Ljusminne 2001 AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ OCH DOKUMENTATION RAPPORT 2001:17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusminne 2001 AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ OCH DOKUMENTATION RAPPORT 2001:17"

Transkript

1 AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ OCH DOKUMENTATION RAPPORT 2001:17 Ljusminne 2001 Ett informations- och bildningsprojekt för bevarandet av det samiska kulturarvet 1

2 Sammanfattning Med denna rapport, kan projektet Ljusminne 2001 anses vara avslutat. Ungefär samtidigt som denna utges rapporter med medelpadssamer ur kyrkoböcker resp. om Lapptorpet i Fjäl, Hässjö, simultant pågår seminarier och cirkelledarutbildningar. Projektet pågår i princip till Projektledarens förordnandes sista dag 30 nov Detta är dock en rapport som enbart omfattar årets projekt Ljusminne 2001: Vi har i allt väsentligt utfört de utfästade åtgärderna. Vi har uppnått ett klart genombrott; vilket är avläsbart i antalet artiklar och reportage (bl a en omfattande artikel/reportage vardera i Radio Västernorrland, TÅ, Dagbladet, ST), antalet intresserade studiecirkeldeltagar, positiv feedback som reaktioner på aktiviteter och tidningsartiklar osv tilltar hela tiden; många som brås på bofasta och flyttande samer ringer och skriver till oss ( stärkande av den samiska identiteten liksom återförande av samisk kunskap har varit överordnade mål hela tiden,). Vi vill särskilt framhålla Årets fokus på kusten, som gett ett tydligt tryck av intresse på denna del av länet. Antalet deltagare på våra aktiviteter, som följer eller överstiger beräkningarna. Det stora och växande intresset för exkursioner. Utöver de utlovade åtgärderna, pågår i projektets elfte timme ett inventerings- och presentationsarbete som ska möjliggöra att olika objekt som platser och släkter/individer ska finnas i sökbart skick. Förutom en CDROMutgåva av länets samer i samregi med SVAR, vill vi på detta sätt särskilt meddela att en digitaliserad karta över Västernorrland med tusentalet samiska kulturmiljöer och boställen planeras att produceras under vintern, inom den ordinarie verksamheten på Kmv-avdelningen på Länsmuseet Västernorrland. Projektet Ljusminne 2001 har varit ett informations- och bildningsprojekt: Under information har sorterat - Invigningen av Kramfors samiska kulturled Hällmarker & Blått hav - Webbanpassade seminarier och kursplan/studielitteratur - Föredrag Under Bildning eller folkbildning har sorterat - Cirkelledarutbildning - Seminarier - Stuciecirklar - Exkursioner I rapporten framgår i detalj hur respektive aktivitet förlöpt, vi redogör för strategier mm. Vi vill också fästa uppmärksamheten på att vi i år (3-4 okt) varit värdlän för nationella referensgruppens för Bevarande av det samiska kulturarvet årliga seminarium. Huvudarrangör var då Raä; men vårt län och projektet Ljusmine 2001 har haft en stor roll i utformandet av seminariet. 2

3 ETT INFORMATIONS- OCH BILDNINGSPROJEKT FÖR BEVARANDET AV DET SAMISKA KULTURARVET SAMMANFATTNING... 2 LJUSMINNE BAKGRUND OCH MÅL... 4 AKTIVITETER 2001 FÖREDRAG... 5 SEMINARIER... 5 NÄRINGSLIVSSEMINARIUM... 6 NATIONELLT SEMINARIUM... 6 CIRKELLEDARUTBILDNING... 6 STUDIECIRKLAR... 7 SAMISKA REFERENSGRUPPEN... 7 EXKURSIONER... 8 RAPPORTER... 9 PRESSKONFERENSER... 9 INVIGNING AV SAMISKA KULTURLEDEN HÄLLMARKER OCH BLÅTT HAV... 9 SKYLTPROGRAM... 8 INFORMATIONSFOLDRAR TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER BILAGOR 1. Exkursioner Fjäl och Njurunda Cirkelledarutbildningarna Skylttexter och kartutsnitt skyltplatser Övrigt publikt material: Hällmarker & blått hav Indal, seminarium, minnesant. 24 sep Arbetsmaterial: Utsnitt ur kunskapsbasen ( ) för digitaliserad samekarta

4 Ljusminne 2001 Bakgrund och mål Ljusminne 2001 har under året haft som bas för projektverksamheten folkbildning och information om samer på kusten. För projektet erhölls i bidrag från länsstyrelsen i Västernorrland. Ljusminne 2001 är en fortsättning av Västernorrlands projekt inom den statliga satsningen Bevarande av det samiska kulturarvet Ljusminne 2001 har varit Västernorrlands del av statliga riksprojektet Bevarande av det samiska kulturarvet, som pågått i de sex nordligaste länen i Sverige. Vi har aktivt bedrivit verksamhet i tre av länen (i våra bägge grannlän i norr och söder på uppdrag). Detta var det fjärde projektet (inkl de olika uppdragen har ett tiotal projekt pågått). Projekten har omsatt 2 miljoner kr, varav 20% varit på uppdrag; fem årsverken har möjliggjorts. Under de drygt tre tidigare åren har bl a ett större symposium avhållits, en utställning och två samiska kulturleder etablerats samt fler platser skyltas. Informationsmaterial kring olika samiska kulturleder har producerats, och i skrivande stund pågår en studiecirkelledarutbildning och antalet cirklar är statt i växande. En samisk referensgrupp har hela tiden funnits (bör omväljas ifall ev fortsatt verksamhet 2002). Ljusminne 2001 är ett informations- och ett bildningsprojekt där aktiviteter som seminarier, föreläsningar, exkursioner, rapportutgivning av äldre arkivmaterial, skyltprogram har ingått, liksom utveckling av metoder för informationsspridning genom framtagande av webbpresentationer och informationsfoldrar kopplade till befintliga kulturleder. Genom projektet har vi velat informera om samer i Västernorrland med fokus på kusten samt att inspirera till startande av studiecirklar och medverka till fördjupade regionala nätverk. Som mål i år hade vi satt upp att minst 40 personer ska ha genomgått studiecirklar, lika många genomgått seminarier, minst 25 personer ska ha deltagit i exkursioner, minst 50 personer ska ha åhört föreläsningar. Minst en studiecirkel och seminarium per kommun i Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Övik. Vi har också haft en strävan efter att nå Sollefteå och Ånge. Minst fyra skyltar i skyltprogram till två kulturleder infofoldrar till i Övik och Kramfors, 500 i övriga kommuner. Extra informationsblad, minst 200 per plats på minst fyra skyltplatser. Minst fyra presskonferenser anordnas. Initiativ till länsgränsöverskridande samarbete med relaterade projekt, samt inom länet initiativ till samarbete med folkhögskolor, SSVH och gymnasium. Vi har också strävat efter 4

5 att få till stånd samarbete med Mitthögskolan och Umeå universitet. Slutligen har vi även haft som mål att webbanpassa hälften av seminarierna. Inom ramen för Länsstyrelsens medel har också en grund lagts för fortsatt utveckling av informationsmetoder liksom annan verksamhet inom området. Webbanpassning och vidareutvecklande av informationsmetoder pågår som bäst. Kompletteringar görs utifrån cirkelledarutbildningen. Inom Länsmuseets ordinarie verksamhet och som en förlängning av projektet Bevarande av det samiska kulturarvet har en webbanpassning gjorts av utställningen Vår del av Sapmi. Personal inom projektet Ljusminne 2001 har kontinuerligt och under en omfattande tidsrymd tillhandahållit uppgifter och data. Allt som allt har målsättningarna och löftena infriats och hållits; alla kommuner har inte nåtts av seminarier, där har intresset fått styra. Antalet seminarier är dock i överkant. Skyltplatserna har ändrats i tre fall av fyra i skäl som anges under aktuell rubrik nedan. Under året har vi hela tiden fått riklig positiv feedback i form av uppmuntrande samtal och brev, kompletterande information mm. Aktiviteter 2001 De aktiviteter som uppräknas har planerats och genomförts av Peter Ericson, projektledare för samtliga Ljusminneprojekt , tidigare studierektor och kursansvarig vid dåvarande Institutionen för samiska/samiska studier vid Umeå universitet. Föredrag Mitthögskolan, historikerna, doktorander och C/D-studenter Högsjö Hembygsgård Härnö Släktforskare Hässjö Hembygdsförening Midälva Släktforskare Föredraget för historiker på Mitthögskolan hade formen av ett seminarium där Peter Ericson la fram sina teser kring småskalig renskötsel året om i vårt län. I Högsjö deltog ca 22 personer. Bland dessa kan nämnas en kvinna, SJ, 91 år och barnfödd i Bölen, Högsjö som kan sjunga sydsamiska laavlomeh, dvs visor. Föredraget för Härnö Släktforskare medgav en hög nivå på resonemanget; många frågor växte fram under kvällen. Nolaskogs Släktforskare och Midälva hade represententer på plats. Genealoger, dvs släktforskare, är en ny målgrupp som omfattar en skaplig spridning av aktörernas åldrar. Föredraget för Midälva släktforskare hade närmast formen av en diskussion. Deltagarna ombads sitta i cirkelform eller så som studiecirklar gör. Bl a berättade Ulla Kristoffersdotter om sin släkt. Det blev en intim oc inspirerande sammankomst. 5

6 I Hässjö hölls ett föredrag på plats på Lapptorpet, Fjäl, i samband med en exkursion; det var närmast att beteckna som ett anförande. Under projektperioden har ca 50 personer deltagit och åhört föreläsningar. Seminarier Njurunda; 2 seminarier Indal; 2 seminarier. Härnösand Murberget; kombinerade seminarier med cirkelledarutbildningar i samregi med SV. 2 seminarier. Nordingrå Mannaminne; kombinerat seminarium med cirkelledarutbildning i samregi med Sfr. Inställt pga för få deltagare (fler deltog på exkursion innan). Avsikten med seminarierna har varit att de skulle komplettera och vara ett stöd för studiecirklarna. Seminarier har hållits i Njurunda (två tillfällen); Indal (två tillfällen se Bilaga 5) samt i Nordingrå på Mannaminne för näringslivet/lokala turistföretagarna/nybildade intresseföreningen. Innehållet på seminarierna liknar det beskrivna under cirkelledarutbildningarna. De har dock varit mer lokalt anpassade och följsamma gentemot nya frågor som dykt upp. Ofta har det varit deltagarna som tagit upp frågor; men ett mer nogrannt och pedagogiskt/didaktiskt upplagt manus har alltid funnits. 1 Näringslivsseminarium Avhölls 11 maj på Mannaminne, avslutades med utflykt till Rotsidan. Åtta st deltagare: deltog företrädare för turistföretagarna i Höga Kusten, vilket var en medvetens strategi ( steg 1 ) redan på kallelsestadiet. Denna dag bildades en intresseförening för samiska kulturleden Hällmarker & blått hav; en sammanslutning som hädanefter tar ansvar för såväl skötsel som PR. Två av de mer drivande kontaktpersonerna här är Eva Thun, Kläpp, Skog och Jan-Olof Edlund, projektledare Lappudden. Nationellt seminarium Ett nationellt seminarium avhölls i Gålsjö Bruk 3-4 okt Budgeten låg utanför projektet, Raä betalade arrangemanget. Vi var värdlän för de sex nordligaste länens årliga träff med nationella referensgruppen för Bevarande av det samiska kulturarvet. Seminariet avslutades med ett kvällssamkväm, lassokastning, berättande mm. 1 Till Torsåkers; Gudmundrå samt Skogs studiecirklar är seminarier utlovade, givet att bildningsorganisationerna finaniserar överkostnad och att Länsmuseet har personal som kan genomföra dessa.i Timrå är ett seminarium under uppsegling (Söråkers/Hässjös cirkel), likaså har 1-2 cirklar med seminarium omtalats i Härnösand (2 st seminarier har de facto hållits i Härnösand, ehuruväl ingen av dessa varit riktade till allmänheten). I Övik är likaledes cirkel och seminarium omtalat: aktörerna där bjöds till att börja med in till Nordingrå 16 okt och bjuds även in 17 nov till Herrskog. Aktörer i Sollefteå och Ånge har även vidtalats. 6

7 Cirkelledarutbildning Ett större möte med i princip alla folkbildande organisationer bjudna ägde rum på Murberget 22 mars 2001 med deltagande SV, Sfr. I mötet deltog även Ingrid Månsson, kulturchef i Timrå kommun, samt från samiska referensgruppen Sonia Larsson Popa. Med NBV och ABF har vi därefter hållit kontakt. Med Medborgarskolans distriktschef avhölls möte i början av april i Sundsvall. Med Hola Folkhögskola hölls ett möte i juni, innan rektor I Strömqvist slutade. Kontakt har tagits med nuvarande rektor Björn Ahrén, som även inbjudit projektföreträdare till en diskussion om Styresholms framtida samiska inslag. Cirkelledarutbildningar har sedan startat i samregi med Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet. Kontaktpersoner Björn Lübeck resp. Jan O Winnersjö (och lokala företrädare på för SV orterna Härnösand och Sundsvall, för SFr orterna Övik, Ullånger) Sammankomster har hållits i Härnösand och Nordingrå. Förutom dessa har cirklar startats upp i Njurunda, Indal, Hässjö, Skog, Gudmundrå, Torsåker, Härnösand och Övik. Dessutom har deltagare från Njurunda, Stöde, Torp och Borgsjö deltagit i i Valsjön, Hälsingland ht 00/vt 02. Inspiration till cirkelledarutbildningarna har hämtats från Institutionen för samiska vid Umeå universitet. Innehållet har komprimerats och geografiskt anpassats för att passa en mindre studievan målgrupp. Studieplan och kurslitteratur kan beses på Det handlar här om att ge målgruppen verktygen att gå vidare själva. Cirkelledarutbildningarna behandlar således Samernas kultur och historia med momenten Materiell och andlig kultur samt Äldre och Modern samisk historia. Första träffen innehåller information om projektet Ljusminne Studieplan och kurslitteratur gås igenom. Kunskapsläge och härkomst. Motivering till varför tas in redan nu: ( att lyfta blicken ). Teorier: Barth, Lundmark, Mulk, Khazanov. Något om tvärvetenskaplig metod, arkeologi, antropologi, historia, fördjupning om näring, flyttstråk, heliga platser & trivselland, skogssamer. I övrigt baskunskaper i samehistorien med kronologisk källgenomgång, -översikt och -kritik, början genomgång av källor för perioden ca. Andra träffen behandlar etik och etnicitet, boplatslägen, konkreta ex. på frågor som labyrintbyggare/kustinvånare? arktiska folk, stallotomer, birkarlar, krank-, dår-(osv) namnen liksom övriga ortnamn, genomgång av källor till historien, förhistorien och samtidshistorien mm. Slutligen, hur applicerar vi allt detta på vårt specifika geografiska område? Tvärvetenskapen kontra rationaliseringsvinster; synergi resp. blindskär, samtidshistorisk genomgång, organisationshistoria. Fortsatt källgenomgång enl. ovanst ca. Studiecirklar Pågår sedan jan 2001 i Njurunda (kontaktperson: Tage Deborg) och sedan sep i Indal (kontaktperson Karin Jonsson). Flera andra startar under okt-nov: 7

8 En studiecirkel startar i dagarna i Hässjö (kontaktperson Lars-Göran Åhlund), en annan i Skog-Bjärtrå-Ullånger-området (kanske även omfattande Nordingrå och Vibyggerå, (kontaktperson Ewa Thun) samt en tredje ny studiecirkel är nära förestående i Örnsköldsvik (kontakter Sonia Larsson Popa/Sven Nordström). Centrala Härnösand och Sundsvall är också föremål för studiecirkelplaner, liksom Sollefteå. Det bör således kunna bli 5-7 olika studiecirklar som en följd av Ljusminne Samiska referensgruppen Två träffar har hållits, varav det ena i Nordingrå och det andra i Gålsjö. Referensgruppsmötet i Nordingrå hölls på Kiörningsgården. Här framkom en tydlig önskan om kulturleder. I samband med träffen på Gålsjö skänktes den samiska talshärden från Mosjön, Grundsunda socken, vilken troligen tillhört Per Jonsson och Anna Larsdotter- till sameföreningen NoertheNaestie. Mötena har genomgående uttryckt önskemål om och krav på utökad satsning på särskilt inventering, intervjuer. Två nya kulturleder har föreslagits: Junsele-Nätra samt Ramsele-Njurunda. Hur planeringen imnför dessa fortlöpt har så korrelerats med Per-Ragnar Åhréns och Orhedahkes sameby EU-ansökan för en led byggande på samma fjällsamiska flyttstråk och den gamla samiska infrastruktur som ligger i anslutning därmed (vi vet ej vad som är hönan resp. ägget här; dvs vilken logistik som var först å stråket). I Gålsjö diskuterades även en ny, kustanknuten led (som dock inte är en tredje led utan snarare en variant på den led som skulle ha etablerats 2000, men som fått två av tre skyltar vandaliserade. Därför har vidare åtgärder lagts på is). Att en samisk referensgrupp ska vara permanent knuten till Länsmuseet oaktat samiska projekt, försäkrades av Tommy Puktörne hösten 1999; detta utgår man från fortfarande ska gälla. Exkursioner Fjäl, Hässjö, 22 sep Nordingrå, 11 maj Nordingrå, 27 maj Nordingrå, 16 okt Njurunda, 21 okt Nätra, 4 okt Flera av dessa har ägt rum på Rotsidan, Nordingrå - 11och 27 maj (allmänt hållna), 16 okt (tre st. platser, två objekt). De andra har ägt rum i Njurunda 21 okt, i Hässjö 22 sep samt på Bjästamon, Kornsjö, Nätra 4 okt. 2 Vårt mål var att 40 personer skulle delta. Idag är det kanske ett tjugotal sammantaget på Njurunda och Indal, men vår förhoppning är att antalet skall vara minst 40 före årsskiftet. 8

9 På Rotsidanutflykterna besågs 16 okt den fyllda härden av svårbestämbar härkomst, samt den vid rekognosceringen strax före upptäckta förmodat samiska härden invid Arsmyrbäcken. Under exkursionen till Lapptorpet i Fjäl, Hässjö socken, gavs en inblick i socknens samiska historia 3. Denna dag blev startskottet för en studiecirkelverksamhet i Hässjö. LG Åhlund, ordförande i Hässjö hembygdsförening deltog senare i Studieförbundet Vuxenskolans och Länsmuseets cirkelledarutbildning. Senare kontaktades länsmuseet av en medlem ur samiska Backlundssläkten som omtalade att denna släkt ännu efter 400 år fortlever i Örnsköldsvik respektive Italien. I Njurunda besågs Skedlovallen; Lappkojberget (eg å Hälsingesidan) samt Galtberget, Galten. Denna utflyktsdag beskrivs i bilaga 2. Bjästamon ägde rum i samband med nationella seminariet för Bevarande av det samiska kulturarvet. Cia Andersson var ansvarig, fick visst understöd av projektledaren för Ljusminne Minst 25 personer skulle delta i exkursionerna; det har snarast varit drygt 60 st. Rapporter Samer i Medelpad med angränsande landskap samt nedåt Jungfrukusten Samer i centrala Ångermanland. Ådalen och Höga Kusten. Presskonferenser Minst fyra presskonferenser anordnas. Så har gjorts: I jan/feb i samband med projektstart, i maj i samband med kulturledsinvigning, i september i samband med flera medelpadsaktiviteter samt i oktober på Gålsjöträffen. En omfattande artikel/reportage vardera i Radio Västernorrland, TÅ, Dagbladet, ST. Härutöver anmäldes utställningen Vår del av Sápmi i Samefolket i våras. Invigning av samiska kulturleden Hällmarker & blått hav Invigningen genomfördes på Nordingråvallen med ca deltagare. Efter invigningen genomfördes en exkursion till Rotsidan, Nordingrå. Se TÅ 28 maj. Skyltprogram Fyra skyltar Lapptorpet Bölen, Högsjö sn. Lapptorpet Fjäl, Hässjö sn. 3 Efteråt gjordes en intervju med Peter Ericson i Radio Västernorrland vilken ledde till att många samtal inkom till museet angående Lapptorpet i Hässjö. 9

10 Lappudden, Nordingrå sn. Vid Friluftsfrämjandets anläggning Skuleberget, Informationsplatsen. (Vibyggerå) Fyra skyltar har satts upp. De har placerats som tre ströskyltar varav en områdesskylt. Den sistnämnda avser Skule i Nätra socken, Ångermanland, de övriga är Lapptorpen i Bölen, Högsjö respektive Fjäl, Hässjö i Hässjö socken, Medelpad samt en skylt som ansluter till den samiska kulturleden Hällmarker och blått hav på Lappudden, Nordingrå. På denna sistnämnda plats planeras en mindre utställning, som samlar kunskapsläget om Nordingrå/Höga Kusten och dess samiska kulturarv. Uppdraget att göra utställningen kommer troligen att gå till Peter Ericson privat. Årets skyltmedel skulle ursprungligen gå till (främst) kompletteringar av samiska kulturleden Tallmoar & blått hav i Öviks kommun. Nu har olika, samverkande omständigheter medfört att vi under sommaren tänkte om: det handlar dels om skadegörelse längs Tallmoar...-leden, dels om att årets medel ej medgav inventeringar eller heller mer omfgattande intervjuer eller annan dokumentation; varför Skags udde helt fick utgå. Vi har dock genom Botniabaneundersökningarna erhållit mycken ny kunskap, som kommer till uttryck i Skule-skylten. Skylten för Fjäl var planerad från början. Bölen, Högsjö är ett sa s nygammalt ställe som vi återfunnit i FMR, liksom Burgströmarnas fiskeplats på Lungön (gemensam för flera samefamiljer liksom fiskesamlingarna flera sekel tidigare). Denna famile, liksom den uråldriga samesläkten Karin-Nils-Lars-Mauritz-Christoffer-Backlundssläkten i Hässjö, erbjuder för de boende i Härnösand resp. Timrå enastående möjligheter att på ett pedagogiskt sätt tillgodogöra sig dåtidens lokala resp. flyttande samers livsvillkor och spelet inom de olika samiska näringsgrupperna liksom det mellan samer och allmoge: detsamma gäller för Lappudden, Nordingrå; där man redan har inlett arbetet med att bygga kåta och även planerar ett lapptorp som ren replik av Sven Normans lapptorp, som engång stod där. Skule, slutligen, är en inkörsport till Höga Kusten norrifrån, och där meddelas somsagt färsk kunskap från Botniabanan på ett såpass tydligt sätt som läget i den offentliga syntesen tillåter (Kartutsnitt och skylttexter i Bilaga 3.). Informationsfoldrar Exkurs 200 informationsblad per plats på fyra skyltplatser har tryckts upp. Dessa har distribuerats av turistansvariga inom Kramfors kommun. För kulturleden Hällmarker och blått hav har en intresseförening bildats och fr o m 2002 är denna förening ansvarig för framtagande och spridning av foldrar. Virka trehundra foldrar för Hällmarker & blått hav har tryckts upp. Dessa har distribuerats direkt via Turistinformationskontors-föreståndaren, Jeanette Bylund i Kramfors. Det har stundtals varit svårt att implementera samisk kulturturism; vi tror att tiden varit för kort, även inräknat året före. Till detta måste vägas in den kunskapseftersläpning på flera år eller rentav åthundraden som råder för den samiska kulturmiljövården tillika historien jämfört med storsamhällets eller den svenska: vad ska vi visa upp, och vad vi vet vi om detta? I skrivande stund har vi inte ännu haft tillfälle att interjvua ovannämnda SJ om mer detaljer kring Burgströms i Högsjö. 10

11 Utöver de utlovade åtgärderna, har i projektets elfte timme inletts ett inventeringsoch presentationsarbete som ska möjliggöra att olika objekt som platser och släkter/individer ska finnas i sökbart skick. Förutom en CDROM-utgåva av länets samer i samregi med SVAR, vill vi här särskilt meddela att en digitaliserad karta över Västernorrland med tusentalet samiska kulturmiljöer och boställen planeras att produceras under vintern (ansökan om ett särskilt projekt härom föreligger också), inom den ordinarie verksamheten på Kmv-avdelningen på Länsmuseet Västernorrland. Tekniska och administrativa uppgifter Länsstyrelsens dnr Länsmuseets dnr 98/01 Län: Västernorrland Dokumentationsmaterial förvaras i diariet Länsmuseet 11

12 BILAGOR Bilaga 1. Exkursioner Fjäl samt Njurunda Exkursionen lö 22 sep till Lapptorpet, Fjäl: Magnus Homqvist och Peter Ericson från Länsmuseet presenterade Lapptorpet och gav en inblick i sockens samiska historia. Magnus visade runt och Peter höll ett anförande. Inför en entusiastisk församling och på precis rätt dag vädermässigt kunde denna dag betraktas som startskottet för en cirkelverksamhet i Hässjöområdet. L G Åhlund, ordföranden i Hässjö hembygdsförening, deltog sedan i SV:s och Länsmuseets cirkelledarutbildning bl a 13 okt. Efteråt (efter tidn.artikeln nedan) kontaktade en ingift släkting i samiska Backlunds-släkten oss, och vi har alltså fått oss bekantgjort att släkten ännu efter fyrahundra år fortlever - idag i Övik resp Italien. Exkursion Njurunda 21/10 (säsongens sista i länet). Exkursion Njurunda 21/10, ett samarrangemang mellan Länsmuseet Västernorrland och Hembygdsföreningen i Njurunda. Tre platser. Per Zetterberg hade arrangerat dagen, förberett platserna och i samråd med markägare och jaktlag frigjort tre platser för närmare påseende; platserna, dvs de potentiella samiska kulturmiljöena låg enkelt sagt runt Armsjön - den sydligaste bortom länsgränsen. Vi besökte i tur och ordning - Skedlovallen. Fäbodvall med idag suggestivt läge intill E 4. Kåta stod till Rik växtlighet med unggran och grantelningar runtom, den yngre växtligheten i distinkt cirkelform. Mjuk jordmån inuti, inga skönjbara härdstenar eller annat. Bör undersökas vidare, korreleras med lokal tradition och hågkomst. - Kuriöst nog bodde en av Karin Strömbergs huvud- eller nyckelinformanter inför uppsatsen Samer vid Medelpadskusten 1984 här. Hembygdsföreningens studiecirkel går vidare med att undersöka möjligheter till röjning, intervjuer mm. Lappkojberget på Hälsingesidan **. Äldre terrängnamn På vägen passerades ett ental kolbottnar; vilket - tillsammans med fäbodar med extensivt mulbete tillhörande gårdar och byar i närheten, ex Ragvaldsnäs - påminner oss om vikten av att se helheten i ett område, samtliga kontexter. Kolningen kan vara samtida med ev samiska närvaro. Samer kan också hypotetiskt ha nyttjat området innan bruket och kolningen: i ty fall vore samiska lämningar närmast att söka under bottnarna. Fikapaus njöts på bergstoppen på hällmarken. Solen sken men värmde inte. Undertecknad gick runt och sökte av området Ö om Lappkojberget efter lämningar. Oländlig terräng liksom på Galtberget nedan kan ha fått samerna att dädanefter undvika områdert. Betet är dock oändligt; lavtäcken mer än metertjocka, fönsterlaven växer sig stor, många olika sorts lavar, även mycket hänglav idag. Relativt svårinventerat område. 12

13 Vi sökte av ett område nedemot Hurres myra, nära bäcken. Anbefaller närmare studier där; inte minst den flacka terrängen helt nära (SO om) vändplatsen för bilar. Galtberget, Galten. Område med flera klassiska kustlägesgravar från förromersk järnålder. Området är också av klassisk karaktär för samiskt vinterbete, men Galtbergets topp känns i knöligaste laget för mer permanenta vintervisten. Det är dokumenterat att samisk vinterbete bedrivits där minst en vinter i tidigt 1900-tal, med mycket ren. Det diskuterades huruvida det kunde bli avbetat av t ex en hjord på ren. Av vad vi på Ljusminne lärt oss av att närmre studera Nordmalings kustbete och markanvändingen där, vet vi att anta att samerna för hundra år sen (och på sina håll kanske än idag) hade ett följsamt men samtidigt sinnrikt, välorganiserat system för att just inte beta tomt ; man gick en bit i sänder utemot kusten och öarna. Man tycktes också hellre gå nedemot Söderhamn än att beta bort allt mid-, flen- eller senvinterbete i Njurunda. En fjärde plats var tilltänkt, men älglaget ej ombedda undvika stället: Lapphällan strax SV Galströms Bruk. Ortnamnet från medio 1700-talet. Utöver detta ny information: Myre, vinterviste för samer på 1900-talet. Fotokort förevisades från Strandvik, Hässjö föreställandes samer med ren, en samisk man hade hatt till kolten (bofast Strandlund?). Ca Not: Exkursionen ägde, pga dess huvudmål på hälsingesidan, på hälsingemedel (uppdragskonto 2323). Se **. Utflyktsmål i Njurunda den 21 okt 13

14 Tre ställen besöktes: Fr v till höger: Skedlovallen, Lappkojberget samt Galtberget. Vänsterställd pil i SO avser Lapphällan, som ej hanns med. Bilaga 2. Cirkelledarutbildningarna inkl exkursion Rotsidan, Nordingerå (årets sista av 3 st exkursioner) Cirkelledarutbildningarna: Den första, i samregi mellan Länsmuseet och Studieförbundet Vuxenskolan, startade 13 oktober i Gårdshuset på Murberget, Härnösand. Tre deltagare från Indal, en från Skog, En från Hässjö och en från Gudmundrå - samtliga planerar starta cirklar på sina hemorter; Indalsborna för Liden-Indal-Holm, Hässjöbon för Hässjö-Tynderö-Timrå, Gudmundråbon mest lokalt ev med Nora samt Skog-bon för Vibyggerå-Ullånger-Bjärtrå-Skog och delar av Nordingrå. Den andra utbildningen, på samma sätt i samregi med Studiefrämjandet, startade 16 okt i Nordingrå. Inledd med exkursion på Lappkojmon. Plats för lektion : Mannaminne. En förmodat samisk härd upptäcktes vid Arsmyrbäcken vid rekognoscering. Få stannade över kvällen, ny tid bestämdes efter ingående diskussion om fortsättning: i Herrskog om en månad ca 17 nov. Bilaga 3. Skylttexter. Någon ändring kan ha skett i korrektur jämfört med dessa versioner. Lapptorpet, Bölens by, Högsjö sn. Nils Nilsson Burgströms familj Elisabeth Kristina Andersdotter ( ), ofta kallad Lisa Stina, bodde här i Bölen, i det s k Lapptorpet. Vissa år kom släktingar och bodde här. Sommartid fiskade familjen på Lungön. Nils Nilsson Burgström tycks ha ägt renar som ofta vintertid betade på Hemsö - då for Nils dit. Makarna gifte sig 1877 i Boteå, kom hit kring Högsjö hembygdsförening förfogar över foton av Lisa och dottern Anna. Sonen Jonas Burgström kvarlåtenskap finns delvis i Frostvikensamers ägo. Dottern Anna bodde i Lövvik och omtalas på en skylt längs samiska kulturleden Hällmarker & blått hav. Burgström är de sista kända av den gamla stammen samer. Änidag finns Högsjösamer. Andra kända boställen (i sgs varje by har samer bott, och S Mörtsjön betade fjällsamers renar) är t ex Ramsjö; Lappbacken resp. Lapp-Hinkes i Nyberg och Hundsjö; samt Åbordsön (1600-tal). Ännu 2001, när denna skylt gjordes, finns en kvinna som kan sjunga flera laavlomeh, sydsamiska sånger, som hon lärt sig av Lisa Stina; som liten flicka satt hon ofta hemma hos Burgströms. The Burgström family, Lapptorpet, Bölen, parish Högsjö Elisabeth Kristina Andersdotter ( ) lived here in Bölen. She was called Lisa Stina, and her cottage the Lapp s Thorpe. Some years relatives stayed here, permanently or winterly based. Summertime the family practised fishing at Lungön. Her husband Nils Nilsson Burgström seemed to have owned reindeers, the herds grazed at Hemsö Island in winter. 14

15 Högsjö Heritage Association keep pictures by Lisa and the daughter, Anna. On Burgström, the husband/father, one can read in Samer nolaskogs by Westerdahl (1986). The remains of the son Jonas are kept at a FrostvikenSami family. The Burgström-daughter Anna lived in Lövvik and are memorized by a sign along the Sami cultural route Piney Rockies... Burgström are the last of the old sami school. Even today Sami people lives in this parish. Other historic Sami addresses are (e.g.) Ramsjö; Lappbacken and Lapp-Hinkes, resp. in Nyberg and Hundsjö; and Åbordsön Island in the 1600 s and early 1700s. Still in present time, when this sign is made, in 2001, a Bölen non-sami woman can sing some songs (laavlomeh) in the SouthSami language; she sat at Burgströms as a little girl in the 1910 s. Lapptorpet, Fjäl, Hässjö sn Under mer än tre sekel levde tiotalet generationer lång samesläkt i Hässjö Släktens spår anas i 1500-talets Norrkrånge; upphör här med nordamerika-emigranterna Johannes och Anders Backlund Från ca 1780 brukade Christoffer Larsson Lapptorpet. Det stod på den mindre husgrundlämningen. Sonen Mauritz drev det vidare, så även sonsonen Christopher Mauritzson, senare Backlund. På obestånd flyttade han sedan ibland med, ibland utan familjen runt i socknen, Systern Anna Lisa och sonen Jonas bodde här till En svensk bekant Näslund övertog då torpet, det var sen i svensk privat ägo till 1950, då SCA köpte det. En fjällsamisk flyttled använd av Orhedahke samebys förfäder går här, så också Norrstigen - strax ovan Stavreviken låg ett berömt gästgiveri. En gammal stig härifrån till kyrkan gav namn till Lappstegastugan, i huvudsak Norrstigen. Hülphers beskrev juli 1754 trakten (efter nattens åska och slagregn): Landet har ymnig välsignelse av säd, fågel och fisk. Smör och vävnader är de varor som man bedriver handel med. Lapptorpet, The Sami Cottage, Fjäls Village, Parish Hässjö Municipality of Timrå Through three centuries lived a Sami clan in Hässjö, a so called Parish Sami Dynasti (a type profession practised from 1730).Their traces shown in Norrkrånge s; and disappears of that we know with the America emigrants Johannes and Anders Backlund From about 1780 Christoffer Larsson lived here at Lapptorpet; LappThorpe or Cottage that is. The son Mauritz took over, and eventually grandson Christopher Mauritzson, later Backlund. By several bad harvests the latter seemed to come into insolvency, roamed around the parish, but his sister Anna Lisa and son Jonas lived here as late as in A Swedish acquintance Näslund then overtook the place, it was under private Swedish ownership until 1950, when the forest company SCA bought it. A Mountain Sami moval trail used by the predecessors of today s Orhedahke same by/saemien sijte do pass here. Lapptorpet belonged to Fjäl s Mill. The ancient North Path also go by here, and close to Stavreviken Bay were a famous Inn. 15

16 Renowned traveller author A. Hülphers made this portrait by Fjäl in July, 1754 (after nightly thunder and rain) This Land is overwhelmingly blessed with Corn, Bird and Fish. Fat/Butter and Fabric are the manufacturing Goods. Lappudden, Körning/Järesta byar, Nordingrå Denna skylt hör till samiska kulturleden Hällmarker & blått hav. Härute bodde Sven Norman, samisk torpare, med fru Magdalena Henricsdotter och deras barn under åren (ca) Enligt traditionen ska Sven ha drunknat, vilket kan stämma, då han försvinner plötsligt från arkiven i blomman av sin ålder kring de 40. Barnen Clemens, Henric och Margaretha föddes härute. Sven Norman kände sockenlappen Thomas Thomasson i Björås, Nora; det framgår av dennes bouppteckning. Troligen fiskade de ilag. Här på Lappudden har också en samisk flyttled dragit fram. Via Lappkåtaberget strax NV från där du står nu har man passerat här, sedan över Vågsfjärdens is via Prästön (tidigare Svinön) och utåt mot havet. Fjällsamernas vinterbete varade i Nordingrå vanligen januari till mars, med ofta 6-8 veckors bete ute i yttre kustbandet. Denna led mynnar ut kring Rävsön resp. Bönhamn/Barsta/Rotsidan. Den grymtande renhjorden spurtade, när Botten-havets bräckta sälta kändes i nosarna. På vägen ut lär man ha stannat till här kanske en vecka. Den senaste kända flyttrajden från södra Vilhelmina (också norra Frostviken betade här) gick ut åren kring Då hade man gjort uppehåll med vinterbetet här något år; men åren kring förra sekelskiftet sägs att man kom varje vinter. Sedan medio av 1600-talet pågick denna sorts nomadism. Det är också viktigt att känna till att Nordingrå tidigt hade en mer eller mindre bofast samisk befolkning; känd redan från sena 1600-talet: ofta var det skogssamer som kanske enligt mycket gammal tradition nyttjat kustområdena till fiske sommartid. Säsongsvis ses flera av dessa samer på Alnön och vid Tynderö. Några kunde ta hyra åt fjällsamerna på vintern. De äldsta bosättningarna fanns i Mjösjö-Barsta och löper överlag ut i ett stråk genom centrala socknen, varför Lappudden kan ha ännu äldre anor än 1820-tal. Den som följer Hällmarker & blått hav tar sig lämpligen nu till Herrskog/Nora och så Hornö. Lappudden Cod, parish Nordingrå This sign is connected to the Sami cultural route of Piney Rockies & Blue Bothnic Sea. Sven Norman lived here, a Sami thorpler or crofter, with his wife and children in the 1820 s. In the tradition Norman is said to be drowned, which could be correct, when he suddenly vanish from the records in the best of ages around 40. Sons Clemens, Henric and daughter Margaretha were born here. Sven Norman knew the parish Sami Thomas Thomasson in Björås, Nora; it can be seen in the latter s estate inventory. Maybe they used to fish together. Here at the Lappudden Cod a Mountain Sami moval trail passes. By the Lappkåtaberget Mountain (Mt. Lapp s Gåetie) right behind you they came in winter, stayed here for a while, then further by the ice of Vågsfjärden Bay and outwards to the sea shore. This route ends 16

17 around Rävsön and Bönhamn/Barsta/Rotsidan. The grunting reindeer herd rushed, when the animals felt the saltish smell of the seas in their noses. The latest known trail from south Vilhelmina (Vualtjere) and Vuornesen was used ab Before there seem to have been pause for some years; but at century shift 1900 there seem to have been an annual use. Since mid-1600 s this type of pastoralism was practised. It s also important to know that Nordingrå early had an own more or less stationary Sami population; known from at least the 1690 s: oftenly Forest Samis which, maybe according to a very old pattern had their subsistence based upon the coastal areas in summer for fishing. Seasonly many of these Sami families were seen at islands Alnö and Åstön. Some could be hand men och women to the Mountain Samis in winter here. Some of the oldest huts were in Mjösjö-Barsta and are clustered throughout the central parts of the parish, so this place can have much older Sami roots than the 1820 s. In order to maintain following Piney Rockies... you may go to Herrskog/Nora and then Hornöberget at E 4-road. Skuleskogens Nationalpark med omnejd Området närmast S och N om Skule är späckat med samisk kultur och lämningar från renskötar- och jakt-/fiske-/samlarkultur med dess vittomspännande näringsyttringar och olika epokers skepnader. Ett dussintal härdar har påträffats inom de fyra milen längs kusten Mosjön-Bjästa, varav åtta st. framkommit i samband med undersökningar inför Botniabanan. Från Guttorm Clemetsson i Långvattnet 1671 och Faresta lappläger 1693 i Arnäs och en lång rad andra anteckningar i historisk tid om bofasta, halvnomadiska resp. vinterflyttande samer, känner vi den samiska markanvändningen här som omfattande. Fjällsamer som Jon Olsson Köpman Jo Stinnerbom och Sjul Jonsson besökte fordom Lungångers Marknad, sedermera Orrestaare = Örnsköldsvik: liksom senare samiska förgrundsgestalter Maria Magdalena Mathsdotter (Nätra, vinter, 1800-tal), Torkel Tomasson (f. i kåta nära Solberg apr 1881) m fl. Sörkörarna kom från denna region: ofta byttes varor som skinn och renstekar i barna runt här. Skogssamer antas ha nyttjat Höga Kusten och stora landarealer bortåt Gålsjö, Hammar och Kungsgården sen urminnes tider eller åtminstone medeltid. Några satt i Vibyggerå (Docksta) om våren, ibland hösten. Vintertid fanns man i Nordingrå och ibland kring Tynderö-Alnö. Deras historia pågår parallellt med odlings- och nybyggarhistorien. Skuleskogen är också känd för sina rövare, men vi känner ej till råkurr mellan sådana och samerna.annars begav fjällsamer sig hit vintertid fram till 1930-talet, det finns en äldre härd mitt i Nationalparken (ej tillgänglig med bil). Bofasta samer har genom tiderna suttit runt här; men mest en bit in i landet. Man bodde vanligen hellre nära folkflertalet, och ej i obygder som just denna trakt är. En samisk kulturled finns i Kramfors kommun från Prästmon/Hola Fhsk till Hornö; och en annan i Övik från St. Tällvattnet till Gideå (förlängning planeras till flera orter längs Öviks N kust). Skule National Park and surroundings (Nätra, Örnsköldsvik, High Coast) This area is blast-full of Sami culture and remains from various types Sami subsistences and periods of reindeer herding and hunter/gatherer culture. A dozen hearths har been found, most of them in , along the 40 km coastline Mosjön-Bjästa during the investigations for the Botniabanan Railway (planned to open in 2008). From Faresta Lapp Camp in 1693 in Arnäs and a series of archive notes on sedentary, seminomad, and winter moval Samis, respectively, we know the Sami ground usal here as widespread and 17

18 intense. Most famous (e.g.) Mountain Samis such as Jon Olsson Salesman Jo Stinnerbom and Sjul Jonsson with their raids, sijhth, used to visit the Lungånger Market, eventually Orrestaare = Örnsköldsvik (name means New Town in SouthSami): and the later Sami celebrities Maria Magdalena Mathsdotter in the 1800 s and Torkel Tomasson sat near todays Örnsköldsvik. By the way Orrestaare Market has been resurrected. Sörkörare were travelling merchants often from area Docksta-Nätra-Själevad; they went landway with goods like hides, and reindeer steaks; in the villages around Bjästa much exchange of goods took place, often completed with a toast, the njut- or ljusminne. Forest Sami are believed to have used the High Coast and vast areas around Gålsjö, Hammar and Kungsgården (king s Yard) since immemorial times, or at least since Middle Ages. Some sat in Vibyggerå (Docksta) in spring; in winter in Nordingrå or at times in Alnö-Tynderö. Their history runs aside the rural and the settler s history. The Skule Forest are famous also for rovers, but we do not know any debacle with them on the Sami side. In this very area winter moval trails ran into the 1930 s. Sedentary Samis are known from all around this area, mostly here some (Engl.) miles inwards. A Sami cultural route completed in Kramfors Municipality from Prästmon/Hola Folk High School to Hornö; another one is in progress from Lake St. Tällvattnet to Gideå (hopefully with more signs along the coast north from here raised ). Kartsutsnitt Lapptorpet, Bölen, Högsjö sn. 18

19 Lappudden Friluftsanläggning Skule Informationsplats Lapptorpet, Fjäl 19

20 4. Övrigt publikt material Material från invigning av kulturled (delvis förvrängd layout i denna form) Nordingrå upptäck samernas landskap i hjärtat av Höga Kusten Kulturleden Hällmarker & blått hav passerar Nordingråvallen. Den börjar i Hola i Torsåker vid Ångermanälven. passerar havet på Rotsidan i Nordingrå, avslutas på Hornöberget.. Sedan århundraden tillbaka har fjällsamerna flyttat hit till Nordingråbygden med sina renhjordar. Ännu längre tillbaka i tiden, redan under medeltid, kom troligen även skogssamerna hit, kanske bodde de permanent här. Från 1600-talets senare del fanns en relativt stor samisk befolkning i Nordingrå och många av dem kan ha varit ättlingar till de tidiga skogssamerna i området. 20

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Aktuellt 1 2014. Kontor i Stockholm

Aktuellt 1 2014. Kontor i Stockholm Aktuellt 1 2014 Landskapsarkeologerna rör på sig! Vi flyttar tre hemmakontor, från Älvdalen till Stockholm, från Njutånger till Hudiksvall och från Bromma till ön Yxlan nära Norrtälje i Roslagens famn.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Vindkraft och turism Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Landskapsanalys * - Europiska landskapskonv. Betalningsvilja sol- resp vindk. Havsnäs; kort- (250-1000) resp lång sikt (13) lok. årsarbeten

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska.

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska. Name: Homework week 11 Thursday O (5R 8 Welcome to New Zealand, Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och forstå texten F Kunna fuäga och svara med hjälp av väderstreck på F Kunna skriva de understrukna

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

BaNoCoSS, Norrfällsviken 13-17 juni 2011. Travelling information

BaNoCoSS, Norrfällsviken 13-17 juni 2011. Travelling information BaNoCoSS, Norrfällsviken 13-17 juni 2011 Travelling information To To Midlanda airport Destination Midlanda (north of Sundsvall) from Arlanda airport 2011-06-12 Arlanda 15.45 Midlanda 16.35 SAS 2011-06-12

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer