ii Aktieägarinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ii Aktieägarinformation"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 ii Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2014 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2014 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande senaste den 9 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ) Hovslagargatan Stockholm Via e-post till Per telefon till +46 (0) Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 30 maj 2014 Kvartalsrapport Q2: 29 augusti 2014 Kvartalsrapport Q3: 28 november 2014 Investerarrelationer Gustav Wetterling, finansdirektör +46 (0) Bolagets webbplats Aktiekoder ISIN SE NASDAQ OMX Stockholm First North: RUSF Reuters: RUSF.ST Bloomberg: RUSF:SS Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 9 maj Det betyder att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Friskrivningsklausul Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som inte baseras på historiska fakta i den här presentationen, däribland men utan begränsning, sådana som rör Bolagets finansiella ställning, affärsstrategi, planer, mål, syften, strategier och framtida verksamhet och resultat, samt antaganden som ligger till grund för uttalandena, är framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker och osäkerheter, samt andra faktorer som ligger, eller kan ligga, utanför Bolagets kontroll, och som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, utveckling eller prestationer, eller branschresultaten, skiljer sig väsentligt från eventuella framtida resultat, utveckling eller prestationer som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalandena baseras på antaganden rörande Bolagets nuvarande och framtida affärsstrategier och den miljö i vilken Bolaget kommer att driva sin verksamhet i framtiden. De kompletterande jämförelsetalen i USD i denna rapport avseende bolagsinformation tillhandahålls endast för att underlätta för användarna, se koncernredovisningen, och utgör inte en del av den reviderade koncernredovisningen. Vissa siffror i presentationen har avrundats. Följaktligen kanske de siffror som anges som totalbelopp i vissa diagram eller tabeller inte är en exakt summa av de ovanstående siffrorna.

3 Innehåll 01 ii Aktieägarinformation 01 Innehåll 02 RusForest i korthet i korthet 06 VD-ord 07 Det här är RusForest 16 Bransch- och marknadsöversikt 22 Verksamhetsöversikt 24 Finansiell översikt RusForest-aktien 32 Förvaltningsberättelse 38 Resultaträkning 39 Rapport över totalresultatet 40 Koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 42 Kassaflödesanalys 43 Noter till de finansiella rapporterna 66 Revisionsberättelse 68 Styrelse och ledning 71 Bolagsstyrning och rapport om intern kontroll 77 Hållbarhet

4 02 RusForest i korthet Sammanfattning Svenskt skogsföretag som verkar i Ryssland. Stor skogsportfölj på 2,5 miljoner hektar arrenderad skog och en årlig avverkningskvot (AAC) på 2,6 miljoner kubikmeter. Vertikalt integrerad, från skogsarrenden till sågverk och pellets. Billig skogsråvara av hög kvalitet. Transregional verksamhet med närhet till huvudmarknaderna i Europa, Kina och Japan. Ledning och huvudägare med lång erfarenhet av rysk skogsindustri. Översikt över RusForests tillgångar Östra Sibirien är känt för sin furu och sitt lärkträ av exceptionell kvalitet, och Archangelskregionen i nordvästra Ryssland har gran- och tallskog av högsta kvalitet, mycket lika dem som finns i norra Sverige. VIT- RYSSLAND NORGE SVERIGE FINLAND ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk Moskva Murmansk RusForests verksamhet Exportrutter Archangelsk Huvudträtyper Gran, tall Arrendeyta hektar AAC m 3 Årlig sågverkskapacitet Årlig pelletskapacitet m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror ton Norilsk UKRAINA Rostov Volgograd Novorossiysk Astrakhan Chelyabinsk Ust-Ilimsk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta 447 Novosibirsk 930 hektar AAC m 3 Krasnoyarsk Ust-Ilimsk Magistralnij Magistralnij Yakutsk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta hektar AAC m 3 Årlig sågverkskapacitet Magadan m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita TURKMENISTAN UZBEKISTAN MONGOLIET Vladivostok Nakhodka

5 03 Ryssland har världens största skogstillgångar och är efter Kanada världens största exportör av sågade trävaror från barrskog. RusForests sågverk har direkt tillgång till både Rysslands stora skogstillgångar och vatten- och järnvägar för export. Företagsinformation per den 31 december 2013 Aktiehandel Antal utestående aktier NASDAQ OMX Stockholm First North, kod RUSF Börsvärde Nettoskuld Enterprise value 43,2 miljoner USD 22,4 miljoner USD 65,6 miljoner USD Huvudägare Nova Capital (25,4 %) RusForests värdekedja Timmer 2,5 miljoner hektar arrende 1 Avverkning 2,6 miljoner m 3 AAC 1 Sågverk m 3 årlig kapacitet 1 Träpellets ton årlig kapacitet 1. Inklusive Archangelsk, Magistralnij och Ust-Ilimsk (exklusive Bogutjany).

6 [sales breakdown 2013] [sales breakdown 2012] i korthet Finansiella höjdpunkter 1 januari 31 december 1 januari 31 december Kvarvarande verksamhet miljoner SEK miljoner SEK miljoner USD 1 miljoner USD 1 Omsättning 431,4 441,1 66,4 67,9 EBITDA justerat 52,3 139,0 8,0 21,4 Rörelseresultat 194,0 605,6 29,9 93,2 Resultat från kvarvarande verksamhet innan intäkter från obligationsomstrukturering 224,9 657,6 34,6 101,2 Intäkter från obligationsomstrukturering 269,8 41,5 Resultat från kvarvarande verksamhet 44,9 657,6 6,9 101,2 Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 334,9 428,6 51,5 65,9 Inklusive nedskrivning 230,1 238,5 35,4 36,7 Årets resultat 290,0 1,086,1 44,6 167,1 Resultat per aktie (SEK eller USD per aktie 2 ) 2,7 253,5 0,4 39,0 1. Valutakurs 6,5 SEK per USD har använts för att konvertera belopp i SEK till USD för jämförelse 2. Justerat för omvänd aktiesplit genomförd i april belopp har räknats om för att reflektera Bogutjany-enheten som avvecklad verksamhet Intäkter, EBITDA och förlust , MUSD Intäkter EBITDA, justerad Periodens förlust Finansiell omstrukturering 15 Debt-toequity 10 swap och 5nyemission Väsentliga händelser Nova Capital (25,4 % ägande) Rysk investerare med stor erfarenhet inom rysk skogsindustri Ny ledning Stora förändringar inom Bolagets ledning, inklusive ny VD, operativ chef, finanschef och lokala VD:ar Försäljning av ickekärntillgångar om 7 miljoner USD under 2013 Pågående 5 optimering av skogsarrenden och 10 Q Q Q Q avverkningsrättigheter Q Justerad EBITDA-förlust från den kvarvarande 40 verksamheten minskade med 62 procent. 35 Nettoförlusten 35 minskade med 73 procent. Det 25 förbättrade resultatet var en följd 20 av effektivitetsförbättringar i kärnproduktionsenheterna, en omdirigering 15 av försäljningen till den japanska premiummarknaden, 10 avyttring av olönsamma affärsenheter 5 och andra icke-kärntillgångar. 0 Genomförde 18 de första 15 viktiga försäljningarna till 12 den japanska premiummarknaden, 9 6 som sedan utökats till 3 21 % av totala försäljningen 0 i fjärde kvartalet 2013 Q Q kostnader Initierat en förenkling av bolagsstrukturen Väsentlig reducering av administrativa kostnader Förbättring av bolagsstyrning, Q1 Q intern kontroll, transparens och skatte - situation Q Q Q Slutfört byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med årlig kapacitet om ton Q Q Ny strategisk/ huvud aktieägare Bolagsstrukturförenkling, Försäljning 24 av ickekärntillgångar Nya Archangelsk marknader reducering av 21 administrativa pelletsfabrik Q Q Försäljning av Bogutjany Ingånget avtal om försäljning av operativa enheten i Bogutjany för brutto 13,8 miljoner USD, 4 miljoner USD netto kontant till Q1RusForest Q2 Q Q Q4 2013

7 [sales breakdown 2013] [sales breakdown 2012] 05 Marknadshöjdpunkter Framgångsrik utveckling av RusForests exportförsäljning, i synnerhet till japanska premiummarknaden. Stark efterfrågan på sågade produkter i USA, Kina och Japan. Högre marknadspriser på sågade produkter i USA och en ökning av efterfrågan i Japan ledde till högre exportpriser på sågade produkter Försäljningsfördelning [sales breakdown [sales breakdown 2013] ] Försäljningsfördelning [sales breakdown [sales breakdown ] 2012] Kina 4 % Ryssland [sales breakdown 3 % 2012] Centralasien 18 % Mellanöstern 1 % Japan 17 % Nordafrika 20 % Korea 1 % Ryssland 18 % Kina 1 % Mellanöstern 16 % Japan 2 % Nordafrika 37 % Europa 37 % Centralasien 3 % Europa 22 % Produktionshöjdpunkter I de kvarvarande verksamheterna uppgick den årliga ökningen 35 av avverkningen och produktionen av sågade varor till 15 respektive 14 procent 25 Verksamheten vid Magistralnij har anpassats till japanska 20 specifikationer, vilket lett till en viss ökning av avverkningen i tredje parts områden 15 Majoriteten av Ust-Ilimsk skogsarrenden hyrdes ut till tredje part Archangelsk: produktion av sågade trävaror, tusen m Sågade trävaror Genomsnittsproduktion Genomsnittsproduktion Magistralnij: 0 produktion av sågade trävaror, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 tusen 2012 m Sågade trävaror Genomsnittsproduktion 2013 Genomsnittsproduktion Q Q2 Q Q3 Q Q4 Q Q1 Q Q2 Q Q3 Q Q4 Q Q Q Q1 Q Q2 Q2 Q32013 Q4Q3 Q Q2 Q Q Q Q1 Q2 Q Q Q Q Q Q

8 06 VD-ord Bästa aktieägare i RusForest, 2013 blev en vändpunkt för RusForest. Efter omstruktureringen i mars 2013 kom ryska Nova Capital in som strategisk aktieägare och påskyndade vändningen. När jag tillträdde som VD i juli 2013 tog jag fram en handlingsplan för förlustverksamheterna och för att förbättra rörelseresultatet överallt inom Koncernen. Under det gångna året har flera saker förändrats och förbättrats. I Archangelsk öppnade vi en ny pelletsanläggning med en årlig kapacitet på ton som ökar våra möjligheter att nå ett positivt kassaflöde senare i år. Den lokala projektgruppen lyckades få pelletsanläggningen att stå klar i tid och få den att klara testfasen. Den första lasten på mer än ton träpellets skeppades nyligen till den europeiska industriella marknaden. I Magistralnij gjorde vi betydande framsteg under 2013 och exporterade kubikmeter sågade trävaror till Japan. Verksamheten genererade ett EBITDA om 2,7 miljoner USD. RusForests justerade EBITDA-förlust från den löpande verksamheten minskade totalt sett med 62 procent från 21,4 miljoner USD 2012 till 8,0 miljoner USD. RusForest lyckades även minska overheadkostnaderna betydligt under I mars 2014 aviserade vi försäljningen av vår största icke-kärntillgång, sågverket i Bogutjany (Boguchansky LPK). Det var inte något lätt beslut att sälja verksamheten i Bogutjany, men det var nödvändigt för att nå långsiktig lönsamhet. Sågverket ligger isolerat och det saknas en marknad för restprodukter och järnvägsförbindelser är bristfälliga, vilket gjorde det förlusttyngt med tuffa framtidsutsikter. Genom försäljningen av Bogutjany-sågverket blir vi av med en förlustverksamhet, vårt kassaflöde förbättras och det innebär att ledningen nu kan fokusera på att utveckla RusForests kvarvarande kärntillgångar. Under det gångna året har stora förändringar gjorts av företagsledningen. Ny VD, operativ chef och finanschef har tillsatts och på lokal nivå byttes samtliga verkställande direktörer ut. Sammanfattningsvis börjar året med ett oskrivet blad och tydlig potential för RusForest. Förbättrade globala marknader för sågade trävaror, ökad efterfrågan på pellets i Europa och svagare rysk rubel ger RusForest stark drivkraft för Den senaste tidens händelser i Ryssland och Ukraina har dessvärre överskuggat den stabila grund som vår verksamhet står på. Tack för ert stöd. Med vänlig hälsning, Matti Lehtipuu Verkställande direktör, RusForest

9 Det här är RusForest 07 Historik RusForest AB (publ) ( Bolaget ) bildades i Sverige under namnet Varyag Resources AB (publ) den 7 december 2005 och registrerades hos Bolagsverket den 9 maj RusForest AB är Koncernens moderbolag. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och Bolaget har varit noterat på Nasdaq OMX First North sedan den 7 augusti I augusti 2009 bytte Bolaget namn till RusForest AB (publ) gjorde Bolaget sina första investeringar i ryskt skogsbruk i Ust-Ilimsk-ormådet i regionen Irkutsk gjorde RusForest sina första investeringar i Bogutjany-området i Krasnojarsk-regionen och även i Magistralnij-området i Irkutsk-regionen gjorde Bolaget sina första investeringar i Archangelsk-regionen i Ryssland i och med förvärvet av sågverket och hyvleriet LDK-3 nära staden Archangelsk. I april 2011 ökade RusForest sin närvaro i Archangelsk genom förvärvet av Nord Timber Group (NTG) genom en apportemission. NTG var ett skogs- och sågverksföretag med skogstillgångar i Archangelsk-regionen. RusForest hade redan uppnått en hel del under åren, och vid en tidpunkt var Bolaget det femte eller sjätte största skogsföretaget i Ryssland räknat i sågverkskapacitet. I mitten av 2012 hade Bolaget ännu inte uppnått ett positivt rörelseresultat. Under andra halvåret 2012 inledde RusForest en fullständig strategisk översyn. Detta ledde till att Bolaget under 2012 och 2013 avvyttrade flera olönsamma tillgångar, som inte bedömdes vara en del av Bolagets kärnverksamhet, och Bolaget fick en ny strategisk investerare i Nova Capital. Man utsåg även en ny ledningsgrupp. Den strategiska översynen kulminerade i mars 2014 när Bolaget ingick en överenskommelse om att sälja alla tillgångar i Bogutjany-området i Krasnojarskregionen. Den nya ledningsgruppen fokuserar nu på de återstående kärntillgångarna i Archangelsk och Magistralnij. I Ust-Ilimst har Bolaget behållit sin skogsarrendeportfölj under tiden som man utvärderar möjligheterna för området. Under mars 2014 slutförde Bolaget byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med en årlig kapacitet om ton. Organisation och struktur RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer och säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag. Bolagets aktier är noterade i SEK. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 1 februari Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, och Koncernen har även ett operativt huvudkontor i Moskva. Det genomsnttliga antalet anställda 2013 var Koncernstruktur RusForest AB är Koncernens moderbolag. Koncernens sammansättning framgår av grafiken på nästa sida. Mål och strategi Affärsidé Vår affärsidé är att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland genom att förstå och tillgodose kundernas behov producera träprodukter och biobränslen av högsta kvalitet från hållbart förvaltade skogar locka de största talangerna i branschen tillämpa bästa industripraxis skapa värde för aktieägarna Strategi RusForests strategiska mål är att bli ett ledande integrerat skogsindustriföretag som inriktar sig på att leverera sågtimmer, sågade trävaror och pellets från Ryssland till de mest lönsamma marknaderna och uppnå en attraktiv avkastning för aktieägarna. Kortsiktiga mål RusForest fokuserar på att slutföra sin omstrukturering och förbättra driftseffektiviteten.

10 08 Förenklad bolagsstruktur Styrelsen RusForests förvaltningsbolag RusForest Archangelsk RusForest Ust-Ilimsk RusForest Magistralnij I framtiden kommer Bolaget att fokusera på följande: Vara försiktig med utgifterna. Fortsätta förbättra kärntillgångarnas operativa och finansiella resultat. Avyttra Bolagets återstående icke-kärntillgångar för att eliminera förlusterna och få in pengar. Optimera skogsarrendeområdena så att de motsvarar sågverkens marknadskrav bättre. Slutföra förenklingen av Bolaget och anpassa ledningsstrukturen för att uppnå en minskning av de administrativa kostnaderna. Skapa en stark marknadsställning i pelletsbranschen. Utvärdera olika möjligheter till strategiska och finansiella samarbeten. Utvärdera möjligheterna att utveckla kärn tillgångarna. Kärntillgångar RusForests kärntillgångar finns i Archangelsk och Magistralnij. Bolaget fokuserar på att förbättra avverkningen i båda områdena. Detta kan även innefatta en optimering av skogsarrendeområdena för att minska avverkningskostnaderna och säkerställa tillgången på högkvalitativ råvara. RusForest kommer att revidera utvecklingsalternativen för LDK-3-sågverket i Archangelsk och göra en mindre kapitalinvestering i Magistralnij för att öka lönsamheten och stärka sågverkets marknadsställning.

11 09 RusForests position i träproduktvärdekedjan Skog RusForests nisch Rundvirke Industriellt rundvirke Bränsleträ Timmer Massaved Sågade trävaror Flis och sågspån Pappersmassa Plywood Pellets Spånskiva, MDF, OSB Papper, förpack ningar, hygienprodukter Tillgångar under utvärdering RusForest kommer också att utvärdera utvecklingsmöjligheterna för Ust-Ilimsk. Icke-kärntillgångar Större delen av icke-kärntillgångarna såldes under 2013 och i början av 2014 (sågverket i Ust-Ilimsk, Russian Gravel Company, Shenkursk och Boguchansky LPK). De återstående icke-kärntillgångarna, som håller på att avyttras, innefattar Ystad Pellets AB (träpelletstillverkare i Sverige) samt ytterligare några små verksamheter, t.ex. outnyttjade skogsarrenden i Archangelsk- och Irkutskregionerna, som inte betraktas som kärnverksamheter i Bolagets framtid. Diskussionerna pågår om försäljningen av dessa tillgångar. Utdelningspolicy Utdelningen till aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat, kassabalans och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver Bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning betalas ut inom en överskådlig framtid. RusForest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i Bolaget.

12 10 RusForests affärsmodell Skogstillgångar Avverkning (timmer) Sågverksprodukter Träpellets Försäljning och marknadsföring 2,5 miljoner hektar arrenderat I Ryssland kan inte skogsmark ägas privat men den kan arrenderas i upp till 49 år. Bolaget har framgångsrikt lyckats säkra skogsarrenden om totalt 2,5 miljoner hektar i sina kärnområden i Archangelsk och östra Sibirien. Det är väldigt viktigt att säkra områden som har rätt sammansättning av trädarter. Huvuddelen av Bolagets arrenden utnyttjas enbart för Bolagets egna trädbehov, dock så har man i Ust-Ilimsk hyrt ut skogsarealer till tredje part. 2,6 miljoner kubikmeter avverkningsrättighet Än viktigare än den arrenderade skogsytan är avverkningsrättigheterna utryckt i kubikmeter som följer med dessa skogsarrenden, samt Bolagets kapacitet att utnyttja dessa avverkningsrättigheter. Avverkningen generar timmer och massaved. Timret förädlas vidare till olika sågade trävaror i Bolagets sågverk. Massaved säljs generellt till massafabriker kubikmeter årlig kapacitet Sågverken i Archangelsk och Magistralnij bearbetar timmer från egen avverkning eller inköpt timmer till olika sågade trävaror. Detta är Bolaget huvudsakliga produkter och intäktskälla. Sågverkets effektivitet beror på råvarorna/timret, men även på vilka typer av trävaror som ska produceras, vilket i sin tur beror på marknad och slutkund ton årlig kapacitet I sågverksprocessen skapas en rad biprodukter, såsom flis, sågspån och bark. Flisen och sågspånen kan generellt likt massaved säljas till massafabriker. Flisen och sågspånen är dock även bra råvaror för produktion av träpellets, och kan på det sättet generera även mer intäkter än om sålda som de är till massafabriker. RusForest har byggt en ny pelletsfabrik i anslutning till sågverket i Archangelsk, med en årlig kapacitet om ton. Detta var en logisk investering givet Archangelskanläggningens läge med egen hamn för export med båt till Europa, samt behovet att generera intäkter från biprodukterna givet de nedstängda massafabrikerna i området. Egen hamn i Archangelsk, järnvägsförbindelser i Sibirien Transport och logistik är en viktig del av den totala kostnadsbasen inom skogsindustrin givet de stora volymerna av varor med relativt lågt värde i sig, samt de ibland stora avstånden i just Ryssland. I Archangelsk så har Bolagets sågverk ett unikt läge med sin egen hamn och därigenom direkt tillgång till exportmarknader sjövägen. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien har också goda logistikförutsättningar med sin egen järnvägsstation för leveranser i det federala järnvägsnätet. Båda dessa anläggningar skulle med fördel kunna uppgraderas med containerterminaler i framtiden. Skogstillgångar Bolagets skogs- och sågverkstillgångar ligger i Archangelsk i nordvästra Ryssland och regionen Irkutsk i östra Sibirien. Det finns olika skäl till att Bolaget har förlagt sin verksamhet till de här ryska regionerna. Sibirien har långsamväxande lärk och tall av mycket hög kvalitet. Tack vare de här egenskaperna kan sibiriskt lärkträd och tall säljas för höga priser inom de mer exklusiva marknadssegmenten. Den geografiska placeringen underlättar också exporten till de japanska premiummarknaderna och till Kina. Regionen Archangelsk har högkvalitativa gran- och tallskogar, som liknar dem som finns i norra Sverige. Det geografiska läget innebär att råvaror kan levereras via järnväg, vattenvägar (pråmar eller buntflottning) eller med lastbil. Kostnader direkt relaterade till Bolagets skogstillgångar är arrendebetalningar och vissa kostnader för återplantering och restauration.

13 11 Skogstillgångar RusForests tillgångar Exportrutter NORGE SVERIGE FINLAND Murmansk ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk VIT- RYSSLAND Moskva Norilsk Magadan UKRAINA Yakutsk Rostov Volgograd Chelyabinsk Novorossiysk Astrakhan Novosibirsk Krasnoyarsk Ust-Ilimsk Magistralnij AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita UZBEKISTAN TURKMENISTAN MONGOLIET Vladivostok Nakhodka Översikt Archangelsk Översikt Magistralnij Översikt Ust-Ilimsk Huvudträtyper Gran, tall Huvudträtyper Tall och lärk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta hektar Arrendeyta hektar Arrendeyta hektar AAC m 3 AAC m 3 AAC m 3 Även efter borträknande av de avverkningsrättigheter om kubikmeter per år som kommer försvinna inom ramen för det ingångna avtalet att sälja alla tillgångar i Bogutjany, så kommer RusForest ha totalt 2,6 miljoner kubikmeter i årliga avverkningsrättigheter kvar. Denna kapacitet placerar RusForest på ungefär sjätte plats bland sågverksbolag i Ryssland, vad gäller årliga avverkningsrättigheter. De största skogsbolagen i Ryssland per AAC 2013 Nr Bolag AAC (uppskattad) 1 Ilim 8,0 miljoner m 3 2 Mondi 5,0 miljoner m 3 3 RFP Group 4,5 miljoner m 3 4 Investlesprom 4,5 miljoner m 3 5 Altailes 2,8 miljoner m 3 6 RusForest 2,6 miljoner m 3 7 Russian Timber Group 2,3 miljoner m 3 8 Terneiles 1,9 miljoner m 3 9 Vologodskie Lesopromyshlenniki 1,9 miljoner m 3 10 Titan 1,7 miljoner m 3 Källor: bolagshemsidor och presentationer, RusForests uppskattning

14 12 Avverkning Timmer med mindre diameter för massaved Sågtimmer För närvarande använder Bolaget en slutavverkningsmetod i sin avverkning, vilket är standard i rysk skogindustri. Skogarna är i allmänhet långsamväxande och det saknas privatägd skogsmark. Ett träd genererar två huvudprodukter för RusForest, timmer för massaved, från den del av trädet som har en diameter på under centimeter, och sågtimmer från den del av trädet som har en större diameter. I det här sammanhanget kan avverkning indelas i två huvudarbetsuppgifter: avverkning som kräver avverknings- och utvinningsmaskiner, samt transport, vilket kräver timmerbilar och lastare. Avverkningen är säsongsberoende, på grund av externa faktorer som t.ex. mark- och vägförhållandena i skogen osv. Maj och september är månader då avverkningsverksamheten är låg. I allmänhet är vintermånaderna en tid med hög aktivitet när det gäller avverkning och under de månaderna maximeras själva avverkningen, medan transporten av timmer från skogarna fortsätter även därefter. Nästa steg i värdekedjan är sågverkets insamlingspunkt och sorteringslinje. De största direkta kostnaderna i samband med avverkning: personal (lön), diesel, olja, smörjmedel, underhåll, reservdelar och lastbilstjänster från tredje part. Utrustning Avverkningsmaskiner Utvinningsmaskiner Timmerbilar Lastare

15 13 Sågverkskoncept: Huvudsakliga moment och produkter Personal (största) Värme El Timmer Sågen Tork Timmer sorteringslinje Barkborttagning Färdigsortering, förpackning Sågade trävaror Flis Sågspån Pelletsproduktion Träpellets Bark Värmeproduktion Sågverk Olika typer av sågade produkter är Bolagets huvudkälla till intäkter. Nedan finns ett schema över den typiska sågverksprocessen. Vid det första steget i sågverksprocessen, timmersorteringen, fastställs vilka timmerstockar som ska användas för sågade varor och vilka som ska säljas som sågtimmer på grund av lägre kvalitet eller dimensioner som inte uppfyller specifikationerna. Kubikmeter Produktionen mätt i kubikmeter sågade trävaror från en (1) kubikmeter sågtimmer, även kallat avkastning, varierar stort beroende på sågverkets råvarueffektivitet (ålder och typ), specifikationerna på den sågade produkten osv. Ett ungefärligt produktionsschema från ett modernt sågverk i Ryssland kan se ut så här: Sågtimmer Chips Sågspån Bark Sågade trävaror 1 0,30 0,17 0,07 0,46 Konkurrens inom sågade trävaror: de största sågverksbolagen i Ryssland per kapacitet Kapacitet sågade trävaror > m m 3 < m 3 RusForests tillgångar 6 RusForests sågverkskapacitet Archangelsk m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror Magistralnij m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror Källor: Bolagsinformation, skogspublikationer, RusForests uppskattning 2 2 Pellets 0,18 ton Efter Bolagets försäljning av icke-kärn sågverksanläggningar under 2013, nämligen Skenkursk och Ust-Ilimsk och sist försäljningen av Boguchansky LPK som slutfördes i mars 2014, så har Bolaget en kvarvarande sågverkskapacitet om kubikmeter per år. Med denna kapacitet placerar sig RusForest på ungefär 17:e plats bland ryska sågverksbolag enligt Bolagets egna estimat. Nr Bolag Total kapacitet 1 Investlesprom m 3 2 Russian Timber Group m 3 3 Lesosibirsky LDK No m 3 4 Novoeniseisky LHK m 3 5 Illim Timber m 3 6 Titan Group m 3 7 Stora Enso m 3 8 Mayr-Melnhof Holz m 3 9 Arkaim m LIK (former UPM) m 3 11 Terneyles m Baikal Wood Company m 3 17 RusForest m 3

16 14 Träpellets Bolaget har byggt en pelletsanläggning i anslutning till sitt sågverk i Archangelsk, med en årskapacitet på ton pellets. Pelletsen kommer inledningsvis produceras för industrimarknaden, men kanske i framtiden även för hushållsbruk. För sågverket i Archangelsk är det här för närvarande det enda sättet att generera intäkter från sina restprodukter. De makroekonomiska förutsättningarna för träpellets är goda, vilket beskrivs i mer detalj i marknadsdelen av denna rapport. Silos för lagring av färdiga pellets Pelletskonkurrens: de största pelletsbolagen i Ryssland per kapacitet Nr Bolag Total kapacitet 1 Vyborgskaja Lesnaja 1 miljon ton Kompanija 2 SP Arkaim ton 3 RusForest ton 4 Novoenisejskij LHK ton 5 DOK-Enisej ton 6 Lesozavod ton 7 Swedwood Tikhvin ton 8 Setnovo ton 9 Talion Terra ton 10 Severo-Zapadnyj Holding ton Pelletskapacitet: > ton ton < ton RusForests tillgångar Källor: Bolagsinformation, skogspublikationer, RusForests uppskattning Bolagets nya pelletsfabrik i Archangelsk

17 15 Försäljning och marknadsföring Logistik är en viktig del av den övergripande kostnadsbasen i skogsindustrin, med tanke på att produkterna har hög volym, men lågt värde, och det ibland är långa avstånd i Ryssland. Som tidigare nämnts har Bolagets sågverk i Archangelsk en egen hamn för export som för närvarande sker i bulk. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien drar också nytta av goda logistikförhållanden med tillgång till det federala järnvägssystemet. Både Archangelsk och Magistralnij har lokalt anställda försäljningsspecialister för att ha den nödvändiga nära kontakten med produktionen. De anställa säljarna är experter på sina respektive nyckelmarknader, huvudsakligen Europa för Archangelsk och nu Japan och även OSS för Magistralnij. Bolaget säljer sina produkter till en blandning av import före tag, trägrossister och industriella slutkunder. Försäljningsvillkoren kan variera beroende på marknad och kund. Bolaget strävar efter att maximera värdet vid försäljning Skepp som lastas vid Bolagets sågverk i Archangelsk av sina produkter och till exempel i Archangelsk så har Bolaget under 2013 kraftigt utökat försäljning på CFR (Cost and Freight) istället för FOB (Free on Board), för att ta ytterligare marginaler. Magistralnij i sin tur har markant ökat försäljningen till den lönsamma japanska marknaden. RusForests produkter Marknader Leveransvillkor Sågtimmer Kina Japan FCA Rundträ Massaved Inhemsk EXW Sågade trävaror Huvudmarknader: Japan, Europa, OSS Övriga marknader: Ryssland, Kina, Mellanöstern och Nordafrika Japan: FCA Vladivostok Europa: CPT, CFR, FOB OSS: CPT Mellanöstern och Nordafrika: CPT Novorossiysk Ryssland: EXW, FCA Pellets Archangelsk: fartygsleverans av pellets till Europa Europa: CIF Järnvägsvagnar som lastas vid Bolagets sågverk i Magistralnij RusForest-lok i Magistralnij

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

ii Innehåll Aktieägarinformation

ii Innehåll Aktieägarinformation Årsredovisning 2012 ii Innehåll ii Aktieägarinformation 01 2012 i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16

Läs mer

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com Årsredovisning 2011 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2011 i korthet 3 Kommentarer om Ryssland 5 VD-ord 6 Översikt 7 Mål och strategi 8 Organisation och legal struktur 9 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com Årsredovisning 2009 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 3 2009 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté

Läs mer

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13 Rörvik Timber Årsredovisning 20 13 innehåll 2013 i sammandrag verksamheten 2013 Året i sammandrag 02 Affärsidé, mål och strategier 03 Vd har ordet 04 Detta är Rörvik Timber 06 Genomförda emissioner 07

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader.

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader. Årsredovisning 2010 Året i korthet Verksamheten NN Den sammanlagda skörden för Alpcot Agro under 2010 uppgick till cirka 98 900 ton i Ryssland och cirka 10 900 ton i Ukraina, exklusive fodergrödor. Den

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B Årsredovisning 2007 Kontakt Kalender Årsstämma 2008 Investor relations- och mediekontakt: Louise Hedberg Chef kommunikation/ir 08-505 97 720 louise.hedberg@eastcapitalexplorer.com

Läs mer

Pressrelease 100217. Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 januari 2009 31 december 2009

Pressrelease 100217. Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 januari 2009 31 december 2009 Pressrelease 0027 Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden januari 2009 3 december 2009 - Periodens resultat blev 39,86 miljoner US-dollar (MUSD) (-556,39 för perioden januari

Läs mer

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter.

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter. R O T T N E R O S A B Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 6 Bolagsstämma Välkommen till ordinarie bolagsstämma i Rottneros AB. Stämman kommer att hållas tisdagen den 29 april 1997 kl 17.00 i Gösta Berlingsalen,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport 2008 Periodens resultat blev 296,16 miljoner US-dollar (MUSD) (103,89 för perioden 1 januari 2007 30 september 2007). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007.

Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007. Årsredovisning 2007 Året i korthet Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007. Under året förvärvade Alpcot Agro mark i fyra regioner i Ryssland, Voronezh, Volgograd, Tambov

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNERS VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Dome Energy AB (publ)

Dome Energy AB (publ) Dome Energy AB (publ) Bolagsbeskrivning Maj 2014 VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ OMX FIRST NORTH NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Europeiska Skogsfonden 3 AB. Memorandum november 2014

Europeiska Skogsfonden 3 AB. Memorandum november 2014 Europeiska Skogsfonden 3 AB Memorandum november 2014 MEMORANDUM EUROPEISKA SKOGSFONDEN 3 AB DEFINITIONER Bolaget eller Fonden Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ.),org. nr. 556930-9940 Emissionen Emissionsvolym

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Utkast 2014-01-31 Bolagslogotype Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS AND JOINT BOOKRUNNERS Inbjudan till förvärv av aktier Viktig information till investerare

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer