ii Aktieägarinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ii Aktieägarinformation"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 ii Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2014 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2014 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande senaste den 9 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ) Hovslagargatan Stockholm Via e-post till Per telefon till +46 (0) Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 30 maj 2014 Kvartalsrapport Q2: 29 augusti 2014 Kvartalsrapport Q3: 28 november 2014 Investerarrelationer Gustav Wetterling, finansdirektör +46 (0) Bolagets webbplats Aktiekoder ISIN SE NASDAQ OMX Stockholm First North: RUSF Reuters: RUSF.ST Bloomberg: RUSF:SS Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 9 maj Det betyder att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Friskrivningsklausul Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som inte baseras på historiska fakta i den här presentationen, däribland men utan begränsning, sådana som rör Bolagets finansiella ställning, affärsstrategi, planer, mål, syften, strategier och framtida verksamhet och resultat, samt antaganden som ligger till grund för uttalandena, är framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker och osäkerheter, samt andra faktorer som ligger, eller kan ligga, utanför Bolagets kontroll, och som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, utveckling eller prestationer, eller branschresultaten, skiljer sig väsentligt från eventuella framtida resultat, utveckling eller prestationer som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalandena baseras på antaganden rörande Bolagets nuvarande och framtida affärsstrategier och den miljö i vilken Bolaget kommer att driva sin verksamhet i framtiden. De kompletterande jämförelsetalen i USD i denna rapport avseende bolagsinformation tillhandahålls endast för att underlätta för användarna, se koncernredovisningen, och utgör inte en del av den reviderade koncernredovisningen. Vissa siffror i presentationen har avrundats. Följaktligen kanske de siffror som anges som totalbelopp i vissa diagram eller tabeller inte är en exakt summa av de ovanstående siffrorna.

3 Innehåll 01 ii Aktieägarinformation 01 Innehåll 02 RusForest i korthet i korthet 06 VD-ord 07 Det här är RusForest 16 Bransch- och marknadsöversikt 22 Verksamhetsöversikt 24 Finansiell översikt RusForest-aktien 32 Förvaltningsberättelse 38 Resultaträkning 39 Rapport över totalresultatet 40 Koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 42 Kassaflödesanalys 43 Noter till de finansiella rapporterna 66 Revisionsberättelse 68 Styrelse och ledning 71 Bolagsstyrning och rapport om intern kontroll 77 Hållbarhet

4 02 RusForest i korthet Sammanfattning Svenskt skogsföretag som verkar i Ryssland. Stor skogsportfölj på 2,5 miljoner hektar arrenderad skog och en årlig avverkningskvot (AAC) på 2,6 miljoner kubikmeter. Vertikalt integrerad, från skogsarrenden till sågverk och pellets. Billig skogsråvara av hög kvalitet. Transregional verksamhet med närhet till huvudmarknaderna i Europa, Kina och Japan. Ledning och huvudägare med lång erfarenhet av rysk skogsindustri. Översikt över RusForests tillgångar Östra Sibirien är känt för sin furu och sitt lärkträ av exceptionell kvalitet, och Archangelskregionen i nordvästra Ryssland har gran- och tallskog av högsta kvalitet, mycket lika dem som finns i norra Sverige. VIT- RYSSLAND NORGE SVERIGE FINLAND ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk Moskva Murmansk RusForests verksamhet Exportrutter Archangelsk Huvudträtyper Gran, tall Arrendeyta hektar AAC m 3 Årlig sågverkskapacitet Årlig pelletskapacitet m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror ton Norilsk UKRAINA Rostov Volgograd Novorossiysk Astrakhan Chelyabinsk Ust-Ilimsk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta 447 Novosibirsk 930 hektar AAC m 3 Krasnoyarsk Ust-Ilimsk Magistralnij Magistralnij Yakutsk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta hektar AAC m 3 Årlig sågverkskapacitet Magadan m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita TURKMENISTAN UZBEKISTAN MONGOLIET Vladivostok Nakhodka

5 03 Ryssland har världens största skogstillgångar och är efter Kanada världens största exportör av sågade trävaror från barrskog. RusForests sågverk har direkt tillgång till både Rysslands stora skogstillgångar och vatten- och järnvägar för export. Företagsinformation per den 31 december 2013 Aktiehandel Antal utestående aktier NASDAQ OMX Stockholm First North, kod RUSF Börsvärde Nettoskuld Enterprise value 43,2 miljoner USD 22,4 miljoner USD 65,6 miljoner USD Huvudägare Nova Capital (25,4 %) RusForests värdekedja Timmer 2,5 miljoner hektar arrende 1 Avverkning 2,6 miljoner m 3 AAC 1 Sågverk m 3 årlig kapacitet 1 Träpellets ton årlig kapacitet 1. Inklusive Archangelsk, Magistralnij och Ust-Ilimsk (exklusive Bogutjany).

6 [sales breakdown 2013] [sales breakdown 2012] i korthet Finansiella höjdpunkter 1 januari 31 december 1 januari 31 december Kvarvarande verksamhet miljoner SEK miljoner SEK miljoner USD 1 miljoner USD 1 Omsättning 431,4 441,1 66,4 67,9 EBITDA justerat 52,3 139,0 8,0 21,4 Rörelseresultat 194,0 605,6 29,9 93,2 Resultat från kvarvarande verksamhet innan intäkter från obligationsomstrukturering 224,9 657,6 34,6 101,2 Intäkter från obligationsomstrukturering 269,8 41,5 Resultat från kvarvarande verksamhet 44,9 657,6 6,9 101,2 Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 334,9 428,6 51,5 65,9 Inklusive nedskrivning 230,1 238,5 35,4 36,7 Årets resultat 290,0 1,086,1 44,6 167,1 Resultat per aktie (SEK eller USD per aktie 2 ) 2,7 253,5 0,4 39,0 1. Valutakurs 6,5 SEK per USD har använts för att konvertera belopp i SEK till USD för jämförelse 2. Justerat för omvänd aktiesplit genomförd i april belopp har räknats om för att reflektera Bogutjany-enheten som avvecklad verksamhet Intäkter, EBITDA och förlust , MUSD Intäkter EBITDA, justerad Periodens förlust Finansiell omstrukturering 15 Debt-toequity 10 swap och 5nyemission Väsentliga händelser Nova Capital (25,4 % ägande) Rysk investerare med stor erfarenhet inom rysk skogsindustri Ny ledning Stora förändringar inom Bolagets ledning, inklusive ny VD, operativ chef, finanschef och lokala VD:ar Försäljning av ickekärntillgångar om 7 miljoner USD under 2013 Pågående 5 optimering av skogsarrenden och 10 Q Q Q Q avverkningsrättigheter Q Justerad EBITDA-förlust från den kvarvarande 40 verksamheten minskade med 62 procent. 35 Nettoförlusten 35 minskade med 73 procent. Det 25 förbättrade resultatet var en följd 20 av effektivitetsförbättringar i kärnproduktionsenheterna, en omdirigering 15 av försäljningen till den japanska premiummarknaden, 10 avyttring av olönsamma affärsenheter 5 och andra icke-kärntillgångar. 0 Genomförde 18 de första 15 viktiga försäljningarna till 12 den japanska premiummarknaden, 9 6 som sedan utökats till 3 21 % av totala försäljningen 0 i fjärde kvartalet 2013 Q Q kostnader Initierat en förenkling av bolagsstrukturen Väsentlig reducering av administrativa kostnader Förbättring av bolagsstyrning, Q1 Q intern kontroll, transparens och skatte - situation Q Q Q Slutfört byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med årlig kapacitet om ton Q Q Ny strategisk/ huvud aktieägare Bolagsstrukturförenkling, Försäljning 24 av ickekärntillgångar Nya Archangelsk marknader reducering av 21 administrativa pelletsfabrik Q Q Försäljning av Bogutjany Ingånget avtal om försäljning av operativa enheten i Bogutjany för brutto 13,8 miljoner USD, 4 miljoner USD netto kontant till Q1RusForest Q2 Q Q Q4 2013

7 [sales breakdown 2013] [sales breakdown 2012] 05 Marknadshöjdpunkter Framgångsrik utveckling av RusForests exportförsäljning, i synnerhet till japanska premiummarknaden. Stark efterfrågan på sågade produkter i USA, Kina och Japan. Högre marknadspriser på sågade produkter i USA och en ökning av efterfrågan i Japan ledde till högre exportpriser på sågade produkter Försäljningsfördelning [sales breakdown [sales breakdown 2013] ] Försäljningsfördelning [sales breakdown [sales breakdown ] 2012] Kina 4 % Ryssland [sales breakdown 3 % 2012] Centralasien 18 % Mellanöstern 1 % Japan 17 % Nordafrika 20 % Korea 1 % Ryssland 18 % Kina 1 % Mellanöstern 16 % Japan 2 % Nordafrika 37 % Europa 37 % Centralasien 3 % Europa 22 % Produktionshöjdpunkter I de kvarvarande verksamheterna uppgick den årliga ökningen 35 av avverkningen och produktionen av sågade varor till 15 respektive 14 procent 25 Verksamheten vid Magistralnij har anpassats till japanska 20 specifikationer, vilket lett till en viss ökning av avverkningen i tredje parts områden 15 Majoriteten av Ust-Ilimsk skogsarrenden hyrdes ut till tredje part Archangelsk: produktion av sågade trävaror, tusen m Sågade trävaror Genomsnittsproduktion Genomsnittsproduktion Magistralnij: 0 produktion av sågade trävaror, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 tusen 2012 m Sågade trävaror Genomsnittsproduktion 2013 Genomsnittsproduktion Q Q2 Q Q3 Q Q4 Q Q1 Q Q2 Q Q3 Q Q4 Q Q Q Q1 Q Q2 Q2 Q32013 Q4Q3 Q Q2 Q Q Q Q1 Q2 Q Q Q Q Q Q

8 06 VD-ord Bästa aktieägare i RusForest, 2013 blev en vändpunkt för RusForest. Efter omstruktureringen i mars 2013 kom ryska Nova Capital in som strategisk aktieägare och påskyndade vändningen. När jag tillträdde som VD i juli 2013 tog jag fram en handlingsplan för förlustverksamheterna och för att förbättra rörelseresultatet överallt inom Koncernen. Under det gångna året har flera saker förändrats och förbättrats. I Archangelsk öppnade vi en ny pelletsanläggning med en årlig kapacitet på ton som ökar våra möjligheter att nå ett positivt kassaflöde senare i år. Den lokala projektgruppen lyckades få pelletsanläggningen att stå klar i tid och få den att klara testfasen. Den första lasten på mer än ton träpellets skeppades nyligen till den europeiska industriella marknaden. I Magistralnij gjorde vi betydande framsteg under 2013 och exporterade kubikmeter sågade trävaror till Japan. Verksamheten genererade ett EBITDA om 2,7 miljoner USD. RusForests justerade EBITDA-förlust från den löpande verksamheten minskade totalt sett med 62 procent från 21,4 miljoner USD 2012 till 8,0 miljoner USD. RusForest lyckades även minska overheadkostnaderna betydligt under I mars 2014 aviserade vi försäljningen av vår största icke-kärntillgång, sågverket i Bogutjany (Boguchansky LPK). Det var inte något lätt beslut att sälja verksamheten i Bogutjany, men det var nödvändigt för att nå långsiktig lönsamhet. Sågverket ligger isolerat och det saknas en marknad för restprodukter och järnvägsförbindelser är bristfälliga, vilket gjorde det förlusttyngt med tuffa framtidsutsikter. Genom försäljningen av Bogutjany-sågverket blir vi av med en förlustverksamhet, vårt kassaflöde förbättras och det innebär att ledningen nu kan fokusera på att utveckla RusForests kvarvarande kärntillgångar. Under det gångna året har stora förändringar gjorts av företagsledningen. Ny VD, operativ chef och finanschef har tillsatts och på lokal nivå byttes samtliga verkställande direktörer ut. Sammanfattningsvis börjar året med ett oskrivet blad och tydlig potential för RusForest. Förbättrade globala marknader för sågade trävaror, ökad efterfrågan på pellets i Europa och svagare rysk rubel ger RusForest stark drivkraft för Den senaste tidens händelser i Ryssland och Ukraina har dessvärre överskuggat den stabila grund som vår verksamhet står på. Tack för ert stöd. Med vänlig hälsning, Matti Lehtipuu Verkställande direktör, RusForest

9 Det här är RusForest 07 Historik RusForest AB (publ) ( Bolaget ) bildades i Sverige under namnet Varyag Resources AB (publ) den 7 december 2005 och registrerades hos Bolagsverket den 9 maj RusForest AB är Koncernens moderbolag. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och Bolaget har varit noterat på Nasdaq OMX First North sedan den 7 augusti I augusti 2009 bytte Bolaget namn till RusForest AB (publ) gjorde Bolaget sina första investeringar i ryskt skogsbruk i Ust-Ilimsk-ormådet i regionen Irkutsk gjorde RusForest sina första investeringar i Bogutjany-området i Krasnojarsk-regionen och även i Magistralnij-området i Irkutsk-regionen gjorde Bolaget sina första investeringar i Archangelsk-regionen i Ryssland i och med förvärvet av sågverket och hyvleriet LDK-3 nära staden Archangelsk. I april 2011 ökade RusForest sin närvaro i Archangelsk genom förvärvet av Nord Timber Group (NTG) genom en apportemission. NTG var ett skogs- och sågverksföretag med skogstillgångar i Archangelsk-regionen. RusForest hade redan uppnått en hel del under åren, och vid en tidpunkt var Bolaget det femte eller sjätte största skogsföretaget i Ryssland räknat i sågverkskapacitet. I mitten av 2012 hade Bolaget ännu inte uppnått ett positivt rörelseresultat. Under andra halvåret 2012 inledde RusForest en fullständig strategisk översyn. Detta ledde till att Bolaget under 2012 och 2013 avvyttrade flera olönsamma tillgångar, som inte bedömdes vara en del av Bolagets kärnverksamhet, och Bolaget fick en ny strategisk investerare i Nova Capital. Man utsåg även en ny ledningsgrupp. Den strategiska översynen kulminerade i mars 2014 när Bolaget ingick en överenskommelse om att sälja alla tillgångar i Bogutjany-området i Krasnojarskregionen. Den nya ledningsgruppen fokuserar nu på de återstående kärntillgångarna i Archangelsk och Magistralnij. I Ust-Ilimst har Bolaget behållit sin skogsarrendeportfölj under tiden som man utvärderar möjligheterna för området. Under mars 2014 slutförde Bolaget byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med en årlig kapacitet om ton. Organisation och struktur RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer och säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag. Bolagets aktier är noterade i SEK. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 1 februari Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, och Koncernen har även ett operativt huvudkontor i Moskva. Det genomsnttliga antalet anställda 2013 var Koncernstruktur RusForest AB är Koncernens moderbolag. Koncernens sammansättning framgår av grafiken på nästa sida. Mål och strategi Affärsidé Vår affärsidé är att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland genom att förstå och tillgodose kundernas behov producera träprodukter och biobränslen av högsta kvalitet från hållbart förvaltade skogar locka de största talangerna i branschen tillämpa bästa industripraxis skapa värde för aktieägarna Strategi RusForests strategiska mål är att bli ett ledande integrerat skogsindustriföretag som inriktar sig på att leverera sågtimmer, sågade trävaror och pellets från Ryssland till de mest lönsamma marknaderna och uppnå en attraktiv avkastning för aktieägarna. Kortsiktiga mål RusForest fokuserar på att slutföra sin omstrukturering och förbättra driftseffektiviteten.

10 08 Förenklad bolagsstruktur Styrelsen RusForests förvaltningsbolag RusForest Archangelsk RusForest Ust-Ilimsk RusForest Magistralnij I framtiden kommer Bolaget att fokusera på följande: Vara försiktig med utgifterna. Fortsätta förbättra kärntillgångarnas operativa och finansiella resultat. Avyttra Bolagets återstående icke-kärntillgångar för att eliminera förlusterna och få in pengar. Optimera skogsarrendeområdena så att de motsvarar sågverkens marknadskrav bättre. Slutföra förenklingen av Bolaget och anpassa ledningsstrukturen för att uppnå en minskning av de administrativa kostnaderna. Skapa en stark marknadsställning i pelletsbranschen. Utvärdera olika möjligheter till strategiska och finansiella samarbeten. Utvärdera möjligheterna att utveckla kärn tillgångarna. Kärntillgångar RusForests kärntillgångar finns i Archangelsk och Magistralnij. Bolaget fokuserar på att förbättra avverkningen i båda områdena. Detta kan även innefatta en optimering av skogsarrendeområdena för att minska avverkningskostnaderna och säkerställa tillgången på högkvalitativ råvara. RusForest kommer att revidera utvecklingsalternativen för LDK-3-sågverket i Archangelsk och göra en mindre kapitalinvestering i Magistralnij för att öka lönsamheten och stärka sågverkets marknadsställning.

11 09 RusForests position i träproduktvärdekedjan Skog RusForests nisch Rundvirke Industriellt rundvirke Bränsleträ Timmer Massaved Sågade trävaror Flis och sågspån Pappersmassa Plywood Pellets Spånskiva, MDF, OSB Papper, förpack ningar, hygienprodukter Tillgångar under utvärdering RusForest kommer också att utvärdera utvecklingsmöjligheterna för Ust-Ilimsk. Icke-kärntillgångar Större delen av icke-kärntillgångarna såldes under 2013 och i början av 2014 (sågverket i Ust-Ilimsk, Russian Gravel Company, Shenkursk och Boguchansky LPK). De återstående icke-kärntillgångarna, som håller på att avyttras, innefattar Ystad Pellets AB (träpelletstillverkare i Sverige) samt ytterligare några små verksamheter, t.ex. outnyttjade skogsarrenden i Archangelsk- och Irkutskregionerna, som inte betraktas som kärnverksamheter i Bolagets framtid. Diskussionerna pågår om försäljningen av dessa tillgångar. Utdelningspolicy Utdelningen till aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat, kassabalans och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver Bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning betalas ut inom en överskådlig framtid. RusForest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i Bolaget.

12 10 RusForests affärsmodell Skogstillgångar Avverkning (timmer) Sågverksprodukter Träpellets Försäljning och marknadsföring 2,5 miljoner hektar arrenderat I Ryssland kan inte skogsmark ägas privat men den kan arrenderas i upp till 49 år. Bolaget har framgångsrikt lyckats säkra skogsarrenden om totalt 2,5 miljoner hektar i sina kärnområden i Archangelsk och östra Sibirien. Det är väldigt viktigt att säkra områden som har rätt sammansättning av trädarter. Huvuddelen av Bolagets arrenden utnyttjas enbart för Bolagets egna trädbehov, dock så har man i Ust-Ilimsk hyrt ut skogsarealer till tredje part. 2,6 miljoner kubikmeter avverkningsrättighet Än viktigare än den arrenderade skogsytan är avverkningsrättigheterna utryckt i kubikmeter som följer med dessa skogsarrenden, samt Bolagets kapacitet att utnyttja dessa avverkningsrättigheter. Avverkningen generar timmer och massaved. Timret förädlas vidare till olika sågade trävaror i Bolagets sågverk. Massaved säljs generellt till massafabriker kubikmeter årlig kapacitet Sågverken i Archangelsk och Magistralnij bearbetar timmer från egen avverkning eller inköpt timmer till olika sågade trävaror. Detta är Bolaget huvudsakliga produkter och intäktskälla. Sågverkets effektivitet beror på råvarorna/timret, men även på vilka typer av trävaror som ska produceras, vilket i sin tur beror på marknad och slutkund ton årlig kapacitet I sågverksprocessen skapas en rad biprodukter, såsom flis, sågspån och bark. Flisen och sågspånen kan generellt likt massaved säljas till massafabriker. Flisen och sågspånen är dock även bra råvaror för produktion av träpellets, och kan på det sättet generera även mer intäkter än om sålda som de är till massafabriker. RusForest har byggt en ny pelletsfabrik i anslutning till sågverket i Archangelsk, med en årlig kapacitet om ton. Detta var en logisk investering givet Archangelskanläggningens läge med egen hamn för export med båt till Europa, samt behovet att generera intäkter från biprodukterna givet de nedstängda massafabrikerna i området. Egen hamn i Archangelsk, järnvägsförbindelser i Sibirien Transport och logistik är en viktig del av den totala kostnadsbasen inom skogsindustrin givet de stora volymerna av varor med relativt lågt värde i sig, samt de ibland stora avstånden i just Ryssland. I Archangelsk så har Bolagets sågverk ett unikt läge med sin egen hamn och därigenom direkt tillgång till exportmarknader sjövägen. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien har också goda logistikförutsättningar med sin egen järnvägsstation för leveranser i det federala järnvägsnätet. Båda dessa anläggningar skulle med fördel kunna uppgraderas med containerterminaler i framtiden. Skogstillgångar Bolagets skogs- och sågverkstillgångar ligger i Archangelsk i nordvästra Ryssland och regionen Irkutsk i östra Sibirien. Det finns olika skäl till att Bolaget har förlagt sin verksamhet till de här ryska regionerna. Sibirien har långsamväxande lärk och tall av mycket hög kvalitet. Tack vare de här egenskaperna kan sibiriskt lärkträd och tall säljas för höga priser inom de mer exklusiva marknadssegmenten. Den geografiska placeringen underlättar också exporten till de japanska premiummarknaderna och till Kina. Regionen Archangelsk har högkvalitativa gran- och tallskogar, som liknar dem som finns i norra Sverige. Det geografiska läget innebär att råvaror kan levereras via järnväg, vattenvägar (pråmar eller buntflottning) eller med lastbil. Kostnader direkt relaterade till Bolagets skogstillgångar är arrendebetalningar och vissa kostnader för återplantering och restauration.

13 11 Skogstillgångar RusForests tillgångar Exportrutter NORGE SVERIGE FINLAND Murmansk ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk VIT- RYSSLAND Moskva Norilsk Magadan UKRAINA Yakutsk Rostov Volgograd Chelyabinsk Novorossiysk Astrakhan Novosibirsk Krasnoyarsk Ust-Ilimsk Magistralnij AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita UZBEKISTAN TURKMENISTAN MONGOLIET Vladivostok Nakhodka Översikt Archangelsk Översikt Magistralnij Översikt Ust-Ilimsk Huvudträtyper Gran, tall Huvudträtyper Tall och lärk Huvudträtyper Tall och lärk Arrendeyta hektar Arrendeyta hektar Arrendeyta hektar AAC m 3 AAC m 3 AAC m 3 Även efter borträknande av de avverkningsrättigheter om kubikmeter per år som kommer försvinna inom ramen för det ingångna avtalet att sälja alla tillgångar i Bogutjany, så kommer RusForest ha totalt 2,6 miljoner kubikmeter i årliga avverkningsrättigheter kvar. Denna kapacitet placerar RusForest på ungefär sjätte plats bland sågverksbolag i Ryssland, vad gäller årliga avverkningsrättigheter. De största skogsbolagen i Ryssland per AAC 2013 Nr Bolag AAC (uppskattad) 1 Ilim 8,0 miljoner m 3 2 Mondi 5,0 miljoner m 3 3 RFP Group 4,5 miljoner m 3 4 Investlesprom 4,5 miljoner m 3 5 Altailes 2,8 miljoner m 3 6 RusForest 2,6 miljoner m 3 7 Russian Timber Group 2,3 miljoner m 3 8 Terneiles 1,9 miljoner m 3 9 Vologodskie Lesopromyshlenniki 1,9 miljoner m 3 10 Titan 1,7 miljoner m 3 Källor: bolagshemsidor och presentationer, RusForests uppskattning

14 12 Avverkning Timmer med mindre diameter för massaved Sågtimmer För närvarande använder Bolaget en slutavverkningsmetod i sin avverkning, vilket är standard i rysk skogindustri. Skogarna är i allmänhet långsamväxande och det saknas privatägd skogsmark. Ett träd genererar två huvudprodukter för RusForest, timmer för massaved, från den del av trädet som har en diameter på under centimeter, och sågtimmer från den del av trädet som har en större diameter. I det här sammanhanget kan avverkning indelas i två huvudarbetsuppgifter: avverkning som kräver avverknings- och utvinningsmaskiner, samt transport, vilket kräver timmerbilar och lastare. Avverkningen är säsongsberoende, på grund av externa faktorer som t.ex. mark- och vägförhållandena i skogen osv. Maj och september är månader då avverkningsverksamheten är låg. I allmänhet är vintermånaderna en tid med hög aktivitet när det gäller avverkning och under de månaderna maximeras själva avverkningen, medan transporten av timmer från skogarna fortsätter även därefter. Nästa steg i värdekedjan är sågverkets insamlingspunkt och sorteringslinje. De största direkta kostnaderna i samband med avverkning: personal (lön), diesel, olja, smörjmedel, underhåll, reservdelar och lastbilstjänster från tredje part. Utrustning Avverkningsmaskiner Utvinningsmaskiner Timmerbilar Lastare

15 13 Sågverkskoncept: Huvudsakliga moment och produkter Personal (största) Värme El Timmer Sågen Tork Timmer sorteringslinje Barkborttagning Färdigsortering, förpackning Sågade trävaror Flis Sågspån Pelletsproduktion Träpellets Bark Värmeproduktion Sågverk Olika typer av sågade produkter är Bolagets huvudkälla till intäkter. Nedan finns ett schema över den typiska sågverksprocessen. Vid det första steget i sågverksprocessen, timmersorteringen, fastställs vilka timmerstockar som ska användas för sågade varor och vilka som ska säljas som sågtimmer på grund av lägre kvalitet eller dimensioner som inte uppfyller specifikationerna. Kubikmeter Produktionen mätt i kubikmeter sågade trävaror från en (1) kubikmeter sågtimmer, även kallat avkastning, varierar stort beroende på sågverkets råvarueffektivitet (ålder och typ), specifikationerna på den sågade produkten osv. Ett ungefärligt produktionsschema från ett modernt sågverk i Ryssland kan se ut så här: Sågtimmer Chips Sågspån Bark Sågade trävaror 1 0,30 0,17 0,07 0,46 Konkurrens inom sågade trävaror: de största sågverksbolagen i Ryssland per kapacitet Kapacitet sågade trävaror > m m 3 < m 3 RusForests tillgångar 6 RusForests sågverkskapacitet Archangelsk m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror Magistralnij m 3 sågtimmer m 3 sågade trävaror Källor: Bolagsinformation, skogspublikationer, RusForests uppskattning 2 2 Pellets 0,18 ton Efter Bolagets försäljning av icke-kärn sågverksanläggningar under 2013, nämligen Skenkursk och Ust-Ilimsk och sist försäljningen av Boguchansky LPK som slutfördes i mars 2014, så har Bolaget en kvarvarande sågverkskapacitet om kubikmeter per år. Med denna kapacitet placerar sig RusForest på ungefär 17:e plats bland ryska sågverksbolag enligt Bolagets egna estimat. Nr Bolag Total kapacitet 1 Investlesprom m 3 2 Russian Timber Group m 3 3 Lesosibirsky LDK No m 3 4 Novoeniseisky LHK m 3 5 Illim Timber m 3 6 Titan Group m 3 7 Stora Enso m 3 8 Mayr-Melnhof Holz m 3 9 Arkaim m LIK (former UPM) m 3 11 Terneyles m Baikal Wood Company m 3 17 RusForest m 3

16 14 Träpellets Bolaget har byggt en pelletsanläggning i anslutning till sitt sågverk i Archangelsk, med en årskapacitet på ton pellets. Pelletsen kommer inledningsvis produceras för industrimarknaden, men kanske i framtiden även för hushållsbruk. För sågverket i Archangelsk är det här för närvarande det enda sättet att generera intäkter från sina restprodukter. De makroekonomiska förutsättningarna för träpellets är goda, vilket beskrivs i mer detalj i marknadsdelen av denna rapport. Silos för lagring av färdiga pellets Pelletskonkurrens: de största pelletsbolagen i Ryssland per kapacitet Nr Bolag Total kapacitet 1 Vyborgskaja Lesnaja 1 miljon ton Kompanija 2 SP Arkaim ton 3 RusForest ton 4 Novoenisejskij LHK ton 5 DOK-Enisej ton 6 Lesozavod ton 7 Swedwood Tikhvin ton 8 Setnovo ton 9 Talion Terra ton 10 Severo-Zapadnyj Holding ton Pelletskapacitet: > ton ton < ton RusForests tillgångar Källor: Bolagsinformation, skogspublikationer, RusForests uppskattning Bolagets nya pelletsfabrik i Archangelsk

17 15 Försäljning och marknadsföring Logistik är en viktig del av den övergripande kostnadsbasen i skogsindustrin, med tanke på att produkterna har hög volym, men lågt värde, och det ibland är långa avstånd i Ryssland. Som tidigare nämnts har Bolagets sågverk i Archangelsk en egen hamn för export som för närvarande sker i bulk. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien drar också nytta av goda logistikförhållanden med tillgång till det federala järnvägssystemet. Både Archangelsk och Magistralnij har lokalt anställda försäljningsspecialister för att ha den nödvändiga nära kontakten med produktionen. De anställa säljarna är experter på sina respektive nyckelmarknader, huvudsakligen Europa för Archangelsk och nu Japan och även OSS för Magistralnij. Bolaget säljer sina produkter till en blandning av import före tag, trägrossister och industriella slutkunder. Försäljningsvillkoren kan variera beroende på marknad och kund. Bolaget strävar efter att maximera värdet vid försäljning Skepp som lastas vid Bolagets sågverk i Archangelsk av sina produkter och till exempel i Archangelsk så har Bolaget under 2013 kraftigt utökat försäljning på CFR (Cost and Freight) istället för FOB (Free on Board), för att ta ytterligare marginaler. Magistralnij i sin tur har markant ökat försäljningen till den lönsamma japanska marknaden. RusForests produkter Marknader Leveransvillkor Sågtimmer Kina Japan FCA Rundträ Massaved Inhemsk EXW Sågade trävaror Huvudmarknader: Japan, Europa, OSS Övriga marknader: Ryssland, Kina, Mellanöstern och Nordafrika Japan: FCA Vladivostok Europa: CPT, CFR, FOB OSS: CPT Mellanöstern och Nordafrika: CPT Novorossiysk Ryssland: EXW, FCA Pellets Archangelsk: fartygsleverans av pellets till Europa Europa: CIF Järnvägsvagnar som lastas vid Bolagets sågverk i Magistralnij RusForest-lok i Magistralnij

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Varyag Resources AB (publ)

Varyag Resources AB (publ) Stockholm den 5 maj 2009 Varyag Resources AB (publ) Varyag blir ett skogsbolag och förvärvar 50 % av RusForest från Vostok Nafta Förvärvet betalas genom en apportemission till ett av Vostok Nafta helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

ii Innehåll Aktieägarinformation

ii Innehåll Aktieägarinformation Årsredovisning 2012 ii Innehåll ii Aktieägarinformation 01 2012 i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum]

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum] Om handel med biobränslen: b Presentation av IEA-rapporten Global Wood Chip Tra de for Energy Julia Hansson IEA Bioenergy Task 40 Sustainable International Bioenergy Trade Biobränslehandel Global handel

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

- Resultat efter skatt blev 8,6 (0,7) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 1,26 (0,14) kronor per aktie.

- Resultat efter skatt blev 8,6 (0,7) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 1,26 (0,14) kronor per aktie. Sida 1(5) Niomånadersrapport 1 september, 2004 31 maj, 2005 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 248,4 (218,6) mkr, rörelseresultatet blev 10,0 (0,5) mkr vilket gav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 Försäljningen av produktionsbolaget STS-Service genomförd Extra bolagsstämma beslutar att anta ny affärsplan innebärande bland annat att Malka Oil AB (publ)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer