Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl i lokalen NIO RUM, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande senaste den 8 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ) Hovslagargatan Stockholm Via e-post till Per telefon till +46 (0) Vid anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Investerarrelationer Gustav Wetterling, finansdirektör +46 (0) Bolagets webbplats Aktiekoder ISIN SE NASDAQ First North: RUSF Reuters: RUSF.ST Bloomberg: RUSF:SS Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 8 maj Det betyder att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Friskrivningsklausul Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som inte baseras på historiska fakta i den här presentationen, däribland men utan begränsning, sådana som rör Bolagets finansiella ställning, affärsstrategi, planer, mål, syften, strategier och framtida verksamhet och resultat, samt antaganden som ligger till grund för uttalandena, är framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker och osäkerheter, samt andra faktorer som ligger, eller kan ligga, utanför Bolagets kontroll, och som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, utveckling eller prestationer, eller branschresultaten, skiljer sig väsentligt från eventuella framtida resultat, utveckling eller prestationer som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalandena baseras på antaganden rörande Bolagets nuvarande och framtida affärsstrategier och den miljö i vilken Bolaget kommer att driva sin verksamhet i framtiden. Vissa siffror i presentationen har avrundats. Följaktligen kanske de siffror som anges som totalbelopp i vissa diagram eller tabeller inte är en exakt summa av de ovanstående siffrorna.

3 Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Innehåll ii Aktieägarinformation 01 Innehåll 02 RusForest i korthet i korthet 06 VD-ord Verksamheten 08 Det här är RusForest 16 Bransch- och marknadsöversikt 20 Verksamhetsöversikt 21 Finansiell översikt RusForest-aktien Räkenskaper 26 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 31 Rapport över totalresultatet 32 Koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning 33 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalys 35 Noter till de finansiella rapporterna 55 Revisionsberättelse 56 Styrelse och ledning 59 Bolagsstyrning och rapport om intern kontroll 64 Hållbarhet

4 Årsredovisning RusForest i korthet RusForest i korthet Sammanfattning - Svenskt skogsföretag som verkar i Ryssland. - Stor skogsportfölj på 1,2 miljoner hektar arrenderad skog och en årlig avverkningskvot (AAC) på 1,7 miljoner kubikmeter. - Vertikalt integrerad, från skogsarrenden och avverkning till sågverk. - Billig skogsråvara av hög kvalitet. - Ledning och huvudägare med lång erfarenhet av rysk skogsindustri. Ryssland har världens största skogstillgångar och är efter Kanada världens största exportör av sågade trävaror från barrskog Företagsinformation per den 31 december 2014 Aktienotering: Nasdaq First North, kod RUSF Antal utestående aktier: Börsvärde: 24,0 miljoner USD Nettoskuld: 9,6 miljoner USD Enterprise value: 8,2 miljoner USD Huvudägare: Nova Capital (25,4%)

5 Årsredovisning 2014 RusForest i korthet 03 Översikt över RusForests tillgångar - Östra Sibirien är känt för sin furu och sitt lärkträ av exceptionell kvalitet. - RusForests sågverk har direkt tillgång till både Rysslands stora skogstillgångar och järnväg för export. RusForests verksamhet Exportrutter S:t Petersburg Moskva Ust-Ilimsk Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Magistralnij Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Årlig sågverkskapacitet: m³ sågtimmer m³ sågade trävaror Årlig kapacitet träpellets: ton planerad till slutet av 2015 Novorossijsk Ust-Ilimsk Magistralnij Nachodka RusForests värdekedja (årliga kapaciteter) Timmer (Skog) Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Avverkning Egen avverkning: m³ Utarrenderad avverkning: m³ Sågverk m³ årlig kapacitet Träpellets ton kapacitet planerad till slutet av 2015

6 Årsredovisning i korthet 2014 i korthet Finansiella höjdpunkter 1 januari 31 december Kvarvarande verksamhet miljoner Usd miljoner Usd Omsättning 27,4 34,0 EBITDA justerat 1 1,5 4,3 Rörelseresultat 5,2 15,9 Resultat från kvarvarande verksamhet innan intäkter från obligationsomstrukturering 2,9 18,5 Intäkter från obligationsomstrukturering 41,4 Resultat från kvarvarande verksamhet 2,9 22,8 Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 2 11,6 67,3 Årets resultat 14,5 44,5 Resultat per aktie (SEK eller USD per aktie 3 ) 0,11 0,41 Kassa 10,0 3,6 Rörelsekapital 4 7,2 10,1 Nettoskuld 3 9,6 22,3 1. Detaljerad beräkning av justerad EBITDA finns på sidan 22 i denna rapport. 2. Resultatet från Boguchany och Arkhangelsk som avvecklades under 2014 inkluderas i resultat från avvecklad verksamhet. 3. Justerat för omvänd aktiesplit genomförd i april Beräknat som varulager, förutbetalda kostnader och andra omsättningstillgångar inklusive fordran från företagsförsäljning, minus leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder. 5. Beräknat som räntebärande skulder minus räntebärande fordringar och likvida medel. Väsentliga händelser Archangelsk pelletsfabrik Slutfört byggnation av ny pelletsfabrik i Archangelsk med årlig kapacitet om ton. Försäljning av Bogutjanysågverket Ingånget avtal om försäljning av icke-kärnenheten i Bogutjany för brutto 8,0 miljoner USD, 1,5 miljoner USD netto kontant till RusForest. Träpelletsförsäljning RusForest etablerade sig på den europeiska marknaden för träpellets och ingick avtal för en majoritet av årsproduktionen Försäljning av Archangelskenheten Återbetalning av Vostok Nafta-lånet Ingick avtal om Lån om 5,0 försäljning av Archangelskverksamheten, till ett totalt transaktionsvärde om 31,0 miljoner USD, 12,0 miljoner USD netto kontant till RusForest. Försäljningen genomförd för att undvika stort och brådskande investeringsbehov i det gamla sågverket. miljoner USD återbetalades till Vostok Nafta. Bolaget blev därmed i princip skuldfritt förutom 0,5 miljoner USD obligation som löper utan ränta till Försäljning av Bogutjanyskogstillgångar Försäljningen av skogstillgångarna i Bogutjany slutfördes och det totala transaktionsvärdet ökade från 13,8 miljoner USD till 13,9 miljoner USD, andelen netto kontant till RusForest ökade från 4,0 miljoner USD till 4,9 miljoner USD. Positivt EBITDA för helåret Det första positiva justerade EBITDA-resultatet på helårsbasis i bolagets historia. RusForest har nu genomfört en omvändning och skapat en plattform med positivt kassaflöde, en stark balansräkning och potential att nå lönsamhet på sista raden 2015.

7 Årsredovisning i korthet 05 ETT VIKTIgT och händelserikt ÅR mindre m³ AAC avyttrade 2014 Vid 2015 års början är RusForest men mer effektivt och finansiellt starkare 1,5 mln USD Första positiva justerade EBITDA helårsresultatet m³ Sågverkskapacitet avyttrad % Minskning av nettoförlusten 13 Antalet dotterbolag som minskats av administrativa 22%Minskning kostnader Reducering av antalet anställda tack vare bolagsförsäljningar 99% Minskning av bolagets skulder Intäkter, EBITDA och förlust (miljoner USD) Intäkter EBITDA, justerat Periodens förlust - Justerad EBITDA-förlust från den kvarvarande verksamheten 2013 om 4,3 miljoner USD blev positivt justerat EBITDA resultat om 1,5 miljoner USD Nettoförlusten minskade med 67 procent. - Det förbättrade resultatet var en följd av effektivitetsförbättringar i kärnproduktionsenheten, en omdirigering av försäljningen till den japanska premiummarknaden, avyttring av olönsamma affärsenheter och andra icke-kärntillgångar.

8 Årsredovisning VD-ord VD-ord Sammanfattning - Förbättrad sågverksverksamhet och lönsamhet i Magistralny. - Ökad ut-arrendering i Ust-Ilimsk. - Reducering av Bolagets administrative kostnader. - Slutförde försäljningen av icke-kärnenheten i Bogutjany - Avyttrade Arkhangelskenheten för att reducera kassautflödet och undvika stort och närstående investeringsbehov - Ett geopolitiskt turbulent år med försvagning av den ryska rubeln. - Slutade året med stark balansräkning Bästa aktieägare i RusForest, Trots det tuffa läget på marknaden under fjärde kvartalet 2014 lyckades RusForest ytterligare förbättra resultatet vid vår viktigaste tillgång, Magistralnij. Vi slutförde även försäljningen av Bogutjany och fattade det svåra beslutet att avyttra tillgångarna i Archangelsk för att minska kostnaderna, undvika framtida investeringsbehov och fokusera på våra lönsamma verksamheter i östra Sibirien. De här transaktionerna genererade betydande kassaflöde för RusForest och gjorde att vi kunde minska merparten av vår skuld. De systematiska åtgärderna för att göra verksamheten mer effektiv och de strategiska beslut vi fattade under 2014 har lagt en stabil grund för bolagets framtida utveckling. Nu har vi ett positivt kassaflöde och en kassa på 10,0 miljoner USD och per den 31 december 2014 hade vi inga räntebärande skulder. För helåret 2014 ökade RusForest både produktionen vid Magistralnij (+11 procent) och försäljningsvolymerna av sågade trävaror (+6 procent) jämfört med samma period Andelen av den totala försäljningen som avsåg den japanska marknaden ökade från 40 procent 2013 till 47 procent Magistralny rapporterade ett positivt justerat EBITDA-resultat varje kvartal under 2014, med det fjärde kvartalet det bästa kvartalet någonsin, med en justerad EBITDA marginal om 46%. Vid Ust-Ilimsk arbetade RusForest i nära samarbete med samtliga underentreprenörer under 2014 för att utnyttja den årliga avverkningsrätten (AAC) bättre. Resultatet blev att bolagets underentreprenörer kunde öka avverkningen med 44 procent totalt sett under 2014 jämfört med Fokus på fortsatt utveckling av kärntillgångarna i östra Sibirien

9 Årsredovisning 2014 VD-ord 07 För helåret 2014 uppgick RusForests justerade EBITDA från den kvarvarande verksamheten till 1,5 miljoner USD jämfört med 4,3 miljoner USD Det första positiva justerade EBITDA-resultatet på helårsbasis någonsin. RusForest påverkas ännu inte direkt av sanktionerna mot Ryssland. Den 72-procentiga försvagningen under helåret 2014 resulterade i valutakursvinster för bolaget. På grund av den ryska rubelns försvagning och volatilitet har RusForest emellertid endast ett minimum av likvida medel i rubel och har istället merparten av sina likvida medel i US-dollar. Vårt fokus ligger även fortsättningsvis på att utveckla RusForests kvarvarande tillgångar och minska de administrativa kostnaderna för att förbättra lönsamheten och skapa värde för RusForests aktieägare. Sågade trävaror är fortsatt Bolagets huvudsakliga produkt och intäktskälla, som stod för 73% av omsättningen under I januari 2015 började vi bygga en pelletsfabrik i Magistralnij för att tillvarata restprodukter från sågverket och förbättra den långsiktiga lönsamheten. RusForest har kapaciteten att finansiera pelletsprojektet helt med egna medel. Vi avser också att stärka våra skogstillgångar i Ust-Ilimsk och ytterligare förenkla vår organisation. RusForest är en unik plattform i den ryska skogssektorn. Vid inledningen på 2015 är RusForest ett mindre bolag i termer av produktionskapacitet, men mer effektivt och finansiellt starkt än någonsin tidigare. Förutom att Bolaget har en välfungerade kärnverksamhet, så är RusForest ett transparent publikt bolag med erfaren ledning och starka bolagsstyrningsprinciper. Företagsledningen ser fram emot att rapportera om utvecklingen under Fördelning av RusForests intäkter (kvarvarande verksamheten) 2014 Ust-Ilimsk 3% Övriga intäkter 5% Sågtimmer 19% Försäljning av sågade trävaror från Magistralnij 2014 Kina och övriga marknader 9% Egypten 17% Sågade trävaror 73% Japan 47% Med vänlig hälsning, Anton Bogdanov Verkställande direktör RusForest Management Company Uzbekistan 27% Magistralnij justerad EBITDA Q1 Q2 Q3 Q4

10 08 Verksamheten Det här är RusForest Det här är RusForest Förenklad bolagsstruktur RusForest Magistralnij Styrelsen RusForests förvaltningsbolag RusForest Ust-Ilimsk Historik RusForest AB (publ) ( Bolaget ) bildades i Sverige under namnet Varyag Resources AB (publ) den 7 december 2005 och registrerades hos Bolagsverket den 9 maj RusForest AB är Koncernens moderbolag. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North sedan den 7 augusti I augusti 2009 bytte Bolaget namn till RusForest AB (publ) gjorde Bolaget sina första investeringar i ryskt skogsbruk i Ust-Ilimskområdet i regionen Irkutsk gjorde RusForest sina första investeringar i Bogutjany-området i Krasnojarskregionen och även i Magistralnij-området i Irkutsk-regionen gjorde Bolaget sina första investeringar i Archangelsk-regionen i Ryssland i och med förvärvet av sågverket och hyvleriet LDK-3 nära staden Archangelsk. I april 2011 ökade RusForest sin närvaro i Archangelsk genom förvärvet av Nord Timber Group (NTG) genom en apportemission. NTG var ett skogs- och sågverksföretag med skogstillgångar i Archangelsk-regionen. RusForest hade redan uppnått en hel del under åren, och vid en tidpunkt var Bolaget det femte eller sjätte största skogsföretaget i Ryssland räknat i sågverkskapacitet. I mitten av 2012 hade Bolaget ännu inte uppnått ett positivt rörelseresultat. Under andra halvåret 2012 inledde RusForest en fullständig strategisk översyn. Detta ledde till att Bolaget sedan dess har avyttrat flera olönsamma tillgångar, som inte bedömdes vara en del av Bolagets kärnverksamhet, och Bolaget fick en ny strategisk investerare i Nova Capital. Man utsåg även en ny ledningsgrupp var även det ett viktigt och händelsefullt år vilket inkluderade ett slutförandet av försäljningen av Bolagets alla tillgångar i Bogutjanyområdet i Krasnojarsk-regionen. Bolaget ingick även avtal om försäljning av alla tillgångar i Arkhangelsk regionen. Den nya ledningsgruppen fokuserar nu på de återstående tillgångarna i Magistralnij och Ust-Ilimst. Organisation och struktur RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer och säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag. Bolagets aktier är noterade i SEK. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 1 februari Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, och Koncernen har även ett operativt huvudkontor i Moskva. Det genomsnittliga antalet anställda 2014 var 1 191, vid årets slut uppgick antalet anställda till 390. Koncernstruktur RusForest AB är Koncernens moder bolag. Koncernens sammansättning framgår av grafiken till vänster. Utdelningspolicy Utdelningen till aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat, kassabalans och investeringsbehov. RusForests mål är att kunna ge utdelning så fort Bolagets finanser tillåter det.

11 Verksamheten Det här är RusForest 09 AFFäRSIDé Att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland KORTSIKTIga mål Att slutföra omstruktureringen av bolaget och förbättra driftseffektiviteten STRATEgi Att utnyttja RusForests skogstillgångar i världsklass och ledningens erfarenhet för att öka lönsamheten och minska affärsriskerna Affärsidé Vår affärsidé är att bli det ledande skogsindustriföretaget i Ryssland genom att förstå och tillgodose kundernas behov producera träprodukter och biobränslen av högsta kvalitet från hållbart förvaltade skogar locka de största talangerna i branschen tillämpa bästa industripraxis skapa värde för aktieägarna Strategi Att utnyttja bolagets skogstillgångar i världsklass och ledningens erfarenhet och expertis för att ytterligare stärka RusForests position på den japanska marknaden och genom investeringar i att bredda värdekedjan öka lönsamheten och minska affärsriskerna. Kortsiktiga mål RusForest fokuserar på att slutföra sin omstrukturering och förbättra driftseffektiviteten. I framtiden kommer Bolaget att fokusera på följande: Fortsätta förbättra kärntillgångarnas operativa och finansiella resultat. Byggnation av pelletsverk i Magistralnij Konsolidera skogsinnehaven i Ust-Ilimsk Ytterligare förenkla bolagsstrukturen Ytterligare minska de administrativa kostnaderna. Utvärdera möjligheterna att utveckla kärntillgångarna. Optimera skogsarrendeområdena

12 10 Verksamheten Det här är RusForest RusForests affärsmodell Skogstillgångar Avverkning (timmer) Sågverksprodukter Träpellets Försäljning och marknadsföring 1,2 miljoner hektar arrenderat I Ryssland kan inte skogsmark ägas privat men den kan arrenderas i upp till 49 år. Bolaget har framgångsrikt lyckats säkra skogsarrenden om totalt 1,2 miljoner hektar i sina kärnområden i östra Sibirien. Det är väldigt viktigt att säkra områden som har rätt sammansättning av trädarter. Huvuddelen av Bolagets arrenden utnyttjas enbart för Bolagets egna trädbehov, dock så har man i Ust-Ilimsk hyrt ut skogsarealer till tredje part. Alla RusForests skogsarrenden är långsiktiga (25 eller 49 års kontrakt), av vilka 80% förfaller mellan Avgifter för skogs arrendena är generellt fasta men kan förändras något av den federala skogsmyndigheten, men enbart med ett antal år emellan (oftast är storleken på förändringen baserat på inflationen). För tillfället så överväger de ryska myndigheterna möjligheten att kunna erbjuda skötsamma arrendatorer skogsarrenden på kontrakt upp till 98 år istället för max 49 år. 1,7 miljoner kubikmeter avverkningsrättighet Än viktigare än den arrenderade skogsytan är avverkningsrättigheterna utryckt i kubikmeter som följer med dessa skogsarrenden, samt Bolagets kapacitet att utnyttja dessa avverkningsrättigheter. Avverkningen generar timmer och massaved. Timret förädlas vidare till olika sågade trävaror i Bolagets sågverk. Massaved säljs generellt till massafabriker kubikmeter årlig kapacitet Sågverken i Archangelsk och Magistralnij bearbetar timmer från egen avverkning eller inköpt timmer till olika sågade trävaror. Detta är Bolaget huvudsakliga produkter och intäktskälla. Sågverkets effektivitet beror på råvarorna/timret, men även på vilka typer av trävaror som ska produceras, vilket i sin tur beror på marknad och slutkund ton planerad årlig kapacitet I sågverksprocessen skapas en rad biprodukter, såsom flis, sågspån och bark. Flisen och sågspånen kan generellt likt massaved säljas till massafabriker. Flisen och sågspånen är dock även bra råvaror för produktion av träpellets, och kan på det sättet generera även mer intäkter än om sålda som de är till massafabriker. RusForest har beslutat att bygga en ny pelletsfabrik i anslutning till sågverket i Magistralnij, med en årlig kapacitet om ton. Detta var en logisk investering eftersom den kommer att garantera fullt utnyttjande av sågverkets restprodukter samt öka den långsiktiga lönsamheten i Magistralnij. Bolaget har tidigare erfarenhet av pellets från sin nu avyttrade Archangelsk enhet. Bolaget har tecknat avtal och gjort del betalningar för leverans av utrustningen för att bygga pelletsfabriken och markarbete har påbörjats på plats i Magistralnij. RusForest har kapaciteten att helt finansiera projektet från befintliga likvida medel. Egen järnvägsförbindelse i Sibirien Transport och logistik är en viktig del av den totala kostnadsbasen inom skogsindustrin givet de stora volymerna av varor med relativt lågt värde i sig, samt de ibland stora avstånden i just Ryssland. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien har goda logistikförutsättningar med sin egen järnvägsstation för leveranser i det federala järnvägsnätet. Anläggningen skulle även kunna uppgraderas med containerterminaler i framtiden.

13 Verksamheten Det här är RusForest 11 Tillgångar RusForests tillgångar består av Magistralnij, vilken innefattar skogsarrenden, avverknings- och sågverksverksamhet samt ett pelletsverk som skall färdigställas och tas i drift till och med slutet av 2015, och Ust-Ilimsk, vilken för tillfället enbart ansvarar för skogsarrenden som utarrenderas till 3:e part för avverkning. Bolaget fokuserar på att förbättra avverkningen i Magistralnij. Detta kan även innefatta en optimering av skogsarrendeområdena för att minska avverkningskostnaderna och säkerställa tillgången på högkvalitativ råvara. RusForest håller för tillfället på och ska bygga ett pelletsverk med årlig kapacitet om ton som kommer att säkerställa fullt utnyttjande av sågverkets restprodukter och förbättra den långsiktiga lönsamheten. RusForest ser för tillfället över tillgången Ust-Ilimsk för att utvärdera dess framtid inom bolaget inklusive möjliga utvecklingsalternativ.

14 12 Verksamheten Det här är RusForest RusForests tillgångar Exportrutter S:t Petersburg Moskva Ust-Ilimsk Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Novorossijsk Ust-Ilimsk Magistralnij Magistralnij Huvudträtyper: Tall och lärk Arrendeyta: hektar Årlig avverkningskvot: m³ Nachodka Skogstillgångar Bolagets skogstillgångar ligger i Irkutsk och Krasnoyarks regionenerna i östra Sibirien. Det finns många skäl till att Bolaget har förlagt sin verksamhet till de här ryska regionerna. Sibirien har långsamväxande lärk och tall av mycket hög kvalitet. Tack vare de här egenskaperna kan sibiriskt lärkträd och tall säljas för höga priser inom de mer exklusiva marknadssegmenten. Den geografiska placeringen underlättar också exporten till de japanska premiummarknaderna och till Kina. Kostnader direkt relaterade till Bolagets skogstillgångar är arrendebetalningar och vissa kostnader för återplantering och restauration. Även efter försäljningen av bolagets enheter i Bogutjany och Archangelsk och därmed reduktion av Bolagets årliga avverkningsrätter med kubikmeter, så kommer RusForest ha totalt 1,7 miljoner kubikmeter i årliga avverkningsrättigheter kvar. Denna kapacitet placerar RusForest bland de tio största sågverksbolagen i Ryssland, vad gäller årliga avverkningsrättigheter. RusForests position i träproduktvärdekedjan Skog RusForests nisch Rundvirke Industriellt rundvirke Bränsleträ Timmer Massaved Sågade trävaror Flis och sågspån Pappersmassa Plywood Pellets Spånskiva, MDF, OSB Papper, förpackningar, hygienprodukter

15 Verksamheten Det här är RusForest 13 Timmer med mindre diameter för massaved Sågtimmer Avverkning För närvarande använder Bolaget en slutavverkningsmetod i sin avverkning, vilket är standard i rysk skogindustri. Skogarna är i allmänhet långsamväxande och det saknas privatägd skogsmark. Ett träd genererar två huvudprodukter för RusForest, timmer för massaved, från den del av trädet som har en diameter på under centimeter, och sågtimmer från den del av trädet som har en större diameter. I det här sammanhanget kan avverkning indelas i två huvudarbetsuppgifter: avverkning som kräver avverknings- och utvinningsmaskiner, samt transport, vilket kräver timmerbilar och lastare. Avverkningen är säsongsberoende, på grund av externa faktorer som t.ex. mark- och vägförhållandena i skogen osv. Maj och september är månader då avverkningsverksamheten är låg. I allmänhet är vintermånaderna en tid med hög aktivitet när det gäller avverkning och under de månaderna maximeras själva avverkningen, medan transporten av timmer från skogarna fortsätter även därefter. Nästa steg i värdekedjan är sågverkets insamlingspunkt och sorteringslinje. De största direkta kostnaderna i samband med avverkning: personal (lön), diesel, olja, smörjmedel, underhåll, reservdelar och lastbilstjänster från tredje part. Utrustning Avverkningsmaskiner Timmerbilar Utvinningsmaskiner Lastare

16 14 Verksamheten Det här är RusForest Sågverk Olika typer av sågade produkter är Bolagets huvudkälla till intäkter. Nedan finns ett schema över den typiska sågverksprocessen. Vid det första steget i sågverksprocessen, timmersorteringen, fastställs vilka timmerstockar som ska användas för sågade varor och vilka som ska säljas som sågtimmer på grund av lägre kvalitet eller dimensioner som inte uppfyller specifikationerna. Produktionen mätt i kubikmeter sågade trävaror från en (1) kubikmeter sågtimmer, även kallat avkastning, varierar stort beroende på sågverkets råvarueffektivitet (ålder och typ), specifikationerna på den sågade produkten osv. Ett ungefärligt produktionsschema från ett modernt sågverk i Ryssland kan se ut så här: RusForests sågverkskapacitet Magistralnij: m³ sågtimmer m³ sågade trävaror Kubikmeter Sågtimmer Flis Sågspån Bark Sågade trävaror 1 0,30 0,17 0,07 0,46 Pellets 0,18 ton Sågverkskoncept: Huvudsakliga moment och produkter Personal (största) Värme El Timmer Timmersorteringslinje Sågen Tork Barkborttagning Färdigsortering, förpackning Sågade trävaror Flis Sågspån Pelletsproduktion Träpellets Bark Värmeproduktion

17 Verksamheten Det här är RusForest 15 Träpellets Bolaget håller på och ska bygga ett pelletsverk med en årlig kapacitet om ton i anslutning till sitt sågverk i Magistralnij. Pelletsen kommer inledningsvis produceras för industrimarknaden, men så fort nödvändiga tillstånd erhållits efter att produktionen kommit igång skall bolaget istället fokusera på premiumpellets för hushållsbruk. Bolaget har erfarenhet från pelletsproduktion och försäljning från sin tidigare anläggning i Archangelsk. Försäljning och marknadsföring Logistik är en viktig del av den övergripande kostnadsbasen i skogsindustrin, med tanke på att produkterna har hög volym, men lågt värde, och det ibland är långa avstånd i Ryssland. Sågverket i Magistralnij i östra Sibirien drar också nytta av goda logistikförhållanden med tillgång till det federala järnvägssystemet. Magistralnij har lokalt anställda försäljningsspecialister för att ha den nödvändiga nära kontakten med produktionen. De anställa säljarna är experter på sina respektive nyckelmarknader, huvudsakligen Japan och OSS. Bolaget säljer sina produkter till en blandning av importföretag, trägrossister och industriella slutkunder. Försäljningsvillkoren kan variera beroende på marknad och kund. RusForests produkter Sågtimmer Rundträ Massaved Sågade trävaror Marknader Kina Japan Inhemsk Huvudmarknader: Japan och OSS Övriga marknader: Ryssland, Mellanöstern, Nordafrika Leveransvillkor FCA EXW Japan: FCA Vladivostok Mellanöstern och Nordafrika: CPT Novorossijsk Ryssland: EXW, FCA Järnvägsvagnar som lastas vid Bolagets sågverk i Magistralnij RusForest-lok i Magistralnij

18 16 Verksamheten Bransch- och marknadsöversikt Bransch- och marknadsöversikt Makroekonomisk situation i Ryssland Under andra hälften av 2014 hämmades den ekonomiska verksamheten och konsumenternas efterfrågan av sjunkande oljepriser och sanktioner från Väst. Det ledde under 2014 till att real BNP sjönk från 1,3 procent under 2013 till 0,6 procent, vilket var något mer än 6 procent över 2008 års nivå. Under 2014 var investeringarna fortsatt stillastående och konsumtionens bidrag till tillväxten var mindre än hälften av vad den varit under Konsumtionen var den huvudsakliga tillväxtmotorn men både hushållens och den offentliga konsumtionens ökning saktade ned. Devalveringen av rubeln, hushållens höga skuldsättning och en stigande inflation urholkade inkomsterna och bromsade upp hushållens konsumtion. Den oväntat höga inflationen motverkade också den offentliga konsumtionen. Det ledde till att den samlade konsumtionens bidrag till BNP sjönk till 1,1 procent under 2014 efter att ha uppgått till 2,7 procent 2013 och 4,3 procent Under 2015 räknar Världsbanken med att BNP kommer att sjunka med 3,8 procent. Konsumenternas efterfrågan undermineras genom försämrat Bidrag till BNP-tillväxten efter efterfrågekomponenter BNP-tillväxt, % 8,5 5,2 7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 Konsumtion, % 7,4 5,7 2,6 2,6 3,7 4,3 2,7 1,1 Hushåll, % 6,9 5,1 2,5 3,0 3,5 3,8 2,5 1,0 Staten, % 0,5 0,6 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 Bruttokapitalbildning, % 4,7 2,5 10,5 5,4 4,7 0,7 1,6 1,3 Investeringar i anläggningstillgångar, % 3,9 2,2 3,2 1,3 2,0 1,4 0,3 0,5 Export, % 2,1 0,2 1,5 2,0 0,1 0,3 1,4 0,6 Import, % 5,5 3,2 6,7 5,3 4,3 1,9 0,8 1,5 Källa: Rosstat, Världsbanken Makroekonomisk situation i Ryssland e 2016e BNP-tillväxt, % 3,4 1,3 0,6 3,8 0,3 Arbetslöshet, % 5,5 5,5 5,2 6,5 n/a Konsumtionstillväxt, % 6,4 3,9 1,5 5,3 1,9 Bruttokapitalbildningstillväxt, % 3,0 6,6 5,7 15,3 1,1 KPI-inflation, % 5,1 6,8 7,7 16,5 8,0 Bytesbalans, miljarder USD Kapitalbalans, miljarder USD Källa: Rosstat, Världsbanken förtroende, fortsatt höga hushållsskulder och långsam inkomstökning. Den snabba försvagningen av rubeln nyligen förväntas bidra till hög inflation, vilket ytterligare kommer att hålla nere inkomster och löner. Den svagare rubeln kan skapa incitament för småskalig expansion i vissa omsättningsbara branscher, finansierat av vinster. Med importerade investeringsvaror och betydligt dyrare krediter kan emellertid naturlig ersättning ske huvudsakligen genom bättre kapacitetsutnyttjande. Valutakursvolatiliteten kommer att minska vartefter den geopolitiska miljön och oljepriserna börjar stabiliseras så att den ryska centralbanken inte behöver ingripa. Utveckling av marknaden för sågade trävaror under 2014 Under 2014 uppnådde stora globala marknader skilda resultat, vilket skapade ett starkt första halvår men ett mycket långsammare och svagare andra halvår när efterfrågan saktade ned. Merparten av de stora aktörerna inom barrträ i världen ökade sin efterfrågan under 2014 och vinster noterades i Europa, USA och Kina. En sjunkande marknad i Japan, en vikande marknad i Kina under årets andra hälft och volatilitet på alla marknader i Mellanöstern och Nordafrika motverkade emellertid dessa vinster. På den amerikanska marknaden är det fortfarande långt kvar till den långsiktiga efterfrågan på 1,5 1,6 miljoner hus (strax över 1 miljon byggdes under 2014). Under 2014 ökade enligt preliminära uppgifter den globala efterfrågan med 1,7 procent till 296 miljoner m 3. Alla stora regioner uppvisade små efterfrågeökningar under 2014, med USA återigen i ledningen (5,2 procent), och där Japan var det enda undantaget (detta berodde på konsumtionsskatten) 1. Nordamerika Den amerikanska ekonomin och husbyggandet börjar förbättras, men båda i relativt låg takt. Nya bostadshus (den viktigaste drivkraften för konsumtionen av sågade trävaror i Nordamerika) går fortfarande sakta uppåt och nådde nätt och jämnt 1 miljon enheter under Nya/ befintliga huslager har gått tillbaka till 1. International Wood Markets Group, 2015 historiskt genomsnittliga nivåer, men huspriserna har stigit mycket på vissa marknader vilket har bidragit till att försäljningen går långsammare. Den totala amerikanska konsumtionen av sågade trävaror ökade med 4,1 procent till 77,8 miljoner m 3 och ökningen i USA var 5,1 procent. Europa Efterfrågan på sågade trävaror av barrträ i Europa steg under 2014 för första gången sedan Den förväntas nå 84,8 miljoner m 3 jämfört med 83,4 miljoner m Timmerproduktionen av barrträ i Europa följer efterfrågan nära. I likhet med konsumtionen beräknas produktionen öka från 98,4 miljoner m 3 under 2013 till 101,4 miljoner m 3.

19 Verksamheten Bransch- och marknadsöversikt Fem största exportörerna och importörerna av sågat barrträ % 11% 27% 5% 19% 6% 4% 19% 17% Huvudexportör Andel av global export: Huvudimportör Andel av global import: Källa: FAOSTAT Fem största exportörerna och importörerna av pellets % 23% Huvudexportör Andel av global export: Huvudimportör Andel av global import: Källa: FAOSTAT 19% 28% 6% 6% 7% 8% 14% 6% 7% 17

20 18 Verksamheten Bransch- och marknadsöversikt Japan Japans mervärdesskatt ökade från 5% till 8% i april 2014, och det föregicks av stora inköp och en ökning i husbyggandet för att föregå skatteökningen, efter det har det mesta av det uppdämnda behovet för nya hem använts upp. Den förväntade inbromsningen under 2014 realiserades precis som förutspått, och nybyggnation i 2014 var enheter färre än 2013 (något över 2012 års nivåer). Samtidigt så föll den Japanska yenen i värde, som ytterligare satte press på priserna (i USD-termer). I tredje kvartalet 2014 så krympte även den japanska ekonomin med 1,6% på årsbasis, som satte ytterligare press på efterfrågan på sågade trävaror. Den japanska ekonomin hade dessförinnan växt varje år från 2010 till Kina Kinesisk import av sågade trävaror ökade för det andra året i rad med 2014, efter det tidigare svaga året Importen av sågade trävaror uppgick till 18 miljoner m3 under 2014, upp från 2013 års 16,9 miljoner m3. Dock så har det skett en inbromsning av byggandet i Kina vilket varit märkbart från andra kvartalet Detta har i sin tur skapat ett överutbud av stockar och sågade trävaror på den Kinesiska marknaden. Enligt statistik från FAO så ökade konsumtionen av sågade trävaror från 31 miljoner m 3 i 2013 till en förväntad slutsiffra om 32,5 miljoner m 3 för 2014 (dock med en inbromsning under andra halvan av 2014). Prognos för marknaden för sågade trävaror under 2015 Hela världen Under 2015 beräknas USA återigen bli ledande i alla större länder, med en ökning på 5,8 procent. I andra länder, bland annat Kina och i Europa, beräknas ökningen bli måttlig. Kinas tillväxt kommer emellertid sannolikt att ske under andra hälften av Under den första hälften förutses en mycket plan konsumtionsnivå på grund av en allmän nedgång på byggmarknaden. Nordamerika Prognosen för husbyggnation är fortfarande försiktig: strax under 1,1 miljoner enheter för 2015 och nivån 1,5 miljoner enheter kommer inte att nås förrän Även med denna långsamma tillväxttakt för nybyggnation av hus beräknas marknaden bli mycket aktiv efter Baserat på ökad byggstart för hus och stora vinster inom reparationer och ombyggnationer samt industriella och kommersiella tillämpningar, förutspås att konsumtionen av sågade trävaror (ledd av ny amerikansk husbyggnation) kommer att fortsätta att öka från de nivåer som uppnåddes Den amerikanska konsumtionen av sågade trävaror beräknas öka ytterligare till 70,1 miljoner m 3 under 2015 (+6,2 procent) och 75,4 miljoner m 3 under 2016 (+7,6 procent). Europa Den allmänna uppfattningen i Europa är fortfarande en försiktig optimism om att sektorn för sågade trävaror kommer att fortsätta sin långsamma återhämtning. Det finns fortfarande ett överskott av produktionskapacitet i Europa och en svag marknad med alltför stor volym under första kvartalet 2015 förutses. För 2015 bör efterfrågan öka och nå 85,5 miljoner m 3 vartefter återhämtningen i Europa sakta går framåt. En ökad export till Asien, länderna i Mellanöstern och Afrika och eventuellt Nordamerika och Kina kan medföra att produktionen stiger till 101,6 miljon m 3 under 2015, trots en allmänt svag efterfrågan i Europa. Under 2016 beräknas produktionen stiga till närmare 105 miljoner m 3 (den högsta nivån sedan 2008). Japan Med tanke på sannolikheten för att det dämpade husbyggandet återupptas 2015 (på grund av en allmän nedgång i ekonomin), beräknas efterfrågan på sågade trävaror i barrträ sjunka från 16,2 miljoner m 3 under 2014 till 16,0 miljoner m 3 under Kina Prognosen för sågade trävaror i Kina kan fortfarande vara rimlig under 2015 eftersom byggnation pågår i större delen av landet. Sågade trävaror av barrträ skeppas och konsumeras på stadig nivå, men lagren minskar på kort sikt. Samtidigt som byggmarknaden uppvisar en märkbar och kvardröjande nedgång å ena sidan, finns det en stadigare efterfrågan inom segmenten inredning och möbler å andra sidan. Det leder till att exportörer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

ii Aktieägarinformation

ii Aktieägarinformation Årsredovisning 2013 ii Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2014 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2014 kl. 15.00 i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer