1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna."

Transkript

1 1 Uppgift 1 Klassen Company Banken FinanceTrust som tidigare bara haft privatpersoner som kunder vill nu bygga ut sitt datasystem så att även företag kan registreras som kunder. Skriv klassen Company som kan hantera företagskunder. Data om företaget skall vara företagsnamn, adress och den utlåningsränta banken ger företaget. Vidare skall det finnas ett finansindextal som visar företagets finansiella ställning. Finansindextalet representeras av ett decimaltal mellan 1.0 och 10.0 och bestäms av bankens ekonomer. Du skall skriva klassen Company med två konstruktorer: en standardkonstruktor utan parametrar, och en överlagrad konstruktor där instansvariablerna namn, adress och finansindextal får värden genom parametrar. Vidare skall klassen ha en tostring-metod som returnerar en sträng med värden på objektets instansvariabler. Slutligen skall det finnas en metod finanscheck som bestämmer instansvariabeln utlåningsränta: utlåningsräntan skall vara 0.029, dvs 2.9% om finansindextalet är större än 5, och annars skall utlåningsräntan vara 0.032, dvs 3.2%. Skriv slutligen en main-metod i klassen eller i en egen testklass som gör följande: a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna. b) Anropar metoden finanscheck som bestämmer utlåningsräntan. c) Skriver ut information om Company-objektet m h a tostring-metoden. OBS! Inga metoder utöver de som beskrivs i uppgiften ovan får läggas till // Klassen hanterar ett företag i en bank import java.util.scanner; public class Company { private String namn=new String();; private String adress; private double ränta; private double finansindextal; public Company() { namn = "NoName"; adress = "NoAdress"; 1

2 public Company(String newname, String newadress, double newfinansindex) { namn = newname; adress = newadress; finansindextal = newfinansindex; public void finanscheck() { if (finansindextal > 5.0) ränta = 0.029; else if (finansindextal <= 5.0) ränta = 0.032; public String tostring() { String s = namn + "\n" + adress + "\n" + "Räntesats: " + ränta + "\n" + "Finansindextal: " + finansindextal; return s; public static void main(string[] arg) { Company comp = new Company("HippHurra", "Broadway 1, Uppsala", 7); comp.finanscheck(); //Man behöver inte skriva comp.tostring() System.out.println(comp); 2 Uppgift 2 Nya arbetstillfällen Ett rekryteringsföretag gör statistik på hur många jobb de förmedlat per månad under ett år. Antalet jobb lagras i en array med heltal. Ett exempel på en sådan array med värden inlagda är: 23, 34, 31, 40, 37, 58, 12, 25, 39, 42, 45, 21 I exemplet har företaget lyckats hitta 23 jobb i januari, 34 jobb i februari osv. Din uppgift är att skriva klassen Jobbfix. Klassen finns påbörjad nedan. Arrayen som innehåller antalet skapade jobb under ett år är en instansvariabel. 2

3 a) Skriv en metod matain som för varje månad frågar efter hur många jobb som skapats och låter användaren mata in värden för årets tolv månader i arrayen. b) Skriv en metod summa som summerar samtliga jobb som skapats under året och returnerar summan. c) Skriv en metod maxvarde som söker rätt på det största värdet i arrayen och returnerar detta. Du behöver inte ta hänsyn till om flera element i arrayen innehåller lika stora tal. d) Skriv slutligen en main-metod i klassen eller i en egen testklass som skapar ett objekt av typen Jobbfix och sedan testar alla metoder så att användaren kan se att metoderna fungerar. OBS! Inga metoder utöver de som beskrivs i uppgiften ovan får läggas till. import java.util.scanner; public class Jobbfix { private int[] jobb; public Jobbfix() { jobb = new int[12]; //Skriv resten av klassen här import java.util.*; public class Jobbfix { private int[] jobb; public Jobbfix() { jobb = new int[12]; 3

4 public void matain() { for (int i=0; i<12; i++) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Mata in data för månad " + (i+1)+ ": "); jobb[i] = scan.nextint(); public int summa() { //variabeln sum måste nollställas först! int sum = 0; for (int i=0; i<12; i++) sum = sum + jobb[i]; return sum; public int maxvärde() { int max = 0; //Ge variablen ett rimligt startvärde: //max kan aldrig vara mindre än 0. for (int i=0; i<12; i++) { if (max < jobb[i]) max = jobb[i]; return max; public static void main(string[] arg) { Jobbfix jf = new Jobbfix(); jf.matain(); System.out.print("Sammanlagt har vi förmedlat " + jf.summa()); System.out.println(" jobb under ett år."); System.out.print("Maximalt har " + jf.maxvärde()); System.out.println(" jobb förmedlats på en månad."); 4

5 3 Uppgift 3 1. Givet följande klass 1 public class Kopp { 2 3 private int talet; 4 5 public Kopp(int n) { 6 talet = n; public int get(){ 10 return n; public void set(int i) { 14 n = i; public static void main(string[] args) { 18 Kopp[] kafferep = new Kopp[5]; 19 for (int i=1; i<=5; i++) { 20 kafferep[i].set(i); (a) Vid kompileringsförsöket fås följande felmeddelanden Kopp.java:10: cannot find symbol symbol : variable n location: class Kopp return n; ^ Kopp.java:14: cannot find symbol symbol : variable n location: class Kopp n = i; ^ Förklara vad det beror på och hur man ska lösa problemet. (2p) Svar: Felet är att man försöker använda n som inte är ett attribut i klassen utan en formell parameter i konstruktorn. Den naturliga ändringen är att byta n mot talet i get och set-metoden alternativt att byta namn på attributet talet till n men då måste bytet göras överallt dvs även i konstruktorn. Vanligt förekommande felaktiga svar: 5

6 Metoderna måste heta getn och setn för att Java skall veta vad som skall returneras eller sättas. Nej, metodernas namn har inget med saken att göra. Ur Javas synpunkt skulle get-metoden kunna heta fasteranki (men det är naturligtvis olämpligt ur mänsklig synpunkt). Det är vad metoden gör (i detta fall alltså return talet) som betyder något. set-metoden måst stå före get-metoden. Nej, i vilken ordning metoderna i en klass skrivs spelar ingen roll (i Java i andra programmeringsspråk kan det ha betydelse) Man måste lägga till n som attribut i klassen. Ja, det kan man göra men då blir det en annan klass (med två attribut) och då bör man ändra i konstruktorn och dessutom ändå ha get och set-metoder för det första attributet (talet) (b) Efter att ha rättat felen går kompileringen bra men när man försöker köra programmet får man följande utskrift Exception in thread "main" java.lang.nullpointerexception at Kopp.main(Kopp.java:20) Förklara vad det beror på och hur man ska lösa problemet. (2p) Svar: Diagnosen betyder att man på rad 20 (kafferep[i].set(i)) försöker utnyttja (följa) en objektreferens som är tom. kafferep[i] innehåller således null. På rad 18 skapar man själva arrayen men man har inte skapat några element. En lösningen är alltså att mellan rad 19 och 20 lägga in raden kafferep(i) = new Kopp(); men då måste man också definiera en parameterlös konstruktor. Den bästa lösningen är att byta rad 20 mot kafferep[i] = new Kopp(i); Vanligt förekommande felaktiga svar: Man missar element 0. Ja, det gör man visserligen men det är inget fel. Det finns inget i Java som säger att man måste börja med att behandla första elementet i en array. Iterationen går för långt - sista elementet har index 0 men loopen går till 5 Ja, det är också sant men det är inte det felet som Java klagar på (det är däremot felet i uppgift c). Felet inträffar redan vid första iterationen dvs när i är 1. (c) När även detta är åtgärdat får man följande fel. Exception in thread "main" java.lang.arrayindexoutofboundsexception: 5 at Kopp.main(Kopp.java:20) Rätta felet! (2p) Svar: Felet är att variabeln i som används som index i arrayen får värdet 5. Arrayen innehåller 5 element och dessa numreras 0, 1, 2, 3, 4. Iteratonsvillkoret i<=5 6

7 måste således ändras till i<5. (Troligen vill man också ändra undre grånsen från 1 till 0 men det kan man ju inte veta med säkerhet.) 4 Uppgift 4 Diagonalen hos ett parallellogram Du är ansvarig för att skriva en klass som utför beräkningar på parallellogram. Den längsta diagonalen hos ett parallellogram beräknas med formeln ÓÒ Ð=Ô cos«där och är sidorna på parallellogrammet och«är parallellogrammets spetsiga vinkel. Du har skapat ramen till klassen 1 och ska nu skriva en metod som beräknar längden på den längsta diagonalen. public class Parallellogram { private double a, b, alpha; public Parallellogram(double starta, double startb, double startalpha) { a = starta; b = startb; alpha = startalpha; // Metod för att beräkna den längsta diagonalen public double longdiagonal() { // Skriv klart metoden Dina uppgifter är: a) Skriv färdigt metoden longdiagonal i klassen. b) Skriv en mainmetod i klassen eller i en testklass. Du ska använda mainmetoden för att beräkna den längsta diagonalen hos parallellogrammet: = 1 5, =2,«=37 5Æ. Skriv sedan ut resultatet av beräkningen. 1 Den trubbiga vinkeln,, kan beräknas genom 180 för den. «, så vi behöver inte deklarera en instansvariabel 7

8 public class Parallellogram { // Aplha är den spetsiga vinkeln, private double a, b, alpha; // Defaultkonstruktor public Parallellogram() { a = 1; b = 1; alpha = 45; // Överlagrad konstruktor public Parallellogram(double starta, double startb, double startalpha) { a = starta; b = startb; alpha = startalpha; // Beräknar den längsta diagonalen på parallellogrammet. public double longdiagonal() { return Math.sqrt(Math.pow(a,2) + Math.pow(b,2) + 2*a*b*Math.cos(alpha)); public static void main(string[] args) { Parallellogram para = new Parallellogram(1.5, 2, 33.5); double dia = para.longdiagonal(); System.out.println(dia); 5 Uppgift 5 Snica Värst blir Ica Bäst Din avlägsne släkting Snål-Sven har precis gått bort. Något oväntat har han testamenterat sin ICA-butik till dig. När du besöker butiken upptäcker du att den går under namnet Snica Värstöch du förstår snart varför. Varorna, de få som finns, är av sämsta möjliga kvalitet men priset är ändå högt. Personalen är för liten, utar- 8

9 betad och underbetald. När du letar efter bokföringen hittar du ingen, Snål-Sven skötte allt själv för att spara pengar. Samma sak gäller affärens leverantörer, du hittar inga uppgifter om vilka de är eller hur du får kontakt med dem. Butiken är nära en konkurs. Du har nästan gett upp när du plötsligt kommer att tänka på en kurs i objektorienterad programmering som du läste för länge sedan. Hmm, undrar om det finns ett program som kan hantera varor, leverantörer och anställda?, tänker du. Öm jag hade ett sådant så skulle jag enkelt kunna styra upp verksamheten. Ett snabbt samtal till ICAs huvudkontor visar att programmet existerar med det är alldeles för dyrt. Då får jag väl skriva ett själv, hur svårt kan det vara?, tänker du. Snica Värst ska bli Ica Bäst! För att få information om hur ICAs program ser ut så stämmer du möte med Folke, en annan ICA-handlare Folke är också sparsam och vill inte avslöja för mycket om sitt dyra program. Du lyckas dock få fram följande: * ICAs program kan bl a hantera anställda, leverantörer och varor. * Det håller reda på butikens inkomster/utgifter. * Programmet har koll på hur många exemplar av olika varor som finns på lager och det går att beställa hem fler varor med det. * Det har funktioner för löneutbetalningar och andra personalrelaterade åtgärder. * Det går lätt att ta fram vilka leverantörer som levererar en vissa vara. * Det finns många funktioner för att summera och ta fram intressant data, t ex antalet sålda gurkburkar, hur mycket som köpts från en viss leverantör och medellönen hos de anställda. Du tar fram papper och penna och börjar att skissa på en objektorienterad analys av problemet. Du börjar starta på ett UML-diagram men du gör också en skriftlig förklaring til ditt diagram. Du hoppas att ha ett första utkast färdigt cirka 14:00. 9

10 Figur 1: Exempel på lösning 6 Uppgift 6 Kö vid övergångsställe Du skall bidra till utvecklingen av ett programpaket för trafiksimulering. I paketet skall det ingå klasser för att representera fordon, ljussignaler, köer, vägsträckor mm. En klass för att representera bilar är redan färdigskriven: public class Bil { private String regnr; public Bil() { regnr = "ABC" + (int)(math.random()*1000); public String tostring() { return "Bil(" + regnr + ")"; 10

11 Vidare finns en klass för att representera ljussignaler: public class Signal { private int period; private int gperiod; private int tid; public Signal(int per, int gper) { period = per; gperiod = gper; tid = 0; public void stega() { tid++; if (tid==period) tid = 0; public boolean groen() { // Returnerar true om signalen är grön return tid < gperiod; Det finns också en (ännu ej färdigskriven) klass för att representera ett med ljussignal försett övergångsställe som vi för enkelhetsskull kallar Korsning: import java.util.scanner; public class Korsning { private double intensitet; // Sannolikheten att en bil anländer vid ett tidssteg private Queue ko; // Kön med bilar private Signal sig; // Signalen public Korsning(double intens, int kstorlek, int per, int gper) { intensitet = intens; ko = new Queue(kStorlek); sig = new Signal(per, gper); public void stega() { /* Metoden skall först stega signalen. Om kön inte är tom och signalen är grön skall bilen som står först i kön tas ut. Med sannolikheten anges av intensitet skall en ny bil skapas och ställas i kön. Metoden skall också skriva ut vilka bilar som passerar, vilka som passerar samt köns längd. */ 11

12 public static void main(string [] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); double intens; int period = 10; int gperiod; int kstorlek = 10; int antalsteg; System.out.print("Ankomstintensitet: "); intens = sc.nextdouble(); System.out.print("Grönljusintervall: "); gperiod = sc.nextint(); System.out.print("Antal steg: "); antalsteg = sc.nextint(); Korsning k = new Korsning(intens, kstorlek, period, gperiod); for (int i=1; i<antalsteg; i++) { k.stega(); En testkörning med av main-metoden i klassen Korsning ger följande resultat: Ankomstintensitet: 0.8 Grönljusintervall: 6 Antal steg: 10 Antal bilar i kön: 0 Antal bilar i kön: 0 Bil(ABC100) anländer Antal bilar i kön: 1 Bil(ABC100) passerar Bil(ABC942) anländer Antal bilar i kön: 1 Bil(ABC942) passerar Bil(ABC150) anländer Antal bilar i kön: 1 Antal bilar i kön: 1 Bil(ABC575) anländer Antal bilar i kön: 2 Bil(ABC674) anländer Antal bilar i kön: 3 Bil(ABC84) anländer Antal bilar i kön: 4 Dina uppgifter: (a) Skriv klassen Queue som skall representera en bilkö. Bilarna i kön skall lagras i en array. Arrayens längd (dvs det maximala antalet som kan finnas i kön) skall ges som parameter till konstruktorn (se konstruktorn i Korsning). Det skall finnas metoder för att ställa en bil i respektive hämta en bil från kön. Det skall vidare finnas metoder för att se om kön är tom respektive full samt en metod som returnerar antalet bilar i kön. 12

13 (b) Skriv metoden stega i klassen Korsning. Metoden skall först stega fram ljussignalen och sedan, om kön inte är tom och signalen är grön, ta ut en bil ur kön. Metoden skall också med sannolikheten som anges av instansvariabeln intensitet skapa en ny bil och ställa den sist i kön. Metoden skall dessutom skriva ut om en bil passerar korsningen, om en bil skapas samt den aktuella längden av kön. Se körexemplet! Ledning: För att med en viss sannolikhet skapa en bil kan metoden Math.random() användas. Denna metod returnerar ett slumptal (en double) mellan 0 och 1. (a) public class Queue { private Fordon[] theq; private int maxantal; private int antal; public Queue(int max) { maxantal = max; antal = 0; theq = new Fordon[maxAntal]; public boolean tom() { return antal == 0; public boolean full() { return antal == maxantal; public int laengd() { return antal; public Fordon taut() { if ( antal==0 ) return null; else { // Ta bilen längst fram Fordon val = theq[0]; for (int i=0; i<antal-1; i++) // Flytta fram resten theq[i] = theq[i+1]; antal--; return val; // Anm: Effektivare kömekanismer finns 13

14 public void sattin(fordon f) { if (full()) System.out.println("*** Full kö ***"); else { theq[antal] = f; antal++; (b) public void stega() { sig.stega(); if (!ko.tom() && sig.groen()) System.out.println(ko.taUt() + " passerar"); if ( Math.random()<intensitet ) { Fordon f = new Fordon(); System.out.println(f + " anländer"); ko.sattin(f); System.out.println("Antal bilar i kön: " + ko.laengd()); 14

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap HT 2015 Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Övningsuppgifternas syfte är

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser // En första version av BankKonto-klassen class BankKonto { private String namn; private long nr; private double saldo; private double ränta; // Klassen TestaBankKonto // Klassens uppgift är att skapa

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540 Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering DAG: 14-04-23 TID: 14:00 18:00 Ansvarig: Joachim von Hacht och Christer Carlsson

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Boken om lojalitetsprogram Boken om lojalitetsprogram (10 sidor) Staffan Elinder, dubblera Tankarna bakom ett lojalitetsprogram.

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Laboration nr 3 Memory-spel

Laboration nr 3 Memory-spel Laboration nr 3 Memory-spel Syfte Syftet med denna laboration är att ge erfarenhet av att utveckla ett något större program som använder grafik, händelsestyrning samt är strukturerat enligt designmönstret

Läs mer

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Övningsuppgift Bankkonton Steg 2 Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska 15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska Följande är tänkt att tjäna som instuderingsfrågor inför den praktiska tentamen. Troligtvis ligger dock uppgifterna här

Läs mer