ii Innehåll Aktieägarinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ii Innehåll Aktieägarinformation"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 ii Innehåll ii Aktieägarinformation i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16 Utveckling i dotterbolagen 18 Finansiellt resultat 21 Framtidsutsikter 23 Aktiekapital och ägarförhållanden 27 Styrelse, ledning och revisorer 30 Förvaltningsberättelse 34 Resultaträkning 35 Rapport över totalresultatet 36 Koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning 37 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Noter till de finansiella rapporterna 60 Revisionsberättelse Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2013 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls onsdagen den 15 maj 2013 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande senast den 8 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ), Hovslagargatan 5, Stockholm Via e-post till adressen Per telefon Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 8 maj Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1, 31 maj 2013 Kvartalsrapport Q2, 30 augusti 2013 Kvartalsrapport Q3, 29 november 2013 Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid.

3 2012 i korthet 01 RusForest har gjort betydande investeringar i ryska skogstillgångar. På grund av ofördelaktiga marknadsförhållanden och förseningar i Bolagets ambitiösa investeringsprogram under 2012, tvingades Rus- Forest att byta ut bolagsledningen och omstrukturera sin balansräkning. Såsom framgår av punkterna nedan har Bolaget gjort betydande framsteg för att skapa ett lönsamt skogsbolag. Resultat för året som slutade den 31 december 2012: Total omsättning uppgick till 564,3 miljoner SEK (2011: 409,4 miljoner SEK); Rörelseresultatet före finansiella kostnader uppgick till 756,2 miljoner SEK (2011: 278,2 miljoner SEK); RusForest redovisade nedskrivningskostnader om 521,8 miljoner SEK relaterade till nedskrivningar av tillgångar som identifierats under tredje och fjärde kvartalen 2012 (inga nedskrivningskostnader 2011); Nettoresultatet uppgick till 1 086,1 miljoner SEK (2011: 288,7 miljoner SEK), inklusive nedskrivningen på 521,8 miljoner SEK; Resultatet per aktie uppgick till 2,97 SEK (2011: 3,32 SEK); Kassautflödet från den löpande verksamheten uppgick till 207,0 miljoner SEK (2011: 181,6 miljoner SEK). RusForest stärkte sin balansräkning och tog in en ny strategisk ägare: I april 2012 genomförde RusForest en övertecknad nyemission om 452,2 miljoner SEK (före emissionskostnader om 15,6 miljoner SEK); I november 2012 erhöll RusForest ett tidsbestämt lån om 5 miljoner USD från Bolagets tidigare största aktieägare, Vostok Komi (Cyprus) Limited, för att finansiera sitt rörelsekapitalbehov fram till dess att rekapitaliseringen genomförts; I december 2012 meddelade RusForest sin avsikt att genomföra en rekapitalisering för att (i) minska den utestående företagsobligationens nominella belopp och upplupna ränta med cirka 50 procent, minska kupongen till noll procent och förlänga löptiden till 2018, och (ii) emittera nya aktier till obligationsinnehavarna i form av kvittning (så kallad Debt-to-Equity Swap ), till befintliga aktieägare ( Nyemissionen ) och till en rysk strategisk investerare, Nova Capital ( Riktade emissionen ). Transaktionen avslutades i slutet av mars 2013 och stärkte RusForests egna kapital med cirka 450 miljoner SEK. RusForest fortsatte att utveckla sina operativa huvud tillgångar: I Bogutjanskij var avverkningsutrustning som köptes in 2011 och 2012 fullt utbyggd. Nya torkar och en ny panna togs i drift i augusti 2012 och en ny

4 02 timmersorteringsanläggning togs i drift i september I december slutfördes konstruktionen av justerverket för sågade trävaror och produktionen sattes igång. I Magistralnij har verksamheten varit inriktad på att reducera flaskhalsar i produktionen. Såglinjen moderniserades i juni och juli Leveranserna av sågtimmer var stabil under sommaren; Under fjärde kvartalet 2012 slutförde RusForest nedskärningen av verksamheten i Ust-Ilimsk. All utrustning, inklusive avverknings-, transport- och sågverksutrustning, hyrdes ut till lokala entreprenörer och personal flyttades till andra företag. En del av avverkningsutrustningen flyttades till Bogutjany och Magistralnij. RusForest har fortsatt att sälja sågade trävaror som producerats vid sågverket; RusForest stängde sågverket Shenkursk i Archangelskregionen på grund av brist på sågtimmer i regionen och ser nu över strategiska alternativ för sågverket. RusForest förstärkte sin företagsledning: Garrett Soden utsågs till verkställande direktör i augusti 2012; Kirill Pronin utnämndes samtidigt till ekonomichef; Peter Nilsson utsågs till Chief Operating Officer, COO, samt försäljnings- och produktionschef i oktober RusForest avslutade certifieringsförfarandet för de flesta av sina verksamheter i enlighet med reglerna för FSC: Bolagets avverkningsenheter i regionerna Archangelsk, Krasnoyarsk och Irkutsk erhöll skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering enligt FSC. Certifieringen omfattar över 90 procent av Bolagets årliga avverkningskvot (AAC). RusForests största sågverk erhöll också FSC certifiering. gick med i Världshandelsorganisationen ( WTO ): I augusti 2012 gick med i WTO, vilket resulterade i en minskning av de genomsnittliga exporttullarna på rundtimmer (avverkat timmer) från 25 procent till procent (beroende på typ) inom vissa kvoter. Väsentliga händelser efter årets slut En rad händelser ägde rum i anslutning till rekapitaliseringen: Den 21 januari 2013 offentliggjorde RusForest en likvidationsanalys som utförts av Indufor OY. Den 25 januari 2013 fick Bolaget godkännande av obligationens omstrukturering från obligations innehavarna. Den 1 februari 2013 fick RusForest aktieägarnas godkännande av en Debt-to-Equity Swap, Nyemission och Riktad emission. Den 20 februari 2013 tillkännagav Bolaget att dess Debt-to-Equity Swap hade godkänts av 98,6 procent av obligationsinnehavarna. Den 15 mars 2013 informerade RusForest att Nyemissionen på ungefär 86 miljoner SEK hade fulltecknats. Den 26 mars informerade RusForest att den Riktade emissionen om 100,5 miljoner SEK till Nova Capital avslutats. Detta var det sista steget i omstruktureringstransaktionen. Den 8 februari 2013 ändrade RusForest det tidsbegränsade lånet på 5 miljoner USD från Bolagets största aktieägare, Vostok Komi (Cypern) Limited, till förfallodag den 31 december Samtidigt sänktes årsräntan till 9 procent. RusForest säkrade ett andra tidsbestämt lån från Vostok Nafta på cirka 25 miljoner SEK. Det andra lånet återbetalades sedan med hjälp av inbetalning från nyemissionen i mars Den 15 mars 2013 utnämndes Anton Bogdanov till Chief Operating Officer för RusForest. Han var senast CEO för Nova Management Group som driver Lesresurs, ett ryskt skogsbolag i östra Sibirien med m³ AAC och m³ årlig kapacitet för sågade trävaror. Lesresurs är en av s största leverantörer av sågade trävaror till Japan. Anton Bogdanov ersatte Peter Nilsson, tidigare Chief Operating Officer och försäljnings- och produktionschef för RusForest. Peter Nilsson är anställd vid RusForest fram till Bolagets årsstämma den 15 maj Nomineringskommittén har föreslagit att Peter utnämns till styrelseledamot. Den 22 april 2013 genomförde RusForest en omvänd split för att Bolagets aktier skulle kunna handlas till ett rimligt pris efter omstruktureringstransaktionen. I sammanläggningen slogs hundra (100) aktier i Rus- Forest samman till en (1) ny RusForest aktie, vilket minskade det totala antalet utestående aktier från till

5 VD-ord 03 När jag tillträdde som verkställande direktör för Rus- Forest i augusti 2012 stod Bolaget inför ett antal operativa och ekonomiska utmaningar. Vi förlorade pengar under 2012 på grund av låga erhållna priser för våra sågade trävaror, lågt kapacitetsutnyttjande i våra avverknings- och sågverksbolag, låg försäljning av restprodukter och höga transportkostnader. Dessa problem förvärrades av förseningar i det slutliga färdigställandet av våra anläggningar förra sommaren och efterföljande brist på rörelsekapital då vi gick in i högsäsongen för timmeravverkning. Vårt finansiella resultat vid årets slut påverkas ytterligare av stora nedskrivningar i balansräkningen till följd av fortsatta förluster i våra sågverk och sänkta förväntade försäljningsvärden på tillgångar till försäljning. Vi har gjort stora framsteg med att ta oss an dessa utmaningar, särskilt med omstruktureringen som blev klar i mars Den omfattade följande tre steg: 1. Företagsobligationen och upplupen ränta skrevs ned med 50 procent följt av en Debt-to-Equity Swap för den kvarvarande obligationen. 2. Nyemission på 86 miljoner SEK till befintliga aktieägare. 3. Riktad emission på 100,5 miljoner SEK till den ryska strategiska investeraren Nova Capital. Med cirka 186,5 miljoner SEK i nytt kapital (före transaktionskostnader) har vi tagit itu med vårt kortsiktiga behov av rörelsekapital. Vi har nu också ett bra utgångsläge för att förhandla om försäljning av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten. Tack vare Anton Bogdanovs utnämning till Chief Operating Officer, COO, har vi nu en chef med stor vana från rysk skogsindustri som befinner sig på fältet på heltid för att göra nödvändiga förändringar genom hela värdekedjan för att förbättra effektiviteten. I och med Nova Capitals försäljningskanaler och expertkunskaper när det gäller tillverkning av sågade trävaror för högvärderade marknader som Japan har vi avslutningsvis fått en långsiktig lösning för att förbättra prisutvecklingen för våra produkter. Vår nya ryska aktieägare, Nova Capital, tillför den lokala verkställande förmåga som RusForest tidigare saknade. Nova Capital har värdefulla erfarenheter för att driva lönsam skogsverksamhet i östra Sibirien och är i dag en av de största ryska exportörerna av sågade trävaror till Japan, som är den marknad som betalar det högsta priset i världen för sågade trävaror av rysk rödtall av hög kvalitet. RusForest kan därför dra nytta av avsevärda prisökningar på sågade trävaror genom att förflytta försäljningen till nya produkter och marknader. Priserna på sågade trävaror i Nordamerika har stigit med över 40 procent under det senaste året och är nu de högsta på sju år. Stigande timmerpriser i Nordamerika har fått priserna på barrtimmer att öka i Japan och Kina under de senaste sex månaderna. Det viktigaste är dock att priserna på sågade trävaror nu börjar stiga även i Europa. På marknaden i Europa finns tecken på en stark uppgång i priset på sågade trävaror i takt med att bostadsmarknaden återhämtar sig i USA och efterfrågan i Kina förbättras. På längre sikt förväntas den globala balansen mellan utbud och efterfrågan för sågade trävaror stramas åt eftersom den europeiska produktionen av sågade trävaror omdirigeras på grund av högre priser i Nordamerika, Japan och Kina och contortabastborrens skadegörelse minskar exporten av kanadensiska sågade trävaror. RusForest har en bra position för att dra nytta av förbättrade globala marknader. Östra Sibirien har bland den högsta kvaliteten på timmer till den lägsta kostnaden i världen. RusForest är det enda börsnoterade bolag som är inriktat på ryskt skogsbruk och huvudtillgångarna är strategiskt belägna för att få tillgång till marknaderna för sågade trävaror. Efter omstruktureringen har RusForest nu de viktigaste förutsättningarna för att nå långsiktig lönsamhet. Med nytt kapital, en lokal strategisk partner och merparten av våra investeringar bakom oss har vi nu den rätta plattformen för att gå vidare. Tack för ert fortsatta stöd. Med vänlig hälsning Garrett Soden Verkställande direktör

6 04 Översikt RusForest är ett svenskt skogsbolag verksamt i östra Sibirien och i Archangelskregionen i. Bolaget kontrollerar långfristiga timmerarrenden och använder resurserna för att producera högklassiga sågade trävaror. har världens största timmerreserver och är strategiskt beläget med närhet till både Europa, Kina och Japan. Östra Sibirien är berömt för sin högkvalitativa tall och lärk, och Archangelskregionen i nordvästra har ett högkvalitativt granoch tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige. RusForests strategiska mål är att bli ett ledande integrerat skogsbolag med inriktning på export av ryskt timmer och sågade trävaror till de mest lönsamma marknaderna för att generera en attraktiv avkastning för sina aktieägare. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm First North (RUSF). RusForest AB:s certified adviser för First North is Pareto Öhman AB. Länder med störst skogsareal, miljoner hektar Källa: FAO, 2009 Brasilien Kanada USA Kina Kongo Australien Indonesien Sudan Indien

7 Mål och strategi 05 Affärsidé RusForests strategiska mål är att bli ett ledande integrerat skogsbolag med inriktning på export av ryskt timmer och sågade trävaror till de mest lönsamma marknaderna för att generera en attraktiv avkastning för sina aktieägare. Mål RusForest har nått en nivå där vårt fokus flyttas från förvärv av skogstillgångar till att färdigställa alla investeringsprojekt och effektivisera den operativa verksamheten för att nå lönsamhet. I framtiden kommer Bolaget att fokusera på följande: Använda likvida medel med återhållsamhet till dess att Bolagets kassflöde är neutralt/positivt. Förbättra befintlig verksamhet före eventuella kompletterande investeringar. Förbättra operationella och finansiella resultat för huvudtillgångarna. Avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten för att eliminera förluster och generera kapital. Vända sig mot nya marknader såsom Japan och Kina för att kunna ta ut högre priser. Stärka den lokala avverknings- och sågverksledningen. Effektivisera företags- och ledningsstrukturen för att minska de administrativa kostnaderna. Strategi RusForest genomför en strategisk översyn av alla tillgångar, vilken förväntas vara avslutad under första hälften av Bolaget kommer att fokusera på sina huvudtillgångar i östra Sibirien och avyttra eller lägga ned tillgångar som inte utgör kärnverksamhet. För att ytterligare dra nytta av Bolagets konkurrensfördelar jämfört med västerländska konkurrenter, genom tillgång till låga råvaru-, produktions-, el- och personalkostnader, strävar RusForest efter att förbättra produktiviteten och effektiviteten utmed hela värdekedjan i kärnverksamheterna. Bolaget är för närvarande självförsörjande när det gäller leverans av råvaror i östra Sibirien och i stor utsträckning även i Archangelsk. FSC-certifieringen och förmågan att inrikta sig på mer högvärderade produkter och marknader kan dessutom förbättra prisnivån. Det strategiska partnerskapet med Nova Capital kommer avslutningsvis att påskynda RusForests arbete för att vända Bolagets resultat. Bolaget har fått en lokal rysk partner med omfattande erfarenhet från den ryska skogsbrukssektorn. Nova Capital har visat sitt engagemang i RusForest genom att tillföra managementkompetens. Huvudtillgångar De identifierade huvudtillgångarna är Bogutjanskij och Magistralnij. Både avverkning och tillverkning vid dessa anläggningar har moderniserats och förbättrats under de senaste tre åren. De sista kapitalinvesteringarna i dessa projekt genomfördes Investeringsfasen är i stort sett avslutad och RusForest satsar på operativa förbättringar för att minska produktionskostnaderna för avverkning och sågade trävaror samt höja genomsnittspriset på sågade trävaror. Tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten Tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten och som är på väg att avyttras är Russian Gravel Company, sågverksverksamheten i Shenkursk, maskiner för träpelletstillverkning och annan verksamhet såsom hyvlerier som inte är väsentliga för Bolagets framtida verksamhet. Diskussioner om försäljning av dessa tillgångar pågår. Tillgångar under bevakning Bolaget utvärderar fortfarande den framtida ställningen för verksamheterna i Ust-Ilimsk och Archangelsk. Utdelningspolicy Utdelning till aktieägare är beroende av RusForests finansiella resultat, kassabalans och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver Bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning betalas ut inom en överskådlig framtid. Rus- Forest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i Bolaget.

8 06 Organisation och legal struktur Registrering och juridisk form RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer och säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige enligt svensk lag den 20 december 2005 och registrerades vid Bolagsverket den 9 maj Bolaget regleras av aktie bolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Bolagets aktier är noterade i SEK. Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 1 februari Verksamhetsmålet framgår av den tredje paragrafen i bolagsordningen. Koncernstruktur RusForest AB är Koncernens moderbolag. Koncernens sammansättning framgår av grafiken på nästa sida.

9 Koncernstruktur, februari 2013 RusForest AB (publ) Sverige % 100% RusForest Holding AB Sverige NTG Varyag Finance Gmbh* Schweiz 100% Clonri Holdings Limited Cypern 100% Amalage Limited Cypern 100% Piatkowsky Holdings Limited* Cypern Holdingbolag, koncernfunktioner Boguchany Magistralny Ust-Ilimsk Arkhangelsk/NTG Arkhangelsk/LDK-3 Bio Fuels Gravel Likviderat/Avyttrat/Sammanslaget * Bolag som är föremål för avyttring/likvidation 86,5% RusForest Ltd Bermuda 100% 2 aktier 13,5% RusForest 1 aktie 1 aktie (Cyprus) Limited Cypern 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% OOO OOO Nord OOO OOO OOO OOO OOO Arkhangelskaya Timber Group Severny Les Severnaya Shenkursky DOK ShenkurskLes Yarensky les lesnaya kompaniya lesnaya kompaniya 100% Varyag Capital (Cyprus) Limited Cypern GRAVEL 93% Russian Gravelco (Cyprus) Limited Cypern BIO FUELS 100% Eastern Bio Holding AB Sverige 100% 100% 100% Ystad Pellets AB Sverige SIA Pellets Latvia Lettland Bio Fuels Hungary Ltd* Ungern 100% B.E.N. Bio Energy Nord Ltd Cyprus 100% OOO Bio Energy Nord Limited 100% OOO Belomorsky Karier BOGUCHANY 100% OOO Gornaya Kompaniya Nerud Severo-Zapad 100% OOO RusForest Management 100% OOO Boguchansky LPK 100% 100% 100% 25% 25% 25% OOO Ramruchey* 100% OOO Torgovy Dom RusForest 100% OOO RusForest Angara OOO Belomorsky Granit* ZAO ADAR OOO Belkam* 100% 100% OOO LP LDK Kansky OOO Gornaya Kompaniya* OOO Zolotukha* OOO Granit Plus* 100% OOO Kamenny karier 100% 100% OOO RusForest Boguchany OOO Sibartles MAGISTRALNY 100% OOO RusForest Magistralny 100% OOO Lesprom 100% OOO BAMLesstroy 10% UST-ILIMSK 90% 90% 100% 100% 50% OOO RusForest Ust-Ilimsk OOO PIK-2005 OOO Tuba-Les ZAO Tublesprom OOO Filial No.2 PIK-89 60% OOO Taiga % 100% 20% 25% 100% OOO OOO OOO Ust-Ilimsky OOO OOO Vanavarales Kodinskoye zavod stolyarnykh PIK-Angara Property izdeliy LDK-3 94% 100% OAO LDK-3 OOO Infa CTMP 100% OAO Dvinskiye lesopromyshlenniki 90% OOO Sibirskaya cellulosa 100% 100% 100% 100% OOO Pomorsky Les OAO Konosha Les OOO Lizingovaya Kompaniya MBK SPLAV-les LLC

10 08

11 Bransch- och marknadsöversikt 09 Makroekonomisk situation i Med tanke på de svåra yttre omständigheterna uppvisar den ryska ekonomin många starka sidor. Första halvåret 2012 ledde det vikande förtroendet för den globala ekonomins återhämtning och de upprepade påfrestningarna inom euroområdet till en inbromsning i världshandeln och industriproduktionen. Den ekonomiska verksamheten krympte i EU:s tillväxtekonomier och dämpades i OECD:s höginkomstländer och i övriga tillväxtekonomier. I var tillväxten fortfarande stark och höjde avkastningen till nivåer liknande dem före krisen. Därför fick för första gången efter den globala finanskrisen de tre sista kvartalen 2012 en högre årlig tillväxt än andra tillväxtekonomier. 1 Prognosen för s BNP-tillväxt, framdriven av hushållens efterfrågan, pekar mot en nivå på 3,8 procent för Detta stöds av en expansiv skattepolitik och en återhämtning av kredittillväxten. Tillväxten förutses bli måttlig på regionens övriga energiexporterande marknader, framför allt på grund av svagare tillväxt i energisektorn. Hög allmän konsumtion kan dock bidra till att behålla aktivitetsnivån inom andra branscher. 2 Prognoserna på den monetära sidan bygger på en oförändrad politik vilket framgått av uttalanden från den ryska centralbanken. Framför allt beräknas räntenivåerna ligga kvar på dagens nivåer, med få interventioner på valutamarknaderna. Arbetslösheten förväntas stanna kvar på låga nivåer medan inflationen kan öka något, mot 6 7 procent. 3 Marknaden för skogsprodukter Skogen är råvarukälla för ett stort antal träprodukter. Grundprodukten är timmerstocken som består av ett fällt träd som avkvistats och styckats i lämpliga längder. De vanligaste timmerlängderna i är 4 och 6 meter. De båda längderna är anpassade för maskinerna vid timmerhantering och för frakten i 12 meter långa godstågsvagnar eller timmerlastbilar. Beroende på timrets kvalitet, träslag, diameter osv. används timret som råvara vid tillverkning av en rad primära träprodukter: sågade trävaror, massa och papper, kryssfaner (plywood), stolpar och OSB-skivor. Skogens restprodukter, framför allt lågkvalitetstimmer från barrträd (massaved) används normalt sett av massa- och pappersindustrin eller som bränsle. RusForests skogar består av barrträd (gran, tall och lärk), som är särskilt lämpliga att bearbeta i sågverken, och lövträd (björk och asp), som vanligtvis säljs som massaved och bränsleved. Världsproduktionen av sågat barrträ uppgick 2010 till närmare 280 miljoner m³. 4 En tredjedel av världens produktion av sågade trävaror går på export, framför allt till grannländer. 5 Exporten förväntas öka tack vare beräknad fortsatt efterfrågan från världens största konsumtionsregioner, framför allt Kina, som behöver importera mer sågade trävaror. De senaste tio åren har Europa minskat sin import från samtidigt som Kina, länderna i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika har ökat sin andel avsevärt. Ryska sågverk har gynnats av ökande export till länder utanför Europa medan Europa har blivit nettoexportör av sågade trävaror de senaste tio femton åren. Makroekonomisk situation i E BNP-tillväxt % 7,3% 7,2% 6,4% 8,2% 8,5% 5,2% 7,8% 4,3% 4,3% 3,7% 3,8% Arbetslöshet, % 8,6% 8,2% 7,6% 7,2% 6,1% 6,4% 8,4% 7,5% 6,5% 6,0% 6,0% Bytesbalans, % av BNP 8,2% 10,1% 11,1% 9,5% 5,9% 6,2% 4,0% 4,7% 5,3% 5,2% 3,8% Konsumentprisindex (2005=100) 80,0 88,7 100,0 109,7 119,6 136,4 152,4 162,9 176,6 185,6 197,9 10-årig statsskuldränta, % 9,1% 8,3% 8,1% 7,0% 6,7% 7,5% 9,9% 7,8% 8,0% 7,4% Ej tilllämplig Källa: IMF och OECD 1. Russian Economic Report, World Bank, nummer 28, september World Economic Outlook, IMF, oktober World Economic Outlook, IMF, oktober FAO stat, januari FAO stat, januari 2012

12 10 Eftersom sågade trävaror huvudsakligen används som stomme vid byggnationer eller som byggmaterial är sågverken beroende av den globala ekonomins allmänna utveckling, framför allt av hur det nationella bostadsbyggandet utvecklas. Användning av sågade barrträvaror i Europa Övrigt 12% Möbler 3% Snickeri 4% Trädgård, stängsel 5% Lister, hyvlat trä 9% Förpackning 20% Källa: FAO, 2010 Byggnadsmaterial 47% Den ryska skogsindustrin Skogsarealen I finns världens största timmerreserv: 21 procent av allt timmer på rot samt omkring 42 procent av världens barrskog (mätt i hektar). Östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa angartall samt sibiriska lärk, och Archangelskregionen i nordvästra har ett högkvalitativt gran- och tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige och Finland. Att timret på rot får hög kvalitet beror bland annat på den långsamma biologiska växttakten, orsakad av kallt klimat och korta växtsäsonger. Timmerindustrin i är mycket underutvecklad i förhållande till den potential som tillgången till råvaror utgör. Skogsarrenden i Den ryska skogen ägs i det närmaste uteslutande av den ryska staten eller enheter och avdelningar med kopplingar till den ryska staten. Privata aktörer kan arrendera skogslicens från staten i upp till 49 år med möjlighet till förlängning. Arrenden förvärvas med få undantag via auktionsförfaranden (se nedan om Skogsbalken ). Skogsarrenden kan överföras och säljas till andra juridiska personer och på så sätt omvandlas till relativt likvida tillgångar. Ett skogsarrende beskrivs vanligtvis genom antal hektar och definieras genom skördevolymer mätt i AAC. En årlig avgift för timmerarrendet brukar betalas 8 10 gånger per år. Den totala avgiften (vanligtvis 2 5 USD/m³ per år) ska betalas oavsett hur stor del av den årliga avverkningskvoten som utnyttjats. AAC fastställs genom en tabell i arrendeavtalet som bygger på årlig tillväxt och tillgång till mogen skog på den arrenderade arealen, fördelad så att en hållbar årlig avverkning kan behållas över tid. I arrendeavtalen finns detaljerade bestämmelser om återbeskogning och andra skyldigheter, såsom brandskydd, väghållning med mera. Det finns inga formella begränsningar för utländska investerare att förvärva arrenden eller bedriva skogsbruksverksamhet i. Till följd av bristerna i infrastrukturen, och särskilt avsaknaden av ett adekvat väg- och järnvägsnät i många delar av landet, finns det emellertid fortfarande stora praktiska begränsningar när det gäller möjligheten att fullt ut utnyttja de ryska skogstillgångarna. Närheten och tillgången till större järnvägsförbindelser och till köpare av restprodukter kan därför vara viktiga konkurrensfördelar för skogsbolag i. I syfte att främja investeringar och öka förädlingsgraden i den inhemska skogsindustrin ändrades 2007 den ryska skogslagstiftningen, eller Skogsbalken, för att ytterligare efterlikna modern skogslagstiftning i väst. Ett markregister infördes också där alla skogsarrenden registreras med exakt position och fastighetsbeteckning. Produktion och export Produktionen av sågade barrträprodukter i ökade successivt från omkring 17,5 miljoner m³ 2000 till en topp på cirka 26,5 miljoner m³ Produktionen föll under 2008 och 2009 på grund av den globala ekonomiska krisen men återhämtade sig till en nivå på 26,5 miljoner m³ 2010 och 29 miljoner m³ Exporten av ryska sågade barrträprodukter har ökat snabbt sedan slutet av 1990-talet exporterade 4,3 miljoner m³ sågade barrträprodukter. År 2012 hade exporten av sågade barrträprodukter ökat till över 19 miljoner m³ (en genomsnittlig ökning på 25 procent/år). Den ryska exporten av sågade träprodukter har i själva verket ökat i stadig 6. UN-ECE 2012

13 11 takt de senaste 15 åren och bara minskat något under 2008 och 2009 på grund av den globala finanskrisen. Införandet av en högre skatt på timmerexporten 2007 minskade direkt timmerexporten men påverkade samtidigt exporten av sågade träprodukter positivt. Exporten av sågade träprodukter har ökat från en låg nivå på 14,8 miljoner m³ 2008 till en beräknad volym på omkring 19 miljoner Detta innebär att den ryska exporten av sågade träprodukter har ökat med omkring 28 procent sedan lägsta nivån 2008 (en genomsnittlig tillväxt på 9 procent/år). Denna exporttrend har positivt påverkat tillväxten för sågverksindustrin i Sibirien och östra där efterfrågan på sågade barrträprodukter ökar på viktiga exportmarknader i Asien (Kina och Japan), delvis som en ersättning för det ryska timret. RusForests sågverk i Sibirien är väl placerade för att kunna utnyttja den ökande efterfrågan på sågade barrträprodukter från Kina och Japan. De viktigaste exportmarknaderna för de ryska tillverkarna av sågade barrträprodukter de senaste tre-fyra åren har varit Kina, Mellanöstern, Nordafrika, OSS-länderna, Europa och Japan. Kina är den marknad av dessa sex stora exportmarknader för sågade barrträprodukter som har växt snabbast. År 2006 importerade Kina sammanlagt 6 miljoner m³ sågade träprodukter; 2011 hade importen ökat till över 21 miljoner m³ (+ 250 procent). Kinas import av sågade träprodukter från ökade från 1,2 miljoner m³ 2006 till 6,1 miljoner m³ 2011 (+408 procent). Kinas ökade import av ryska sågade trävaror sedan 2006 (+4.9 miljoner m³) motsvarar s hela exportökning av sågade trävaror de senaste fem åren. Tidigare fylldes Kinas efterfrågan på virke i stor utsträckning av import av timmer från som sedan bearbetades till sågade träprodukter eller faner i kinesiska sågverk. Men allteftersom timret från barrträd blev dyrare (framför allt på grund av exportavgiften och högre fraktkostnader) än sågade barrträprodukter har importen av dessa produkter ökat snabbt. Följaktligen har kinesiska och övriga asiatiska marknader stor betydelse för exportörer av sågade träprodukter i Sibirien och östra, däribland för RusForests sibiriska trävaruverksamhet. RusForests verksamhet ligger nära de kinesiska och japanska marknaderna för timmer och sågade träprodukter vilket ger betydande konkurrensfördelar. Ryska sågverk har också en stark ställning på andra exportmarknader som Nordafrika, OSS-länderna och Europa. Egypten utgör en viktig del av den nordafrikanska marknaden. Eftersom landet saknar inhemsk produktion är det helt beroende av importen av sågade träprodukter. Tidigare har en stor del av marknaden för sågade trävaror utgjorts av produkter av lägre kvalitet. stod för ungefär 40 procent av Egyptens sammanlagda import av sågade träprodukter Byggverksamheten har ökat i arabvärlden och volymerna importerade sågade träprodukter har växt tack vare ökad efterfrågan.

14 12 Uzbekistan och Azerbajdzjan är två länder inom OSS som är mycket beroende av import av sågade trävaror från. Uzbekistan har mycket begränsade egna skogstillgångar, eftersom merparten av landets skogsområden är juridiskt skyddade från exploatering. För att tillgodose den inhemska efterfrågan är landet helt beroende av import av sågade trävaror, framför allt från och Kina. Azerbajdzjan har så gott som ingen egen sågverksproduktion och hela behovet av trävaror måste därför importeras. Merparten av landets import av sågade trävaror kommer från. Exporttull på grund av WTO-medlemskap I augusti 2012 blev medlem i Världshandelsorganisationen, WTO. Vissa nordeuropeiska länder var oroliga över att utnyttjade den befintliga ryska timmerexporttullen för att snedvrida investeringsbeslut till förmån för ryska trävaruanläggningar och gav ryska sågverk kostnadsfördelar genom lägre timmerkostnader. De begärde därför att ingick ett särskilt åtagande om att fasa ut timmerexporttullarna sedan landet blivit medlem i WTO. ansåg att denna begäran var oacceptabel. De efterföljande förhandlingarna ledde fram till ett avtal om att införa lägre exporttullar på en angiven volymkvot av sågat tall- och grantimmer. Den nya exporttullen för tall sänktes till 15 procent (från 25 procent) och en volymkvot på enbart 3,65 miljoner m³ infördes för EU och 12,4 miljoner m³ för länder utanför EU och Asien (framför allt Kina). I nordvästra sänktes den nya exporttullen för tall till 13 procent (från 25 procent) och en volymkvot på 5,96 miljoner m³ infördes för EU och miljoner m³ för länder utanför EU och Asien (framför allt Kina). Det finns ingen kvot för sibirisk gran; tullen är fortfarande 25 procent. På eventuella exportvolymer för tall, utöver tilldelad kvot eller utanför kvoterna, läggs en tull på 80 procent (minst 55 EUR/m³). Med de nya timmertullarna och kvoterna för tall och gran kan timmerexportörer i Sibirien och östra sänka timmerexporttullen med omkring 40 procent (10 USD/m³) på export på upp till 12,4 miljoner m³ timmer på tall till Asien exporterade bara 4,8 miljoner m³ sågat timmer av tall till Kina. Varje bolag måste visserligen ansöka om en kvot för sin timmerexport (som baseras på föregående års exportvolymer) men företag som RusForest har mycket att vinna på den 40-procentiga sänkningen av exporttullen på fastställd volym. Exporttullen på lärkträ ligger kvar på 25 procent och omfattas inte av några volymkvoter. Exporttullen på lövträd som björk, asp och poppel har också sänkts och omfattas inte heller av några kvoter. Detta bör förbättra priserna på timmer från lövträd (särskilt massaved) i västra och samtidigt stimulera en ökad export av timmer från lövträd från östra. Enligt finska källor är syftet med de sänkta exporttullarna på de särskilda volymkvoterna sågade barrträvaror att sänka tullen till först 8 procent och därefter noll procent inom en snar framtid. Pellets Pellets är ett förädlat biobränsle som tillverkas genom att komprimera torkade biomassapartiklar av trä till cylinderformade pellets som används som biobränsle för att alstra värme och energi. Efter att ha torkats, malts och pressats får pelletsen låg fukthalt och högt energiinnehåll per viktenhet. De bästa och billigaste råvarorna till pelletstillverkning är restprodukter från sågverk som flis, sågspån, hyvelspån och bark. Europa har i dag världens största och mest snabbväxande marknad för pellets. De flesta europeiska länder har satt upp mål för användning av gröna energikällor i stället för icke-förnybara energiformer såsom kol, olja och gas. Flertalet europeiska länder har beslutat att senast 2020 ska 20 procent eller mer av all energi som förbrukas i varje land härröra från gröna och hållbara källor. Pellets anses vara en naturlig och miljövändlig energikälla baserad på biomassa. För att uppnå miljömålen har de europiska regeringarna utarbetat omfattande stödprogram för miljövänlig energi för att garantera att miljövänliga energikällor kan klara priskonkurrensen på marknaden. Beräkningar visar att den europeiska pelletskonsumtionen kommer att öka från omkring 14 miljoner ton 2012 till miljoner ton eller mer Om de europeiska målen för biomassa uppnås till fullo är det troligt att energiproducenterna behöver ytterligare miljoner m³ trä (2010 tillverkades ungefär 530 miljoner m³ rundvirke och sågade trävaror i EU).

15 13 De billiga trävaror som blir över från timmerhanteringen i Europa säljs till olika slutanvändare (till exempel träpanelstillverkare, biomassapannor, pelletstillverkare). Följaktligen har priset på restprodukter i Europa mer än fördubblats de senaste fem åren. I större delen av, särskilt i öster, är marknaden antingen mycket begränsad (massabruk) eller så finns det i dagsläget ingen marknad för restprodukterna. För flertalet av RusForests sågverk är det därmed svårt att sälja flis, sågspån, hyvelspån och bark med plusmarginal. Tillväxten inom pelletsindustrin kommer dock att öka efterfrågan på pelletstillverkning. RusForests sågverk i Archangelsk har därför redan undersökt möjligheten att bygga en anläggning för pelletstillverkning på samma plats som sågverket. En fördel för sågverket är tillgången till direkta djupgående sjötransporter till Europa från egen hamn. Inom en snar framtid kan de sibiriska sågverken utveckla möjligheter för försäljningen av pellets till Japan, Kina och andra länder i Asien. RusForests försäljning RusForest har en strategi för att öka kundstocken i Europa, Kina och Japan och minska beroendet av kunder i Nordafrika och Mellanöstern. RusForest ändrar också kvaliteten på sina sågade trävaror och förbättrar logistiken för att kunna anpassa sig till de nya kundernas efterfrågan. Här ingår containerfrakt. Samtliga åtgärder sker gradvis med start 2012 och fortsättning under FSC RusForest har slutfört certifieringen vid flertalet verksamheter i enlighet med FSC:s bestämmelser. FSCcertifierade sågverk får lättare tillgång till högre värderade marknader.

16 14

17 Verksamhet 15 NORGE SVERIGE Murmansk FINLAND ESTLAND S:t Petersburg LETTLAND Archangelsk VIT- RYSSLAND Moskva Norilsk Magadan UKRAINA Yakutsk Rostov Volgograd Novorossiysk Astrakhan Chelyabinsk Novosibirsk Boguchany Ust-Ilimsk Magistralny Krasnoyarsk AZERBAJDZJAN KAZAKSTAN Kyzyl Irkutsk Chita TURKMENISTAN UZBEKISTAN Skogsbruksverksamhet MONGOLIET Vladivostok Nakhodka Verksamheten översikt RusForest bedriver skogsbruksverksamhet i östra Sibirien och i området kring Archangelsk. Nedan följer en sammanfattning av volymökningarna inom Bolagets timmeravverkning och tillverkning av sågade trävaror de senaste fem åren. Volymökningen 2011 berodde huvudsakligen på förvärv av sågverk och skogsarrenden i Archangelsk. Enhet Skogsareal (vid periodens slut) ha Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig AAC (vid periodens slut) m³ Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig Avverkningsvolym (sågtimmer*) m³ Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Sågverksvolymer m³ Sibirien Archangelsk Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig * Avverkningsvolymerna för har räknats om för att endast visa sågtimmer då marknaden för massaved i är mycket begränsad. För beräkning av avverkningsvolym sågtimmer för har vi räknat med 50 procent sågtimmer från avverkad AAC i Archangelsk och 70 procent från avverkad AAC i Sibirien.

18 16 Utveckling i dotterbolagen Översikt av huvudtillgångar Bogutjanskij RusForest arrenderar en areal på hektar med en årlig avverkningskvot på m³ i Krasnojarskregionen i Sibirien, nära staden Bogutjanskij. Arrendena består huvudsakligen av tall- och lärkskog. Avverkningskapaciteten är m³ per år med en sågverkskapacitet på m³ per år. Tredje kvartalet 2012 utvecklade Bolaget ytterligare avverkningsutrustning som inköpts 2011 och En ny virkestork invigdes i augusti 2012, en ny timmersorteringslinje i september och en ny sorteringslinje för torrt virke i december. Bolaget undersöker också möjligheten att behandla restprodukter vilket skulle vara gynnsamt för att vidareutveckla verksamheten. Magistralnij RusForest arrenderar hektar med en AAC på m³. Arrendena består huvudsakligen av talloch lärkskog. Avverkningskapaciteten är m³ per år med en sågverkskapacitet på m³ per år. Sågverket uppvisar god dynamik i produktionsvolymerna sedan flaskhalsar avlägsnats och såglinjen moderniserats i juni och juli I september 2012 återupptog sågverket leveransen av flis och massaved till närliggande massafabriker. Översikt av tillgångar under granskning Archangelsk RusForest arrenderar över en miljon hektar med en AAC om m³ i området kring staden Archangelsk. Skogen består av gran och tall av hög kvalitet, liknande den som återfinns i norra Sverige. LDK-3 är dessutom ett av de största sågverken i området. Avverkningskapaciteten är m³ per år med en sågverkskapacitet på m³ per år. Ust-Ilimsk RusForest arrenderar hektar med en AAC om m³ nära staden Ust-Ilimsk i norra delen av regionen Irkutsk. Arrendena har en mycket hög andel tallskog. Avverkningskapaciteten är m³ per år. Fjärde kvartalet 2012 fullföljde RusForest nedläggningen av enheten i Ust-Ilimsk och all utrustning i Ust-Ilimsk, inklusive utrustning för avverkning, transport samt sågverk, hyrdes ut till lokala entreprenörer och tillhörande anställda överfördes till tredjepartsföretag. En del av avverkningsutrustningen överfördes till Bogutjanskij and Magistralnij. RusForest fortsatte sälja sågade trävaror som framställts i sågverket.

19 17 Översikt av tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten RusForest ser över olika strategiska alternativ för avyttring eller nedläggning av följande tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten. Shenkursk RusForest stängde sågverket i Shenkursk i november 2012 på grund av brist på sågtimmer i området och bristfälliga operativa resultat. Sågverket är nu klassificerat som en tillgång som innehas för försäljning. Russian Gravel Company RusForest äger 93 procent i Russian Gravel Company, som har licens på tre stora granit- och gabbrodiabasfyndigheter om totalt cirka 150 miljoner m³ i Karelen, nära gränsen till Archangelskregionen i nordvästra. Verksamheten klassificeras som en tillgång som innehas för försäljning och Bolaget undersöker olika avyttringsmöjligheter. Övrigt Pelletsutrustning RusForest har beslutat att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och avyttra pellletsverksamheten. Detta sker huvudsakligen genom försäljning av utrustningen. Hyvelverk Hyvelverken i Archangelsk och Ust-Ilimsk omklassificerades i september 2012 till tillgångar som innehas för försäljning. RusForest ser över möjligheten att avyttra tillgångarna.

20 18 Finansiellt resultat Koncernens resultat påverkades av att intäkter och utgifter för de förvärvade dotterbolagen integrerades (Kansky, Adar och NTG-bolagen), vilket innebär att uppgifterna för 2012 inte kan jämföras med dem som rapporterades för Trots att Koncernens EBITDA 2012 påverkades av vissa engångsposter (vilket framgår nedan), fortsatte Koncernen att uppvisa förluster på EBITDA-nivå (verksamhetsnivå). Koncernens justerade EBITDA var negativt, framför allt på grund av låga prisrealiseringar och lågt kapacitetsutnyttjande. Fluktuationer för det justerade EBITDA återspeglade verksamhetens säsongsrelaterade förändringar. I december 2012 inledde RusForest en omstrukturering för att hantera de operativa och finansiella problemen. Ej allokerade utgifter ökade på grund av avgångsvederlag till den tidigare ledningen och ökade overheadkostnader i samband med omstruktureringen års EBITDA-utveckling Belopp i TSEK Q Q Q Q Resultat enligt IFRS Intäkter (brutto, inklusive frakt till hamn) Rörelseresultat före finansiella poster avskrivningar nedskrivning av investering i Filial # nedskrivningar EBITDA, ej justerad a Nedskrivning av lån till TransNafta b Osäkra fordringar c Icke likvida och föråldrade material (ej trä) D Skatt, övriga fordringar och avgift för konkursförvaltare (Tuba) e Lagerjusteringar i Archangelsk Q1, Q f Outnyttjad intjänad semester Q g Omorganisation i Ust-Ilimsk h (intäkter) korrigering av arrenden att betala för NTG i (intäkter) kompensation för överbetalt arrende j Övrigt Engångsposter Justerad EBITDA Avverkning Sågverk Pellets Ej allokerat Justerad EBITDA per segment Resultaträkning Fördelning av intäkterna, andel i % Övrigt 15% Flis 3% Massaved 3% Sågtimmer 16% Övrigt 11% Sågade trävaror 63% Flis 4% Massaved 8% Sågtimmer 18% Sågade trävaror 59%

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com Årsredovisning 2011 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2011 i korthet 3 Kommentarer om Ryssland 5 VD-ord 6 Översikt 7 Mål och strategi 8 Organisation och legal struktur 9 Marknadsöversikt

Läs mer

RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 1 www.rusforest.com RusForest AB Delårsrapport, 1 januari 31 mars 2012 Resultatet för det första kvartalet 2012 Total omsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ii Aktieägarinformation

ii Aktieägarinformation Årsredovisning 2013 ii Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2014 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2014 kl. 15.00 i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3

RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3 Pressmeddelande Stockholm, den 22 september 2010 RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3 Styrelsen i RusForest AB

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com Årsredovisning 2010 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2010 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 10 Organisation och legal struktur 11 Marknadsöversikt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer