Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport."

Transkript

1 Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

2 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod och material Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning under hösten 2015 av kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Granskningen av Bromölla kommuns arbete i frågan ingår i detta projekt. Enligt skollagen 29 kap 9 framgår att en hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002) och förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den

3 2 (12) unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Bromölla kommun besöktes den 28 oktober. Ansvariga inspektörer har varit utredarna Verica Stojanovic och Charlotta Nord. Vid besöket genomfördes fem intervjuer; en gruppintervju och fyra enskilda intervjuer. De som har intervjuats har varit samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret som är anställd på utbildningsförvaltningen och som tillika arbetar som folkhälsosamordnare samt fritidsledare. Intervjuer har också gjorts med en av projektledarna för det kommande projektet Plug in 2.0 (se nedan), med ungdomshandläggaren på Arbetsförmedlingen, med kommuncoachen på arbetsmarknadsenheten, med studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen samt gymnasiets introduktionsprogram och med en ungdom som ingått i målgruppen. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Förutom en redogörelse av kvalitetsgranskningens resultat ges även en kort beskrivning av granskningens syfte, frågeställningar och genomförande. Kvalitetsgranskningen av kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i 15 kommuner. När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. För de kommuner som ingått i granskningen ger rapporten en referensram och en möjlighet till jämförelse med förhållanden i andra kommuner. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större sammanhang. Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Bromölla kommun ligger i Skåne län och har år 2014 en befolkning på invånare. Befolkningen har under perioden ökat med 0,3 procent. Fler unga i åldrarna flyttade ut från kommunen jämfört med de som flyttade in. Under 2014 ökade kommunen med 64 personer. Medelåldern låg under år 2014 på 43,4 år. Arbetslösheten i Bromölla kommun låg år 2014 på 10,6 procent. Bland ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick arbetslösheten till 29,4 procent. Denna siffra låg långt över genomsnittet för riket, som var 13 procent. Antalet högskoleutbildade låg på 13 procent. För invånare i åldrarna år var det 12 procent som endast hade förgymnasial utbildning. Under år 2014 hade 56 procent av eleverna i hemkommunen fullföljt sina studier inom 3 år.

4 3 (12) Under åren 2010 och 2011 ökade andelen unga som varken arbetade eller studerade. För ungdomar i åldrarna år låg andelen på 4,9 procent och för ungdomarna i åldrarna på 12 procent. I Bromölla kommun är den största näringsgrenen tillverkning och utvinning. Stora Enso Nymölla AB var år 2014 den största arbetsgivaren med 575 anställda. Det kommunala aktivitetsansvaret i Bromölla kommun hanteras av utbildningsförvaltningen sedan mars Det kommunala informationsansvaret låg tidigare på arbetsmarknadsenheten. Det operativa ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret finns hos samordnaren. Från och med november månad kommer projektet Plug in 2.0 som finansieras av Europeiska socialfonden att ingå som en åtgärd i det kommunala aktivitetsansvaret. Projektet ska pågå i två år och innehålla aktiviteter som är uppbyggda kring två verkstäder. Den första verkstaden riktas mot ungdomar i åldern år som är eller riskerar att hamna i det kommunala aktivitetsansvaret. Den andra verkstaden riktar sig till ungdomar i åldrarna år som har hög frånvaro eller på annat sätt visar tecken på att inte fullfölja sina studier. Genom projektet Plug in 2.0 är det planerat att ungdomarna kommer att få tillgång till olika kompetenser från grundskolor och gymnasieskolor, samt från socialförvaltningen och kommunens arbetsmarknadsenhet. Verkstäderna kommer att ledas av två projektledare, båda tidigare lärare på de individuella programmen, vilka också ska att ansvara för den uppsökande verksamheten. I Bromölla kommun har 18 ungdomar inte fullgjort sin utbildning vid nationellt program, men har studiebevis. 52 ungdomar går på Introduktions-program. Totalt 16 ungdomar har avbrutit sina gymnasiestudier och saknar studiebevis. Kommunen har inte lyckats få kontakt med 21 ungdomar av de som ingår i målgruppen som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

5 4 (12) Resultat 1. Har kommunen ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? Skolinspektionen bedömer om kommunen har en tydlig styrning, målsättning och ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret. I detta ingår att bedöma om kommunen utvärderar och följer upp att det övergripande arbetet med aktivitetsansvaret fungerar och utvecklas. Bedömningen innefattar även i vilken utsträckning samverkan sker mellan aktuella aktörer såväl inom kommunen som med externa aktörer för bästa resultat för den unge. Vidare utreds om kommunen har kontakt med de unga löpande så att kommunen kan följa den unges situation och behov över tid. Kommunens styrning och målsättning i arbetet med aktivitetsansvaret Från 1 januari fram till 1 mars 2015 bedrev Bromölla kommun inget arbete kring det kommunala aktivitetsansvaret. Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret, projektledaren och studie- och yrkesvägledaren framkommer att anledningen var att kommunen istället valde att använda denna tid för att organisera flytten av ansvaret från arbetsmarknadsenheten till utbildningsförvaltningen. När arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret startade i mars månad ägnades tiden fram till oktober åt att hitta en struktur för arbetet. Bland annat anställdes en samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret. Samordnarens uppgift var enligt henne själv att styra upp det kommunala aktivitetsansvaret utifrån lagtexten det vill säga att få igång en organisation och en verksamhet. Fram tills oktober månad har samordnaren därför nätverkat, gjort studiebesök, sökt information på nätet hur andra kommuner har arbetat och försökt hitta olika möjligheter. Hon har även tagit fram en handlingsplan och ansökt om att starta projektet Plug in 2.0. Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framkommer att ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret i Bromölla kommun registreras i ett register som har upprättats av kommunförbundet Skåne. Detta register har enligt samordnaren uppdaterats en gång sedan aktivitetsansvaret flyttades över till utbildningsutskottet. Registret upplevs dock inte som komplett av samordnaren och hon inte är säker på att alla ungdomar hittats då listor behöver samköras. Det saknas också rutiner att få fram uppgifter på vilka elever som valt att avbryta sina studier på fristående gymnasier utanför kommunen. Samordnaren kontaktar de ungdomar som går på friskolorna men påpekar att det inte finns något etablerat kontaktnät med alla friskolor för att få

6 5 (12) information om frånvaro och avhopp. Hittills har endast ett fåtal skolor rapporterar till samordnaren och samordnaren arbetar därför nu med att få till stånd ett fungerande kontaktnät. Skolinspektionen vill i samband med detta påtala att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur alla ungdomar som ingår i målgruppen är sysselsatta. Enligt förarbetena till skollagen anses det vara för lite med kontakt en gång per termin. Kommunen har ett ansvar att kontakta de unga som ingår i målgruppen. Av handlingsplanen som samordnaren tagit fram framgår att målen är att alla ungdomar som ryms inom det kommunala aktivitetsansvaret ska vara kända, att alla som saknar sysselsättning ska kontaktas per brev, telefonsamtal eller besök löpande under året, att alla ungdomar ska ges stödjande samtal och individuella åtgärder som bygger på vad som framkommit av personliga handlingsplaner samt att alla ungdomar ska erbjudas plats i kommande projektet Plug in 2.0. Av intervjun med samordnaren och projektledaren framkommer att handlingsplanen först kommer att följas till fullo när projektet Plug in 2.0 startar. Någon utvärdering och uppföljning av det övergripande arbetet med aktivitetsansvaret har inte heller gjorts eftersom fokus legat på att strukturera upp en organisation och en verksamhet. Samordnaren påpekar att ett system för rapportering till utbildningsutskottet måste tas fram. I nuläget rapporterar samordnaren till verksamhetschefen på utbildningsförvaltningen antalet ungdomar, vilka kontakter som tagits samt vilka nätverk hon deltagit i, men huruvida chefen rapporterar vidare om det kommunala aktivitetsansvaret till kommunfullmäktige vet hon inte. Kommunens ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret i Bromölla kommun ligger som tidigare nämnts hos utbildningsutskottet. Det operativa ansvaret är delegerat till samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret. Samordnaren arbetar femtio procent av sin tjänst som samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret, tjugo procent som folkhälsosamordnare i kommunen och trettio procent som fritidsledare på en fritidsgård. När det nya projektet Plug in 2.0 startar i november kommer samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret att samarbeta med två projektledare i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

7 6 (12) Kommunens kontakt med de unga Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framgår att hon enbart har haft kontakt med några av de unga som ingår i målgruppen via några brev. Några telefonsamtal eller uppsökande verksamhet, vilket enligt handlingsplanen ska ske, har inte gjorts. Av intervjun med samordnaren framkommer vidare att man inom kommunen inte vet vad alla ungdomar som ingår i målgruppen gör. De ungdomar som själva hört av sig efter det att de mottagit breven har erbjudits vägledande samtal med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret eller med kommuncoachen på arbetsmarknadsenheten gällande skola eller praktik. Dokumentationen kring vilken typ av kontakter som ägt rum mellan kommunen och målgruppen har varit knapp, framkommer det av intervjun med samordnaren. Det har också funnits osäkerhet kring vilka uppgifter som ska dokumenteras på grund av sekretesskäl och var dessa uppgifter ska förvaras. Skolinspektionen vill i samband med detta påtala att kommunen är skyldig att dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Samverkan inom kommunen Av handlingsplanen framgår att kommunen ska samarbeta med olika aktörer såsom ungdomssekreterare och ungdomsbehandlare från socialtjänsten, med studie och yrkesvägledaren från grundskola och från gymnasieskolan, med arbetsförmedlingen, fritidsledare och med kommunens arbetsmarknadsenhet. Några rutiner för hur detta arbete ska gå till finns dock inte framtagna. Med vissa aktörer samverkar samordnaren personligen och med andra via ett nätverk som samordnaren är ansvarig för. Varken samordnaren eller projektledaren tror att alla som de samverkar med vet vad deras roller är. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret samverkar idag med coachen på arbetsmarknadsenheten samt med ungdomsbehandlare och ungdomssekreterare/fältarbetare från socialtjänsten. Kommuncoachen som tidigare arbetat med det kommunala informationsansvaret har idag personlig kontakt med samordnaren och träffar ungdomar i målgruppen via henne. Samverkan finns även med grundskolan, introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret har främst kontakt med lärare och rektorer. Kontakt med studie- och yrkesvägledaren på

8 7 (12) gymnasie- och vuxenutbildningen finns men saknas för grundskolan eftersom kommunen arbetar med att rekrytera en studie- och yrkesvägledare dit. Samverkan finns också med polisen. Samtliga ovan nämnda professioner träffas en gång i månaden i en samverkansgrupp. Till dessa möten bjuds även externa aktörer in så som ungdomshandläggarna från Arbetsförmedlingen. På senaste tiden har gruppen träffats oftare, då de velat säkerställa olika rutiner. Bland annat har gruppen tagit fram en samtyckesblankett, som de unga kan skriva på, för att underlätta informationsutbyte mellan verksamheterna. Kommunens samverkan med externa aktörer Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret samarbetar med näringslivsrådet som består av en grupp företagare i kommunen vilka arbetar mot skolan. Samverkan finns också mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Här samarbetar man om praktikplatser och om ungdomsjobb. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret och ungdomsförmedlare träffas och har kontakt via mejl. När projektet Plug in 2.0 startar kommer samverkan, enligt ungdomshandläggaren på arbetsförmedlingen, förhoppningsvis att bli tydligare eftersom ungdomshandläggaren då kommer att befinna sig i en av verkstäderna. Skolinspektionen bedömer att Bromölla kommun inte har ett tillräckligt strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar. Visserligen finns dokumenterade målsättningar och en handlingsplan som beskriver kommunens arbete. Men varken målsättningarna eller handlingsplanen följs i nuläget och ansvarsfördelningen är otydlig. Det sker inte heller någon utvärdering och utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Vidare är kommunens kontakt med de unga som ingår i målgruppen otillräcklig. Det behöver utveckla samverkan med aktörer ytterligare och säkerställa att alla ungdomar i målgruppen kontaktas löpande samt att de åtgärder som erbjuds ungdomar dokumenteras.

9 8 (12) 2. Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? Skolinspektionen bedömer om de aktivitetsinsatser och åtgärder som kommunen erbjuder den unge är anpassade efter individens bakgrund, förutsättningar och behov. Åtgärderna ska också syfta till att motivera den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning. Insatserna ska väcka engagemang och innefatta höga förväntningar på den unge. Individuell kartläggning av alla unga i målgruppen Av intervjuerna med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framkommer att någon individuell kartläggning av unga i målgruppen hittills inte har gjorts då fokus har legat på att organisera möjliga insatser inför kommande arbete med upprättandet av individuella handlingsplaner. Kommunens insatser och de ungas behov Innan kommunen beslutade att ansöka om pengar från Europeiska socialfonden för att starta projektet Plug in 2.0 projektet deltog kommunen i ett annat Europeiskt socialfondsprojekt kallat Within. I detta projekt utreddes anledningen till varför ett stort antal ungdomar i kommunen stod utanför någon verksamhet och hur kommunen borde agera för att hjälpa dem. Av intervjun med projektledaren framgår att utvärderingen visade att kommunen borde erbjuda fler aktiviteter till ungdomar. Enligt samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret har ingen ungdom som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret och som samordnaren hittills varit i kontakt med velat delta i de aktiviteter som kommunen kunnat erbjuda, det vill säga i utbildning eller i obetald praktik. Av intervjuerna framgår att arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten också har svårt att erbjuda aktiviteter för denna målgrupp ungdomar. På arbetsförmedlingen kan ungdomar skriva in sig från 16 år, och från 15 år finns det möjlighet till lärlingsjobb. Dock har möjligheten sällan använts framkommer det vid intervjun med ungdomshandläggaren eftersom fokus legat på att ungdomarna i målgruppen ska utbilda sig. Arbetsmarknadsenheten har enbart erbjudit feriearbete.

10 9 (12) De ungas delaktighet och motivation Eftersom ingen ungdom velat delta i någon aktivitet som kommunen har erbjudit har samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret inte lyckats upprätta några planeringar tillsammans med dem. Trots att brev har skickats enligt samordnaren av det kommunala aktivitetsansvaret till samtliga ungdomar framkommer av intervjun med en ungdom, som idag har en provanställning men som har ingått i målgruppen, att hen under två års tid inte har kontaktats av kommunen, varken via brev eller via samtal. Den intervjuade känner inte heller till vem som var ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret eller sin rätt att av kommunen erbjudas lämpliga individuella åtgärder. Av intervjun framkommer även att hen gärna hade velat att kommunen tagit kontakt för att motivera och engagera. Istället har ungdomen, enligt deras egna utsagor, levt i rastlöshet där känslan av att vara bortglömd hela tiden funnits. Förväntningar på den unge Enligt projektledaren ser inte många ungdomar i Bromölla utbildning som något viktigt för dem. Av intervjun med projektledaren framgår istället att unga i Bromölla hellre vill jobba och tjäna pengar. Att praktisera utan någon ekonomisk ersättning ses således inte som något alternativ för de unga som befinner sig i målgruppen konstaterar samordnaren. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret har föreslagit att någon form av flitpengar borde utbetalas för att locka ungdomarna att praktisera. Detta förslag godkändes av kommunen men i samband med att det blev klart att projektet Plug in 2.0 skulle starta bestämde kommunen att dessa pengar skulle föras över till projektet istället. I kommunen finns dessutom ett tiotal elever som är hemma istället för att gå i grundskolan och många elever som avbryter sina gymnasiestudier. Kommunen hoppas nå ut även till denna målgrupp via projektet. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret tror att det kommer att ta lång tid att införa en studietradition bland ungdomarna kommunen. Detta visar inte minst siffrorna där kommunen idag har den högsta arbetslösheten i Sverige, påpekar samordnaren och projektledaren gång på gång. För att lyckas få ungdomarna motiverade behövs enligt samordnaren flera aktörer som har motivationshöjande samtal och kurser med ungdomarna. Idag finns inga sådana aktiviteter som kommunen kan erbjuda.

11 10 (12) Kommuncoachen och studie- och yrkesvägledaren från gymnasiet och vuxenutbildningen pekar också i intervjun på att ungdomarna i målgruppen i Bromölla kommun måste utbilda sig för att lyckas. Efter grundskolan känns det som om många ungdomar tänker sig att de ska börja jobba påpekar studie- och yrkesvägledaren. Enligt kommuncoachen saknar ungdomarna rätt kompetens för dagens arbetsmarknad. Det räcker inte med grundskola, påpekar han. Enligt studie- och yrkesvägledaren måste något göras omgående. De unga som står utan aktiviteter och skola tappar rutiner och social tillhörighet. Då tar det väldigt lång tid att få dem in i samhället. Samtliga aktörer pekar på att det behövs ett förebyggande arbete och en samverkan med grundskolan för att bygga upp en studietradition bland de unga i kommunen och för att förhindra att ungdomar fortsätter välja att stanna hemma istället för att gå i skolan. Skolinspektionen bedömer att Bromölla kommun inte erbjuder individuellt anpassade insatser som syftar till att de unga i första hand återgår till eller påbörjar utbildning. I kommunen görs inte heller en individuell kartläggning av ungdomarna i målgruppen som tar hänsyn till de ungas generella förutsättningar och behov. Ungdomarna behöver vidare erbjudas en variation av insatser som bättre speglar de behov de unga i kommunen har. 3. Följer kommunerna upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet? Skolinspektionen bedömer om kommunen följer upp och utvärderar de insatser som de unga tar del av. Vidare utreds om kommunen vidtar lämpliga åtgärder utifrån den kunskap som genereras vid utvärdering och uppföljning. Uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade åtgärder Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framkommer att det i kommunen saknas rutiner som beskriver hur utvärderingar och uppföljning av individuella insatserna ska gå till, när de ska genomföras och vem som är ansvarig för att genomföra utvärdering och uppföljning av de individuella insatserna. Kommunen saknar vidare exempel på uppföljning och utvärdering av individuella insatser då ingen ungdom velat ingå i de insatser

12 11 (12) som kommunen erbjudit. Det framkommer av intervjun med samordnaren att det i kommunen i dagsläget inte heller finns en beredskap i att kunna erbjuda unga alternativa åtgärder i takt med att de utvecklas eller i de fall de åtgärder man har att tillgå, det vill säga utbildning och praktik, inte fungerar. Skolinspektionen bedömer att Bromölla kommun inte följer upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet. Kommunen behöver utforma rutiner för uppföljning och utvärdering av de individuella insatserna som ska erbjudas till de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen behöver även utarbeta rutiner så att det finns en beredskap att erbjuda unga alternativa åtgärder i takt med att de utvecklas eller i de fall åtgärderna inte fungerar. Syfte och frågeställningar Skolinspektionen granskar kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det övergripande syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Frågeställningar som besvaras är: - Har kommunerna ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? - Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? - Följer kommunerna upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet?

13 12 (12) Metod och material Projektet omfattar 15 kommuner. Ett strategiskt urval har gjorts av svenska kommuner där andelen arbetslösa ungdomar och ungdomar som står utanför gymnasieskolan under perioder varit hög. Urvalet är baserat på uppgifter om avhopp från gymnasieskolan samt ungas etablering på arbetsmarknaden. Våren 2015 informerades de utvalda kommunerna om kvalitetsgranskningen. Besök genomförs i kommunerna under hösten Granskningen genomförs som en kvalitativ undersökning där dokumentstudier och intervjuer utgör huvudsakliga insamlingsmetoder, även observationer förekommer. En central del i datainsamlingen är intervjuer med målgruppen (unga). För de granskade kommunerna skrivs en verksamhetsrapport och ett beslut.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport Bilaga 1 Verksam hetsrapport efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1(13) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Resultat Syfte och

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2015 Skolinspektionens granskning Regeringsuppdrag Slutrapport till regeringen 1 mars 2016 projektet avslutas december 2016 2016-05-13 2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år...

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år... Kommunernas aktivitetsansvar 2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...6 Enkätundersökningen...8 Organisation och ansvarsfördelning...9 Kontakten med unga... 11 Individuella åtgärder.... 13 Samverkan...

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (35) Dnr 40-2014:5608 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (35) Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Många ungdomar i målgruppen kontaktas inte... 4 Kommunerna behöver bli bättre

Läs mer

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Publiceringsår 2016 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (29) Kvalitetsgranskning, 2016:2 Diarienummer: 40-2014:5608 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Många

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut rin Skolinspektionen Beslut Drottning Blankas Gymnasieskolor AB 2017-11-13 Annika.silyerupadbgy.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Dnr 43-2014:8615 Trollhättans kommun trollhattans.stad@trollhattan.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Trollhättans kommun 2 (6) Tillsyn av skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte, revisionsfråga...4 2.3.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå Försäkringskassans ställningstagande Den förlängda

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunens aktivitetsansvar. utanför gymnasieskolan. Oskarshamns kommun

Kommunens aktivitetsansvar. utanför gymnasieskolan. Oskarshamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar utanför gymnasieskolan Kristina Hermansson Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan SWECO STRATEGY 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Prop. 2009/10:165 (inför ny skollag) Utdrag ur propositionen:

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Svar på revisorernas rapport angående elever som inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier

Svar på revisorernas rapport angående elever som inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-01-17 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Gymnasienämnden Kommunrevisorerna Svar på revisorernas rapport angående elever som inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Maria Arnholm Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden Rapport 1 (5) Datum Diarienummer 2017-10-05 BIN 2017/1214 Utredare Linda Vedestig 0410-73 42 78 linda.vedestig@trelleborg.se Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Praktiska i Sverige AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer