Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndag 19 maj kl.17:30, omsorgsförvaltningen Alliansen: tisdag 20 maj kl 16:45, omsorgsförvaltningen Enligt uppdrag Agneta Järkelid Val av justerare Fastställande av dagordning Stephan Quist Karlsson (S) Beslutsärenden 1. Antagande av anbud avseende vård-och omsorgsboendet Vasallen Föredragande: Lars Axelsson 2. Verksamhets- och budgetuppföljning efter april månad bilaga Föredragande: Magnus Levin 3. Motion angående sällskapsdjur på äldreboenden i Kalmar bilaga Föredragande: Thomas Tryggvesson 4. Omsorgsnämndens delegationsordning bilaga Föredragande: Agneta Järkelid 5. Framtida lokaler för omsorgsförvaltningens administration bilaga Föredragande: Thomas Tryggvesson

2 Omsorgsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Informationsärenden 6. Hyreskostnad på Dragkroken bilaga Föredragande: Magnus Levin/Lars Axelsson 7. Besök av terapihund 8. Uppdatering av handlingsplan för det sociala innehållet Föredragande: Lars Axelsson/Ann-Charlotte Andersson 9. Mobilt stöd i hemtjänsten Föredragande: Lars Axelsson 10. Arbetsmiljöverkets tillsyn av kvinnors och mäns arbetsmiljö inom hemtjänst och teknisk förvaltning Föredragande: Monica Antonsson 11. Förvaltningschefen informerar 12. Boendesamordnaens rapport Föredragande: Ann-Charlotte Andersson 13. Anmälan av delegationsbeslut

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/ Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter april månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budget- och verksamhetsrapporten för april och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna från kommunledningskontoret avseende uppföljning skall omsorgsnämnden lämna en ekonomi- och verksamhetsrapport efter april månad till kommunstyrelsen. Denna behandlas preliminärt den 3 juni. Verksamhet Nämndens verksamhet kan i huvudsak indelas i tre delar: 1. Myndighetsutövning. Verksamheten ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen (SoL). 2. Vård och omsorg till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar (SoL). Verksamheten verkställer beslut enligt socialtjänstlagen främst gällande hemtjänst och vård- och omsorgsboende för äldre. 3. Kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten ansvarar för hemsjukvård och hemrehabilitering till personer i ordinärt och särskilt boende. Måluppfyllelse Detaljerade mål All personal ska erbjudas en anställning på heltid. Kommentar: Införandet av rätt till heltid genomförs upp till 90 % tj grad på 2/3 av verksamheten och resten 100%. Den uppönskade tiden motsvarar 100 årsarbetare. Fortsatt utveckla rätt till heltid när ekonomin tillåter. Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

4 ON 2014/ (7) Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomin tillåter Kommentar: Pilotprojekt kring ruttoptimering av resor i verksamheten är genomförd. Mindre justeringar av bilbehov kan göras. Transporter inom 2 km utförs med cykel Kommentar: Ingen uppföljning genomförd ännu. Höja miljökunskapen i verksamheten Kommentar: Vi inväntar erbjudande om miljöutbildning. Minska avvikelsen mot standardkostnad med 3 % jämfört med avvikelsen mot standardkostnaden 2012 Kommentar: Redovisning av standardkostnaden för 2013 finns tillgänglig till nästa tertialuppföljning. Antalet vård- och omsorgsboenden ska öka under en treårsperiod. Kommentar: Målet är på lite längre sikt. Målet förväntas uppnås 2017 Verksamheten ska uppvisa bättre resultat för varje år i mätningar där egen jämförelse kan göras med tidigare år Kommentar: Målet kan inte mätas förrän resultat från öppna jämförelser presenteras. Procentandelen omsorgstagare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska uppgå till minst 90 %. Kommentar: Aktiviteter för att nå målet pågår bl a värdegrundsutbildning. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med möjligheten till utevistelse ska ligga över medel för riket Kommentar: Målet förväntas uppnås. Satsning på det sociala innehållet i vårdoch omsorgsboende pågår. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med aktiviteterna ska ligga över medel för riket Kommentar: Målet förväntas uppnås. Satsning på det sociala innehållet i vårdoch omsorgsboende pågår. Antalet fallolyckor bland äldre (över 75 år) ska minska. Kommentar: Fallolyckor ökar. Verksamheten arbetar med Senior Alert. Där ingår förebyggande arbete och riskanalys. Åtgärdsplaner dokumenteras. Översyn sker av läkemedel, kost, miljö och hjälpmedel. Antalet omsorgstagare med kognitiva störningar ökar vilket ökar fallrisken. Minska läkemedelsavvikelser i vård- och omsorgsboende och hemsjukvården. Kommentar: Verksamheten ligger på samma nivå som tidigare. Extra satsning görs på läkemedel, dess förvaring och signering hemma hos omstagaren. Procentandelen omsorgstagare i hemtjänst som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska ligga på eller över rikssnittet Kommentar: Aktiviteter för att nå målet pågår bl a värdegrundsutbildning.

5 ON 2014/ (7) Personal Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, vald månad, jämförelse ansvar Omsorgsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Kalmar kommun 6,8% 7,2% 7,0% Omsorgsfv 9,7% 9,1% 9,3% Tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro innevarande år Omsorgsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen 74,9% 61,8% 53,8% 52,6% 67,3% 55,1% 47,0% 45,6%

6 ON 2014/ (7) Ekonomi Driftredovisning Tkr (netto) Budget Årsprognos Verksamhet Förvaltningsgemensamt /-0 Administration /-0 Volymer* +/-0 SoL - övergripande Team 1 - norr Team 2 - norr Team 3 - norr Team 4 - norr ** Team 5 - söder Team 6 - söder Team 7 - söder Team 8 gemensam verks HSL /-0 Prognos vid årets slut efter åtgärder Kostnader för omstrukturering*** Tillf personalminskn pga ombyggnad Avvikelse mot budget totalt *Volymer avser resursfördelning till hemtjänsten ** Exkl Berga ***Extraordinära kostnader Det pågår ett enormt omstruktureringsarbete inom förvaltningen. Förutom arbetet med Rätt till heltid så skall nya och ombyggda boenden startas och Smedängen byggas om. I samband med detta uppstår kostnader i form av startkostnader, evakuering, dubbla hyror, flyttkostnader, minskade intäkter mm. Frågan om kompensation har diskuterats med kommunledningskontoret. Det ser i nuläget inte ut att det skjuts till mera pengar som tillfällig budgetförstärkning. Det finns dock en stor förståelse för förvaltningens tillfälliga ökade kostnader varför en viss avvikelse kan accepteras för år Med denna omställning klarar vi budget i balans långsiktigt. Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är fortsatt mycket ansträngt. Underskottet för förvaltningen beräknas till 2,5 Mkr om föreslagna åtgärder får önskade effekter. Det upplupna underskottet för fyra månader redovisas som avvikelse. I övrigt förutsättes att alla enheter håller budget resten av året med undantag för team 2 och team 6 som har Rätt till heltid 100% där underskottet i den delen beräknas till 1 Mkr vardera. Enheternas kostnader för köp av tjänster från resurscentrum är med i kommande prognos. Förvaltningsgemensamt (+-0 Mkr) Under förvaltningsgemensamt redovisas kapitaltjänstkostnader, KOFFA, utbildningar, IT och kringkostnader för arbetet med rätt till heltid. Ingen avvikelse mot budget.

7 ON 2014/ (7) Verksamhet administration (+/-0 Mkr) Under administration redovisas kostnader för de administrativa avdelningarna. Ingen avvikelse mot budget Volymer (+/-0 Mkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Fn finns pengar över här men dessa skall användas för drift av bl a Varvsholmen i höst, se bilaga 1. Alltså ingen avvikelse mot budget. Verksamhet SoL övergripande (+/- 2 Mkr) Under denna rubrik redovisas avgiftsintäkter, kostnader för outhyrda lägenheter, tvätt och arbetskläder m m. Redovisas ett överskott som främst beror på ökade avgiftsintäkter jämfört med budget. Verksamhetsområde Norr (-13,2 Mkr) -4,8 Mkr efter vidtagna åtgärder Prognosen för verksamhetsområde Norr per visar på ett utfall på -13,2 Mkr före effekter av åtgärder jämfört med budget. Efter föreslagna åtgärder beräknas underskottet stanna på 4,8 Mkr. Team 1 (-800) -300 Område Rockneby, Läckeby Lindsdal. Både boende- och hemtjänstverksamhet i teamet. Har Rätt till heltid (90 %). Åtgärder: - Flytta resurser mellan arbetsplatser, enhetschef och samordnare jobbar tight - Jobbar för att minska behovet av dubbelbemanning. - I Rockneby arbetar personalen både ute och inne i gemensamt schema vilket är en framgångsfaktor. Team 2 (-5 400) RTH 100% Innehåller enheterna Norrlidshemmet, Björketorp, Jungmansgården och Trädgården. Teamet har Rätt till heltid (100%). Åtgärder: -Förändringar natt, ser över nattbemanningen på Norrlidshemmet och Trädgården. - Skapa förutsättningar för att spela med årsarbetstiden - Jobbar intensivt med rationell vikarietillsättning - Ännu bättre följsamhet mot bemanningsgrafen - Jobbar intensivt med sjukfrånvaron - Jobbar vidare med helgbemanning(särskild anställd personal för helgerna) - Trädgården behöver strukturförändras (verksamhet i 4 plan) Team 3 (-3 500) Hemtjänst i områdena Norrliden, Berga, Funkabo och Djurängen. Teamet har Rätt till heltid (90%). Åtgärder: - Fortsatt översyn av schema och planering - Jobbar för att minska behovet av dubbelbemanning - Schemat läggs utifrån Laps Care Team 4 (-1 500) uppstart/omstruktur Berga Innehåller Oxhagshemmet, Hemtjänsten för Bärnstenen och i Oxhagen och Berga Backe. Teamet har Rätt till heltid (90%) förutom Berga Backe som har 100%.

8 ON 2014/ (7) Åtgärder: - Nytt arbetssätt för semesterplanering - Avancerad resursplanering - Helgpass(personal som bara jobbar helg) - Utvecklar flexibiliteten hos personalen - Minskning av en samordnartjänst - Flyttar personal mellan avdelningarna på ett bra sätt Övrigt De enheter som köper tjänster från Resurscentrum har högre kostnader kopplat till detta. Dessa kostnader kommer med i kommande prognos. Verksamhetsområde Söder (-5 Mkr) -1,7 Mkr efter vidtagna åtgärder Prognosen för verksamhetsområde Söder per visar på ett utfall på -5 Mkr före effekter av åtgärder jämfört med budget. Efter föreslagna åtgärder beräknas underskottet stanna på 1,7 Mkr. Team 5 (-2 400) -800 Omfattar centrala Kalmar och har nyligen gått in i Rätt till heltid (90%). En stor omstrukturering pågår i hela teamet vilket kostar en del pengar fn. När omstruktureringen är klar kommer man att arbeta med ett högre utbyte mellan boende och hemtjänst som i många kommuner visat sig framgångsrikt. Träffpunkterna kommer att byggas in i verksamheten där all personal kommer att involveras i planeringen av de sociala aktivitetern. Det nya boendet Varvsholmen kommer att tillhöra teamet. Åtgärder: - Samarbete och flexibel personal - Hög grundbemanning, mindre bokningar i resurscentrum - Bra kommunikation när det gäller samordningen - Aktivt arbete med resurstider - Aktivt arbete med sjukskrivningar - Stor omstrukturering som tillfälligt kostar pengar - Flyttar personal mellan avdelningar/arbetsplatser på ett bra sätt - Inflyttning i nya lokaler för hemtjänsten på gamla Sjöbefälsskolan - Satsning på ett närvarande ledarskap där samtliga enhetschefer kommer att sitta ute i sina enheter. Team 6 (-4 100) RTH Omfattar Stensberg med kringliggande hemtjänstområden och har Rätt till heltid upp till 100%. Har utökad sin grundbemanning med 14 årsarbetare. Åtgärder: - Översyn på nattbemanningen Stensberg - Vissa förändringar i schemaläggning jämfört med tidigare vilket innebär större hänsyn till verksamhetens behov - Skapa förutsättningar för att spela med årsarbetstiden Team Omfattar Smedängen och hemtjänstområden i Rinkabyholm, Trekanten och Smedby. Är det team som arbetat längst i söder med Rätt till heltid upp till 90%. Teamet redovisar fn budgetöverskott Åtgärder:

9 ON 2014/ (7) - Integrerar båda grupperna i varandras scheman - Involverar personalen i ekonomidiskussion - Närvarande chefer ute i verksamheten Övrigt De enheter som köper tjänster från Resurscentrum har högre kostnader kopplat till detta. Dessa kostnader kommer med i kommande prognos. Verksamhetsområde Gemensamt (+/-0 Mkr) Prognos april Teknik +/-0 Träffpunkter, dagverksamheter +200 Hemtjänst (nattpatrull, anh) +300 Övrigt +/-0 Tot verkställighet Gemensamt +500 Prognosen för verksamhetsområde Gemensamt, per är överskott om 0,5 Mkr. Verksamhetsområde HSL (+/-0 mkr) Prognos april HSL- övrigt +/-0 HSL - tekniska hjälpmedel +/-0 Tot HSL +/-0 Verksamhetsområdet har en mycket ansträngd ekonomi. Två av tre enheter har underskott och det pågår ett intensivt arbete för att klara ekonomin i dessa. Ingen avvikelse mot budget. Omräkning demografi Omsorgsnämnden har preliminärt tillförts 3,2 mkr för ökad demografi. Dessa pengar är säkra först när avstämning skett mellan juni 2013 och juni I början av juli kan vi alltså se om förvaltningen kan räkna med dessa pengar. I nuläget är dessa inte medräknade i prognosen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Bilagor Beviljade hemtjänsttimmar delas ut på smtr Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3

10

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Motion angående sällskapsdjur på äldreboenden i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen. Bakgrund Motionsställaren påtalar att det blir allt vanligare med djur på äldreboenden och att speciellt hundar och katter sprider stor glädje. Flera boenden med djurprofil har öppnat på olika ställen i landet. Noteras också att forskning visar att djur inom äldreomsorgen minskar medicineringen av äldre människor. Bland dementa finns tydliga effekter. I motionen föreslås att man, exempelvis, på det nya boendet Varvsholmen skulle kunna enas kring en demensavdelning med djurprofil, dit intresserad personal kan söka sig. Förvaltningen har diskuterat frågan, men menar att det inte specifikt bör utses en avdelning som särskilt lämpar sig för djurprofil. Förvaltningen menar att det på alla avdelningar i förvaltningens verksamhet, skall finnas en positiv grundinställning till husdjur. Förvaltningen föreslår att det skapas ett öppet och positivt förhållningssätt till husdjur (hund och katt)på alla boenden. Huruvida det är lämpligt med närvarande djur, på respektive ställe, beror på allergikänsligheten hos personal och boende. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

13 ON 2014/ (2)

14

15 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid ON 2014/0047 Tfn: Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen. Bakgrund Delegationsordningen har reviderats. Något nytt förslag till delegering av beslut finns inte den här gången. Däremot har några redaktionella ändringar genomförts. Myndighetshandläggare har ändrats till biståndshandläggare sedan dessa fått ny tjänstetitel. Punkt 3 i anmärkningen anges enligt riktlinjer och tidnycklar i stället för efter samråd med avdelningschef. Punkt 8 samråd med avdelningschef har tagits bort. Punkt 30 Socialstyrelsen har ändrats till IVO inspektionen för vård och omsorg. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Agneta Järkelid Nämndsekreterare Omsorgsförvaltningen Utveckling_Kvalitet Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

16 OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre- och handikappomsorg den 9 januari 1992, 9. Tillägg/ändringar beslutade av nämnden för äldre- och handikappomsorg 21 januari 1993, 7. Tillägg/ändringar beslutade av omsorgsnämnden vid sammanträden: 17 oktober 1996, 83, 18 februari 1999, 23, 25 januari 2001, 1 och 13 december 2001, 124, 12 december 2002, 155, 25 mars 2004, 28, 23 juni 2004, 74, 20 oktober 2004, 127, 25 november 2004, december 2007, mars 2008, april 2009, 61 och 17 december 2009, mars 2010, 31 och 17 juni 2010, januari 2011, 5, 24 mars 2011, 34, 22 september 2011, 89 och 14 december 2011, december 2013, 96 Ärende Lagrum Delegat Anm 1. Bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer SoL och tidnycklar 2. Bistånd i form av vård- och omsorgs- 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med boende för äldre SoL SoL boendesamordnare 3. Bistånd i form av hemtjänstinsatser i 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer vård- och omsorgsboende SoL och tidnycklar 4. Bistånd i form av korttidsboende SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med SoL boendesamordnare 5 Bistånd i form av växelplats SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med SoL boendesamordnare 6. Bistånd i form av dagverksamhet för 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer personer med demensdiagnos SoL SoL 7. Bistånd i form av ledsagarservice SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer SoL 8. Beslut med anledning av ansökan 4 kap 1 SoL boendesamordnare från annan kommun enligt 2 kap 8 SoL punkt 1 SoL om insatser enligt 4 kap 1 9. Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 SoL biståndshandl SoL

17 2 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 10. Beslut om att utredning inte ska 11 kap 1 SoL biståndshandl inledas eller att utredning ska SoL läggas ned 11. Beslut om att utredning inte ska 11 kap 1 SoL biståndshandl föranleda någon åtgärd SoL 12. Beslut om framställning om över- 16 kap 1 SoL ordförande vid förhinder flyttning av ärende till nämnd i för ordf annan kommun 1:e vice ordf eller 2:e vice ordf ersättare 13. Beslut om mottagande av ärende 16 kap 1 SoL ordförande ersättare: från annan kommun se pkt Beslut om köp av plats/insats i annan 2 kap 5 SoL ordförande ersättare: kommun eller hos annan vårdgivare se pkt Prövning om överklagande av 24 första biståndshandl delegats beslut inkommit i rätt tid stycket FL SoL 16. Omprövning av delegats beslut 27 FL delegat som fattat överklagade beslutet 17. Yttrande till förvaltningsdomstol den som fattat det samråd med med anledning av överklagat beslut överklagade beslutet verksamhetschef eller dennes ersättare 18. Beslut att överklaga dom i förvalt- förvaltningschef ningsdomstol till högre rättsinstans 19. Beslut om avslag på begäran om 2 kap. 14 TF, förvaltningschef utlämnande av allmän handling till 6 kap 3 OSL enskild eller annan myndighet samt 10 kap 4 OSL uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 20. Beslut att lämna ut uppgifter ur 12 kap 6 SoL förvaltningschef personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 21. Beslut om sekretesskydd för anmälare 26 kap 5 förvaltningschef OSL 22. Beslut om att utse ombud för omsorgs- 10 kap 2 SoL förvaltningschef nämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol

18 3 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 23. Beslut om att till socialstyrelsen anmäla medicinskt ansvarig vissa skador och sjukdomar inom hälso- enligt 24 HSL och sjukvården 24. Informera om rapporteringsskyldighet 14 kap 4 SoL förvaltningschef Lex Sarah verksamhetschef enhetschef avdelningschef 25. Ta emot rapportering av missför- 14 kap 3 Sol enhetschef Lex Sarah hållanden och påtagliga risker för verksamhetschef missförhållanden i omsorgsför- förvaltningschef valtningens verksamhet avd.chef myndighet avd.chef utv/kvalité 26. Beslut om omedelbara åtgärder 14 kap 6 SoL enhetschef Lex Sarah verksamhetschef förvaltningschef avd.chef myndighet 27. Utreda rapporterat missförhållande/ 14 kap 6 SoL enhetschef Lex Sarah påtaglig risk för missförhållande handläggare inom avd utveckling och kvalitet 28. Besluta om åtgärder för att undanröja 14 kap 6 SoL förvaltningschef Lex Sarah och avhjälpa missförhållande/påtaglig verksamhetschef för missförhållande enhetschef avd.chef myndighet 29. Besluta om allvarligt missförhållande/ 14 kap 6 SoL avd.chef utveckling Lex Sarah påtaglig risk för allvarligt missförhållande och kvalitet förvaltningschef 30. Anmälan till IVO Inspektionen för 14 kap 7 SoL avd.chef utveckling Lex Sarah vård och omsorg, om allvarligt och kvalitet missförhållande /påtaglig risk för förvaltningschef allvarligt missförhållande 31. Beslut om att ersätta enskild person enhetschef för egendomsskada som förorsakats SoL av anställd inom omsorgsförvaltningen upp till ett belopp motsvarande 1/10 av basbeloppet 32. Teckna hyresavtal mellan omsorgsnämnd ekonomiassistent och omsorgstagare 33. Teckna hyresavtal mellan omsorgsnämnden och fastighetsägare - när avtalstiden understiger 5 år förvaltningschef - avtal med uppsägningstid upp till 3 månader verksamhetschef

19 4 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 34. Beslut om deltagande i kurser och ordförande konferenser för förtroendevalda 35. Avge yttrande i anledning av remisser m.m. förvaltningschef dock ej till fullmäktige 36. Beslut om att fastställa avgift 8 kap 2 Sol ekonomiassistent enligt maxtaxa samt omprövning av eget beslut 37. Jämkning/nedsättning/befrielse 4 kap 1 Sol ekonomiassistent enligt maxtaxa från avgift samt individuella tillägg enligt 8 kap 2 Sol 38. Yttrande till förvaltningsdomstol med myndighetshand- samråd med anledning av överklagat beslut ang max- läggare SoL avd.chef för taxa utv/kvalitet 39. Beslut om avskrivning av fordringar på chef för ekonomibelopp upp till ett basbelopp avdelningen 40. Beslut om egenvårdsinsatser 4 kap 1 SoL enhetschef HSL 41. Anmälan till Socialstyrelsen att Patientsäker- MAS och legitimerad hälso- och sjukvårds- hetslagen MAR personal kan utgöra fara för 3 kap 9-10 patientsäkerheten

20 5 (6) Personalärenden Personalkategori Ärende Delegat Förvaltningschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning 6 mån eller längre anställs av KS enligt beslut av KF Visstidsanställning kortare tid än 6 mån Omsorgsnämnden Verksamhetschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning Enhetschef Tillsvidareanställning och viss- Verksamhetschef tidsanställning Personal inom Tillsvidareanställning och visstids- Enhetschef enheten anställning Medicinskt ansvarig Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef sjuksköterska MAS anställning Avdelningschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning Personal inom Tillsvidareanställning och visstids- Berörd avdelningschef avd för ekonomi, anställning personal, utveckling/kvalitet och myndighet

21 6 (6) Generella bestämmelser gällande delegation i omsorgsnämnden Delegation innebär att beslutanderätten överförs från nämnden till delegaten. Härigenom har delegaten rätt att fatta självständiga beslut inom ramen för delegationsordningen. Besluten har samma rättsverkan mot den enskilde som om nämnden fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra beslut som är fattat av delegat. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som berör delegatens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt 11 Förvaltningslagen föreligger. I samtliga ärenden har överordnad instans motsvarande delegation i delegats frånvaro. Som förutsättning för delegerad beslutanderätt gäller att utfärdade rekommendationer och riktlinjer beaktas. Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer samt i principiellt viktiga ärenden. Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas och anmälas till omsorgsnämnden månadsvis. Förteckningen ska vara tillgänglig vid nämndens sammanträde.

22 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Uppdrag att se över framtida lokaler för omsorgsförvaltningens kontor Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner framtagen strategi för att flytta omsorgsförvaltningens kontor från Riskvarnen. Bakgrund Kommunchefen meddelar att socialförvaltningen har behov av större lokaler på grund av den otillfredsställande arbetsmiljön i de nuvarande lokalerna. I lokalerna i Riskvarnen saknar de möjlighet att lösa detta på ett tillfredsställande sätt för verksamheten, besökare och för andra hyresgäster. Socialförvaltningen kommer därför att lämna Riskvarnen där de idag hyr över hälften av ytan. Hyresvärden, KIFAB, har med anledning av flytten fört diskussioner med en ny hyresesgäst om att hyra de lokaler som då blir tomma. Den nya hyresgästen behöver mer lokalytan än den som socialförvaltningen lämnar. KIFAB har därför framfört önskemål om att även få disponera de lokaler som omsorgen idag hyr i Riskvarnen. När omsorgen söker efter alternativ lokalisering av nuvarande förvaltningskontor skall dessa, enligt koncernledningen, i första hand sökas inom de fastigheter som ägs av Kalmar kommun. Det kommunägda Industriparken AB meddelar att man har en ledig kontorslokal på Torsåsgatan med god standard som ytmässigt motsvarar det omsorgsförvaltningen hyr i Riskvarnen och med en likvärdig hyressättning. Omsorgsförvaltningen kommer därför att uppta förhandlingar med Industriparken med ambition att finna fram till ett avtal som både gynnar omsorgsförvaltningens verksamhet och som tillvaratar den koncerngemensamma nytta som en sådan lokalisering medför. Senaste flyttdatum från Riskvarnen är beräknat till sista mars Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

23 ON 2014/ (2)

24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/ Omsorgsnämnden Hyreskostnad på vård- och omsorgsboendet Dragkroken Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund Omsorgsförvaltningen håller på att ta över hyresadministrationen från alla externa hyresvärdar inom vår verksamhet. Som ett led i detta skrives alla hyresavtal om för att se likadana ut och med omsorgsförvaltningens logga. På Dragkroken har uppmärksammats att det i de nuvarande hyresavtalen med Kalmarhem har angivits en yta inklusive gemensamhetsdelar. Detta kommer att justeras i samband med nya avtal. Dragkroken På omsorgsboendet Dragkroken har en anhörig uppmärksammat förvaltningen på att det i nuvarande hyresavtal angivits en annan yta än vad själva bostaden omfattar. Den anhörige har också anfört att det debiterats en för hög hyra med anledning av detta och vill att felaktigt debiterad hyra återbetalas till alla boende. Kontakter med SKL Omsorgsförvaltningen har varit i kontakt med SKL:s jurister som har tittat på det nuvarande avtalet och också på hyresnivåerna. Bruksvärdesprincipen S.K.L:s jurister konstaterar i sitt svar att det i denna kategori av boende tillämpas den s.k bruksvärdesprincipen. När det gäller den hyra som tas ut för lägenheten är den dock inte satt utifrån det antal kvadratmeter som angivits i hyreskontraktet, utan hyran är satt utifrån lägenhetens faktiska storlek och planlösning med beaktande av den s.k. bruks- Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

25 ON 2014/ (2) värdesprincipen som finns angiven i hyreslagen. Principen innebär att hyran har bestämts efter jämförelse med hyrorna för till bruksvärdet likvärdiga lägenheter, där en jämförelse gjorts främst med likvärdiga lägenheter i Kalmar där hyran bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen. Det finns en rad faktorer som är avgörande för hyressättningen såsom modernitet, faktisk storlek, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering samt andra förmåner knutna till lägenheten, t.ex. tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det är alltså fråga om en helhetsbedömning av lägenheten med beaktande av en rad olika faktorer. Hyresnämnden Någon automatisk rätt till återbetalning av hyra föreligger inte men hyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att få en bruksvärdesprövning. Om man inte är nöjd med sin hyra så finns möjligheter för den enskilde att klaga på detta till hyresnämnden. Information till alla boende på Dragkroken Omsorgsförvaltningen och Kalmarhem har för avsikt att inom den närmaste tiden informera alla hyresgäster på Dragkroken om den förestående förändringen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-15:50 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 51-64

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-15:50 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 51-64 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-15:50 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 51-64 ande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Jan Petersson (S) Nura Mahmutagic

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 72-74 Beslutande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:30-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 94-105 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Thomas Tryggvesson Verksamhetschef Lars Axelsson 2013-12-18 1 (8) Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid kl. 13:00-15:35 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 104-118 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-14:50 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 65-75

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-14:50 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 65-75 Omsorgsnämnden Tid kl. 13:00-14:50 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 65-75 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B. Omfattning 9-15

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B. Omfattning 9-15 Omsorgsnämnden Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B Omfattning 9-15 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid kl.13:00-15.50 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 28-38 ande Folke Fagerlund (KD), ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande Jan Petersson (S)

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

uplimele Delegationsordning

uplimele Delegationsordning uplimele OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Helena Swahn 2016-04-27 OSN-2015-0060 Omsorgsnämnden Delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta reviderad

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Riskanalys avseende omsorgstagare

Riskanalys avseende omsorgstagare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Samuelsson 2015-03-17 ON 2015/0028 53831 Omsorgsnämnden Riskanalys avseende omsorgstagare Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 38-50

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 38-50 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 38-50 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning 2008-01-31

Delegationsordning 2008-01-31 Delegationsordning 2008-01-31 2015-10-15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2015/0107-2 002 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014 Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014 1 Ärende nr 2 Dnr 2014/000029 Budgetuppföljning till och med maj 2014 Sammanfattning Föreligger budgetuppföljning till och

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Särskilt boende. Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun. Uppdaterad

Särskilt boende. Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun. Uppdaterad Särskilt boende Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Uppdaterad 2015 1 Särskilt boende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett särskilt boende.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-05-15 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Särskilt boende Källreda U-13-53 Sista anbudsdag: 2013-06-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Tid Torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Tid Torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndagen den 25 augusti kl. 17:30,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 29-38

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 29-38 Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 29-38 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Val av justerare Lennart Erlandsson (M) Fastställande av dagordning

Val av justerare Lennart Erlandsson (M) Fastställande av dagordning KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: onsdagen den 18 juni kl. 11:30, länsmuseets

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4. Val av justerare Lennart Erlandsson (M) Fastställande av dagordning

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4. Val av justerare Lennart Erlandsson (M) Fastställande av dagordning KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: tisdagen den 21 oktober kl. 17.20,

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132 Omsorgsnämnden Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott Omfattning 119-132 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter

Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2015-10-22 82 Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter Dnr ON 2015/0059 Handlingar Tjänsteskrivelse 2015-10-09 Avgifter för kommunal hemsjukvård och installation av trygghetslarm

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer