Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar."

Transkript

1 Bunkeflo 4 Till ägaren av bostadsrätten Reglement för Bunkeflo 4 Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar. Varje överträdelse av reglerna kommer att resultera i en påtalan och eventuellt en varning. Efter 3 varningar kommer styrelsen att se sig nödvändig att vidta en kännbar åtgärd (exemplevis uppsägning). Oftast blir en överträdelse av reglerna kostsam för föreningen, då det innebär merarbete och eventuell juridisk hjälp utifrån. Detta leder i slutändan till att vi måste höja våra avgifter. Vi vill göra er uppmärksamma på att detta är ett supplement till de redan existerande reglerna som

2 finns i föreningen, och dessa ska givetvis fortfarande följas. För att vara säkra på att alla har de gällande reglerna, så bifogar vi dem här. I 1. Bostadsrätten 1.1 Att bo i en bostadsrätt 1.2 Valberedningen 1.3 Medlemskap 2. Bostaden 2.1 Trivsel och hänsyn Avfall och skräp Rökning Håll entréerna fria! Fester - Ljudnivå ordning Husdjur 1. Din lägenhet Nycklar, lås och posthantering El, värme, vatten & ventilation TV, telefon och bredband Fasad montering Uteplats Parkering 2. Drift och underhåll Underhåll Golv, Väggar och tak Fönster Badrum Köks och garderobsinredningar 1. Flytta Flytta in Flytta ut 3.3 2:a hand hyra 4. Förvaltning

3 Kontakt styrelsen 4.2 Teknisk förvaltning Felanmälan 4.3 Ekonomisk förvaltning 1. Bostadsrätten 1. Att bo i en bostadsrätt Vi äger huset tillsammans En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. En grundtanke med föreningen är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell ute miljö. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det. 1. Valberedningen Valberedningen skapar styrelsen

4 Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och behålla en fungerande styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera föreningens framtid. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Vilka poster ska valberedningen hitta personer till? Valberedningen ska föreslå ledamöter till Styrelsen Suppleanter till styrelsen Revisorer Suppleanter till revisorerna Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva) Olika projekt som medlemmar ska ingå i (projektgrupper/arbetsgrupper) Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningen. Valberedningen ska söka ledamöter främst till; De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster) Men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen. Sammanfattningsvis: Valberedningen har i grunden tre arbetsuppgifter; Samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter. 2. Fungera som en kontrollfunktion för att arbetet i styrelsen (etc) fungerar. 3. Löpande och på stämma informera medlemmarna om valberedningens arbete och resultat. Valberedningen är en samordnande enhet och en mycket viktig del av föreningens verksamhet. Ju bättre valberedningen sköter sina uppgifter desto bättre förutsättningar har föreningen i stort. Så se till att välja rätt personer till valberedningen. De måste precis som ni, vara engagerade och intresserade av sin förening, Brf Bunkeflo 4! 1. Medlemskap Styrelsen beviljar dig medlemskap En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad. Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra

5 juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas Bostaden 1. Trivsel och hänsyn För allas trivsel åvilar det den enskilde bostadsrättsinnehavaren att ta hänsyn till grannar samt besökande genom att tänka på följande: För allas trivsel gäller Det är trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt i trappor och entréer. Att se till att det är trivsamt även i garage och förrådsutrymmen hjälps vi också åt med. Har du råkar skräpa ned eller spilla något, är det sunt förnuft att du också röjer upp efter dig. Tänk på att allt som rör fastigheten är något som påverkar dig, då du äger en andel i denna. Sköt om den och låt oss hjälpas åt att hålla ordning. Styrelsen tänker inte agera ordningsmakt, men vi har en skyldighet mot alla boende att se till att saker och ting fungerar i vår fantastiska förening Avfall och skräp Vanliga hushållssopor och köksavfall skall slängas i sopnedkastet utanför garageportarna. Glas, papper, tidningar, kartong, metall, batterier osv slänger du ute i Miljöhuset på torget i Skomakarebyn. Har du större avfall som inte får plats eller ej får slängas i vanlig sopsortering, kan du slänga dessa borta vid Sysavs Återvinningscentral på Gottorpsvägen. Skräp och avfall får inte ställas i trappuppgångarna. Vi måste tyvärr också påpeka att de som inte sköter sig och kastar möbler m.m. i miljöhuset kommer att belastas med en sophanteringsavgift Rökning Självklart röker vi inte i våra gemensamma utrymmen. Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök. Detta gäller i trapphus, hissar och garagen, utan undantag. Vi vet att det finns en del personer som inte förstår detta vilket betyder att om du har du ett problem i ditt trapphus kontakta styrelsen, då reglerna är klara. Vi kommer att kontakta de individer som det berör. Tänk på! Om du röker inne i din lägenhet skall du vara medveten om att du kan bli skyldig att betala en eventuell röksanering vid från flyttning. Detta är inte något de nya ägarna bestämmer utan enbart styrelsen Håll entréerna fria!

6 Ur brand- och stöldsynpunkt skall dörrar till källare hållas stängda. Det är särskilt viktigt när det gäller s.k. branddörrar. Vi ber dig uppmärksamma att egna förrådsrum skall vara låsta även om de inte används. Blockera inte entréer, trapphus eller andra passager med cyklar, pulkor, barnvagnar eller andra föremål. Detta är inte bara hinder för dig och de andra hyresgästerna utan försvårar även för städpersonalen. Det kan också komma att försvåra framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme. Av brandsäkerhetsskäl är det också förbjudet att ha dessa föremål i trapporna Fester - Ljudnivå - ordning Undvik hög musik speciellt kväll/natt. Informera grannarna på en lapp i trappan om du planerar att hålla fest. Efter festen kan dina gäster kanske ha lämnat spår i trappuppgången/hissen, vilket du som festarrangör ansvarar för att städa upp. Eventuell extra städning pga festliga lag bekostas av festarrangören. Skador på fastigheten, så som skadegörelse, som uppkommit i samband med fest belastar festarrangören med kostnader för reparationer. 1. Husdjur Det är tillåtet att ha husdjur i föreningen. Har man hund skall denna alltid var kopplad på området. Det är också din plikt att hålla rent efter din hund, såväl i trappuppgången/hissen som i din lägenhet. Katter får inte springa utan uppsyn på det gemensamma området. 1. Din lägenhet Skall du göra förändringar i din lägenhet, i form av att flytta väggar, vatten eller el skall du kontakta styrelsen för godkännande av detta. 1. Nycklar, lås och posthantering Till lägenheten ingår ursprungligen tre lägenhetsnycklar samt två postbox nycklar till de lägenheter som har postbox. Förteckning över nycklar och utrymmen Entréport Lägenhetsförråd Sopnedkast (Vid garage infart) Lägenhetsnyckel Lägenhetsnyckel Lägenhetsnyckel Önskar ni beställa fler nycklar ber vi er kontakta oss. Hjälp till att hålla alla yttre dörrar stängda och låsta. Posthantering Posten levereras till din postbox i husets entré. Nyckel till postboxen får ni i samband med ut kvittering av lägenhetsnycklarna. Även morgontidningen levereras till postboxen.

7 Är du bortrest så avbeställ tidningen eller be din granne tömma brevlådan. 1. El, värme, vatten & ventilation El Lägenhetens el-central är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut bör du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I el-centralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli ström förande. Jordfelsbrytaren slås på igen via en kontakt i el-centralen. OBS! Det är viktigt att ta reda på orsaken till att jordfelsbrytaren slagit ifrån innan den slås på igen. Kontakta fackman om du inte kan hitta felet på egen hand. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med livsfara. Samtliga eluttag utom för kyl och frys samt ett lamputtag är anslutna till jordfelsbrytaren. Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter. Dubbel isolerade apparater kan även anslutas till jordade uttag. Exempel på sådana apparater kan vara elvisp och hårtork. Dessa apparater är märkta med dubbelkvadrat s.k. Fi-märke. De flesta eluttag har en fas anslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser. Elmätaren sitter i teknikrummet på bottenplan där även huvudsäkringarna är placerade. Mellan antennuttag och TV-mottagare skall godkänd anslutningskabel användas. Värme Rumstemperaturen regleras med termostat ventiler som är placerade i radiatorerna. Dessa är för inställda för att ge en rumstemperatur på ca 21ºC. Det är viktigt att termostaten inte täcks för, eftersom känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen då inte kan lära rätt temperatur. Ha inte för varmt i lägenheten. Sänker man värmen mår man bättre och dessutom sparar man energi. Vatten Lägenheten är förberedd med vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin. Båda dessa maskiner ingår i lägenheten. Om du skulle råka ut för en vattenskada skall du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning eller gemensamt bakom en lucka i ett schakt. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du snabbt kan stänga av vatten om olyckan är framme. Det vattnet som finns vid entrén får endast användas till fastighetsanknutna åtgärder. Om de boende använder vattnet går det på bostadsrättsföreningen räkning, dvs alla som bor i föreningen får betala det. Det är inte rimligt att andra som bor i föreningen skall betala din bil- och fönstertvätt. Alla i föreningen måste hjälpas åt att hålla nere kostnaderna. I annat fall får vi höja hyrorna och det är sista som vi vill.

8 Ventilation Ventilationssystemet funktion är i princip att en från luftsfläkt på vinden suger ut luften via ventiler i badrum samt via spiskåpan i köket. Ny ersättningsluft tas in i lägenheten via till lufts ventiler i sov- och vardagsrum. Om alla i fastigheten använder forcerat luftflöde samtidigt kan viss reduktion av luftflödet ske. Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att timern på spiskåpan vrids upp till önskat tidsintervall. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att flödet ej skall försämras. Om alla i fastigheten använder forcerat luftflöde samtidigt kan viss reduktion av luftflödet ske. Rubba inte inställningen av ventilerna för då kan hela ventilationssystemets funktion drabbas. Ett ventilationssystem i obalans kan medföra ökade uppvärmnings-kostnader och i värsta fall skapa fukt och mögelskador i våtutrymmen. ALLA ändringar som påverkar några av dessa punkter MÅSTE godkännas av styrelsen innan utförandet av förändringen. 1. TV, telefon och bredband Det här ingår i ditt boende Telia Digital-tv finns redan i ditt nätverksuttag. Du får ett grundutbud med kanalerna SVT1, SVT2, SVT 24, TV4, Barnkanalen/ Kunskapskanalen, DRK1 och DRK2. För att kunna se på tv ansluter du bara utdelad digital box till din tv via en scart kabel. Du behöver en box/tv och dessa införskaffas via Telia. Koder Det finns en pinkod till ditt abonomang, denna pinkod har vi i styrelsen INTE tillgång till! Telia kan eventuellt påstå att styrelsen har dessa koder, men så är inte fallet. Den bör finnas i lägenhetspärmen. Om inte, så är det något som Telia skall lösa. Att välja till Du som vill utnyttja nätverksuttagets möjligheter fullt ut har också möjlighet att göra en rad tillval. Läs mer om bredband med riktigt hög bandbredd, bredbandstelefoni, kanalutbud och video-on-demand på separat blad. Service och hjälp Vår kundtjänst hjälper dig med aktivering, tillvalsbeställningar och frågor om ditt abonnemang. Telefonnumret dit är Öppettider kundtjänst: Vardagar 8-21 Lördag, söndag och helgdag 9 17 Har du frågor om installation och inställningar ringer du vår tekniska support på nummer Öppettider support: Vardagar 8-22

9 Lördag, söndag och helgdag 9 20 Privata parabol antenner är inte tillåtna att på något sätt vara monterade på byggnaden. Överträdelse av detta kommer att påpekas och krävas omedelbar ned montering av utrustningen. Vill du ha en parabol kan den monteras så att den står fritt på balkongen i hink el. dylikt. 1. Fasad montering Paraboler, markiser, balkongvärmare (väggmodell) mm får inte monteras på byggnaden utan styrelsens godkännande. Personer som monterar ovanstående utan föregående avtal med styrelsen kommer att bli ekonomiskt ansvariga för reparationer av eventuella skador på byggnaden. 1. Uteplats Många av Er bostadsrättsinnerhavare har utryckt önskemål om att få utföra vissa förändringar när der gäller Er uteplats. Det har gällt allt från uppsättning av staket till montering av egen utebelysning. Vid alla förändringar en bostadsrättsinnehavare önskar göra skall styrelsens godkännande inhämtas innan åtgärden får utföras. Detta för att man skall kunna bibehålla fasadens utseende och en för alla tilltalande utemiljö. Samtidigt finns det åtgärder som utöver styrelsens godkännande också är bygglovspliktiga. Ansökan till styrelsen skall vara skriftlig och så utförlig som det går, gärna med ritningar, fotografier och dyl. Detta för att beslutsunderlaget ska bli så fullständigt som möjligt. Alla träpartier utomhus på balkoner och uteplatser ska oljas en gång om året mellem maj och september och styrelsen tillser att olja finns och hämta ut för detta ändamål. 1. Parkering Vi råder i föreningen över garageplatser och utomhusplatser som alla medlemmar kan hyra. Alla frågor som gäller parkering skall du ta med ansvarig per mail till Priser Garageplats 500 kr/månad. Garageplats ändplats 300 kr/månad Utomhusplats kostar idag 175 kr/ månad I garagen får det endast parkeras bilar och cyklar. Vi hänvisar allt annat till ert förråd och vi kommer att flytta/slänga saker som inte hör till garagen. Det råder totalt rökförbud i garagen pga risken med drivmedel som kan antändas, men även då det går gasledningar genom här. Detta måste repekteras för allas säkerhet! Nycklar

10 Alla som hyr en plats i garagen kan kvittera ut två stycken nycklar. Skriv till parkeringsansvarig på så ordnar vi det. Borttappade nycklar betalar hyresgästen till självkostnadspris från leverantör. Hur gör man om man vill hyra Om du vill hyra eller säga upp ditt kontrakt, kontakta parkeringsansvarig som i sin tur kommer att skicka det du behöver för att parkera ditt fordon säkert. Du kommer att få tillskickat en kontrakt som skall underskrivas och returneras, nycklar, och parkeringstillstånd som skall placeras synligt i framrutan av din bil. Europark Vi har som förening anlitat Europark att se över parkeringar. Detta innebär att om din bil råkar att stå på ett ställe den inte hör hemma kommer det att kosta dig 500 kr. Detta är inte pengar som föreningen indriver eller får nytta av. Obetalda Avgifter Då vi brottas med att vissa individer inte betalar i tid eller inte betalar alls, kommer Europark kontaktas för varje dag som platsen inte är betald och bilen bötfällas med 500 pr. dag. Hur många platser finns det? Vi har i vår förening tillgång till en garageplats per lägenhet. Detta betyder att det kan komma till en situation då det inte finns platser till alla om ni har två bilar. Du kan hyra de platser du önskar så länge det finns platser att hyra. Först till kvarn principen gäller. Uppsägning och reserverna Vi har idag tre månaders uppsägning på garageplatser och två månader på utomhusplatser. Vill du skriva upp dig till en plats finns det en kölista hos parkeringsansvarig. Det krävs skriftligt besked till ansvarig om du önskar säga upp eller reservera en plats. Vi gör er upmärksam på, att personer som bor i 2:a hand inte har mölighet att själv hyra en parkeringsplats. Gästparkeringsplatser Utanför Skomakarebyn 2 C och D finns det gästparkeringsplatser. Det kostar 2 kr i timmen eller 25 kr för ett dygn. Det är Europark som hanterar dessa platser och det kör med jämna mellanrum parkeringsvakter i området. Så vi uppmanar er att köpa en P-biljett i automaten, om man vill undvika böter Drift och underhåll 1. Underhåll Du håller lägenheten i gott skick Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar. När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

11 Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna. Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Det är skillnaden på inre och yttre underhåll Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, något som påverkar vatten eller ventilation, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Till det inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar. Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler. Fastigheten ska behålla sitt värde Det är styrelsen som har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i förstklassigt skick. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Då är det viktigt att fastigheten behåller sitt värde. Byggnader och mark är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgångar. Dessa måste underhållas och utvecklas både för trivselns och ekonomins skull. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde. Stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten ska repareras vid behov och hållas i gott skick. För att kostnaderna för det periodiska underhållet ska fördelas jämt över åren upprättar styrelsen en långsiktig underhållsplan. Varje år görs avsättning till fonden för yttre underhåll i enlighet med planen. Avlyft sker från fonden i takt med att periodiskt underhåll utförs. 1. Golv, Väggar och tak I hela lägenheten ligger en 14 mm ekparkett. Denna parkett är behandlad med lack och är slipbar. Lackade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska.

12 Stoppa smutsen vid dörren med en lämplig avtorkningsmatta. Ju mer smuts man stoppar vid dörren, desto mindre städning inne i lägenheten. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp. Rengöring Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med en väl urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom de lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt eventuellt några droppar av ett milt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Underhåll golvet med en lackuppfräschare ca 2 ggr/år för att få ett extra skydd. Golvet blir lättstädat och lack ytans livslängd förlängs. Väggar och tak Samtliga innerväggar och tak i huset är uppbyggda av enkelgips, 15 mm, och är målade med Nordsjö Bindoplast 03 Annestadvit. 1. Fönster Fönster och balkongdörrar kommer ifrån Elitfönster. Elit Fönster AB lämnar 10 års garanti för i fabrik ytbehandlade och glaserade Elitfönster med följande omfattning: 1. Mot rötskador i fönstrets virkes delar Mot kondens mellan glasen i isolerrutor På fönstrets inklusive beslagen funktion Garantin omfattas av fel vilka reklamerats till Elit Fönster inom 10 år från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från det datum, som är instämplat i isolerrutan. För mer information angående garantier tala med styrelsen. För att garantin ska gälla krävs: Att fönstrets underhållits enligt Elit Fönsters anvisningar. Att fönstret inte använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än Elit Fönsters servicepersonal. Att på fönstret fastsatt kontrollmärke (P-märke) ej avlägsnats eller övermålats. Reklamationen skall ske utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde ha observerats, dock senast 10 år efter leveransdatum. Reklamation skall ske till Elit Fönsters fabrik. Underhåll och skötsel Rengöring av belagda glas (energiglas, självrengörande glas mm) Om glaset har belagd yta som är åtkomligt för putsning: Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar. Använd flytande fönster putsmedel, mycket vatten och mjukt ludd fritt tyg eller gummiskrapa. Svåra fläckar kan tas bort med industrisprit eller aceton. Mild metallpolish kan användas för att avlägsna andra fläckar. Notera dock att medlet ska tvättas bort med industrisprit och använd därefter fönster putsmedel. Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid rengöringen, (detta gäller allt glas). Skötsel av beslag och tätlister För att fönster och fönsterdörrar ska fungera tillfredsställande fordras normalt att beslagen rengörs och smörjs minst en gång om året. Spanjolettens låskolvar och låshus smörjs med tunn silikon olja eller annan

13 vatten fri olja. Tätlister ska hållas rena och hela. Skadade lister ger luftläckage och ska bytas. Allmänt om underhåll av ytbehandling Behovet av underhåll av ytbehandling är beroende av bl a fönstrets placering i väggen, takutsprång, fönstrets orientering i olika väderstreck, byggnadens geografiska placering, klimatiska påkänningar såsom regn, sol och vind. Underhållsintervallen kan därför variera t o m för fönster i samma byggnad. För lämpliga material, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg erhålles information från färgleverantör eller färghandel. Nedanstående anvisningar anger endast typ av rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel och ej något fabrikat. Observera! Tätlist mellan karm och båge samt tätningsband vid isoler-rutor får inte övermålas/laseras. Ev. färg eller lasyr som kommer på lister, band eller skenor ska genast torkas av. Spanjoletter, fönsterbromsar, koppelbeslag, gångjärn och övriga beslag får ej övermålas eftersom deras funktion då försämras. Underhåll av täckmålade fönster Täckmålade fönster ska kontrolleras årligen. Om färgen uppvisar blåsor, sprickor, flagor eller matthet ska ommålning ske enligt följande: Utvändiga ytor 1. Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel (kontrollera innehållet på förpackningen). Skrapa och slipa bort sprucken och löst sittande färg samt skrapa bort ev. framträngande kåda. Laga ev. sprickor t ex i hörn fogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa. Grunda ren skrapade ytor med alkydgrundfärg. Låt torka. Stryk en andra gång med olje alkydfärg. Var särskilt noggrann och stryk på flödigt vid fönstrets nedre delar, på ändträ och vid hörn fogar. Invändiga ytor 1. Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel. Vid ev. ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapper därefter grundning med alkydfärg. Stryk en andra gång med alkydfärg. KONDENS Kondens på fönstrets insida Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rums luft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma på glaset. I ett nybyggt hus finns under lång tid kvarvarande fukt från inbyggda byggmaterial, s.k. byggfukt, som lätt ger upphov till kondens. Byggfukten försvinner med tiden. Otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger också upphov till kondens. Djupa fönsternischer och fönsterbänkar, liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från radiatorer att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. Fönsterbänkar bör därför monteras med en springa mellan fönstret och fönsterbänken. Risken för kondens minskar hos fönster, som monterats med glasets insida långt in mot rummet. Höjd rumstemperaturen minkar kondensrisken medan sänkt rumstemperatur ökar risken. Kondens på fönstrets utsida Hos mycket välisolerade fönster kan i ett fåtal fall och under speciella omständigheter, kondens uppkomma på yttre glasets utsida. Det är inget fel på fönstret, utan ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret, och kan uppstå när det är

14 placerat i ett oskyddat läge i byggnaden, (t ex utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden etc.) eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår i regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttre glaset. Det gör att ytter rutan en klar natt kan bli kallare än utomhusluften. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida. I förekommande fall sker detta främst en kort period under höst och vår, när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är mycket stora. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort. 1. Badrum För modeller och fabrikat på inredning i badrum och wc kontakta förvaltningen. Kakel vägg Marazzi Bianco Classic 20 x 20 Marazzi Mollino (ljusblå) 20 x 20 Marazzi Maderno (mörkblå) 20 x 20 Klinker golv Marazzi Londra 10 x 10 Marazzi Londra Grip (i dusch) 10 x 10 Kakellim+fog LIP Flexicol Golvfix+fog LIP Multi kakelfix Rengöring För rengöring användes sanitetsrengöringsmedel. Dosera enligt anvisning på flaskan beroende på smutsgrad och vatten hårdhet och torka/moppa av ytan. Använd alltid skyddshandskar vid arbete med rengöringsmedel. Borrinstruktioner för badrum Bostadsrättsinnehavaren har själv ansvar för egna åtgärder i badrummet som kan påverka våtrumsisoleringen. OBS! Det finns zoner i väggen där det INTE får borras på grund av rör dragning i väggen! Detta gäller såväl el som vattenrör. Se ritning för respektive badrums typ (ritning finns hos fastighetsförvaltare). För infästning av inredningsdetaljer i badrummets väggar skall nedanstående instruktioner beaktas. Badrummets vägg består av tre olika material: 7mm kakel, 1mm aluzink plåt och 9mm gips. Montering av väggskåp kan ske med samma metod som nedan. För montering av kommoder och tyngre hög skåp skall stödben eller en avbärarlist monteras under skåpet (se skåplev. anvisning). För eventuellt byte av kakelplatta kontakta fastighetsförvaltare. Infästning mot golv får endast ske med lim eftersom det finns golvvärme. (Ej borrning). 1. Köks och garderobsinredningar Köks och garderobsinredningar kommer från Smedstorp Snickeri AB Skåpstommar Melaminbelagd spånplatta, tjocklek 16 mm Luckor kök Brodda björk, direktlaminat med 2 mm björk ABS-kantlist Luckor övrig inredning Brodda, vit direktlaminat med 2 mm vit ABS-kantlist Bänkskivor Högtryckslaminat, nr 7487 Zeus Silver, rak kantlist BT3011 alu look Handtag Nr 851 alu.look, cc 128 mm Takanslutning,passbit Björklaminat i kök, Vit melamin, övriga skåp

15 Sockelfront kök Grafitgrå folie Sockelfront övrigt Vit folie Underhåll och skötsel Melaminbelagda ytor finns i skåpstommar såsom sidor, bottnar och hyllor. Rengör med fuktig trasa och diskmedels lösning. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas. Är ytan mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delat T-sprit användas. Undvik skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt. Efter torka alltid med rent vatten och torka så torrt att vatten inte blir stående. Skada på ytan bör lagas med färg snarast. Målade ytor Avser i regel luckor med täckande målning. Rengör med vanliga milda rengöringsmedel som normalt finns i hushållet. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med en väl urvriden trasa så att rengöringsmedel avlägsnas, slutlig efter torkning med en torr trasa. Lucka Brodda, direkt laminat Luckan kan rengöras med samtliga i handeln förekommande rengöringsmedel. Använd dock inte medel som innehåller slipmedel. Vid svårare fläckar kan T-sprit eller ren bensin användas. Använd disktrasa eller liknande. Bänkskivor med plast laminat Bänkskivor tål viss värme. De tål dock inte en het kastrull direkt från spis. Ytan kan då få brännmärken som inte kan lagas. Kan visa sig genom att laminat bildar en bubbla eller blir missfärgat. Rengörs med alla i hushåll förekommande rengöringsmedel, dock ej slipmedel. Undvik att koncentrerade mineral syror och starkt färgade ämnen som vätesuperoxid, jod eller bläck kommer i beröring med laminat ytan. Dessa ämnen kan förorsaka frätskador eller missfärgning. Viktigt är att vatten inte blir stående i skarv mellan exempelvis bänkskiva och diskbänk eller spis. 1. Flytta in 1. Flytta Till dig som tänker flytta in eller som just har flyttat in, tänk på 1. Tänk på att du måste godkännas av styrelsen innan du kan flytta in, då detta är en förutsättning för boendet, tillsammans i denna förening. Lägenhetens skick skall du komma överens om med säljare, vilket innebär att städning, hål i väggar och underhåll av lägenhet är något som ni avtalar. Styrelsen kommer innan din inflyttande att se till att lägenheten stämmer överens med de stadgar det finns för detta genom att syna lägenheten. Tänk på att det finns ont om parkeringar i området och att i stort sett alla parkeringsplatser i hela Annestad bevakas av firmor som Carpark, Europark osv. Boka din garage plats i god tid och kolla med ansvarig som du hittar på parkeringssidan. Undersöka bostadsrätten När du köper en bostadsrätt köper du två saker nyttjanderätten och andelen i bostadsrättsföreningen. Det

16 gör att olika typer av fel kan komma fram och det är utifrån denna risk du bör undersöka objektet ingående för att bedöma om det kommer att bli en bra investering. Besiktiga lägenheten En köpare av bostadsrätt bör precis som en villaköpare göra en besiktning av objektet. Med objektet menas föreningen och lägenhetens fysiska egenskaper. Gå runt i huset Kräv att få tillgång till alla utrymmen. Är huset välvårdat? Verkar det finnas en omtanke om huset? Gå i källaren. Gå ut på gården. Ta trappan i stället för att åka hiss. Försök komma upp på vinden. Finns rostfläckar på rör? Läcker taket på vinden? Flagnar färgen på väggarna i trapphuset? Sparar sig helt enkelt föreningen till låga avgifter genom bristfälligt underhåll? Då kommer notan garanterat senare. Kontrollera ytan Som köpare bör du kontrollera ytan innan köp. Du får använda de källor som finns tillgängliga. Är du mycket angelägen om att den uppgivna ytan är korrekt kan du anlita särskilda firmor som gör ytuppmätningar. Ytuppgiften kan basera sig på gamla sätt att beräkna ytan. Titta på olika dokument Alla bostadsrättsföreningar har stadgar som i detalj reglerar just den föreningens verksamhet. Bäst är att beställa stadgarna från Bolagsverket. Det är endast den registrerade versionen som gäller. 1. Flytta ut Du kan när som helst sälja din lägenhet och till vilket pris du vill. Försäljningen skall vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkännes av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljaren namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som det avser. Handlingen skall undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. En kopia av avtalet skall lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap. När du börjar att fundera på att flytta, tänk då på följande: 1. Uppsägning av parkeringsplatser 2-3 mån, titta igenom din kontrakt och se vad som gäller för dig. Meddelanden till styrelsen att du tänker sälja, därför att styrelsen måste godkänna den nya ägaren innan försäljningen kan ske och syna lägenheten innan ägarbyte. De kommande ägarna skall informeras om denna sidan och deras rättigheter och skyldigheter som boende i föreningen. När du flyttar skall du komma ihåg att överlämna din lägenhets pärm, tv box och switch från Telia som du fick vid inflytandet.

17 1. 2:a hand hyra Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahands uthyrning i vissa fall, om synnerliga skäl föreligger. Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till hyresnämnden för prövning. Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för din lägenhet, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du skall se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig mm. Du måste se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din lägenhet efter uthyrningstiden. Just för tillfället finns det många som hyr ut i andrahand utan att styrelsen blivit informerad. Detta leder till en massa extra arbete samt stigande omkostnader pga att avgifter inte blir betalda. Vi behöver grannars hjälp... ser du plötsligt folk som du inte känner igen i lägenheterna, så hör vi mycket gärna från Er, då vi inte kan kontrollera alla... det handlar inte om att anmäla utan att ta sitt ansvar för hela föreningen. 4 Förvaltning 1. Kontakt styrelsen Styrelsen består av personer som har valts att ta ansvar för vårt boende gällande ekonomi, förvaltning och trivsel frågor. Styrelsen väljs vare år på årsstämman av medlemmarna. Det är viktigt att alla förstår att vi bor och äger husen tillsammans, och att vi som sitter i styrelsen agerar för hela föreningens bästa. Vi är intresserade av att skapa de bästa förutsättningar för boende i Annestad och en unik miljö, där boende och gäster trivs. Vi vill också vara den förening som sätter standarden och går före Vi träffas ungefär en gång per månad för att sätta fingret på pulsen och ta beslut i viktiga frågor. Har du några synpunkter är du mycket välkommen att kontakta oss. Styrelsen Du kan kontakta styrelsen genom att skriva direkt till: Louise Frhom Nadia Leitved Daniel Andersson Victor Christiansenn Maj-Lis Suikkonen Kristian Rönne Nedim Buric Webmaster Har du några frågor, kommentarer, kritik eller förslag och förbättringar, tar vi gärna emot dem på ovanstående adresser.

18 1. Teknisk förvaltning Felanmälan Ekonomisk förvaltning 1.

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som äger en bostadsrätt i Brf Lilla Bantorget. Informationen

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information

Läs mer