DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011"

Transkript

1 DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011

2 Tekniska Verken koncernen STABILITET I VERKSAMHET OCH OMSÄTTNING RESULTATFÖRBÄTTRING 2011 JMFRT MED ONORMALT TERTIAL 2010 POSITIVT MOTTAGANDE AV UTSIKT BREDBAND SOM NY REGIONAL AKTÖR RÖRELSENS INTÄKTER, 2% TILL MNKR (2.412) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER + 23% TILL 295 MNKR (241) FINANSIELL SAMMANFATTNING Januari april Belopp i Mnkr Förändr. Förändr. i % 12 mån. maj 2010 april 2011 Helår 2010 Rörelsens intäkter % Rörelseresultat % Rörelsemarginal, % 13,9% 11,5% 9,4% 8,6% Resultat efter finansiella poster % Vinstmarginal, % 12,5% 10,0% 8,0% 7,1% Investeringar, netto Kassaflöde Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen för All information avser den konsoliderade Tekniska Verken koncernen. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat särskilt anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. VERKSAMHETEN Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Våra olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Att vara stor och verksam inom flera samhällsnyttiga områden förpliktigar. Vi är också en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Tekniska Verken möter med mycket väl ägarens krav i de s.k. ägardirektiven bland annat att prisnivån ur ett konsumentperspektiv skall ligga på eller under riksgenomsnittet i Sverige. I den årliga Nils Holgersson undersökningen Sida 1

3 placerar sig Linköping med de nyttigheter som Tekniska Verken tillhandahåller på plats 20 (29:e plats året innan) som Sveriges billigaste kommun bland totalt 290 kommuner. SÄSONGSVARIATIONER Som företag inom energibranschen har Tekniska Verken koncernen stora säsongsmässiga variationer. Såväl omsättning som resultat är normalt högst under årets första tertial (januari april). Det är under denna period som energiförbrukningen till följd av vårt klimat oftast är som högst. Andra tertialet (maj, juni, juli och augusti) uppvisar normalt svagare omsättning och resultat. Under denna period genomförs ofta också större och kostnadskrävande underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och driftssäker produktion under de intensivare perioderna. Säsongsmönstret i omsättning och resultat för de senaste åren visas på sidan 7. STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR Den 1 januari 2011 började Utsikt Bredband AB bedriva verksamhet. Bredbandsverksamhet förvärvades koncerninternt från Utsikt Nät AB samt externt från MWNet AB (dotterbolag till Mjölby Svartådalen Energi AB, MSE). Utsikt Bredband AB ägs till 89,9% av Tekniska Verken koncernen och till 10,1% av MSE. Elhandelsverksamheten fortsätter att expandera. Dotterföretaget Bixia utökade delägarkretsen den 1 januari 2011 med Sandviken Energi AB. Genom detta reducerades Tekniska Verken i Linköping ABs ägarandel i Bixia till 52,8% RÖRELSENS INTÄKTER Koncernens bruttointäkter och bruttokostnader påverkas mycket påtagligt av elpriserna i elhandelsverksamheten (Bixia). Årets första tertial uppvisar en något lägre omsättning än motsvarande period föregående år. Detta är också främst drivet av elpriserna. Ackumulerat från årets början var koncernens intäkter mnkr mot mnkr föregående år en minskning med 2%. RÖRELSENS KOSTNADER Året inleddes med en mycket kall vinter och andelen fossilt bränsle för värmeproduktion var högre än normalt. Detta är kostnadsdrivande för koncernen. Prisbilden på flertalet råvaror har utvecklats negativt. Den enskilt största kostnadskomponenten mätt i kronor är hänförlig till koncernens elhandel (Bixia). Kostnaderna för elen följer den allmänna prisförändringen i marknaden. Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar uppgår till 164 mnkr (151). RESULTAT OCH MARGINAL Första tertialet är normalt ett mycket starkt tertial för koncernen. Resultatförbättringen 2011 skall främst ses mot det faktum att första tertialet 2010 inte var normalt vare sig vad gäller klimatförutsättningar, konjunktur eller finanskris. Rörelseresultatet uppgick till 326 mnkr (278), dvs en ökning med 23% mot det svaga tertialet Det kan noteras att föregående års första tertial uppvisade en minskning med 23% mot tertialet Elhandel, som i sig är en lågmarginalaffär med betydande volymer, svarar för den mest påtagliga resultatförbättringen i första tertialet 2011 jämfört mot tertialet Under 2010 pressades elhandel kraftigt av de mycket höga och volatila elpriserna på marknaden. Under 2011 har priserna inte uppvisat samma volatilitet, vilket bidragit positivt till resultatförbättringen. Koncernens verksamhet inom biogas uppvisar under året resultatförbättring jämfört med föregående år, drivet av såväl volym som pris. Inom Division Energi har lägre elpriser och lägre volym på fjärrvärmeförsäljning resulterat i något lägre resultat än motsvarande period föregående år. Sida 2

4 Rörelsemarginalen uppgick för tertialet till 13,5% (11,5%) betydande del av marginalförbättringen är kopplad till lägre elpris vilket håller tillbaka koncernens omsättning påtagligt men samtidigt har begränsad effekt på resultatet. För helåret 2010 var rörelsemarginalen 8,6%. Mätt som helårsvärde för perioden maj 2010 till och med april 2011 var rörelsemarginalen 9,4%. Koncernens finansiering över tiden har skett med såväl rörliga som fasta räntor. Det finansiella netto uppgick till 31 mnkr ( 37). Fortsatt reduktion av nettoskulden bidrar positivt till det bättre finansnettot. Resultat efter finansiella poster uppgick till 295 mnkr mot 241 mnkr motsvarande period föregående år. Vinstmarginalen uppgick till 12,5% (10,0%). Vinstmarginalen för föregående helår uppgick till 7,1%. Mätt över 12 månadersperioden maj 2010 april 2011 uppgick vinstmarginalen till 9,5%. INVESTERINGAR Under årets första tertial uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till 206 mnkr att jämföra med 122 mnkr motsvarande period föregående år. Fortsatta investeringar har skett inom bredbandsområdet. I början av året förvärvades MWNets bredbandsverksamhet av dotterbolaget Utsikt Bredband AB. Övrig investeringsökning återfinns inom fjärrvärme/kraftvärmeproduktion, fortsatt kapacitetsutbyggnad av biogasproduktionen samt vindkraftproduktion. Viss del av investeringsökningen under första tertialet är av periodiseringskaraktär. KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Periodens kassaflöde har påtagligt påverkats av högre investeringar än motsvarande period föregående år. Delvis är detta av periodiseringskaraktär. Betydande inköp av bränsle till lager har genomförts under tertialet. Detta påverkar koncernens kassaflöde negativt. Lagerhållningen är dels en kombination av gällande regelverk men också en medveten strategi där försörjningsansvaret för koncernen alltid prioriteras högst. Periodens kassaflöde uppgick till 71 mnkr (133). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 598 mnkr (290) och från investeringsverksamheten till 206 mnkr ( 92). Det operativa kassaflödet har därmed utvecklats mycket positivt till 392 mnkr (+198). Koncernens reduktion av lån och checkräkning har fortsatt under året. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 321 mnkr ( 65). De likvida medlen har ökat med 71 mnkr under året. Under maj månad kommer utdelningsbetingat koncernbidrag för verksamhetsåret 2010 om 190 mnkr att utbetalas till Linköpings Stadshus AB Balansomslutningen uppgick för koncernen till mnkr mot mnkr vid årets början. Koncernens nettoskuld (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar inkl elcertifkat etc) uppgick till mnkr att jämföra med i början av året. Nettoupplåningen har därmed under året minskat med 287 mnkr. Nettoskuldsättningsgraden utvecklades därmed positivt och var 0,60 ggr mot 0,75 ggr vid årets början. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 37,8% mot 33,4% vid årets början. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 987 personer att jämföra med 977 vid slutet av FRAMTID Tekniska Verken koncernen har en finansiell styrka och en kompetensmässig bredd som möjliggör att agera konsekvent och trovärdigt med kunden och ägarna i långsiktigt fokus. Sida 3

5 Inom energiproduktionen är fortsatt stort fokus att säkerställa tillgång till biobränsle på ett kostnadseffektivt sätt. Förprojektering av eventuellt nytt kraftvärmeverk utanför Linköpings centralort har inletts tillsammans med Mjölby Svartådalen Energi AB. Inom Bixia (elhandel) fortgår utbyggnaden av vindkraftsproduktion enligt planerna. En renodling av elhandel respektive vindkraft planeras i parallella bolagsstrukturer. Den positiva efterfrågeutvecklingen på biogas bedöms fortsätta i takt med att miljömedvetenheten ökar, priset på bensin/diesel/etanol höjs och antalet fabrikstillverkade bilmodeller med biogasdrift ökar. Koncernens huvudfokus är produktion av biogas (i Linköping och Norrköping) kompletterad med distribution och försäljning (mackar) lokalt och regionalt. Bildandet av Utsikt Bredband AB har mottagits positivt. Verksamheten har goda utvecklingsmöjligheter och utvecklas positivt. Intresse för samverkan och eventuellt delägarskap har indikerats från flera kommuner. Linköping den 20 juni, 2011 Anders Jonsson Vd och koncernchef För frågor vänligen kontakta: Anders Jonsson Vd och koncernchef Peter Forssman Ekonomi och finansdirektör Marie Aktö Chef Kommunikation och Marknad Sida 4

6 RESULTATRÄKNINGAR Januari april Belopp i Mnkr Förändr. Förändr. i % 12 månader rullande (april 2011) Helår 2010 Rörelsens intäkter ,5% Rörelsens kostnader ,1% Rörelseresultat ,1% Rörelsemarginal, % 13,9% 11,5% 9,4% 8,6% Räntekostn och likn resultatposter Övriga finansiella poster Finansnetto ,3% Resultat efter finansiella poster ,6% Vinstmarginal, % 12,6% 10,0% 8,0% 7,1% Skatt Minoritetens andel Årets resultat ,0% KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG Januari april Belopp i Mnkr Helår 2010 Resultat efter finansiella poster Betald skatt Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalets förändring Investeringsverksamheten "Operativt kassaflöde" Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Sida 5

7 BALANSRÄKNINGAR 30 april 31 dec. Förändring Belopp i Mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa aläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Totalt eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Belopp i Mnkr Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Vid årets början Periodens resultat 211 Vid periodens slut Sida 6

8 SÄSONGSVARIATIONER Omsättning, Mnkr per tertial Rörelseresultat, Mnkr per tertial Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mnkr per tertial Sida 7

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2010 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 458 (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Ett starkt första kvartal Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Delårsrapport 2015 Första kvartalet Almi beviljade totalt 1.169 (970) lån med totalt 720 (565) miljoner kronor Inom rådgivningsverksamheten levererades 5.620

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Lantmännens Delårsrapport Januari-september

Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännen tar ansvar från jord till bord En ny spannmålsmottagning, i form av en sk spannmålsplatta, öppnade i Laholm lagom till skörden. Mottagningen har varit

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer