Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndag 19 maj kl.17:30, omsorgsförvaltningen Alliansen: tisdag 20 maj kl 16:45, omsorgsförvaltningen Enligt uppdrag Agneta Järkelid Val av justerare Fastställande av dagordning Stephan Quist Karlsson (S) Beslutsärenden 1. Antagande av anbud avseende vård-och omsorgsboendet Vasallen Föredragande: Lars Axelsson 2. Verksamhets- och budgetuppföljning efter april månad bilaga Föredragande: Magnus Levin 3. Motion angående sällskapsdjur på äldreboenden i Kalmar bilaga Föredragande: Thomas Tryggvesson 4. Omsorgsnämndens delegationsordning bilaga Föredragande: Agneta Järkelid 5. Framtida lokaler för omsorgsförvaltningens administration bilaga Föredragande: Thomas Tryggvesson

2 Omsorgsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Informationsärenden 6. Hyreskostnad på Dragkroken bilaga Föredragande: Magnus Levin/Lars Axelsson 7. Besök av terapihund 8. Uppdatering av handlingsplan för det sociala innehållet Föredragande: Lars Axelsson/Ann-Charlotte Andersson 9. Mobilt stöd i hemtjänsten Föredragande: Lars Axelsson 10. Arbetsmiljöverkets tillsyn av kvinnors och mäns arbetsmiljö inom hemtjänst och teknisk förvaltning Föredragande: Monica Antonsson 11. Förvaltningschefen informerar 12. Boendesamordnaens rapport Föredragande: Ann-Charlotte Andersson 13. Anmälan av delegationsbeslut

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/ Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter april månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budget- och verksamhetsrapporten för april och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna från kommunledningskontoret avseende uppföljning skall omsorgsnämnden lämna en ekonomi- och verksamhetsrapport efter april månad till kommunstyrelsen. Denna behandlas preliminärt den 3 juni. Verksamhet Nämndens verksamhet kan i huvudsak indelas i tre delar: 1. Myndighetsutövning. Verksamheten ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen (SoL). 2. Vård och omsorg till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar (SoL). Verksamheten verkställer beslut enligt socialtjänstlagen främst gällande hemtjänst och vård- och omsorgsboende för äldre. 3. Kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten ansvarar för hemsjukvård och hemrehabilitering till personer i ordinärt och särskilt boende. Måluppfyllelse Detaljerade mål All personal ska erbjudas en anställning på heltid. Kommentar: Införandet av rätt till heltid genomförs upp till 90 % tj grad på 2/3 av verksamheten och resten 100%. Den uppönskade tiden motsvarar 100 årsarbetare. Fortsatt utveckla rätt till heltid när ekonomin tillåter. Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

4 ON 2014/ (7) Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomin tillåter Kommentar: Pilotprojekt kring ruttoptimering av resor i verksamheten är genomförd. Mindre justeringar av bilbehov kan göras. Transporter inom 2 km utförs med cykel Kommentar: Ingen uppföljning genomförd ännu. Höja miljökunskapen i verksamheten Kommentar: Vi inväntar erbjudande om miljöutbildning. Minska avvikelsen mot standardkostnad med 3 % jämfört med avvikelsen mot standardkostnaden 2012 Kommentar: Redovisning av standardkostnaden för 2013 finns tillgänglig till nästa tertialuppföljning. Antalet vård- och omsorgsboenden ska öka under en treårsperiod. Kommentar: Målet är på lite längre sikt. Målet förväntas uppnås 2017 Verksamheten ska uppvisa bättre resultat för varje år i mätningar där egen jämförelse kan göras med tidigare år Kommentar: Målet kan inte mätas förrän resultat från öppna jämförelser presenteras. Procentandelen omsorgstagare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska uppgå till minst 90 %. Kommentar: Aktiviteter för att nå målet pågår bl a värdegrundsutbildning. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med möjligheten till utevistelse ska ligga över medel för riket Kommentar: Målet förväntas uppnås. Satsning på det sociala innehållet i vårdoch omsorgsboende pågår. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med aktiviteterna ska ligga över medel för riket Kommentar: Målet förväntas uppnås. Satsning på det sociala innehållet i vårdoch omsorgsboende pågår. Antalet fallolyckor bland äldre (över 75 år) ska minska. Kommentar: Fallolyckor ökar. Verksamheten arbetar med Senior Alert. Där ingår förebyggande arbete och riskanalys. Åtgärdsplaner dokumenteras. Översyn sker av läkemedel, kost, miljö och hjälpmedel. Antalet omsorgstagare med kognitiva störningar ökar vilket ökar fallrisken. Minska läkemedelsavvikelser i vård- och omsorgsboende och hemsjukvården. Kommentar: Verksamheten ligger på samma nivå som tidigare. Extra satsning görs på läkemedel, dess förvaring och signering hemma hos omstagaren. Procentandelen omsorgstagare i hemtjänst som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska ligga på eller över rikssnittet Kommentar: Aktiviteter för att nå målet pågår bl a värdegrundsutbildning.

5 ON 2014/ (7) Personal Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, vald månad, jämförelse ansvar Omsorgsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Kalmar kommun 6,8% 7,2% 7,0% Omsorgsfv 9,7% 9,1% 9,3% Tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro innevarande år Omsorgsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen 74,9% 61,8% 53,8% 52,6% 67,3% 55,1% 47,0% 45,6%

6 ON 2014/ (7) Ekonomi Driftredovisning Tkr (netto) Budget Årsprognos Verksamhet Förvaltningsgemensamt /-0 Administration /-0 Volymer* +/-0 SoL - övergripande Team 1 - norr Team 2 - norr Team 3 - norr Team 4 - norr ** Team 5 - söder Team 6 - söder Team 7 - söder Team 8 gemensam verks HSL /-0 Prognos vid årets slut efter åtgärder Kostnader för omstrukturering*** Tillf personalminskn pga ombyggnad Avvikelse mot budget totalt *Volymer avser resursfördelning till hemtjänsten ** Exkl Berga ***Extraordinära kostnader Det pågår ett enormt omstruktureringsarbete inom förvaltningen. Förutom arbetet med Rätt till heltid så skall nya och ombyggda boenden startas och Smedängen byggas om. I samband med detta uppstår kostnader i form av startkostnader, evakuering, dubbla hyror, flyttkostnader, minskade intäkter mm. Frågan om kompensation har diskuterats med kommunledningskontoret. Det ser i nuläget inte ut att det skjuts till mera pengar som tillfällig budgetförstärkning. Det finns dock en stor förståelse för förvaltningens tillfälliga ökade kostnader varför en viss avvikelse kan accepteras för år Med denna omställning klarar vi budget i balans långsiktigt. Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är fortsatt mycket ansträngt. Underskottet för förvaltningen beräknas till 2,5 Mkr om föreslagna åtgärder får önskade effekter. Det upplupna underskottet för fyra månader redovisas som avvikelse. I övrigt förutsättes att alla enheter håller budget resten av året med undantag för team 2 och team 6 som har Rätt till heltid 100% där underskottet i den delen beräknas till 1 Mkr vardera. Enheternas kostnader för köp av tjänster från resurscentrum är med i kommande prognos. Förvaltningsgemensamt (+-0 Mkr) Under förvaltningsgemensamt redovisas kapitaltjänstkostnader, KOFFA, utbildningar, IT och kringkostnader för arbetet med rätt till heltid. Ingen avvikelse mot budget.

7 ON 2014/ (7) Verksamhet administration (+/-0 Mkr) Under administration redovisas kostnader för de administrativa avdelningarna. Ingen avvikelse mot budget Volymer (+/-0 Mkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Fn finns pengar över här men dessa skall användas för drift av bl a Varvsholmen i höst, se bilaga 1. Alltså ingen avvikelse mot budget. Verksamhet SoL övergripande (+/- 2 Mkr) Under denna rubrik redovisas avgiftsintäkter, kostnader för outhyrda lägenheter, tvätt och arbetskläder m m. Redovisas ett överskott som främst beror på ökade avgiftsintäkter jämfört med budget. Verksamhetsområde Norr (-13,2 Mkr) -4,8 Mkr efter vidtagna åtgärder Prognosen för verksamhetsområde Norr per visar på ett utfall på -13,2 Mkr före effekter av åtgärder jämfört med budget. Efter föreslagna åtgärder beräknas underskottet stanna på 4,8 Mkr. Team 1 (-800) -300 Område Rockneby, Läckeby Lindsdal. Både boende- och hemtjänstverksamhet i teamet. Har Rätt till heltid (90 %). Åtgärder: - Flytta resurser mellan arbetsplatser, enhetschef och samordnare jobbar tight - Jobbar för att minska behovet av dubbelbemanning. - I Rockneby arbetar personalen både ute och inne i gemensamt schema vilket är en framgångsfaktor. Team 2 (-5 400) RTH 100% Innehåller enheterna Norrlidshemmet, Björketorp, Jungmansgården och Trädgården. Teamet har Rätt till heltid (100%). Åtgärder: -Förändringar natt, ser över nattbemanningen på Norrlidshemmet och Trädgården. - Skapa förutsättningar för att spela med årsarbetstiden - Jobbar intensivt med rationell vikarietillsättning - Ännu bättre följsamhet mot bemanningsgrafen - Jobbar intensivt med sjukfrånvaron - Jobbar vidare med helgbemanning(särskild anställd personal för helgerna) - Trädgården behöver strukturförändras (verksamhet i 4 plan) Team 3 (-3 500) Hemtjänst i områdena Norrliden, Berga, Funkabo och Djurängen. Teamet har Rätt till heltid (90%). Åtgärder: - Fortsatt översyn av schema och planering - Jobbar för att minska behovet av dubbelbemanning - Schemat läggs utifrån Laps Care Team 4 (-1 500) uppstart/omstruktur Berga Innehåller Oxhagshemmet, Hemtjänsten för Bärnstenen och i Oxhagen och Berga Backe. Teamet har Rätt till heltid (90%) förutom Berga Backe som har 100%.

8 ON 2014/ (7) Åtgärder: - Nytt arbetssätt för semesterplanering - Avancerad resursplanering - Helgpass(personal som bara jobbar helg) - Utvecklar flexibiliteten hos personalen - Minskning av en samordnartjänst - Flyttar personal mellan avdelningarna på ett bra sätt Övrigt De enheter som köper tjänster från Resurscentrum har högre kostnader kopplat till detta. Dessa kostnader kommer med i kommande prognos. Verksamhetsområde Söder (-5 Mkr) -1,7 Mkr efter vidtagna åtgärder Prognosen för verksamhetsområde Söder per visar på ett utfall på -5 Mkr före effekter av åtgärder jämfört med budget. Efter föreslagna åtgärder beräknas underskottet stanna på 1,7 Mkr. Team 5 (-2 400) -800 Omfattar centrala Kalmar och har nyligen gått in i Rätt till heltid (90%). En stor omstrukturering pågår i hela teamet vilket kostar en del pengar fn. När omstruktureringen är klar kommer man att arbeta med ett högre utbyte mellan boende och hemtjänst som i många kommuner visat sig framgångsrikt. Träffpunkterna kommer att byggas in i verksamheten där all personal kommer att involveras i planeringen av de sociala aktivitetern. Det nya boendet Varvsholmen kommer att tillhöra teamet. Åtgärder: - Samarbete och flexibel personal - Hög grundbemanning, mindre bokningar i resurscentrum - Bra kommunikation när det gäller samordningen - Aktivt arbete med resurstider - Aktivt arbete med sjukskrivningar - Stor omstrukturering som tillfälligt kostar pengar - Flyttar personal mellan avdelningar/arbetsplatser på ett bra sätt - Inflyttning i nya lokaler för hemtjänsten på gamla Sjöbefälsskolan - Satsning på ett närvarande ledarskap där samtliga enhetschefer kommer att sitta ute i sina enheter. Team 6 (-4 100) RTH Omfattar Stensberg med kringliggande hemtjänstområden och har Rätt till heltid upp till 100%. Har utökad sin grundbemanning med 14 årsarbetare. Åtgärder: - Översyn på nattbemanningen Stensberg - Vissa förändringar i schemaläggning jämfört med tidigare vilket innebär större hänsyn till verksamhetens behov - Skapa förutsättningar för att spela med årsarbetstiden Team Omfattar Smedängen och hemtjänstområden i Rinkabyholm, Trekanten och Smedby. Är det team som arbetat längst i söder med Rätt till heltid upp till 90%. Teamet redovisar fn budgetöverskott Åtgärder:

9 ON 2014/ (7) - Integrerar båda grupperna i varandras scheman - Involverar personalen i ekonomidiskussion - Närvarande chefer ute i verksamheten Övrigt De enheter som köper tjänster från Resurscentrum har högre kostnader kopplat till detta. Dessa kostnader kommer med i kommande prognos. Verksamhetsområde Gemensamt (+/-0 Mkr) Prognos april Teknik +/-0 Träffpunkter, dagverksamheter +200 Hemtjänst (nattpatrull, anh) +300 Övrigt +/-0 Tot verkställighet Gemensamt +500 Prognosen för verksamhetsområde Gemensamt, per är överskott om 0,5 Mkr. Verksamhetsområde HSL (+/-0 mkr) Prognos april HSL- övrigt +/-0 HSL - tekniska hjälpmedel +/-0 Tot HSL +/-0 Verksamhetsområdet har en mycket ansträngd ekonomi. Två av tre enheter har underskott och det pågår ett intensivt arbete för att klara ekonomin i dessa. Ingen avvikelse mot budget. Omräkning demografi Omsorgsnämnden har preliminärt tillförts 3,2 mkr för ökad demografi. Dessa pengar är säkra först när avstämning skett mellan juni 2013 och juni I början av juli kan vi alltså se om förvaltningen kan räkna med dessa pengar. I nuläget är dessa inte medräknade i prognosen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Bilagor Beviljade hemtjänsttimmar delas ut på smtr Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3

10

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Motion angående sällskapsdjur på äldreboenden i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen. Bakgrund Motionsställaren påtalar att det blir allt vanligare med djur på äldreboenden och att speciellt hundar och katter sprider stor glädje. Flera boenden med djurprofil har öppnat på olika ställen i landet. Noteras också att forskning visar att djur inom äldreomsorgen minskar medicineringen av äldre människor. Bland dementa finns tydliga effekter. I motionen föreslås att man, exempelvis, på det nya boendet Varvsholmen skulle kunna enas kring en demensavdelning med djurprofil, dit intresserad personal kan söka sig. Förvaltningen har diskuterat frågan, men menar att det inte specifikt bör utses en avdelning som särskilt lämpar sig för djurprofil. Förvaltningen menar att det på alla avdelningar i förvaltningens verksamhet, skall finnas en positiv grundinställning till husdjur. Förvaltningen föreslår att det skapas ett öppet och positivt förhållningssätt till husdjur (hund och katt)på alla boenden. Huruvida det är lämpligt med närvarande djur, på respektive ställe, beror på allergikänsligheten hos personal och boende. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

13 ON 2014/ (2)

14

15 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid ON 2014/0047 Tfn: Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen. Bakgrund Delegationsordningen har reviderats. Något nytt förslag till delegering av beslut finns inte den här gången. Däremot har några redaktionella ändringar genomförts. Myndighetshandläggare har ändrats till biståndshandläggare sedan dessa fått ny tjänstetitel. Punkt 3 i anmärkningen anges enligt riktlinjer och tidnycklar i stället för efter samråd med avdelningschef. Punkt 8 samråd med avdelningschef har tagits bort. Punkt 30 Socialstyrelsen har ändrats till IVO inspektionen för vård och omsorg. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Agneta Järkelid Nämndsekreterare Omsorgsförvaltningen Utveckling_Kvalitet Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

16 OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre- och handikappomsorg den 9 januari 1992, 9. Tillägg/ändringar beslutade av nämnden för äldre- och handikappomsorg 21 januari 1993, 7. Tillägg/ändringar beslutade av omsorgsnämnden vid sammanträden: 17 oktober 1996, 83, 18 februari 1999, 23, 25 januari 2001, 1 och 13 december 2001, 124, 12 december 2002, 155, 25 mars 2004, 28, 23 juni 2004, 74, 20 oktober 2004, 127, 25 november 2004, december 2007, mars 2008, april 2009, 61 och 17 december 2009, mars 2010, 31 och 17 juni 2010, januari 2011, 5, 24 mars 2011, 34, 22 september 2011, 89 och 14 december 2011, december 2013, 96 Ärende Lagrum Delegat Anm 1. Bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer SoL och tidnycklar 2. Bistånd i form av vård- och omsorgs- 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med boende för äldre SoL SoL boendesamordnare 3. Bistånd i form av hemtjänstinsatser i 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer vård- och omsorgsboende SoL och tidnycklar 4. Bistånd i form av korttidsboende SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med SoL boendesamordnare 5 Bistånd i form av växelplats SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med SoL boendesamordnare 6. Bistånd i form av dagverksamhet för 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer personer med demensdiagnos SoL SoL 7. Bistånd i form av ledsagarservice SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer SoL 8. Beslut med anledning av ansökan 4 kap 1 SoL boendesamordnare från annan kommun enligt 2 kap 8 SoL punkt 1 SoL om insatser enligt 4 kap 1 9. Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 SoL biståndshandl SoL

17 2 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 10. Beslut om att utredning inte ska 11 kap 1 SoL biståndshandl inledas eller att utredning ska SoL läggas ned 11. Beslut om att utredning inte ska 11 kap 1 SoL biståndshandl föranleda någon åtgärd SoL 12. Beslut om framställning om över- 16 kap 1 SoL ordförande vid förhinder flyttning av ärende till nämnd i för ordf annan kommun 1:e vice ordf eller 2:e vice ordf ersättare 13. Beslut om mottagande av ärende 16 kap 1 SoL ordförande ersättare: från annan kommun se pkt Beslut om köp av plats/insats i annan 2 kap 5 SoL ordförande ersättare: kommun eller hos annan vårdgivare se pkt Prövning om överklagande av 24 första biståndshandl delegats beslut inkommit i rätt tid stycket FL SoL 16. Omprövning av delegats beslut 27 FL delegat som fattat överklagade beslutet 17. Yttrande till förvaltningsdomstol den som fattat det samråd med med anledning av överklagat beslut överklagade beslutet verksamhetschef eller dennes ersättare 18. Beslut att överklaga dom i förvalt- förvaltningschef ningsdomstol till högre rättsinstans 19. Beslut om avslag på begäran om 2 kap. 14 TF, förvaltningschef utlämnande av allmän handling till 6 kap 3 OSL enskild eller annan myndighet samt 10 kap 4 OSL uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 20. Beslut att lämna ut uppgifter ur 12 kap 6 SoL förvaltningschef personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 21. Beslut om sekretesskydd för anmälare 26 kap 5 förvaltningschef OSL 22. Beslut om att utse ombud för omsorgs- 10 kap 2 SoL förvaltningschef nämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol

18 3 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 23. Beslut om att till socialstyrelsen anmäla medicinskt ansvarig vissa skador och sjukdomar inom hälso- enligt 24 HSL och sjukvården 24. Informera om rapporteringsskyldighet 14 kap 4 SoL förvaltningschef Lex Sarah verksamhetschef enhetschef avdelningschef 25. Ta emot rapportering av missför- 14 kap 3 Sol enhetschef Lex Sarah hållanden och påtagliga risker för verksamhetschef missförhållanden i omsorgsför- förvaltningschef valtningens verksamhet avd.chef myndighet avd.chef utv/kvalité 26. Beslut om omedelbara åtgärder 14 kap 6 SoL enhetschef Lex Sarah verksamhetschef förvaltningschef avd.chef myndighet 27. Utreda rapporterat missförhållande/ 14 kap 6 SoL enhetschef Lex Sarah påtaglig risk för missförhållande handläggare inom avd utveckling och kvalitet 28. Besluta om åtgärder för att undanröja 14 kap 6 SoL förvaltningschef Lex Sarah och avhjälpa missförhållande/påtaglig verksamhetschef för missförhållande enhetschef avd.chef myndighet 29. Besluta om allvarligt missförhållande/ 14 kap 6 SoL avd.chef utveckling Lex Sarah påtaglig risk för allvarligt missförhållande och kvalitet förvaltningschef 30. Anmälan till IVO Inspektionen för 14 kap 7 SoL avd.chef utveckling Lex Sarah vård och omsorg, om allvarligt och kvalitet missförhållande /påtaglig risk för förvaltningschef allvarligt missförhållande 31. Beslut om att ersätta enskild person enhetschef för egendomsskada som förorsakats SoL av anställd inom omsorgsförvaltningen upp till ett belopp motsvarande 1/10 av basbeloppet 32. Teckna hyresavtal mellan omsorgsnämnd ekonomiassistent och omsorgstagare 33. Teckna hyresavtal mellan omsorgsnämnden och fastighetsägare - när avtalstiden understiger 5 år förvaltningschef - avtal med uppsägningstid upp till 3 månader verksamhetschef

19 4 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 34. Beslut om deltagande i kurser och ordförande konferenser för förtroendevalda 35. Avge yttrande i anledning av remisser m.m. förvaltningschef dock ej till fullmäktige 36. Beslut om att fastställa avgift 8 kap 2 Sol ekonomiassistent enligt maxtaxa samt omprövning av eget beslut 37. Jämkning/nedsättning/befrielse 4 kap 1 Sol ekonomiassistent enligt maxtaxa från avgift samt individuella tillägg enligt 8 kap 2 Sol 38. Yttrande till förvaltningsdomstol med myndighetshand- samråd med anledning av överklagat beslut ang max- läggare SoL avd.chef för taxa utv/kvalitet 39. Beslut om avskrivning av fordringar på chef för ekonomibelopp upp till ett basbelopp avdelningen 40. Beslut om egenvårdsinsatser 4 kap 1 SoL enhetschef HSL 41. Anmälan till Socialstyrelsen att Patientsäker- MAS och legitimerad hälso- och sjukvårds- hetslagen MAR personal kan utgöra fara för 3 kap 9-10 patientsäkerheten

20 5 (6) Personalärenden Personalkategori Ärende Delegat Förvaltningschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning 6 mån eller längre anställs av KS enligt beslut av KF Visstidsanställning kortare tid än 6 mån Omsorgsnämnden Verksamhetschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning Enhetschef Tillsvidareanställning och viss- Verksamhetschef tidsanställning Personal inom Tillsvidareanställning och visstids- Enhetschef enheten anställning Medicinskt ansvarig Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef sjuksköterska MAS anställning Avdelningschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning Personal inom Tillsvidareanställning och visstids- Berörd avdelningschef avd för ekonomi, anställning personal, utveckling/kvalitet och myndighet

21 6 (6) Generella bestämmelser gällande delegation i omsorgsnämnden Delegation innebär att beslutanderätten överförs från nämnden till delegaten. Härigenom har delegaten rätt att fatta självständiga beslut inom ramen för delegationsordningen. Besluten har samma rättsverkan mot den enskilde som om nämnden fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra beslut som är fattat av delegat. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som berör delegatens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt 11 Förvaltningslagen föreligger. I samtliga ärenden har överordnad instans motsvarande delegation i delegats frånvaro. Som förutsättning för delegerad beslutanderätt gäller att utfärdade rekommendationer och riktlinjer beaktas. Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer samt i principiellt viktiga ärenden. Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas och anmälas till omsorgsnämnden månadsvis. Förteckningen ska vara tillgänglig vid nämndens sammanträde.

22 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Uppdrag att se över framtida lokaler för omsorgsförvaltningens kontor Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner framtagen strategi för att flytta omsorgsförvaltningens kontor från Riskvarnen. Bakgrund Kommunchefen meddelar att socialförvaltningen har behov av större lokaler på grund av den otillfredsställande arbetsmiljön i de nuvarande lokalerna. I lokalerna i Riskvarnen saknar de möjlighet att lösa detta på ett tillfredsställande sätt för verksamheten, besökare och för andra hyresgäster. Socialförvaltningen kommer därför att lämna Riskvarnen där de idag hyr över hälften av ytan. Hyresvärden, KIFAB, har med anledning av flytten fört diskussioner med en ny hyresesgäst om att hyra de lokaler som då blir tomma. Den nya hyresgästen behöver mer lokalytan än den som socialförvaltningen lämnar. KIFAB har därför framfört önskemål om att även få disponera de lokaler som omsorgen idag hyr i Riskvarnen. När omsorgen söker efter alternativ lokalisering av nuvarande förvaltningskontor skall dessa, enligt koncernledningen, i första hand sökas inom de fastigheter som ägs av Kalmar kommun. Det kommunägda Industriparken AB meddelar att man har en ledig kontorslokal på Torsåsgatan med god standard som ytmässigt motsvarar det omsorgsförvaltningen hyr i Riskvarnen och med en likvärdig hyressättning. Omsorgsförvaltningen kommer därför att uppta förhandlingar med Industriparken med ambition att finna fram till ett avtal som både gynnar omsorgsförvaltningens verksamhet och som tillvaratar den koncerngemensamma nytta som en sådan lokalisering medför. Senaste flyttdatum från Riskvarnen är beräknat till sista mars Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

23 ON 2014/ (2)

24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/ Omsorgsnämnden Hyreskostnad på vård- och omsorgsboendet Dragkroken Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund Omsorgsförvaltningen håller på att ta över hyresadministrationen från alla externa hyresvärdar inom vår verksamhet. Som ett led i detta skrives alla hyresavtal om för att se likadana ut och med omsorgsförvaltningens logga. På Dragkroken har uppmärksammats att det i de nuvarande hyresavtalen med Kalmarhem har angivits en yta inklusive gemensamhetsdelar. Detta kommer att justeras i samband med nya avtal. Dragkroken På omsorgsboendet Dragkroken har en anhörig uppmärksammat förvaltningen på att det i nuvarande hyresavtal angivits en annan yta än vad själva bostaden omfattar. Den anhörige har också anfört att det debiterats en för hög hyra med anledning av detta och vill att felaktigt debiterad hyra återbetalas till alla boende. Kontakter med SKL Omsorgsförvaltningen har varit i kontakt med SKL:s jurister som har tittat på det nuvarande avtalet och också på hyresnivåerna. Bruksvärdesprincipen S.K.L:s jurister konstaterar i sitt svar att det i denna kategori av boende tillämpas den s.k bruksvärdesprincipen. När det gäller den hyra som tas ut för lägenheten är den dock inte satt utifrån det antal kvadratmeter som angivits i hyreskontraktet, utan hyran är satt utifrån lägenhetens faktiska storlek och planlösning med beaktande av den s.k. bruks- Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

25 ON 2014/ (2) värdesprincipen som finns angiven i hyreslagen. Principen innebär att hyran har bestämts efter jämförelse med hyrorna för till bruksvärdet likvärdiga lägenheter, där en jämförelse gjorts främst med likvärdiga lägenheter i Kalmar där hyran bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen. Det finns en rad faktorer som är avgörande för hyressättningen såsom modernitet, faktisk storlek, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering samt andra förmåner knutna till lägenheten, t.ex. tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det är alltså fråga om en helhetsbedömning av lägenheten med beaktande av en rad olika faktorer. Hyresnämnden Någon automatisk rätt till återbetalning av hyra föreligger inte men hyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att få en bruksvärdesprövning. Om man inte är nöjd med sin hyra så finns möjligheter för den enskilde att klaga på detta till hyresnämnden. Information till alla boende på Dragkroken Omsorgsförvaltningen och Kalmarhem har för avsikt att inom den närmaste tiden informera alla hyresgäster på Dragkroken om den förestående förändringen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Riskanalys avseende omsorgstagare

Riskanalys avseende omsorgstagare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Samuelsson 2015-03-17 ON 2015/0028 53831 Omsorgsnämnden Riskanalys avseende omsorgstagare Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4. Val av justerare Lennart Erlandsson (M) Fastställande av dagordning

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4. Val av justerare Lennart Erlandsson (M) Fastställande av dagordning KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: tisdagen den 21 oktober kl. 17.20,

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : 1 av 16 Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.00, Ajournering 10.25-10.30 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 17, 18 p 1-6, 19-21, 23-25 Jäv 18 p 7, 22 Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN Vård- och omsorgsboende i Kiruna I Kiruna Kommun finns idag 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Sammanträdesdag 2009-01-29

Sammanträdesdag 2009-01-29 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-29 Tid kl 13.00-14.55 Plats Omsorgsförvaltningen, Riskvarnen Omfattning 1-19 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson (C) Jean

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar: KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-04-20 Tid kl 13.00-15.40 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 43-56 ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer