Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndag 19 maj kl.17:30, omsorgsförvaltningen Alliansen: tisdag 20 maj kl 16:45, omsorgsförvaltningen Enligt uppdrag Agneta Järkelid Val av justerare Fastställande av dagordning Stephan Quist Karlsson (S) Beslutsärenden 1. Antagande av anbud avseende vård-och omsorgsboendet Vasallen Föredragande: Lars Axelsson 2. Verksamhets- och budgetuppföljning efter april månad bilaga Föredragande: Magnus Levin 3. Motion angående sällskapsdjur på äldreboenden i Kalmar bilaga Föredragande: Thomas Tryggvesson 4. Omsorgsnämndens delegationsordning bilaga Föredragande: Agneta Järkelid 5. Framtida lokaler för omsorgsförvaltningens administration bilaga Föredragande: Thomas Tryggvesson

2 Omsorgsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Informationsärenden 6. Hyreskostnad på Dragkroken bilaga Föredragande: Magnus Levin/Lars Axelsson 7. Besök av terapihund 8. Uppdatering av handlingsplan för det sociala innehållet Föredragande: Lars Axelsson/Ann-Charlotte Andersson 9. Mobilt stöd i hemtjänsten Föredragande: Lars Axelsson 10. Arbetsmiljöverkets tillsyn av kvinnors och mäns arbetsmiljö inom hemtjänst och teknisk förvaltning Föredragande: Monica Antonsson 11. Förvaltningschefen informerar 12. Boendesamordnaens rapport Föredragande: Ann-Charlotte Andersson 13. Anmälan av delegationsbeslut

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/ Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter april månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budget- och verksamhetsrapporten för april och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna från kommunledningskontoret avseende uppföljning skall omsorgsnämnden lämna en ekonomi- och verksamhetsrapport efter april månad till kommunstyrelsen. Denna behandlas preliminärt den 3 juni. Verksamhet Nämndens verksamhet kan i huvudsak indelas i tre delar: 1. Myndighetsutövning. Verksamheten ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen (SoL). 2. Vård och omsorg till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar (SoL). Verksamheten verkställer beslut enligt socialtjänstlagen främst gällande hemtjänst och vård- och omsorgsboende för äldre. 3. Kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten ansvarar för hemsjukvård och hemrehabilitering till personer i ordinärt och särskilt boende. Måluppfyllelse Detaljerade mål All personal ska erbjudas en anställning på heltid. Kommentar: Införandet av rätt till heltid genomförs upp till 90 % tj grad på 2/3 av verksamheten och resten 100%. Den uppönskade tiden motsvarar 100 årsarbetare. Fortsatt utveckla rätt till heltid när ekonomin tillåter. Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

4 ON 2014/ (7) Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomin tillåter Kommentar: Pilotprojekt kring ruttoptimering av resor i verksamheten är genomförd. Mindre justeringar av bilbehov kan göras. Transporter inom 2 km utförs med cykel Kommentar: Ingen uppföljning genomförd ännu. Höja miljökunskapen i verksamheten Kommentar: Vi inväntar erbjudande om miljöutbildning. Minska avvikelsen mot standardkostnad med 3 % jämfört med avvikelsen mot standardkostnaden 2012 Kommentar: Redovisning av standardkostnaden för 2013 finns tillgänglig till nästa tertialuppföljning. Antalet vård- och omsorgsboenden ska öka under en treårsperiod. Kommentar: Målet är på lite längre sikt. Målet förväntas uppnås 2017 Verksamheten ska uppvisa bättre resultat för varje år i mätningar där egen jämförelse kan göras med tidigare år Kommentar: Målet kan inte mätas förrän resultat från öppna jämförelser presenteras. Procentandelen omsorgstagare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska uppgå till minst 90 %. Kommentar: Aktiviteter för att nå målet pågår bl a värdegrundsutbildning. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med möjligheten till utevistelse ska ligga över medel för riket Kommentar: Målet förväntas uppnås. Satsning på det sociala innehållet i vårdoch omsorgsboende pågår. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med aktiviteterna ska ligga över medel för riket Kommentar: Målet förväntas uppnås. Satsning på det sociala innehållet i vårdoch omsorgsboende pågår. Antalet fallolyckor bland äldre (över 75 år) ska minska. Kommentar: Fallolyckor ökar. Verksamheten arbetar med Senior Alert. Där ingår förebyggande arbete och riskanalys. Åtgärdsplaner dokumenteras. Översyn sker av läkemedel, kost, miljö och hjälpmedel. Antalet omsorgstagare med kognitiva störningar ökar vilket ökar fallrisken. Minska läkemedelsavvikelser i vård- och omsorgsboende och hemsjukvården. Kommentar: Verksamheten ligger på samma nivå som tidigare. Extra satsning görs på läkemedel, dess förvaring och signering hemma hos omstagaren. Procentandelen omsorgstagare i hemtjänst som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska ligga på eller över rikssnittet Kommentar: Aktiviteter för att nå målet pågår bl a värdegrundsutbildning.

5 ON 2014/ (7) Personal Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, vald månad, jämförelse ansvar Omsorgsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Kalmar kommun 6,8% 7,2% 7,0% Omsorgsfv 9,7% 9,1% 9,3% Tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro innevarande år Omsorgsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen 74,9% 61,8% 53,8% 52,6% 67,3% 55,1% 47,0% 45,6%

6 ON 2014/ (7) Ekonomi Driftredovisning Tkr (netto) Budget Årsprognos Verksamhet Förvaltningsgemensamt /-0 Administration /-0 Volymer* +/-0 SoL - övergripande Team 1 - norr Team 2 - norr Team 3 - norr Team 4 - norr ** Team 5 - söder Team 6 - söder Team 7 - söder Team 8 gemensam verks HSL /-0 Prognos vid årets slut efter åtgärder Kostnader för omstrukturering*** Tillf personalminskn pga ombyggnad Avvikelse mot budget totalt *Volymer avser resursfördelning till hemtjänsten ** Exkl Berga ***Extraordinära kostnader Det pågår ett enormt omstruktureringsarbete inom förvaltningen. Förutom arbetet med Rätt till heltid så skall nya och ombyggda boenden startas och Smedängen byggas om. I samband med detta uppstår kostnader i form av startkostnader, evakuering, dubbla hyror, flyttkostnader, minskade intäkter mm. Frågan om kompensation har diskuterats med kommunledningskontoret. Det ser i nuläget inte ut att det skjuts till mera pengar som tillfällig budgetförstärkning. Det finns dock en stor förståelse för förvaltningens tillfälliga ökade kostnader varför en viss avvikelse kan accepteras för år Med denna omställning klarar vi budget i balans långsiktigt. Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är fortsatt mycket ansträngt. Underskottet för förvaltningen beräknas till 2,5 Mkr om föreslagna åtgärder får önskade effekter. Det upplupna underskottet för fyra månader redovisas som avvikelse. I övrigt förutsättes att alla enheter håller budget resten av året med undantag för team 2 och team 6 som har Rätt till heltid 100% där underskottet i den delen beräknas till 1 Mkr vardera. Enheternas kostnader för köp av tjänster från resurscentrum är med i kommande prognos. Förvaltningsgemensamt (+-0 Mkr) Under förvaltningsgemensamt redovisas kapitaltjänstkostnader, KOFFA, utbildningar, IT och kringkostnader för arbetet med rätt till heltid. Ingen avvikelse mot budget.

7 ON 2014/ (7) Verksamhet administration (+/-0 Mkr) Under administration redovisas kostnader för de administrativa avdelningarna. Ingen avvikelse mot budget Volymer (+/-0 Mkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Fn finns pengar över här men dessa skall användas för drift av bl a Varvsholmen i höst, se bilaga 1. Alltså ingen avvikelse mot budget. Verksamhet SoL övergripande (+/- 2 Mkr) Under denna rubrik redovisas avgiftsintäkter, kostnader för outhyrda lägenheter, tvätt och arbetskläder m m. Redovisas ett överskott som främst beror på ökade avgiftsintäkter jämfört med budget. Verksamhetsområde Norr (-13,2 Mkr) -4,8 Mkr efter vidtagna åtgärder Prognosen för verksamhetsområde Norr per visar på ett utfall på -13,2 Mkr före effekter av åtgärder jämfört med budget. Efter föreslagna åtgärder beräknas underskottet stanna på 4,8 Mkr. Team 1 (-800) -300 Område Rockneby, Läckeby Lindsdal. Både boende- och hemtjänstverksamhet i teamet. Har Rätt till heltid (90 %). Åtgärder: - Flytta resurser mellan arbetsplatser, enhetschef och samordnare jobbar tight - Jobbar för att minska behovet av dubbelbemanning. - I Rockneby arbetar personalen både ute och inne i gemensamt schema vilket är en framgångsfaktor. Team 2 (-5 400) RTH 100% Innehåller enheterna Norrlidshemmet, Björketorp, Jungmansgården och Trädgården. Teamet har Rätt till heltid (100%). Åtgärder: -Förändringar natt, ser över nattbemanningen på Norrlidshemmet och Trädgården. - Skapa förutsättningar för att spela med årsarbetstiden - Jobbar intensivt med rationell vikarietillsättning - Ännu bättre följsamhet mot bemanningsgrafen - Jobbar intensivt med sjukfrånvaron - Jobbar vidare med helgbemanning(särskild anställd personal för helgerna) - Trädgården behöver strukturförändras (verksamhet i 4 plan) Team 3 (-3 500) Hemtjänst i områdena Norrliden, Berga, Funkabo och Djurängen. Teamet har Rätt till heltid (90%). Åtgärder: - Fortsatt översyn av schema och planering - Jobbar för att minska behovet av dubbelbemanning - Schemat läggs utifrån Laps Care Team 4 (-1 500) uppstart/omstruktur Berga Innehåller Oxhagshemmet, Hemtjänsten för Bärnstenen och i Oxhagen och Berga Backe. Teamet har Rätt till heltid (90%) förutom Berga Backe som har 100%.

8 ON 2014/ (7) Åtgärder: - Nytt arbetssätt för semesterplanering - Avancerad resursplanering - Helgpass(personal som bara jobbar helg) - Utvecklar flexibiliteten hos personalen - Minskning av en samordnartjänst - Flyttar personal mellan avdelningarna på ett bra sätt Övrigt De enheter som köper tjänster från Resurscentrum har högre kostnader kopplat till detta. Dessa kostnader kommer med i kommande prognos. Verksamhetsområde Söder (-5 Mkr) -1,7 Mkr efter vidtagna åtgärder Prognosen för verksamhetsområde Söder per visar på ett utfall på -5 Mkr före effekter av åtgärder jämfört med budget. Efter föreslagna åtgärder beräknas underskottet stanna på 1,7 Mkr. Team 5 (-2 400) -800 Omfattar centrala Kalmar och har nyligen gått in i Rätt till heltid (90%). En stor omstrukturering pågår i hela teamet vilket kostar en del pengar fn. När omstruktureringen är klar kommer man att arbeta med ett högre utbyte mellan boende och hemtjänst som i många kommuner visat sig framgångsrikt. Träffpunkterna kommer att byggas in i verksamheten där all personal kommer att involveras i planeringen av de sociala aktivitetern. Det nya boendet Varvsholmen kommer att tillhöra teamet. Åtgärder: - Samarbete och flexibel personal - Hög grundbemanning, mindre bokningar i resurscentrum - Bra kommunikation när det gäller samordningen - Aktivt arbete med resurstider - Aktivt arbete med sjukskrivningar - Stor omstrukturering som tillfälligt kostar pengar - Flyttar personal mellan avdelningar/arbetsplatser på ett bra sätt - Inflyttning i nya lokaler för hemtjänsten på gamla Sjöbefälsskolan - Satsning på ett närvarande ledarskap där samtliga enhetschefer kommer att sitta ute i sina enheter. Team 6 (-4 100) RTH Omfattar Stensberg med kringliggande hemtjänstområden och har Rätt till heltid upp till 100%. Har utökad sin grundbemanning med 14 årsarbetare. Åtgärder: - Översyn på nattbemanningen Stensberg - Vissa förändringar i schemaläggning jämfört med tidigare vilket innebär större hänsyn till verksamhetens behov - Skapa förutsättningar för att spela med årsarbetstiden Team Omfattar Smedängen och hemtjänstområden i Rinkabyholm, Trekanten och Smedby. Är det team som arbetat längst i söder med Rätt till heltid upp till 90%. Teamet redovisar fn budgetöverskott Åtgärder:

9 ON 2014/ (7) - Integrerar båda grupperna i varandras scheman - Involverar personalen i ekonomidiskussion - Närvarande chefer ute i verksamheten Övrigt De enheter som köper tjänster från Resurscentrum har högre kostnader kopplat till detta. Dessa kostnader kommer med i kommande prognos. Verksamhetsområde Gemensamt (+/-0 Mkr) Prognos april Teknik +/-0 Träffpunkter, dagverksamheter +200 Hemtjänst (nattpatrull, anh) +300 Övrigt +/-0 Tot verkställighet Gemensamt +500 Prognosen för verksamhetsområde Gemensamt, per är överskott om 0,5 Mkr. Verksamhetsområde HSL (+/-0 mkr) Prognos april HSL- övrigt +/-0 HSL - tekniska hjälpmedel +/-0 Tot HSL +/-0 Verksamhetsområdet har en mycket ansträngd ekonomi. Två av tre enheter har underskott och det pågår ett intensivt arbete för att klara ekonomin i dessa. Ingen avvikelse mot budget. Omräkning demografi Omsorgsnämnden har preliminärt tillförts 3,2 mkr för ökad demografi. Dessa pengar är säkra först när avstämning skett mellan juni 2013 och juni I början av juli kan vi alltså se om förvaltningen kan räkna med dessa pengar. I nuläget är dessa inte medräknade i prognosen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Bilagor Beviljade hemtjänsttimmar delas ut på smtr Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3

10

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Motion angående sällskapsdjur på äldreboenden i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen. Bakgrund Motionsställaren påtalar att det blir allt vanligare med djur på äldreboenden och att speciellt hundar och katter sprider stor glädje. Flera boenden med djurprofil har öppnat på olika ställen i landet. Noteras också att forskning visar att djur inom äldreomsorgen minskar medicineringen av äldre människor. Bland dementa finns tydliga effekter. I motionen föreslås att man, exempelvis, på det nya boendet Varvsholmen skulle kunna enas kring en demensavdelning med djurprofil, dit intresserad personal kan söka sig. Förvaltningen har diskuterat frågan, men menar att det inte specifikt bör utses en avdelning som särskilt lämpar sig för djurprofil. Förvaltningen menar att det på alla avdelningar i förvaltningens verksamhet, skall finnas en positiv grundinställning till husdjur. Förvaltningen föreslår att det skapas ett öppet och positivt förhållningssätt till husdjur (hund och katt)på alla boenden. Huruvida det är lämpligt med närvarande djur, på respektive ställe, beror på allergikänsligheten hos personal och boende. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

13 ON 2014/ (2)

14

15 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid ON 2014/0047 Tfn: Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen. Bakgrund Delegationsordningen har reviderats. Något nytt förslag till delegering av beslut finns inte den här gången. Däremot har några redaktionella ändringar genomförts. Myndighetshandläggare har ändrats till biståndshandläggare sedan dessa fått ny tjänstetitel. Punkt 3 i anmärkningen anges enligt riktlinjer och tidnycklar i stället för efter samråd med avdelningschef. Punkt 8 samråd med avdelningschef har tagits bort. Punkt 30 Socialstyrelsen har ändrats till IVO inspektionen för vård och omsorg. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Agneta Järkelid Nämndsekreterare Omsorgsförvaltningen Utveckling_Kvalitet Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

16 OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre- och handikappomsorg den 9 januari 1992, 9. Tillägg/ändringar beslutade av nämnden för äldre- och handikappomsorg 21 januari 1993, 7. Tillägg/ändringar beslutade av omsorgsnämnden vid sammanträden: 17 oktober 1996, 83, 18 februari 1999, 23, 25 januari 2001, 1 och 13 december 2001, 124, 12 december 2002, 155, 25 mars 2004, 28, 23 juni 2004, 74, 20 oktober 2004, 127, 25 november 2004, december 2007, mars 2008, april 2009, 61 och 17 december 2009, mars 2010, 31 och 17 juni 2010, januari 2011, 5, 24 mars 2011, 34, 22 september 2011, 89 och 14 december 2011, december 2013, 96 Ärende Lagrum Delegat Anm 1. Bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer SoL och tidnycklar 2. Bistånd i form av vård- och omsorgs- 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med boende för äldre SoL SoL boendesamordnare 3. Bistånd i form av hemtjänstinsatser i 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer vård- och omsorgsboende SoL och tidnycklar 4. Bistånd i form av korttidsboende SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med SoL boendesamordnare 5 Bistånd i form av växelplats SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl efter samråd med SoL boendesamordnare 6. Bistånd i form av dagverksamhet för 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer personer med demensdiagnos SoL SoL 7. Bistånd i form av ledsagarservice SoL 4 kap 1 SoL biståndshandl enligt riktlinjer SoL 8. Beslut med anledning av ansökan 4 kap 1 SoL boendesamordnare från annan kommun enligt 2 kap 8 SoL punkt 1 SoL om insatser enligt 4 kap 1 9. Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 SoL biståndshandl SoL

17 2 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 10. Beslut om att utredning inte ska 11 kap 1 SoL biståndshandl inledas eller att utredning ska SoL läggas ned 11. Beslut om att utredning inte ska 11 kap 1 SoL biståndshandl föranleda någon åtgärd SoL 12. Beslut om framställning om över- 16 kap 1 SoL ordförande vid förhinder flyttning av ärende till nämnd i för ordf annan kommun 1:e vice ordf eller 2:e vice ordf ersättare 13. Beslut om mottagande av ärende 16 kap 1 SoL ordförande ersättare: från annan kommun se pkt Beslut om köp av plats/insats i annan 2 kap 5 SoL ordförande ersättare: kommun eller hos annan vårdgivare se pkt Prövning om överklagande av 24 första biståndshandl delegats beslut inkommit i rätt tid stycket FL SoL 16. Omprövning av delegats beslut 27 FL delegat som fattat överklagade beslutet 17. Yttrande till förvaltningsdomstol den som fattat det samråd med med anledning av överklagat beslut överklagade beslutet verksamhetschef eller dennes ersättare 18. Beslut att överklaga dom i förvalt- förvaltningschef ningsdomstol till högre rättsinstans 19. Beslut om avslag på begäran om 2 kap. 14 TF, förvaltningschef utlämnande av allmän handling till 6 kap 3 OSL enskild eller annan myndighet samt 10 kap 4 OSL uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 20. Beslut att lämna ut uppgifter ur 12 kap 6 SoL förvaltningschef personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 21. Beslut om sekretesskydd för anmälare 26 kap 5 förvaltningschef OSL 22. Beslut om att utse ombud för omsorgs- 10 kap 2 SoL förvaltningschef nämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol

18 3 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 23. Beslut om att till socialstyrelsen anmäla medicinskt ansvarig vissa skador och sjukdomar inom hälso- enligt 24 HSL och sjukvården 24. Informera om rapporteringsskyldighet 14 kap 4 SoL förvaltningschef Lex Sarah verksamhetschef enhetschef avdelningschef 25. Ta emot rapportering av missför- 14 kap 3 Sol enhetschef Lex Sarah hållanden och påtagliga risker för verksamhetschef missförhållanden i omsorgsför- förvaltningschef valtningens verksamhet avd.chef myndighet avd.chef utv/kvalité 26. Beslut om omedelbara åtgärder 14 kap 6 SoL enhetschef Lex Sarah verksamhetschef förvaltningschef avd.chef myndighet 27. Utreda rapporterat missförhållande/ 14 kap 6 SoL enhetschef Lex Sarah påtaglig risk för missförhållande handläggare inom avd utveckling och kvalitet 28. Besluta om åtgärder för att undanröja 14 kap 6 SoL förvaltningschef Lex Sarah och avhjälpa missförhållande/påtaglig verksamhetschef för missförhållande enhetschef avd.chef myndighet 29. Besluta om allvarligt missförhållande/ 14 kap 6 SoL avd.chef utveckling Lex Sarah påtaglig risk för allvarligt missförhållande och kvalitet förvaltningschef 30. Anmälan till IVO Inspektionen för 14 kap 7 SoL avd.chef utveckling Lex Sarah vård och omsorg, om allvarligt och kvalitet missförhållande /påtaglig risk för förvaltningschef allvarligt missförhållande 31. Beslut om att ersätta enskild person enhetschef för egendomsskada som förorsakats SoL av anställd inom omsorgsförvaltningen upp till ett belopp motsvarande 1/10 av basbeloppet 32. Teckna hyresavtal mellan omsorgsnämnd ekonomiassistent och omsorgstagare 33. Teckna hyresavtal mellan omsorgsnämnden och fastighetsägare - när avtalstiden understiger 5 år förvaltningschef - avtal med uppsägningstid upp till 3 månader verksamhetschef

19 4 (6) Ärende Lagrum Delegat Anm 34. Beslut om deltagande i kurser och ordförande konferenser för förtroendevalda 35. Avge yttrande i anledning av remisser m.m. förvaltningschef dock ej till fullmäktige 36. Beslut om att fastställa avgift 8 kap 2 Sol ekonomiassistent enligt maxtaxa samt omprövning av eget beslut 37. Jämkning/nedsättning/befrielse 4 kap 1 Sol ekonomiassistent enligt maxtaxa från avgift samt individuella tillägg enligt 8 kap 2 Sol 38. Yttrande till förvaltningsdomstol med myndighetshand- samråd med anledning av överklagat beslut ang max- läggare SoL avd.chef för taxa utv/kvalitet 39. Beslut om avskrivning av fordringar på chef för ekonomibelopp upp till ett basbelopp avdelningen 40. Beslut om egenvårdsinsatser 4 kap 1 SoL enhetschef HSL 41. Anmälan till Socialstyrelsen att Patientsäker- MAS och legitimerad hälso- och sjukvårds- hetslagen MAR personal kan utgöra fara för 3 kap 9-10 patientsäkerheten

20 5 (6) Personalärenden Personalkategori Ärende Delegat Förvaltningschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning 6 mån eller längre anställs av KS enligt beslut av KF Visstidsanställning kortare tid än 6 mån Omsorgsnämnden Verksamhetschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning Enhetschef Tillsvidareanställning och viss- Verksamhetschef tidsanställning Personal inom Tillsvidareanställning och visstids- Enhetschef enheten anställning Medicinskt ansvarig Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef sjuksköterska MAS anställning Avdelningschef Tillsvidareanställning och visstids- Förvaltningschef anställning Personal inom Tillsvidareanställning och visstids- Berörd avdelningschef avd för ekonomi, anställning personal, utveckling/kvalitet och myndighet

21 6 (6) Generella bestämmelser gällande delegation i omsorgsnämnden Delegation innebär att beslutanderätten överförs från nämnden till delegaten. Härigenom har delegaten rätt att fatta självständiga beslut inom ramen för delegationsordningen. Besluten har samma rättsverkan mot den enskilde som om nämnden fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra beslut som är fattat av delegat. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som berör delegatens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt 11 Förvaltningslagen föreligger. I samtliga ärenden har överordnad instans motsvarande delegation i delegats frånvaro. Som förutsättning för delegerad beslutanderätt gäller att utfärdade rekommendationer och riktlinjer beaktas. Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer samt i principiellt viktiga ärenden. Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas och anmälas till omsorgsnämnden månadsvis. Förteckningen ska vara tillgänglig vid nämndens sammanträde.

22 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2014/ Omsorgsnämnden Uppdrag att se över framtida lokaler för omsorgsförvaltningens kontor Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner framtagen strategi för att flytta omsorgsförvaltningens kontor från Riskvarnen. Bakgrund Kommunchefen meddelar att socialförvaltningen har behov av större lokaler på grund av den otillfredsställande arbetsmiljön i de nuvarande lokalerna. I lokalerna i Riskvarnen saknar de möjlighet att lösa detta på ett tillfredsställande sätt för verksamheten, besökare och för andra hyresgäster. Socialförvaltningen kommer därför att lämna Riskvarnen där de idag hyr över hälften av ytan. Hyresvärden, KIFAB, har med anledning av flytten fört diskussioner med en ny hyresesgäst om att hyra de lokaler som då blir tomma. Den nya hyresgästen behöver mer lokalytan än den som socialförvaltningen lämnar. KIFAB har därför framfört önskemål om att även få disponera de lokaler som omsorgen idag hyr i Riskvarnen. När omsorgen söker efter alternativ lokalisering av nuvarande förvaltningskontor skall dessa, enligt koncernledningen, i första hand sökas inom de fastigheter som ägs av Kalmar kommun. Det kommunägda Industriparken AB meddelar att man har en ledig kontorslokal på Torsåsgatan med god standard som ytmässigt motsvarar det omsorgsförvaltningen hyr i Riskvarnen och med en likvärdig hyressättning. Omsorgsförvaltningen kommer därför att uppta förhandlingar med Industriparken med ambition att finna fram till ett avtal som både gynnar omsorgsförvaltningens verksamhet och som tillvaratar den koncerngemensamma nytta som en sådan lokalisering medför. Senaste flyttdatum från Riskvarnen är beräknat till sista mars Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

23 ON 2014/ (2)

24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/ Omsorgsnämnden Hyreskostnad på vård- och omsorgsboendet Dragkroken Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. Bakgrund Omsorgsförvaltningen håller på att ta över hyresadministrationen från alla externa hyresvärdar inom vår verksamhet. Som ett led i detta skrives alla hyresavtal om för att se likadana ut och med omsorgsförvaltningens logga. På Dragkroken har uppmärksammats att det i de nuvarande hyresavtalen med Kalmarhem har angivits en yta inklusive gemensamhetsdelar. Detta kommer att justeras i samband med nya avtal. Dragkroken På omsorgsboendet Dragkroken har en anhörig uppmärksammat förvaltningen på att det i nuvarande hyresavtal angivits en annan yta än vad själva bostaden omfattar. Den anhörige har också anfört att det debiterats en för hög hyra med anledning av detta och vill att felaktigt debiterad hyra återbetalas till alla boende. Kontakter med SKL Omsorgsförvaltningen har varit i kontakt med SKL:s jurister som har tittat på det nuvarande avtalet och också på hyresnivåerna. Bruksvärdesprincipen S.K.L:s jurister konstaterar i sitt svar att det i denna kategori av boende tillämpas den s.k bruksvärdesprincipen. När det gäller den hyra som tas ut för lägenheten är den dock inte satt utifrån det antal kvadratmeter som angivits i hyreskontraktet, utan hyran är satt utifrån lägenhetens faktiska storlek och planlösning med beaktande av den s.k. bruks- Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

25 ON 2014/ (2) värdesprincipen som finns angiven i hyreslagen. Principen innebär att hyran har bestämts efter jämförelse med hyrorna för till bruksvärdet likvärdiga lägenheter, där en jämförelse gjorts främst med likvärdiga lägenheter i Kalmar där hyran bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen. Det finns en rad faktorer som är avgörande för hyressättningen såsom modernitet, faktisk storlek, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering samt andra förmåner knutna till lägenheten, t.ex. tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det är alltså fråga om en helhetsbedömning av lägenheten med beaktande av en rad olika faktorer. Hyresnämnden Någon automatisk rätt till återbetalning av hyra föreligger inte men hyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att få en bruksvärdesprövning. Om man inte är nöjd med sin hyra så finns möjligheter för den enskilde att klaga på detta till hyresnämnden. Information till alla boende på Dragkroken Omsorgsförvaltningen och Kalmarhem har för avsikt att inom den närmaste tiden informera alla hyresgäster på Dragkroken om den förestående förändringen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-10-23 75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober 2013. Bakgrund Valfrihet

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer...

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer