Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345"

Transkript

1 PBD SE Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga ihop flera F1345/AB30 till önskad effektstorlek. Värmepumpen är placerad inomhus vilket underlättar för framtida service. Behovsstyrd avfrostning. All kontroll/övervakning sker inomhus via kontrollenheten. NIBE AB 30 är en värmeupptagande luftmodul som är ett tillbehör till NIBE F1345 (även bakåtkompatibel med NIBE F1330). ed detta tillbehör görs en anläggning så effektiv som möjligt och passar sig allra bäst när mark-/bergkollektor inte klarar den kapacitet som anläggningen kräver. AB 30 ansluts till NIBE F1345 enbart luft (uteluftsdrift) eller i kombination med berg-/markkollektor (hybriddrift) för att förse F1345 med förnyelsebar energi. AB 30 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs i lika stor utsträckning (i kombination med berg-/markkollektor) som vid en ensam installation av F1345. AB 30 är i princip en värmeväxlare som växlar luftens energi till ett brinesystem med hjälp av en fläkt och styrsystem. Fläkten har två hastigheter som antingen växlar automatiskt vid vald uteluftstemperatur eller ställs manuellt in på hög/ låg hastighet. Enhetens styrsystem kopplas till en kontrollenhet där all inställning och övervakning sker. Denna kontrollenhet installeras inomhus. Styrsystemet sköter alla funktioner som t.ex. fläktdrift, avfrostning, val av driftfall, och stopp av kompressor vid avfrostning och låg uteluftstemperatur. aterial har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.

2 Funktionsprincip Hybriddriftläge Vid hybriddrift använder AB 30 utomhusluften i kombination med mark-/bergkollektor som värmekälla. Utgående köldbärare från F1345 kopplas då till luftmodulen och vidare via växelventil till mark-/bergkollektor. Enbart uteluftdrift När omgivningstemperaturen är högre än 12 C växlar styrningen över växelventilerna till drift med enbart AB 30. Över denna omgivningstemperatur är köldbärartemperaturen mer gynnsam från AB 30 än från mark-/bergkollektorn. Enbart mark-/bergkollektordrift När omgivningstemperaturen sjunker minskar temperaturdifferensen mellan uteluft och köldbärare. Vid inställd min. differens växlar styrningen över till drift med enbart mark-/ bergkollektor. I detta läge kan AB 30 inte längre bidra till att höja köldbärartemperaturen. Då blir det mer effektivt för anläggningen att använda sig av enbart mark-/bergkollektorn. Uteluftdriftläge Hybriddrift När omgivningstemperaturen ligger mellan ca. 0 och 10 C växlar styrningen över växelventilerna till drift med både AB 30 och mark-/bergkollektorn (hybriddrift). Vid dessa temperaturer kan värmepumpen med fördel använda sig av både mark-/bergkollektor och AB 30 för att tillgodose sig med energi så länge omgivningstemperaturen är tillräckligt mycket högre än köldbärartemperaturen. Detta driftläge förhöjer anläggningens effektivitet och utnyttjar både mark-/bergkollektorn och AB 30 på bästa sätt. Vid uteluftsdrift använder AB 30 bara utomhusluften som värmekälla och drift tillåts ner till en omgivningstemperatur på ca -7 C. Utgående köldbärare från F1345 kopplas då direkt till luftmodulen. När omgivningstemperaturen är lägre än dimensionerad balanstemperatur (den lägsta temperatur där värmepumpen klarar hela uppvärmningen) måste tillsatsvärme finnas tillgänglig för att komplettera värmepumpen. Köldbärar-, värmebärar- och tappvarmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande normer. 2

3 3 m 400 mm Transport och förvaring AB 30 skall transporteras och förvaras stående. Uppställning och placering Placera AB 30 utomhus på ett fast vågrätt underlag som tål dess tyngd, helst betongfundament. Används betongplintar ska dessa vila på makadam eller singel. Betongfundamentet eller betongplintarna ska placeras så att förångarens underkant är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup, dock minimum 300 mm. AB 30 bör inte ställas upp intill ljudkänsliga väggar t ex intill sovrum. Se även till så att uppställningen inte medför obehag för grannarna. AB 30 skall inte placeras så att rundgång av uteluften kan ske. Detta medför lägre effekt och sämre verkningsgrad. Placera AB 30 skyddad från direkt vind/blåst. Kondensvatten samt smältvatten vid avfrostning kan förekomma i stor omfattning. Kondensvatten ska ledas till dagvattenbrunn eller liknande. Iakttag försiktighet så att AB 30 inte repas vid installationen. Om risk för snöras från taket föreligger ska ett skyddande tak eller liknande monteras över AB 30, rör och kablage. min 300 mm Placera ej AB 30 direkt på gräsmatta eller annat icke fast underlag. Installationsutrymme Avståndet mellan AB 30 och husvägg skall vara minst 400 mm. Fritt utrymme ovanför AB 30 skall vara minst en meter. Fritt utrymme Serviceutrymme 800 mm 400 mm in. in. avstånd avstånd vid vid användning användning av flera av flera AB30 AB 30 Fritt Fritt utrymme framför 3

4 Kondensvattenuppsamling Det inbyggda kondensvattentråget används för att samla upp och leda bort det mesta av kondensvattnet från AB 30. Kondensvattnet (upp till 100 liter/dygn) som samlas upp i tråget ska ledas via ett rör (ingår ej) till ett lämpligt avlopp där kortast möjliga sträcka utomhus rekommenderas. Den del av röret som inte ligger frostfritt måste vara uppvärmt av värmekabel för att förhindra igenfrysning. Dra röret med en fallande lutning från AB 30. Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt djup alternativt inomhus (med reservation för lokala bestämmelser och regler). Använd vattenlås vid installationer där luftcirkulation kan förekomma i kondensvattenröret. Isolera röret (minst 19 mm isolering) hela vägen utomhus. Isoleringen ska sluta tätt mot undersidan av kondensvattentråget. Det är viktigt för luftkollektormodulens funktion att avledningen av kondensvattnet fungerar samt att utloppet på kondensvattenröret är placerat så att huset inte kan ta skada. Om inte något av de rekommenderade alternativen används måste god avledning av kondensvatten tillses. Rekommenderade alternativ Avlopp inomhus Vattenlås Kondensvattnet leds till avlopp inomhus (med reservation för lokala bestämmelser och regler). Dra röret med en fallande lutning från AB 30. Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att förhindra luftcirkulation i röret. Stuprörsavlopp Stenkista Frostfritt djup Frostfritt djup Vattenlås Om huset har källare ska stenkistan placeras på ett sådant sätt att kondensvattnet inte påverkar huset. Annars kan stenkistan placeras rakt under AB 30. Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt djup. Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt djup. Dra röret med en fallande lutning från AB 30. Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att förhindra luftcirkulation i röret. 4

5 Underhåll Installationskontroll AB 30 är försedd med styrning och övervakningsutrustning, dock måste ett visst yttre underhåll utföras. Enligt gällande regler skall pannanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovanstående gäller slutna värmesystem. Kontroll av galler Tillse regelbundet under hela året att insugsgallret inte blockeras av löv, snö eller annat. Vidare skall uppsikt hållas under den kalla delen av året så att inte för mycket frost eller is byggs upp under AB 30. Kondensvattentråg finns för omhändertagande och avledning av kondensvatten. Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan förorsaka att insugs- och frånluftsgallret sätts igen. Tillse att gallerna är fria från snö. Utbyte av AB 30 får ej ske utan förnyad kontroll. Undvik uppbyggnad av snö som täcker för gallren på AB 30. Håll fritt från snö och/eller is. Rengöring av ytterhölje Vid behov kan ytterhöljet rengöras med en fuktad trasa. Försiktighet bör iakttagas så att AB 30 inte repas vid rengöringen. Undvik att spola med vatten in i gallerna eller på sidorna på ett sådant sätt att vatten kan tränga in i AB 30. Undvik att AB 30 kommer i kontakt med alkaliska rengörningsmedel. Bipackade komponenter 2st Toppklämmor (används ej vid installation tillsammans med F1345) 5

6 Luftkollektormodulens konstruktion BT21 BT27 AA6 GQ1 FA1 X1 UB1 EB12 EB11 Komponentlista AA6 Reläkort EP12 XL7 BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EB11 Kondensvattentrågvärmare EB12 Droppskålsvärmare EP12 Luftbatteri, kollektor köldbärare FA1 Automatsäkring GQ1 Fläkt UB1 Kabelgenomföring, inkommande el X1 Anslutningsplint, inkomande matning, nolla och jord Anslutning, köldbärare in XL7 Anslutning, köldbärare ut Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC och XL6 XL6

7 Rörinstallation Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. Då AB 30 inte är utrustad med avstängningsventiler och avluftningsventil måste sådana monteras för att underlätta eventuell framtida service. Om AB 30 installeras i ett redan befintligt system ska eventuellt nivåkärl på köldbärarsidan bytas ut mot ett tryckexpansionskärl. Rörinkoppling (köldbärare) AB 30 kan anslutas till köldbärarsystemet enligt någon av de systemlösningar som följer på kommande sidor eller som kan hämtas på hemsidan AB 30 skall avluftas vid övre anslutningen (XL7, köldbärare ut) med avluftningsnippel (ej medlevererad) som monteras på röret. XL7 Dimensionering av tryckexpansionskärl Hybriddrift (Etanol 28% volymprocent) Vid hybriddrift (etanol 28%) ska tryckexpansionskärlet dimensioneras enligt följande diagram. Volym tryckexpansionskärl (l) Total volym köldmedium i systemet (l) Hybriddrift eller uteluftdrift (Etylenglykol 40% volymprocent) I de fall när etylenglykol (40%) används vid installation med hybriddrift eller uteluftdrift ska tryckexpansionskärlet dimensioneras enligt följande diagram. Köldbärarvätskans frysskydd ska dimensioneras minst efter installationsplatsens dimensionerande utetemperatur (DUT). Vid installation med enbart uteluftdrift ska köldbärarvätskan i rören vara etylenglykol (40%). Vid installation med hybriddrift se värmepumpens Installatörshandbok. XL6 Volym tryckexpansionskärl (l) Total volym köldmedium i systemet (l) Samtliga rör utomhus ska kondensisoleras. 7

8 Dockning AB 30 kan kopplas in på många olika sätt. För alla dockningsalternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrusting skall monteras enligt gällande regler. På kommande sidor följer några av de van ligaste alternativen. Övrig kringutrustning såsom tillbehör beställes separat. Se för fler och mer detaljerade dockningsalternativ. Dessa är principscheman. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. Förklaring Beteckning Förklaring EB1 Extern tillsats C5 Expansionskärl slutet EB1 Extern eltillsats FL10 Säkerhetsventil, värmebärarsida Q42 - Q43 Avstängningsventil, värmebärarsida RN11 Trimventil EB100 Värmepumpsystem (aster) BT1 Temperaturgivare, ute BT6 Temperaturgivare, varmvattenladdning BT25 Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT71 Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB100 Värmepump, F1345 EP14 Kylmodul A EP15 Kylmodul B FL10 - FL11 Säkerhetsventil, köldbärarsida FL12 - FL13 Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ12 - HQ15 Smutsfilter Q50 - Q53 Avstängningsventil, köldbärarsida Q54 - Q57 Avstängningsventil, värmebärarsida QN10 Växelventil, värme/varmvatten R10 - R13 Backventil EB101 Värmepumpsystem (Slav 1) EB101 Värmepump, F1345 EP14 Kylmodul A EP15 Kylmodul B FL10 - FL11 Säkerhetsventil, köldbärarsida FL12 - FL13 Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ12 - HQ15 Smutsfilter Q50 - Q53 Avstängningsventil, köldbärarsida Q54 - Q57 Avstängningsventil, värmebärarsida R10 - R13 Backventil EP21 Klimatsystem 2 AA5 Tillbehörskort BT2 Temperaturgivare, värmebärare fram BT3 Temperaturgivare, värmebärare retur GP20 Cirkulationspump QN25 Shuntventil Beteckning EP100 AA25 BT21 Förklaring Luftkollektorsystem 1 (aster) Kontrollenhet Temperaturgivare, avluft BT26 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor in BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut BT28 Temperaturgivare, omgivning EP100 AB 30 GP2 Cirkulationspump, köldbärare extern GP5 Cirkulationspump, avfrostning Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning QN21 Växelventil, Hybriddrift QN22 Växelventil, Uteluft R16 Backventil RN50 Ventil, Justering EP101 Luftkollektorsystem 2 (Slav) BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EP100 AB 30 Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning R16 Backventil RN50 Ventil, Justering EP102 Luftkollektorsystem 3 (Slav) BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EP100 AB 30 Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning R16 Backventil RN50 Ventil, Justering EP103 Luftkollektorsystem 4 (Slav) BT21 Temperaturgivare, avluft BT27 Temperaturgivare, köldbärare, kollektor ut EP100 AB 30 Q1 Avtappningsventil Q50 Avstängningsventil Q60 Avluftningsventil QN20 Växelventil, avfrostning 8

9 Beteckning R16 RN50 QZ1 AA5 Övrigt BP6 C1 C3 C4 CP10 CP20 EB10 EP12 EP13 EP17 FL2 FL3 GP10 HQ2 KA1 Q11 Q20 Q21 Q34 Q64 R21 RN15 Förklaring Backventil Ventil, Justering Varmvattenkomfort Tillbehörskort anometer, köldbärarsida Expansionskärl slutet, värmebärarsida Expansionskärl slutet, köldbärarsida Expansionskärl slutet, värmebärarsida Ackumulatortank med varmvattenslinga Utjämningskärl (UKV) Varmvattenberedare Kollektor, köldbärarsida Tilluftsbatteri Växlare, avfrostning Säkerhetsventil, värmebärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, värmebärare extern Smutsfilter Hjälprelä, elpatron Påfyllningsventil, värmebärarsida Avluftningsventil, värmebärarsida Avluftningsventil, köldbärarsida Avstängningsventil, köldbärare retur Avluftningsventil Backventil Ventil, Justering Beteckningar enligt standard IEC och

10 Principskisser för dockning AB 30 dockad (uteluftdrift) till NIBE F1345 -EB1 -C5 -EB1 -Q42 -Q43 -RN11 -GP10 -BT25 -BT71 -R21 -BT1 -AA25 -GP5 -EP17 -RN15 -Q60 -BT28 -Q64 -CP10 -Q50 -Q1 -Q21-BP6 -FL3 P -C3 -HQ2 -BT26 -Q34 -Q53 -HQ13 -FL11 -Q52 -R11 -Q51 -HQ12 -Q50 -R10 -EP15 -EP14 -FL13 -FL12 -R13 -Q57 -HQ15 -Q56 -R12 -Q55 -HQ14 -Q54 -QN10 -BT6 -KA1 -EB10 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 AB 30 dockad (hybriddrift) till NIBE F1345 -EB1 -C5 -EB1 -Q42 -Q43 -RN11 -GP10 -BT25 -BT71 -R21 -BT1 -AA25 -GP5 -EP17 -RN15 -Q60 -Q50 -Q1 -BT28 -QN22 -Q64 -Q21-BP6 -FL3 P -C3 -HQ2 -BT26 -Q34 -QN21 -Q53 -HQ13 -FL11 -Q52 -R11 -Q51 -HQ12 -Q50 -R10 -EP15 -EP14 -FL13 -FL12 -R13 -Q57 -HQ15 -Q56 -R12 -Q55 -HQ14 -Q54 -QN10 -CP10 -BT6 -KA1 -EB10 -GP2 -EP12 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 10

11 11 Flera AB 30 dockad (uteluftdrift) till flera NIBE F1345 Flera AB 30 dockad (hybriddrift) till flera NIBE F1345 -EP101 -EP102 -EP103 -C5 -Q42 -Q43 -RN11 -EB1 -BT25 -R21 -GP10 -Q34 -Q64 -HQ2 -GP5 -EP17 -BT26 -QN22 -GP2 -EP12 -RN15 -BT1 P -Q21-BP6 -C3 -FL3 -QN10 -EB10 -BT6 -CP10 -KA1 -BT28 -RN50 -Q50 -Q60 -Q60-RN50 -Q50 -RN50 -Q50 -Q60 -RN50 -Q50 -Q60 -QN21 -AA25 -EP101 -EP102 -EP103 -BT25 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -EB101 -EP15 -EP14 -EB101 -EB1 -EP15 -EP14 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -R16 -R16 -R16 -R16 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 -Q1 -Q1 -Q1 -Q1 -EP101 -EP102 -EP103 -C5 -Q42 -Q43 -RN11 -EB1 -BT25 -R21 -GP10 -Q34 -Q64 -HQ2 -GP5 -EP17 -BT26 -RN15 -BT1 P -Q21-BP6 -C3 -FL3 -QN10 -EB10 -BT6 -CP10 -KA1 -BT28 -RN50 -Q50 -Q60 -Q60-RN50 -Q50 -RN50 -Q50 -Q60 -RN50 -Q50 -Q60 -AA25 -EP101 -EP102 -EP103 -BT71 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -EB101 -EP15 -EP14 -EB101 -HQ15 -HQ14 -R12 -R13 -Q54 -FL12 -Q55 -Q56 -Q57 -FL13 -HQ13 -R11 -HQ12 -R10 -Q50 -Q51 -Q52 -Q53 -FL11 -EP15 -EP14 -R16 -R16 -R16 -R16 -EB1 -FL2 -C1 -QZ1 -AA5 -Q1 -Q1 -Q1 -Q1

12 Elektrisk installation Styrning All elektrisk utrustning förutom omgivningsgivare, cirkulationspumpar, växelventiler och extern kommunikation är färdigkopplad från fabrik. AB 30 är försedd med en intern elektronisk styrning som sköter de funktioner vilka är nödvändiga för driften. Förläggning av kablar för starkström samt signalkablar ska göras från sidan vid den veckade delan av sidoplåten på den vänstra sidan av AB 30. AB 30 innehåller ej allpolig brytare för inkommande elektrisk matning. Därför ska matningskabeln från AB 30 anslutas till en arbetsbrytare med minst 3 mm brytaravstånd. Om fastigheten har jordfelsbrytare bör AB 30 förses med en separat sådan. Inkommande matning ska vara 400 V 3NAC 50Hz via elcentral med säkringar. Kopplingsplintarna görs åtkomliga genom att demontera plast lockets och sidoplåtens 4 skruvar vardera samt el boxens skruv. Inkoppling av AB 30 får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Om fastigheten har jordfelsbrytare bör varje AB 30 förses med en separat sådan. Om automatsäkring används bör denna ha motorkaraktäristik C. Beträffande säkringsstorlek, se tekniska data. Kommunikations- och givarkablar till externa anslutningar får inte förläggas i närheten av starkströmsledning. insta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande. OBS! Elinstallationen samt even tuell service skall göras under överinseende av be hörig elinstallatör. Elektrisk installa tion och lednings drag ning skall utföras enligt gällande bestämmelser. 12 Således styrs avfrostning, stopp vid max/min temperatur, cirkulationspumpar, växelventiler, blockering av kompressor i NIBE F1345 samt inkoppling av värmare för droppskålen. Den inbyggda styrningen ställs in via kontrollenheten (placeras inomhus) vid installationen och kan användas vid service. Kontrollenheten (BCU 30) Visningsläget kommer man åt genom att trycka på knappen [OK]. I visningsläget visas temperaturerna som läses av från de olika temperaturgivarna som är anslutna till AB 30. Här används knapparna [-] och [+] för att bläddra bland de olika enheterna (om flera är anslutna). Driftläge ark 3 C OK R

13 ått Ø700 Ø XL7 XL6 Elintag Bakom luftmodulen skall ett fritt utrymme på 400 mm finnas för eventuell service. Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme på 800 mm finnas för eventuell service. 520 Ø 30 Framför och ovanför värmepumpen krävs ett utrymme på 1000 mm för eventuell service

14 Ljudtrycksnivåer AB 30 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. an skall därför alltid sträva efter att för uppställningen välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar, murar, marknivåskillnader m.m. och får därför endast ses som riktvärden. AB 30 arbetar med låg respektive hög fläkthastighet beroende på utomhustemperatur. 1 m 4 m 10 m Typ AB 30 Ljudeffektnivå, L W (A) db(a) 61/69 Ljudtrycksnivå vid 1 m. Fläkt låg/hög db(a) 56/64 Ljudtrycksnivå vid 4 m. Fläkt låg/hög db(a) 44/52 Ljudtrycksnivå vid 10 m. Fläkt låg/hög db(a) 36/44 14

15 Tekniska data IP 24 Uteluftsystem tillsammans med F1345 F /AB 30 F /AB 30 F /AB 30 x 2 F /AB 30 x 2 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 15/35 C ** (kw) 27/5,7/4,7 36/7,4/4,9 46/9,8/4,7 66/14,8/4,5 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 15/50 C ** (kw) 25,4/7,2/3,5 35/9,7/3,6 45/12,7/3,5 63/18,7/3,4 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 7/35 C ** (kw) 23,2/5,5/4,2 31,2/7,4/4,2 40/9,7/4,1 58/14,6/4,0 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 7/45 C ** (kw) 21,6/6,8/3,2 30,1/9,1/3,3 39/11,8/3,3 55/17,7/3,1 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 7/50 C ** (kw) 22/7,1/3,1 30,4/9,5/3,2 39/12,2/3,2 55/18,2/3,0 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 2/35 C ** (kw) 20,8/5,5/3,8 26,7/7,2/3,7 35/9,5/3,7 50/14,2/3,5 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid 2/50 C ** (kw) 19,6/7,0/2,8 26,2/9,3/2,8 33,5/11,8/2,8 48/17,6/2,7 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid -7/35 C ** (kw) 16,5/5,2/3,2 21/6,9/3,0 27,5/9,3/3,0 43/13,9/3,1 Avgiven/Tillförd effekt*/cop vid -7/50 C ** (kw) 15,6/6,7/2,3 20,5/9,0/2,3 26,5/11,4/2,3 42/17,2/2,4 Flöde, köldbärare (l/s) 1,18 1,62 2,09/2 2,90/2 Tryckfall, AB 30 (kpa) Hybridsystem tillsammans med F1345 Se tekniska data för värmepumpen. Övrigt AB 30 Driftspänning 400 V 3NAC 50Hz Köldbärare, enbart uteluftdrift Etylenglykol (40%) Köldbärare, hybriddrift Etylenglykol (40%) eller Etanol (28%) Luftflöde, låg/hög fläkthastighet (m 3 /h) 5000/7000 Nominell effekt, fläkt (3-fas). låg/hög fläkthastighet (W) 195/325 Säkring (A) 10 Kapslingsklass IP 24 Anslutning köldbärare utv Ø ax systemtryck (Pa) 0,03 (3 bar) Avfrostningssystem G40 värmeväxlare Lägsta flöde, avfrostning (l/min) 10 in temperatur (BT27) för aktiv avfrostning ( C) 25 Volym köldbärarvätska (l) 27 Höjd (mm) (50) Bredd (mm) 1205 Djup (mm) 520 Vikt, utan/med emballage, pall och bipackning (kg) 165/189 Färg mörkgrå Drifttemperatur (lägsta/högsta), uteluftdrift ( C) -7/50 Dimensionerande omgivningstemperatur (lägsta/högsta) ( C) -25/50 Art nr RSK nr * Fläkt, köldbärarpump, styrning samt kompressor i F1345. Värmebärarflöde enligt EN ** Omgivningstemperatur/Framledningstemperatur Arbetsområde AB 30 uteluftsdrift (ej hybrid) Framledningstemperatur Returledningstemperatur Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! C AB 30 tillsammans med NIBE F kw C AB 30 tillsammans med NIBE F kw Inkommande köldbärartemp, C Inkommande köldbärartemp, C 15

16 GRUNDFOS Type UPS P/N: V- PC;0017NIB 50Hz DK 2.5uF HEJSAN Type UPS P/N: V- PC;0017NIB 50Hz DK 2.5uF HEJSAN 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H ax. 10bar GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H ax. 10bar Tillbehör Hjälprelä HR 10 RSK nr NIBE SVH 32 Denna växelventil krävs utöver avfrostningspaketet NIBE Defrost 30. För varje AB 30 i anläggningen behövs det en växelventil. RSK nr: NIBE BCU 30 Kontrollpaketet NIBE BCU 30 krävs till system där AB 30 ingår. Endast ett kontrollpaket per anläggning kan användas. Innehåller: Kontrollenhet, omgivningsgivare och temperaturgivare. RSK nr: NIBE SVH 40/50/65 Det krävs 2 st växelventiler (NIBE SVH 40/50/65) för att kunna använda AB 30 i hybriddrift. Storlek väljs efter hur stort effektbehovet är. SVH 40, DN 40 (22-40 kw) RSK nr SVH 50, DN 50 (60-80 kw) RSK nr SVH 65, DN 65 ( kw) RSK nr NIBE DEFROST 30 Avfrostningspaketet NIBE Defrost 30 krävs till system där AB 30 ingår. Endast ett avfrostningspaket per anläggning kan användas, avfrostningen sker då i sekvenser. Innehåller: Värmeväxlare och cirkulationspump. RSK nr: NIBE AB - Energy Systems Box 14, arkaryd Tel Fax

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer