ii Aktieägarinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ii Aktieägarinformation"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 ii Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2014 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2014 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande senaste den 9 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ) Hovslagargatan Stockholm Via e-post till Per telefon till +46 (0) Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 30 maj 2014 Kvartalsrapport Q2: 29 augusti 2014 Kvartalsrapport Q3: 28 november 2014 Investerarrelationer Gustav Wetterling, finansdirektör +46 (0) Bolagets webbplats Aktiekoder ISIN SE NASDAQ OMX Stockholm First North: RUSF Reuters: RUSF.ST Bloomberg: RUSF:SS Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 9 maj Det betyder att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Friskrivningsklausul Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som inte baseras på historiska fakta i den här presentationen, däribland men utan begränsning, sådana som rör Bolagets finansiella ställning, affärsstrategi, planer, mål, syften, strategier och framtida verksamhet och resultat, samt antaganden som ligger till grund för uttalandena, är framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker och osäkerheter, samt andra faktorer som ligger, eller kan ligga, utanför Bolagets kontroll, och som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, utveckling eller prestationer, eller branschresultaten, skiljer sig väsentligt från eventuella framtida resultat, utveckling eller prestationer som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalandena baseras på antaganden rörande Bolagets nuvarande och framtida affärsstrategier och den miljö i vilken Bolaget kommer att driva sin verksamhet i framtiden. De kompletterande jämförelsetalen i USD i denna rapport avseende bolagsinformation tillhandahålls endast för att underlätta för användarna, se koncernredovisningen, och utgör inte en del av den reviderade koncernredovisningen. Vissa siffror i presentationen har avrundats. Följaktligen kanske de siffror som anges som totalbelopp i vissa diagram eller tabeller inte är en exakt summa av de ovanstående siffrorna.

3 Innehåll 01 ii Aktieägarinformation 01 Innehåll 02 RusForest i korthet i korthet 06 VD-ord 07 Det här är RusForest 16 Bransch- och marknadsöversikt 22 Verksamhetsöversikt 24 Finansiell översikt RusForest-aktien 32 Förvaltningsberättelse 38 Resultaträkning 39 Rapport över totalresultatet 40 Koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 42 Kassaflödesanalys 43 Noter till de finansiella rapporterna 66 Revisionsberättelse 68 Styrelse och ledning 71 Bolagsstyrning och rapport om intern kontroll 77 Hållbarhet

4 02 RusForest i korthet Sammanfattning Svenskt skogsföretag som verkar i Ryssland. Stor skogsportfölj på 2,5 miljoner hektar arrenderad skog och en årlig avverkningskvot (AAC) på 2,6 miljoner kubikmeter. Vertikalt integrerad, från skogsarrenden till sågverk och pellets. Billig skogsråvara av hög kvalitet. Transregional verksamhet med närhet till huvudmarknaderna i Europa, Kina och Japan. Ledning och huvudägare med lång erfarenhet av rysk skogsindustri. Översikt över RusForests tillgångar Östra Sibirien är känt för sin furu och sitt lärkträ av exceptionell kvalitet, och Archangelskregionen i nordvästra Ryssland har gran- och tallskog av högsta kvalitet, mycket lika dem som finns i norra Sverige. VIT- RYSSLAND NORGE SVERIGE FINLAND ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk Moskva Murmansk RusForests verksamhet Exportrutter Archangelsk Huvudträtyper Gran, tall Arrendeyta hektar AAC m 3 Årlig sågverkskapacitet Årlig pelletskapacitet m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror ton Norilsk UKRAINA Rostov Volgograd Novorossiysk Astrakhan Chelyabinsk Ust-Ilimsk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta 447 Novosibirsk 930 hektar AAC m 3 Krasnoyarsk Ust-Ilimsk Magistralnij Magistralnij Yakutsk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta hektar AAC m 3 Årlig sågverkskapacitet Magadan m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita TURKMENISTAN UZBEKISTAN MONGOLIET Vladivostok Nakhodka

5 03 Ryssland har världens största skogstillgångar och är efter Kanada världens största exportör av sågade trävaror från barrskog. RusForests sågverk har direkt tillgång till både Rysslands stora skogstillgångar och vatten- och järnvägar för export. Företagsinformation per den 31 december 2013 Aktiehandel Antal utestående aktier NASDAQ OMX Stockholm First North, kod RUSF Börsvärde Nettoskuld Enterprise value 43,2 miljoner USD 22,4 miljoner USD 65,6 miljoner USD Huvudägare Nova Capital (25,4 %) RusForests värdekedja Timmer 2,5 miljoner hektar arrende 1 Avverkning 2,6 miljoner m 3 AAC 1 Sågverk m 3 årlig kapacitet 1 Träpellets ton årlig kapacitet 1. Inklusive Archangelsk, Magistralnij och Ust-Ilimsk (exklusive Bogutjany).

6 [sales breakdown 2013] [sales breakdown 2012] i korthet Finansiella höjdpunkter 1 januari 31 december 1 januari 31 december Kvarvarande verksamhet miljoner SEK miljoner SEK miljoner USD 1 miljoner USD 1 Omsättning 431,4 441,1 66,4 67,9 EBITDA justerat 52,3 139,0 8,0 21,4 Rörelseresultat 194,0 605,6 29,9 93,2 Resultat från kvarvarande verksamhet innan intäkter från obligationsomstrukturering 224,9 657,6 34,6 101,2 Intäkter från obligationsomstrukturering 269,8 41,5 Resultat från kvarvarande verksamhet 44,9 657,6 6,9 101,2 Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 334,9 428,6 51,5 65,9 Inklusive nedskrivning 230,1 238,5 35,4 36,7 Årets resultat 290,0 1,086,1 44,6 167,1 Resultat per aktie (SEK eller USD per aktie 2 ) 2,7 253,5 0,4 39,0 1. Valutakurs 6,5 SEK per USD har använts för att konvertera belopp i SEK till USD för jämförelse 2. Justerat för omvänd aktiesplit genomförd i april belopp har räknats om för att reflektera Bogutjany-enheten som avvecklad verksamhet Intäkter, EBITDA och förlust , MUSD Intäkter EBITDA, justerad Periodens förlust Finansiell omstrukturering 15 Debt-toequity 10 swap och 5nyemission Väsentliga händelser Nova Capital (25,4 % ägande) Rysk investerare med stor erfarenhet inom rysk skogsindustri Ny ledning Stora förändringar inom Bolagets ledning, inklusive ny VD, operativ chef, finanschef och lokala VD:ar Försäljning av ickekärntillgångar om 7 miljoner USD under 2013 Pågående 5 optimering av skogsarrenden och 10 Q Q Q Q avverkningsrättigheter Q Justerad EBITDA-förlust från den kvarvarande 40 verksamheten minskade med 62 procent. 35 Nettoförlusten 35 minskade med 73 procent. Det 25 förbättrade resultatet var en följd 20 av effektivitetsförbättringar i kärnproduktionsenheterna, en omdirigering 15 av försäljningen till den japanska premiummarknaden, 10 avyttring av olönsamma affärsenheter 5 och andra icke-kärntillgångar. 0 Genomförde 18 de första 15 viktiga försäljningarna till 12 den japanska premiummarknaden, 9 6 som sedan utökats till 3 21 % av totala försäljningen 0 i fjärde kvartalet 2013 Q Q kostnader Initierat en förenkling av bolagsstrukturen Väsentlig reducering av administrativa kostnader Förbättring av bolagsstyrning, Q1 Q intern kontroll, transparens och skatte - situation Q Q Q Slutfört byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med årlig kapacitet om ton Q Q Ny strategisk/ huvud aktieägare Bolagsstrukturförenkling, Försäljning 24 av ickekärntillgångar Nya Archangelsk marknader reducering av 21 administrativa pelletsfabrik Q Q Försäljning av Bogutjany Ingånget avtal om försäljning av operativa enheten i Bogutjany för brutto 13,8 miljoner USD, 4 miljoner USD netto kontant till Q1RusForest Q2 Q Q Q4 2013

7 [sales breakdown 2013] [sales breakdown 2012] 05 Marknadshöjdpunkter Framgångsrik utveckling av RusForests exportförsäljning, i synnerhet till japanska premiummarknaden. Stark efterfrågan på sågade produkter i USA, Kina och Japan. Högre marknadspriser på sågade produkter i USA och en ökning av efterfrågan i Japan ledde till högre exportpriser på sågade produkter Försäljningsfördelning [sales breakdown [sales breakdown 2013] ] Försäljningsfördelning [sales breakdown [sales breakdown ] 2012] Kina 4 % Ryssland [sales breakdown 3 % 2012] Centralasien 18 % Mellanöstern 1 % Japan 17 % Nordafrika 20 % Korea 1 % Ryssland 18 % Kina 1 % Mellanöstern 16 % Japan 2 % Nordafrika 37 % Europa 37 % Centralasien 3 % Europa 22 % Produktionshöjdpunkter I de kvarvarande verksamheterna uppgick den årliga ökningen 35 av avverkningen och produktionen av sågade varor till 15 respektive 14 procent 25 Verksamheten vid Magistralnij har anpassats till japanska 20 specifikationer, vilket lett till en viss ökning av avverkningen i tredje parts områden 15 Majoriteten av Ust-Ilimsk skogsarrenden hyrdes ut till tredje part Archangelsk: produktion av sågade trävaror, tusen m Sågade trävaror Genomsnittsproduktion Genomsnittsproduktion Magistralnij: 0 produktion av sågade trävaror, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 tusen 2012 m Sågade trävaror Genomsnittsproduktion 2013 Genomsnittsproduktion Q Q2 Q Q3 Q Q4 Q Q1 Q Q2 Q Q3 Q Q4 Q Q Q Q1 Q Q2 Q2 Q32013 Q4Q3 Q Q2 Q Q Q Q1 Q2 Q Q Q Q Q Q

8 06 VD-ord Bästa aktieägare i RusForest, 2013 blev en vändpunkt för RusForest. Efter omstruktureringen i mars 2013 kom ryska Nova Capital in som strategisk aktieägare och påskyndade vändningen. När jag tillträdde som VD i juli 2013 tog jag fram en handlingsplan för förlustverksamheterna och för att förbättra rörelseresultatet överallt inom Koncernen. Under det gångna året har flera saker förändrats och förbättrats. I Archangelsk öppnade vi en ny pelletsanläggning med en årlig kapacitet på ton som ökar våra möjligheter att nå ett positivt kassaflöde senare i år. Den lokala projektgruppen lyckades få pelletsanläggningen att stå klar i tid och få den att klara testfasen. Den första lasten på mer än ton träpellets skeppades nyligen till den europeiska industriella marknaden. I Magistralnij gjorde vi betydande framsteg under 2013 och exporterade kubikmeter sågade trävaror till Japan. Verksamheten genererade ett EBITDA om 2,7 miljoner USD. RusForests justerade EBITDA-förlust från den löpande verksamheten minskade totalt sett med 62 procent från 21,4 miljoner USD 2012 till 8,0 miljoner USD. RusForest lyckades även minska overheadkostnaderna betydligt under I mars 2014 aviserade vi försäljningen av vår största icke-kärntillgång, sågverket i Bogutjany (Boguchansky LPK). Det var inte något lätt beslut att sälja verksamheten i Bogutjany, men det var nödvändigt för att nå långsiktig lönsamhet. Sågverket ligger isolerat och det saknas en marknad för restprodukter och järnvägsförbindelser är bristfälliga, vilket gjorde det förlusttyngt med tuffa framtidsutsikter. Genom försäljningen av Bogutjany-sågverket blir vi av med en förlustverksamhet, vårt kassaflöde förbättras och det innebär att ledningen nu kan fokusera på att utveckla RusForests kvarvarande kärntillgångar. Under det gångna året har stora förändringar gjorts av företagsledningen. Ny VD, operativ chef och finanschef har tillsatts och på lokal nivå byttes samtliga verkställande direktörer ut. Sammanfattningsvis börjar året med ett oskrivet blad och tydlig potential för RusForest. Förbättrade globala marknader för sågade trävaror, ökad efterfrågan på pellets i Europa och svagare rysk rubel ger RusForest stark drivkraft för Den senaste tidens händelser i Ryssland och Ukraina har dessvärre överskuggat den stabila grund som vår verksamhet står på. Tack för ert stöd. Med vänlig hälsning, Matti Lehtipuu Verkställande direktör, RusForest

9 Det här är RusForest 07 Historik RusForest AB (publ) ( Bolaget ) bildades i Sverige under namnet Varyag Resources AB (publ) den 7 december 2005 och registrerades hos Bolagsverket den 9 maj RusForest AB är Koncernens moderbolag. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och Bolaget har varit noterat på Nasdaq OMX First North sedan den 7 augusti I augusti 2009 bytte Bolaget namn till RusForest AB (publ) gjorde Bolaget sina första investeringar i ryskt skogsbruk i Ust-Ilimsk-ormådet i regionen Irkutsk gjorde RusForest sina första investeringar i Bogutjany-området i Krasnojarsk-regionen och även i Magistralnij-området i Irkutsk-regionen gjorde Bolaget sina första investeringar i Archangelsk-regionen i Ryssland i och med förvärvet av sågverket och hyvleriet LDK-3 nära staden Archangelsk. I april 2011 ökade RusForest sin närvaro i Archangelsk genom förvärvet av Nord Timber Group (NTG) genom en apportemission. NTG var ett skogs- och sågverksföretag med skogstillgångar i Archangelsk-regionen. RusForest hade redan uppnått en hel del under åren, och vid en tidpunkt var Bolaget det femte eller sjätte största skogsföretaget i Ryssland räknat i sågverkskapacitet. I mitten av 2012 hade Bolaget ännu inte uppnått ett positivt rörelseresultat. Under andra halvåret 2012 inledde RusForest en fullständig strategisk översyn. Detta ledde till att Bolaget under 2012 och 2013 avvyttrade flera olönsamma tillgångar, som inte bedömdes vara en del av Bolagets kärnverksamhet, och Bolaget fick en ny strategisk investerare i Nova Capital. Man utsåg även en ny ledningsgrupp. Den strategiska översynen kulminerade i mars 2014 när Bolaget ingick en överenskommelse om att sälja alla tillgångar i Bogutjany-området i Krasnojarskregionen. Den nya ledningsgruppen fokuserar nu på de återstående kärntillgångarna i Archangelsk och Magistralnij. I Ust-Ilimst har Bolaget behållit sin skogsarrendeportfölj under tiden som man utvärderar möjligheterna för området. Under mars 2014 slutförde Bolaget byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med en årlig kapacitet om ton. Organisation och struktur RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer och säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag. Bolagets aktier är noterade i SEK. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 1 februari Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, och Koncernen har även ett operativt huvudkontor i Moskva. Det genomsnttliga antalet anställda 2013 var Koncernstruktur RusForest AB är Koncernens moderbolag. Koncernens sammansättning framgår av grafiken på nästa sida. Mål och strategi Affärsidé Vår affärsidé är att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland genom att förstå och tillgodose kundernas behov producera träprodukter och biobränslen av högsta kvalitet från hållbart förvaltade skogar locka de största talangerna i branschen tillämpa bästa industripraxis skapa värde för aktieägarna Strategi RusForests strategiska mål är att bli ett ledande integrerat skogsindustriföretag som inriktar sig på att leverera sågtimmer, sågade trävaror och pellets från Ryssland till de mest lönsamma marknaderna och uppnå en attraktiv avkastning för aktieägarna. Kortsiktiga mål RusForest fokuserar på att slutföra sin omstrukturering och förbättra driftseffektiviteten.

10 08 Förenklad bolagsstruktur Styrelsen RusForests förvaltningsbolag RusForest Archangelsk RusForest Ust-Ilimsk RusForest Magistralnij I framtiden kommer Bolaget att fokusera på följande: Vara försiktig med utgifterna. Fortsätta förbättra kärntillgångarnas operativa och finansiella resultat. Avyttra Bolagets återstående icke-kärntillgångar för att eliminera förlusterna och få in pengar. Optimera skogsarrendeområdena så att de motsvarar sågverkens marknadskrav bättre. Slutföra förenklingen av Bolaget och anpassa ledningsstrukturen för att uppnå en minskning av de administrativa kostnaderna. Skapa en stark marknadsställning i pelletsbranschen. Utvärdera olika möjligheter till strategiska och finansiella samarbeten. Utvärdera möjligheterna att utveckla kärn tillgångarna. Kärntillgångar RusForests kärntillgångar finns i Archangelsk och Magistralnij. Bolaget fokuserar på att förbättra avverkningen i båda områdena. Detta kan även innefatta en optimering av skogsarrendeområdena för att minska avverkningskostnaderna och säkerställa tillgången på högkvalitativ råvara. RusForest kommer att revidera utvecklingsalternativen för LDK-3-sågverket i Archangelsk och göra en mindre kapitalinvestering i Magistralnij för att öka lönsamheten och stärka sågverkets marknadsställning.

11 09 RusForests position i träproduktvärdekedjan Skog RusForests nisch Rundvirke Industriellt rundvirke Bränsleträ Timmer Massaved Sågade trävaror Flis och sågspån Pappersmassa Plywood Pellets Spånskiva, MDF, OSB Papper, förpack ningar, hygienprodukter Tillgångar under utvärdering RusForest kommer också att utvärdera utvecklingsmöjligheterna för Ust-Ilimsk. Icke-kärntillgångar Större delen av icke-kärntillgångarna såldes under 2013 och i början av 2014 (sågverket i Ust-Ilimsk, Russian Gravel Company, Shenkursk och Boguchansky LPK). De återstående icke-kärntillgångarna, som håller på att avyttras, innefattar Ystad Pellets AB (träpelletstillverkare i Sverige) samt ytterligare några små verksamheter, t.ex. outnyttjade skogsarrenden i Archangelsk- och Irkutskregionerna, som inte betraktas som kärnverksamheter i Bolagets framtid. Diskussionerna pågår om försäljningen av dessa tillgångar. Utdelningspolicy Utdelningen till aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat, kassabalans och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver Bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning betalas ut inom en överskådlig framtid. RusForest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i Bolaget.

12 10 RusForests affärsmodell Skogstillgångar Avverkning (timmer) Sågverksprodukter Träpellets Försäljning och marknadsföring 2,5 miljoner hektar arrenderat I Ryssland kan inte skogsmark ägas privat men den kan arrenderas i upp till 49 år. Bolaget har framgångsrikt lyckats säkra skogsarrenden om totalt 2,5 miljoner hektar i sina kärnområden i Archangelsk och östra Sibirien. Det är väldigt viktigt att säkra områden som har rätt sammansättning av trädarter. Huvuddelen av Bolagets arrenden utnyttjas enbart för Bolagets egna trädbehov, dock så har man i Ust-Ilimsk hyrt ut skogsarealer till tredje part. 2,6 miljoner kubikmeter avverkningsrättighet Än viktigare än den arrenderade skogsytan är avverkningsrättigheterna utryckt i kubikmeter som följer med dessa skogsarrenden, samt Bolagets kapacitet att utnyttja dessa avverkningsrättigheter. Avverkningen generar timmer och massaved. Timret förädlas vidare till olika sågade trävaror i Bolagets sågverk. Massaved säljs generellt till massafabriker kubikmeter årlig kapacitet Sågverken i Archangelsk och Magistralnij bearbetar timmer från egen avverkning eller inköpt timmer till olika sågade trävaror. Detta är Bolaget huvudsakliga produkter och intäktskälla. Sågverkets effektivitet beror på råvarorna/timret, men även på vilka typer av trävaror som ska produceras, vilket i sin tur beror på marknad och slutkund ton årlig kapacitet I sågverksprocessen skapas en rad biprodukter, såsom flis, sågspån och bark. Flisen och sågspånen kan generellt likt massaved säljas till massafabriker. Flisen och sågspånen är dock även bra råvaror för produktion av träpellets, och kan på det sättet generera även mer intäkter än om sålda som de är till massafabriker. RusForest har byggt en ny pelletsfabrik i anslutning till sågverket i Archangelsk, med en årlig kapacitet om ton. Detta var en logisk investering givet Archangelskanläggningens läge med egen hamn för export med båt till Europa, samt behovet att generera intäkter från biprodukterna givet de nedstängda massafabrikerna i området. Egen hamn i Archangelsk, järnvägsförbindelser i Sibirien Transport och logistik är en viktig del av den totala kostnadsbasen inom skogsindustrin givet de stora volymerna av varor med relativt lågt värde i sig, samt de ibland stora avstånden i just Ryssland. I Archangelsk så har Bolagets sågverk ett unikt läge med sin egen hamn och därigenom direkt tillgång till exportmarknader sjövägen. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien har också goda logistikförutsättningar med sin egen järnvägsstation för leveranser i det federala järnvägsnätet. Båda dessa anläggningar skulle med fördel kunna uppgraderas med containerterminaler i framtiden. Skogstillgångar Bolagets skogs- och sågverkstillgångar ligger i Archangelsk i nordvästra Ryssland och regionen Irkutsk i östra Sibirien. Det finns olika skäl till att Bolaget har förlagt sin verksamhet till de här ryska regionerna. Sibirien har långsamväxande lärk och tall av mycket hög kvalitet. Tack vare de här egenskaperna kan sibiriskt lärkträd och tall säljas för höga priser inom de mer exklusiva marknadssegmenten. Den geografiska placeringen underlättar också exporten till de japanska premiummarknaderna och till Kina. Regionen Archangelsk har högkvalitativa gran- och tallskogar, som liknar dem som finns i norra Sverige. Det geografiska läget innebär att råvaror kan levereras via järnväg, vattenvägar (pråmar eller buntflottning) eller med lastbil. Kostnader direkt relaterade till Bolagets skogstillgångar är arrendebetalningar och vissa kostnader för återplantering och restauration.

13 11 Skogstillgångar RusForests tillgångar Exportrutter NORGE SVERIGE FINLAND Murmansk ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk VIT- RYSSLAND Moskva Norilsk Magadan UKRAINA Yakutsk Rostov Volgograd Chelyabinsk Novorossiysk Astrakhan Novosibirsk Krasnoyarsk Ust-Ilimsk Magistralnij AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita UZBEKISTAN TURKMENISTAN MONGOLIET Vladivostok Nakhodka Översikt Archangelsk Översikt Magistralnij Översikt Ust-Ilimsk Huvudträtyper Gran, tall Huvudträtyper Tall och lärk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta hektar Arrendeyta hektar Arrendeyta hektar AAC m 3 AAC m 3 AAC m 3 Även efter borträknande av de avverkningsrättigheter om kubikmeter per år som kommer försvinna inom ramen för det ingångna avtalet att sälja alla tillgångar i Bogutjany, så kommer RusForest ha totalt 2,6 miljoner kubikmeter i årliga avverkningsrättigheter kvar. Denna kapacitet placerar RusForest på ungefär sjätte plats bland sågverksbolag i Ryssland, vad gäller årliga avverkningsrättigheter. De största skogsbolagen i Ryssland per AAC 2013 Nr Bolag AAC (uppskattad) 1 Ilim 8,0 miljoner m 3 2 Mondi 5,0 miljoner m 3 3 RFP Group 4,5 miljoner m 3 4 Investlesprom 4,5 miljoner m 3 5 Altailes 2,8 miljoner m 3 6 RusForest 2,6 miljoner m 3 7 Russian Timber Group 2,3 miljoner m 3 8 Terneiles 1,9 miljoner m 3 9 Vologodskie Lesopromyshlenniki 1,9 miljoner m 3 10 Titan 1,7 miljoner m 3 Källor: bolagshemsidor och presentationer, RusForests uppskattning

14 12 Avverkning Timmer med mindre diameter för massaved Sågtimmer För närvarande använder Bolaget en slutavverkningsmetod i sin avverkning, vilket är standard i rysk skogindustri. Skogarna är i allmänhet långsamväxande och det saknas privatägd skogsmark. Ett träd genererar två huvudprodukter för RusForest, timmer för massaved, från den del av trädet som har en diameter på under centimeter, och sågtimmer från den del av trädet som har en större diameter. I det här sammanhanget kan avverkning indelas i två huvudarbetsuppgifter: avverkning som kräver avverknings- och utvinningsmaskiner, samt transport, vilket kräver timmerbilar och lastare. Avverkningen är säsongsberoende, på grund av externa faktorer som t.ex. mark- och vägförhållandena i skogen osv. Maj och september är månader då avverkningsverksamheten är låg. I allmänhet är vintermånaderna en tid med hög aktivitet när det gäller avverkning och under de månaderna maximeras själva avverkningen, medan transporten av timmer från skogarna fortsätter även därefter. Nästa steg i värdekedjan är sågverkets insamlingspunkt och sorteringslinje. De största direkta kostnaderna i samband med avverkning: personal (lön), diesel, olja, smörjmedel, underhåll, reservdelar och lastbilstjänster från tredje part. Utrustning Avverkningsmaskiner Utvinningsmaskiner Timmerbilar Lastare

15 13 Sågverkskoncept: Huvudsakliga moment och produkter Personal (största) Värme El Timmer Sågen Tork Timmer sorteringslinje Barkborttagning Färdigsortering, förpackning Sågade trävaror Flis Sågspån Pelletsproduktion Träpellets Bark Värmeproduktion Sågverk Olika typer av sågade produkter är Bolagets huvudkälla till intäkter. Nedan finns ett schema över den typiska sågverksprocessen. Vid det första steget i sågverksprocessen, timmersorteringen, fastställs vilka timmerstockar som ska användas för sågade varor och vilka som ska säljas som sågtimmer på grund av lägre kvalitet eller dimensioner som inte uppfyller specifikationerna. Kubikmeter Produktionen mätt i kubikmeter sågade trävaror från en (1) kubikmeter sågtimmer, även kallat avkastning, varierar stort beroende på sågverkets råvarueffektivitet (ålder och typ), specifikationerna på den sågade produkten osv. Ett ungefärligt produktionsschema från ett modernt sågverk i Ryssland kan se ut så här: Sågtimmer Chips Sågspån Bark Sågade trävaror 1 0,30 0,17 0,07 0,46 Konkurrens inom sågade trävaror: de största sågverksbolagen i Ryssland per kapacitet Kapacitet sågade trävaror > m m 3 < m 3 RusForests tillgångar 6 RusForests sågverkskapacitet Archangelsk m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror Magistralnij m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror Källor: Bolagsinformation, skogspublikationer, RusForests uppskattning 2 2 Pellets 0,18 ton Efter Bolagets försäljning av icke-kärn sågverksanläggningar under 2013, nämligen Skenkursk och Ust-Ilimsk och sist försäljningen av Boguchansky LPK som slutfördes i mars 2014, så har Bolaget en kvarvarande sågverkskapacitet om kubikmeter per år. Med denna kapacitet placerar sig RusForest på ungefär 17:e plats bland ryska sågverksbolag enligt Bolagets egna estimat. Nr Bolag Total kapacitet 1 Investlesprom m 3 2 Russian Timber Group m 3 3 Lesosibirsky LDK No m 3 4 Novoeniseisky LHK m 3 5 Illim Timber m 3 6 Titan Group m 3 7 Stora Enso m 3 8 Mayr-Melnhof Holz m 3 9 Arkaim m LIK (former UPM) m 3 11 Terneyles m Baikal Wood Company m 3 17 RusForest m 3

16 14 Träpellets Bolaget har byggt en pelletsanläggning i anslutning till sitt sågverk i Archangelsk, med en årskapacitet på ton pellets. Pelletsen kommer inledningsvis produceras för industrimarknaden, men kanske i framtiden även för hushållsbruk. För sågverket i Archangelsk är det här för närvarande det enda sättet att generera intäkter från sina restprodukter. De makroekonomiska förutsättningarna för träpellets är goda, vilket beskrivs i mer detalj i marknadsdelen av denna rapport. Silos för lagring av färdiga pellets Pelletskonkurrens: de största pelletsbolagen i Ryssland per kapacitet Nr Bolag Total kapacitet 1 Vyborgskaja Lesnaja 1 miljon ton Kompanija 2 SP Arkaim ton 3 RusForest ton 4 Novoenisejskij LHK ton 5 DOK-Enisej ton 6 Lesozavod ton 7 Swedwood Tikhvin ton 8 Setnovo ton 9 Talion Terra ton 10 Severo-Zapadnyj Holding ton Pelletskapacitet: > ton ton < ton RusForests tillgångar Källor: Bolagsinformation, skogspublikationer, RusForests uppskattning Bolagets nya pelletsfabrik i Archangelsk

17 15 Försäljning och marknadsföring Logistik är en viktig del av den övergripande kostnadsbasen i skogsindustrin, med tanke på att produkterna har hög volym, men lågt värde, och det ibland är långa avstånd i Ryssland. Som tidigare nämnts har Bolagets sågverk i Archangelsk en egen hamn för export som för närvarande sker i bulk. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien drar också nytta av goda logistikförhållanden med tillgång till det federala järnvägssystemet. Både Archangelsk och Magistralnij har lokalt anställda försäljningsspecialister för att ha den nödvändiga nära kontakten med produktionen. De anställa säljarna är experter på sina respektive nyckelmarknader, huvudsakligen Europa för Archangelsk och nu Japan och även OSS för Magistralnij. Bolaget säljer sina produkter till en blandning av import före tag, trägrossister och industriella slutkunder. Försäljningsvillkoren kan variera beroende på marknad och kund. Bolaget strävar efter att maximera värdet vid försäljning Skepp som lastas vid Bolagets sågverk i Archangelsk av sina produkter och till exempel i Archangelsk så har Bolaget under 2013 kraftigt utökat försäljning på CFR (Cost and Freight) istället för FOB (Free on Board), för att ta ytterligare marginaler. Magistralnij i sin tur har markant ökat försäljningen till den lönsamma japanska marknaden. RusForests produkter Marknader Leveransvillkor Sågtimmer Kina Japan FCA Rundträ Massaved Inhemsk EXW Sågade trävaror Huvudmarknader: Japan, Europa, OSS Övriga marknader: Ryssland, Kina, Mellanöstern och Nordafrika Japan: FCA Vladivostok Europa: CPT, CFR, FOB OSS: CPT Mellanöstern och Nordafrika: CPT Novorossiysk Ryssland: EXW, FCA Pellets Archangelsk: fartygsleverans av pellets till Europa Europa: CIF Järnvägsvagnar som lastas vid Bolagets sågverk i Magistralnij RusForest-lok i Magistralnij

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

ii Innehåll Aktieägarinformation

ii Innehåll Aktieägarinformation Årsredovisning 2012 ii Innehåll ii Aktieägarinformation 01 2012 i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com Årsredovisning 2011 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2011 i korthet 3 Kommentarer om Ryssland 5 VD-ord 6 Översikt 7 Mål och strategi 8 Organisation och legal struktur 9 Marknadsöversikt

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com Årsredovisning 2010 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2010 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 10 Organisation och legal struktur 11 Marknadsöversikt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010 Rottneros AB Presentation 2 februari 2010 Analytikerträff 2 februari 2010 1. Året som gick 2. Marknad 3. Resultat, balansräkning och kassaflöde 4. Amorteringar 5. Aktiviteter 2010 Året som gick Den operativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3

RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3 Pressmeddelande Stockholm, den 22 september 2010 RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3 Styrelsen i RusForest AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer