Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun"

Transkript

1 Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun Ks 2007:391 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för näringslivsutvecklingen i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

2

3 Näringslivsstrategi Bakgrund Jönköpings kommun har ett av kommunfullmäktige i maj 2003 fastställt näringslivsprogram för Programmet har framtagits med hjälp av Jego-Konsult AB. Programtiden löper nu mot sitt slut och ett nytt program som löper under samma period som EUs ramprogram bör därför fastställas. Ett näringslivsprogram fyller en viktig funktion genom att det pekar ut vad som den politiska ledningen finner viktigt när det gäller kommunens framtida näringsliv. Vilka är de externa förutsättningarna? Vilka sektorer skall särskilt uppmärksammas? Vilken typ av industri skall eftersträvas? Vilka åtgärder skall näringslivsavdelningen inrikta sin verksamhet mot? Vilken näringslivsstruktur skall eftersträvas? Vilka mätbara mål skall verksamheten ha? Vilka externa respektive kommuninterna insatser krävs för att uppnå uppsatta mål? Etc. Det föregående näringslivsprogrammet pekade på fyra uppgifter som var särskilt viktiga att arbeta med för näringslivsavdelningen; Ett bra företagsklimat, Näringslivsutveckling, Marknadsföring riktad mot näringslivet samt Landsbygdsutveckling. Programmet pekade också ut 7 branscher av särskilt stor betydelse för kommunen. Till underlag för denna nya näringslivsstrategi har omvärldsgruppens i Jönköpings kommun arbete vägt tungt. Ett brett material om kommunens utveckling, den globala situationen och de globala trendernas inverkan på kommunens styrkor, svagheter, hot och möjligheter har inhämtats. Dessutom har genomförts ett remissförfarande med utskick till 38 olika företag, organisationer och föreningar inför fastställandet av denna näringslivsstrategi. Trender Under arbetet med omvärldsbevakningen har vissa trender uppmärksammats som mer betydelsefulla än andra. Dessa omvärldstrender samt vissa specifika näringslivsanknutna trender redovisas nedan som en bakgrund till val av strategisk inriktning. Automatisering, JIT och Lean. Under ett antal år har varuproduktion flyttats till, eller snarare expanderat i, låglöneländer och minskat eller varit i princip oförändrad i högkostnadsländer. Nackdelarna med att ha underleverantörer på långt avstånd börjar nu bli allt mer uppenbar. Vid felaktiga leveranser, produktförändringar eller händelser under transporter som kan ta upp till 5 6 veckor, blir effekterna för sluttillverkningen väldigt stora eftersom Just in Time production tillämpas av kapitalrationaliseringsskäl. Alltfler företag flyttar därför, alternativt väljer därför, underleverantörer nära sina stora slutfabriker. Ledande i denna utveckling, som är en del av konceptet LEAN production, är japanska Toyota. Västerländska fabriker ställs inför dilemmat att antingen köpa billigt och ta risker eller köpa dyrt och inte klara konkurrensen. Vad som då har hänt är en mycket långt gående automatisering bland svenska underleverantörer men även i slutfabriker, jmf Volvo Skövde-verken och Xano i Jönköping. Fabrikerna blir självgående maskiner med övervakning av ett fåtal personer med hög utbildning. Det kommer att vara ingenjörer som efterfrågas i de nya fabrikerna för övervakning och samtidig produktionsutveckling, produktutveckling, industriell design mm. Denna trend kan Sten Norinder Sidan 1 (9)

4 visa sig vara ett lyckokast för den lönestruktur som Sverige har. Svenska civilingenjörer medför i ett internationellt perspektiv förhållandevis låga lönekostnader. Transporter Transporter i Sverige sker i mycket hög utsträckning med hjälp av lastbil (60 70 %) 1. Lastbilstransporter har en relativt hög belastning på miljön. Kostnaderna är också i stigande genom högre bränslekostnader, vägtullar, försäkringspremier, kapellskärningar och arbetstidsbestämmelser. Landsvägstransporter kan därför förväntas minska i relativ betydelse, till förmån för järnvägstransporter, även om de naturligtvis kommer att vara omfattande under denna strategiperiod och troligen inte sjunka i absoluta tal. Järnvägstransporterna är av begränsad omfattning trots att de förordas i såväl politiska kretsar som bolagsledningar och miljöorganisationer. Skälen till de begränsade transporterna på järnväg är främst tidsaspekten, tåg i Europa går med ca 18 km/tim i genomsnitt, komplikationer vid terminal/omlastning, bristande information om var godset befinner sig, större transportskadeandel 2 samt svårigheter att dirigera om gods som sålts vidare. Många av dessa problem bör kunna bli åtgärdade inom överskådlig framtid nu när godstrafiken på järnväg är utsatt för konkurrens och ett ökande intresse. Bristande spårkapacitet bidrar också i stor utsträckning till järnvägstransporternas svaga utveckling. Bedömningen är att när problemen är åtgärdade så har järnvägarna alla möjligheter att bli en betydligt mer strategisk transportfaktor. Det bör finnas möjligheter för Jönköping att ta en ledande position inom detta område utan alltför stora kommunala eller statliga investeringar. Jönköpings län lär bl a vara ett av Sveriges järnvägstätaste län. Tyvärr är stora delar av detta järnvägsnät oelektrifierat och av bristande underhåll belastat varför nyttjandegraden är låg, t ex spåret Värnamo Jönköping. Jönköping ligger inte vid någon av stambanorna varför persontransporter per järnväg inte heller är så omfattande som den skulle kunna vara. Ett arbete för att snarast kunna etablera Götalandsbanan är av stort intresse för kommunens attraktivitet. Flygtransporter är intressanta ur företagsperspektiv som ett komplement till långsammare transportslag. Vid missar i produktionen eller snabba order är kanske flyget det som räddar affären. Genom det högt uppskruvade tempot i näringslivet och de minskade säkerhetslager som företag idag har är möjligheten att snabbt kunna leverera ibland ovärderlig. Jönköping har vid årsskiftet 2006/07 just fått en flygfraktlinje som går till USA via Island. Utnyttjandegraden är hög och framtiden ser ljus ut för denna linje. Möjligen kan denna linje vara en start som kan utvecklas till andra destinationer om produktionsnivån höjs i regionen. Posten har dessutom utsett Jönköping till Hub för södra Sverige. Jönköpings möjligheter till båttransporter är ytterst begränsade varför de inte diskuteras fortsättningsvis. Globala utvecklingstrender Den internationella trenden är att det ena efter det andra landet lyfter sig ur utvecklingsstadiet och inträder i industrisamhället. Detta gäller kanske främst länderna i bortre Asien och Indien. Tiden för att utvecklas till ett industriland förefaller bli allt kortare. För Sverige tog det 100 år ( ), för Japan tog det ca 50 år att gå från ett land som gjorde billiga plastkopior till att bli ledande industristat som sätter standarden för kvalitet och produktionsteknik. För 1 SIKA (Statens Institut för KommunikationsAnalys) 2006:12 Varuflödesanalys 2004/ Transport idag/itrafik sid 4 (Marianne Ovesen) Sten Norinder Sidan 2 (9)

5 Sydkorea har det tagit ca 25 år och för Kina kanske det bara kommer att ta 15 år. Som utvecklat industriland har företagen egenutvecklade produkter av så god kvalitet att de kan säljas på en internationell marknad. Snart uppträder då behov av lokal produktion på de exportmarknader man verkligen vill erövra. Jämför Toyotas 8 fabriker i Amerika och 5 i Europa. Sydkorea har 4 bilfabriker i Europa vid det här laget där Kia och Hyundai under 2006 startat i Ungern och Tjeckien. För Jönköping finns sannolikt möjligheter att med ett riktigt beteende få del av de kinesiska, och andra asiatiska, investeringar i fabriker som tvivels utan kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Bedömningen är att Fanerduns etablering i Kalmar är endast en förpost som kommer att ge nya investeringar när försäljningen, tack vare mässområdet, tagit fart. En förutsättning för en positiv utveckling inom detta område är att det i Jönköping finns stor kompetens inom produktion, logistik och entreprenörskap vilket tillförsäkras genom Högskolan i Jönköping. Energi De fossila bränslena kommer förhoppningsvis att börja fasas ut under strategidokumentets tidsrymd. Det som kommer istället förefaller vara en brokig skara av energikällor. För el- och värmeproduktion förefaller biobränsle, återvinning och vindmöllor bli det dominerande fram till dess fusionsenergin blir kommersiellt gångbar. När det gäller transporter så kommer elåtgången att öka om järnvägstransporterna ökar medan vägtransporterna fortfarande söker mellan effektivare fossilbränsleanvändning (el-hybridteknik), biobränsle (RME, etanol och biogas) och bränslecellsteknik (vätgas). Fritid och upplevelser Direkt efter andra världskriget utfördes avlönat arbete ca 20 % av den totala livstiden. Idag har den siffran gått ner mot 8 %. Denna nedgång är en följd av längre studier, kortare arbetstid (48 40 tim), lägre effektiv pensionsålder och en totalt längre levnadstid. Detta sammantaget betyder att fritid och upplevelser blir allt viktigare för val av bostadsort 3. På den diamanten, som fritid och upplevelser utgör, finns det många fasetter. Där ingår att en kommun kan erbjuda omsorg om både barn och gamla, där ingår en attraktiv stadskärna lika väl som en naturskön omgivning, där ingår möjligheter till aktiviteter och föreningsliv, kultur, tolerans mot oliktänkande och öppenhet, där ingår attraktiva boendeformer av olika slag, såväl villor som lägenheter och radhus och olika upplåtelseformer. Eftersom företagsledare för mindre tjänsteföretag relativt fritt kan välja verksamhetsort idag så betyder även sådana aspekter som ligger inom andra förvaltningar, än näringslivsavdelningen inom stadskontoret, mycket för möjligheterna till en positiv näringslivsutveckling. Företagsledare flyttar verksamheten till orter där det känns positivt och företagande välkomnas, där nya invånare möts med respekt och tolerans, där det finns ett bra kulturutbud, restauranger samt fritidsaktiviteter och föreningar 4. En form av marknadsföring är definitivt mötesindustrin och turism. Om man som turist upplever en positiv miljö och framåt trevliga invånare så är benägenheten större att flytta till orten än om man inte alls har besökt orten eller får med sig negativa upplevelser vid besöket. 3 Charlotta Mellander, IHH Sammanfattande tolkning av Richard Florida, The Raise of the Creative class, 2003 Sten Norinder Sidan 3 (9)

6 Inom fritid och upplevelser har Jönköpings kommun en stor fördel av en vacker natur som kan användas som bas för utveckling av besöksprodukter. En sådan utveckling ligger också i linje med utveckling av landsbygden. Utan god service på landsbygden kan inte människor bo kvar vilket skulle minska de potentiella besöksnäringsprodukterna. Övergripande utvecklingsfrågor i näringslivet Det regionala näringslivet påverkas i allt större grad av globala omvärldsfaktorer. Hård konkurrens från lågkostnadsländer bidrar troligen under strategiperioden till en fortsatt utflyttning av produktion, samordning av inköp hos stora företag slår ut mindre underleverantörer och de snabbast växande marknaderna finns i andra regioner än norra Europa. I en marknadsorienterad värld där efterfrågan styr och där allt mer produktion är kundorderstyrd, ställs ständigt nya krav på de småländska företagen. Det är viktigt att förstå de strukturer och förhållanden mellan aktörer som råder i en bransch för att identifiera rätt utvecklingsinsatser. Dessa faktorer är viktiga även när vi betraktar skillnaderna i näringslivsstruktur inom länet. Jönköpings kommun har relativt få tillverkande underleverantörer och har framför allt sin styrka hos internationellt framgångsrika företag med kända varumärken samt tjänsteföretag till dessa. Vi kan inte räkna med att sysselsättningen ökar genom effektivisering och automation inom tillverkningssektorn. Automation innebär som regel färre anställda även vid ökande orderingång. Det krävs nya eller vidareutvecklade produkter samt fler företag som agerar på en internationell marknad för att skapa tillväxt, ökade affärsvolymer och fler arbetstillfällen. Det finns idag flera branschorganisationer och andra aktörer som under lång tid arbetat med produktionsorienterade frågor inom tillverkande industri. Marknads- och produktutvecklingsfrågor har i inte fått samma stöd och ökat fokus inom dessa områden är nödvändigt för att bidra till ett expansivt näringsliv och en växande arbetsmarknad. Affärsstrategi Produktförnyelse Innovationer Produktutveckling Design & ny teknik Entreprenörer Nyföretagande Befintligt näringsliv Etableringar / investeringar Marknadsutveckling Internationalisering Exempel på utvecklingsprojekt Lean Production Supply chain mgm Produktionsutveckling Automatisering Sten Norinder Sidan 4 (9)

7 Genom att samordna styrkefaktorer inom olika kompetensområden, för exempelvis skog och trädgård, har vi möjlighet att tillskapa kraftfull utveckling på flera plan, som kan attrahera såväl tjänstesektor som tillverkningsindustri. Inom just nämnda område har vi internationellt framstående företag, Elmias mässor och kongresser och Sydved t ex., men också Skogsstyrelsen och Jordbruksverket kan bidra. Här har Jönköping redan en position såväl nationellt som internationellt. Internationellt I syfte att utveckla internationella nätverk och träffa samarbetsavtal - för ökat handelsutbyte och nyinvesteringar - med kommuner/företag i andra länder, har följande marknader prioritet: - Inom EU-området: Tyskland, Österrike, Frankrike, Benelux, Italien, Storbritannien. - Utanför EU-området: Kina, Korea, Indien. Inom ovannämda marknader kan olika typer av proaktiva åtgärder övervägas, sannolikt i samverkan med en eller flera partners inom näringslivet och/eller tillsammans med ISA och andra internationella aktörer. Kontakter tack vare Fanerduns etablering i Kalmar skall nyttjas. I övrigt sker en samverkan med Elmia vid olika internationella mässor och dessutom medverkar näringslivsavdelningen vid internationella mottagningar och med information till Högskolans internationella studenter. Norden betraktar vi som en hemmamarknad för Jönköpings näringsliv. SWOT-analys Styrka Geografiskt läge i Sverige Vacker natur E4 och Rv40 Tillgänglig industrimark En väl fungerande arbetsmarknad Ett diversifierat näringsliv: Växande handel Internationellt verksamma företag med starka varumärken och hög tekniknivå Skogs- och trädgårdsprodukter (Husqvarna, Stiga, Väderstad, Elmias mässor, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Sydved) Produkter och lösningar baserade på inbyggda system och robust elektronik (symaskiner-vsm, trafikövervakning-sensys/kapsch, flyg och simulering-saabföretagen) Högskolan med dess profilområden samt Science Park Mässor och kongresser på Elmia, Jönköpings betydelse för det personliga mötet. Växande logistikverksamhet Ökande utbud av företagstjänster Bredband i hela kommunen God ekonomi (S&P AA) Kommunen är inne i en framgångsspiral Sten Norinder Sidan 5 (9)

8 Kommunen är van att växa utan stödpengar i olika former Det är relativt tryggt i Jönköpings kommun Svenska civilingenjörer & civilekonomer har internationellt sett relativt låga löner Sveriges konsumenter är early adopters Jönköping ligger på säkert avstånd från eventuellt översvämmande hav och vattendrag Svaghet Geografiskt läge i utkanten av Europa Kapitalanskaffning för företag Bristfälligt utbyggt järnvägsnät Utbudet av flygdestinationer Infrastruktur visavi Baltikum Ingen engelskspråkig undervisning för 6 12-åringar lämplig för tillfälligt boende utländska familjer. Ryktet avseende tolerans och öppenhet är svagt Högkvalitativa internationellt gångbara restauranger saknas Möjligheter Infrastrukturutveckling, Rv 40 och järnväg, såväl gods som passagerare Logistikpark på Torsvik Nya flygdestinationer, utbyggd incharter och fraktflyg Samarbete med närliggande kommuner Bilden av Jönköping (Jönköping är större och bättre än sitt rykte) Fanerduns etablering i Kalmar Kinas & Indiens utveckling Starka varumärkesägare och branschföreträdare, exempelvis Kabe och inrednings- och belysningsföretag, som kan attrahera närbesläktade tillverkningsföretag. Etablering av fler kunskapsintensiva företag Ökat fokus på branschövergripande marknads- o produktutveckling Kompetensöverföring mellan företag, speciellt mellan stora och små företag genom bl a branschöverskridande nätverkssamarbeten (ex: intelligenta förpackningar) Nyinflyttare Generationsväxlingen i näringslivet Generationsväxlingen i kommunadministrationen Hot Fortsatt eftersatt järnvägsutveckling Eftersatt vägunderhåll/-utveckling Flygplatsen utvecklas inte Minskade transporter pga energi eller restriktioner En administrativ regionindelning som gör Jönköping till andrastad under Linköping, Göteborg eller annan ort Bilden av Jönköping förbättras inte på grund av stoppade investeringar och intolerans Arbetskraftsbrist Generationsväxlingen i näringslivet Generationsväxlingen i kommunadministrationen Sten Norinder Sidan 6 (9)

9 Näringslivsvision Jönköping skall vara känt som en region med ett diversifierat näringsliv med både stora och små företag och entreprenörskap inom såväl tjänstenäring som produktion och logistik samt därmed sammanhängande kunskaper och forskning. Strategiska utvecklingen skall kännetecknas av kreativitet, tolerans och initiativ. Orsakssamband Jönköpings geografiska läge söder om Vättern och mitt emellan Stockholm och Örestad samt mitt emellan västkusten (Göteborg) och ostkusten har givit ett logistiskt gratisläge som utnyttjats i form av E4 och Rv 40. För att vidareutveckla fördelarna av läget måste järnvägsförbindelserna moderniseras och kompletteras, dvs såväl Götalandsbanan som godstrafikens kombiterminal och Torsvik/Tenhultssträckan, vägarna i ost-västlig riktning förbättras och en modern logistikpark utvecklas ur embryot Torsvik. En befolkning på ca miljoner människor måste kunna nås på ett energi- och logistikförnuftigt sätt för att regionen skall behålla sin attraktivitet. Med dessa infrastrukturförbättringar kan internationella investeringar i varuproduktionsanläggningar attraheras vilket i sin tur ger en närmarknad för varuproducerande underleverantörer och professionella tjänster vilket i sin tur ger underlag för privata tjänster och handelsutveckling och Götalandsbanan ger möjligheter till en större arbetsmarknadsregion. De varuproduktionsanläggningar som är intressantast att attrahera är de som har ett eget varumärke som behöver marknadsföras i Nordeuropa. Var fabriken läggs i regionen (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, Mullsjö, Värnamo etc) spelar inte någon större roll då det är sekundäreffekterna som är mest intressanta. Sekundäreffekterna utgörs av den marknad som skapas för underleverantörer och konsulter, ingenjörer, designers, arkitekter, advokater, ekonomer etc av en varumärkesbaserad tillverkning. Jämför gärna med vad Husqvarna har betytt och betyder för dessa branscher i Jönköpingsregionen. Konkurrerande städer De orter som har en likartad strategi och storlek är också våra svåraste konkurrenter. Deras åtgärder måste ständigt bevakas och jämföras med våra. Om de agerar på ett sätt som ur investerarnas synvinkel förefaller mer attraktivt och näringslivsvänligt än vårt, så kommer investeringarna att hamna hos dem istället. Vi måste alltså både agera på det fysiska planet med infrastruktur och tillgänglig mark men också mjuka värden som service, tolerans och kreativitet samt agera med en väl genomtänkt PR-strategi med information som speglar och ger eko av åtminstone de ansträngningar som görs. Kommunen måste marknadsföra planer och tankar om framtiden. Kan de bli trovärdiga så kommer investerarna att vilja göra sina investeringar här så snart som möjligt eftersom de tror att de annars kommer att få sämre lägen och högre priser. De konkurrenter som främst måste bevakas är Helsingborg, Norrköping/Linköping, Borås, Örebro och Västerås. Kalmar är en dark horse som kommunen både kan ha nytta av och få som en riktigt svår konkurrent. Vi har alla möjligheter att vara mer attraktiva än våra konkurrenter, det hänger på vårt agerande. Samarbetspartners Göteborgs Hamn är en stor aktör inom logistik vilken vi bör sträva efter det allra bästa samarbetet med, för att etablera torrhamnsbegreppet för Torsviks logistikpark. Sten Norinder Sidan 7 (9)

10 Etableringen av Fanerdun gör att Kalmar är en mycket intressant part för att locka en tillverkningsindustri med eget varumärke till Jönköping. Mål och åtgärdslista De övergripande långsiktiga målen bör vara att näringslivet utvecklas så att kommunen kan fortsätta att befolkningsmässigt utvecklas väl i takt med övriga betydande kommuner i Sverige och därmed behålla en plats bland de 8 10 största kommunerna. (10 plats 2006) volym avsänt gods ger Jönköpings län en plats bland de 5 största i Sverige räknat i ton (10 plats 2005), och 4 plats räknat i värde (4 plats 2005) genomsnittsinkomsten för förvärvsarbetande i Jönköping är högre än genomsnittet i Sverige. (3% lägre än genomsnittsinkomsten för förvärvsarbetande år 2004) Delmål Kommunens service till näringslivet skall i Svenskt Näringslivs undersökning komma bland de 20 bästa kommunerna och bäst bland våra konkurrenter (45 plats 2006/2007, Helsingborg ligger före). Såld industrimark till intressanta verksamheter skall uppgå till minst kvm i genomsnitt per år under programperioden (ca kvm ). Landsbygdsutvecklingen skall ha åstadkommit att invånarna, om en enkät genomförs, till över 50 % tycker att det är mer attraktivt på landsbygden 2010 jämfört Besöksnäringen skall ha incharter från minst 2 länder utöver Tyskland 2010 (från Tyskland första gången 2007). En lågprisoperatör inom passagerarflyg skall ha etablerat sig Flygfrakt skall vara en stabil aktivitet 2010 (startade vid årsskiftet 2006/07). Samverkan över kommungränsen har etablerat Positions Scandinavia, och att kommunpolitikerna i angränsande kommuner anser att Jönköping agerar så att de har nytta av Jönköpings tillväxt om en enkät genomförs Axamo Jönköping Flygplats skall ha en flygpassagerarvolym på minst pass/år och på den volymen vara lönsam ( passagerare år 2000 men passagerare 2005). Etablering av en stor ny tillverkningsenhet (fabrik) som har egna varumärken skall vara beslutad Genomförande av LEADER-projekt för utveckling av landbygden skall ge 100 nya arbetstillfällen t o m 2013 som effekt. Några viktiga åtgärder (varav vissa är beroende av statliga beslut) för att uppnå målen: Organisationsöversynen av mötes- och turistindustrin skall vara genomförd Företagslots skall vara ett etablerat begrepp för kommunens service till företagare En nyhetscentral skall vara etablerad på näringslivsavdelningens hemsida 2009 Torsviks kombiterminal skall vara byggd Godstrafik direkt från Göteborgs hamn till Torsvik via järnväg skall vara påbörjad Landsväg till Nässjö skall vara väg senast Jönköping skall ställa sig positiv till idén, om utbyggnad av hela sträckan till ostkusten till väg, när berörda kommuner i länet gör en ansökan om en sådan utbyggnad. Sten Norinder Sidan 8 (9)

11 Regelbundna träffar mellan näringslivet och kommunen med deltagande av såväl tjänstemän som politiker skall ha etablerats Järnvägsspår mellan Torsvik och Tenhult skall vara byggt Torsviks logistikpark med en modern infrastruktur skall vara invigd Sten Norinder Sidan 9 (9)

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Daniel Gustafsson 08-681 94 95 daniel.gustafsson@nutek.se 1. Yttre förutsättningar 2. Vad är vi bra på? 3. Tillgänglighet 4. Attraktivitet

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät Bilagor 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät 7 BILAGA 1 Tillfällig beredning Vision 2020:s uppdrag Beredningen ska utarbeta ett sammanhållet

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner Tillväxt Piteå 2011 Kommunstyrelse Kommunchef Mats Berg Tillväxtavdelning Helene B Röckner Strategiskt näringslivsarbete Marknadsföring/Varumärke Start entreprenörskap och företagande Go Business - Acusticum

Läs mer

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten Fakta om Norrbotten Geografi En fjärdedel av Sveriges yta. Del av det Europeiska Arktis. Sapmi Barents Nordkalotten Östersjön Ca: 250 000 invånare Befolkningstäthet 250 000 invånare fördelat på 100 000

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Förslag till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut för egen del

Förslag till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsen 215-11-11 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/215:6 Valentina Andic, 16-71 74 8 1 (3) Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag om Eskilstuna kommuns styrning och synergier mellan näringslivsenheten

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer