Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345"

Transkript

1 PBD SE Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga ihop flera F1345/AB30 till önskad effektstorlek. Värmepumpen är placerad inomhus vilket underlättar för framtida service. Behovsstyrd avfrostning. All kontroll/övervakning sker inomhus via kontrollenheten. NIBE AB 30 är en värmeupptagande luftmodul som är ett tillbehör till NIBE F1345 (även bakåtkompatibel med NIBE F1330). ed detta tillbehör görs en anläggning så effektiv som möjligt och passar sig allra bäst när mark-/bergkollektor inte klarar den kapacitet som anläggningen kräver. AB 30 ansluts till NIBE F1345 enbart luft (uteluftsdrift) eller i kombination med berg-/markkollektor (hybriddrift) för att förse F1345 med förnyelsebar energi. AB 30 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs i lika stor utsträckning (i kombination med berg-/markkollektor) som vid en ensam installation av F1345. AB 30 är i princip en värmeväxlare som växlar luftens energi till ett brinesystem med hjälp av en fläkt och styrsystem. Fläkten har två hastigheter som antingen växlar automatiskt vid vald uteluftstemperatur eller ställs manuellt in på hög/ låg hastighet. Enhetens styrsystem kopplas till en kontrollenhet där all inställning och övervakning sker. Denna kontrollenhet installeras inomhus. Styrsystemet sköter alla funktioner som t.ex. fläktdrift, avfrostning, val av driftfall, och stopp av kompressor vid avfrostning och låg uteluftstemperatur. aterial har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.

2 Funktionsprincip Hybriddriftläge Vid hybriddrift använder AB 30 utomhusluften i kombination med mark-/bergkollektor som värmekälla. Utgående köldbärare från F1345 kopplas då till luftmodulen och vidare via växelventil till mark-/bergkollektor. Enbart uteluftdrift När omgivningstemperaturen är högre än 12 C växlar styrningen över växelventilerna till drift med enbart AB 30. Över denna omgivningstemperatur är köldbärartemperaturen mer gynnsam från AB 30 än från mark-/bergkollektorn. Enbart mark-/bergkollektordrift När omgivningstemperaturen sjunker minskar temperaturdifferensen mellan uteluft och köldbärare. Vid inställd min. differens växlar styrningen över till drift med enbart mark-/ bergkollektor. I detta läge kan AB 30 inte längre bidra till att höja köldbärartemperaturen. Då blir det mer effektivt för anläggningen att använda sig av enbart mark-/bergkollektorn. Uteluftdriftläge Hybriddrift När omgivningstemperaturen ligger mellan ca. 0 och 10 C växlar styrningen över växelventilerna till drift med både AB 30 och mark-/bergkollektorn (hybriddrift). Vid dessa temperaturer kan värmepumpen med fördel använda sig av både mark-/bergkollektor och AB 30 för att tillgodose sig med energi så länge omgivningstemperaturen är tillräckligt mycket högre än köldbärartemperaturen. Detta driftläge förhöjer anläggningens effektivitet och utnyttjar både mark-/bergkollektorn och AB 30 på bästa sätt. Vid uteluftsdrift använder AB 30 bara utomhusluften som värmekälla och drift tillåts ner till en omgivningstemperatur på ca -7 C. Utgående köldbärare från F1345 kopplas då direkt till luftmodulen. När omgivningstemperaturen är lägre än dimensionerad balanstemperatur (den lägsta temperatur där värmepumpen klarar hela uppvärmningen) måste tillsatsvärme finnas tillgänglig för att komplettera värmepumpen. Köldbärar-, värmebärar- och tappvarmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande normer. 2

3 3 m 400 mm Transport och förvaring AB 30 skall transporteras och förvaras stående. Uppställning och placering Placera AB 30 utomhus på ett fast vågrätt underlag som tål dess tyngd, helst betongfundament. Används betongplintar ska dessa vila på makadam eller singel. Betongfundamentet eller betongplintarna ska placeras så att förångarens underkant är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup, dock minimum 300 mm. AB 30 bör inte ställas upp intill ljudkänsliga väggar t ex intill sovrum. Se även till så att uppställningen inte medför obehag för grannarna. AB 30 skall inte placeras så att rundgång av uteluften kan ske. Detta medför lägre effekt och sämre verkningsgrad. Placera AB 30 skyddad från direkt vind/blåst. Kondensvatten samt smältvatten vid avfrostning kan förekomma i stor omfattning. Kondensvatten ska ledas till dagvattenbrunn eller liknande. Iakttag försiktighet så att AB 30 inte repas vid installationen. Om risk för snöras från taket föreligger ska ett skyddande tak eller liknande monteras över AB 30, rör och kablage. min 300 mm Placera ej AB 30 direkt på gräsmatta eller annat icke fast underlag. Installationsutrymme Avståndet mellan AB 30 och husvägg skall vara minst 400 mm. Fritt utrymme ovanför AB 30 skall vara minst en meter. Fritt utrymme Serviceutrymme 800 mm 400 mm in. in. avstånd avstånd vid vid användning användning av flera av flera AB30 AB 30 Fritt Fritt utrymme framför 3

4 Kondensvattenuppsamling Det inbyggda kondensvattentråget används för att samla upp och leda bort det mesta av kondensvattnet från AB 30. Kondensvattnet (upp till 100 liter/dygn) som samlas upp i tråget ska ledas via ett rör (ingår ej) till ett lämpligt avlopp där kortast möjliga sträcka utomhus rekommenderas. Den del av röret som inte ligger frostfritt måste vara uppvärmt av värmekabel för att förhindra igenfrysning. Dra röret med en fallande lutning från AB 30. Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt djup alternativt inomhus (med reservation för lokala bestämmelser och regler). Använd vattenlås vid installationer där luftcirkulation kan förekomma i kondensvattenröret. Isolera röret (minst 19 mm isolering) hela vägen utomhus. Isoleringen ska sluta tätt mot undersidan av kondensvattentråget. Det är viktigt för luftkollektormodulens funktion att avledningen av kondensvattnet fungerar samt att utloppet på kondensvattenröret är placerat så att huset inte kan ta skada. Om inte något av de rekommenderade alternativen används måste god avledning av kondensvatten tillses. Rekommenderade alternativ Avlopp inomhus Vattenlås Kondensvattnet leds till avlopp inomhus (med reservation för lokala bestämmelser och regler). Dra röret med en fallande lutning från AB 30. Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att förhindra luftcirkulation i röret. Stuprörsavlopp Stenkista Frostfritt djup Frostfritt djup Vattenlås Om huset har källare ska stenkistan placeras på ett sådant sätt att kondensvattnet inte påverkar huset. Annars kan stenkistan placeras rakt under AB 30. Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt djup. Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt djup. Dra röret med en fallande lutning från AB 30. Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att förhindra luftcirkulation i röret. 4

5 Underhåll Installationskontroll AB 30 är försedd med styrning och övervakningsutrustning, dock måste ett visst yttre underhåll utföras. Enligt gällande regler skall pannanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovanstående gäller slutna värmesystem. Kontroll av galler Tillse regelbundet under hela året att insugsgallret inte blockeras av löv, snö eller annat. Vidare skall uppsikt hållas under den kalla delen av året så att inte för mycket frost eller is byggs upp under AB 30. Kondensvattentråg finns för omhändertagande och avledning av kondensvatten. Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan förorsaka att insugs- och frånluftsgallret sätts igen. Tillse att gallerna är fria från snö. Utbyte av AB 30 får ej ske utan förnyad kontroll. Undvik uppbyggnad av snö som täcker för gallren på AB 30. Håll fritt från snö och/eller is. Rengöring av ytterhölje Vid behov kan ytterhöljet rengöras med en fuktad trasa. Försiktighet bör iakttagas så att AB 30 inte repas vid rengöringen. Undvik att spola med vatten in i gallerna eller på sidorna på ett sådant sätt att vatten kan tränga in i AB 30. Undvik att AB 30 kommer i kontakt med alkaliska rengörningsmedel. Bipackade komponenter 2st Toppklämmor (används ej vid installation tillsammans med F1345) 5

6 Luftkollektormodulens konstruktion BT21 BT27 AA6 GQ1 FA1 X1 UB1 EB12 EB11 Komponentlista AA6 Reläkort EP12 XL7 BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EB11 Kondensvattentrågvärmare EB12 Droppskålsvärmare EP12 Luftbatteri, kollektor köldbärare FA1 Automatsäkring GQ1 Fläkt UB1 Kabelgenomföring, inkommande el X1 Anslutningsplint, inkomande matning, nolla och jord Anslutning, köldbärare in XL7 Anslutning, köldbärare ut Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC och XL6 XL6

7 Rörinstallation Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. Då AB 30 inte är utrustad med avstängningsventiler och avluftningsventil måste sådana monteras för att underlätta eventuell framtida service. Om AB 30 installeras i ett redan befintligt system ska eventuellt nivåkärl på köldbärarsidan bytas ut mot ett tryckexpansionskärl. Rörinkoppling (köldbärare) AB 30 kan anslutas till köldbärarsystemet enligt någon av de systemlösningar som följer på kommande sidor eller som kan hämtas på hemsidan AB 30 skall avluftas vid övre anslutningen (XL7, köldbärare ut) med avluftningsnippel (ej medlevererad) som monteras på röret. XL7 Dimensionering av tryckexpansionskärl Hybriddrift (Etanol 28% volymprocent) Vid hybriddrift (etanol 28%) ska tryckexpansionskärlet dimensioneras enligt följande diagram. Volym tryckexpansionskärl (l) Total volym köldmedium i systemet (l) Hybriddrift eller uteluftdrift (Etylenglykol 40% volymprocent) I de fall när etylenglykol (40%) används vid installation med hybriddrift eller uteluftdrift ska tryckexpansionskärlet dimensioneras enligt följande diagram. Köldbärarvätskans frysskydd ska dimensioneras minst efter installationsplatsens dimensionerande utetemperatur (DUT). Vid installation med enbart uteluftdrift ska köldbärarvätskan i rören vara etylenglykol (40%). Vid installation med hybriddrift se värmepumpens Installatörshandbok. XL6 Volym tryckexpansionskärl (l) Total volym köldmedium i systemet (l) Samtliga rör utomhus ska kondensisoleras. 7

8 Dockning AB 30 kan kopplas in på många olika sätt. För alla dockningsalternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrusting skall monteras enligt gällande regler. På kommande sidor följer några av de van ligaste alternativen. Övrig kringutrustning såsom tillbehör beställes separat. Se för fler och mer detaljerade dockningsalternativ. Dessa är principscheman. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. Förklaring Beteckning Förklaring EB1 Extern tillsats C5 Expansionskärl slutet EB1 Extern eltillsats FL10 Säkerhetsventil, värmebärarsida Q42 - Q43 Avstängningsventil, värmebärarsida RN11 Trimventil EB100 Värmepumpsystem (aster) BT1 Temperaturgivare, ute BT6 Temperaturgivare, varmvattenladdning BT25 Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT71 Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB100 Värmepump, F1345 EP14 Kylmodul A EP15 Kylmodul B FL10 - FL11 Säkerhetsventil, köldbärarsida FL12 - FL13 Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ12 - HQ15 Smutsfilter Q50 - Q53 Avstängningsventil, köldbärarsida Q54 - Q57 Avstängningsventil, värmebärarsida QN10 Växelventil, värme/varmvatten R10 - R13 Backventil EB101 Värmepumpsystem (Slav 1) EB101 Värmepump, F1345 EP14 Kylmodul A EP15 Kylmodul B FL10 - FL11 Säkerhetsventil, köldbärarsida FL12 - FL13 Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ12 - HQ15 Smutsfilter Q50 - Q53 Avstängningsventil, köldbärarsida Q54 - Q57 Avstängningsventil, värmebärarsida R10 - R13 Backventil EP21 Klimatsystem 2 AA5 Tillbehörskort BT2 Temperaturgivare, värmebärare fram BT3 Temperaturgivare, värmebärare retur GP20 Cirkulationspump QN25 Shuntventil Beteckning EP100 AA25 BT21 Förklaring Luftkollektorsystem 1 (aster) Kontrollenhet Temperaturgivare, avluft BT26 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor in BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut BT28 Temperaturgivare, omgivning EP100 AB 30 GP2 Cirkulationspump, köldbärare extern GP5 Cirkulationspump, avfrostning Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning QN21 Växelventil, Hybriddrift QN22 Växelventil, Uteluft R16 Backventil RN50 Ventil, Justering EP101 Luftkollektorsystem 2 (Slav) BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EP100 AB 30 Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning R16 Backventil RN50 Ventil, Justering EP102 Luftkollektorsystem 3 (Slav) BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EP100 AB 30 Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning R16 Backventil RN50 Ventil, Justering EP103 Luftkollektorsystem 4 (Slav) BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EP100 AB 30 Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning 8

9 Beteckning R16 RN50 QZ1 AA5 Övrigt BP6 C1 C3 C4 CP10 CP20 EB10 EP12 EP13 EP17 FL2 FL3 GP10 HQ2 KA1 Q11 Q20 Q21 Q34 Q64 R21 RN15 Förklaring Backventil Ventil, Justering Varmvattenkomfort Tillbehörskort anometer, köldbärarsida Expansionskärl slutet, värmebärarsida Expansionskärl slutet, köldbärarsida Expansionskärl slutet, värmebärarsida Ackumulatortank med varmvattenslinga Utjämningskärl (UKV) Varmvattenberedare Kollektor, köldbärarsida Tilluftsbatteri Växlare, avfrostning Säkerhetsventil, värmebärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, värmebärare extern Smutsfilter Hjälprelä, elpatron Påfyllningsventil, värmebärarsida Avluftningsventil, värmebärarsida Avluftningsventil, köldbärarsida Avstängningsventil, köldbärare retur Avluftningsventil Backventil Ventil, Justering Beteckningar enligt standard IEC och

10 Principskisser för dockning AB 30 dockad (uteluftdrift) till NIBE F1345 -EB1 -C5 -EB1 -Q42 -Q43 -RN11 -GP10 -BT25 -BT71 -R21 -BT1 -AA25 -GP5 -EP17 -RN15 -Q60 -BT28 -Q64 -CP10 -Q50 -Q1 -Q21-BP6 -FL3 P -C3 -HQ2 -BT26 -Q34 -Q53 -HQ13 -FL11 -Q52 -R11 -Q51 -HQ12 -Q50 -R10 -EP15 -EP14 -FL13 -FL12 -R13 -Q57 -HQ15 -Q56 -R12 -Q55 -HQ14 -Q54 -QN10 -BT6 -KA1 -EB10 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 AB 30 dockad (hybriddrift) till NIBE F1345 -EB1 -C5 -EB1 -Q42 -Q43 -RN11 -GP10 -BT25 -BT71 -R21 -BT1 -AA25 -GP5 -EP17 -RN15 -Q60 -Q50 -Q1 -BT28 -QN22 -Q64 -Q21-BP6 -FL3 P -C3 -HQ2 -BT26 -Q34 -QN21 -Q53 -HQ13 -FL11 -Q52 -R11 -Q51 -HQ12 -Q50 -R10 -EP15 -EP14 -FL13 -FL12 -R13 -Q57 -HQ15 -Q56 -R12 -Q55 -HQ14 -Q54 -QN10 -CP10 -BT6 -KA1 -EB10 -GP2 -EP12 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 10

11 11 Flera AB 30 dockad (uteluftdrift) till flera NIBE F1345 Flera AB 30 dockad (hybriddrift) till flera NIBE F1345 -EP101 -EP102 -EP103 -C5 -Q42 -Q43 -RN11 -EB1 -BT25 -R21 -GP10 -Q34 -Q64 -HQ2 -GP5 -EP17 -BT26 -QN22 -GP2 -EP12 -RN15 -BT1 P -Q21-BP6 -C3 -FL3 -QN10 -EB10 -BT6 -CP10 -KA1 -BT28 -RN50 -Q50 -Q60 -Q60-RN50 -Q50 -RN50 -Q50 -Q60 -RN50 -Q50 -Q60 -QN21 -AA25 -EP101 -EP102 -EP103 -BT25 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -EB101 -EP15 -EP14 -EB101 -EB1 -EP15 -EP14 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -R16 -R16 -R16 -R16 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 -Q1 -Q1 -Q1 -Q1 -EP101 -EP102 -EP103 -C5 -Q42 -Q43 -RN11 -EB1 -BT25 -R21 -GP10 -Q34 -Q64 -HQ2 -GP5 -EP17 -BT26 -RN15 -BT1 P -Q21-BP6 -C3 -FL3 -QN10 -EB10 -BT6 -CP10 -KA1 -BT28 -RN50 -Q50 -Q60 -Q60-RN50 -Q50 -RN50 -Q50 -Q60 -RN50 -Q50 -Q60 -AA25 -EP101 -EP102 -EP103 -BT71 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -EB101 -EP15 -EP14 -EB101 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -EP15 -EP14 -R16 -R16 -R16 -R16 -EB1 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 -Q1 -Q1 -Q1 -Q1

12 Elektrisk installation Styrning All elektrisk utrustning förutom omgivningsgivare, cirkulationspumpar, växelventiler och extern kommunikation är färdigkopplad från fabrik. AB 30 är försedd med en intern elektronisk styrning som sköter de funktioner vilka är nödvändiga för driften. Förläggning av kablar för starkström samt signalkablar ska göras från sidan vid den veckade delan av sidoplåten på den vänstra sidan av AB 30. AB 30 innehåller ej allpolig brytare för inkommande elektrisk matning. Därför ska matningskabeln från AB 30 anslutas till en arbetsbrytare med minst 3 mm brytaravstånd. Om fastigheten har jordfelsbrytare bör AB 30 förses med en separat sådan. Inkommande matning ska vara 400 V 3NAC 50Hz via elcentral med säkringar. Kopplingsplintarna görs åtkomliga genom att demontera plast lockets och sidoplåtens 4 skruvar vardera samt el boxens skruv. Inkoppling av AB 30 får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Om fastigheten har jordfelsbrytare bör varje AB 30 förses med en separat sådan. Om automatsäkring används bör denna ha motorkaraktäristik C. Beträffande säkringsstorlek, se tekniska data. Kommunikations- och givarkablar till externa anslutningar får inte förläggas i närheten av starkströmsledning. insta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande. OBS! Elinstallationen samt even tuell service skall göras under överinseende av be hörig elinstallatör. Elektrisk installa tion och lednings drag ning skall utföras enligt gällande bestämmelser. 12 Således styrs avfrostning, stopp vid max/min temperatur, cirkulationspumpar, växelventiler, blockering av kompressor i NIBE F1345 samt inkoppling av värmare för droppskålen. Den inbyggda styrningen ställs in via kontrollenheten (placeras inomhus) vid installationen och kan användas vid service. Kontrollenheten (BCU 30) Visningsläget kommer man åt genom att trycka på knappen [OK]. I visningsläget visas temperaturerna som läses av från de olika temperaturgivarna som är anslutna till AB 30. Här används knapparna [-] och [+] för att bläddra bland de olika enheterna (om flera är anslutna). Driftläge ark 3 C OK R

13 ått Ø700 Ø XL7 XL6 Elintag Bakom luftmodulen skall ett fritt utrymme på 400 mm finnas för eventuell service. Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme på 800 mm finnas för eventuell service. 520 Ø 30 Framför och ovanför värmepumpen krävs ett utrymme på 1000 mm för eventuell service

14 Ljudtrycksnivåer AB 30 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. an skall därför alltid sträva efter att för uppställningen välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar, murar, marknivåskillnader m.m. och får därför endast ses som riktvärden. AB 30 arbetar med låg respektive hög fläkthastighet beroende på utomhustemperatur. 1 m 4 m 10 m Typ AB 30 Ljudeffektnivå, L W (A) db(a) 61/69 Ljudtrycksnivå vid 1 m. Fläkt låg/hög db(a) 56/64 Ljudtrycksnivå vid 4 m. Fläkt låg/hög db(a) 44/52 Ljudtrycksnivå vid 10 m. Fläkt låg/hög db(a) 36/44 14

15 Tekniska data IP 24 Uteluftsystem tillsammans med F1345 F /AB 30 F /AB 30 F /AB 30 x 2 F /AB 30 x 2 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 15/35 C ** (kw) 27/5,7/4,7 36/7,4/4,9 46/9,8/4,7 66/14,8/4,5 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 15/50 C ** (kw) 25,4/7,2/3,5 35/9,7/3,6 45/12,7/3,5 63/18,7/3,4 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 7/35 C ** (kw) 23,2/5,5/4,2 31,2/7,4/4,2 40/9,7/4,1 58/14,6/4,0 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 7/45 C ** (kw) 21,6/6,8/3,2 30,1/9,1/3,3 39/11,8/3,3 55/17,7/3,1 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 7/50 C ** (kw) 22/7,1/3,1 30,4/9,5/3,2 39/12,2/3,2 55/18,2/3,0 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 2/35 C ** (kw) 20,8/5,5/3,8 26,7/7,2/3,7 35/9,5/3,7 50/14,2/3,5 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 2/50 C ** (kw) 19,6/7,0/2,8 26,2/9,3/2,8 33,5/11,8/2,8 48/17,6/2,7 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid -7/35 C ** (kw) 16,5/5,2/3,2 21/6,9/3,0 27,5/9,3/3,0 43/13,9/3,1 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid -7/50 C ** (kw) 15,6/6,7/2,3 20,5/9,0/2,3 26,5/11,4/2,3 42/17,2/2,4 Flöde, köldbärare (l/s) 1,18 1,62 2,09/2 2,90/2 Tryckfall, AB 30 (kpa) Hybridsystem tillsammans med F1345 Se tekniska data för värmepumpen. Övrigt AB 30 Driftspänning 400 V 3NAC 50Hz Köldbärare, enbart uteluftdrift Etylenglykol (40%) Köldbärare, hybriddrift Etylenglykol (40%) eller Etanol (28%) Luftflöde, låg/hög fläkthastighet (m 3 /h) 5000/7000 Nominell effekt, fläkt (3-fas). låg/hög fläkthastighet (W) 195/325 Säkring (A) 10 Kapslingsklass IP 24 Anslutning köldbärare utv Ø ax systemtryck (Pa) 0,03 (3 bar) Avfrostningssystem G40 värmeväxlare Lägsta flöde, avfrostning (l/min) 10 in temperatur (BT27) för aktiv avfrostning ( C) 25 Volym köldbärarvätska (l) 27 Höjd (mm) (50) Bredd (mm) 1205 Djup (mm) 520 Vikt, utan/med emballage, pall och bipackning (kg) 165/189 Färg mörkgrå Drifttemperatur (lägsta/högsta), uteluftdrift ( C) -7/50 Dimensionerande omgivningstemperatur (lägsta/högsta) ( C) -25/50 Art nr RSK nr * Fläkt, köldbärarpump, styrning samt kompressor i F1345. Värmebärarflöde enligt EN ** Omgivningstemperatur/Framledningstemperatur Arbetsområde AB 30 uteluftsdrift (ej hybrid) Framledningstemperatur Returledningstemperatur Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! C AB 30 tillsammans med NIBE F kw C AB 30 tillsammans med NIBE F kw Inkommande köldbärartemp, C Inkommande köldbärartemp, C 15

16 GRUNDFOS Type UPS P/N: V- PC;0017NIB 50Hz DK 2.5uF HEJSAN Type UPS P/N: V- PC;0017NIB 50Hz DK 2.5uF HEJSAN 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H ax. 10bar GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H ax. 10bar Tillbehör Hjälprelä HR 10 RSK nr NIBE SVH 32 Denna växelventil krävs utöver avfrostningspaketet NIBE Defrost 30. För varje AB 30 i anläggningen behövs det en växelventil. RSK nr: NIBE BCU 30 Kontrollpaketet NIBE BCU 30 krävs till system där AB 30 ingår. Endast ett kontrollpaket per anläggning kan användas. Innehåller: Kontrollenhet, omgivningsgivare och temperaturgivare. RSK nr: NIBE SVH 40/50/65 Det krävs 2 st växelventiler (NIBE SVH 40/50/65) för att kunna använda AB 30 i hybriddrift. Storlek väljs efter hur stort effektbehovet är. SVH 40, DN 40 (22-40 kw) RSK nr SVH 50, DN 50 (60-80 kw) RSK nr SVH 65, DN 65 ( kw) RSK nr NIBE DEFROST 30 Avfrostningspaketet NIBE Defrost 30 krävs till system där AB 30 ingår. Endast ett avfrostningspaket per anläggning kan användas, avfrostningen sker då i sekvenser. Innehåller: Värmeväxlare och cirkulationspump. RSK nr: NIBE AB - Energy Systems Box 14, arkaryd Tel Fax

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1320-1

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1320-1 PBD SE 1320-1 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2 PBD SE 1207-2 Luft/vatten-värmepump 5 F2026 TM 639442 NIBE F2026 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2026 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2026 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Tillbehör IHB SE 1626-2 331784 Innehållsförteckning 1 Allmänt Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Innehåll (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10 finns i tre längder

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1449-6 Luft/vatten-värmepump F2300 TM 639451 NIBE F2300 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1343-5 Luft/vatten-värmepump F2300 TM 639451 NIBE F2300 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1140-1

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1140-1 PBD SE 1140-1 Luft/vatten-värmepump 5 F2300 TM 639451 NIBE F2300 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

Installatörshandbok AMB 30. Tillbehör, F1345 IHB SE LEK

Installatörshandbok AMB 30. Tillbehör, F1345 IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör, F1345 LEK IHB SE 1302-1 231416 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport och förvaring 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE PBD SE 1449-2 Luft/Luft-värmepump NIBE TM ARIA TM 639591 NIBE ARIA 5 Luft/Luft-värmepump Allmänt NIBE ARIA är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till energibesparing

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

NIBE F2040 Luft/vatten-värmepump

NIBE F2040 Luft/vatten-värmepump NIBE F2040 Luft/vatten-värmepump 5 Varvtalsstyrd utomhusmodul i kompakt format NIBE F2040 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2040 utnyttjar utomhusluften som värmekälla.

Läs mer

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Tillbehör IHB SE 1646-3 331784 Innehållsförteckning 1 Allmänt Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Innehåll (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10 finns i tre längder

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

F2040. Luft/vatten-värmepump. ten värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE

F2040. Luft/vatten-värmepump. ten värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE PBD SE 1337-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2040 TM 639512 NIBE F2040 5 Luft/vatten-värmepump ten värmepump Allmänt NIBE F2040 är en luft/vatten-värmepump, speciellt ellt fram- tagen för nordiskt klimat.

Läs mer

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE PBD SE 1444-1 Luft/Luft-värmepump NIBE TM ARIA TM 639591 NIBE ARIA 5 Luft/Luft-värmepump Allmänt NIBE ARIA är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till energibesparing

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 14-4 Frånluftsmodul 4 NIBE FLM TM 639316 NIBE FLM FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE PBD SE 1608-3 Luft/Luft-värmepump NIBE TM ARIA TM 639591 NIBE ARIA 5 Luft/Luft-värmepump Allmänt NIBE ARIA är en luft/luftvärmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat, med hög

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1320-4 Luft/vatten-värmepump F2300 TM 639451 NIBE F2300 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE PBD SE 1226-2 Luft/vatten-värmepump 5 F2300 TM 639451 NIBE F2300 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1044-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031442 Innehållsförteckning Till Användaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Uteluftdrift 3 Hybriddrift 3 Kontrollenheten Underhållsrutiner Allmänt

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 104-3 NIBE F2040 63912 TM Luft/vatten-värmepump NIBE F2040 TM Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2040 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2040 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5 PBD SE 0920-5 Luft/vatten-värmepump 5 F2025 NIBE 639291 F2025 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2025 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt

Läs mer

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1039-3

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1039-3 PBD SE 1039-3 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder

Läs mer

NIBE F2120 Luft/vatten-värmepump

NIBE F2120 Luft/vatten-värmepump NIBE F2120 Luft/vatten-värmepump Ett genombrott i effektivitet NIBE F2120 är en luft/vatten-värmepump som utgör ett verkligt genombrott med ett marknadsledande SCOP. F2120 tar värmeenergin ur utomhusluften

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

NIBE ERS Ventilationsvärmeväxlare

NIBE ERS Ventilationsvärmeväxlare NIBE ERS 10-500 Ventilationsvärmeväxlare 3 Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump Ger en komplett från- och tilluftslösning till NIBE bergeller luft/vattenvärmepump. ERS 10 kan dockas till NIBE bergvärmepumpar/innemoduler

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1244-2 031861 LEK

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1244-2 031861 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1244-2 031861 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport och förvaring 6 Uppställning

Läs mer

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1126-4

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1126-4 PBD SE 1126-4 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till

Läs mer

NIBE FLM Frånluftsmodul

NIBE FLM Frånluftsmodul 4 NIBE FLM Frånluftsmodul Frånluftsmodul till bergvärmepump Höjer temperaturen på inkommande köldbärare vilket ökar verkningsgraden på värmepumpen. Kollektorlängden kan vid behov minskas. Ger en komplett

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1150-5

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1150-5 PBD SE 1150-5 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1223-3 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För uppgradering

Läs mer

SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1445-9

SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1445-9 PBD SE 1445-9 Luft/vatten-värmepump NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till

Läs mer

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 122-3 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1209-2 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE F2300/F2026 Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För stora hus och fastigheter

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump

Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump NIBEERS 10-500 Ventilationsvärmeväxlare 3 Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump Ger en komplett från- och tilluftslösning till NIBE berg- eller luft/vattenvärmepump. ERS 10 kan dockas till NIBE

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1338-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1314-3 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport 7 Uppställning 8 Bipackade komponenter

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1126 NIBE TM 639354 F1126 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

NIBE SMO 20 Styrmodul

NIBE SMO 20 Styrmodul NIBE SMO 20 Styrmodul 5 Enkel styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med en NIBE luft/vatten-värmepump, en varmvattenberedare och en extern, stegstyrd

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel.

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel. PBD SE 1123-2 Inomhusmodul 6 EVP 510 TM 639419 NIBE EVP 510 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp till 15 kw Den totala

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 44-6 Bergvärmepump NIBE TM F6 NIBE TM 6955 F6 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1533-2 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information Symboler Märkning 2 2 2 Värmebärarsida Varmvattenberedare Dockningsalternativ 17 17 18 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning PBD SE 1533-2 NIBE TM F110 639603 Varmvattenvärmepump NIBE TM F110 3 Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning Tre olika inkopplingsalternativ Frånluft Uteluft Omgivande

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1550-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639623 COMPACT SC 1 Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C PBD SE 48- Bergvärmepump 4 F6 TM 6954 NIBE F6 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR6-anpassad. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1321-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

NIBE F135 Frånluftsmodul

NIBE F135 Frånluftsmodul 3 NIBE F135 Frånluftsmodul Frånluftsmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar Avsedd att dockas mot aktuell NIBE inomhusmodul (VVM) eller styrmodul (SMO) Återvinner energi ur den varma frånluften i fastigheten

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 128-1 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1316-5 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

NIBE SPLITHBS 05. A +++ Systemets effektivitetsklass för uppvärmning. NIBE SPLIT HBS 05 med flera möjligheter. Luft/vatten-värmepump

NIBE SPLITHBS 05. A +++ Systemets effektivitetsklass för uppvärmning. NIBE SPLIT HBS 05 med flera möjligheter. Luft/vatten-värmepump NIBE SPLITHBS 05 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE SPLIT HBS 05 med flera möjligheter Dockningsbar med NIBE SMO och NIBE VVM. Kundanpassade och kostnadseffektiva splitsystem. Möjlighet att kombinera upp till

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1533-7 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Avancerad inomhusmodul för fastighetens värme- och varmvattenbehov.

Läs mer