Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7"

Transkript

1

2

3 Innehåll 1 Vakansprövning Behovsanalys och kompetensanalys Behovsanalys Kompetensanalys... 2 Att tänka på Kunskap och kompetens Exempel på personliga förmågor Exempel på ledarskapsförmågor Exempel på sociala färdigheter Exempel på intellektuella färdigheter... 4 Att tänka på Intresse och utvecklingspotential Kravspecifikation 5 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6 4 Rekryteringskonsulter 7 5 Diskriminering - Rekrytering ur ett diskrimineringsperspektiv 8 6 Innan annonsering 9 Att tänka på Annonsering Tips! Urval 11 Att tänka på Anställningsintervju 12 Att tänka på Förhållningssättet i intervjun Att tänka på Frågeteknik Att tänka på Arbetsprover Referenstagning 16 Att tänka på Beslut om anställning Vid chefstillsättning Vid tillsättning av övriga befattningar Att göra Vikariat och andra visstidsanställningar 18

4 14 Tillträde Tackbrev Introduktion Uppföljning av rekryteringen 22

5 1 Vakansprövning Alla vakanser ska prövas noggrant innan beslut om återbesättning fattas. Vakansprövning kan innebära att arbetsuppgifter omfördelas så att återbesättning inte sker eller att annan kompetens än tidigare efterfrågas. Den kan också innebära återbesättning med annan sysselsättningsgrad än tidigare. 1.1 Behovsanalys och kompetensanalys Behovsanalys Behovsanalys innebär att identifiera verksamhetens mål och åtaganden. verksamhetens behov dels idag, dels i framtiden vilka arbetsuppgifter ska utföras behov av ytterligare arbetskraft Kompetensanalys Kompetensanalys innebär att identifiera vilken kompetens krävs vilka färdigheter krävs förhållningssätt som krävs för de arbetsuppgifter som ska utföras Att tänka på Ställ inte högre krav än vad som behövs för befattningen. Det kan innebära risk för understimulering eller diskriminering. 2

6 1.2 Kunskap och kompetens Kunskap är den samlade livskunskap som man tillägnar sig på annat sätt än genom formell utbildning. Kompetens utgörs av de färdigheter och förhållningssätt som används för att åstadkomma en yrkesmässig prestation. Färdigheter kan vara analytiskt eller kognitivt betingade eller handla om förmåga att utföra vissa typer av uppgifter, som verbal förmåga eller förmåga att arbeta med siffror. Förhållningssättet bygger på personligheten och utgör ett komplement till färdigheterna. De beskriver en persons typiska beteende och hur en person brukar reagera och agera i vissa situationer Exempel på personliga förmågor personlig mognad integritet självständighet initiativtagande flexibel stabil uthållig självgående Exempel på ledarskapsförmågor tydlighet ekonomisk medvetenhet strategisk omdöme beslutsam 3

7 1.2.3 Exempel på sociala färdigheter samarbetsförmåga relationsskapande empatisk förmåga muntlig kommunikation lojal serviceinriktad övertygande Exempel på intellektuella färdigheter strukturerad kvalitetsmedveden kreativ specialistkunskap problemlösande analysförmåga numerisk analytisk förmåga språklig analytisk förmåga Att tänka på En svårighet vid kompetensanalys är antagandet att utbildning och erfarenhet borgar för kunskap eller färdigheter. Det är lätt att fokusera på fel saker när de sökande utvärderas. Om man t ex förutsätter att en civilekonomexamen medför att personen kan räkna kommer det som en obehaglig överraskning att personen kanske visar sig ha andra intressen och styrkor men saknar en utvecklad numerisk förmåga Intresse och utvecklingspotential Intresse och utvecklingspotential innebär potential att utvecklas, lära sig nytt och växa in i yrkesrollen. En person med god analytisk förmåga har nästan alltid goda förutsättningar att lära sig nya saker. En hög förändringstakt ställer krav på medarbetares flexibilitet och anpassningsförmåga. Medarbetarens intresse, det som tilltalar oss utförs med glädje och lätthet. Intresset samverkar ofta med andra aspekter i en persons liv som praktiska omständigheter, livsfas och framtidsplaner. 4

8 2 Kravspecifikation När målen har beskrivits och vilka aktiviteter och arbetsuppgifter som ingår har identifierats är nästa steg är att ta fram en kravspecifikation, som specificerar vilka krav som ställs på den person som söks till befattningen. Kravspecifikationen bör beskriva önskemålen inom alla områden som är relevanta för arbetet. Formella krav, kunskap, personliga egenskaper och praktiska förutsättningar måste förtydligas. Struktur i kravspecifikationen skapas genom att gå igenom de områden som identifierats. Mål och ansvarsbeskrivningen används som grund. Strukturen följer de områden som nämns nedan utbildning erfarenhet kunskap kompetens intresse och utvecklingspotential praktiska förutsättningar och övriga krav 5

9 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling Innan beslut tas om hantering av den vakans som uppstått, ska frågan behandlas på arbetsplatsträff eller samverkansgrupp. När rekryteringen gäller tillsättning av chef krävs beslut i samverkan. Läs mer under rubrik Beslut om anställning. 6

10 4 Rekryteringskonsulter Hudiksvalls kommun har via Inköp Gävleborg upphandlat rekryteringstjänster med följande företag: Manpower AB Proffice Sverige AB Tillväxtarenan Bemannia AB LS Jobbet AB Samtliga avtal gäller till och med För mer information se flik Beställare Avtalsinformation. 7

11 5 Diskriminering - Rekrytering ur ett diskrimineringsperspektiv Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta gäller i synnerhet i rekryteringsprocessen. Enligt Diskrimineringslagen 7 ska arbetsgivaren verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Se även Hudiksvalls kommuns Policy mot diskriminering i arbetslivet och Tillämpning Etnisk mångfald. I en rekryteringsprocess får inte någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är viktigt att granska kravspecifikationen ur ett diskrimineringsperspektiv. - Finns det krav som är onödiga och kan leda till direkt* eller indirekt diskriminering** enligt Diskrimineringslagen? - Är något av kraven utformat så att det uttrycker en fördom? - Finns det krav eller formuleringar som inte är könsneutrala eller etniskt neutrala? I intervjusituationer är det lätt att fördomar och stereotyper får stort spelrum. Det klickar till i mötet med vissa men inte med andra. Ofta känner vi oss trygga med det vi känner igen eller som påminner om oss själva. Vi påverkas av förväntningar och vi reagerar olika på män och kvinnor, på svenska och utländska namn eller på personer med intressen, klädstil eller jargong som skiljer sig från våra egna. Om man lägger för stor vikt vid magkänsla påverkar det utgången i intervjun på ett påtagligt sätt. Personer vi är välvilligt inställda till visar vi mer intresse och tolkar informationen på ett positivt sätt. Personer vi inte känner samma omedelbara engagemang inför får sämre förutsättningar, både i samband med vårt bemötande och vår tolkning. *direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. **indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 8

12 6 Innan annonsering Grundregeln är att alla lediga arbeten som är tillsvidare eller 6 månader och längre ska annonseras. Undantag från annonsering ska göras i följande fall: Om arbetet behövs för tillsvidareanställd tillfälligt placerad medarbetare tillhörande Rekryteringsenheten. Om arbetet behövs för tillsvidareanställd medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. Om anställningen behöver disponeras för omplacering (enligt LAS 7 2 stycket). Kontrollera alltid med någon av PA-konsulterna på personalavdelningen innan annonsering. Om det finns medarbetare på arbetsplatsen som ansökt om högre sysselsättningsgrad ska det prövas om den medarbetaren kan erbjudas jobbet (enligt AB 5 mom 1b). Om det finns person med företrädesrätt som har rätt kompetens (enligt LAS 25 ). Att tänka på Om det finns någon medarbetare på arbetsplatsen med efterfrågad kompetens kan det vara aktuellt att göra en rockad innan annonsering sker. Det får dock inte innebära att en företrädesberättigad dribblas bort. Beslut ska tas om annonsering ska ske internt, externt eller både och. 9

13 7 Annonsering Annonsering görs i rekryteringsverktyget Offentliga jobb, Där hanteras den administrativa rekryteringsprocessen, från annonsering till tillsättning. I Offentliga jobb hanteras annonsering alla inkommande ansökningar kommunikation med sökande noteringar om genomförda intervjuer och referenstagning (tänk på att det blir offentlig läsning) avslut av rekryteringen arkivering av ansökningar 7.1 Tips! I Offentliga Jobb finns möjlighet att ställa enkätfrågor som den sökande besvarar i sitt CV. Det kan vara frågor om en viss utbildning, om legitimation är uttagen, en viss erfarenhet o.s.v. Det underlättar urvalet, nästa steg i rekryteringsprocessen. 10

14 8 Urval Kravspecifikationen ligger till grund för urvalet. Den syftar till att tydliggöra och kvalitetssäkra varje steg i urvalsprocessen och hjälper alla som är involverade i rekryteringen att fokusera på rätt saker. Det är kanske den sökandes första möte med organisationen. Med en välstrukturerad urvalsprocess förmedlar man trovärdighet och bidrar till att man uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. När ansökningarna tas emot får den sökande automatiskt ett tackbrev genom Offentliga jobb med information om att ansökningarna kommer att behandlas snarast möjligt. Det är artigt och ger samtidigt de sökande besked om att ansökan kommit fram. Efter genomgång av ansökningarna fattas beslut om vilka som ska intervjuas. Utgångspunkten är kravspecifikationen som gör det lättare att identifiera vilka urvalskriterier som kan användas. Tänk på att notera alla steg i urvalsprocessen i Offentliga jobb. Att tänka på Undvik att göra tolkningar om den sökandes personliga egenskaper utifrån hur en ansökan är formulerad. I bästa fall kan det ses som spekulationer eller hypoteser, aldrig slutsatser. De bör inte ligga till grund för urvalet i något skede. Färdigheterna och förmågorna eller kompetenserna brukar vara svåra att utvärdera före intervjun. Lägg därför fokus på dem vid intervjun och vid referenstagningen. 11

15 9 Anställningsintervju Vilka sökande som ska kallas till intervju är ingen förhandlingsfråga. Däremot ska de fackliga organisationer som är berörda av rekryteringen få möjlighet att lämna förord avseende vilka sökande som ska kallas till intervju. Arbetsgivare och facklig organisation kan ha gemensamma eller skilda anställningsintervjuer. Det avgörs av vilken befattning som är aktuell och med hänsyn till hur många personer från arbetsgivare och facklig organisation som ska delta. Det kan vara aktuellt med flera intervjuer beroende på situation och befattning. En första intervju kan hållas med relativt många sökanden. Därefter en andra, mer djupgående intervju med sökanden som gått vidare från första intervjun. I bland kan det finnas behov av att gå vidare med kompletterande bedömningsmetoder som referenstagning och eventuella tester för slutkandidater. En anställningsintervju ska vara noga förberedd. Det ska finnas en struktur som bl.a tydliggör vem som ska leda intervjun och en planering av frågeställningar så att t ex vissa frågor inte kommer för tidigt. En intervju är till för både arbetsgivaren och den sökande. Det är ett tillfälle då information ska utbytas. Därför är det viktigt att arbetsgivaren anstränger sig för att ge en så konkret bild som möjligt av vilka krav och förväntningar som arbetsgivaren ställer på den som ska anställas. Att tänka på En av de vanligaste fallgroparna är att det första intrycket får en allt för stor betydelse. Det baseras ofta på ytlig information som utseende, kläder, röst, handslag, ålder, kön och hudfärg. Om intervjuaren känner sig positivt inställd till en sökande påverkas ofta intervjuarens beteende. I de fallen får intervjupersonen mer uppmuntran och bekräftelse. Intervjuaren kan till och med hjälpa den sökande med svaret. Det påverkar den intervjuade som känner sig mer trygg, blir mer positiv, kanske lättsam. Intervjuaren har lättare att minnas information som stärker det övergripande intrycket: positiv information lyfts fram, negativ information sorteras omedvetet bort. T.ex kan det faktum att den sökande är arbetslös ses som en tillgång personen kan ju börja med en gång! Om intervjuaren känner sig negativt inställd till en sökande kan den sökande få mindre uppmuntran och känna sig mindre trygg. Det leder ofta till att svaren och intervjun i sin helhet blir kortare. Intervjuaren tolkar informationen på ett mer negativt sätt. Positiv information sorteras omedvetet bort och negativ information lyfts fram. Här blir en arbetslöshet en belastning ingen annan har anställt personen. Det kan tolkas som att andra arbetsgivare har gjort samma bedömning. 12

16 9.1.1 Förhållningssättet i intervjun Intervjuarens uppgift är att förmedla ett professionellt intryck av sig själv och organisationen, samtidigt som ett fritt informationsflöde från den sökande ska uppmuntras. Fokus är att lyssna och själv tala så lite som möjligt. Frågor och inlägg ska hållas korta. Allt fokus och intresse ska riktas mot den sökande. Om flera personer medverkar vid anställningsintervjun är det viktigt att ha en tydlig rollfördelning. Om det finns olika frågeområden är det bra om de fördelas mellan de medverkande. Att tänka på Ska medarbetare vara med? Arbetsgivaren har ett annat fokus än medarbetare. Arbetsgivaren får ta konsekvensen av en felrekrytering. En bra anställningsintervju kräver specialistkunskap. Personer som inte har utbildning i intervjuteknik går ofta på känsla. Om kollegor till den sökande också ska intervjua kan ett alternativ vara att de har ett eget samtal. Rummet förmedlar ett budskap om organisationen. Välj ett rum där intervjun kan ske ostört. Telefoner ska vara avstängda. De som deltar i intervjun får aldrig lämna rummet så länge intervjun pågår. Den sökande kan uppfatta de som att hon/han inte är intressant. Det är viktigt att arbeta fram ett bra sätt att dokumentera intervjun på. 13

17 9.1.2 Frågeteknik Håll frågorna korta, raka, enkla och öppna. Korta, använd inte mer ord eller utrymme för att formulera frågan än nödvändigt Raka, använd ett okomplicerat språk utan fackord, utan tvetydigheter och omskrivningar Enkla, ställ en fråga i taget Öppna, ställ inte ledande frågor som avslöjar vilka förväntningar som finns på svaren och inte frågor som kan besvaras med enbart ja eller nej Beskrivande frågor, av karaktären vad? vilka? hur? varför? Berätta om... Att tänka på De flesta människor undviker att ljuga. Om en fråga är rak och otvetydig besvaras den i de flesta fall på ett sätt som har en rimlig koppling till verkligheten. Ingen vill bli ratad eller anses inte duga. Vi är beroende av andras omdöme. Det är särskilt uttalat i intervjusituationer. Den sökande kommer medvetet eller omedvetet att anpassa sitt beteende och sina svar till det som är socialt önskvärt. Det är helt naturligt och sker till stor del oreflekterat. Just därför måste intervjuaren ta med det i beräkningen när den slutgiltiga analysen görs. 14

18 10 Arbetsprover Som ett komplement till intervjuer kan arbetsprover vara värdefulla att använda. Det är nästan alltid möjligt att konstruera meningsfulla övningar som hjälper till att utvärdera några kunskaps- och kompetensområden som visat sig vara avgörande för befattningen. T ex kan en lärare eller föreläsare få hålla en provlektion, en utredare få en skrivuppgift, en socialsekreterare handlägga ett ärende, en kock planera och laga en middag, och en undersköterska utföra omvårdnadsuppgifter. Ett arbetsprov som riktar sig mot chefer kan handla om att planera och prioritera, presentera beslutsunderlag och fatta beslut. Arbetsprover har en god prognosförmåga om man utformar dem väl. De bygger nästan alltid på en realistiska situationer där personen får utföra en yrkesrelevant uppgift som testledaren kan utvärdera. Övningarna skapar engagemang och trovärdighet gentemot de sökande och genererar mycket information. De kan vara det bästa sättet att utvärdera ett visst kunskaps- eller kompetensområde. Metoden med arbetsprov ställer samtidigt krav på användaren. Uppgifterna och instruktionerna måste standardiseras för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla som går igenom arbetsproven. Bedömningskriterierna ska vara specifierade så att tolkningen av resultatet inte blir godtyckligt. Alla som deltar i bedömningen ska vara överens om hur bedömningen ska gå till och vad det är man ska utvärdera. 15

19 11 Referenstagning Referenstagning är det vanligaste komplementet till anställningsintervjun. Det är ett viktigt moment som aldrig ska förbigås. Referenstagning är också ett slags intervju och medför därför samma risker och fallgropar som övriga intervjuer. Referenten kan ha sina egna skäl till att ge ett positivt omdöme eller lägger in en helt annan betydelse än den som tar referenser gör i begrepp som t.ex samarbetsförmåga eller flexibilitet. Referenstagningen ska därför behandlas lika seriöst som anställningsintervjun och med insikt om att även referenten måste analyseras. För att åstadkomma en bra referenstagning ska tillräckligt med tid avsättas, minst 20 minuter. Ett öppet samtal ska eftersträvas. Det säkerställer att referenten uppfattas rätt, dels ger det ny information som kan berika bilden av personen. Att tänka på vid referenstagning förbered frågeområden, sammanfattning följ en tydlig struktur och gör anteckningar lyssna på alla nivåer gör en bedömning av referenten som person 16

20 12 Beslut om anställning Efter att intervjuer genomförts och referenser tagits fattas beslut om anställning. Observera att för anställningar inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg liksom verksamhet enligt LSS gällande stöd- och serviceinsatser åt barn (under 18 år) med funktionshinder liksom HVB-hem, krävs utdrag ur belastningsregistret. Den som inte lämnar registerutdrag får inte anställas. (Se Hint.) Hur den formella hanteringen av anställningsfrågan sker beror på om den aktuella befattningen är en chef med personalansvar eller inte Vid chefstillsättning Eftersom arbetsgivaren är förhandlingsskyldig enligt MBL innan beslut om tillsättning av chefer sker, ska arbetsgivarens förslag behandlas i samverkansgrupp (eller i en direkt MBL-förhandling). När så skett kan arbetsgivaren fatta beslut i anställningsfrågan Vid tillsättning av övriga befattningar De fackliga organisationerna ska ges möjlighet att lämna förord för den de anser ska anställas. Därefter fattar arbetsgivaren beslut i anställningsfrågan Att göra Träffa en överenskommelse om lön och andra anställningsvillkor innan anställning Skriv Anställningsavtal (se Hint) Vem som fattar beslut om anställning och lön framgår av delegationsordningen Notera tillsättningen i Offentliga jobb Avsluta rekryteringen i Offentliga jobb 17

21 13 Vikariat och andra visstidsanställningar Företrädesrätt uppstår när någon har varit anställd minst 361 dagar under de senaste tre åren. En vikariatsanställning övergår till tillsvidareanställning när någon varit vikarie i minst 721 dagar under de senaste fem åren. Detsamma gäller för allmän visstidsanställning. En visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning när personen arbetat minst 721 dagar med allmän visstidsanställning. Om personen haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning minst 1081 dagar övergår anställningen till tillsvidareanställning. Som chef måste man vara uppmärksam på om den person som ska anställas har tidigare anställningstid i kommunen. Personen kan ha varit anställd inom olika verksamheter eller olika enheter och kan på så sätt erhålla erforderligt antal anställningsdagar för företrädesrätt respektive för konvertering till tillsvidareanställning, under kommande anställningsperiod. 18

22 14 Tillträde Tillträde bestäms genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om redan tillsvidareanställd ska byta befattning får berörda chefer komma överens om tillträdesdag. 19

23 15 Tackbrev Ansvarig rekryterare meddelar övriga sökande att tjänsten har tillsatts. Det görs i Offentliga jobb. Skriv gärna några rader om rekryteringsarbetet, t ex antalet sökande, om valet av medarbetare varit svårt eller något liknande. Uppmuntra de som inte fått arbetet att söka igen, men bara om det känns ärligt. 20

24 16 Introduktion Det är viktigt att den nya medarbetaren, såväl visstidsanställd som tillsvidareanställd, får en väl genomtänkt introduktion i sitt nya arbete. Är det möjligt kan det vara bra att den nyanställde får gå parallellt med den som slutar. Arbetsplatsintroduktionen läggs upp individuellt och planeras av närmaste chef tillsammans med medarbetarna. Se Att indrocucera en ny medarbetare. Ge den nya medarbetaren skriften Bra att veta som arbetsledare alt. Bra att veta som medarbetare. 21

25 17 Uppföljning av rekryteringen Efter ett år ska den som ansvarat för rekryteringen göra en uppföljning. Den ska visa om det genomförda rekryteringsarbetet blev lyckat eller inte. Erfarenheterna kan med fördel används som underlag vid nästa rekrytering. 22

26 Policys och tillämpningar Inom Hudiksvalls kommun finns policy-dokument och tillämpningar. De senaste versionerna finns alltid på HINT. Tryck maj

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal

Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Att rekrytera medarbetare är ett av de viktigaste besluten en organisation har att

Läs mer

Lär dig att anställa rätt

Lär dig att anställa rätt Lär dig att anställa rätt Almega Norr på Umeå 1 september 2016 Vi som arbetar i Norr Annette Gärling Arbetsrättsexpert Jenny Moberg Chef Almega Norr Ulrika Andersson Arbetsrättsexpert på Tomas Nordensson

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 232 1(17) Riktlinjer för rekrytering 2(17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Proaktiv rekrytering... 3 Jämställdhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Etnisk mångfald i Hudiksvalls kommun Plan för aktiva åtgärder Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen

Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen Varför kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen? För att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetet med FAIR-processen behövs stöd genom

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING 1(9) 2014-05-07 KS nr 2014.410 Rutiner REKRYTERING 2(9) Strukturerad och kompetensbaserad rekrytering i Håbo kommun För att lyckas med en rekrytering ska rekryteringssättet vara strukturerat och kompetensbaserat.

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering 3(11) Innehåll Rekrytering... 2 Inledning... 2 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Rekryteringsordning... 5 Vansbro kommuns rekryteringsordning... 5 4. Val av rekryteringsväg... 5 Platsannonsering...

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen En strukturerad rekryteringsprocess som fokuserar på kompetens är en förutsättning för att få de sökande

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Ny diskrimineringslag 2009

Ny diskrimineringslag 2009 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse Samhällsområdet i övrigt Offentliganställda Arbetslivet vem omfattas? Arbetstagare Arbetssökande Förfrågare Praktikanter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer