TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015"

Transkript

1 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL

2 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE I PERIODEN, 260 MNKR (116) INVESTERINGEN I LEJONPANNAN FORTGÅR ENLIGT PLAN FINANSIELL SAMMANFATTNING Januari - april Belopp i Mnkr Förändr. Förändr. i % 12 mån. maj april 2015 Helår 2014 Rörelsens intäkter % Rörelseresultat % Rörelsemarginal, % 20,5% 17,8% 9,9% 8,9% Resultat efter finansiella poster % Vinstmarginal, % 19,2% 16,4% 8,4% 7,3% Investeringar, netto Operativt kassaflöde Antal anställda Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av redovisningsregelverket K3. All information avser den konsoliderade Tekniska verken-koncernen. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat särskilt anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. VERKSAMHETEN Tekniska verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Våra olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Vi är också en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Koncernens verksamheter bedrivs i ett 20-tal dotterbolag och intressebolag. SÄSONGSVARIATIONER Som företag inom energibranschen har Tekniska verken-koncernen stora säsongsmässiga variationer. Såväl omsättning som resultat är normalt högst under årets första tertial (januari-april). Det är under denna period som energiförbrukningen till följd av vårt klimat oftast är som högst. Andra tertialet (maj, juni, juli och augusti) uppvisar normalt svagare omsättning och resultat. Under denna period genomförs ofta också större och kostnadskrävande Sida 1

3 underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och driftssäker produktion under de intensivare perioderna. Säsongsmönstret i omsättning och resultat för de senaste åren visas på sidan 7. STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR Inga externa strukturella förändringar har skett under första tertialet innevarande år. Efter räkenskapsperiodens utgång, den 26 maj 2015, lämnade Växjö Energi AB sitt delägande i elhandelsbolaget Bixia AB i enlighet med vad man aviserat sedan Bixia AB har genom aktieinlösen löst ut Växjös ägande mot en kontant likvid om 45 mnkr. Genom ägarförändringen kvarstår nio delägare till Bixia AB. Genom inlösenförfarandet ökar kvarvarande ägares ägarandelar i Bixia AB utan likviditetspåverkan för bolagen. Tekniska verken i Linköping AB som ser innehavet som strategiskt viktigt har efter den 26 maj 63,63 procents ägarandel i Bixia AB. RÖRELSENS INTÄKTER Koncernens verksamheter uppvisar fortsatt god stabilitet i såväl tillhandahållandet av produkter och tjänster som rent finansiellt. Periodens intäkter har påverkats positivt av anslutningsintäkter av engångskaraktär för drifttagen mottagningsstation för elnätet i Linköping. Första tertialet har varit milt vilket ger negativa volymeffekter för koncernen. Elproduktionen har inom främst vattenkraft överstigit motsvarande period föregående år, dock till lägre snittpriser. Den lägre prisnivån på el påverkar även omsättningen i Bixia negativt. RESULTAT OCH MARGINAL Koncernens EBITDA, dvs rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 540 (493) mnkr. Rörelseresultatet uppgick till 375 mnkr (325) och har då belastats med avskrivningar om 165 mnkr (168). Resultatet har påverkats positivt med 61 mnkr för engångsintäkt för ny mottagningsstation i Linköping. Föregående år gottskrevs resultatet med cirka 22 mnkr i reavinster, främst på avyttrade dieselgeneratorer, och cirka 21 mnkr i lägre deponiskatt till följd av användande av slagg och askor till hårdgjorda ytor i anslutning till byggandet av det nya kraftvärmeverket, Lejonpannan. Dessa poster om +43 mnkr saknar motsvarighet innevarande år. Resultatet har innevarande år gottskrivits med återtagen nedskrivning av främst oljelager. Vid årsskiftet skrevs lagervärdet ner med 45 mnkr som resultat av kraftigt sänkta världsmarknadspriser. Under året har viss återhämtning skett vilket medfört att lagervärdet påverkat resultatet positivt med 29 mnkr. Den under 2014 inledda omställningen i Bixias verksamhet fortsätter. Bixia koncentrerar verksamheten till tre orter (Linköping, Nässjö och Växjö) och avvecklar övriga kontor samtidigt som verksamheten renodlas och effektiviseras. För det pågående transformationsprogrammet har 24 mnkr belastat resultatet främst i form av omstruktureringsreserv som successivt faller ut under Koncernens rörelsemarginal stärktes, främst till följd av engångsintäkten på ny mottagningsstation, under perioden och uppgick till 20,5% (17,8%). För helåret 2014 var rörelsemarginalen 8,9%. Koncernens tillgång till kapital är god. Finansiering har över tiden skett till såväl rörliga som fasta räntor. Resultatet från finansiella poster uppgick till -22 mnkr (-25). Fortsatt låga räntenivåer och starkt kassaflöde bidrar till en positiv utveckling. Resultat efter finansiella poster ökade med 18% och uppgick till 353 mnkr mot 300 mnkr motsvarande period föregående år. Vinstmarginalen uppgick till 19,2% (16,4%). Föregående helår var vinstmarginalen 7,2%. Sida 2

4 Utvecklingen för koncernens olika verksamheter kan i övrigt mycket kort sammanfattas som nedan: Energi Lägre elpriser påverkar verksamhetens resultat i elproduktionen negativt. Milt väder påverkar produktionskostnaden positivt men ger negativa volymeffekter vilket totalt medför relativt stabil resultatnivå mellan tertialen 2015 och Stabil och driftssäker produktion under perioden. Positiv effekt av lageromvärdering till följd av stigande oljepriser. Vatten och biogasproduktion Arbetet med projekt NYVA, Linköpings Framtida Vattenförsörjning, fortgår enligt plan. Under året har beslut fattats om investering i landets första fullskaleanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet. Nät Elnät-verksamheten uppvisar god stabilitet och god intjäning. Under perioden har resultatet påverkats mycket kraftigt positivt (+61 mnkr) av den erhållna anslutningsintäkten för ny mottagningsstation. Utsikt Bredband AB fortsätter att investera i regionens bredbandsutbyggnad. Efterfrågan är fortsatt mycket hög. Resultatmässigt något över motsvarande period föregående år. Bixia De låga elpriserna leder till såväl lägre intäkter som lägre kostnader för elhandeln. Det milda vädret under första tertialet medför också lägre såld volym jämfört med föregående år. Under året har reservering gjorts för det pågående transformationsprogrammet. Detta har belastat resultatet med 24 mnkr. Bolaget uppvisar positivt resultat även efter reserveringen. Tekniska verken Driftum Inom områdena infrateknik och mätteknik fortsätter den positiva utvecklingen. Resultat och resultatutveckling är positiv. Biogas Tekniska verken-koncernen har länge varit en ledande aktör i landet inom biogas. Verksamheten har innefattat såväl produktion som distribution och försäljning. Under våren aviserades att koncernen nu ser över möjligheten att renodla verksamheten till biogasproduktion. 60 procent av länets bussar körs på biogas. Länet har också landets högsta biogasmacktäthet per brukare och dotterbolaget Svensk Biogas i Linköping AB har landets högsta andel biogas, över 95 procent, i den fordonsgas som säljs. Dotterbolaget Svensk Biogas i Linköping AB äger och driver biogasmackarna. Dessa skulle därmed under rätt förutsättningar kunna övertas av andra aktörer på marknaden. Under tertialet uppvisar Svensk Biogas positiv resultatutveckling och resultat. Under första tertialet innevarande år var biogasproduktionen stabil med kostnadseffektiva substrat bidrar till positiv resultatutveckling i produktionen. INVESTERINGAR Under årets första tertial uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 372 mnkr att jämföra med 297 mnkr motsvarande period föregående år. Under tertialet har ersättnings- och förnyelseinvesteringar genomförts med 89 mnkr medan exploateringsinvesteringar i en expansiv region har medfört investeringar med 80 mnkr. Kapacitetshöjande investeringar, innefattande även Lejonpannan, har genomförts med 185 mnkr. Resterande investeringar är främst drivna av lagkrav och tillstånd. Investeringen i nytt kraftvärmeverk fortgår enligt plan. Sedan byggstart 2014 har totalt strax över 800 mnkr upparbetats i projektet. Sida 3

5 KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Periodens kassaflöde är kraftigt positivt trots de stora, strategiska investeringarna i nytt kraftvärmeverk, Linköpings Framtida vattenförsörjning och även två nya elnätsstationer. Det operativa kassaflödet, dvs kassflöde före finansieringsverksamheten, uppgick till 260 mnkr (116). Rörelsekapital har frigjorts med 122 mnkr (20) under tertialet. Kassaflödet från investeringsverksamheten var 378 mnkr (359). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -70 mnkr (-103). Koncernens reduktion av lån har därmed fortsatt. De likvida medlen har ökat med 190 mnkr under året. Under maj månad, dvs efter tertialets utgång, reglerades det utdelningsbetingade koncernbidraget om 187 mnkr för verksamhetsåret Vidare reglerades ett skattebetingat koncernbidrag om 7 mnkr (203). Balansomslutningen uppgick för koncernen till mnkr mot mnkr vid utgången av Koncernens nettoskuld (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar inkl elcertifkat etc) uppgick till mnkr att jämföra med i början av året. Nettoupplåningen har därmed under året minskat med 131 mnkr. Nettoskuldsättningsgraden har fortsatt utvecklats positivt och var 0,37 ggr mot 0,42 ggr vid årets början. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 47,9% mot 44,6% vid utgången av föregående år. Såväl det långa som det korta kreditbetyget som kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s utfärdar för bolaget är oförändrat på A respektive A1. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 916 personer att jämföra med 913 vid slutet av FRAMTID Branschen kännetecknas av betydande utmaningar såväl strukturellt som verksamhetsmässigt. Politisk reglering eller osäkerhet kring densamma påverkar branschens aktörer. Elpriserna bedöms vara i nivå med dagens priser under flera år framåt. En eventuell tidigarelagd nedstängning av kärnkraftsreaktorer i Sverige skulle medföra stigande elpriser. Flera stora aktörer genomför betydande omstruktureringsprogram för att möta framtiden. Tekniska verken bedriver en aktiv omvärldsbevakning och anpassar successivt verksamheten efter rådande och förväntade förutsättningar. Betydande investeringar har kännetecknat främst 2014 och Investeringarna i till exempel Lejonpannan belastar balansräkningen och likviditeten, medan de positiva resultateffekterna från investeringarna uppstår först efter drifttagen investering. När anläggningarna är i drift bidrar dessa till resultatförbättring och ökad avkastning på det totala kapitalet. Tekniska verken-koncernen har en mycket god finansiell balans, en bred produktpalett och en kompetensmässig bredd som möjliggör att agera konsekvent och trovärdigt med kunden och ägarna i långsiktigt fokus. Kundfokus, produktivitet och ökad innovationstakt skall bidra till en fortsatt positiv utveckling för koncernen. Leveranssäkerhet och god lönsamhet kommer alltid vara centralt för verksamheten. Linköping den 2 juni, 2015 Anders Jonsson Vd och koncernchef För frågor vänligen kontakta: Anders Jonsson Vd och koncernchef Peter Forssman Ekonomi- och finansdirektör Sida 4

6 RESULTATRÄKNINGAR Januari - april Belopp i Mnkr Förändr. Förändr. i % 12-månader rullande (april 2015) Helår 2014 Rörelsens intäkter ,2% Rörelsens kostnader ,0% varav av- och nedskrivningar Andel i intresseföretags resultat ,0% 0-2 Rörelseresultat ,4% Rörelsemarginal, % 20,5% 17,8% 9,9% 8,9% Räntekostn och likn resultatposter Övriga finansiella poster Finansnetto ,0% Resultat efter finansiella poster ,7% Vinstmarginal, % 19,2% 16,4% 8,4% 7,3% Skatt Årets resultat ,9% varav hänförligt till: - moderbolagets aktieägare minoriteten KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG Januari - april Belopp i Mnkr Helår 2014 Rörelseresultat Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Räntor och utdelning Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalets förändring Investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Sida 5

7 BALANSRÄKNINGAR 30 april 31 dec. Förändring Belopp i Mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa aläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Soliditet, % 47,9% 45,8% 44,6% FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Belopp i Mnkr Aktiekapital Hänförbart till ägare till moderbolaget Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Summa Minoritetsintresse Summa Utgående balans föregående år Periodens resultat Vid periodens slut Sida 6

8 SÄSONGSVARIATIONER Sida 7

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer