ii Innehåll Aktieägarinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ii Innehåll Aktieägarinformation"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 ii Innehåll ii Aktieägarinformation i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16 Utveckling i dotterbolagen 18 Finansiellt resultat 21 Framtidsutsikter 23 Aktiekapital och ägarförhållanden 27 Styrelse, ledning och revisorer 30 Förvaltningsberättelse 34 Resultaträkning 35 Rapport över totalresultatet 36 Koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning 37 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Noter till de finansiella rapporterna 60 Revisionsberättelse Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2013 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls onsdagen den 15 maj 2013 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande senast den 8 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ), Hovslagargatan 5, Stockholm Via e-post till adressen Per telefon Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 8 maj Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1, 31 maj 2013 Kvartalsrapport Q2, 30 augusti 2013 Kvartalsrapport Q3, 29 november 2013 Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid.

3 2012 i korthet 01 RusForest har gjort betydande investeringar i ryska skogstillgångar. På grund av ofördelaktiga marknadsförhållanden och förseningar i Bolagets ambitiösa investeringsprogram under 2012, tvingades Rus- Forest att byta ut bolagsledningen och omstrukturera sin balansräkning. Såsom framgår av punkterna nedan har Bolaget gjort betydande framsteg för att skapa ett lönsamt skogsbolag. Resultat för året som slutade den 31 december 2012: Total omsättning uppgick till 564,3 miljoner SEK (2011: 409,4 miljoner SEK); Rörelseresultatet före finansiella kostnader uppgick till 756,2 miljoner SEK (2011: 278,2 miljoner SEK); RusForest redovisade nedskrivningskostnader om 521,8 miljoner SEK relaterade till nedskrivningar av tillgångar som identifierats under tredje och fjärde kvartalen 2012 (inga nedskrivningskostnader 2011); Nettoresultatet uppgick till 1 086,1 miljoner SEK (2011: 288,7 miljoner SEK), inklusive nedskrivningen på 521,8 miljoner SEK; Resultatet per aktie uppgick till 2,97 SEK (2011: 3,32 SEK); Kassautflödet från den löpande verksamheten uppgick till 207,0 miljoner SEK (2011: 181,6 miljoner SEK). RusForest stärkte sin balansräkning och tog in en ny strategisk ägare: I april 2012 genomförde RusForest en övertecknad nyemission om 452,2 miljoner SEK (före emissionskostnader om 15,6 miljoner SEK); I november 2012 erhöll RusForest ett tidsbestämt lån om 5 miljoner USD från Bolagets tidigare största aktieägare, Vostok Komi (Cyprus) Limited, för att finansiera sitt rörelsekapitalbehov fram till dess att rekapitaliseringen genomförts; I december 2012 meddelade RusForest sin avsikt att genomföra en rekapitalisering för att (i) minska den utestående företagsobligationens nominella belopp och upplupna ränta med cirka 50 procent, minska kupongen till noll procent och förlänga löptiden till 2018, och (ii) emittera nya aktier till obligationsinnehavarna i form av kvittning (så kallad Debt-to-Equity Swap ), till befintliga aktieägare ( Nyemissionen ) och till en rysk strategisk investerare, Nova Capital ( Riktade emissionen ). Transaktionen avslutades i slutet av mars 2013 och stärkte RusForests egna kapital med cirka 450 miljoner SEK. RusForest fortsatte att utveckla sina operativa huvud tillgångar: I Bogutjanskij var avverkningsutrustning som köptes in 2011 och 2012 fullt utbyggd. Nya torkar och en ny panna togs i drift i augusti 2012 och en ny

4 02 timmersorteringsanläggning togs i drift i september I december slutfördes konstruktionen av justerverket för sågade trävaror och produktionen sattes igång. I Magistralnij har verksamheten varit inriktad på att reducera flaskhalsar i produktionen. Såglinjen moderniserades i juni och juli Leveranserna av sågtimmer var stabil under sommaren; Under fjärde kvartalet 2012 slutförde RusForest nedskärningen av verksamheten i Ust-Ilimsk. All utrustning, inklusive avverknings-, transport- och sågverksutrustning, hyrdes ut till lokala entreprenörer och personal flyttades till andra företag. En del av avverkningsutrustningen flyttades till Bogutjany och Magistralnij. RusForest har fortsatt att sälja sågade trävaror som producerats vid sågverket; RusForest stängde sågverket Shenkursk i Archangelskregionen på grund av brist på sågtimmer i regionen och ser nu över strategiska alternativ för sågverket. RusForest förstärkte sin företagsledning: Garrett Soden utsågs till verkställande direktör i augusti 2012; Kirill Pronin utnämndes samtidigt till ekonomichef; Peter Nilsson utsågs till Chief Operating Officer, COO, samt försäljnings- och produktionschef i oktober RusForest avslutade certifieringsförfarandet för de flesta av sina verksamheter i enlighet med reglerna för FSC: Bolagets avverkningsenheter i regionerna Archangelsk, Krasnoyarsk och Irkutsk erhöll skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering enligt FSC. Certifieringen omfattar över 90 procent av Bolagets årliga avverkningskvot (AAC). RusForests största sågverk erhöll också FSC certifiering. gick med i Världshandelsorganisationen ( WTO ): I augusti 2012 gick med i WTO, vilket resulterade i en minskning av de genomsnittliga exporttullarna på rundtimmer (avverkat timmer) från 25 procent till procent (beroende på typ) inom vissa kvoter. Väsentliga händelser efter årets slut En rad händelser ägde rum i anslutning till rekapitaliseringen: Den 21 januari 2013 offentliggjorde RusForest en likvidationsanalys som utförts av Indufor OY. Den 25 januari 2013 fick Bolaget godkännande av obligationens omstrukturering från obligations innehavarna. Den 1 februari 2013 fick RusForest aktieägarnas godkännande av en Debt-to-Equity Swap, Nyemission och Riktad emission. Den 20 februari 2013 tillkännagav Bolaget att dess Debt-to-Equity Swap hade godkänts av 98,6 procent av obligationsinnehavarna. Den 15 mars 2013 informerade RusForest att Nyemissionen på ungefär 86 miljoner SEK hade fulltecknats. Den 26 mars informerade RusForest att den Riktade emissionen om 100,5 miljoner SEK till Nova Capital avslutats. Detta var det sista steget i omstruktureringstransaktionen. Den 8 februari 2013 ändrade RusForest det tidsbegränsade lånet på 5 miljoner USD från Bolagets största aktieägare, Vostok Komi (Cypern) Limited, till förfallodag den 31 december Samtidigt sänktes årsräntan till 9 procent. RusForest säkrade ett andra tidsbestämt lån från Vostok Nafta på cirka 25 miljoner SEK. Det andra lånet återbetalades sedan med hjälp av inbetalning från nyemissionen i mars Den 15 mars 2013 utnämndes Anton Bogdanov till Chief Operating Officer för RusForest. Han var senast CEO för Nova Management Group som driver Lesresurs, ett ryskt skogsbolag i östra Sibirien med m³ AAC och m³ årlig kapacitet för sågade trävaror. Lesresurs är en av s största leverantörer av sågade trävaror till Japan. Anton Bogdanov ersatte Peter Nilsson, tidigare Chief Operating Officer och försäljnings- och produktionschef för RusForest. Peter Nilsson är anställd vid RusForest fram till Bolagets årsstämma den 15 maj Nomineringskommittén har föreslagit att Peter utnämns till styrelseledamot. Den 22 april 2013 genomförde RusForest en omvänd split för att Bolagets aktier skulle kunna handlas till ett rimligt pris efter omstruktureringstransaktionen. I sammanläggningen slogs hundra (100) aktier i Rus- Forest samman till en (1) ny RusForest aktie, vilket minskade det totala antalet utestående aktier från till

5 VD-ord 03 När jag tillträdde som verkställande direktör för Rus- Forest i augusti 2012 stod Bolaget inför ett antal operativa och ekonomiska utmaningar. Vi förlorade pengar under 2012 på grund av låga erhållna priser för våra sågade trävaror, lågt kapacitetsutnyttjande i våra avverknings- och sågverksbolag, låg försäljning av restprodukter och höga transportkostnader. Dessa problem förvärrades av förseningar i det slutliga färdigställandet av våra anläggningar förra sommaren och efterföljande brist på rörelsekapital då vi gick in i högsäsongen för timmeravverkning. Vårt finansiella resultat vid årets slut påverkas ytterligare av stora nedskrivningar i balansräkningen till följd av fortsatta förluster i våra sågverk och sänkta förväntade försäljningsvärden på tillgångar till försäljning. Vi har gjort stora framsteg med att ta oss an dessa utmaningar, särskilt med omstruktureringen som blev klar i mars Den omfattade följande tre steg: 1. Företagsobligationen och upplupen ränta skrevs ned med 50 procent följt av en Debt-to-Equity Swap för den kvarvarande obligationen. 2. Nyemission på 86 miljoner SEK till befintliga aktieägare. 3. Riktad emission på 100,5 miljoner SEK till den ryska strategiska investeraren Nova Capital. Med cirka 186,5 miljoner SEK i nytt kapital (före transaktionskostnader) har vi tagit itu med vårt kortsiktiga behov av rörelsekapital. Vi har nu också ett bra utgångsläge för att förhandla om försäljning av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten. Tack vare Anton Bogdanovs utnämning till Chief Operating Officer, COO, har vi nu en chef med stor vana från rysk skogsindustri som befinner sig på fältet på heltid för att göra nödvändiga förändringar genom hela värdekedjan för att förbättra effektiviteten. I och med Nova Capitals försäljningskanaler och expertkunskaper när det gäller tillverkning av sågade trävaror för högvärderade marknader som Japan har vi avslutningsvis fått en långsiktig lösning för att förbättra prisutvecklingen för våra produkter. Vår nya ryska aktieägare, Nova Capital, tillför den lokala verkställande förmåga som RusForest tidigare saknade. Nova Capital har värdefulla erfarenheter för att driva lönsam skogsverksamhet i östra Sibirien och är i dag en av de största ryska exportörerna av sågade trävaror till Japan, som är den marknad som betalar det högsta priset i världen för sågade trävaror av rysk rödtall av hög kvalitet. RusForest kan därför dra nytta av avsevärda prisökningar på sågade trävaror genom att förflytta försäljningen till nya produkter och marknader. Priserna på sågade trävaror i Nordamerika har stigit med över 40 procent under det senaste året och är nu de högsta på sju år. Stigande timmerpriser i Nordamerika har fått priserna på barrtimmer att öka i Japan och Kina under de senaste sex månaderna. Det viktigaste är dock att priserna på sågade trävaror nu börjar stiga även i Europa. På marknaden i Europa finns tecken på en stark uppgång i priset på sågade trävaror i takt med att bostadsmarknaden återhämtar sig i USA och efterfrågan i Kina förbättras. På längre sikt förväntas den globala balansen mellan utbud och efterfrågan för sågade trävaror stramas åt eftersom den europeiska produktionen av sågade trävaror omdirigeras på grund av högre priser i Nordamerika, Japan och Kina och contortabastborrens skadegörelse minskar exporten av kanadensiska sågade trävaror. RusForest har en bra position för att dra nytta av förbättrade globala marknader. Östra Sibirien har bland den högsta kvaliteten på timmer till den lägsta kostnaden i världen. RusForest är det enda börsnoterade bolag som är inriktat på ryskt skogsbruk och huvudtillgångarna är strategiskt belägna för att få tillgång till marknaderna för sågade trävaror. Efter omstruktureringen har RusForest nu de viktigaste förutsättningarna för att nå långsiktig lönsamhet. Med nytt kapital, en lokal strategisk partner och merparten av våra investeringar bakom oss har vi nu den rätta plattformen för att gå vidare. Tack för ert fortsatta stöd. Med vänlig hälsning Garrett Soden Verkställande direktör

6 04 Översikt RusForest är ett svenskt skogsbolag verksamt i östra Sibirien och i Archangelskregionen i. Bolaget kontrollerar långfristiga timmerarrenden och använder resurserna för att producera högklassiga sågade trävaror. har världens största timmerreserver och är strategiskt beläget med närhet till både Europa, Kina och Japan. Östra Sibirien är berömt för sin högkvalitativa tall och lärk, och Archangelskregionen i nordvästra har ett högkvalitativt granoch tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige. RusForests strategiska mål är att bli ett ledande integrerat skogsbolag med inriktning på export av ryskt timmer och sågade trävaror till de mest lönsamma marknaderna för att generera en attraktiv avkastning för sina aktieägare. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm First North (RUSF). RusForest AB:s certified adviser för First North is Pareto Öhman AB. Länder med störst skogsareal, miljoner hektar Källa: FAO, 2009 Brasilien Kanada USA Kina Kongo Australien Indonesien Sudan Indien

7 Mål och strategi 05 Affärsidé RusForests strategiska mål är att bli ett ledande integrerat skogsbolag med inriktning på export av ryskt timmer och sågade trävaror till de mest lönsamma marknaderna för att generera en attraktiv avkastning för sina aktieägare. Mål RusForest har nått en nivå där vårt fokus flyttas från förvärv av skogstillgångar till att färdigställa alla investeringsprojekt och effektivisera den operativa verksamheten för att nå lönsamhet. I framtiden kommer Bolaget att fokusera på följande: Använda likvida medel med återhållsamhet till dess att Bolagets kassflöde är neutralt/positivt. Förbättra befintlig verksamhet före eventuella kompletterande investeringar. Förbättra operationella och finansiella resultat för huvudtillgångarna. Avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten för att eliminera förluster och generera kapital. Vända sig mot nya marknader såsom Japan och Kina för att kunna ta ut högre priser. Stärka den lokala avverknings- och sågverksledningen. Effektivisera företags- och ledningsstrukturen för att minska de administrativa kostnaderna. Strategi RusForest genomför en strategisk översyn av alla tillgångar, vilken förväntas vara avslutad under första hälften av Bolaget kommer att fokusera på sina huvudtillgångar i östra Sibirien och avyttra eller lägga ned tillgångar som inte utgör kärnverksamhet. För att ytterligare dra nytta av Bolagets konkurrensfördelar jämfört med västerländska konkurrenter, genom tillgång till låga råvaru-, produktions-, el- och personalkostnader, strävar RusForest efter att förbättra produktiviteten och effektiviteten utmed hela värdekedjan i kärnverksamheterna. Bolaget är för närvarande självförsörjande när det gäller leverans av råvaror i östra Sibirien och i stor utsträckning även i Archangelsk. FSC-certifieringen och förmågan att inrikta sig på mer högvärderade produkter och marknader kan dessutom förbättra prisnivån. Det strategiska partnerskapet med Nova Capital kommer avslutningsvis att påskynda RusForests arbete för att vända Bolagets resultat. Bolaget har fått en lokal rysk partner med omfattande erfarenhet från den ryska skogsbrukssektorn. Nova Capital har visat sitt engagemang i RusForest genom att tillföra managementkompetens. Huvudtillgångar De identifierade huvudtillgångarna är Bogutjanskij och Magistralnij. Både avverkning och tillverkning vid dessa anläggningar har moderniserats och förbättrats under de senaste tre åren. De sista kapitalinvesteringarna i dessa projekt genomfördes Investeringsfasen är i stort sett avslutad och RusForest satsar på operativa förbättringar för att minska produktionskostnaderna för avverkning och sågade trävaror samt höja genomsnittspriset på sågade trävaror. Tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten Tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten och som är på väg att avyttras är Russian Gravel Company, sågverksverksamheten i Shenkursk, maskiner för träpelletstillverkning och annan verksamhet såsom hyvlerier som inte är väsentliga för Bolagets framtida verksamhet. Diskussioner om försäljning av dessa tillgångar pågår. Tillgångar under bevakning Bolaget utvärderar fortfarande den framtida ställningen för verksamheterna i Ust-Ilimsk och Archangelsk. Utdelningspolicy Utdelning till aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat, kassabalans och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver Bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning betalas ut inom en överskådlig framtid. Rus- Forest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i Bolaget.

8 06 Organisation och legal struktur Registrering och juridisk form RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer och säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige enligt svensk lag den 20 december 2005 och registrerades vid Bolagsverket den 9 maj Bolaget regleras av aktie bolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Bolagets aktier är noterade i SEK. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 1 februari Verksamhetsmålet framgår av den tredje paragrafen i bolagsordningen. Koncernstruktur RusForest AB är Koncernens moderbolag. Koncernens sammansättning framgår av grafiken på nästa sida.

9 Koncernstruktur, februari 2013 RusForest AB (publ) Sverige % 100% RusForest Holding AB Sverige NTG Varyag Finance Gmbh* Schweiz 100% Clonri Holdings Limited Cypern 100% Amalage Limited Cypern 100% Piatkowsky Holdings Limited* Cypern Holdingbolag, koncernfunktioner Boguchany Magistralny Ust-Ilimsk Arkhangelsk/NTG Arkhangelsk/LDK-3 Bio Fuels Gravel Likviderat/Avyttrat/Sammanslaget * Bolag som är föremål för avyttring/likvidation 86,5% RusForest Ltd Bermuda 100% 2 aktier 13,5% RusForest 1 aktie 1 aktie (Cyprus) Limited Cypern 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% OOO OOO Nord OOO OOO OOO OOO OOO Arkhangelskaya Timber Group Severny Les Severnaya Shenkursky DOK ShenkurskLes Yarensky les lesnaya kompaniya lesnaya kompaniya 100% Varyag Capital (Cyprus) Limited Cypern GRAVEL 93% Russian Gravelco (Cyprus) Limited Cypern BIO FUELS 100% Eastern Bio Holding AB Sverige 100% 100% 100% Ystad Pellets AB Sverige SIA Pellets Latvia Lettland Bio Fuels Hungary Ltd* Ungern 100% B.E.N. Bio Energy Nord Ltd Cyprus 100% OOO Bio Energy Nord Limited 100% OOO Belomorsky Karier BOGUCHANY 100% OOO Gornaya Kompaniya Nerud Severo-Zapad 100% OOO RusForest Management 100% OOO Boguchansky LPK 100% 100% 100% 25% 25% 25% OOO Ramruchey* 100% OOO Torgovy Dom RusForest 100% OOO RusForest Angara OOO Belomorsky Granit* ZAO ADAR OOO Belkam* 100% 100% OOO LP LDK Kansky OOO Gornaya Kompaniya* OOO Zolotukha* OOO Granit Plus* 100% OOO Kamenny karier 100% 100% OOO RusForest Boguchany OOO Sibartles MAGISTRALNY 100% OOO RusForest Magistralny 100% OOO Lesprom 100% OOO BAMLesstroy 10% UST-ILIMSK 90% 90% 100% 100% 50% OOO RusForest Ust-Ilimsk OOO PIK-2005 OOO Tuba-Les ZAO Tublesprom OOO Filial No.2 PIK-89 60% OOO Taiga % 100% 20% 25% 100% OOO OOO OOO Ust-Ilimsky OOO OOO Vanavarales Kodinskoye zavod stolyarnykh PIK-Angara Property izdeliy LDK-3 94% 100% OAO LDK-3 OOO Infa CTMP 100% OAO Dvinskiye lesopromyshlenniki 90% OOO Sibirskaya cellulosa 100% 100% 100% 100% OOO Pomorsky Les OAO Konosha Les OOO Lizingovaya Kompaniya MBK SPLAV-les LLC

10 08

11 Bransch- och marknadsöversikt 09 Makroekonomisk situation i Med tanke på de svåra yttre omständigheterna uppvisar den ryska ekonomin många starka sidor. Första halvåret 2012 ledde det vikande förtroendet för den globala ekonomins återhämtning och de upprepade påfrestningarna inom euroområdet till en inbromsning i världshandeln och industriproduktionen. Den ekonomiska verksamheten krympte i EU:s tillväxtekonomier och dämpades i OECD:s höginkomstländer och i övriga tillväxtekonomier. I var tillväxten fortfarande stark och höjde avkastningen till nivåer liknande dem före krisen. Därför fick för första gången efter den globala finanskrisen de tre sista kvartalen 2012 en högre årlig tillväxt än andra tillväxtekonomier. 1 Prognosen för s BNP-tillväxt, framdriven av hushållens efterfrågan, pekar mot en nivå på 3,8 procent för Detta stöds av en expansiv skattepolitik och en återhämtning av kredittillväxten. Tillväxten förutses bli måttlig på regionens övriga energiexporterande marknader, framför allt på grund av svagare tillväxt i energisektorn. Hög allmän konsumtion kan dock bidra till att behålla aktivitetsnivån inom andra branscher. 2 Prognoserna på den monetära sidan bygger på en oförändrad politik vilket framgått av uttalanden från den ryska centralbanken. Framför allt beräknas räntenivåerna ligga kvar på dagens nivåer, med få interventioner på valutamarknaderna. Arbetslösheten förväntas stanna kvar på låga nivåer medan inflationen kan öka något, mot 6 7 procent. 3 Marknaden för skogsprodukter Skogen är råvarukälla för ett stort antal träprodukter. Grundprodukten är timmerstocken som består av ett fällt träd som avkvistats och styckats i lämpliga längder. De vanligaste timmerlängderna i är 4 och 6 meter. De båda längderna är anpassade för maskinerna vid timmerhantering och för frakten i 12 meter långa godstågsvagnar eller timmerlastbilar. Beroende på timrets kvalitet, träslag, diameter osv. används timret som råvara vid tillverkning av en rad primära träprodukter: sågade trävaror, massa och papper, kryssfaner (plywood), stolpar och OSB-skivor. Skogens restprodukter, framför allt lågkvalitetstimmer från barrträd (massaved) används normalt sett av massa- och pappersindustrin eller som bränsle. RusForests skogar består av barrträd (gran, tall och lärk), som är särskilt lämpliga att bearbeta i sågverken, och lövträd (björk och asp), som vanligtvis säljs som massaved och bränsleved. Världsproduktionen av sågat barrträ uppgick 2010 till närmare 280 miljoner m³. 4 En tredjedel av världens produktion av sågade trävaror går på export, framför allt till grannländer. 5 Exporten förväntas öka tack vare beräknad fortsatt efterfrågan från världens största konsumtionsregioner, framför allt Kina, som behöver importera mer sågade trävaror. De senaste tio åren har Europa minskat sin import från samtidigt som Kina, länderna i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika har ökat sin andel avsevärt. Ryska sågverk har gynnats av ökande export till länder utanför Europa medan Europa har blivit nettoexportör av sågade trävaror de senaste tio femton åren. Makroekonomisk situation i E BNP-tillväxt % 7,3% 7,2% 6,4% 8,2% 8,5% 5,2% 7,8% 4,3% 4,3% 3,7% 3,8% Arbetslöshet, % 8,6% 8,2% 7,6% 7,2% 6,1% 6,4% 8,4% 7,5% 6,5% 6,0% 6,0% Bytesbalans, % av BNP 8,2% 10,1% 11,1% 9,5% 5,9% 6,2% 4,0% 4,7% 5,3% 5,2% 3,8% Konsumentprisindex (2005=100) 80,0 88,7 100,0 109,7 119,6 136,4 152,4 162,9 176,6 185,6 197,9 10-årig statsskuldränta, % 9,1% 8,3% 8,1% 7,0% 6,7% 7,5% 9,9% 7,8% 8,0% 7,4% Ej tilllämplig Källa: IMF och OECD 1. Russian Economic Report, World Bank, nummer 28, september World Economic Outlook, IMF, oktober World Economic Outlook, IMF, oktober FAO stat, januari FAO stat, januari 2012

12 10 Eftersom sågade trävaror huvudsakligen används som stomme vid byggnationer eller som byggmaterial är sågverken beroende av den globala ekonomins allmänna utveckling, framför allt av hur det nationella bostadsbyggandet utvecklas. Användning av sågade barrträvaror i Europa Övrigt 12% Möbler 3% Snickeri 4% Trädgård, stängsel 5% Lister, hyvlat trä 9% Förpackning 20% Källa: FAO, 2010 Byggnadsmaterial 47% Den ryska skogsindustrin Skogsarealen I finns världens största timmerreserv: 21 procent av allt timmer på rot samt omkring 42 procent av världens barrskog (mätt i hektar). Östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa angartall samt sibiriska lärk, och Archangelskregionen i nordvästra har ett högkvalitativt gran- och tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige och Finland. Att timret på rot får hög kvalitet beror bland annat på den långsamma biologiska växttakten, orsakad av kallt klimat och korta växtsäsonger. Timmerindustrin i är mycket underutvecklad i förhållande till den potential som tillgången till råvaror utgör. Skogsarrenden i Den ryska skogen ägs i det närmaste uteslutande av den ryska staten eller enheter och avdelningar med kopplingar till den ryska staten. Privata aktörer kan arrendera skogslicens från staten i upp till 49 år med möjlighet till förlängning. Arrenden förvärvas med få undantag via auktionsförfaranden (se nedan om Skogsbalken ). Skogsarrenden kan överföras och säljas till andra juridiska personer och på så sätt omvandlas till relativt likvida tillgångar. Ett skogsarrende beskrivs vanligtvis genom antal hektar och definieras genom skördevolymer mätt i AAC. En årlig avgift för timmerarrendet brukar betalas 8 10 gånger per år. Den totala avgiften (vanligtvis 2 5 USD/m³ per år) ska betalas oavsett hur stor del av den årliga avverkningskvoten som utnyttjats. AAC fastställs genom en tabell i arrendeavtalet som bygger på årlig tillväxt och tillgång till mogen skog på den arrenderade arealen, fördelad så att en hållbar årlig avverkning kan behållas över tid. I arrendeavtalen finns detaljerade bestämmelser om återbeskogning och andra skyldigheter, såsom brandskydd, väghållning med mera. Det finns inga formella begränsningar för utländska investerare att förvärva arrenden eller bedriva skogsbruksverksamhet i. Till följd av bristerna i infrastrukturen, och särskilt avsaknaden av ett adekvat väg- och järnvägsnät i många delar av landet, finns det emellertid fortfarande stora praktiska begränsningar när det gäller möjligheten att fullt ut utnyttja de ryska skogstillgångarna. Närheten och tillgången till större järnvägsförbindelser och till köpare av restprodukter kan därför vara viktiga konkurrensfördelar för skogsbolag i. I syfte att främja investeringar och öka förädlingsgraden i den inhemska skogsindustrin ändrades 2007 den ryska skogslagstiftningen, eller Skogsbalken, för att ytterligare efterlikna modern skogslagstiftning i väst. Ett markregister infördes också där alla skogsarrenden registreras med exakt position och fastighetsbeteckning. Produktion och export Produktionen av sågade barrträprodukter i ökade successivt från omkring 17,5 miljoner m³ 2000 till en topp på cirka 26,5 miljoner m³ Produktionen föll under 2008 och 2009 på grund av den globala ekonomiska krisen men återhämtade sig till en nivå på 26,5 miljoner m³ 2010 och 29 miljoner m³ Exporten av ryska sågade barrträprodukter har ökat snabbt sedan slutet av 1990-talet exporterade 4,3 miljoner m³ sågade barrträprodukter. År 2012 hade exporten av sågade barrträprodukter ökat till över 19 miljoner m³ (en genomsnittlig ökning på 25 procent/år). Den ryska exporten av sågade träprodukter har i själva verket ökat i stadig 6. UN-ECE 2012

13 11 takt de senaste 15 åren och bara minskat något under 2008 och 2009 på grund av den globala finanskrisen. Införandet av en högre skatt på timmerexporten 2007 minskade direkt timmerexporten men påverkade samtidigt exporten av sågade träprodukter positivt. Exporten av sågade träprodukter har ökat från en låg nivå på 14,8 miljoner m³ 2008 till en beräknad volym på omkring 19 miljoner Detta innebär att den ryska exporten av sågade träprodukter har ökat med omkring 28 procent sedan lägsta nivån 2008 (en genomsnittlig tillväxt på 9 procent/år). Denna exporttrend har positivt påverkat tillväxten för sågverksindustrin i Sibirien och östra där efterfrågan på sågade barrträprodukter ökar på viktiga exportmarknader i Asien (Kina och Japan), delvis som en ersättning för det ryska timret. RusForests sågverk i Sibirien är väl placerade för att kunna utnyttja den ökande efterfrågan på sågade barrträprodukter från Kina och Japan. De viktigaste exportmarknaderna för de ryska tillverkarna av sågade barrträprodukter de senaste tre-fyra åren har varit Kina, Mellanöstern, Nordafrika, OSS-länderna, Europa och Japan. Kina är den marknad av dessa sex stora exportmarknader för sågade barrträprodukter som har växt snabbast. År 2006 importerade Kina sammanlagt 6 miljoner m³ sågade träprodukter; 2011 hade importen ökat till över 21 miljoner m³ (+ 250 procent). Kinas import av sågade träprodukter från ökade från 1,2 miljoner m³ 2006 till 6,1 miljoner m³ 2011 (+408 procent). Kinas ökade import av ryska sågade trävaror sedan 2006 (+4.9 miljoner m³) motsvarar s hela exportökning av sågade trävaror de senaste fem åren. Tidigare fylldes Kinas efterfrågan på virke i stor utsträckning av import av timmer från som sedan bearbetades till sågade träprodukter eller faner i kinesiska sågverk. Men allteftersom timret från barrträd blev dyrare (framför allt på grund av exportavgiften och högre fraktkostnader) än sågade barrträprodukter har importen av dessa produkter ökat snabbt. Följaktligen har kinesiska och övriga asiatiska marknader stor betydelse för exportörer av sågade träprodukter i Sibirien och östra, däribland för RusForests sibiriska trävaruverksamhet. RusForests verksamhet ligger nära de kinesiska och japanska marknaderna för timmer och sågade träprodukter vilket ger betydande konkurrensfördelar. Ryska sågverk har också en stark ställning på andra exportmarknader som Nordafrika, OSS-länderna och Europa. Egypten utgör en viktig del av den nordafrikanska marknaden. Eftersom landet saknar inhemsk produktion är det helt beroende av importen av sågade träprodukter. Tidigare har en stor del av marknaden för sågade trävaror utgjorts av produkter av lägre kvalitet. stod för ungefär 40 procent av Egyptens sammanlagda import av sågade träprodukter Byggverksamheten har ökat i arabvärlden och volymerna importerade sågade träprodukter har växt tack vare ökad efterfrågan.

14 12 Uzbekistan och Azerbajdzjan är två länder inom OSS som är mycket beroende av import av sågade trävaror från. Uzbekistan har mycket begränsade egna skogstillgångar, eftersom merparten av landets skogsområden är juridiskt skyddade från exploatering. För att tillgodose den inhemska efterfrågan är landet helt beroende av import av sågade trävaror, framför allt från och Kina. Azerbajdzjan har så gott som ingen egen sågverksproduktion och hela behovet av trävaror måste därför importeras. Merparten av landets import av sågade trävaror kommer från. Exporttull på grund av WTO-medlemskap I augusti 2012 blev medlem i Världshandelsorganisationen, WTO. Vissa nordeuropeiska länder var oroliga över att utnyttjade den befintliga ryska timmerexporttullen för att snedvrida investeringsbeslut till förmån för ryska trävaruanläggningar och gav ryska sågverk kostnadsfördelar genom lägre timmerkostnader. De begärde därför att ingick ett särskilt åtagande om att fasa ut timmerexporttullarna sedan landet blivit medlem i WTO. ansåg att denna begäran var oacceptabel. De efterföljande förhandlingarna ledde fram till ett avtal om att införa lägre exporttullar på en angiven volymkvot av sågat tall- och grantimmer. Den nya exporttullen för tall sänktes till 15 procent (från 25 procent) och en volymkvot på enbart 3,65 miljoner m³ infördes för EU och 12,4 miljoner m³ för länder utanför EU och Asien (framför allt Kina). I nordvästra sänktes den nya exporttullen för tall till 13 procent (från 25 procent) och en volymkvot på 5,96 miljoner m³ infördes för EU och miljoner m³ för länder utanför EU och Asien (framför allt Kina). Det finns ingen kvot för sibirisk gran; tullen är fortfarande 25 procent. På eventuella exportvolymer för tall, utöver tilldelad kvot eller utanför kvoterna, läggs en tull på 80 procent (minst 55 EUR/m³). Med de nya timmertullarna och kvoterna för tall och gran kan timmerexportörer i Sibirien och östra sänka timmerexporttullen med omkring 40 procent (10 USD/m³) på export på upp till 12,4 miljoner m³ timmer på tall till Asien exporterade bara 4,8 miljoner m³ sågat timmer av tall till Kina. Varje bolag måste visserligen ansöka om en kvot för sin timmerexport (som baseras på föregående års exportvolymer) men företag som RusForest har mycket att vinna på den 40-procentiga sänkningen av exporttullen på fastställd volym. Exporttullen på lärkträ ligger kvar på 25 procent och omfattas inte av några volymkvoter. Exporttullen på lövträd som björk, asp och poppel har också sänkts och omfattas inte heller av några kvoter. Detta bör förbättra priserna på timmer från lövträd (särskilt massaved) i västra och samtidigt stimulera en ökad export av timmer från lövträd från östra. Enligt finska källor är syftet med de sänkta exporttullarna på de särskilda volymkvoterna sågade barrträvaror att sänka tullen till först 8 procent och därefter noll procent inom en snar framtid. Pellets Pellets är ett förädlat biobränsle som tillverkas genom att komprimera torkade biomassapartiklar av trä till cylinderformade pellets som används som biobränsle för att alstra värme och energi. Efter att ha torkats, malts och pressats får pelletsen låg fukthalt och högt energiinnehåll per viktenhet. De bästa och billigaste råvarorna till pelletstillverkning är restprodukter från sågverk som flis, sågspån, hyvelspån och bark. Europa har i dag världens största och mest snabbväxande marknad för pellets. De flesta europeiska länder har satt upp mål för användning av gröna energikällor i stället för icke-förnybara energiformer såsom kol, olja och gas. Flertalet europeiska länder har beslutat att senast 2020 ska 20 procent eller mer av all energi som förbrukas i varje land härröra från gröna och hållbara källor. Pellets anses vara en naturlig och miljövändlig energikälla baserad på biomassa. För att uppnå miljömålen har de europiska regeringarna utarbetat omfattande stödprogram för miljövänlig energi för att garantera att miljövänliga energikällor kan klara priskonkurrensen på marknaden. Beräkningar visar att den europeiska pelletskonsumtionen kommer att öka från omkring 14 miljoner ton 2012 till miljoner ton eller mer Om de europeiska målen för biomassa uppnås till fullo är det troligt att energiproducenterna behöver ytterligare miljoner m³ trä (2010 tillverkades ungefär 530 miljoner m³ rundvirke och sågade trävaror i EU).

15 13 De billiga trävaror som blir över från timmerhanteringen i Europa säljs till olika slutanvändare (till exempel träpanelstillverkare, biomassapannor, pelletstillverkare). Följaktligen har priset på restprodukter i Europa mer än fördubblats de senaste fem åren. I större delen av, särskilt i öster, är marknaden antingen mycket begränsad (massabruk) eller så finns det i dagsläget ingen marknad för restprodukterna. För flertalet av RusForests sågverk är det därmed svårt att sälja flis, sågspån, hyvelspån och bark med plusmarginal. Tillväxten inom pelletsindustrin kommer dock att öka efterfrågan på pelletstillverkning. RusForests sågverk i Archangelsk har därför redan undersökt möjligheten att bygga en anläggning för pelletstillverkning på samma plats som sågverket. En fördel för sågverket är tillgången till direkta djupgående sjötransporter till Europa från egen hamn. Inom en snar framtid kan de sibiriska sågverken utveckla möjligheter för försäljningen av pellets till Japan, Kina och andra länder i Asien. RusForests försäljning RusForest har en strategi för att öka kundstocken i Europa, Kina och Japan och minska beroendet av kunder i Nordafrika och Mellanöstern. RusForest ändrar också kvaliteten på sina sågade trävaror och förbättrar logistiken för att kunna anpassa sig till de nya kundernas efterfrågan. Här ingår containerfrakt. Samtliga åtgärder sker gradvis med start 2012 och fortsättning under FSC RusForest har slutfört certifieringen vid flertalet verksamheter i enlighet med FSC:s bestämmelser. FSCcertifierade sågverk får lättare tillgång till högre värderade marknader.

16 14

17 Verksamhet 15 NORGE SVERIGE Murmansk FINLAND ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk VIT- RYSSLAND Moskva Norilsk Magadan UKRAINA Yakutsk Rostov Volgograd Novorossiysk Astrakhan Chelyabinsk Novosibirsk Boguchany Ust-Ilimsk Magistralny Krasnoyarsk AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita TURKMENISTAN UZBEKISTAN Skogsbruksverksamhet MONGOLIET Vladivostok Nakhodka Verksamheten översikt RusForest bedriver skogsbruksverksamhet i östra Sibirien och i området kring Archangelsk. Nedan följer en sammanfattning av volymökningarna inom Bolagets timmeravverkning och tillverkning av sågade trävaror de senaste fem åren. Volymökningen 2011 berodde huvudsakligen på förvärv av sågverk och skogsarrenden i Archangelsk. Enhet Skogsareal (vid periodens slut) ha Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig AAC (vid periodens slut) m³ Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig Avverkningsvolym (sågtimmer*) m³ Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Sågverksvolymer m³ Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig * Avverkningsvolymerna för har räknats om för att endast visa sågtimmer då marknaden för massaved i är mycket begränsad. För beräkning av avverkningsvolym sågtimmer för har vi räknat med 50 procent sågtimmer från avverkad AAC i Archangelsk och 70 procent från avverkad AAC i Sibirien.

18 16 Utveckling i dotterbolagen Översikt av huvudtillgångar Bogutjanskij RusForest arrenderar en areal på hektar med en årlig avverkningskvot på m³ i Krasnojarskregionen i Sibirien, nära staden Bogutjanskij. Arrendena består huvudsakligen av tall- och lärkskog. Avverkningskapaciteten är m³ per år med en sågverkskapacitet på m³ per år. Tredje kvartalet 2012 utvecklade Bolaget ytterligare avverkningsutrustning som inköpts 2011 och En ny virkestork invigdes i augusti 2012, en ny timmersorteringslinje i september och en ny sorteringslinje för torrt virke i december. Bolaget undersöker också möjligheten att behandla restprodukter vilket skulle vara gynnsamt för att vidareutveckla verksamheten. Magistralnij RusForest arrenderar hektar med en AAC på m³. Arrendena består huvudsakligen av talloch lärkskog. Avverkningskapaciteten är m³ per år med en sågverkskapacitet på m³ per år. Sågverket uppvisar god dynamik i produktionsvolymerna sedan flaskhalsar avlägsnats och såglinjen moderniserats i juni och juli I september 2012 återupptog sågverket leveransen av flis och massaved till närliggande massafabriker. Översikt av tillgångar under granskning Archangelsk RusForest arrenderar över en miljon hektar med en AAC om m³ i området kring staden Archangelsk. Skogen består av gran och tall av hög kvalitet, liknande den som återfinns i norra Sverige. LDK-3 är dessutom ett av de största sågverken i området. Avverkningskapaciteten är m³ per år med en sågverkskapacitet på m³ per år. Ust-Ilimsk RusForest arrenderar hektar med en AAC om m³ nära staden Ust-Ilimsk i norra delen av regionen Irkutsk. Arrendena har en mycket hög andel tallskog. Avverkningskapaciteten är m³ per år. Fjärde kvartalet 2012 fullföljde RusForest nedläggningen av enheten i Ust-Ilimsk och all utrustning i Ust-Ilimsk, inklusive utrustning för avverkning, transport samt sågverk, hyrdes ut till lokala entreprenörer och tillhörande anställda överfördes till tredjepartsföretag. En del av avverkningsutrustningen överfördes till Bogutjanskij and Magistralnij. RusForest fortsatte sälja sågade trävaror som framställts i sågverket.

19 17 Översikt av tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten RusForest ser över olika strategiska alternativ för avyttring eller nedläggning av följande tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten. Shenkursk RusForest stängde sågverket i Shenkursk i november 2012 på grund av brist på sågtimmer i området och bristfälliga operativa resultat. Sågverket är nu klassificerat som en tillgång som innehas för försäljning. Russian Gravel Company RusForest äger 93 procent i Russian Gravel Company, som har licens på tre stora granit- och gabbrodiabasfyndigheter om totalt cirka 150 miljoner m³ i Karelen, nära gränsen till Archangelskregionen i nordvästra. Verksamheten klassificeras som en tillgång som innehas för försäljning och Bolaget undersöker olika avyttringsmöjligheter. Övrigt Pelletsutrustning RusForest har beslutat att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och avyttra pellletsverksamheten. Detta sker huvudsakligen genom försäljning av utrustningen. Hyvelverk Hyvelverken i Archangelsk och Ust-Ilimsk omklassificerades i september 2012 till tillgångar som innehas för försäljning. RusForest ser över möjligheten att avyttra tillgångarna.

20 18 Finansiellt resultat Koncernens resultat påverkades av att intäkter och utgifter för de förvärvade dotterbolagen integrerades (Kansky, Adar och NTG-bolagen), vilket innebär att uppgifterna för 2012 inte kan jämföras med dem som rapporterades för Trots att Koncernens EBITDA 2012 påverkades av vissa engångsposter (vilket framgår nedan), fortsatte Koncernen att uppvisa förluster på EBITDA-nivå (verksamhetsnivå). Koncernens justerade EBITDA var negativt, framför allt på grund av låga prisrealiseringar och lågt kapacitetsutnyttjande. Fluktuationer för det justerade EBITDA återspeglade verksamhetens säsongsrelaterade förändringar. I december 2012 inledde RusForest en omstrukturering för att hantera de operativa och finansiella problemen. Ej allokerade utgifter ökade på grund av avgångsvederlag till den tidigare ledningen och ökade overheadkostnader i samband med omstruktureringen års EBITDA-utveckling Belopp i TSEK Q Q Q Q Resultat enligt IFRS Intäkter (brutto, inklusive frakt till hamn) Rörelseresultat före finansiella poster avskrivningar nedskrivning av investering i Filial # nedskrivningar EBITDA, ej justerad a Nedskrivning av lån till TransNafta b Osäkra fordringar c Icke likvida och föråldrade material (ej trä) D Skatt, övriga fordringar och avgift för konkursförvaltare (Tuba) e Lagerjusteringar i Archangelsk Q1, Q f Outnyttjad intjänad semester Q g Omorganisation i Ust-Ilimsk h (intäkter) korrigering av arrenden att betala för NTG i (intäkter) kompensation för överbetalt arrende j Övrigt Engångsposter Justerad EBITDA Avverkning Sågverk Pellets Ej allokerat Justerad EBITDA per segment Resultaträkning Fördelning av intäkterna, andel i % Övrigt 15% Flis 3% Massaved 3% Sågtimmer 16% Övrigt 11% Sågade trävaror 63% Flis 4% Massaved 8% Sågtimmer 18% Sågade trävaror 59%

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

PALLAS GROUP AB (publ)

PALLAS GROUP AB (publ) First North: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - mars 2011/2012 Leverans av nybygget M/T Pallas M/T Pallas påbörjar timecharter för Topoil AB Beslut om avyttring av Pallas Oil AB och Pallas

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 1 www.rusforest.com RusForest AB Delårsrapport, 1 januari 31 mars 2012 Resultatet för det första kvartalet 2012 Total omsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com Årsredovisning 2011 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2011 i korthet 3 Kommentarer om Ryssland 5 VD-ord 6 Översikt 7 Mål och strategi 8 Organisation och legal struktur 9 Marknadsöversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 Försäljningen av produktionsbolaget STS-Service genomförd Extra bolagsstämma beslutar att anta ny affärsplan innebärande bland annat att Malka Oil AB (publ)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Varyag Resources AB (publ)

Varyag Resources AB (publ) Stockholm den 5 maj 2009 Varyag Resources AB (publ) Varyag blir ett skogsbolag och förvärvar 50 % av RusForest från Vostok Nafta Förvärvet betalas genom en apportemission till ett av Vostok Nafta helägt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer