Ljusminne 2001 AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ OCH DOKUMENTATION RAPPORT 2001:17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusminne 2001 AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ OCH DOKUMENTATION RAPPORT 2001:17"

Transkript

1 AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ OCH DOKUMENTATION RAPPORT 2001:17 Ljusminne 2001 Ett informations- och bildningsprojekt för bevarandet av det samiska kulturarvet 1

2 Sammanfattning Med denna rapport, kan projektet Ljusminne 2001 anses vara avslutat. Ungefär samtidigt som denna utges rapporter med medelpadssamer ur kyrkoböcker resp. om Lapptorpet i Fjäl, Hässjö, simultant pågår seminarier och cirkelledarutbildningar. Projektet pågår i princip till Projektledarens förordnandes sista dag 30 nov Detta är dock en rapport som enbart omfattar årets projekt Ljusminne 2001: Vi har i allt väsentligt utfört de utfästade åtgärderna. Vi har uppnått ett klart genombrott; vilket är avläsbart i antalet artiklar och reportage (bl a en omfattande artikel/reportage vardera i Radio Västernorrland, TÅ, Dagbladet, ST), antalet intresserade studiecirkeldeltagar, positiv feedback som reaktioner på aktiviteter och tidningsartiklar osv tilltar hela tiden; många som brås på bofasta och flyttande samer ringer och skriver till oss ( stärkande av den samiska identiteten liksom återförande av samisk kunskap har varit överordnade mål hela tiden,). Vi vill särskilt framhålla Årets fokus på kusten, som gett ett tydligt tryck av intresse på denna del av länet. Antalet deltagare på våra aktiviteter, som följer eller överstiger beräkningarna. Det stora och växande intresset för exkursioner. Utöver de utlovade åtgärderna, pågår i projektets elfte timme ett inventerings- och presentationsarbete som ska möjliggöra att olika objekt som platser och släkter/individer ska finnas i sökbart skick. Förutom en CDROMutgåva av länets samer i samregi med SVAR, vill vi på detta sätt särskilt meddela att en digitaliserad karta över Västernorrland med tusentalet samiska kulturmiljöer och boställen planeras att produceras under vintern, inom den ordinarie verksamheten på Kmv-avdelningen på Länsmuseet Västernorrland. Projektet Ljusminne 2001 har varit ett informations- och bildningsprojekt: Under information har sorterat - Invigningen av Kramfors samiska kulturled Hällmarker & Blått hav - Webbanpassade seminarier och kursplan/studielitteratur - Föredrag Under Bildning eller folkbildning har sorterat - Cirkelledarutbildning - Seminarier - Stuciecirklar - Exkursioner I rapporten framgår i detalj hur respektive aktivitet förlöpt, vi redogör för strategier mm. Vi vill också fästa uppmärksamheten på att vi i år (3-4 okt) varit värdlän för nationella referensgruppens för Bevarande av det samiska kulturarvet årliga seminarium. Huvudarrangör var då Raä; men vårt län och projektet Ljusmine 2001 har haft en stor roll i utformandet av seminariet. 2

3 ETT INFORMATIONS- OCH BILDNINGSPROJEKT FÖR BEVARANDET AV DET SAMISKA KULTURARVET SAMMANFATTNING... 2 LJUSMINNE BAKGRUND OCH MÅL... 4 AKTIVITETER 2001 FÖREDRAG... 5 SEMINARIER... 5 NÄRINGSLIVSSEMINARIUM... 6 NATIONELLT SEMINARIUM... 6 CIRKELLEDARUTBILDNING... 6 STUDIECIRKLAR... 7 SAMISKA REFERENSGRUPPEN... 7 EXKURSIONER... 8 RAPPORTER... 9 PRESSKONFERENSER... 9 INVIGNING AV SAMISKA KULTURLEDEN HÄLLMARKER OCH BLÅTT HAV... 9 SKYLTPROGRAM... 8 INFORMATIONSFOLDRAR TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER BILAGOR 1. Exkursioner Fjäl och Njurunda Cirkelledarutbildningarna Skylttexter och kartutsnitt skyltplatser Övrigt publikt material: Hällmarker & blått hav Indal, seminarium, minnesant. 24 sep Arbetsmaterial: Utsnitt ur kunskapsbasen ( ) för digitaliserad samekarta

4 Ljusminne 2001 Bakgrund och mål Ljusminne 2001 har under året haft som bas för projektverksamheten folkbildning och information om samer på kusten. För projektet erhölls i bidrag från länsstyrelsen i Västernorrland. Ljusminne 2001 är en fortsättning av Västernorrlands projekt inom den statliga satsningen Bevarande av det samiska kulturarvet Ljusminne 2001 har varit Västernorrlands del av statliga riksprojektet Bevarande av det samiska kulturarvet, som pågått i de sex nordligaste länen i Sverige. Vi har aktivt bedrivit verksamhet i tre av länen (i våra bägge grannlän i norr och söder på uppdrag). Detta var det fjärde projektet (inkl de olika uppdragen har ett tiotal projekt pågått). Projekten har omsatt 2 miljoner kr, varav 20% varit på uppdrag; fem årsverken har möjliggjorts. Under de drygt tre tidigare åren har bl a ett större symposium avhållits, en utställning och två samiska kulturleder etablerats samt fler platser skyltas. Informationsmaterial kring olika samiska kulturleder har producerats, och i skrivande stund pågår en studiecirkelledarutbildning och antalet cirklar är statt i växande. En samisk referensgrupp har hela tiden funnits (bör omväljas ifall ev fortsatt verksamhet 2002). Ljusminne 2001 är ett informations- och ett bildningsprojekt där aktiviteter som seminarier, föreläsningar, exkursioner, rapportutgivning av äldre arkivmaterial, skyltprogram har ingått, liksom utveckling av metoder för informationsspridning genom framtagande av webbpresentationer och informationsfoldrar kopplade till befintliga kulturleder. Genom projektet har vi velat informera om samer i Västernorrland med fokus på kusten samt att inspirera till startande av studiecirklar och medverka till fördjupade regionala nätverk. Som mål i år hade vi satt upp att minst 40 personer ska ha genomgått studiecirklar, lika många genomgått seminarier, minst 25 personer ska ha deltagit i exkursioner, minst 50 personer ska ha åhört föreläsningar. Minst en studiecirkel och seminarium per kommun i Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Övik. Vi har också haft en strävan efter att nå Sollefteå och Ånge. Minst fyra skyltar i skyltprogram till två kulturleder infofoldrar till i Övik och Kramfors, 500 i övriga kommuner. Extra informationsblad, minst 200 per plats på minst fyra skyltplatser. Minst fyra presskonferenser anordnas. Initiativ till länsgränsöverskridande samarbete med relaterade projekt, samt inom länet initiativ till samarbete med folkhögskolor, SSVH och gymnasium. Vi har också strävat efter 4

5 att få till stånd samarbete med Mitthögskolan och Umeå universitet. Slutligen har vi även haft som mål att webbanpassa hälften av seminarierna. Inom ramen för Länsstyrelsens medel har också en grund lagts för fortsatt utveckling av informationsmetoder liksom annan verksamhet inom området. Webbanpassning och vidareutvecklande av informationsmetoder pågår som bäst. Kompletteringar görs utifrån cirkelledarutbildningen. Inom Länsmuseets ordinarie verksamhet och som en förlängning av projektet Bevarande av det samiska kulturarvet har en webbanpassning gjorts av utställningen Vår del av Sapmi. Personal inom projektet Ljusminne 2001 har kontinuerligt och under en omfattande tidsrymd tillhandahållit uppgifter och data. Allt som allt har målsättningarna och löftena infriats och hållits; alla kommuner har inte nåtts av seminarier, där har intresset fått styra. Antalet seminarier är dock i överkant. Skyltplatserna har ändrats i tre fall av fyra i skäl som anges under aktuell rubrik nedan. Under året har vi hela tiden fått riklig positiv feedback i form av uppmuntrande samtal och brev, kompletterande information mm. Aktiviteter 2001 De aktiviteter som uppräknas har planerats och genomförts av Peter Ericson, projektledare för samtliga Ljusminneprojekt , tidigare studierektor och kursansvarig vid dåvarande Institutionen för samiska/samiska studier vid Umeå universitet. Föredrag Mitthögskolan, historikerna, doktorander och C/D-studenter Högsjö Hembygsgård Härnö Släktforskare Hässjö Hembygdsförening Midälva Släktforskare Föredraget för historiker på Mitthögskolan hade formen av ett seminarium där Peter Ericson la fram sina teser kring småskalig renskötsel året om i vårt län. I Högsjö deltog ca 22 personer. Bland dessa kan nämnas en kvinna, SJ, 91 år och barnfödd i Bölen, Högsjö som kan sjunga sydsamiska laavlomeh, dvs visor. Föredraget för Härnö Släktforskare medgav en hög nivå på resonemanget; många frågor växte fram under kvällen. Nolaskogs Släktforskare och Midälva hade represententer på plats. Genealoger, dvs släktforskare, är en ny målgrupp som omfattar en skaplig spridning av aktörernas åldrar. Föredraget för Midälva släktforskare hade närmast formen av en diskussion. Deltagarna ombads sitta i cirkelform eller så som studiecirklar gör. Bl a berättade Ulla Kristoffersdotter om sin släkt. Det blev en intim oc inspirerande sammankomst. 5

6 I Hässjö hölls ett föredrag på plats på Lapptorpet, Fjäl, i samband med en exkursion; det var närmast att beteckna som ett anförande. Under projektperioden har ca 50 personer deltagit och åhört föreläsningar. Seminarier Njurunda; 2 seminarier Indal; 2 seminarier. Härnösand Murberget; kombinerade seminarier med cirkelledarutbildningar i samregi med SV. 2 seminarier. Nordingrå Mannaminne; kombinerat seminarium med cirkelledarutbildning i samregi med Sfr. Inställt pga för få deltagare (fler deltog på exkursion innan). Avsikten med seminarierna har varit att de skulle komplettera och vara ett stöd för studiecirklarna. Seminarier har hållits i Njurunda (två tillfällen); Indal (två tillfällen se Bilaga 5) samt i Nordingrå på Mannaminne för näringslivet/lokala turistföretagarna/nybildade intresseföreningen. Innehållet på seminarierna liknar det beskrivna under cirkelledarutbildningarna. De har dock varit mer lokalt anpassade och följsamma gentemot nya frågor som dykt upp. Ofta har det varit deltagarna som tagit upp frågor; men ett mer nogrannt och pedagogiskt/didaktiskt upplagt manus har alltid funnits. 1 Näringslivsseminarium Avhölls 11 maj på Mannaminne, avslutades med utflykt till Rotsidan. Åtta st deltagare: deltog företrädare för turistföretagarna i Höga Kusten, vilket var en medvetens strategi ( steg 1 ) redan på kallelsestadiet. Denna dag bildades en intresseförening för samiska kulturleden Hällmarker & blått hav; en sammanslutning som hädanefter tar ansvar för såväl skötsel som PR. Två av de mer drivande kontaktpersonerna här är Eva Thun, Kläpp, Skog och Jan-Olof Edlund, projektledare Lappudden. Nationellt seminarium Ett nationellt seminarium avhölls i Gålsjö Bruk 3-4 okt Budgeten låg utanför projektet, Raä betalade arrangemanget. Vi var värdlän för de sex nordligaste länens årliga träff med nationella referensgruppen för Bevarande av det samiska kulturarvet. Seminariet avslutades med ett kvällssamkväm, lassokastning, berättande mm. 1 Till Torsåkers; Gudmundrå samt Skogs studiecirklar är seminarier utlovade, givet att bildningsorganisationerna finaniserar överkostnad och att Länsmuseet har personal som kan genomföra dessa.i Timrå är ett seminarium under uppsegling (Söråkers/Hässjös cirkel), likaså har 1-2 cirklar med seminarium omtalats i Härnösand (2 st seminarier har de facto hållits i Härnösand, ehuruväl ingen av dessa varit riktade till allmänheten). I Övik är likaledes cirkel och seminarium omtalat: aktörerna där bjöds till att börja med in till Nordingrå 16 okt och bjuds även in 17 nov till Herrskog. Aktörer i Sollefteå och Ånge har även vidtalats. 6

7 Cirkelledarutbildning Ett större möte med i princip alla folkbildande organisationer bjudna ägde rum på Murberget 22 mars 2001 med deltagande SV, Sfr. I mötet deltog även Ingrid Månsson, kulturchef i Timrå kommun, samt från samiska referensgruppen Sonia Larsson Popa. Med NBV och ABF har vi därefter hållit kontakt. Med Medborgarskolans distriktschef avhölls möte i början av april i Sundsvall. Med Hola Folkhögskola hölls ett möte i juni, innan rektor I Strömqvist slutade. Kontakt har tagits med nuvarande rektor Björn Ahrén, som även inbjudit projektföreträdare till en diskussion om Styresholms framtida samiska inslag. Cirkelledarutbildningar har sedan startat i samregi med Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet. Kontaktpersoner Björn Lübeck resp. Jan O Winnersjö (och lokala företrädare på för SV orterna Härnösand och Sundsvall, för SFr orterna Övik, Ullånger) Sammankomster har hållits i Härnösand och Nordingrå. Förutom dessa har cirklar startats upp i Njurunda, Indal, Hässjö, Skog, Gudmundrå, Torsåker, Härnösand och Övik. Dessutom har deltagare från Njurunda, Stöde, Torp och Borgsjö deltagit i i Valsjön, Hälsingland ht 00/vt 02. Inspiration till cirkelledarutbildningarna har hämtats från Institutionen för samiska vid Umeå universitet. Innehållet har komprimerats och geografiskt anpassats för att passa en mindre studievan målgrupp. Studieplan och kurslitteratur kan beses på Det handlar här om att ge målgruppen verktygen att gå vidare själva. Cirkelledarutbildningarna behandlar således Samernas kultur och historia med momenten Materiell och andlig kultur samt Äldre och Modern samisk historia. Första träffen innehåller information om projektet Ljusminne Studieplan och kurslitteratur gås igenom. Kunskapsläge och härkomst. Motivering till varför tas in redan nu: ( att lyfta blicken ). Teorier: Barth, Lundmark, Mulk, Khazanov. Något om tvärvetenskaplig metod, arkeologi, antropologi, historia, fördjupning om näring, flyttstråk, heliga platser & trivselland, skogssamer. I övrigt baskunskaper i samehistorien med kronologisk källgenomgång, -översikt och -kritik, början genomgång av källor för perioden ca. Andra träffen behandlar etik och etnicitet, boplatslägen, konkreta ex. på frågor som labyrintbyggare/kustinvånare? arktiska folk, stallotomer, birkarlar, krank-, dår-(osv) namnen liksom övriga ortnamn, genomgång av källor till historien, förhistorien och samtidshistorien mm. Slutligen, hur applicerar vi allt detta på vårt specifika geografiska område? Tvärvetenskapen kontra rationaliseringsvinster; synergi resp. blindskär, samtidshistorisk genomgång, organisationshistoria. Fortsatt källgenomgång enl. ovanst ca. Studiecirklar Pågår sedan jan 2001 i Njurunda (kontaktperson: Tage Deborg) och sedan sep i Indal (kontaktperson Karin Jonsson). Flera andra startar under okt-nov: 7

8 En studiecirkel startar i dagarna i Hässjö (kontaktperson Lars-Göran Åhlund), en annan i Skog-Bjärtrå-Ullånger-området (kanske även omfattande Nordingrå och Vibyggerå, (kontaktperson Ewa Thun) samt en tredje ny studiecirkel är nära förestående i Örnsköldsvik (kontakter Sonia Larsson Popa/Sven Nordström). Centrala Härnösand och Sundsvall är också föremål för studiecirkelplaner, liksom Sollefteå. Det bör således kunna bli 5-7 olika studiecirklar som en följd av Ljusminne Samiska referensgruppen Två träffar har hållits, varav det ena i Nordingrå och det andra i Gålsjö. Referensgruppsmötet i Nordingrå hölls på Kiörningsgården. Här framkom en tydlig önskan om kulturleder. I samband med träffen på Gålsjö skänktes den samiska talshärden från Mosjön, Grundsunda socken, vilken troligen tillhört Per Jonsson och Anna Larsdotter- till sameföreningen NoertheNaestie. Mötena har genomgående uttryckt önskemål om och krav på utökad satsning på särskilt inventering, intervjuer. Två nya kulturleder har föreslagits: Junsele-Nätra samt Ramsele-Njurunda. Hur planeringen imnför dessa fortlöpt har så korrelerats med Per-Ragnar Åhréns och Orhedahkes sameby EU-ansökan för en led byggande på samma fjällsamiska flyttstråk och den gamla samiska infrastruktur som ligger i anslutning därmed (vi vet ej vad som är hönan resp. ägget här; dvs vilken logistik som var först å stråket). I Gålsjö diskuterades även en ny, kustanknuten led (som dock inte är en tredje led utan snarare en variant på den led som skulle ha etablerats 2000, men som fått två av tre skyltar vandaliserade. Därför har vidare åtgärder lagts på is). Att en samisk referensgrupp ska vara permanent knuten till Länsmuseet oaktat samiska projekt, försäkrades av Tommy Puktörne hösten 1999; detta utgår man från fortfarande ska gälla. Exkursioner Fjäl, Hässjö, 22 sep Nordingrå, 11 maj Nordingrå, 27 maj Nordingrå, 16 okt Njurunda, 21 okt Nätra, 4 okt Flera av dessa har ägt rum på Rotsidan, Nordingrå - 11och 27 maj (allmänt hållna), 16 okt (tre st. platser, två objekt). De andra har ägt rum i Njurunda 21 okt, i Hässjö 22 sep samt på Bjästamon, Kornsjö, Nätra 4 okt. 2 Vårt mål var att 40 personer skulle delta. Idag är det kanske ett tjugotal sammantaget på Njurunda och Indal, men vår förhoppning är att antalet skall vara minst 40 före årsskiftet. 8

9 På Rotsidanutflykterna besågs 16 okt den fyllda härden av svårbestämbar härkomst, samt den vid rekognosceringen strax före upptäckta förmodat samiska härden invid Arsmyrbäcken. Under exkursionen till Lapptorpet i Fjäl, Hässjö socken, gavs en inblick i socknens samiska historia 3. Denna dag blev startskottet för en studiecirkelverksamhet i Hässjö. LG Åhlund, ordförande i Hässjö hembygdsförening deltog senare i Studieförbundet Vuxenskolans och Länsmuseets cirkelledarutbildning. Senare kontaktades länsmuseet av en medlem ur samiska Backlundssläkten som omtalade att denna släkt ännu efter 400 år fortlever i Örnsköldsvik respektive Italien. I Njurunda besågs Skedlovallen; Lappkojberget (eg å Hälsingesidan) samt Galtberget, Galten. Denna utflyktsdag beskrivs i bilaga 2. Bjästamon ägde rum i samband med nationella seminariet för Bevarande av det samiska kulturarvet. Cia Andersson var ansvarig, fick visst understöd av projektledaren för Ljusminne Minst 25 personer skulle delta i exkursionerna; det har snarast varit drygt 60 st. Rapporter Samer i Medelpad med angränsande landskap samt nedåt Jungfrukusten Samer i centrala Ångermanland. Ådalen och Höga Kusten. Presskonferenser Minst fyra presskonferenser anordnas. Så har gjorts: I jan/feb i samband med projektstart, i maj i samband med kulturledsinvigning, i september i samband med flera medelpadsaktiviteter samt i oktober på Gålsjöträffen. En omfattande artikel/reportage vardera i Radio Västernorrland, TÅ, Dagbladet, ST. Härutöver anmäldes utställningen Vår del av Sápmi i Samefolket i våras. Invigning av samiska kulturleden Hällmarker & blått hav Invigningen genomfördes på Nordingråvallen med ca deltagare. Efter invigningen genomfördes en exkursion till Rotsidan, Nordingrå. Se TÅ 28 maj. Skyltprogram Fyra skyltar Lapptorpet Bölen, Högsjö sn. Lapptorpet Fjäl, Hässjö sn. 3 Efteråt gjordes en intervju med Peter Ericson i Radio Västernorrland vilken ledde till att många samtal inkom till museet angående Lapptorpet i Hässjö. 9

10 Lappudden, Nordingrå sn. Vid Friluftsfrämjandets anläggning Skuleberget, Informationsplatsen. (Vibyggerå) Fyra skyltar har satts upp. De har placerats som tre ströskyltar varav en områdesskylt. Den sistnämnda avser Skule i Nätra socken, Ångermanland, de övriga är Lapptorpen i Bölen, Högsjö respektive Fjäl, Hässjö i Hässjö socken, Medelpad samt en skylt som ansluter till den samiska kulturleden Hällmarker och blått hav på Lappudden, Nordingrå. På denna sistnämnda plats planeras en mindre utställning, som samlar kunskapsläget om Nordingrå/Höga Kusten och dess samiska kulturarv. Uppdraget att göra utställningen kommer troligen att gå till Peter Ericson privat. Årets skyltmedel skulle ursprungligen gå till (främst) kompletteringar av samiska kulturleden Tallmoar & blått hav i Öviks kommun. Nu har olika, samverkande omständigheter medfört att vi under sommaren tänkte om: det handlar dels om skadegörelse längs Tallmoar...-leden, dels om att årets medel ej medgav inventeringar eller heller mer omfgattande intervjuer eller annan dokumentation; varför Skags udde helt fick utgå. Vi har dock genom Botniabaneundersökningarna erhållit mycken ny kunskap, som kommer till uttryck i Skule-skylten. Skylten för Fjäl var planerad från början. Bölen, Högsjö är ett sa s nygammalt ställe som vi återfunnit i FMR, liksom Burgströmarnas fiskeplats på Lungön (gemensam för flera samefamiljer liksom fiskesamlingarna flera sekel tidigare). Denna famile, liksom den uråldriga samesläkten Karin-Nils-Lars-Mauritz-Christoffer-Backlundssläkten i Hässjö, erbjuder för de boende i Härnösand resp. Timrå enastående möjligheter att på ett pedagogiskt sätt tillgodogöra sig dåtidens lokala resp. flyttande samers livsvillkor och spelet inom de olika samiska näringsgrupperna liksom det mellan samer och allmoge: detsamma gäller för Lappudden, Nordingrå; där man redan har inlett arbetet med att bygga kåta och även planerar ett lapptorp som ren replik av Sven Normans lapptorp, som engång stod där. Skule, slutligen, är en inkörsport till Höga Kusten norrifrån, och där meddelas somsagt färsk kunskap från Botniabanan på ett såpass tydligt sätt som läget i den offentliga syntesen tillåter (Kartutsnitt och skylttexter i Bilaga 3.). Informationsfoldrar Exkurs 200 informationsblad per plats på fyra skyltplatser har tryckts upp. Dessa har distribuerats av turistansvariga inom Kramfors kommun. För kulturleden Hällmarker och blått hav har en intresseförening bildats och fr o m 2002 är denna förening ansvarig för framtagande och spridning av foldrar. Virka trehundra foldrar för Hällmarker & blått hav har tryckts upp. Dessa har distribuerats direkt via Turistinformationskontors-föreståndaren, Jeanette Bylund i Kramfors. Det har stundtals varit svårt att implementera samisk kulturturism; vi tror att tiden varit för kort, även inräknat året före. Till detta måste vägas in den kunskapseftersläpning på flera år eller rentav åthundraden som råder för den samiska kulturmiljövården tillika historien jämfört med storsamhällets eller den svenska: vad ska vi visa upp, och vad vi vet vi om detta? I skrivande stund har vi inte ännu haft tillfälle att interjvua ovannämnda SJ om mer detaljer kring Burgströms i Högsjö. 10

11 Utöver de utlovade åtgärderna, har i projektets elfte timme inletts ett inventeringsoch presentationsarbete som ska möjliggöra att olika objekt som platser och släkter/individer ska finnas i sökbart skick. Förutom en CDROM-utgåva av länets samer i samregi med SVAR, vill vi här särskilt meddela att en digitaliserad karta över Västernorrland med tusentalet samiska kulturmiljöer och boställen planeras att produceras under vintern (ansökan om ett särskilt projekt härom föreligger också), inom den ordinarie verksamheten på Kmv-avdelningen på Länsmuseet Västernorrland. Tekniska och administrativa uppgifter Länsstyrelsens dnr Länsmuseets dnr 98/01 Län: Västernorrland Dokumentationsmaterial förvaras i diariet Länsmuseet 11

12 BILAGOR Bilaga 1. Exkursioner Fjäl samt Njurunda Exkursionen lö 22 sep till Lapptorpet, Fjäl: Magnus Homqvist och Peter Ericson från Länsmuseet presenterade Lapptorpet och gav en inblick i sockens samiska historia. Magnus visade runt och Peter höll ett anförande. Inför en entusiastisk församling och på precis rätt dag vädermässigt kunde denna dag betraktas som startskottet för en cirkelverksamhet i Hässjöområdet. L G Åhlund, ordföranden i Hässjö hembygdsförening, deltog sedan i SV:s och Länsmuseets cirkelledarutbildning bl a 13 okt. Efteråt (efter tidn.artikeln nedan) kontaktade en ingift släkting i samiska Backlunds-släkten oss, och vi har alltså fått oss bekantgjort att släkten ännu efter fyrahundra år fortlever - idag i Övik resp Italien. Exkursion Njurunda 21/10 (säsongens sista i länet). Exkursion Njurunda 21/10, ett samarrangemang mellan Länsmuseet Västernorrland och Hembygdsföreningen i Njurunda. Tre platser. Per Zetterberg hade arrangerat dagen, förberett platserna och i samråd med markägare och jaktlag frigjort tre platser för närmare påseende; platserna, dvs de potentiella samiska kulturmiljöena låg enkelt sagt runt Armsjön - den sydligaste bortom länsgränsen. Vi besökte i tur och ordning - Skedlovallen. Fäbodvall med idag suggestivt läge intill E 4. Kåta stod till Rik växtlighet med unggran och grantelningar runtom, den yngre växtligheten i distinkt cirkelform. Mjuk jordmån inuti, inga skönjbara härdstenar eller annat. Bör undersökas vidare, korreleras med lokal tradition och hågkomst. - Kuriöst nog bodde en av Karin Strömbergs huvud- eller nyckelinformanter inför uppsatsen Samer vid Medelpadskusten 1984 här. Hembygdsföreningens studiecirkel går vidare med att undersöka möjligheter till röjning, intervjuer mm. Lappkojberget på Hälsingesidan **. Äldre terrängnamn På vägen passerades ett ental kolbottnar; vilket - tillsammans med fäbodar med extensivt mulbete tillhörande gårdar och byar i närheten, ex Ragvaldsnäs - påminner oss om vikten av att se helheten i ett område, samtliga kontexter. Kolningen kan vara samtida med ev samiska närvaro. Samer kan också hypotetiskt ha nyttjat området innan bruket och kolningen: i ty fall vore samiska lämningar närmast att söka under bottnarna. Fikapaus njöts på bergstoppen på hällmarken. Solen sken men värmde inte. Undertecknad gick runt och sökte av området Ö om Lappkojberget efter lämningar. Oländlig terräng liksom på Galtberget nedan kan ha fått samerna att dädanefter undvika områdert. Betet är dock oändligt; lavtäcken mer än metertjocka, fönsterlaven växer sig stor, många olika sorts lavar, även mycket hänglav idag. Relativt svårinventerat område. 12

13 Vi sökte av ett område nedemot Hurres myra, nära bäcken. Anbefaller närmare studier där; inte minst den flacka terrängen helt nära (SO om) vändplatsen för bilar. Galtberget, Galten. Område med flera klassiska kustlägesgravar från förromersk järnålder. Området är också av klassisk karaktär för samiskt vinterbete, men Galtbergets topp känns i knöligaste laget för mer permanenta vintervisten. Det är dokumenterat att samisk vinterbete bedrivits där minst en vinter i tidigt 1900-tal, med mycket ren. Det diskuterades huruvida det kunde bli avbetat av t ex en hjord på ren. Av vad vi på Ljusminne lärt oss av att närmre studera Nordmalings kustbete och markanvändingen där, vet vi att anta att samerna för hundra år sen (och på sina håll kanske än idag) hade ett följsamt men samtidigt sinnrikt, välorganiserat system för att just inte beta tomt ; man gick en bit i sänder utemot kusten och öarna. Man tycktes också hellre gå nedemot Söderhamn än att beta bort allt mid-, flen- eller senvinterbete i Njurunda. En fjärde plats var tilltänkt, men älglaget ej ombedda undvika stället: Lapphällan strax SV Galströms Bruk. Ortnamnet från medio 1700-talet. Utöver detta ny information: Myre, vinterviste för samer på 1900-talet. Fotokort förevisades från Strandvik, Hässjö föreställandes samer med ren, en samisk man hade hatt till kolten (bofast Strandlund?). Ca Not: Exkursionen ägde, pga dess huvudmål på hälsingesidan, på hälsingemedel (uppdragskonto 2323). Se **. Utflyktsmål i Njurunda den 21 okt 13

14 Tre ställen besöktes: Fr v till höger: Skedlovallen, Lappkojberget samt Galtberget. Vänsterställd pil i SO avser Lapphällan, som ej hanns med. Bilaga 2. Cirkelledarutbildningarna inkl exkursion Rotsidan, Nordingerå (årets sista av 3 st exkursioner) Cirkelledarutbildningarna: Den första, i samregi mellan Länsmuseet och Studieförbundet Vuxenskolan, startade 13 oktober i Gårdshuset på Murberget, Härnösand. Tre deltagare från Indal, en från Skog, En från Hässjö och en från Gudmundrå - samtliga planerar starta cirklar på sina hemorter; Indalsborna för Liden-Indal-Holm, Hässjöbon för Hässjö-Tynderö-Timrå, Gudmundråbon mest lokalt ev med Nora samt Skog-bon för Vibyggerå-Ullånger-Bjärtrå-Skog och delar av Nordingrå. Den andra utbildningen, på samma sätt i samregi med Studiefrämjandet, startade 16 okt i Nordingrå. Inledd med exkursion på Lappkojmon. Plats för lektion : Mannaminne. En förmodat samisk härd upptäcktes vid Arsmyrbäcken vid rekognoscering. Få stannade över kvällen, ny tid bestämdes efter ingående diskussion om fortsättning: i Herrskog om en månad ca 17 nov. Bilaga 3. Skylttexter. Någon ändring kan ha skett i korrektur jämfört med dessa versioner. Lapptorpet, Bölens by, Högsjö sn. Nils Nilsson Burgströms familj Elisabeth Kristina Andersdotter ( ), ofta kallad Lisa Stina, bodde här i Bölen, i det s k Lapptorpet. Vissa år kom släktingar och bodde här. Sommartid fiskade familjen på Lungön. Nils Nilsson Burgström tycks ha ägt renar som ofta vintertid betade på Hemsö - då for Nils dit. Makarna gifte sig 1877 i Boteå, kom hit kring Högsjö hembygdsförening förfogar över foton av Lisa och dottern Anna. Sonen Jonas Burgström kvarlåtenskap finns delvis i Frostvikensamers ägo. Dottern Anna bodde i Lövvik och omtalas på en skylt längs samiska kulturleden Hällmarker & blått hav. Burgström är de sista kända av den gamla stammen samer. Änidag finns Högsjösamer. Andra kända boställen (i sgs varje by har samer bott, och S Mörtsjön betade fjällsamers renar) är t ex Ramsjö; Lappbacken resp. Lapp-Hinkes i Nyberg och Hundsjö; samt Åbordsön (1600-tal). Ännu 2001, när denna skylt gjordes, finns en kvinna som kan sjunga flera laavlomeh, sydsamiska sånger, som hon lärt sig av Lisa Stina; som liten flicka satt hon ofta hemma hos Burgströms. The Burgström family, Lapptorpet, Bölen, parish Högsjö Elisabeth Kristina Andersdotter ( ) lived here in Bölen. She was called Lisa Stina, and her cottage the Lapp s Thorpe. Some years relatives stayed here, permanently or winterly based. Summertime the family practised fishing at Lungön. Her husband Nils Nilsson Burgström seemed to have owned reindeers, the herds grazed at Hemsö Island in winter. 14

15 Högsjö Heritage Association keep pictures by Lisa and the daughter, Anna. On Burgström, the husband/father, one can read in Samer nolaskogs by Westerdahl (1986). The remains of the son Jonas are kept at a FrostvikenSami family. The Burgström-daughter Anna lived in Lövvik and are memorized by a sign along the Sami cultural route Piney Rockies... Burgström are the last of the old sami school. Even today Sami people lives in this parish. Other historic Sami addresses are (e.g.) Ramsjö; Lappbacken and Lapp-Hinkes, resp. in Nyberg and Hundsjö; and Åbordsön Island in the 1600 s and early 1700s. Still in present time, when this sign is made, in 2001, a Bölen non-sami woman can sing some songs (laavlomeh) in the SouthSami language; she sat at Burgströms as a little girl in the 1910 s. Lapptorpet, Fjäl, Hässjö sn Under mer än tre sekel levde tiotalet generationer lång samesläkt i Hässjö Släktens spår anas i 1500-talets Norrkrånge; upphör här med nordamerika-emigranterna Johannes och Anders Backlund Från ca 1780 brukade Christoffer Larsson Lapptorpet. Det stod på den mindre husgrundlämningen. Sonen Mauritz drev det vidare, så även sonsonen Christopher Mauritzson, senare Backlund. På obestånd flyttade han sedan ibland med, ibland utan familjen runt i socknen, Systern Anna Lisa och sonen Jonas bodde här till En svensk bekant Näslund övertog då torpet, det var sen i svensk privat ägo till 1950, då SCA köpte det. En fjällsamisk flyttled använd av Orhedahke samebys förfäder går här, så också Norrstigen - strax ovan Stavreviken låg ett berömt gästgiveri. En gammal stig härifrån till kyrkan gav namn till Lappstegastugan, i huvudsak Norrstigen. Hülphers beskrev juli 1754 trakten (efter nattens åska och slagregn): Landet har ymnig välsignelse av säd, fågel och fisk. Smör och vävnader är de varor som man bedriver handel med. Lapptorpet, The Sami Cottage, Fjäls Village, Parish Hässjö Municipality of Timrå Through three centuries lived a Sami clan in Hässjö, a so called Parish Sami Dynasti (a type profession practised from 1730).Their traces shown in Norrkrånge s; and disappears of that we know with the America emigrants Johannes and Anders Backlund From about 1780 Christoffer Larsson lived here at Lapptorpet; LappThorpe or Cottage that is. The son Mauritz took over, and eventually grandson Christopher Mauritzson, later Backlund. By several bad harvests the latter seemed to come into insolvency, roamed around the parish, but his sister Anna Lisa and son Jonas lived here as late as in A Swedish acquintance Näslund then overtook the place, it was under private Swedish ownership until 1950, when the forest company SCA bought it. A Mountain Sami moval trail used by the predecessors of today s Orhedahke same by/saemien sijte do pass here. Lapptorpet belonged to Fjäl s Mill. The ancient North Path also go by here, and close to Stavreviken Bay were a famous Inn. 15

16 Renowned traveller author A. Hülphers made this portrait by Fjäl in July, 1754 (after nightly thunder and rain) This Land is overwhelmingly blessed with Corn, Bird and Fish. Fat/Butter and Fabric are the manufacturing Goods. Lappudden, Körning/Järesta byar, Nordingrå Denna skylt hör till samiska kulturleden Hällmarker & blått hav. Härute bodde Sven Norman, samisk torpare, med fru Magdalena Henricsdotter och deras barn under åren (ca) Enligt traditionen ska Sven ha drunknat, vilket kan stämma, då han försvinner plötsligt från arkiven i blomman av sin ålder kring de 40. Barnen Clemens, Henric och Margaretha föddes härute. Sven Norman kände sockenlappen Thomas Thomasson i Björås, Nora; det framgår av dennes bouppteckning. Troligen fiskade de ilag. Här på Lappudden har också en samisk flyttled dragit fram. Via Lappkåtaberget strax NV från där du står nu har man passerat här, sedan över Vågsfjärdens is via Prästön (tidigare Svinön) och utåt mot havet. Fjällsamernas vinterbete varade i Nordingrå vanligen januari till mars, med ofta 6-8 veckors bete ute i yttre kustbandet. Denna led mynnar ut kring Rävsön resp. Bönhamn/Barsta/Rotsidan. Den grymtande renhjorden spurtade, när Botten-havets bräckta sälta kändes i nosarna. På vägen ut lär man ha stannat till här kanske en vecka. Den senaste kända flyttrajden från södra Vilhelmina (också norra Frostviken betade här) gick ut åren kring Då hade man gjort uppehåll med vinterbetet här något år; men åren kring förra sekelskiftet sägs att man kom varje vinter. Sedan medio av 1600-talet pågick denna sorts nomadism. Det är också viktigt att känna till att Nordingrå tidigt hade en mer eller mindre bofast samisk befolkning; känd redan från sena 1600-talet: ofta var det skogssamer som kanske enligt mycket gammal tradition nyttjat kustområdena till fiske sommartid. Säsongsvis ses flera av dessa samer på Alnön och vid Tynderö. Några kunde ta hyra åt fjällsamerna på vintern. De äldsta bosättningarna fanns i Mjösjö-Barsta och löper överlag ut i ett stråk genom centrala socknen, varför Lappudden kan ha ännu äldre anor än 1820-tal. Den som följer Hällmarker & blått hav tar sig lämpligen nu till Herrskog/Nora och så Hornö. Lappudden Cod, parish Nordingrå This sign is connected to the Sami cultural route of Piney Rockies & Blue Bothnic Sea. Sven Norman lived here, a Sami thorpler or crofter, with his wife and children in the 1820 s. In the tradition Norman is said to be drowned, which could be correct, when he suddenly vanish from the records in the best of ages around 40. Sons Clemens, Henric and daughter Margaretha were born here. Sven Norman knew the parish Sami Thomas Thomasson in Björås, Nora; it can be seen in the latter s estate inventory. Maybe they used to fish together. Here at the Lappudden Cod a Mountain Sami moval trail passes. By the Lappkåtaberget Mountain (Mt. Lapp s Gåetie) right behind you they came in winter, stayed here for a while, then further by the ice of Vågsfjärden Bay and outwards to the sea shore. This route ends 16

17 around Rävsön and Bönhamn/Barsta/Rotsidan. The grunting reindeer herd rushed, when the animals felt the saltish smell of the seas in their noses. The latest known trail from south Vilhelmina (Vualtjere) and Vuornesen was used ab Before there seem to have been pause for some years; but at century shift 1900 there seem to have been an annual use. Since mid-1600 s this type of pastoralism was practised. It s also important to know that Nordingrå early had an own more or less stationary Sami population; known from at least the 1690 s: oftenly Forest Samis which, maybe according to a very old pattern had their subsistence based upon the coastal areas in summer for fishing. Seasonly many of these Sami families were seen at islands Alnö and Åstön. Some could be hand men och women to the Mountain Samis in winter here. Some of the oldest huts were in Mjösjö-Barsta and are clustered throughout the central parts of the parish, so this place can have much older Sami roots than the 1820 s. In order to maintain following Piney Rockies... you may go to Herrskog/Nora and then Hornöberget at E 4-road. Skuleskogens Nationalpark med omnejd Området närmast S och N om Skule är späckat med samisk kultur och lämningar från renskötar- och jakt-/fiske-/samlarkultur med dess vittomspännande näringsyttringar och olika epokers skepnader. Ett dussintal härdar har påträffats inom de fyra milen längs kusten Mosjön-Bjästa, varav åtta st. framkommit i samband med undersökningar inför Botniabanan. Från Guttorm Clemetsson i Långvattnet 1671 och Faresta lappläger 1693 i Arnäs och en lång rad andra anteckningar i historisk tid om bofasta, halvnomadiska resp. vinterflyttande samer, känner vi den samiska markanvändningen här som omfattande. Fjällsamer som Jon Olsson Köpman Jo Stinnerbom och Sjul Jonsson besökte fordom Lungångers Marknad, sedermera Orrestaare = Örnsköldsvik: liksom senare samiska förgrundsgestalter Maria Magdalena Mathsdotter (Nätra, vinter, 1800-tal), Torkel Tomasson (f. i kåta nära Solberg apr 1881) m fl. Sörkörarna kom från denna region: ofta byttes varor som skinn och renstekar i barna runt här. Skogssamer antas ha nyttjat Höga Kusten och stora landarealer bortåt Gålsjö, Hammar och Kungsgården sen urminnes tider eller åtminstone medeltid. Några satt i Vibyggerå (Docksta) om våren, ibland hösten. Vintertid fanns man i Nordingrå och ibland kring Tynderö-Alnö. Deras historia pågår parallellt med odlings- och nybyggarhistorien. Skuleskogen är också känd för sina rövare, men vi känner ej till råkurr mellan sådana och samerna.annars begav fjällsamer sig hit vintertid fram till 1930-talet, det finns en äldre härd mitt i Nationalparken (ej tillgänglig med bil). Bofasta samer har genom tiderna suttit runt här; men mest en bit in i landet. Man bodde vanligen hellre nära folkflertalet, och ej i obygder som just denna trakt är. En samisk kulturled finns i Kramfors kommun från Prästmon/Hola Fhsk till Hornö; och en annan i Övik från St. Tällvattnet till Gideå (förlängning planeras till flera orter längs Öviks N kust). Skule National Park and surroundings (Nätra, Örnsköldsvik, High Coast) This area is blast-full of Sami culture and remains from various types Sami subsistences and periods of reindeer herding and hunter/gatherer culture. A dozen hearths har been found, most of them in , along the 40 km coastline Mosjön-Bjästa during the investigations for the Botniabanan Railway (planned to open in 2008). From Faresta Lapp Camp in 1693 in Arnäs and a series of archive notes on sedentary, seminomad, and winter moval Samis, respectively, we know the Sami ground usal here as widespread and 17

18 intense. Most famous (e.g.) Mountain Samis such as Jon Olsson Salesman Jo Stinnerbom and Sjul Jonsson with their raids, sijhth, used to visit the Lungånger Market, eventually Orrestaare = Örnsköldsvik (name means New Town in SouthSami): and the later Sami celebrities Maria Magdalena Mathsdotter in the 1800 s and Torkel Tomasson sat near todays Örnsköldsvik. By the way Orrestaare Market has been resurrected. Sörkörare were travelling merchants often from area Docksta-Nätra-Själevad; they went landway with goods like hides, and reindeer steaks; in the villages around Bjästa much exchange of goods took place, often completed with a toast, the njut- or ljusminne. Forest Sami are believed to have used the High Coast and vast areas around Gålsjö, Hammar and Kungsgården (king s Yard) since immemorial times, or at least since Middle Ages. Some sat in Vibyggerå (Docksta) in spring; in winter in Nordingrå or at times in Alnö-Tynderö. Their history runs aside the rural and the settler s history. The Skule Forest are famous also for rovers, but we do not know any debacle with them on the Sami side. In this very area winter moval trails ran into the 1930 s. Sedentary Samis are known from all around this area, mostly here some (Engl.) miles inwards. A Sami cultural route completed in Kramfors Municipality from Prästmon/Hola Folk High School to Hornö; another one is in progress from Lake St. Tällvattnet to Gideå (hopefully with more signs along the coast north from here raised ). Kartsutsnitt Lapptorpet, Bölen, Högsjö sn. 18

19 Lappudden Friluftsanläggning Skule Informationsplats Lapptorpet, Fjäl 19

20 4. Övrigt publikt material Material från invigning av kulturled (delvis förvrängd layout i denna form) Nordingrå upptäck samernas landskap i hjärtat av Höga Kusten Kulturleden Hällmarker & blått hav passerar Nordingråvallen. Den börjar i Hola i Torsåker vid Ångermanälven. passerar havet på Rotsidan i Nordingrå, avslutas på Hornöberget.. Sedan århundraden tillbaka har fjällsamerna flyttat hit till Nordingråbygden med sina renhjordar. Ännu längre tillbaka i tiden, redan under medeltid, kom troligen även skogssamerna hit, kanske bodde de permanent här. Från 1600-talets senare del fanns en relativt stor samisk befolkning i Nordingrå och många av dem kan ha varit ättlingar till de tidiga skogssamerna i området. 20

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Read and draw Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Läraren reflekterar En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t

Läs mer

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

USA Minneapolis. Vi reste till Amerika

USA Minneapolis. Vi reste till Amerika USA Minneapolis Vi reste till Amerika Några tidsresor har också gjorts i svenskbygderna i Minnesota. Tänk att det fungerar lika bra med amerikanska barn som våra svenska! I maj 2000 blev vi inbjudna av

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats på Rocklunda. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Flen och Katrineholm. Folkets park Husby Oppunda. Långhalsen. 52 Vrenaån. Mårtensvall. Hallbosjön. Nyköping. Fakta

Flen och Katrineholm. Folkets park Husby Oppunda. Långhalsen. 52 Vrenaån. Mårtensvall. Hallbosjön. Nyköping. Fakta Vrena Nyköping Flen och Katrineholm Folkets park Husby Oppunda 631 52 Vrenaån Långhalsen Mårtensvall Hallbosjön Fakta Vrena har cirka 670 invånare. Orten ligger vackert belägen mellan sjöarna Långhalsen

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Energy walks. (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne)

Energy walks. (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne) Energy walks (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne) Vandringarna är listade i datumordning baserat på det datumet som de genomförs. Vissa vandringar kräver dock att man anmäler intresse lång tid innan,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord:

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord: Engelska Inför provet v. 48 Grammatik Substantiv uncountables s.124 Vissa substantiv kallas uncountables. Det innebär att man inte kan använda a/an framför dem. Det finns två slags uncountables - de som

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ

FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 FACTORY OUTLET Ekelund, Linneväveriet i Horred AB Woven

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp Sid 1 (4) From Kursansvarig/Course Coordinator Lennart Olofsson Till studenter på Medicinsk orientering Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp This information is in Swedish; in the end of the

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan Stukad självkänsla Vet inte vilka deras starka sidor är Tror inte att de kan lära sig engelska Har fått lyckas för sällan

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Upplevelseekonomi. Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt. Lena Mossberg

Upplevelseekonomi. Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt. Lena Mossberg Upplevelseekonomi Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt Lena Mossberg Upplevelseekonomi Upplevelseekonomi är ett samlingsbegrepp för kreativa människor och företag med huvuduppgift att skapa

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 Quicksort Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 1 Quicksort Quicksort väljer ett spcifikt värde (kallat pivot), och delar upp resten av fältet i två delar: alla element som är pivot läggs i vänstra delen

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer