visualiseras på hemsidan. Varför vi valde just dessa fyra block är för att vi själva har utbildning inom dessa. Men inom kursplanen finns det utrymme för även helt andra stoffval, och det är skrivet så att det gärna får kombineras med andra estetiska uttryck. Det vi har tänkt runt annat stoff, så som dans och musik tex. är att det beror på vilka andra inriktningar det finns på skolan. Men vi har också tänkt och resonerat att det skulle vara givande och intressant att samarbeta med andra lärare inom större eller mindre projekt. Därför är vissa av våra lektioner skrivna så att man kan ta in fler uttryck och något annat ämnes innehåll. Vi funderade även runt fotografisk bild och hur djupt vi skulle vilja gå in på det. Men vi valde att inte lägga någon större vikt vid det, då det finns en enskild egen inriktning på Estetiska Programmet för det ämnet. Ramfaktorer och äskandeförfarande: Vi förutsätter att det finns teknik och program som gör det möjligt att ha en kurs i digitalt skapande på den skola som väljer att ta in elever till en sådan kurs. Det behövs en dator till varje elev, med programvara samt en fungerande internetuppkoppling. Vår kurs är skriven för att använda program ur adobe-sviten som Photoshop, Flash och Premiere Pro. Men det är möjligt att använda billigare och även gratis-program för att genomföra samma innehåll. Ur demokratisk synpunkt, samt för att bredda programkunskap, har vi tagit med undervisning inom gratisprogam i början av kursen. Detta för att varje elev säkert inte har de dyrbara Adobe-programmet hemma. För delen om video/film kommer det behövas digitalkameror. Vi kommer även att behöva vanligt bildsals-material för några av blocken, då vi arbetar analogt. Det handlar om papper, pennor, färg osv. De dyra frågorna inom vårt äskande av pengar för kursen bir inom teknik. Det är väldigt olika från skola till skola, men ibland måste vissa program köpas in. Men inom vårt arbete förutsätter att skolan har Adobe-sviten, och har inte skolan den så måste det tas i beaktning i äskandet innan kursens planering och igångsättning.

3 3 Om skolan har elever med skyddad identitet kan det vara bra att överväga en sluten hemsida för både klassens sida och de egna elevernas. Det kostar lite pengar och kan vara bra att tänka på. Det finns även andra sätt, som att tex använda alias, men det återkommer vi till senare. Syfte/Centralt innehåll: Till varje lektion/moment finns syftet utskrivet i text högst upp, och på det sättet kan man lätt se vilket syfte just den lektionen eller det momentet tar upp. Syfte och centralt innehåll i finns som en egen flik och under hem-knappen. Där finns även en länk till skolverkets beskrivning av hela kursen. Vi tänker oss att vi går igenom syfte i samband med genomgång av betygskriterier i varje blocks början. Vi har sett till att syfte och centralt innehåll återkommer många gånger i uppgifterna under kursen, för att elever ska kunna få fler chanser att visa sina kunskaper. Hemsida: För det första vill vi säga att kursens hemsida inte ska ses som helt klar, utan meningen är att den ska fyllas på under läsåret. Man kan säga att vi har arbetat fram den "mer klar" än vad vi skulle göra inför en vanlig uppstart inför ett läsår. Uppgifter, inspiration och exempelbilder kan läggas in lätt vartefter. Om man som lärare vill ha färdigt material som ännu inte ska visas för eleven, kan flikar döljas, för att sedan öppnas då någon viss uppgift/moment tar vid. Det kan bli ett överraskningsmoment för eleverna. Kursens hemsida är strukturerad och anpassad så att många människor ska kunna ta del av den. Varje "hem-knapp:s" förstasida (hemsida, bildredigering, animation osv) har information som kan vara intressant även för föräldrar, andra lärare mfl. Under alla blockens flikar ligger underflikar för uppgifter, genomgångar och material. Vid varje uppgift finns en fil med betygsmatrisen och även uppgiften i ett nedladdningsbart format. En uppgifts sida har två spalter, till vänster ligger uppgiften, och till höger ligger viktiga länkar och inspirations-material.

4 4 Varför vi valde Weebly som bas för allas hemsidor är att den är lätt att lära sig, och man kan lätt få upp en enkel struktur under bara en lektion. Förutom introduktions-veckan så är bygget av en hemside-struktur lagt på den första lektionen i kursen. Varför vi inte valde något mer avancerat program för att bygga hemsidor från grunden är en tidsaspekt, och att vi anser att program inom bild - och filmredigering kan vara bra att behärska innan man ger sig in i mer avancerade program för hemsidor. Vi använder hemsidan som bas inom kursen, för att det är passande att samla saker på. Vi tycker också att det är ett praktiskt sätt för oss som lärare att nå ut till elever, och det finns stora möjligheter att skapa ett demokratiskt forum som blir inkluderande för alla elever. Elevernas egna sidor kan låsas med lösenord om det är så att behovet finns. Ibland har elever skyddad identitet, och då kan ett slutet forum för bara skolan skapas. Det kostar lite, men marginellt och det är något som man i så fall tar hänsyn till i eskandet av budget. Ett annat alternativ är att använda alias istället för namn, samt ha tydliga regler för namn och fotopublicering. Hemsidan har inget "eget" block som löper under flera veckor som de andra tre blocken har, utan det är ett löpande arbete som ligger i slutet av varje block. När man har gått igenom och haft analys på en uppgift läggs materialet upp, och ibland ska materialet läggas upp som "hemläxa" innan genomgångstillfället. Vi tänker att utvecklandet av elevens egna hemsida sker under hela kursen. Då eleven får tid över under en lektion i ett annat block, så finns tid för att skriva och reflektera i sin loggbok och kanske utveckla sin hemsidas estetik. Hemsidan kommer inte att vara betygsgrundande första terminen, detta för att eleverna ska kunna arbeta undersökande, få en chans att bli vana vid loggboks-arbetet och också kunna koncentrera sig på de andra blocken. Under andra terminen bedömer vi hemsidans fuktionalitet, kommunicerbarhet och också deras loggboksarbete. Varför loggbok? Varje elevs hemsida har en loggbok. Loggboken fungerar som en blogg, där man kan göra inlägg

5 5 både i text, bild film och andra medier som kan länkas. Man kan också få kommentarer och därmed få igång en kommunikation. Syftet med loggboken är att få syn på arbetsprocessen. Både för elev och lärare. Det är meningen att eleven ska få lite tid på varje lektion, ibland i början och ibland i slutet, för att kunna reflektera i sin loggbok, ladda upp material osv. Under introduktionsveckan går vi igenom vad som gäller för loggboken och hemsidan, med avstamp i lagar som gäller för publikationer. Vi har tänkt att detta är något som man återkommande behöver ha samtal om i kursen. Under beskrivningen av loggbok och arbetsprocess, och hur den kan göras, är det viktigt att ge olika exempel på sätt att använda loggboken, vilket vi också tänker att vi som lärare måste göra tydligt. Här tror vi det är viktigt med bildexempel. Bildredigering: Inom bildredigering arbetar vi inledningsvis med att lära oss Photoshop. Detta görs med övningar inom de basala verktygen, och vidare till mer avancerade. Här kan elever ligga på olika nivå redan innan, och tanken är att skapa ett kommunikativt lärande där elever får berätta och visa för varandra om de hittat verktyg som kan ta arbetet framåt. Under höstterminen har eleverna två uppgifter, med en gemensam genomgång av båda sista lektionen av blocket. Innan genomgången ska eleverna kommunicera frågor i varandras loggböcker, som sedan ska ligga till grund för genomgången i klassrummet. Meningen är att uppmuntra kommunikationen på hemsidorna, och att de redan ska ha funderat lite innan själva genomgången. Under vårterminen ska eleverna arbeta vidare i ett längre projekt. Det är tänkt som en fördjupning inom bildredigering. Under detta projekt finns ett val för eleven att välja olika program att arbeta med. Meningen med dessa val har en grund i kursens centrala innehåll och syfte, att kunna verka kommunikativt inom flera estetiska inriktningar. Det blir ett individuellt val för eleven inom både innehåll, teknik och visuella plattformar. I det längre projektet finns även öppning för att arbeta ämnesintegrerat med andra estetiska inriktningar, tex. dans, foto, eller fler, beroende på vilka kurser som skolan har.

6 6 Allt som beskrivs i syftet för Digitalt Skapande 1 finns representerat i blocket för bildredigering. Då vi arbetar mot hemsidan, och använder oss av en plattform för lärande, och därigenom bedriver skapandeprocesser både synkront och asynkront, så uppfylls alla syften. Vi går igenom olika programvaror, både lokalt i datorn och webb-baserade, samt har analys av både egna och andras arbeten, och med perspektiv på både tekniska och estetiska kvalitéer. Syftespunkterna berörs flera gånger genom blocket. Animation: Blocket animation har vi medvetet lagt efter bildredigering, eftersom vissa av uppgifterna i animation görs i Photoshop. Under bildredigeringen har ju eleverna fått grunderna i programmet. Under första terminen får eleven möjlighet att pröva på olika sätt, och olika program att arbeta med animationer. Uppgifterna är ganska enkla och snabba att utföra. Arbetet går från analogt- till digitalt. Animationsblocket kommer innefatta 3 uppgifter: Unlieash the story!, Stop-Motion och Flash Yourself. Uppgiften i Stop-Motion är en övningsuppigift som enbart kommer bedömmas med E eller F. Meningen är att uppgiften ska kunna fyllas med stoff från ett annat ämne, ett innehåll från tex samhällskunskap, historia eller ett annat estetiskt ämne. Allt som beskrivs i syftet för Digitalt Skapande 1 finns representerat i animationsblocket, och berörs flera gånger under läsåret. Film: Filmblocket har fått extra veckor eftersom film inbegriper flera olika uttryckssätt; ljud, bild, narration och ibland agerande. För att förstå olika uttryckssätt inom film är det viktigt att titta på, analysera och diskutera filmklipp, vilket tar tid, men ökar förståelsen och möjligheter att kunna

7 7 välja uttryck på ett välmotiverat sätt. Vi har delat upp filmblocket i två projekt: höstterminens Experimentell Musikvideo och vårterminens Längre Filmprojekt för att det ska finnas chans till repetition och fördjupning. Musikvideon är en enklare uppgift eftersom större delen av ljud finns och tema är bestämt. Detta för att det ska finnas tid över för genomgång av teknik samt att titta på film och filmanalys. Eleverna ska i båda blocken spela in ljud och här finns en öppning för samarbete med inriktningen Estetiska programmet musik. Allt som beskrivs i syftet för Digitalt Skapande 1 finns representerat i filmblocket. 3 Eftersom film är en kombination av olika programvaror, tekniker och media samt att vi har analys och diskussion av egna och andras arbeten i både inledande och avslutande lektioner, berörs syftespunkterna flera gånger genom blocket. Syftena finns utskrivna i sifferform och som text till varje lektionstillfälle. Ämnesintegrering: I syftet för Digitalt skapande står att eleverna ska ha möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Vissa av de uppgifter passar väldigt bra för detta, till exempel film och animation där ljud kan ingå och där t.ex dans eller agerande kan förekomma. I den mån dessa inriktningar inom det estetiska programmet finns på skolan kan ämnesintegrering vara en väldigt berikande upplevelse. Då kan tillgång till instrument, scen, studio mm göra att eleverna får en fördjupad förståelse för olika estetiska uttryck i kombination. Annars kan eleverna få jobba med de olika uttrycken på bildlektionerna också, t.ex spela in ljud med olika analoga ljudkällor genom en mikrofon. Eftersom kusens syfte och centrala innehåll i Digitalt Skapande inte nämner etnicitet, klass eller 3 Se för syftet utskrivet i lektionsbeskrivningen och för att se en förklaring till syftena uppdelade i siffror.

8 8 genus ser vi det som en möjlighet att göra det i ett ämnesintegrerat arbete. Detta skulle kunna vara i samband med andra estetiska ämnen men även med gymnasiegemensamma ämnen där möjlighet finns. Inom våra animationsuppgifter finns öppning att ämnesintegrera, och detta skulle kunna vara i samband med exempelvis historieämnet. Uppgiften är i Stop Motion, eleven utgår från ett material som skall genomsyra estetiken i filmen. Det som skall gestalatas kan tex. handla om hur industrialiseringen kom till och vad det innebar för den samhälleliga utvecklingen. Då arbetar man med teknik och estetik enligt kursmålen i Digitalt Skapande och problemställning i gestalningen tas ur ett historiskt perspektiv. Innehållet hämtas då ur kursen Historia (HISHIS01a1), och görs då i ett samarbete med historieläraren på skolan. Detta är möjligt att genomföra med fler ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap eller annat. Elever med särskilda behov: Genom vårt arbete med Digitalt Skapande 1 har vi haft elever med koncentrationssvårigheter och särskilda behov i åtanke. Information ges på olika sätt; muntligt i klassrummet och skriftligt på webben, nedladdningsbart genom dokument och illustrerat genom exempel som videor och bilder. Elever kan alltså få veta i förväg det som ska göras nästa lektion, eller nästa månad, och ofta också få exempel på metod och programvara genom instruktionsvideor. Läxor: Forskning har visat att läxor kan skapa ojämlikhet när vissa elever kan få hjälp hemifrån medan andra inte har någon att vända sig till med sina frågor. 4 Därför har metoden "flipped classroom" börjat sprida sig. Det går ut på att eleven förbereder sig genom att titta på en instruktionsvideo hemma, och eftersom den går att upprepa och tittas på igen behöver läraren inte använda lika mycket lektionstid till genomgångar, utan kan koncentrera sig på att hjälpa elever som har frågor. 4

9 9 På så sätt flyttas problemlösningen till klassrummet där en kunnig lärare istället för en frånvarande förälder kan stå för vägledningen. Vi tänker att detta är ett jättebra sätt att få elever att vara förberedda inför genomgångar av programvara. Dels kan man som lärare fånga upp elever som kommer sent eller är sjuka utan att behöva gå igenom många gånger, dels kan eleverna som har koncentrationssvårigheter gå tillbaka och titta igen. Vi ger också enstaka läxor i att eleverna får läsa varandras bloggar och ge kommentarer, även om detta mestadels sker på lektionstid. Kunskapskrav, bedömning och examination: Vi har tittat på kunskapskraven för kursen och gjort betygsmatriser inom alla block. Dessa ligger som PDF.er i anslutning till lektionsuppläggen. Formativ bedömning: En stor och viktig del av den formativa bedömningen ligger i arbetet med loggboken. I den visas processarbetet, och vi kan som lärare också se hur eleverna kommenterar varandras processer. I kommentarerna och genomgångarna syns hur eleverna tänker, hur de kopplar sitt eget arbete till vad de lär sig i blocken, och hur de använder (eller inte använder) sig av de begrepp vi går igenom. Den formativa bedömningen sker också i samtal med eleven under lektionstid och här är det viktigt att ställa frågor och samtala med alla, efter en lista så att ingen elev missas. Den tredje delen av formativ bedömning är utvecklingssamtalen. Här finns det chans att fånga upp eleverna i ett personligt samtal. Skolverkets skrift Utvecklingssamtal och skriftlig information säger att samtalet ska präglas av jämlikhet och att eleven ska få information skriftligt

10 10 som ett komplement till samtalet. 5 Eftersom detta är en gymnasiekurs där vi kanske inte känner eleverna än passar det bra att utvecklingssamtalen kommer i mitten av terminen. Då har de hunnit ha ett helt block (bildredigering), en stor del av hemside-blocket och påbörjat animation. Som lärare har vi en del att gå på; loggböckerna, redovisning i bildredigeringen, samt samtal i klassrummet. En mall till utvecklingssamtal finns upplagt längst upp på denna sida. Vi tänker kring examination att det inbegriper allt arbete utom när vi säger att något är övning. Det är viktigt att eleverna känner att allt deras arbete räknas, och inte bara några enstaka examinationstillfällen. Med det inte sagt att endast processen är viktig, resultat är också examinerande. För att göra detta tydligt för eleven är det viktigt att säga när något är endast övning. Då kan eleverna undersöka, våga pröva utan att bli bedömda och förstå den "prövande" dimensionen av processarbetet. Ett exempel är hemsideblocket, som inte examineras utan ses som övning den första terminen. Syftet med det har vi beskrivit ovan i avsnittet om Hemsida s.3

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Estetisk verksamhet. Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera...

Estetisk verksamhet. Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera... Estetisk verksamhet Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera... Ämnets syfte och karaktär Utbildningen i ämnet estetisk verksamhet syftar till att utveckla och stimulera

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Kurs och workshop Youtubfilmer i Fronter Innehåll Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Youtube Hitta andras instruktionsfilm Skapa Konton på Youtube Filmen Va inte perfektionist,

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till utbildning, att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

www.grade.com LUVIT Quick Guide LUVIT som författarverktyg

www.grade.com LUVIT Quick Guide LUVIT som författarverktyg www.grade.com LUVIT Quick Guide LUVIT som författarverktyg LUVIT som fo rfattarverktyg Guiden beskriver inbyggda funktioner för att skapa webbsidor och presentationer direkt i LUVIT. 1. Kursinnehåll Allt

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

H14V15 Terminsplanering Vt-15

H14V15 Terminsplanering Vt-15 H14V15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

10 olika sätt att genomföra IUP-processen

10 olika sätt att genomföra IUP-processen 10 olika sätt att genomföra IUP-processen augusti 2012 Visualisera och effektivisera IUP-processen på er skola? Hur ska ni genomföra IUP-processen pedagogisk, undervisning, skriftliga omdömen, framåtsyftande

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Om adhd en film om bemötande och förståelse i skolan

Om adhd en film om bemötande och förståelse i skolan Om adhd en film om bemötande och förståelse i skolan Frågor och förslag som uppmuntrar till diskussion 1 Inledning Ofta får barn och ungdomar med adhd svårigheter i skolan. I filmen Om adhd en film om

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring barns ekonomiska situation

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Seniorernas veckobrev V.11

Seniorernas veckobrev V.11 Hej alla föräldrar och elever i seniorlaget! Under veckan har eleverna arbetat flitigt med att slutföra sina inlämningsuppgifter i NO/teknik som skulle vara inlämnade idag, fredagen den 18 mars. I och

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet

Läs mer

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Vägga Vuxenutbildning ITiS-projekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Författare Lotta Holmgren Karin Svensson Ove Svensson Handledare

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande Sara Bruun och Johnny Gustafsson So-lärare och entreprenöriella pedagoger Läraren har en dubbel utmaning Ge stöd till de elever som har svårt att hänga med. Lärarna ska även stimulera

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Introduktion Svenska Skolan i Hongkong och Shekou drivs av Svenska Skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder svenska barn kompletterande

Läs mer

D I G I TALT S KA PA N D E

D I G I TALT S KA PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll ILLUSTRATION... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 4 Inlämning fredagen den 18 oktober...5 Redovisning onsdagen den 23 oktober...5 Kommentarer...5

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer