DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

2 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE BRÄNSLEKOSTNAD BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT LINKÖPING BLAND LANDETS BILLIGASTE KOMMUNER FINANSIELL SAMMANFATTNING Maj augusti Belopp i Mnkr Januari augusti Förändr. I % Förändr. i % 12 månader rullande (aug. 09) Helår 2008 Rörelsens intäkter % % Rörelsens kostnader % % Rörelseresultat % % Rörelsemarginal, % 6,6% 8,0% 13,3% 12,9% 11,9% 11,6% Räntekostn och likn resultatposter Ränteintäkter och likn resultatposter Finansnetto % % Resultat efter finansiella poster % % Vinstmarginal, % 4,0% 5,6% 11,2% 10,7% 9,9% 9,6% VERKSAMHETEN Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Våra olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Att vara stor och verksam inom flera samhällsnyttiga områden förpliktigar. Vi är också ett innovativt företag som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen för All information avser den konsoliderade Tekniska Verken-koncernen. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat särskilt anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Sida 1

3 SÄSONGSVARIATIONER Andra tertialet är säsongsmässigt normalt det svagaste tertialet under året för Tekniska Verken. Energiförbrukningen är som lägst och ofta sker viss koncentration av kostnadskrävande underhåll under perioden. Såväl omsättning som resultat är normalt högst under årets första tertial (januari-april). Det är under denna period som energiförbrukningen till följd av vårt klimat oftast är som högst. Säsongsmönstret i omsättning och resultat för de senaste åren visas på sidan 9. RÖRELSENS INTÄKTER Tidigare har beskrivits att Tekniska Verken koncernen påverkas av den finansiella krisen och lågkonjunkturen senare i en konjunkturcykel än många andra verksamheter. Andra tertialet visar dock tydligt att lågkonjunkturens effekter nu också nått Tekniska Verken-koncernen. Ackumulerat från årets början var koncernens omsättning Mnkr mot Mnkr föregående år en ökning motsvarande 1%. För åttamånadersperioden noteras ökade intäkter i koncernens samtliga verksamheter undantaget Stadspartner och Division Service. Föregående år ingick bolagen Stadspartner Markteknik AB och Parkerings AB Dukaten vilka avyttrades under De totala rörelseintäkterna per rörelsegren framgår av tabellen nedan: Januari augusti Förändring 12 mån. Helår rullande Belopp i Mnkr i % (april 09) 2008 Energi & Avfall % Vatten % Utsikt Nät % Nya Marknader (Biogas/Usitall mm) % Elhandel % Service % Stadspartner % Övrigt och elimineringar Summa rörelsens intäkter % Koncernens intäkter genereras till allra största delen inom Division Elhandel och Energi & Avfall. För båda dessa verksamheter är elpriset en mycket kritisk faktor. De lägre elpriserna får successivt tydligare genomslag. Detta bidrar till att intäkterna isolerat för andra tertialet är 5% lägre än föregående år. För tertialet uppgick koncernens intäkter till mnkr mot mnkr föregående år. För Division Vatten noteras omsättningsökning med 5%. Ökningen är främst hänförlig till nyexploatering under 2008 med nya anslutningsavgifter under Verksamheten kring elnät, stadsnät och belysning bedrivs i Utsikt Nät. Omsättningen har ökat under året med 6% och är främst driven av volymtillväxt på stadsnät och belysning samt genomförd prishöjning på nätavgifter. Dessa positiva effekter motverkas delvis av minskad volym på elnät vilket är konjunkturellt betingat. Efterfrågan på biogas har ökat under året och produktionen är nu på de högsta nivåerna någonsin. Under sommarmånaderna var försäljningsvolymen omkring 40% högre än motsvarande period föregående år. Arbete med att öka såväl produktionskapacitet som kapaciteten vid biogasmackarna pågår. Sida 2

4 Lågkonjunkturens effekter är påtagliga för dotterbolaget Stadspartner AB. Efterfrågan inom projektering och underhåll av ledningsnät för vatten, avlopp, fjärrvärme mm har sjunkit totalt sett. Bolagets verksamhet inom energieffektivisering fortsätter att utvecklas. Prisförändringar inom vatten och avfallshantering följer strikt de lagar och förordningar samt ägardirektiv bolaget har att rätta sig efter. Ägardirektiven innebär ur ett konsumentperspektiv i de flesta fall att prisbilden för produkterna och tjänsterna skall ligga på eller under riksgenomsnittet i Sverige. Den årliga nationella jämförelsen mellan olika kommuner som görs (den s.k. Nils Holgersson-undersökningen) visar att de ägardirektiv Linköpings kommun fastställt mycket väl möts. För kommunen ligger priserna för såväl fjärrvärme, vatten, avfall och elnät under eller kraftigt under genomsnittet av landets kommuner. Av Sveriges 290 kommuner kommer Linköping på plats 29 som billigaste kommun. RÖRELSENS KOSTNADER Ackumulerat från årets början är kostnaderna på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Under andra tertialet har rörelsens kostnader har inte kunnat sänkas i samma takt som intäkterna minskat. Högre kostnadsnivå för bränsle samt att bränslekostnadens relativa andel av de totala kostnaderna under andra tertialet är mindre och att andelen fasta kostnader är större när produktionen går på lågvarv bidrar till detta. Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar uppgår till 293 mnkr (282) motsvarande 10% av rörelsens kostnader. RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL Koncernens rörelseresultat överstiger föregående år med 17 mnkr och uppgår ackumulerat till 454 mnkr (437). Resultatet har påverkats positivt med cirka 25 mnkr av värdering av inneliggande oljelager. Sett ur den kraftiga lågkonjunkturens perspektiv är resultatet ett styrkebesked samtidigt som vissa konjunktureffekter slår senare mot Tekniska Verken. Under andra tertialet 2009 uppgick rörelseresultatet till 91 mnkr mot 116 mnkr för samma tertial Rörelsemarginalen har stärkts från 12,9% motsvarande period föregående år till 13,3% innevarande år. För helåret 2008 var rörelsemarginalen 11,6%. Mätt som helårsvärde för perioden september 2008 till och med augusti 2009 uppgick rörelsemarginalen till 11,9%. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Det finansiella nettot uppgick till -74 mnkr (-76). Koncernens upplåning sker till lägre genomsnittliga räntenivåer 2009 jämfört med 2008 samtidigt som räntan på likvida medel också är lägre än föregående år. Koncernens finansiering över tiden har skett med såväl rörliga som fasta räntor. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER OCH VINSTMARGINAL Ackumulerat från årets början är årets resultat fortsatt bättre än föregående år och uppgick till 380 mnkr mot 360 mnkr. Andra tertialets resultat blev 55 mnkr att jämföra med 81 mnkr för motsvarande period föregående år. Mätt över den senaste 12-månaders perioden fram till augusti i år uppgick resultatet till 535 mnkr att jämföra mot 516 mnkr för helåret Vinstmarginalen uppgår till 11,2% (10,7%). De säsongsmässiga variationerna inom koncernen är betydande och har tidigare kommenterats. För det säsongsmässigt svaga andra tertialet var vinstmarginalen 4,0% mot 5,6% året innan. För helåret 2008 var vinstmarginalen 9,6%. Den senaste 12-månadersperioden (september 2008 augusti 2009) uppgick vinstmarginalen till 9,9%. Sida 3

5 INVESTERINGAR Under årets första åtta månader uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 249 mnkr (276). Koncernens investeringar har ofta en tyngdpunkt mot andra halvan av året. Den investeringstunga verksamheten återfinns inom Energi & Avfall. Här har t.ex det nya kraftvärmeverket i Katrineholm tagits i drift under året. Fjärrvärme och fjärrkyla har fortsatt byggts ut. Inom Division Elhandel har Bixia-koncernen förvärvat vindkraftverk. Division Utsikt fortsätter att investera i elnät i såväl Linköping som i Katrineholm. Inom Division Vatten är det främst utbyggnad och återinvestering i vattennätet som driver investeringsnivåerna. Fortsatta investeringar är viktigt för att skydda befintlig infrastruktur kring fjärrvärme, vatten, el, avlopp, sophantering etc men också för att fortsatt utveckla verksamheten och satsa på framtida affärer till gagn för ägaren och kommunens invånare. Investeringar för fortsatt utbyggnad av biogasproduktionen har inletts och sträcker sig över en tvåårsperiod. KASSAFLÖDE Det ackumulerade kassaflödet från årets början har varit starkt och uppgick till 224 mnkr (37 mnkr). Huvuddelen av kassaflödet genererades under det säsongsmässigt starka första tertialet, men även andra tertialet uppvisar positivt kassaflöde med +11 mnkr mot -86 mnkr motsvarande tertial föregående år. Andra tertialets kassaflöde har påverkats positivt med cirka 140 mnkr avseende slutreglering av den under 2008 genomförda försäljningen av Parkerings AB Dukaten. Kassaflödesmässigt redovisas detta inom ramen för investeringsverksamheten. Investeringsverksamheten exklusive likviden uppgår därmed ackumulerat till 345 mnkr (357). FINANSIERING Koncernens nettoupplåning (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) uppgick till mnkr att jämföra med i början av året. Amortering av lån, inklusive reduktion av utnyttjad checkräkningskredit, har skett med 493 mnkr under året. Under året har bolaget lämnat utdelning till ägaren, Stadshus AB om 152 mnkr. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 37% mot 33% vid årets början. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 946 personer att jämföra med 984 vid slutet av ÖVRIGT Arbete pågår för att fusionera och likvidera ett antal mindre eller ej rörelsedrivande bolag med koncernens moderbolag. Detta beräknas vara genomfört före årsskiftet. Dotterbolaget Östkraft AB har under året bytt namn till Bixia AB. Samtidigt med namnbytet koncentreras Bixia-koncernens varumärken (Östkraft, Fyrstad Kraft och HöglandsEnergi) till varumärket Bixia. Sida 4

6 FRAMTID I förra tertialrapporten markerades att koncernen i ökande omfattning kommer att påverkas negativt av den allmänna lågkonjunkturen. Andra tertialet visar att den negativa inverkan nu får ökande resultatgenomslag. På produktionssidan skapar låga elpriser och stigande bränslepriser både minskande intäkter och ökande kostnader med en successivt ökande negativ resultateffekt. Den positiva resultatutveckling koncernen kunnat uppvisa under en följd av år sätts nu under kraftig press. Arbete med att öka produktionseffektiviteten pågår ständigt och investeringar görs i syfte att uppnå kostnadseffektivare produktion. I syfte att delvis motverka makroekonomisk negativ påverkan kan kostnadsmedvetenheten inom koncernens olika områden fortsatt förbättras och rutiner för intern effektivitet ständigt förädlas. Strategiskt arbete pågår inom koncernen för att säkerställa såväl volymer som bränslepriser för framtiden. EU-direktiv ökar ytterligare konkurrensen på tillgängliga volymer på både biobränsle och avfall. Allmänhetens miljömedvetenhet och intresse för biogasdrivna bilar ökar. Ökningen förväntas bestå i takt med att miljökraven skärps, fler bilmodeller för biogas kommer ut på marknaden och många kommuner uppmuntrar eller kräver biogasdriven kollektivtrafik. Utbyggnad av antalet tankställen pågår och förväntas accelerera i stora delar av landet. Lågkonjunkturen och den finansiella krisen har troligen nått sin botten globalt. Arbetslösheten förväntas fortsätta stiga under 2009 och Konjunkturens negativa effekter får ökande genomslag på koncernens resultat. Prisnivån på el bedöms fortsatt vara relativt låg med den lägre intjäningsförmåga det medför för koncernen. En god finansiell ställning för koncernen är viktig. För koncernen är därmed balansen mellan resultatutveckling, investeringar, kassaflöde och ägarkrav av stor betydelse för den framtida utvecklingen. Linköping den 28 september, 2009 Stig Holm Vd och koncernchef För frågor vänligen kontakta: Stig Holm Vd och koncernchef Peter Forssman Ekonomi- och Finansdirektör / Marie Aktö Chef Kommunikation och Marknad / Sida 5

7 RESULTATRÄKNINGAR Januari augusti Belopp i Mnkr Förändr. Förändr. i % 12 månader rullande (april 09) Helår 2008 Rörelsens intäkter ,7% Rörelsens kostnader ,2% Rörelseresultat ,9% Rörelsemarginal, % 13,3% 12,9% 11,9% 11,6% Räntekostn och likn resultatposter Ränteintäkter och likn resultatposter Finansnetto ,2% Resultat efter finansiella poster ,4% Vinstmarginal, % 11,2% 10,7% 9,9% 9,6% Skatt Minoritetens andel Årets resultat ,8% KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG Januari augusti Belopp i Mnkr Helår 2008 Resultat efter finansiella poster Betald skatt Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalets förändring Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Sida 6

8 BALANSRÄKNINGAR 31 augusti 31 dec. Förändring Belopp i Mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 7

9 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Förändring eget kapital, januari augusti 2009 Belopp i Mnkr Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Totalt Vid årets början Utdelning till aktieägarna Periodens resultat Vid periodens slut Förändring eget kapital, januari augusti 2008 Belopp i Mnkr Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Totalt Vid årets början Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Periodens resultat Vid periodens slut Sida 8

10 SÄSONGSVARIATIONER Omsättning, Mnkr per tertial Rörelseresultat, Mnkr per tertial Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mnkr per tertial Sida 9

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2010 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 458 (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer