Bokslutskommuniké 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2014"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2014

2 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q Q Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr Totala intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Resultat per aktie, kr -0,09-0,40 0,93-1,51 Väsentliga händelser under året Omsättningen har under 2014 ökat med 101 % jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet har förbättrats från -16,5 MSEK till -10,9 MSEK. Efter att ha erhållit beslut från Skattemyndigheten om Lex ASEA utdelning beslutade en extra bolagsstämma den 4 mars att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB. DigniCap -systemet erhöll ett CFDA-godkännande av den kinesiska regulatoriska myndigheten för medicinteknik. De första systemen avsedda för den kinesiska marknaden såldes till Konica Minolta under våren. Systemen utvärderas för närvarande för att bestämma ersättningsnivå från den kinesiska staten. Dignitana AB ansökte och fick ett godkännande av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) att lämna in en modulbaserad PMA (Premarket Approval). Detta innebär att ansökan delas upp i flera delar som lämnas in för godkännande. De två första modulerna (produktion och design kontroll) skickades in under juli Den kliniska studien som genomfördes för att erhålla klinisk data till den tredje och finala modulen i ansökan avslutades under hösten. Totalt inkluderades över hundra patienter i behandlingsgruppen som erhöll skalpkylningsbehandling samtidigt som sexton patienter inkluderades som kontrollpatienter. Som förväntat fick de behandlade patienterna behålla det mesta av sitt hår medan kontrollpatienterna tappade sitt hår. Arbetet med att förbereda bolaget för en lansering på den amerikanska marknaden påbörjades och bolaget har genomfört en större marknadsstudie för att kunna bestämma en optimal strategi för lansering. I november beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 16 maj 2014, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen genomfördes under januari Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 2

3 Väsentliga händelser efter årets utgång Den tredje och sista modulen i FDA ansökan skickades in till FDA under januari och nu förbereder bolaget sig för en kommande FDA-inspektion. Företrädesemissionen genomfördes i januari. Emissionen tecknades till ca 93 procent med stöd av teckningsrätter. Totala anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter uppgick till ca 50 procent av emissionen. Företrädesemissionen var således övertecknad med cirka 43 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget ca 16,9 MSEK före emissionskostnader. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september Bokslutskommuniké för Den ordinarie årsstämman planeras att hållas i maj Information om verksamheten Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat ett medicinskt kylningssystem, DigniCap -systemet, som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi. DigniCap -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en mycket påfrestande period. Systemet är en del i en process att skapa en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av andra åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring har visat sig vara av stor betydelse. Inom onkologi etableras DigniCap -systemet som marknadsledare, och de facto standard i världen, inom skalpkylning för att motverka håravfall vid kemoterapi. Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 3

4 Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ) 2014 var ett intensivt år för Dignitana AB, i början av året delade bolaget bland annat ut dotterbolaget BrainCool AB till aktieägarna. BrainCool AB fortsätter att utveckla kylkonceptet på andra applikationer medan Dignitana med full kraft jobbar för en bred marknadslansering av DigniCap -systemet för skalpkylning. Vi har tagit ytterligare ett steg mot ett FDA godkännande i USA genom att slutföra den kliniska studien på bröstcancerpatienter. Samtliga patienter som ingick i studien färdigbehandlades under senhösten, databasen stängdes och den kliniska rapporten färdigställdes. I början av 2015 skickades den kliniska rapporten in till FDA. För närvarande förbereder vi oss för ett besök av FDA där de kommer att kontrollera att vi följer amerikansk lag för medicintekniska produkter, QSR (Quality System Regulation). Arbetet med att kartlägga den amerikanska marknaden pågår och vi har genomfört ett antal marknadsstudier. Resultaten visar på ett stort intresse för skalpkylning samt en bra betalningsvilja från konsumenterna, vilket är glädjande. Våra studier visar att ca kvinnor varje år i USA får den typ av bröstcancer där DigniCap -systemet kan användas för att bevara håret. Leveranserna till vår europeiska distributör, Sysmex Europe GmbH, fortgår enligt plan. Sysmex lanserar DigniCap -systemet på de stora europeiska marknaderna som en del av en större produktportfölj riktad mot sjukhusens onkologiavdelningar. Sysmex är också viktiga för oss när det gäller produktutveckling då de ställer höga krav på produktens kvalitet och prestanda. I början av året fick vi ett CFDA godkännande i Kina vilket innebär att vår distributör Konica Minolta har rätt att sälja DigniCap -systemet i landet. Under våren levererades de första systemen till Kina och distributören har placerat ut systemen på ett antal sjukhus. Hos kinesiska myndigheter påbörjades en process där ersättningsnivån från den kinesiska staten till patienterna skall fastställas. Denna process har ännu inte slutförts. Vi är väldigt nöjda med årets utveckling och att vi har lyckats fördubbla omsättningen jämfört med föregående år. Det visar också att DigniCap -systemet börjat få acceptans på marknaden. Vi har även lyckats minska driftskostnaderna för verksamheten, bland annat genom att överlåta en stor del av säljarbetet till våra distributörer. Under året övertog till exempel Sysmex ansvaret för Storbritannien. Ett intensivt arbete med att få ned produktionskostnaderna samt att ytterliga öka kvaliteten på systemet inleddes under året och vi kommer under 2015 förhoppningsvis kunna se resultaten av det arbetet. Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 4

5 Finansiella kommentarer Aktiverat arbete för egen räkning bland intäkterna i resultaträkningen uppgår till 297 TSEK och avser den tid som Dignitanas personal har lagt ner på FDA-projektet och aktiveras tillsammans med övriga kostnader för projektet som immateriella anläggningstillgångar. De kostnader som uppstår i samband med FDA-projektet och den kliniska studien aktiveras som immateriella anläggningstillgångar. Det totala beloppet uppgår till 9,7 MSEK och följer den budget som satts för projektet. De DigniCap -system med accessoarer som används i studien aktiveras som materiella anläggningstillgångar och skrivs av under fem år. Värdet för dessa uppgår till 1,0 MSEK. DigniCap -systemet utvecklas och förbättras ständigt och sedan den nya versionen blev klar har kunderna börjat efterfråga denna istället för äldre versioner av systemet. Detta har medfört att en del gamla system i lager blivit inkuranta och bolaget har därför tvingats till nedskrivningar av lagret under året. En del av de inkuranta systemen används fortfarande som test- och reservsystem och har därför aktiverats som materiella anläggningstillgångar som skrivs av under fem år. Emissionen som Dignitanas styrelse beslutade om i november har medfört en del kostnader som har bokförts som förutbetalda kostnader i väntan på att emissionen skall slutföras. Emissionskostnaderna förs då över till eget kapital. Då det tidigare dotterbolaget BrainCool AB delades ut till aktieägarna under 2014 redovisar Dignitana AB inte längre någon koncernredovisning. I samband med utdelningen betalade BrainCool tillbaka ett lån på 4 MSEK. Personal Antalet anställda i bolaget uppgick per 31 december 2014 till 8 (11) personer. Framtidsutsikter Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att behövas för att förstärka organisationen och framgångsrikt kunna penetrera utvalda marknader. Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 5

6 Aktien Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på OMX First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni Antalet aktier i bolaget uppgår till stycken. Det finns även utestående BTA (Betalda Tecknade Aktier) i den ännu ej registrerade företrädesemissionen. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Bolaget använder sig av Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. Insynspersoners aktieinnehav Antal Aktier inkl BTA Johan Stormby via Eurosund AB Semmy Rülf Jan Richardsson Magnus Nilsson Erik von Schenck Madelaine Roos Erika Bågeman Tobias Fritz Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för Granskning av revisorer Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 6

7 Principer för bokslutskommunikéns upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). K3 tillämpas för första gången Dignitana AB (publ) har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med 1 januari 2014 upprättar Dignitana AB sin årsredovisning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas, med tillämpning av lättnadsregeln i ÅRL 3:5 för mindre företag. Det finns emellertid inga resultat- eller balansposter som har påverkats genom övergången till K3. Avlämnande av bokslutskommuniké Lund, den 24 februari 2015 Dignitana AB (publ) - Styrelsen Semmy Rülf Johan Stormby Magnus Nilsson Erik von Schenck Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 7

8 Dignitana AB, publ Org nr: Resultaträkning Q Q Helår 2014 Helår 2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Antal aktier vid periodens slut Medelantal aktier under perioden Resultat per aktie -0,09-0,40 0,93-1,51 Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 8

9 Dignitana AB, publ Org nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 9

10 Dignitana AB, publ Org nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital ( st aktier a' kvotvärde 1kr) Fritt eget kapital: Överkursfond Emissionskostnader Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 10

11 Dignitana AB, publ Org nr: Förändring av Eget kapital Q Q Helår 2014 Helår 2013 Ingående balans Nyemission Utdelning av andelar i BrainCool AB Periodens resultat Utgående balans Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 11

12 Dignitana AB, publ Org nr: Kassaflödesanalys Q Q Helår 2014 Helår 2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring varulager Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission av aktiekapital Nyemission överkursfond Emissionskostnad Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Dignitana AB, , bokslutskommuniké 2014, sid. 12

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663

Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663 Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663 1 Andra halvåret juli december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 8 814 (5 228) KSEK Bruttomarginalen uppgick till 40 (39) procent Rörelseresultatet

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

OM JAYS. Jays verksamhet drivs med tillväxt- och marknadsandelsfokus med särskild inriktning på segmentet Mobile Music.

OM JAYS. Jays verksamhet drivs med tillväxt- och marknadsandelsfokus med särskild inriktning på segmentet Mobile Music. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Maj 2011 - April 2012 OM JAYS AFFÄRSIDÉ Jays affärsidé är att designa, utveckla och under eget varumärke marknadsföra musikhörlurar och tillbehör på den internationella marknaden för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer