Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl i lokalen NIO RUM, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande senaste den 8 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ) Hovslagargatan Stockholm Via e-post till Per telefon till +46 (0) Vid anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Investerarrelationer Gustav Wetterling, finansdirektör +46 (0) Bolagets webbplats Aktiekoder ISIN SE NASDAQ First North: RUSF Reuters: RUSF.ST Bloomberg: RUSF:SS Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 8 maj Det betyder att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Friskrivningsklausul Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som inte baseras på historiska fakta i den här presentationen, däribland men utan begränsning, sådana som rör Bolagets finansiella ställning, affärsstrategi, planer, mål, syften, strategier och framtida verksamhet och resultat, samt antaganden som ligger till grund för uttalandena, är framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker och osäkerheter, samt andra faktorer som ligger, eller kan ligga, utanför Bolagets kontroll, och som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, utveckling eller prestationer, eller branschresultaten, skiljer sig väsentligt från eventuella framtida resultat, utveckling eller prestationer som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalandena baseras på antaganden rörande Bolagets nuvarande och framtida affärsstrategier och den miljö i vilken Bolaget kommer att driva sin verksamhet i framtiden. Vissa siffror i presentationen har avrundats. Följaktligen kanske de siffror som anges som totalbelopp i vissa diagram eller tabeller inte är en exakt summa av de ovanstående siffrorna.

3 Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Innehåll ii Aktieägarinformation 01 Innehåll 02 RusForest i korthet i korthet 06 VD-ord Verksamheten 08 Det här är RusForest 16 Bransch- och marknadsöversikt 20 Verksamhetsöversikt 21 Finansiell översikt RusForest-aktien Räkenskaper 26 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 31 Rapport över totalresultatet 32 Koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning 33 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalys 35 Noter till de finansiella rapporterna 55 Revisionsberättelse 56 Styrelse och ledning 59 Bolagsstyrning och rapport om intern kontroll 64 Hållbarhet

4 Årsredovisning RusForest i korthet RusForest i korthet Sammanfattning - Svenskt skogsföretag som verkar i Ryssland. - Stor skogsportfölj på 1,2 miljoner hektar arrenderad skog och en årlig avverkningskvot (AAC) på 1,7 miljoner kubikmeter. - Vertikalt integrerad, från skogsarrenden och avverkning till sågverk. - Billig skogsråvara av hög kvalitet. - Ledning och huvudägare med lång erfarenhet av rysk skogsindustri. Ryssland har världens största skogstillgångar och är efter Kanada världens största exportör av sågade trävaror från barrskog Företagsinformation per den 31 december 2014 Aktienotering: Nasdaq First North, kod RUSF Antal utestående aktier: Börsvärde: 24,0 miljoner USD Nettoskuld: 9,6 miljoner USD Enterprise value: 8,2 miljoner USD Huvudägare: Nova Capital (25,4%)

5 Årsredovisning 2014 RusForest i korthet 03 Översikt över RusForests tillgångar - Östra Sibirien är känt för sin furu och sitt lärkträ av exceptionell kvalitet. - RusForests sågverk har direkt tillgång till både Rysslands stora skogstillgångar och järnväg för export. RusForests verksamhet Exportrutter S:t Petersburg Moskva Ust-Ilimsk Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Magistralnij Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Årlig sågverkskapacitet: m³ sågtimmer m³ sågade trävaror Årlig kapacitet träpellets: ton planerad till slutet av 2015 Novorossijsk Ust-Ilimsk Magistralnij Nachodka RusForests värdekedja (årliga kapaciteter) Timmer (Skog) Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Avverkning Egen avverkning: m³ Utarrenderad avverkning: m³ Sågverk m³ årlig kapacitet Träpellets ton kapacitet planerad till slutet av 2015

6 Årsredovisning i korthet 2014 i korthet Finansiella höjdpunkter 1 januari 31 december Kvarvarande verksamhet miljoner Usd miljoner Usd Omsättning 27,4 34,0 EBITDA justerat 1 1,5 4,3 Rörelseresultat 5,2 15,9 Resultat från kvarvarande verksamhet innan intäkter från obligationsomstrukturering 2,9 18,5 Intäkter från obligationsomstrukturering 41,4 Resultat från kvarvarande verksamhet 2,9 22,8 Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 2 11,6 67,3 Årets resultat 14,5 44,5 Resultat per aktie (SEK eller USD per aktie 3 ) 0,11 0,41 Kassa 10,0 3,6 Rörelsekapital 4 7,2 10,1 Nettoskuld 3 9,6 22,3 1. Detaljerad beräkning av justerad EBITDA finns på sidan 22 i denna rapport. 2. Resultatet från Boguchany och Arkhangelsk som avvecklades under 2014 inkluderas i resultat från avvecklad verksamhet. 3. Justerat för omvänd aktiesplit genomförd i april Beräknat som varulager, förutbetalda kostnader och andra omsättningstillgångar inklusive fordran från företagsförsäljning, minus leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder. 5. Beräknat som räntebärande skulder minus räntebärande fordringar och likvida medel. Väsentliga händelser Archangelsk pelletsfabrik Slutfört byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med årlig kapacitet om ton. Försäljning av Bogutjanysågverket Ingånget avtal om försäljning av icke-kärnenheten i Bogutjany för brutto 8,0 miljoner USD, 1,5 miljoner USD netto kontant till RusForest. Träpelletsförsäljning RusForest etablerade sig på den europeiska marknaden för träpellets och ingick avtal för en majoritet av årsproduktionen Försäljning av Archangelskenheten Återbetalning av Vostok Nafta-lånet Ingick avtal om Lån om 5,0 försäljning av Archangelskverksamheten, till ett totalt transaktionsvärde om 31,0 miljoner USD, 12,0 miljoner USD netto kontant till RusForest. Försäljningen genomförd för att undvika stort och brådskande investeringsbehov i det gamla sågverket. miljoner USD återbetalades till Vostok Nafta. Bolaget blev därmed i princip skuldfritt förutom 0,5 miljoner USD obligation som löper utan ränta till Försäljning av Bogutjanyskogstillgångar Försäljningen av skogstillgångarna i Bogutjany slutfördes och det totala transaktionsvärdet ökade från 13,8 miljoner USD till 13,9 miljoner USD, andelen netto kontant till RusForest ökade från 4,0 miljoner USD till 4,9 miljoner USD. Positivt EBITDA för helåret Det första positiva justerade EBITDA-resultatet på helårsbasis i bolagets historia. RusForest har nu genomfört en omvändning och skapat en plattform med positivt kassaflöde, en stark balansräkning och potential att nå lönsamhet på sista raden 2015.

7 Årsredovisning i korthet 05 ETT VIKTIgT och händelserikt ÅR mindre m³ AAC avyttrade 2014 Vid 2015 års början är RusForest men mer effektivt och finansiellt starkare 1,5 mln USD Första positiva justerade EBITDA helårsresultatet m³ Sågverkskapacitet avyttrad % Minskning av nettoförlusten 13 Antalet dotterbolag som minskats av administrativa 22%Minskning kostnader Reducering av antalet anställda tack vare bolagsförsäljningar 99% Minskning av bolagets skulder Intäkter, EBITDA och förlust (miljoner USD) Intäkter EBITDA, justerat Periodens förlust - Justerad EBITDA-förlust från den kvarvarande verksamheten 2013 om 4,3 miljoner USD blev positivt justerat EBITDA resultat om 1,5 miljoner USD Nettoförlusten minskade med 67 procent. - Det förbättrade resultatet var en följd av effektivitetsförbättringar i kärnproduktionsenheten, en omdirigering av försäljningen till den japanska premiummarknaden, avyttring av olönsamma affärsenheter och andra icke-kärntillgångar.

8 Årsredovisning VD-ord VD-ord Sammanfattning - Förbättrad sågverksverksamhet och lönsamhet i Magistralny. - Ökad ut-arrendering i Ust-Ilimsk. - Reducering av Bolagets administrative kostnader. - Slutförde försäljningen av icke-kärnenheten i Bogutjany - Avyttrade Arkhangelskenheten för att reducera kassautflödet och undvika stort och närstående investeringsbehov - Ett geopolitiskt turbulent år med försvagning av den ryska rubeln. - Slutade året med stark balansräkning Bästa aktieägare i RusForest, Trots det tuffa läget på marknaden under fjärde kvartalet 2014 lyckades RusForest ytterligare förbättra resultatet vid vår viktigaste tillgång, Magistralnij. Vi slutförde även försäljningen av Bogutjany och fattade det svåra beslutet att avyttra tillgångarna i Archangelsk för att minska kostnaderna, undvika framtida investeringsbehov och fokusera på våra lönsamma verksamheter i östra Sibirien. De här transaktionerna genererade betydande kassaflöde för RusForest och gjorde att vi kunde minska merparten av vår skuld. De systematiska åtgärderna för att göra verksamheten mer effektiv och de strategiska beslut vi fattade under 2014 har lagt en stabil grund för bolagets framtida utveckling. Nu har vi ett positivt kassaflöde och en kassa på 10,0 miljoner USD och per den 31 december 2014 hade vi inga räntebärande skulder. För helåret 2014 ökade RusForest både produktionen vid Magistralnij (+11 procent) och försäljningsvolymerna av sågade trävaror (+6 procent) jämfört med samma period Andelen av den totala försäljningen som avsåg den japanska marknaden ökade från 40 procent 2013 till 47 procent Magistralny rapporterade ett positivt justerat EBITDA-resultat varje kvartal under 2014, med det fjärde kvartalet det bästa kvartalet någonsin, med en justerad EBITDA marginal om 46%. Vid Ust-Ilimsk arbetade RusForest i nära samarbete med samtliga underentreprenörer under 2014 för att utnyttja den årliga avverkningsrätten (AAC) bättre. Resultatet blev att bolagets underentreprenörer kunde öka avverkningen med 44 procent totalt sett under 2014 jämfört med Fokus på fortsatt utveckling av kärntillgångarna i östra Sibirien

9 Årsredovisning 2014 VD-ord 07 För helåret 2014 uppgick RusForests justerade EBITDA från den kvarvarande verksamheten till 1,5 miljoner USD jämfört med 4,3 miljoner USD Det första positiva justerade EBITDA-resultatet på helårsbasis någonsin. RusForest påverkas ännu inte direkt av sanktionerna mot Ryssland. Den 72-procentiga försvagningen under helåret 2014 resulterade i valutakursvinster för bolaget. På grund av den ryska rubelns försvagning och volatilitet har RusForest emellertid endast ett minimum av likvida medel i rubel och har istället merparten av sina likvida medel i US-dollar. Vårt fokus ligger även fortsättningsvis på att utveckla RusForests kvarvarande tillgångar och minska de administrativa kostnaderna för att förbättra lönsamheten och skapa värde för RusForests aktieägare. Sågade trävaror är fortsatt Bolagets huvudsakliga produkt och intäktskälla, som stod för 73% av omsättningen under I januari 2015 började vi bygga en pelletsfabrik i Magistralnij för att tillvarata restprodukter från sågverket och förbättra den långsiktiga lönsamheten. RusForest har kapaciteten att finansiera pelletsprojektet helt med egna medel. Vi avser också att stärka våra skogstillgångar i Ust-Ilimsk och ytterligare förenkla vår organisation. RusForest är en unik plattform i den ryska skogssektorn. Vid inledningen på 2015 är RusForest ett mindre bolag i termer av produktionskapacitet, men mer effektivt och finansiellt starkt än någonsin tidigare. Förutom att Bolaget har en välfungerade kärnverksamhet, så är RusForest ett transparent publikt bolag med erfaren ledning och starka bolagsstyrningsprinciper. Företagsledningen ser fram emot att rapportera om utvecklingen under Fördelning av RusForests intäkter (kvarvarande verksamheten) 2014 Ust-Ilimsk 3% Övriga intäkter 5% Sågtimmer 19% Försäljning av sågade trävaror från Magistralnij 2014 Kina och övriga marknader 9% Egypten 17% Sågade trävaror 73% Japan 47% Med vänlig hälsning, Anton Bogdanov Verkställande direktör RusForest Management Company Uzbekistan 27% Magistralnij justerad EBITDA Q1 Q2 Q3 Q4

10 08 Verksamheten Det här är RusForest Det här är RusForest Förenklad bolagsstruktur RusForest Magistralnij Styrelsen RusForests förvaltningsbolag RusForest Ust-Ilimsk Historik RusForest AB (publ) ( Bolaget ) bildades i Sverige under namnet Varyag Resources AB (publ) den 7 december 2005 och registrerades hos Bolagsverket den 9 maj RusForest AB är Koncernens moderbolag. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North sedan den 7 augusti I augusti 2009 bytte Bolaget namn till RusForest AB (publ) gjorde Bolaget sina första investeringar i ryskt skogsbruk i Ust-Ilimskområdet i regionen Irkutsk gjorde RusForest sina första investeringar i Bogutjany-området i Krasnojarskregionen och även i Magistralnij-området i Irkutsk-regionen gjorde Bolaget sina första investeringar i Archangelsk-regionen i Ryssland i och med förvärvet av sågverket och hyvleriet LDK-3 nära staden Archangelsk. I april 2011 ökade RusForest sin närvaro i Archangelsk genom förvärvet av Nord Timber Group (NTG) genom en apportemission. NTG var ett skogs- och sågverksföretag med skogstillgångar i Archangelsk-regionen. RusForest hade redan uppnått en hel del under åren, och vid en tidpunkt var Bolaget det femte eller sjätte största skogsföretaget i Ryssland räknat i sågverkskapacitet. I mitten av 2012 hade Bolaget ännu inte uppnått ett positivt rörelseresultat. Under andra halvåret 2012 inledde RusForest en fullständig strategisk översyn. Detta ledde till att Bolaget sedan dess har avyttrat flera olönsamma tillgångar, som inte bedömdes vara en del av Bolagets kärnverksamhet, och Bolaget fick en ny strategisk investerare i Nova Capital. Man utsåg även en ny ledningsgrupp var även det ett viktigt och händelsefullt år vilket inkluderade ett slutförandet av försäljningen av Bolagets alla tillgångar i Bogutjanyområdet i Krasnojarsk-regionen. Bolaget ingick även avtal om försäljning av alla tillgångar i Arkhangelsk regionen. Den nya ledningsgruppen fokuserar nu på de återstående tillgångarna i Magistralnij och Ust-Ilimst. Organisation och struktur RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer och säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag. Bolagets aktier är noterade i SEK. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 1 februari Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, och Koncernen har även ett operativt huvudkontor i Moskva. Det genomsnittliga antalet anställda 2014 var 1 191, vid årets slut uppgick antalet anställda till 390. Koncernstruktur RusForest AB är Koncernens moder bolag. Koncernens sammansättning framgår av grafiken till vänster. Utdelningspolicy Utdelningen till aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat, kassabalans och investeringsbehov. RusForests mål är att kunna ge utdelning så fort Bolagets finanser tillåter det.

11 Verksamheten Det här är RusForest 09 AFFäRSIDé Att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland KORTSIKTIga mål Att slutföra omstruktureringen av bolaget och förbättra driftseffektiviteten STRATEgi Att utnyttja RusForests skogstillgångar i världsklass och ledningens erfarenhet för att öka lönsamheten och minska affärsriskerna Affärsidé Vår affärsidé är att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland genom att förstå och tillgodose kundernas behov producera träprodukter och biobränslen av högsta kvalitet från hållbart förvaltade skogar locka de största talangerna i branschen tillämpa bästa industripraxis skapa värde för aktieägarna Strategi Att utnyttja bolagets skogstillgångar i världsklass och ledningens erfarenhet och expertis för att ytterligare stärka RusForests position på den japanska marknaden och genom investeringar i att bredda värdekedjan öka lönsamheten och minska affärsriskerna. Kortsiktiga mål RusForest fokuserar på att slutföra sin omstrukturering och förbättra driftseffektiviteten. I framtiden kommer Bolaget att fokusera på följande: Fortsätta förbättra kärntillgångarnas operativa och finansiella resultat. Byggnation av pelletsverk i Magistralnij Konsolidera skogsinnehaven i Ust-Ilimsk Ytterligare förenkla bolagsstrukturen Ytterligare minska de administrativa kostnaderna. Utvärdera möjligheterna att utveckla kärntillgångarna. Optimera skogsarrendeområdena

12 10 Verksamheten Det här är RusForest RusForests affärsmodell Skogstillgångar Avverkning (timmer) Sågverksprodukter Träpellets Försäljning och marknadsföring 1,2 miljoner hektar arrenderat I Ryssland kan inte skogsmark ägas privat men den kan arrenderas i upp till 49 år. Bolaget har framgångsrikt lyckats säkra skogsarrenden om totalt 1,2 miljoner hektar i sina kärnområden i östra Sibirien. Det är väldigt viktigt att säkra områden som har rätt sammansättning av trädarter. Huvuddelen av Bolagets arrenden utnyttjas enbart för Bolagets egna trädbehov, dock så har man i Ust-Ilimsk hyrt ut skogsarealer till tredje part. Alla RusForests skogsarrenden är långsiktiga (25 eller 49 års kontrakt), av vilka 80% förfaller mellan Avgifter för skogs arrendena är generellt fasta men kan förändras något av den federala skogsmyndigheten, men enbart med ett antal år emellan (oftast är storleken på förändringen baserat på inflationen). För tillfället så överväger de ryska myndigheterna möjligheten att kunna erbjuda skötsamma arrendatorer skogsarrenden på kontrakt upp till 98 år istället för max 49 år. 1,7 miljoner kubikmeter avverkningsrättighet Än viktigare än den arrenderade skogsytan är avverkningsrättigheterna utryckt i kubikmeter som följer med dessa skogsarrenden, samt Bolagets kapacitet att utnyttja dessa avverkningsrättigheter. Avverkningen generar timmer och massaved. Timret förädlas vidare till olika sågade trävaror i Bolagets sågverk. Massaved säljs generellt till massafabriker kubikmeter årlig kapacitet Sågverken i Archangelsk och Magistralnij bearbetar timmer från egen avverkning eller inköpt timmer till olika sågade trävaror. Detta är Bolaget huvudsakliga produkter och intäktskälla. Sågverkets effektivitet beror på råvarorna/timret, men även på vilka typer av trävaror som ska produceras, vilket i sin tur beror på marknad och slutkund ton planerad årlig kapacitet I sågverksprocessen skapas en rad biprodukter, såsom flis, sågspån och bark. Flisen och sågspånen kan generellt likt massaved säljas till massafabriker. Flisen och sågspånen är dock även bra råvaror för produktion av träpellets, och kan på det sättet generera även mer intäkter än om sålda som de är till massafabriker. RusForest har beslutat att bygga en ny pelletsfabrik i anslutning till sågverket i Magistralnij, med en årlig kapacitet om ton. Detta var en logisk investering eftersom den kommer att garantera fullt utnyttjande av sågverkets restprodukter samt öka den långsiktiga lönsamheten i Magistralnij. Bolaget har tidigare erfarenhet av pellets från sin nu avyttrade Archangelsk enhet. Bolaget har tecknat avtal och gjort del betalningar för leverans av utrustningen för att bygga pelletsfabriken och markarbete har påbörjats på plats i Magistralnij. RusForest har kapaciteten att helt finansiera projektet från befintliga likvida medel. Egen järnvägsförbindelse i Sibirien Transport och logistik är en viktig del av den totala kostnadsbasen inom skogsindustrin givet de stora volymerna av varor med relativt lågt värde i sig, samt de ibland stora avstånden i just Ryssland. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien har goda logistikförutsättningar med sin egen järnvägsstation för leveranser i det federala järnvägsnätet. Anläggningen skulle även kunna uppgraderas med containerterminaler i framtiden.

13 Verksamheten Det här är RusForest 11 Tillgångar RusForests tillgångar består av Magistralnij, vilken innefattar skogsarrenden, avverknings- och sågverksverksamhet samt ett pelletsverk som skall färdigställas och tas i drift till och med slutet av 2015, och Ust-Ilimsk, vilken för tillfället enbart ansvarar för skogsarrenden som utarrenderas till 3:e part för avverkning. Bolaget fokuserar på att förbättra avverkningen i Magistralnij. Detta kan även innefatta en optimering av skogsarrendeområdena för att minska avverkningskostnaderna och säkerställa tillgången på högkvalitativ råvara. RusForest håller för tillfället på och ska bygga ett pelletsverk med årlig kapacitet om ton som kommer att säkerställa fullt utnyttjande av sågverkets restprodukter och förbättra den långsiktiga lönsamheten. RusForest ser för tillfället över tillgången Ust-Ilimsk för att utvärdera dess framtid inom bolaget inklusive möjliga utvecklingsalternativ.

14 12 Verksamheten Det här är RusForest RusForests tillgångar Exportrutter S:t Petersburg Moskva Ust-Ilimsk Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Novorossijsk Ust-Ilimsk Magistralnij Magistralnij Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Nachodka Skogstillgångar Bolagets skogstillgångar ligger i Irkutsk och Krasnoyarks regionenerna i östra Sibirien. Det finns många skäl till att Bolaget har förlagt sin verksamhet till de här ryska regionerna. Sibirien har långsamväxande lärk och tall av mycket hög kvalitet. Tack vare de här egenskaperna kan sibiriskt lärkträd och tall säljas för höga priser inom de mer exklusiva marknadssegmenten. Den geografiska placeringen underlättar också exporten till de japanska premiummarknaderna och till Kina. Kostnader direkt relaterade till Bolagets skogstillgångar är arrendebetalningar och vissa kostnader för återplantering och restauration. Även efter försäljningen av bolagets enheter i Bogutjany och Archangelsk och därmed reduktion av Bolagets årliga avverkningsrätter med kubikmeter, så kommer RusForest ha totalt 1,7 miljoner kubikmeter i årliga avverkningsrättigheter kvar. Denna kapacitet placerar RusForest bland de tio största sågverksbolagen i Ryssland, vad gäller årliga avverkningsrättigheter. RusForests position i träproduktvärdekedjan Skog RusForests nisch Rundvirke Industriellt rundvirke Bränsleträ Timmer Massaved Sågade trävaror Flis och sågspån Pappersmassa Plywood Pellets Spånskiva, MDF, OSB Papper, förpackningar, hygienprodukter

15 Verksamheten Det här är RusForest 13 Timmer med mindre diameter för massaved Sågtimmer Avverkning För närvarande använder Bolaget en slutavverkningsmetod i sin avverkning, vilket är standard i rysk skogindustri. Skogarna är i allmänhet långsamväxande och det saknas privatägd skogsmark. Ett träd genererar två huvudprodukter för RusForest, timmer för massaved, från den del av trädet som har en diameter på under centimeter, och sågtimmer från den del av trädet som har en större diameter. I det här sammanhanget kan avverkning indelas i två huvudarbetsuppgifter: avverkning som kräver avverknings- och utvinningsmaskiner, samt transport, vilket kräver timmerbilar och lastare. Avverkningen är säsongsberoende, på grund av externa faktorer som t.ex. mark- och vägförhållandena i skogen osv. Maj och september är månader då avverkningsverksamheten är låg. I allmänhet är vintermånaderna en tid med hög aktivitet när det gäller avverkning och under de månaderna maximeras själva avverkningen, medan transporten av timmer från skogarna fortsätter även därefter. Nästa steg i värdekedjan är sågverkets insamlingspunkt och sorteringslinje. De största direkta kostnaderna i samband med avverkning: personal (lön), diesel, olja, smörjmedel, underhåll, reservdelar och lastbilstjänster från tredje part. Utrustning Avverkningsmaskiner Timmerbilar Utvinningsmaskiner Lastare

16 14 Verksamheten Det här är RusForest Sågverk Olika typer av sågade produkter är Bolagets huvudkälla till intäkter. Nedan finns ett schema över den typiska sågverksprocessen. Vid det första steget i sågverksprocessen, timmersorteringen, fastställs vilka timmerstockar som ska användas för sågade varor och vilka som ska säljas som sågtimmer på grund av lägre kvalitet eller dimensioner som inte uppfyller specifikationerna. Produktionen mätt i kubikmeter sågade trävaror från en (1) kubikmeter sågtimmer, även kallat avkastning, varierar stort beroende på sågverkets råvarueffektivitet (ålder och typ), specifikationerna på den sågade produkten osv. Ett ungefärligt produktionsschema från ett modernt sågverk i Ryssland kan se ut så här: RusForests sågverkskapacitet Magistralnij: m³ sågtimmer m³ sågade trävaror Kubikmeter Sågtimmer Flis Sågspån Bark Sågade trävaror 1 0,30 0,17 0,07 0,46 Pellets 0,18 ton Sågverkskoncept: Huvudsakliga moment och produkter Personal (största) Värme El Timmer Timmersorteringslinje Sågen Tork Barkborttagning Färdigsortering, förpackning Sågade trävaror Flis Sågspån Pelletsproduktion Träpellets Bark Värmeproduktion

17 Verksamheten Det här är RusForest 15 Träpellets Bolaget håller på och ska bygga ett pelletsverk med en årlig kapacitet om ton i anslutning till sitt sågverk i Magistralnij. Pelletsen kommer inledningsvis produceras för industrimarknaden, men så fort nödvändiga tillstånd erhållits efter att produktionen kommit igång skall bolaget istället fokusera på premiumpellets för hushållsbruk. Bolaget har erfarenhet från pelletsproduktion och försäljning från sin tidigare anläggning i Archangelsk. Försäljning och marknadsföring Logistik är en viktig del av den övergripande kostnadsbasen i skogsindustrin, med tanke på att produkterna har hög volym, men lågt värde, och det ibland är långa avstånd i Ryssland. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien drar också nytta av goda logistikförhållanden med tillgång till det federala järnvägssystemet. Magistralnij har lokalt anställda försäljningsspecialister för att ha den nödvändiga nära kontakten med produktionen. De anställa säljarna är experter på sina respektive nyckelmarknader, huvudsakligen Japan och OSS. Bolaget säljer sina produkter till en blandning av importföretag, trägrossister och industriella slutkunder. Försäljningsvillkoren kan variera beroende på marknad och kund. RusForests produkter Sågtimmer Rundträ Massaved Sågade trävaror Marknader Kina Japan Inhemsk Huvudmarknader: Japan och OSS Övriga marknader: Ryssland, Mellanöstern, Nordafrika Leveransvillkor FCA EXW Japan: FCA Vladivostok Mellanöstern och Nordafrika: CPT Novorossijsk Ryssland: EXW, FCA Järnvägsvagnar som lastas vid Bolagets sågverk i Magistralnij RusForest-lok i Magistralnij

18 16 Verksamheten Bransch- och marknadsöversikt Bransch- och marknadsöversikt Makroekonomisk situation i Ryssland Under andra hälften av 2014 hämmades den ekonomiska verksamheten och konsumenternas efterfrågan av sjunkande oljepriser och sanktioner från Väst. Det ledde under 2014 till att real BNP sjönk från 1,3 procent under 2013 till 0,6 procent, vilket var något mer än 6 procent över 2008 års nivå. Under 2014 var investeringarna fortsatt stillastående och konsumtionens bidrag till tillväxten var mindre än hälften av vad den varit under Konsumtionen var den huvudsakliga tillväxtmotorn men både hushållens och den offentliga konsumtionens ökning saktade ned. Devalveringen av rubeln, hushållens höga skuldsättning och en stigande inflation urholkade inkomsterna och bromsade upp hushållens konsumtion. Den oväntat höga inflationen motverkade också den offentliga konsumtionen. Det ledde till att den samlade konsumtionens bidrag till BNP sjönk till 1,1 procent under 2014 efter att ha uppgått till 2,7 procent 2013 och 4,3 procent Under 2015 räknar Världsbanken med att BNP kommer att sjunka med 3,8 procent. Konsumenternas efterfrågan undermineras genom försämrat Bidrag till BNP-tillväxten efter efterfrågekomponenter BNP-tillväxt, % 8,5 5,2 7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 Konsumtion, % 7,4 5,7 2,6 2,6 3,7 4,3 2,7 1,1 Hushåll, % 6,9 5,1 2,5 3,0 3,5 3,8 2,5 1,0 Staten, % 0,5 0,6 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 Bruttokapitalbildning, % 4,7 2,5 10,5 5,4 4,7 0,7 1,6 1,3 Investeringar i anläggningstillgångar, % 3,9 2,2 3,2 1,3 2,0 1,4 0,3 0,5 Export, % 2,1 0,2 1,5 2,0 0,1 0,3 1,4 0,6 Import, % 5,5 3,2 6,7 5,3 4,3 1,9 0,8 1,5 Källa: Rosstat, Världsbanken Makroekonomisk situation i Ryssland e 2016e BNP-tillväxt, % 3,4 1,3 0,6 3,8 0,3 Arbetslöshet, % 5,5 5,5 5,2 6,5 n/a Konsumtionstillväxt, % 6,4 3,9 1,5 5,3 1,9 Bruttokapitalbildningstillväxt, % 3,0 6,6 5,7 15,3 1,1 KPI-inflation, % 5,1 6,8 7,7 16,5 8,0 Bytesbalans, miljarder USD Kapitalbalans, miljarder USD Källa: Rosstat, Världsbanken förtroende, fortsatt höga hushållsskulder och långsam inkomstökning. Den snabba försvagningen av rubeln nyligen förväntas bidra till hög inflation, vilket ytterligare kommer att hålla nere inkomster och löner. Den svagare rubeln kan skapa incitament för småskalig expansion i vissa omsättningsbara branscher, finansierat av vinster. Med importerade investeringsvaror och betydligt dyrare krediter kan emellertid naturlig ersättning ske huvudsakligen genom bättre kapacitetsutnyttjande. Valutakursvolatiliteten kommer att minska vartefter den geopolitiska miljön och oljepriserna börjar stabiliseras så att den ryska centralbanken inte behöver ingripa. Utveckling av marknaden för sågade trävaror under 2014 Under 2014 uppnådde stora globala marknader skilda resultat, vilket skapade ett starkt första halvår men ett mycket långsammare och svagare andra halvår när efterfrågan saktade ned. Merparten av de stora aktörerna inom barrträ i världen ökade sin efterfrågan under 2014 och vinster noterades i Europa, USA och Kina. En sjunkande marknad i Japan, en vikande marknad i Kina under årets andra hälft och volatilitet på alla marknader i Mellanöstern och Nordafrika motverkade emellertid dessa vinster. På den amerikanska marknaden är det fortfarande långt kvar till den långsiktiga efterfrågan på 1,5 1,6 miljoner hus (strax över 1 miljon byggdes under 2014). Under 2014 ökade enligt preliminära uppgifter den globala efterfrågan med 1,7 procent till 296 miljoner m 3. Alla stora regioner uppvisade små efterfrågeökningar under 2014, med USA återigen i ledningen (5,2 procent), och där Japan var det enda undantaget (detta berodde på konsumtionsskatten) 1. Nordamerika Den amerikanska ekonomin och husbyggandet börjar förbättras, men båda i relativt låg takt. Nya bostadshus (den viktigaste drivkraften för konsumtionen av sågade trävaror i Nordamerika) går fortfarande sakta uppåt och nådde nätt och jämnt 1 miljon enheter under Nya/ befintliga huslager har gått tillbaka till 1. International Wood Markets Group, 2015 historiskt genomsnittliga nivåer, men huspriserna har stigit mycket på vissa marknader vilket har bidragit till att försäljningen går långsammare. Den totala amerikanska konsumtionen av sågade trävaror ökade med 4,1 procent till 77,8 miljoner m 3 och ökningen i USA var 5,1 procent. Europa Efterfrågan på sågade trävaror av barrträ i Europa steg under 2014 för första gången sedan Den förväntas nå 84,8 miljoner m 3 jämfört med 83,4 miljoner m Timmerproduktionen av barrträ i Europa följer efterfrågan nära. I likhet med konsumtionen beräknas produktionen öka från 98,4 miljoner m 3 under 2013 till 101,4 miljoner m 3.

19 Verksamheten Bransch- och marknadsöversikt Fem största exportörerna och importörerna av sågat barrträ % 11% 27% 5% 19% 6% 4% 19% 17% Huvudexportör Andel av global export: Huvudimportör Andel av global import: Källa: FAOSTAT Fem största exportörerna och importörerna av pellets % 23% Huvudexportör Andel av global export: Huvudimportör Andel av global import: Källa: FAOSTAT 19% 28% 6% 6% 7% 8% 14% 6% 7% 17

20 18 Verksamheten Bransch- och marknadsöversikt Japan Japans mervärdesskatt ökade från 5% till 8% i april 2014, och det föregicks av stora inköp och en ökning i husbyggandet för att föregå skatteökningen, efter det har det mesta av det uppdämnda behovet för nya hem använts upp. Den förväntade inbromsningen under 2014 realiserades precis som förutspått, och nybyggnation i 2014 var enheter färre än 2013 (något över 2012 års nivåer). Samtidigt så föll den Japanska yenen i värde, som ytterligare satte press på priserna (i USD-termer). I tredje kvartalet 2014 så krympte även den japanska ekonomin med 1,6% på årsbasis, som satte ytterligare press på efterfrågan på sågade trävaror. Den japanska ekonomin hade dessförinnan växt varje år från 2010 till Kina Kinesisk import av sågade trävaror ökade för det andra året i rad med 2014, efter det tidigare svaga året Importen av sågade trävaror uppgick till 18 miljoner m3 under 2014, upp från 2013 års 16,9 miljoner m3. Dock så har det skett en inbromsning av byggandet i Kina vilket varit märkbart från andra kvartalet Detta har i sin tur skapat ett överutbud av stockar och sågade trävaror på den Kinesiska marknaden. Enligt statistik från FAO så ökade konsumtionen av sågade trävaror från 31 miljoner m 3 i 2013 till en förväntad slutsiffra om 32,5 miljoner m 3 för 2014 (dock med en inbromsning under andra halvan av 2014). Prognos för marknaden för sågade trävaror under 2015 Hela världen Under 2015 beräknas USA återigen bli ledande i alla större länder, med en ökning på 5,8 procent. I andra länder, bland annat Kina och i Europa, beräknas ökningen bli måttlig. Kinas tillväxt kommer emellertid sannolikt att ske under andra hälften av Under den första hälften förutses en mycket plan konsumtionsnivå på grund av en allmän nedgång på byggmarknaden. Nordamerika Prognosen för husbyggnation är fortfarande försiktig: strax under 1,1 miljoner enheter för 2015 och nivån 1,5 miljoner enheter kommer inte att nås förrän Även med denna långsamma tillväxttakt för nybyggnation av hus beräknas marknaden bli mycket aktiv efter Baserat på ökad byggstart för hus och stora vinster inom reparationer och ombyggnationer samt industriella och kommersiella tillämpningar, förutspås att konsumtionen av sågade trävaror (ledd av ny amerikansk husbyggnation) kommer att fortsätta att öka från de nivåer som uppnåddes Den amerikanska konsumtionen av sågade trävaror beräknas öka ytterligare till 70,1 miljoner m 3 under 2015 (+6,2 procent) och 75,4 miljoner m 3 under 2016 (+7,6 procent). Europa Den allmänna uppfattningen i Europa är fortfarande en försiktig optimism om att sektorn för sågade trävaror kommer att fortsätta sin långsamma återhämtning. Det finns fortfarande ett överskott av produktionskapacitet i Europa och en svag marknad med alltför stor volym under första kvartalet 2015 förutses. För 2015 bör efterfrågan öka och nå 85,5 miljoner m 3 vartefter återhämtningen i Europa sakta går framåt. En ökad export till Asien, länderna i Mellanöstern och Afrika och eventuellt Nordamerika och Kina kan medföra att produktionen stiger till 101,6 miljon m 3 under 2015, trots en allmänt svag efterfrågan i Europa. Under 2016 beräknas produktionen stiga till närmare 105 miljoner m 3 (den högsta nivån sedan 2008). Japan Med tanke på sannolikheten för att det dämpade husbyggandet återupptas 2015 (på grund av en allmän nedgång i ekonomin), beräknas efterfrågan på sågade trävaror i barrträ sjunka från 16,2 miljoner m 3 under 2014 till 16,0 miljoner m 3 under Kina Prognosen för sågade trävaror i Kina kan fortfarande vara rimlig under 2015 eftersom byggnation pågår i större delen av landet. Sågade trävaror av barrträ skeppas och konsumeras på stadig nivå, men lagren minskar på kort sikt. Samtidigt som byggmarknaden uppvisar en märkbar och kvardröjande nedgång å ena sidan, finns det en stadigare efterfrågan inom segmenten inredning och möbler å andra sidan. Det leder till att exportörer

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader.

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader. Årsredovisning 2010 Året i korthet Verksamheten NN Den sammanlagda skörden för Alpcot Agro under 2010 uppgick till cirka 98 900 ton i Ryssland och cirka 10 900 ton i Ukraina, exklusive fodergrödor. Den

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport 2008 Periodens resultat blev 296,16 miljoner US-dollar (MUSD) (103,89 för perioden 1 januari 2007 30 september 2007). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL) 2014 1 Innehållsförteckning Solör Bioenergi koncernen... 3 Förvaltningsberättelse... 7 Rapport över resultat för koncernen... 28 Koncernens rapport över

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201318243927 Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201317574882 Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners 21NOV201318030863 30JUN200614591149 Joint Bookrunner 21JUL200619232385

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer