Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun"

Transkript

1 Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun Ks 2007:391 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

2

3 Näringslivsstrategi Bakgrund Jönköpings kommun har ett av kommunfullmäktige i maj 2003 fastställt näringslivsprogram för Programmet har framtagits med hjälp av Jego-Konsult AB. Programtiden löper nu mot sitt slut och ett nytt program som löper under samma period som EUs ramprogram bör därför fastställas. Ett näringslivsprogram fyller en viktig funktion genom att det pekar ut vad som den politiska ledningen finner viktigt när det gäller kommunens framtida näringsliv. Vilka är de externa förutsättningarna? Vilka sektorer skall särskilt uppmärksammas? Vilken typ av industri skall eftersträvas? Vilka åtgärder skall näringslivsavdelningen inrikta sin verksamhet mot? Vilken näringslivsstruktur skall eftersträvas? Vilka mätbara mål skall verksamheten ha? Vilka externa respektive kommuninterna insatser krävs för att uppnå uppsatta mål? Etc. Det föregående näringslivsprogrammet pekade på fyra uppgifter som var särskilt viktiga att arbeta med för näringslivsavdelningen; Ett bra företagsklimat, Näringslivsutveckling, Marknadsföring riktad mot näringslivet samt Landsbygdsutveckling. Programmet pekade också ut 7 branscher av särskilt stor betydelse för kommunen. Till underlag för denna nya näringslivsstrategi har omvärldsgruppens i Jönköpings kommun arbete vägt tungt. Ett brett material om kommunens utveckling, den globala situationen och de globala trendernas inverkan på kommunens styrkor, svagheter, hot och möjligheter har inhämtats. Dessutom har genomförts ett remissförfarande med utskick till 38 olika företag, organisationer och föreningar inför fastställandet av denna näringslivsstrategi. Trender Under arbetet med omvärldsbevakningen har vissa trender uppmärksammats som mer betydelsefulla än andra. Dessa omvärldstrender samt vissa specifika näringslivsanknutna trender redovisas nedan som en bakgrund till val av strategisk inriktning. Automatisering, JIT och Lean. Under ett antal år har varuproduktion flyttats till, eller snarare expanderat i, låglöneländer och minskat eller varit i princip oförändrad i högkostnadsländer. Nackdelarna med att ha underleverantörer på långt avstånd börjar nu bli allt mer uppenbar. Vid felaktiga leveranser, produktförändringar eller händelser under transporter som kan ta upp till 5 6 veckor, blir effekterna för sluttillverkningen väldigt stora eftersom Just in Time production tillämpas av kapitalrationaliseringsskäl. Alltfler företag flyttar därför, alternativt väljer därför, underleverantörer nära sina stora slutfabriker. Ledande i denna utveckling, som är en del av konceptet LEAN production, är japanska Toyota. Västerländska fabriker ställs inför dilemmat att antingen köpa billigt och ta risker eller köpa dyrt och inte klara konkurrensen. Vad som då har hänt är en mycket långt gående automatisering bland svenska underleverantörer men även i slutfabriker, jmf Volvo Skövde-verken och Xano i Jönköping. Fabrikerna blir självgående maskiner med övervakning av ett fåtal personer med hög utbildning. Det kommer att vara ingenjörer som efterfrågas i de nya fabrikerna för övervakning och samtidig produktionsutveckling, produktutveckling, industriell design mm. Denna trend kan Sten Norinder Sidan 1 (9)

4 visa sig vara ett lyckokast för den lönestruktur som Sverige har. Svenska civilingenjörer medför i ett internationellt perspektiv förhållandevis låga lönekostnader. Transporter Transporter i Sverige sker i mycket hög utsträckning med hjälp av lastbil (60 70 %) 1. Lastbilstransporter har en relativt hög belastning på miljön. Kostnaderna är också i stigande genom högre bränslekostnader, vägtullar, försäkringspremier, kapellskärningar och arbetstidsbestämmelser. Landsvägstransporter kan därför förväntas minska i relativ betydelse, till förmån för järnvägstransporter, även om de naturligtvis kommer att vara omfattande under denna strategiperiod och troligen inte sjunka i absoluta tal. Järnvägstransporterna är av begränsad omfattning trots att de förordas i såväl politiska kretsar som bolagsledningar och miljöorganisationer. Skälen till de begränsade transporterna på järnväg är främst tidsaspekten, tåg i Europa går med ca 18 km/tim i genomsnitt, komplikationer vid terminal/omlastning, bristande information om var godset befinner sig, större transportskadeandel 2 samt svårigheter att dirigera om gods som sålts vidare. Många av dessa problem bör kunna bli åtgärdade inom överskådlig framtid nu när godstrafiken på järnväg är utsatt för konkurrens och ett ökande intresse. Bristande spårkapacitet bidrar också i stor utsträckning till järnvägstransporternas svaga utveckling. Bedömningen är att när problemen är åtgärdade så har järnvägarna alla möjligheter att bli en betydligt mer strategisk transportfaktor. Det bör finnas möjligheter för Jönköping att ta en ledande position inom detta område utan alltför stora kommunala eller statliga investeringar. Jönköpings län lär bl a vara ett av Sveriges järnvägstätaste län. Tyvärr är stora delar av detta järnvägsnät oelektrifierat och av bristande underhåll belastat varför nyttjandegraden är låg, t ex spåret Värnamo Jönköping. Jönköping ligger inte vid någon av stambanorna varför persontransporter per järnväg inte heller är så omfattande som den skulle kunna vara. Ett arbete för att snarast kunna etablera Götalandsbanan är av stort intresse för kommunens attraktivitet. Flygtransporter är intressanta ur företagsperspektiv som ett komplement till långsammare transportslag. Vid missar i produktionen eller snabba order är kanske flyget det som räddar affären. Genom det högt uppskruvade tempot i näringslivet och de minskade säkerhetslager som företag idag har är möjligheten att snabbt kunna leverera ibland ovärderlig. Jönköping har vid årsskiftet 2006/07 just fått en flygfraktlinje som går till USA via Island. Utnyttjandegraden är hög och framtiden ser ljus ut för denna linje. Möjligen kan denna linje vara en start som kan utvecklas till andra destinationer om produktionsnivån höjs i regionen. Posten har dessutom utsett Jönköping till Hub för södra Sverige. Jönköpings möjligheter till båttransporter är ytterst begränsade varför de inte diskuteras fortsättningsvis. Globala utvecklingstrender Den internationella trenden är att det ena efter det andra landet lyfter sig ur utvecklingsstadiet och inträder i industrisamhället. Detta gäller kanske främst länderna i bortre Asien och Indien. Tiden för att utvecklas till ett industriland förefaller bli allt kortare. För Sverige tog det 100 år ( ), för Japan tog det ca 50 år att gå från ett land som gjorde billiga plastkopior till att bli ledande industristat som sätter standarden för kvalitet och produktionsteknik. För 1 SIKA (Statens Institut för KommunikationsAnalys) 2006:12 Varuflödesanalys 2004/ Transport idag/itrafik sid 4 (Marianne Ovesen) Sten Norinder Sidan 2 (9)

5 Sydkorea har det tagit ca 25 år och för Kina kanske det bara kommer att ta 15 år. Som utvecklat industriland har företagen egenutvecklade produkter av så god kvalitet att de kan säljas på en internationell marknad. Snart uppträder då behov av lokal produktion på de exportmarknader man verkligen vill erövra. Jämför Toyotas 8 fabriker i Amerika och 5 i Europa. Sydkorea har 4 bilfabriker i Europa vid det här laget där Kia och Hyundai under 2006 startat i Ungern och Tjeckien. För Jönköping finns sannolikt möjligheter att med ett riktigt beteende få del av de kinesiska, och andra asiatiska, investeringar i fabriker som tvivels utan kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Bedömningen är att Fanerduns etablering i Kalmar är endast en förpost som kommer att ge nya investeringar när försäljningen, tack vare mässområdet, tagit fart. En förutsättning för en positiv utveckling inom detta område är att det i Jönköping finns stor kompetens inom produktion, logistik och entreprenörskap vilket tillförsäkras genom Högskolan i Jönköping. Energi De fossila bränslena kommer förhoppningsvis att börja fasas ut under strategidokumentets tidsrymd. Det som kommer istället förefaller vara en brokig skara av energikällor. För el- och värmeproduktion förefaller biobränsle, återvinning och vindmöllor bli det dominerande fram till dess fusionsenergin blir kommersiellt gångbar. När det gäller transporter så kommer elåtgången att öka om järnvägstransporterna ökar medan vägtransporterna fortfarande söker mellan effektivare fossilbränsleanvändning (el-hybridteknik), biobränsle (RME, etanol och biogas) och bränslecellsteknik (vätgas). Fritid och upplevelser Direkt efter andra världskriget utfördes avlönat arbete ca 20 % av den totala livstiden. Idag har den siffran gått ner mot 8 %. Denna nedgång är en följd av längre studier, kortare arbetstid (48 40 tim), lägre effektiv pensionsålder och en totalt längre levnadstid. Detta sammantaget betyder att fritid och upplevelser blir allt viktigare för val av bostadsort 3. På den diamanten, som fritid och upplevelser utgör, finns det många fasetter. Där ingår att en kommun kan erbjuda omsorg om både barn och gamla, där ingår en attraktiv stadskärna lika väl som en naturskön omgivning, där ingår möjligheter till aktiviteter och föreningsliv, kultur, tolerans mot oliktänkande och öppenhet, där ingår attraktiva boendeformer av olika slag, såväl villor som lägenheter och radhus och olika upplåtelseformer. Eftersom företagsledare för mindre tjänsteföretag relativt fritt kan välja verksamhetsort idag så betyder även sådana aspekter som ligger inom andra förvaltningar, än näringslivsavdelningen inom stadskontoret, mycket för möjligheterna till en positiv näringslivsutveckling. Företagsledare flyttar verksamheten till orter där det känns positivt och företagande välkomnas, där nya invånare möts med respekt och tolerans, där det finns ett bra kulturutbud, restauranger samt fritidsaktiviteter och föreningar 4. En form av marknadsföring är definitivt mötesindustrin och turism. Om man som turist upplever en positiv miljö och framåt trevliga invånare så är benägenheten större att flytta till orten än om man inte alls har besökt orten eller får med sig negativa upplevelser vid besöket. 3 Charlotta Mellander, IHH Sammanfattande tolkning av Richard Florida, The Raise of the Creative class, 2003 Sten Norinder Sidan 3 (9)

6 Inom fritid och upplevelser har Jönköpings kommun en stor fördel av en vacker natur som kan användas som bas för utveckling av besöksprodukter. En sådan utveckling ligger också i linje med utveckling av landsbygden. Utan god service på landsbygden kan inte människor bo kvar vilket skulle minska de potentiella besöksnäringsprodukterna. Övergripande utvecklingsfrågor i näringslivet Det regionala näringslivet påverkas i allt större grad av globala omvärldsfaktorer. Hård konkurrens från lågkostnadsländer bidrar troligen under strategiperioden till en fortsatt utflyttning av produktion, samordning av inköp hos stora företag slår ut mindre underleverantörer och de snabbast växande marknaderna finns i andra regioner än norra Europa. I en marknadsorienterad värld där efterfrågan styr och där allt mer produktion är kundorderstyrd, ställs ständigt nya krav på de småländska företagen. Det är viktigt att förstå de strukturer och förhållanden mellan aktörer som råder i en bransch för att identifiera rätt utvecklingsinsatser. Dessa faktorer är viktiga även när vi betraktar skillnaderna i näringslivsstruktur inom länet. Jönköpings kommun har relativt få tillverkande underleverantörer och har framför allt sin styrka hos internationellt framgångsrika företag med kända varumärken samt tjänsteföretag till dessa. Vi kan inte räkna med att sysselsättningen ökar genom effektivisering och automation inom tillverkningssektorn. Automation innebär som regel färre anställda även vid ökande orderingång. Det krävs nya eller vidareutvecklade produkter samt fler företag som agerar på en internationell marknad för att skapa tillväxt, ökade affärsvolymer och fler arbetstillfällen. Det finns idag flera branschorganisationer och andra aktörer som under lång tid arbetat med produktionsorienterade frågor inom tillverkande industri. Marknads- och produktutvecklingsfrågor har i inte fått samma stöd och ökat fokus inom dessa områden är nödvändigt för att bidra till ett expansivt näringsliv och en växande arbetsmarknad. Affärsstrategi Produktförnyelse Innovationer Produktutveckling Design & ny teknik Entreprenörer Nyföretagande Befintligt näringsliv Etableringar / investeringar Marknadsutveckling Internationalisering Exempel på utvecklingsprojekt Lean Production Supply chain mgm Produktionsutveckling Automatisering Sten Norinder Sidan 4 (9)

7 Genom att samordna styrkefaktorer inom olika kompetensområden, för exempelvis skog och trädgård, har vi möjlighet att tillskapa kraftfull utveckling på flera plan, som kan attrahera såväl tjänstesektor som tillverkningsindustri. Inom just nämnda område har vi internationellt framstående företag, Elmias mässor och kongresser och Sydved t ex., men också Skogsstyrelsen och Jordbruksverket kan bidra. Här har Jönköping redan en position såväl nationellt som internationellt. Internationellt I syfte att utveckla internationella nätverk och träffa samarbetsavtal - för ökat handelsutbyte och nyinvesteringar - med kommuner/företag i andra länder, har följande marknader prioritet: - Inom EU-området: Tyskland, Österrike, Frankrike, Benelux, Italien, Storbritannien. - Utanför EU-området: Kina, Korea, Indien. Inom ovannämda marknader kan olika typer av proaktiva åtgärder övervägas, sannolikt i samverkan med en eller flera partners inom näringslivet och/eller tillsammans med ISA och andra internationella aktörer. Kontakter tack vare Fanerduns etablering i Kalmar skall nyttjas. I övrigt sker en samverkan med Elmia vid olika internationella mässor och dessutom medverkar näringslivsavdelningen vid internationella mottagningar och med information till Högskolans internationella studenter. Norden betraktar vi som en hemmamarknad för Jönköpings näringsliv. SWOT-analys Styrka Geografiskt läge i Sverige Vacker natur E4 och Rv40 Tillgänglig industrimark En väl fungerande arbetsmarknad Ett diversifierat näringsliv: Växande handel Internationellt verksamma företag med starka varumärken och hög tekniknivå Skogs- och trädgårdsprodukter (Husqvarna, Stiga, Väderstad, Elmias mässor, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Sydved) Produkter och lösningar baserade på inbyggda system och robust elektronik (symaskiner-vsm, trafikövervakning-sensys/kapsch, flyg och simulering-saabföretagen) Högskolan med dess profilområden samt Science Park Mässor och kongresser på Elmia, Jönköpings betydelse för det personliga mötet. Växande logistikverksamhet Ökande utbud av företagstjänster Bredband i hela kommunen God ekonomi (S&P AA) Kommunen är inne i en framgångsspiral Sten Norinder Sidan 5 (9)

8 Kommunen är van att växa utan stödpengar i olika former Det är relativt tryggt i Jönköpings kommun Svenska civilingenjörer & civilekonomer har internationellt sett relativt låga löner Sveriges konsumenter är early adopters Jönköping ligger på säkert avstånd från eventuellt översvämmande hav och vattendrag Svaghet Geografiskt läge i utkanten av Europa Kapitalanskaffning för företag Bristfälligt utbyggt järnvägsnät Utbudet av flygdestinationer Infrastruktur visavi Baltikum Ingen engelskspråkig undervisning för 6 12-åringar lämplig för tillfälligt boende utländska familjer. Ryktet avseende tolerans och öppenhet är svagt Högkvalitativa internationellt gångbara restauranger saknas Möjligheter Infrastrukturutveckling, Rv 40 och järnväg, såväl gods som passagerare Logistikpark på Torsvik Nya flygdestinationer, utbyggd incharter och fraktflyg Samarbete med närliggande kommuner Bilden av Jönköping (Jönköping är större och bättre än sitt rykte) Fanerduns etablering i Kalmar Kinas & Indiens utveckling Starka varumärkesägare och branschföreträdare, exempelvis Kabe och inrednings- och belysningsföretag, som kan attrahera närbesläktade tillverkningsföretag. Etablering av fler kunskapsintensiva företag Ökat fokus på branschövergripande marknads- o produktutveckling Kompetensöverföring mellan företag, speciellt mellan stora och små företag genom bl a branschöverskridande nätverkssamarbeten (ex: intelligenta förpackningar) Nyinflyttare Generationsväxlingen i näringslivet Generationsväxlingen i kommunadministrationen Hot Fortsatt eftersatt järnvägsutveckling Eftersatt vägunderhåll/-utveckling Flygplatsen utvecklas inte Minskade transporter pga energi eller restriktioner En administrativ regionindelning som gör Jönköping till andrastad under Linköping, Göteborg eller annan ort Bilden av Jönköping förbättras inte på grund av stoppade investeringar och intolerans Arbetskraftsbrist Generationsväxlingen i näringslivet Generationsväxlingen i kommunadministrationen Sten Norinder Sidan 6 (9)

9 Näringslivsvision Jönköping skall vara känt som en region med ett diversifierat näringsliv med både stora och små företag och entreprenörskap inom såväl tjänstenäring som produktion och logistik samt därmed sammanhängande kunskaper och forskning. Strategiska utvecklingen skall kännetecknas av kreativitet, tolerans och initiativ. Orsakssamband Jönköpings geografiska läge söder om Vättern och mitt emellan Stockholm och Örestad samt mitt emellan västkusten (Göteborg) och ostkusten har givit ett logistiskt gratisläge som utnyttjats i form av E4 och Rv 40. För att vidareutveckla fördelarna av läget måste järnvägsförbindelserna moderniseras och kompletteras, dvs såväl Götalandsbanan som godstrafikens kombiterminal och Torsvik/Tenhultssträckan, vägarna i ost-västlig riktning förbättras och en modern logistikpark utvecklas ur embryot Torsvik. En befolkning på ca miljoner människor måste kunna nås på ett energi- och logistikförnuftigt sätt för att regionen skall behålla sin attraktivitet. Med dessa infrastrukturförbättringar kan internationella investeringar i varuproduktionsanläggningar attraheras vilket i sin tur ger en närmarknad för varuproducerande underleverantörer och professionella tjänster vilket i sin tur ger underlag för privata tjänster och handelsutveckling och Götalandsbanan ger möjligheter till en större arbetsmarknadsregion. De varuproduktionsanläggningar som är intressantast att attrahera är de som har ett eget varumärke som behöver marknadsföras i Nordeuropa. Var fabriken läggs i regionen (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, Mullsjö, Värnamo etc) spelar inte någon större roll då det är sekundäreffekterna som är mest intressanta. Sekundäreffekterna utgörs av den marknad som skapas för underleverantörer och konsulter, ingenjörer, designers, arkitekter, advokater, ekonomer etc av en varumärkesbaserad tillverkning. Jämför gärna med vad Husqvarna har betytt och betyder för dessa branscher i Jönköpingsregionen. Konkurrerande städer De orter som har en likartad strategi och storlek är också våra svåraste konkurrenter. Deras åtgärder måste ständigt bevakas och jämföras med våra. Om de agerar på ett sätt som ur investerarnas synvinkel förefaller mer attraktivt och näringslivsvänligt än vårt, så kommer investeringarna att hamna hos dem istället. Vi måste alltså både agera på det fysiska planet med infrastruktur och tillgänglig mark men också mjuka värden som service, tolerans och kreativitet samt agera med en väl genomtänkt PR-strategi med information som speglar och ger eko av åtminstone de ansträngningar som görs. Kommunen måste marknadsföra planer och tankar om framtiden. Kan de bli trovärdiga så kommer investerarna att vilja göra sina investeringar här så snart som möjligt eftersom de tror att de annars kommer att få sämre lägen och högre priser. De konkurrenter som främst måste bevakas är Helsingborg, Norrköping/Linköping, Borås, Örebro och Västerås. Kalmar är en dark horse som kommunen både kan ha nytta av och få som en riktigt svår konkurrent. Vi har alla möjligheter att vara mer attraktiva än våra konkurrenter, det hänger på vårt agerande. Samarbetspartners Göteborgs Hamn är en stor aktör inom logistik vilken vi bör sträva efter det allra bästa samarbetet med, för att etablera torrhamnsbegreppet för Torsviks logistikpark. Sten Norinder Sidan 7 (9)

10 Etableringen av Fanerdun gör att Kalmar är en mycket intressant part för att locka en tillverkningsindustri med eget varumärke till Jönköping. Mål och åtgärdslista De övergripande långsiktiga målen bör vara att näringslivet utvecklas så att kommunen kan fortsätta att befolkningsmässigt utvecklas väl i takt med övriga betydande kommuner i Sverige och därmed behålla en plats bland de 8 10 största kommunerna. (10 plats 2006) volym avsänt gods ger Jönköpings län en plats bland de 5 största i Sverige räknat i ton (10 plats 2005), och 4 plats räknat i värde (4 plats 2005) genomsnittsinkomsten för förvärvsarbetande i Jönköping är högre än genomsnittet i Sverige. (3% lägre än genomsnittsinkomsten för förvärvsarbetande år 2004) Delmål Kommunens service till näringslivet skall i Svenskt Näringslivs undersökning komma bland de 20 bästa kommunerna och bäst bland våra konkurrenter (45 plats 2006/2007, Helsingborg ligger före). Såld industrimark till intressanta verksamheter skall uppgå till minst kvm i genomsnitt per år under programperioden (ca kvm ). Landsbygdsutvecklingen skall ha åstadkommit att invånarna, om en enkät genomförs, till över 50 % tycker att det är mer attraktivt på landsbygden 2010 jämfört Besöksnäringen skall ha incharter från minst 2 länder utöver Tyskland 2010 (från Tyskland första gången 2007). En lågprisoperatör inom passagerarflyg skall ha etablerat sig Flygfrakt skall vara en stabil aktivitet 2010 (startade vid årsskiftet 2006/07). Samverkan över kommungränsen har etablerat Positions Scandinavia, och att kommunpolitikerna i angränsande kommuner anser att Jönköping agerar så att de har nytta av Jönköpings tillväxt om en enkät genomförs Axamo Jönköping Flygplats skall ha en flygpassagerarvolym på minst pass/år och på den volymen vara lönsam ( passagerare år 2000 men passagerare 2005). Etablering av en stor ny tillverkningsenhet (fabrik) som har egna varumärken skall vara beslutad Genomförande av LEADER-projekt för utveckling av landbygden skall ge 100 nya arbetstillfällen t o m 2013 som effekt. Några viktiga åtgärder (varav vissa är beroende av statliga beslut) för att uppnå målen: Organisationsöversynen av mötes- och turistindustrin skall vara genomförd Företagslots skall vara ett etablerat begrepp för kommunens service till företagare En nyhetscentral skall vara etablerad på näringslivsavdelningens hemsida 2009 Torsviks kombiterminal skall vara byggd Godstrafik direkt från Göteborgs hamn till Torsvik via järnväg skall vara påbörjad Landsväg till Nässjö skall vara väg senast Jönköping skall ställa sig positiv till idén, om utbyggnad av hela sträckan till ostkusten till väg, när berörda kommuner i länet gör en ansökan om en sådan utbyggnad. Sten Norinder Sidan 8 (9)

11 Regelbundna träffar mellan näringslivet och kommunen med deltagande av såväl tjänstemän som politiker skall ha etablerats Järnvägsspår mellan Torsvik och Tenhult skall vara byggt Torsviks logistikpark med en modern infrastruktur skall vara invigd Sten Norinder Sidan 9 (9)

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM Nära. Ett besök i East Sweden är just det. Nära. Med Linköping och Norrköping har vi det utbud en storstad kräver, samtidigt är vi tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Urbanisering är ett relativt begrepp som ständigt är och ständigt har varit under förändrad betydelse. För 200 år sedan fanns enbart några få procent

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Kommunal bredbandssatsning. utan statligt stöd

Kommunal bredbandssatsning. utan statligt stöd Kommunal bredbandssatsning utan statligt stöd ett malmöitiskt perspektiv Claes-Olof Olsson IT-direktör Stadskontoret, Malmö claesolof.olsson@malmo.se Upplägg Malmö i korthet Bakgrund & Historik Malmö Stads

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE WELCOME! ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE Parken ska erbjuda konkurrensfrämjande förutsättningar för alla företag som är engagerade i logistikintensiva verksamheter - Nässjö Näringsliv AB:s vision 2020

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer