NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1039-3"

Transkript

1 PBD SE Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM NIBE SPLIT FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till energibesparing och minskade koldioxidutsläpp. Med integrerad varmvattenberedning, elkassett, cirkulationspump och styrsystem i innemodulen fås en driftsäker och ekonomisk klimatkontroll. Värmeupptagningen sker från utomhusluften genom en utemodul (AMS 10) där köldmediet, som cirkuleras i ett slutet system, överför värmen från värmekällan (utomhusluften) till innemodulen (ACVM 270). Detta medför att varken borrhål eller slingor i marken behövs. Optimal årsvärmefaktor tack vare inverterstyrd kompressor. Inbyggd aktiv kylfunktion. Utedel med kompakta mått. Möjlighet att ansluta yttre värmekällor. Varvtalstyrd cirkulationspump som förser värmepumpen med för driftfallet anpassat systemflöde. Optimerade driftskostnader. ompressorns varvtal anpassas efter rådande behov. Förberedd för styrning av två värmesystem. Integrerad slingvarmvattenberedare i ACVM 270. Inbyggd klocka för schemaläggning av extra varmvatten och temperatursänkning/höjning av framledningstemperaturen. Låg frysrisk då inget vatten cirkulerar mellan utemodul och innemodul. ylbehörighet krävs för installation.

2 5 m Funktionsprincip 1. öldmediet i AMS 10 tar upp värme från utomhusluften och komprimeras sedan, vilket höjer temperaturen ytterligare. 2. Det varma köldmediet (nu i gasform) leds in i ACVM öldmediet lämnar ifrån sig värmen för vidare distribution i systemet. 4. öldmediet (nu i vätskeform) leds tillbaka till AMS 10 och förloppet återupprepas. Genom att vända på hela processen, och därmed låta köldmediet i AMS 10 ta upp värmen från vattnet och släppa ut den i uteluften, kan värmepumpen istället producera kyla vid behov. ACVM 270 bestämmer, med hjälp av insamlad data från temperaturgivare, när AMS 10 ska arbeta och inte. Vid extra värmebehov kan ACVM 270 koppla in tillsatsvärme i form av den interna elpatronen, eller eventuellt tillkopplad extern tillsatsvärme Transport och förvaring Utemodul AMS 10 skall transporteras och förvaras stående. ACVM 270 kan transporteras stående eller liggande på rygg och skall förvaras stående och torrt. Uppställning och placering Utemodul AMS 10 AMS 10 placeras utomhus förankrad på ett fast underlag, helst betongfundament med markstativ eller väggfäste. Avståndet mellan marken och AMS 10 bör vara minst 200 mm. AMS 10 bör inte ställas upp intill ljudkänsliga väggar t ex intill sovrum. Se även till så att uppställningen inte medför obehag för grannarna. Försiktighet bör iakttagas så att värmepumpen inte repas vid installationen. ondensvatten samt smältvatten vid avfrostning kan förekomma i stor omfattning. Sörj därför för god dränering vid uppställningsplatsen samt att vatten inte kan rinna ut på gångar eller liknande ytor under den tiden isbildning kan uppstå. Avståndet mellan AMS 10 och husvägg skall vara minst 150 mm. Fritt utrymme ovanför AMS 10 skall vara minst en meter. AMS 10 skall inte placeras så att rundgång av uteluften kan ske. Detta medför lägre effekt och sämre verkningsgrad. Vid montering på vägg, tillse att vibrationer ej överförs in i huset. Säkerställ också att väggen och fästet håller för värmepumpens vikt. Innemodul ACVM 270 ACVM 270 rekommenderas att installeras i ett rum med befintlig golvbrunn, lämpligen i grovkök eller i pannrum. Placera innemodulen på ett fast underlag som tål dess tyngd, helst betonggolv eller betongfundament. ACVM 270 bör ställas upp med ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om detta ej är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Enheten riktas upp med de ställbara fötterna. Rördragning ska utföras utan klamring i innervägg mot soveller vardagsrum. Se till att ha ca 500 mm fritt utrymme framför samt 220 mm ovanför produkten för eventuell framtida service. Indirekt havsvind Svag vind: > 0,5 km Stark vind: > 3 km 150 mm Direkt havsvind Svag vind: > 1 km Stark vind: > 10 km 300 mm 300 mm 2

3 Underhåll NIBE SPLIT innehåller många komponenter och därför finns inbyggda övervakningsfunktioner som hjälper dig. Inträffar något onormalt visas meddelande om driftstörning i form av olika larm -texter i displayen. NIBE SPLIT kräver minimal skötsel efter igångkörningen. AMS 10 är försedd med styrning och övervakningsutrustning, dock måste ett visst yttre underhåll utföras. Tillse regelbundet under hela året att insugsgallret inte blockeras av löv, snö eller annat. Vidare skall uppsikt hållas under den kalla delen av året så att inte för mycket frost eller is byggs upp under AMS 10. Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan förorsaka att insugs- och utblåsgallret sätts igen. Tillse att gallerna är fria från snö. ontrollera även att kondensvattendränaget under AMS 10 inte är igentäppt. Vid behov kan ytterhöljet rengöras med en fuktad trasa. Försiktighet bör iakttagas så värmepumpen inte repas vid rengöringen. Undvik att spola med vatten in i gallerna eller på sidorna på ett sådant sätt att vatten kan tränga in i AMS 10. Undvik att AMS 10 kommer i kontakt med alkaliska rengörningsmedel. Styrning NIBE SPLIT är försedd med en integrerad elektronisk styrning som sköter de funktioner vilka är nödvändiga för värme pumpdriften. Således styrs avfrostning, stopp vid max/min temperatur, inkoppling av kompressorvärmare samt inkoppling av värmare för droppskålen, övervakning av motorskydd och tryck vakter. Dessutom kan antal starter och drifttid avläsas. Den integrerade styrningen ställs in vid installationen och kan användas vid service. Under normal drift behöver villaägaren ej ha tillgång till styrningen. NIBE SPLIT har inbyggd elektronisk returledningsgivare som begränsar returtemperaturen. AMS 10 och ACVM 270 kommunicerar med varandra vilket innebär att alla inställningar och mätvärden från AMS 10 kan justeras och avläsas i ACVM 270. Ljudtrycksnivåer AMS 10 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. Man skall därför alltid sträva efter att för uppställningen välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar, murar, marknivåskillnader m.m. och får därför endast ses som riktvärden. 1 m 4 m 10 m Ljud Min Nominell Max Ljudeffektnivå vid värme 7/45 (EN 14511) L W (A) 60,0 64,5 65,5 Ljudeffektnivå vid kyla 35/7 (EN 14511) L W (A) 61,0 64,0 65,5 Ljudeffektnivå vid kyla 27/7 (20 Hz kompressorhastighet) L W (A) 61 Ljudeffektnivå vid varmvatten 20/55 (40 Hz kompressorhastighet) L W (A) 62 Ljudtrycksnivå vid 1 m fritt uppställd db(a) 56,5 Ljudtrycksnivå vid 10 m fritt uppställd db(a) 32,5 Ljud 1 m 4 m 10 m Ljudtrycksnivå vid max kompressor, värme 7/45. db(a) 59,5 47,5 39,5 Ljudtrycksnivå vid min kompressor, värme 7/45. db(a) 54,0 42,0 34,0 3

4 Rörinstallation Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler. ACVM 270 kan arbeta med en returtemperatur på upp till ca 65 C och en utgående temperatur från enheten på 65 C. ACVM 270 är inte utrustad med avstängningsventiler, utan dessa måste monteras utanför värmepumpen för att underlätta eventuell framtida service. Rörinkoppling (klimatsystem) NIBE SPLIT kan anslutas till befintligt värmesystem, se avsnitt Dockning eller någon av de systemlösningar som kan hämtas på NIBEs hemsida Tryckfall (värmebärarsida) Inkoppling av köldmedierör (ej bipackat) öldmedierörsinstallationen ska utföras av behörig kylinstallatör mellan utemodul AMS10 och innemodul ACVM 270. Installationen ska göras enligt gällande regler. Maximal rörlängd (L): 12 m, enkel väg. Maximal höjdskillnad (H): ±7 m. AMS 10 levereras med den köldmediummängd som behövs för installationen. H dp (kpa) 60 Pumpkapacitet dp (kpa) L L 20 H ,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,33 0,39 0,44 0,5 0,55 Flöde (l/s) flöde (l/s) Elektrisk installation ACVM 270 ska installeras via allpolig arbetsbrytare med minst 3 mm brytaravstånd. Övrig elektrisk utrustning förutom utegivare, strömtransformatorer och utemodul AMS 10 är färdigkopplade från fabrik. Före isolationstest av fastigheten ska innemodul ACVM 270 och utemodul AMS 10 bortkopplas. Beträffande säkringsstorlek, se tekniska data Avsäkring. Om fastigheten har jordfelsbrytare bör ACVM 270 förses med en separat sådan. Inkoppling får ej ske utan elleverantörens medgivande. 5x2,5 mm2 kabel ska användas till anslutning mellan ACVM 270 och AMS 10. AMS 10 är utrustad med en enfaskompressor. Detta innebär att fas L3 kommer belastas med upp till 15 A vid kompressordrift. Beroende på husets huvudsäkring och för att undvika att effektvakten varvar ner kompressorn bör andra laster i huset flyttas från L3 till L1 och L2. OBS! Elinstallationen samt even tuell service skall göras under överinseende av be hörig elinstallatör. Elektrisk installation och lednings drag ning skall utföras enligt gällande bestämmelser. PEN L1 L2 L3 Elcentral Inkommande matning Strömkännare* Arbetsbrytare Matning och kommunikationskabel * Endast vid 3-fas installation 4

5 MOS Dockning NIBE SPLIT kan anslutas på flera olika sätt varav några visas på följande sidor. För mer omfattande dockningsbeskrivningar, se NIBE SPLIT med klimatsystem RG10/ RE10 limatsystem Erf. säkerhetsutr. FQ1 FL1 BT 1 Tillsats limatsystem Radiatorsystem CP1 GP10 Golvvärmesystem PBD SE CP1 GP10 Fläktkonvektorsystem CP1 GP10 Extra system volym Extra system volym Extra system volym CM1 Överströmnings ventil CM1 Överströmnings ventil CM1 Överströmnings ventil Radiator- och golvvärmesystem för värme och fläktkonvektor för kyla yla EP22-QN12 A B AB EP21-QN25 EP21-GP20 EP21-BT2 Dubbla golvvärmesystem för värme och fläktkonvektor för kyla EP21-GP20 EP22-QN12 EP21-BT2 A EP21-QN25 AB yla B CP1 GP10 CM1 EP21-BT3 CP1 GP10 CM1 EP21-BT3 Överströmnings ventil Överströmnings ventil Förklaring EP21 limatsystem 2 EP22 limatsystem 3 CP1 Utjämningskärl UV BT2 Temperaturgivare, framledning 2 QN12 Växelventil för kyla/värme GP10 Cirkulationspump BT3 Temperaturgivare, returledning 2 Övrigt GP20 Cirkulationspump BT1 Temperaturgivare, utomhus QN25 Shuntventil, undershuntgrupp CM1 Expansionskärl... Används endast vid behov 5

6 Mått Öppning Opening för for pipe rör och and kablage wiring Avtappningshål Drain hole ( Ø20 x 3) Vätskerör Liquid pipe Gasrör Gas pipe abelgenomföring Cable gland 845 abelgenomföring Cable gland Opening for pipe and wiring Öppning för rör och kablage Opening for pipe and Öppning wiring för rör och kablage Gasrör pipe Liquid pipe Vätskerör abelgenomföring Cable gland Opening for pipe and Öppning wiring för rör och kablage Bakom utedelen krävs ett fritt utrymme på minst 150 mm, framför och ovanför minst 1000 mm, bredvid minst 300 mm för eventuell service. PBD se 6

7 (42) (42) Framför innedelen krävs ett fritt utrymme på minst 500 mm, ovanför minst 220 mm för eventuell service

8 Med allt omponentplacering Innedel XL4 XL3 XL2 XL1 XL15 XL13 XL14 PF1 UB1 UB2 EP2 X1 GP1 QM30 QM31 QN11 AA22 AA21 AA23 BT30 FD1 XL8 BT6 BT24 BT19 XL9 QM1 EB1 PF3 Utedel Produktblad SE PWB3 PWB1 PWB2 TB 63H1 FM01 20S QM35 QM36 CM LPT 8

9 omponentlista Innedel Röranslutningar Givare, termostater XL1 limatsystem fram BT6 Temperaturgivare, VV-laddning XL2 limatsystem retur BT19 Temperaturgivare, elpatron XL3 allvatten BT24 Temperaturgivare, dockning XL4 Varmvatten BT30 Termostat, reservläge XL8 Dockning in FD1 Temperaturbegränsare XL9 XL13 XL14 XL15 Dockning ut Vätskeledning köldmedium Gasledning köldmedium Anslutning säkerhetsventil, manometer Övrigt UB1 abelgenomföring UB2 abelgenomföring UB4 abelgenomföring Ventiler etc. PF1 Dataskylt EP2 Värmeväxlare PF3 Serienummerskylt GP1 Cirkulationspump, klimatsystem QM1 Ventil, avtappning/påfyllning klimatsystem QM30 Ställdon växelventil, varmvatten QM31 Ställdon växelventil, klimatsystem QN11 Ställdon, shuntventil Elkomponenter X1 X2 X3 EB1 AA4 AA6 Anslutningsplint, inkommande el Anslutningsplint, utgående el och kommunikation Anslutningsplint, extern tillsats Elpatron Displayenhet Reläkort AA21 CPU-kort AA22 EBV-kort AA23 ommunikationskort Utedel 63H1 Högtryckspressostat LPT Lågtryckgivare FM01 Fläkt 20S CM 4-vägsventil ompressor PWB1 ontrollkort PWB2 Inverterkort PWB3 Filterkort QM35 Serviceventil, vätskesida QM36 Serviceventil, gassida EEV-H Expansionsventil, värme EEV-C Expansionsventil, kyla TB PF3 Anslutningsplint, inkommande el och kommunikation Serienummerskylt Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC och

10 Bipackningssats e AB r givarsensor ler NIBE eratu ure füh mp peratratur 64 pe 87 Uteteor tem 01 tdo entem el Ou Auss Artik Utegivare Byglar för 1-fasinkoppling Trågvärmare (DPH 10) till utemodul. Säkerhetsventil med manometer Strömkännare, 3-fas Tillbehör RE10 RG 10 öldmedierörsats 12 m Markstativ Väggkonsol Rumsgivare RS nr Art nr Isolerad För AMS 10 För AMS 10 RS nr RS nr RS nr Art nr Art nr Art nr RE 10 Rumsenhet RS nr Art nr Servicemodul, EVP 500 D IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar P/N: PC;0017NIB 130 HEJSAN G RU N DFOS IP 44 D TF 110 Class H Max. 10bar 1m(A) P,(W) Type UPS V50Hz 2.5uF 130 G RU N DFOS HEJSAN P/N: PC;0017NIB 1m(A) P,(W) Type UPS V50Hz 2.5uF AC 22 abelkit för ESV 22 eller VCC 22. RS nr Art nr ESV 22 VCC 22 Extra shuntgrupp RS nr Art nr Växelventil, kyla Vid separata kyl- och värmesystem. RS nr Art nr UV Utjämningskärl UV 40 Art nr UV 100 RS nr Art nr

11 Tekniska data IP 24 NIBE SPLIT 3 x 400 V Arbetsområde vid uppvärmning med kompressor (omgivningstemperatur) C Arbetsområde vid kylning (omgivningstemperatur) C Max temperatur framledning C 65 Max temperatur framledning, endast kompressor C 58 Max temperatur returledning C 65 Max temperatur returledning, endast kompressor C 55 Min temperatur framledning vid uppvärmning med kompressor och kontinuerlig drift C 25 Min temperatur framledning vid kyla C 7 Max temperatur framledning vid kylning och kontinuerlig drift C 25 Max ström A 16 Avsäkring A 16 Startström A 5 öldmediemängd (R410A) kg 2,9 (inkluderat i AMS 10) Max längd, köldmedierör, enkel väg m 12 Max höjdskillnad, köldmedierör m 7 Dimensioner, köldmedierör Gasrör: OD15,88 (5/8 ) Vätskerör: OD9,52 (3/8 ) Röranslutning Flare ACVM 270 Max elpatron kw 9 (6)* Möjliga elsteg 4 (2,4,6,9 kw) Cirkulationspump, effekt W 9-80 (variabel hastighet) Cirkulationspump, max tillgängligt tryck kpa 57 (externt) Cirkulationspump, max flöde l/s 0,54 Cirkulationspump, flöde vid 20 kpa externt tryckfall l/s 0,45 Min systemvolym l 50 Min systemflöde kyla l/s 0,2 Min systemflöde värme l/s 0,15 Temperaturbegränsare C 98(-8) Säkerhetsventil, klimatsystem MPa 0,25 apslingsklass IP21 Volym, totalt l 270 ± 5% Volym, varmvattenslinga l 14 Material, varmvattenslinga Rostfritt stål (AISI316L/AISI316 DIN /1.4401) Max tryck, kärl MPa (Bar) 0,25 (2,5) Max tryck, vamrvattenslinga MPa (Bar) 1,0 (10) max tryck, kylsystem MPa 4,5 Vattenkvalitet, tappvarmvatten och klimatsystem EU direktiv nr. 98/83/EF Max drifttemperatur, kärl C 65 Omgivningstemperatur, innemodul C 5-35, max relativ luftfuktighet 95% Anslutning, klämring, kallvatten, mm 22 Anslutning, klämring, tappvarmvatten mm 22 Anslutning, klämring, dockning ISO 228/1 G1 intern Höjd mm 1760 ( mm justerbara fötter) Erfoderlig takhöjd mm 2050 Bredd mm 600 Djup mm 660 Vikt kg 140 Elanslutning 400 V 3NAC 50 Hz RS nummer *6 kw i kombination med kompressordrift 11

12 TRYGGHETSFÖRSÄRING TRYGGHETSFÖRSÄRING TRYGGHETSFÖRSÄRING TRYGGHETSFÖRSÄRING AMS ompressor Twin Rotary Hastighet, uppvärmning Hz (rps) Hastighet, kylning Hz (rps) Fläktflöde (värmedrift, nominell) m 3 /h 4380 Fläkteffekt W 86 Avfrostning Reverserande Brytvärde högtryck MPa 4,15 Brytvärde lågtryck (15 s) MPa 0,079 Höjd mm 845 Bredd mm 970 Djup mm 370 (+ 80 med fotskena) Vikt kg 74 kg Färg (två lager pulverlack) Mörkgrå Ström- och kommunikationskabel från innemodul 5-ledare 2,5 mm 2 Röranslutningsalternativ Botten / högersida / baksida RS nummer Uppvärmning Temp. in/ut Min Nominell Max EN14511 ΔT5 Avgiven/tillförd effekt 7/35 C (golv) 3,54/0,86 9,27/2,12 10,41/2,77 2/35 C (golv) 3,11/0,82 7,21/1,99 8,95/2,71-7/35 C (golv) 3,29/1,07 6,24/2,07 8,38/1,97-15/35 C (golv) 3,23/1,32 4,51/1,89 6,67/2,86 7/45 C 3,45/0,96 9,08/2,58 11,57/3,56 2/45 C 3,11/1,03 7,05/2,43 8,85/3,18-7/45 C 3,14/1,40 5,84/2,42 7,94/3,43-15/45 C 3,19/1,72 4,24/2,19 6,03/3,25 7/55 C 4,45/1,64 8,41/3,08 9,50/3,56-7/55 C 3,50/1,99 4,93/2,80 6,60/3,59 COP EN14511 (enl. ovanstående) 7/35 C 4,14 4,40 3,81 2/35 C (golv) 3,83 3,66 3,35-7/35 C (golv) 3,09 3,05 2,86-15/35 C (golv) 2,47 2,42 2,38 7/45 C 3,61 3,55 3,28 2/45 C 3,04 2,93 2,82-7/45 C 2,25 2,44 2,35-15/45 C 1,86 1,96 1,89 7/55 C 2,72 2,75 2,70-7/55 C 1,77 1,78 1,87 ylning Temp. in/ut Min Nominell Max EN14511 ΔT5 Avgiven/tillförd effekt 27/7 C 2,06/0,63 8,75/1,86 9,87/3,16 27/18 C 3,41/0,55 10,82/2,21 11,7/3,32 35/7 C 1,81/0,70 6,98/2,54 9,45/3,41 35/18 C 3,10/0,69 9,37/2,64 11,2/3,58 ERR (enl. ovanstående) 27/7 C 3,28 4,72 3,13 27/18 C 6,17 4,91 3,52 35/7 C 2,59 2,75 2,77 35/18 C 4,48 3,56 3,12 Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! UPP TILL 10 ÅR Vår trygghet räcker längre NIBE SPLIT levereras med NIBEs 6-åriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada och skyddar dig mot extra utgifter om olyckan skulle vara framme. Försäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Efter trygghetsförsäkringens första sex år kan du förlänga den ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Du kan välja att teckna denna tilläggsförsäkring från början eller senare. För fullständiga villkor se UPP TILL 10 ÅR UPP TILL 10 ÅR UPP TILL 10 ÅR NIBE AB - Energy Systems Box 14, Markaryd Tel Fax

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1151-9 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR-anpassad. n Displayenhet

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK 2 bar 3 4 R A B I II III A B I II I II A B -2 MOS SE 33-6748 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING TG +2 LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MO E 0710-5 511340 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG LEK Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer