Delår sr januari augusti apport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delår sr januari augusti apport 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari augusti 2014

2 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD NYEMISSION OM 350 MNKR RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -13% TILL 309 MNKR (357) FINANSIELL SAMMANFATTNING Finansiell sammanfattning Mnkr om ej annat anges *) Helår 2013 Helår 2013, enligt K3 Rörelsens intäkter Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal, % 9,8% 10,4% 9,8% 9,7% Nettoinvesteringar Operativt kassaflöde Antal anställda Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av redovisningsregelverket K3 för innevarande period. Som referensmaterial återges helår 2013 enligt fram till och med 2013 tillämpade redovisningsprinciper samt helår 2013 pro forma enligt K3. Jämförperioden för de två första tertialen 2013 är upprättad enligt för 2013 gällande redovisningsprinciper, men med anpassning till räkenskapernas uppställningsform enligt K3. All information avser den konsoliderade Tekniska verken-koncernen. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat särskilt anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. VERKSAMHETEN Tekniska verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Våra olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Vi är också en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Koncernens prioriterade utvecklingsområden återfinns inom Innovation, Kundorientering och Produktivitet. Sida 1

3 SÄSONGSVARIATIONER Tekniska verken-koncernen har i likhet med fleralet aktörer i energibranschen stora säsongsmässiga variationer. Såväl omsättning som resultat är normalt högst under årets första tertial (januari-april). Det är under denna period som energiförbrukningen till följd av vårt klimat oftast är som högst. Andra tertialet (maj, juni, juli och augusti) uppvisar normalt svagare omsättning och resultat. Under denna period genomförs ofta också större och kostnadskrävande underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och driftssäker produktion under de intensivare perioderna. Säsongsmönstret i omsättning och resultat för de senaste åren visas på sidan 9. STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR Under andra tertialet har inga strukturella förändringar av betydelse har skett. Produktionen av biogas vid biogasanläggningen i Händelö (Norrköping) har stoppats till följd av brist på substrat som i sin tur beror på Agroetanols beslut om produktionsneddragningar. Händelö anläggningen byggdes i stor utsträckning som ett industrikonglomerat med sammankopplade processindustrier etanol och biogas. Koncernens produktion av biogas har koncentrerats till anläggningen i Linköping som idag möter marknadens efterfrågan på biogas i regionen. Växjö Energi AB har meddelat sin avsikt att lämna sitt ägande i Bixia AB och i Bixia ProWin AB. Processen fortgår i enlighet med gällande aktieägaravtal, men säljande respektive köpande parter (befintliga ägare i bolagen) har inte träffat någon överenskommelse ännu. RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER 2014 har varit ett år som vädermässigt avvikit från ett normalår. Vintern var ovanligt mild och sommaren var under lång period ovanligt varm. Sammantaget bidrar detta till att koncernens omsättning minskat något vilket ytterligare stärkts av fortsatt låga elpriser. Nederbördsmängden i koncernens verksamhetsområde har varit god och var 20 procent högre än ett normalår. Vattenmagasinen är dock ännu inte fyllda på grund av ett torrt För koncernens vindkraft har vindförhållandena överstigit ett normalår med cirka 5 procent. Intäkterna uppgick till mnkr, dvs 275 mnkr lägre än föregående år då intäkterna var mnkr. Under året har koncernen avyttrat anläggningstillgångar med reavinst uppgående till cirka 23 mnkr. Detta kan ställas i relation till reavinst vid avyttring av telekom-verksamheten i Bixia under 2013 som uppgick till cirka 15 mnkr. Genom gynnsam bränslemix har produktionskostnaden för fjärrvärmeproduktionen på ett bra sätt kunna kompensera det volymmässiga bortfallet som drivits av klimatfaktorerna. Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar uppgick till 335 mnkr (332). RESULTAT OCH MARGINAL Rörelseresultatet uppgick till 361 mnkr (410). EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 696 mnkr (742). Koncernens rörelsemarginal är fortsatt god och uppgick till 11,5% (12,0%). För helåret 2013 var rörelsemarginalen 11,3%. Koncernens tillgång till lånat kapital bedöms som god. Finansiering har över tiden skett med såväl rörliga som fasta räntor. Resultatet från finansiella poster uppgick till -52 mnkr (-53). Koncernens lånebehov ökar enligt plan under andra halvan av 2014 till följd av den nu pågående investeringen i nytt kraftvärmeverk. Resultat efter finansiella poster uppgick till 309 mnkr mot 357 mnkr motsvarande period föregående år. Vinstmarginalen uppgick till 9,8% (10,4%). Helår 2013 var vinstmarginal 9,8%. Sida 2

4 Utvecklingen för koncernens olika verksamheter kan i övrigt mycket kort sammanfattas som nedan: Energi Investeringen i det nya kraftvärmeverket Lejonpannan vid Gärstad fortgår enligt plan. Elproduktionen är på en något lägre nivå än föregående år. Främst till följd av lägre vattenkraftsproduktion. Den lägre produktionsvolymen i kombination med lägre elpriser påverkar resultatet negativt. Den milda starten på året minskade volymen fjärrvärme. Den lägre volymen medförde också en gynnsammare bränslemix för produktionen vilket i allt väsentligt kompenserade resultatbortfallet från den lägre volymen. Resultatet för verksamheten är under årets första åtta månader något lägre än vid motsvarande period föregående år. Vatten Verksamhetsområdet uppvisar fortsatt god stabilitet. I enlighet med nya redovisningsregler periodiseras anläggningsintäkterna vilket medfört en periodiseringseffekt om cirka -10 mnkr. Arbetet med projekt NYVA, Linköpings Framtida Vattenförsörjning, fortgår enligt plan. Mot slutet av 2013 överfördes det operativa ansvaret för biogasproduktionen till divisionsledningen för Division Vatten. Under 2014 överförs även anläggningstillgångarna till divisionen. Resultatet för den samlade verksamheten var i nivå med föregående år. Nät Elnät-verksamheten bedrivs främst i Linköpings- och Katrineholmsregionerna. Investeringar i två nya mottagningsstationer är pågående i Linköping för att möta en framtida kraftigt ökad volym driven av företags- och verksamhetsetableringar. Effekterna kring pågående intäktsreglering från myndigheternas sida kan idag inte tydliggöras, men det är företagets uppfattning att nuvarande prisstrategi mycket väl ryms inom de kommande intäktsramarna. Verksamheten uppvisar en positiv resultatutveckling jämfört med föregående år. Bixia Bixia är ett av landets största elhandelsföretag. Bolaget har under lång period uppvisat strukturell och organisk tillväxt. Under 2014 noteras lägre volymer och ökad marginalpress jämfört med föregående år. Föregående år gottskrevs resultatet med reavinst från avyttringen av telekom-affären. Årets resultat är därmed klart lägre än motsvarande period föregående år. I början av september tillträdde en ny vd för bolaget med huvudfokus att stärka bolagets förmåga att agera på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Tekniska verken Driftum Den omstrukturering av verksamheten som inleddes för några år sedan har visat sig framgångsrik. Resultatmässigt är trenden fortsatt positiv inom såväl verksamhetsområdena Infrateknik som Mätteknik. Energitjänster bedrivs i begränsad omfattning och följer de uppgjorda planerna. För årets första åtta månader uppvisas ett klart bättre resultat än för motsvarande period föregående år. Biogas Produktionsverksamheten har under året överförts till moderbolaget Tekniska verken i Linköping AB. Biogasverksamheten uppvisar sammantaget sämre resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Vissa kostnader av engångskaraktär för fortsatt produktion av KRAV-godkänt biogödsel belastar resultat liksom tillfällig merkostnader för substrat. Produktion av biogas vid biogasanläggningen i Händelö (Norrköping) har stoppats till följd av Agroetanols beslut om produktionsneddragningar vid sin etanolanläggning i Norrköping med utebliven eller starkt reducerad leverans av Sida 3

5 substrat för biogasproduktionen som följd. Olika möjliga handlingsalternativ för anläggningen utvärderas för närvarande. INVESTERINGAR Nettoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 680 mnkr att jämföra med 342 mnkr motsvarande period föregående år, dvs en fördubbling. Investeringen i nytt kraftvärmeverk fortgår helt enligt plan precis som investeringen i projekt NYVA om Linköpings Framtida Vattenförsörjning. Hittills under året har dessa investeringar sammantaget uppgått till 302 mnkr. Under året har exploateringsinvesteringarna ökat. En betydande del i dessa är förberedelserna för Linköpings nya bostadsområde Vallastaden. I samband med denna exploatering inför också Tekniska verken en helt ny förläggningsteknik av infrastrukturen via kulvertlösningar. Fortsatt satsning på utbyggnad av bredbandsnätet i regionen medför ökade investeringar. Dotterbolaget Utsikt Bredbands position på marknaden är mycket god. NYEMISSION Den tidigare aviserade nyemissionen om 350 mnkr som del i finansieringen av nytt kraftvärmeverk genomfördes likvidmässigt i juni. Genom nyemissionen är koncernens likviditet mycket god. KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Helt enligt de uppgjorda planerna är nu koncernens operativa kassaflöde, det vill säga före finansieringsverksamheten, negativt för första gången på många år. De stora, strategiska investeringarna i kraftvärmeverk och Linköpings Framtida Vattenförsörjning är nu inne i en intensiv fas vilket belastar kassaflödet. Det operativa kassaflödet, dvs kassflöde före finansieringsverksamheten, uppgick till -201 mnkr (370). Kassaflödesmässigt har investeringarna svarat för ett utflöde uppgående till -741 mnkr mot -366 mnkr föregående år. investeringsverksamheten är högre än redovisade investeringssiffror till följd av att betalningstidpunkten för betydande delinvesteringar under 2013 låg först i början av Rörelsekapital har bundits med 74 mnkr jämfört med frigjort kapital om 94 mnkr föregående år. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 737 mnkr (-319). I finansieringsverksamheten ingår den i juni kontantreglerade nyemissionen om 350 mnkr. Tekniska verken lyfte också en långfristig finansiering om 450 mnkr för finansiering av kraftvärmeverksinvesteringen. I maj månad reglerades det utdelningsbetingade koncernbidraget om 190 mnkr för verksamhetsåret Vidare reglerades ett skattebetingat koncernbidrag om 203 mnkr (100) av vilket 158 mnkr återförs till bolaget. Balansomslutningen uppgick för koncernen till mnkr mot mnkr vid utgången av Koncernens nettoskuld (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar inkl elcertifkat) uppgick till mnkr att jämföra med i början av året. Nettoupplåningen har därmed under året minskat med 124 mnkr. Det bör dock noteras att betydande belopp temporärt återfinns som banktillgodohavanden. Nettoskuldsättningsgraden har fortsatt utvecklats positivt och var 0,34 ggr mot 0,44 ggr vid årets början. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 46,1% mot 42,1% vid utgången av föregående år. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 916 personer att jämföra med 915 vid slutet av Sida 4

6 FRAMTID Koncernens investeringsverksamhet följer uppgjorda planer mycket väl. Investeringsnivåerna är mycket höga under 2014 och 2015 främst drivet av den betydande investeringen i nytt kraftvärmeverk. Denna investering kommer väsentligt bidra till en förbättrad produktionsekonomi med både billigare och mer miljövänligt fossilfritt bränsle. Finansiellt har koncernen byggt upp en mycket stark balansräkning som i kombination med den genomförda nyemissionen skapar goda förutsättningar att offensivt möta en energibransch i förändring de närmaste åren. Regelverket kring intäktsram som prisregleringsinstrument för elnät är ännu oklart. Vissa förutsättningar för att indikativt bedöma intäktsramens storlek erhålls mot slutet av året från Energimarknadsinspektionen. Vissa väsentliga parametrar som diskonteringsränta (WACC) meddelas först i samband med beslut om intäktsram. Tekniska verken bedömer att koncernens nuvarande prisstrategi för elnät kommer att kunna kvarstå och rymmas inom de nya intäktsramarna. Regelverket och förutsättningarna för elhandlarens vardag är under stor förändring. Förändringar i regelverk drivs både nationellt och internationellt inom EU. Förändringstakten kommer öka och förändringsförmågan till nya förutsättningar behöver vara mycket god. Linköping är en region i tillväxt. Fortsatt utbyggnad av staden ställer krav på infrastruktur. Under lång period framöver kommer byggande av Ostlänken som tågförbindelse påverka regionens infrastruktur. Detta kommer också att medföra ytterligare arbete för Tekniska verken i strävan att understödja detta. Dotterbolaget Utsikt Bredband har en stark position på bredbandsmarknaden och utbyggnadstakten i regionen har fortsatt accelererat. Affärsmodellen ar också välkomnat utökat delägarskap i Utsikt Bredband från andra kommunala aktörer i regionen. Diskussioner om möjlighet till samgående/samverkan förs för närvarande med Västerviks kommun med vilken avsiktsförklaring har tecknats. Genom koncernens goda finansiella styrka, balanserat diversifierade verksamhet, kompetenta och motiverade medarbetare samt strävan att öka innovationsförmågan, stärka kundfokuset och fortsatt arbeta med produktivitet möter vi framtiden med tillförsikt. Linköping den 6 oktober, 2014 Anders Jonsson Vd och koncernchef För frågor vänligen kontakta: Anders Jonsson Vd och koncernchef Peter Forssman Ekonomi- och finansdirektör Sida 5

7 RESULTATRÄKNINGAR Januari - augusti Belopp i Mnkr *) Förändr. Förändr. i % 12-månader rullande (augusti Helår 2013 Helår 2013, enligt K3 **) Rörelsens intäkter ,0% Rörelsens kostnader ,6% varav av- och nedskrivningar Andel i intresseföretags resultat ,0% Rörelseresultat ,0% Rörelsemarginal, % 11,5% 12,0% 10,9% 11,3% 11,2% Räntekostn och likn resultatposter Övriga finansiella poster Finansnetto ,9% Resultat efter finansiella poster ,4% Vinstmarginal, % 9,7% 10,4% 9,4% 9,8% 9,7% Bokslutsdispositioner -393 Resultat före skatt Skatt Minoritetens andel Årets resultat ,2% varav hänförligt till: - moderbolagets aktieägare minoriteten *) Jämförperioden för 31 augusti 2013 enligt vid den tidpunkten gällande redovisningsprinciper. Uppställningsformen enligt K3. **) Helår 2013 anpassat till nya redovisningsprinciper enligt K3 samt periodisering av anslutningsintäkter för vatten/avlopp. Sida 6

8 KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG Januari - augusti Belopp i Mnkr *) Helår 2013 Helår 2013, enligt K3 Rörelseresultat Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Räntor och utdelning Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalets förändring Investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *) Jämförperioden för 2013 enligt vid den tidpunkten gällande redovisningsprinciper. Uppställni ngs formen enli gt K3. Sida 7

9 BALANSRÄKNINGAR 31 augusti 31 dec. 1 jan. Förändring Belopp i Mnkr *) 2013 *) 2014 **) 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa aläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Soliditet, % 46% 46% 42% 42% FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Belopp i Mnkr Hänförbart till ägare till moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Övrigt eget Minoritetsintresse kapital Summa Utgående balans föregående år Byte av redovisningsprincip Erhållen nyemission Periodens resultat Vid periodens slut Sida 8

10 SÄSONGSVARIATIONER Sida 9

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer