Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs"

Transkript

1 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap HT 2015 Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Övningsuppgifternas syfte är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp som tas upp under kursen. De ger också träning i att lösa problem med hjälp av olika algoritmer och datastrukturer. De obligatoriska datorlaborationerna ger viktig träning men täcker inte allt i kursen. Därför är det viktigt att du också löser övningsuppgifterna. Uppgifterna består av en blandning av teorifrågor och av uppgifter där du ska skriva programkod. Om du vill lösa vissa av uppgifterna på dator går det därför bra. På kursens hemsida finns en del färdiga filer att hämta. Där finns också lösningsförslag till övningsuppgifterna. Tanken är att du arbetar med övningsuppgifterna dels på de schemalagda övningstillfällena och dels på egen hand utanför schemalagd tid. I kursens lärobok finns också övningsuppgifter, dels kortare uppgifter ( Self check ) och dels längre uppgifter ( Programming ) som med fördel kan lösas på dator. Innehåll 1 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder Interface, exceptions, generik, iteratorer Listor Stackar och köer Algoritmers effektivitet, tidskomplexitet Rekursion Träd, binära träd Binära sökträd Hashtabeller Mängder och mappar Prioritetsköer, heapar Sortering

2

3 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering 3 1 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering Tema: Arv, parameteröverföring, statiska attribut och metoder. Litteratur: I uppgifterna behandlas begrepp som ingått i grundkursen. Om du stöter på svårigheter får du repetera relevanta delar i läroboken från grundkursen. Arv behandlas också i läroboken avsnitt 1.2. Arv I några av uppgifterna nedan används klasserna Person, Student och FacultyMember. Klasserna har följande utformning: public class Person { protected String name; public Person(String name) { this.name = name; public void setname(string name) { this.name = name; public String tostring() { return name; public class Student extends Person { protected String program; protected int credits; public Student(String name, String program) { super(name); this.program = program; credits = 0; public String tostring() { return name + ", " + program;... public class FacultyMember extends Person { protected String department; public FacultyMember(String name, String department) { super(name); this.department = department; public String tostring() { return name + ", " + department;

4 4 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering Person Student FacutlyMember Figur 1: Superklassen Person med subklasserna Student och FacultyMember. U 1. Antag att vi har gjort följande deklarationer: Person p; Student s; FacultyMember f; Avgör för var och en av följande satser om de är korrekta eller ej: p = new Person("Lisa Svensson"); p = new Student("Lisa Svensson", "D"); s = new Person("Kalle Karlsson"); s = new Student("Kalle Karlsson","C"); s = new FacultyMember("Per Holm", "Computer Science"); p = s; s = p; f = s; U 2. Antag att vi deklarerat en variabel String info. Ange vilket värde info får i var och en av de satser där den förekommer i en tilldelning i följande programrader: Person p = new Person("Lisa Svensson"); info = p.tostring(); p = new Student("Lisa Svensson","D"); info = p.tostring(); Student s = new Student("Kalle Karlsson","C"); info = s.tostring(); FacultyMember f = new FacultyMember("Per Holm", "Computer Science"); p = f; info = p.tostring(); U 3. Föregående uppgift handlade om polymorfism och metodanrop. Om vi deklarerar att en referensvariabel ref har en viss typ C enligt C ref; så får ref referera till objekt av klassen C eller till objekt av eventuella subklasser till C. Antag att det i både denna subklass och i klassen C finns en metod p(). Problemet som behandlades i föregående uppgift var att avgöra vilken av metoderna p() som exekveras vid ett anrop: ref.p(); Formulera i egna ord hur detta avgörs.

5 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering 5 U 4. Betrakta följande klasser: Shape Square Figur 2: Den abstrakta klassen Shape och subklassen Square. public abstract class Shape { protected int x; protected int y; protected Shape(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; public void move(int dx, int dy) { x = x + dx; y = y + dy; // övriga metoder public class Square extends Shape { private int side; public Square(int x, int y, int side) { super(x, y); this.side = side; public void draw() { // kod för att rita kvadraten Antag att vi har deklarerat två variabler s och sq: Shape s; Square sq; Vilka av följande tilldelningssatser är korrekta? sq = new Square(100, 100, 50); sq = new Square(50); s = new Shape(100, 100); s = new Square(100, 100, 50);

6 6 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering U 5. Antag att vi lägger till ytterligare en subklass Circle. Då kan vi skriva och köra följande exempelprogram (som skapar några figurer och sedan flyttar dem): public class Main { public static void main(string[] args) { Shape[] theshapes = new Shape[5]; theshapes[0] = new Square(100, 300, 100); theshapes[1] = new Square(400, 200, 100); theshapes[2] = new Circle(400, 400, 50); theshapes[3] = new Square(450, 450, 50); theshapes[4] = new Circle(200, 200, 35); for (int i = 0; i < theshapes.length; i++) { theshapes[i].move(10, 10); Om vi ändrar i programmet för att istället rita alla figurerna så fungerar det däremot inte:... for (int i = 0; i < theshapes.length; i++) { theshapes[i].draw();... Förklara varför. Gör den ändring i klassen Shape som behövs för att det nya programmet ska fungera. Statiska attribut och metoder U 6. Antag att vi i klassen Person lägger till ett attribut och två metoder enligt följande: protected static int seniorcitizenage = 67; public static void setseniorage(int i) { seniorcitizenage = i; public static int getseniorage() { return seniorcitizenage; Attributet representerar lagstadgad pensionsålder. a) Motivera vad det innebär att attributet och metoderna deklarerats som static. Förklara också varför man valt att deklarera attributet seniorcitizenage och de båda nya metoderna som static. b) Vilka av metodanropen nedan är korrekta? Person.setSeniorAge(65); Person p = new Person(...); p.setseniorage(65); c) Vad skrivs ut när följande rader exekveras? Person p = new Person(...); Person q = new Person(...); p.setseniorage(65); System.out.println(q.getSeniorAge());

7 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering 7 Parameteröverföring U 7. Givet en klass C med en metod incr enligt följande: public class C { public void incr(int i) { i++;... Vad skrivs ut när följande programrader exekveras? int j = 2; C c = new C(); c.incr(j); System.out.println(j); U 8. Antag att vi har en klass C med en metod m enligt följande: public class C { public void m(person p) { p = new Person("Kalle"); Vad skrivs ut när följande programrader exekveras: Person p = new Person("Lisa"); C c = new C(); c.m(p); System.out.println(p); U 9. Antag att metoden m i klassen C i stället har följande utformning: public void m(person p) { p.setname("kalle"); Vad skrivs då ut om samma rader som i föregående uppgift exekveras? U 10. Givet följande metod i någon klass C: public static void changeelement(int[] a, int index, int newvalue) { a[index] = newvalue; Vad skrivs ut när följande rader exekveras? int[] a = {1, 2, 3, 4, 5; C.changeElement(a, 3, 10); System.out.println(a[3]);

8 8 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering U 11. Antag att följande (mer eller mindre vettiga) metoder finns i en klass ArrayHandler: public static void r1(int[] a) { int[] temp = new int[a.length]; for (int i = 0; i < a.length; i++) { temp[i] = a[a.length i]; a = temp; public static void r2(int[] a) { int[] temp = new int[a.length]; for (int i = 0; i < a.length; i++) { temp[i] = a[a.length i]; for (int i = 0; i < a.length; i++) { a[i] = temp[i]; Vad har vektorerna nbrs1 och nbrs2 för värden efter det att följande rader exekverats? int[] nbrs1 = {10, 20, 30, 40, 50; int[] nbrs2 = {10, 20, 30, 40, 50; ArrayHandler.r1(nbrs1); ArrayHandler.r2(nbrs2);

9 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder 9 2 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder Tema: Du ska fördjupa dina kunskaper om polymorfism, skuggning och överlagring av metoder. Litteratur: Dessa begrepp har inte behandlats i alla grundkurser. Därför ingår det en hel del text att läsa i anslutning till just dessa uppgifter. Avsnitten i läroboken är också relevanta för dessa uppgifter (avsnitt i den gamla upplagan). Begreppen typ, subtyp och supertyp När vi deklarerar variabler anger vi vilken typ de har. Typen anger vilka värden som kan tilldelas variabeln. För referensvariabler används klassnamn (eller interfacenamn) för att ange typen: Person p; Set set; // Person är en klass // Set är ett interface Begreppen supertyp och subtyp är viktiga att känna till. Supertyper till en viss klass C är alla de klasser från vilka C ärver och alla de interface klassen implementerar. Supertyper till ett interface I är alla de interface från vilka I ärver. En klass C eller ett interface I är subtyp till alla sina supertyper. Varje objekt tillhör någon klass, den klass som används när objektet skapades. Om en referensvariabel deklareras ha en viss typ (klass eller interface) så får den referera till objekt av denna typ eller dess subtyper. Om ett interfacenamn har använts i deklarationen innebär detta speciellt att referensvariablen får referera till objekt av någon klass som implementerar detta interface. För variablerna p och s, deklarerade ovan, gäller därför att p kan referera till objekt av klasserna Person, Student och FacultyMember. Referensvariablen set kan referera till objekt av t ex klasserna TreeSet och HashSet som finns i java.util och som båda implementerar interfacet Set. Det är alltså tillåtet att skriva: set = new TreeSet(); set = new HashSet(); U 12. Rita ett klassdiagram i UML och ange alla subtyp supertyp-relationer som gäller när följande deklarationer gjorts: class A {.. interface I {.. class B extends A implements I {.. interface J extends I {.. class C extends B implements J {.. U 13. Antag att följande deklarationer gjorts: interface IA {..; interface IB extends IA {.. class C implements IA {.. Rita ett klassdiagram i UML. Vilka av tilldelningssatserna i följande kod är då korrekta? IA a = new C(); IB b = new C(); a = b;

10 10 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder b = a; C c = new C(); c = a; c = b; Metodsignaturer och metodanrop Antag att vi har en metod, deklarerad enligt följande mönster: public void m(type 1 param 1, Type 2 param 2,...); där Type i anger en klass eller ett interface. Metodens signatur är dess namn tillsammans med antalet parametrar och deras typer. Två metoder har samma signatur om de har samma namn, samma antal parametrar och om den i:e parametern i den första metoden har samma typ som den i:e parametern i den andra metoden för alla i. För att ett anrop, m(act 1, act 2,..);, ska vara korrekt krävs att varje aktuell parameter act i har en sådan deklarerad typ att tilldelningssatsen param i = act i är korrekt. Detta innebär att den deklarerade typen för act i måste vara Type i eller en subtyp till denna typ. U 14. Ange, för var och en av metodanropen i det följande om de är korrekta eller felaktiga: public class C { public void m(person p, Student s) {..... Person p1 = new Person(...); Student s1 = new Student(...); C c = new C(); c.m(p1, s1); c.m(p1, p1); c.m(s1, p1); c.m(s1, s1); p1 = new Student(...); c.m(p1, p1); Metodanrop, skuggning och överlagring Vi kan inte deklarera två metoder med samma signatur i en klass. Däremot kan det finnas metoder med samma signatur i en klass och i någon av dess superklasser eller subklasser. Det är detta som kallas att skugga metoder (eng: override). Om det i en klass C och i en subklass D till C finns metoder med samma signatur så säger vi att metoden i D skuggar (eng:overrides) metoden i klassen C. Metoder som har samma namn men olika signatur (t. ex olika antal parametrar eller olika typer på sina parametrar) sägs överlagra (eng: overload) varandra. Det är tillåtet att ha flera överlagrade metoder i samma klass. Överlagring inträffar också om en klass har en metod med samma namn men olika signatur som någon metod i en super- eller subklass. Då man gör ett metodanrop x.m(a,b) kommer någon metod med namnet m och med formella parametrar av en sådan typ att anropet är korrekt med hänsyn till typerna hos de aktuella parametrarna a och b att exekveras. I allmänhet är det inte svårt att avgöra vilken metod det blir. Ofta har vi bara en metod med rätt namn och rätt antal parametrar. Vid vissa typer av överlagring kan dock tveksamhet uppstå. Betrakta följande exempel:

11 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder 11 class BaseClass { public void foo(person p) {... public void foo(student s) { BaseClass bc = new BaseClass(); Person p = new Student(...); bc.foo(p); Vilken av foo-metoderna kommer att exekveras? De deklarerade typerna för bc respektive p används av kompilatorn för att avgöra detta. bc är av typen BaseClass och p är av typen Person. Kompilatorn undersöker därför om klassen BaseClass har en metod som heter foo och som har en formell parameter av en sådan typ att den kan anropas med en aktuell parameter av typen Person. Det finns bara en sådan, nämligen den första foo-metoden. bc skulle under exekvering kunna referera till ett objekt av en subklass till BaseClass om sådan finns. Exempel: class DerivedClass extends BaseClass { public void foo(person p) { BaseClass bc = new DerivedClass(); Person p = new Student(...); bc.foo(p); Nu blir det metoden foo i klassen DerivedClass som exekveras. Kompilatorn gör samma beslut som i föregående exempel och fastlägger signaturen på metoden till att vara namnet foo och en parameter av typen Person. Under exekvering kommer klassen för det objekt till vilket bc då refererar att utgöra den virtuella maskinens startpunkt för sökandet efter metod med denna signatur. Finns ingen sådan metod där fortsätter sökandet i superklassen etc. I detta fall startar alltså sökandet i DerivedClass där det finns en metod med rätt signatur. Ett ytterligare exempel där överlagrade metoder är definierade i olika klasser i en klasshierarki: class BaseClass { public void foo(person p) {... class DerivedClass extends BaseClass { public void foo(student s) {..... DerivedClass dc = new DerivedClass(); Person p = new Student(...); dc.foo(p); dc har typen DerivedClass som har två överlagrade metoder med namnet foo. Men bara en av dessa, den som är definierad i superklassen BaseClass passar för anropet eftersom dess parameter är av typen Person. Metoden i DerivedClass har ju formell parameter av typen Student och denna kan inte tilldelas en aktuell parameter av typen Person. Det blir alltså metoden foo i BaseClass som exekveras. Sammanfattning Nedan sammanfattas vad som sker vid kompilering respektive exekvering av ett metodanrop x.m(a,b);

12 12 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder 1. Den deklarerade typen för x används av kompilatorn för att bestämma i vilken klass sökandet efter metoder som har rätt signatur för anropet ska starta. Kalla denna klass C1. 2. I C1 och dess eventuella superklasser lokaliseras alla metoder som matchar metodanropet, dvs. har rätt namn och har sådana typer på sina formella parametrar att de kan tilldelas variabler av respektive aktuell parameters deklarerade typ. Om ingen sådan metod finns, genereras ett kompileringsfel. Om det bara finns en sådan metod, fortsätt med steg 3. I komplicerade fall med många överlagrade metoder kan det finnas flera som passar in. I så fall försöker kompilatorn få fram den metod som är "mest specifik" enligt vissa regler, som vi inte går in på här. Slutar denna process med att det finns mer än en möjlig metod får vi ett kompileringsfel (ambiguous method call). 3. En metod är nu utvald och det är en metod av dess exakta signatur som kommer att exekveras. Vilken det blir beror på klassen för det objekt x refererar till under exekvering. Kalla denna klass C2. Den virtuella maskinen startar sökandet efter metod att exekvera i C2 och fortsätter eventuellt i superklasser tills man hittar en med rätt signatur. I normala fall är det säkert att vi har en metod med rätt signatur någonstans i denna kedja, annars hade kompileringsfel genererats i steg 2 ovan. Bara om vi ändrat någonting som har med inblandade metoder att göra och glömt kompilera om vissa klasser kan sökandet misslyckas. I så fall får man ett exekveringsfel. Anmärkning till punkt 1: Metodanropet kan göras inifrån en annan metod och x kan vara en av de formella parametrarna till denna enligt följande: public void p(someclass x) { x.m(a,b);... Den deklarerade typen för x är då SomeClass. Anmärkningar till punkt 2: Det räcker här inte med att en metod har rätt namn och rätt typ på sina parametrar. Den måste också vara möjlig att anropa med hänsyn till sin skyddsnivå (private, public etc.). Den som vill veta mera om hur det går till att bestämma mest specifika metod när man har flera kandidater kan gå till avsnitt i Javas språkdefinition som finns på adressen Anmärkningar till punkt 3: Att man först under exekvering bestämmer exakt vilken metod som exekveras brukar kallas dynamisk bindning (eng: dynamic binding eller late binding). Ibland kan man dock redan under kompileringen bestämma vilken metod som ska exekveras. Metoder som är deklarerade final får inte omdefinieras i subklasser. Om steg 2 slutar med att man hittat en metod och denna är final så vet man alltså att det måste bli denna som ska exekveras. U 15. Vad ingår i en metods signatur? U 16. Vad menas med överskuggning? Ge exempel. U 17. Vad menas med överlagring? Ge exempel.

13 Interface, exceptions, generik, iteratorer 13 3 Interface, exceptions, generik, iteratorer Tema: Interface, exceptions, generik, introduktion till Java Collection FrameWork, iteratorer. Litteratur: Avsnitt 1.1, , 2.1, Appendix A6, A11, A12 (i gamla upplagan: , , 4.1). Bilderna från föreläsning 1 och 2. Interface U 18. Vad är ett interface och hur ser ett interface ut i stora drag? Vad innebär det att en klass implementerar ett interface? U 19. Beskriv likheter och skillnader mellan ett interface och en abstrakt klass. U 20. a) Antag att följande interface är deklarerat: public interface Resizable { /** * Scales down the object with scalefactor. scalefactor the scale factor which is used to reduce the * size of the object */ void downsize(int scalefactor); Skalfaktorn är nämnare i det bråk som beskriver skalan (1: skalfaktor). Ju större skalfaktor man har desto mindre blir avbildningen. Exempel: i en skala 1:10000 motsvaras cm i verkligheten av 1 cm på avbildningen. Klassen Rectangle beskriver en kvadrat. Ändra klassen så att den implementerar interfacet Resizable: public class Rectangle { private double height; private double width; public Rectangle(double h, double w) { height = h; width = w;... b) Avgör för var och en av följande satser om de är korrekta eller ej. Rectangle r = new Rectangle(50, 100); Resizable r = new Resizable(50, 100); Resizable r = new Rectangle(50, 100); Exception U 21. a) Ändra metoden downsize från uppgift U 20 så att exception genereras om parametern scalefactor har ett värde som är 0. b) Antag att en variabel r refererar till ett Rectangle-objekt och att en variable n innehåller ett heltal. Anropa downsize och skriv ut en lämplig felutskrift på System.out om exception genereras.

14 14 Interface, exceptions, generik, iteratorer Implementera en generisk klass U 22. Antag att det i ett klassbibliotek finns det en generisk klass ArrayCollection som representerar en samling element. (Klassen ArrayCollection är en enkel variant av ArrayList.) I implementeringen har man använt en vektor för att representera samlingen enligt följande implementeringsskiss: public class ArrayCollection<E> implements Collection<E> { private E[] thecollection; private int size; /** Constructs an empty list with an initial capacity of ten. */ public ArrayCollection() { thecollection = (E[]) new Object[10]; /** Appends the specified element to the end of this list. Returns true if this collection changed as a result of the call. */ public boolean add(e x) { if (size == thecollection.length) { doublearray(); thecollection[size] = x; size++; return true; /** Returns true if this collection contains the specified element. */ public boolean contains(object x) {... /* Creates an new array that is twice the size of the current array and copies the content of the current array into the new one. */ private void doublearray() { Implementera metoderna contains och doublearray. U 23. En användare av klassen har implementerat en klass Person enligt följande: public class Person { private String name;... public boolean equals(person p) { return name.equals(p.name); public String tostring() { return name;

15 Interface, exceptions, generik, iteratorer 15 Iterator Följande kod exekveras: ArrayCollection<Person> coll = new ArrayCollection<Person>(); coll.add(new Person("Lisa Svensson")); if (coll.contains(new Person("Lisa Svensson")) ){ System.out.println("Lisa Svensson found"); else { System.out.println("Lisa Svensson not found"); Utskriften blir Lisa Svensson not found. Förklara varför. Vad ska vi göra för att Lisa ska hittas? Ledning: Inuti contains anropas en metod för att jämföra två objekt. Vilken? Vid kompileringen fastställs signaturen för de metoder som ska anropas. Vilken signatur får ovan nämnda metod? I vilken klass börjar sökandet efter en metod med denna signatur vid exekveringen? Finns det någon sådan metod i den klassen? Finns det någon sådan metod i någon superklass till den klassen? U 24. I java.util finns interfacen Iterator<E> och Iterable<E>. De har snarlika namn och är därför lätta att blanda ihop. Red ut begreppen genom att diskutera vad de används till och vad de innehåller för metoder. U 25. Klassen ArrayCollection från uppgift U 22 implementerar interfacet Collection<E> som är ett subinterface till interfacet Iterable<E>. Alltså måste klassen ArrayCollection även implementera metoden iterator(). Antag att detta är gjort och att vi har lagt in ett antal personer i samlingen ArrayCollection<Person> coll. a) Skriv programrader som med hjälp av en iterator skriver ut alla personerna i coll. b) Lös samma problem som i deluppgift a men använd en foreach -sats. U 26. Ändra klassen ArrayCollection från uppgift U 22 så att den även implementera metoden iterator(). U 27. Alla interface och klasser som representerar en samling (Collection) i Javas klassbibliotek har en operation iterator() som returnerar ett objekt av en klass som implementerar interfacet Iterator. I interfacet Iterator finns bl.a. metoderna hasnext och next som kan användas för att traversera (iterera över) samlingens element. Varför lägger man inte i stället in metoderna hasnext och next i samlingsklasserna?

16 16 Listor 4 Listor Tema: Listor, listimplementeringar - enkellänkad lista, sorterad lista, interfacet Comparable. Litteratur: Avsnitt , , (avsnitt , 4.8 i gamla upplagan). Läs också bilderna från föreläsning 3. Använda ArrayList och LinkedList skugga equals U 28. I kursen arbetar vi bland annat med klasser och interface från Java Collections Framework. Ett exempel på sådana är interfacet List samt klasserna ArrayList och LinkedList i paketet java.util. I klasserna ArrayList och LinkedList finns metoder för att hitta ett element i listan, contains(object), indexof(object) och remove(object). Hur avgörs om två element är lika? Vem bestämmer vad som menas med lika (den som implementerat listklassen eller den som använder klassen) och hur gör man det? U 29. Antag att vi ska lagra böcker i en lista av någon av dessa typer. En bok beskrivs av följande klass: public class Book { private String isbn; private String title; private String author; public Book(String isbn, String title, String author) { this.isbn = isbn; this.title = title; this.author = author; public String tostring() { return author + ": " + title; En bok identifieras av sitt ISBN-nummer. Gör de förändringar i klassen Book som behövs för att metoderna contains, indexof och remove ska fungera som förväntat. U 30. Antag att vi har deklarerat följande lista och lagt in ett antal böcker av typen Book i listan: List<Book> list = new ArrayList<Book>() // satser för att lägga in böcker i listan Lägg till sats/er för att ta reda på om boken med ISBN-nummer finns i listan. Enkellänkad lista I några av uppgifterna används klasserna SingleLinkedList och ListNode: public class SingleLinkedList<E> { private ListNode<E> first; /** Creates an empty list. */ public SingleLinkedList() { first = null;

17 Listor 17 /** Inserts the specified element at the beginning of this list. */ public void addfirst(e e) { ListNode<E> n = new ListNode<E>(e); n.next = first; first = n;... /* Nested class. Represents a node which contains an element of type E. */ private static class ListNode<E> { private E element; private ListNode<E> next; /* Creates a listnode which contains e. */ private ListNode(E e) { element = e; next = null; U 31. Skriv programrader som skapar ett lista av typen SingleLinkedList för att lagra heltal samt ser till att listan innehåller talen 1, 2, 3. U 32. a) Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Returns the first element in this list. Throws NoSuchElementException if this list is empty. */ E getfirst(); b) Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Returns the last element from this list. Throws NoSuchElementException if this list is empty. */ E getlast(); U 33. Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Returns true if this collection contains the specified element. */ public boolean contains(object x); U 34. Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Removes the first occurrence of the specified element from this list, if it is present. If this list does not contain the element, it is unchanged. Returns true if this list contained the specified element (or equivalently, if this list changed as a result of the call). */ boolean remove(object e); Ledning: Utgå från din lösning på uppgift U 33. Tänk på att du för att kunna ta bort ett element måste ha en referens till föregående element i listan. Håll därför reda både på aktuellt element och dess föregångare när du går framåt i listan under sökningen. Tänk på specialfallen (tom lista, det är första elementet som ska tas bort...).

18 18 Listor Implementering genom delegation U 35. I läroboken, kapitel 2, finns en implementering av en klass OrderedList som representerar en följd av element, sorterad i växande ordning. Klassen har följande utformning: public class OrderedList<E extends Comparable<E>> implements Iterable<E> { private LinkedList<E> thelist; public OrderedList() { thelist = new LinkedList<E>(); public void add(e obj) { ListIterator<E> itr = thelist.listiterator(); while (itr.hasnext()) { if (obj.compareto(itr.next()) < 0) { itr.previous(); itr.add(obj); return; itr.add(obj); public E get(int index) { return thelist.get(index); public Iterator<E> iterator() { return thelist.iterator(); public int size() { return thelist.size(); I metoden add ser man till att listan blir sorterad i storleksordning genom att leta upp rätt position för objektet obj. Övriga metoder utför sin uppgift genom att delegera till motsvarande operation i klassen LinkedList (som visas i koden ovan för metoderna get, iterator och size). Varför implementerar man inte OrderedList genom att ärva från klassen LindkedList<E> enligt följande mönster? public class OrderedList<E extends Comparable<E>> extends LinkedList<E> U 36. Lägg till metoden remove i klassen OrderedList. Tänk på utnyttja att listan är sorterad så att du inte undersöker onödigt många element. /** Removes the first occurrence of the specified element from this list, if it is present. If this list does not contain the element, it is unchanged. Returns true if this list contained the specified element (or equivalently, if this list changed as a result of the call). */ boolean remove(e obj);

19 Listor 19 U 37. I OrderedList finns det en metod iterator som returnerar en Iterator för listan. Varför finns det inte också en metod listiterator som returnerar en ListIterator? Implementera interfacet Comparable U 38. I klassen OrderedList i uppgift U 35 anges typparametern på följande sätt: <E extends Comparable<E>> Vad innebär det? Skulle man istället kunna skriva bara <E>? U 39. Antag att vi ska använda klassen OrderedList i uppgift U 35 för att hålla reda på patienter som väntar på en akutmottagning. Varje patient tilldelas en prioritet, som är ett heltal. Ett lågt värde på detta attribut motsvarar hög prioritet. Patienter representeras av följande klass: public class Patient { private String firstname; private String lastname; private int prio; public Patient(String firstname, String lastname, int prio) { this.firstname = firstname; this.lastname = lastname; this.prio = prio;... Se till att klassen implementerar gränssnittet Comparable<T>. Det är prioriteterna som ska jämföras här och inte namnen. Tänk också på att det är en god regel att också omdefiniera metoden boolean equals(object x) som finns i superklassen Object så att dessa båda metoder är ense om när två objekt av klassen är lika. U 40. Hur ska metoden compareto implementeras om man istället för prioritet ska jämföra namnen? Antag att man i första hand ska sortera efter efternamn.

20 20 Stackar och köer 5 Stackar och köer Tema: Abstrakta datatyperna köer och stackar, implementeringar och användning. Litteratur: Avsnitt och ( och i gamla upplagan). Läs också bilderna från föreläsning 4. U 41. Beskriv den abstrakta datatypen kö. Vilka är de viktigaste operationerna på en kö. U 42. Beskriv den abstrakta datatypen stack. Vilka är de viktigaste operationerna på en stack. U 43. Beskriv (i ord) hur man kan implementera den abstrakta datatypen stack genom att delegera till LinkedList använda en enkellänkad lista använda en vektor Implementeringen ska inte vara onödigt ineffektiv. U 44. Ett annat sätt att skaffa sig en stack är att helt enkelt skapa ett LinkedList-objekt och använda lämpliga metoder i den klassen. Vilka fördelar/nackdelar finns det med detta? U 45. Givet en kö q. Visa hur man kan använda en stack för att vända kön bak och fram. Gör detta genom att skriva kod. Du kan utgå från följande gränssnitt för kö respektive stack samt anta att det finns en klass MyStack<E> som implementerar Stack<E>. public interface Queue<E> { public E poll(); public E peek(); public void offer(e x); public boolean isempty(); public interface Stack<E> { public E pop(); public E peek(); public void push(e x); public boolean isempty(); // tar bort och returnerar första elementet // returnerar första elementet, utan att ta bort det // lägger in x sist i kön // undersöker om kön är tom // tar bort och returnerar översta elementet // returnerar, men tar inte bort översta elementet // lägger in x överst på stacken // undersöker om stacken är tom U 46. En dequeue (eng: double-ended queue) är en följd av element där det är tillåtet att ta bort första och sista elementet och att lägga in nya element först och sist. Implementera en dequeue med en enkellänkad lista enligt följande: public class Dequeue<E> { private Node<E> first; private Node<E> last; // reference to the first element // reference to the last element /** Creates an empty dequeue. */ public Dequeue() { first = last = null; /** Inserts the specified element at the beginning of this dequeue. */ public void addfirst(e x) {... /** Inserts the specified element at the end of this dequeue. */ public void addlast(e x) {...

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Föreläsning 8 Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Fel i program När man skriver program uppkommer alltid olika typer av fel: Kompileringsfel, fel som beror

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Pythonkramaren del två

Pythonkramaren del två VK Pythonkramaren del två Datalogi för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Algoritmer och datastrukturer Det finns hundratals läroböcker om detta område och Pythonkramaren gör inte anspråk på

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

A stock trading system in WPF

A stock trading system in WPF A stock trading system in WPF Master of Science Thesis JENNY PETTERSSON Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF GOTHENBURG Göteborg, Sweden, May 2009

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Jämförelse av aggregeringswebbdelar i MOSS 2007 av Mohammed Aghili LIU-IDA/LITH-EX-A--09/021--SE 2010-08-30

Läs mer

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik Examensarbete: Joel Lovén Einar Persson Copyright Joel Lovén,

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105 DEL II Detta är huvuddelen av boken och handlar om hur du tar fram bra testfall på ett bra sätt. De testdesigntekniker som beskrivs är alla praktiskt användbara och kompletterar varandra. Teorierna bakom

Läs mer

Optimering av databasinformation

Optimering av databasinformation Optimering av databasinformation Optimization of Database Information John Blomberg Sebastian Östlund Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information

Läs mer

Laboration nr 3 Memory-spel

Laboration nr 3 Memory-spel Laboration nr 3 Memory-spel Syfte Syftet med denna laboration är att ge erfarenhet av att utveckla ett något större program som använder grafik, händelsestyrning samt är strukturerat enligt designmönstret

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540 Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering DAG: 14-04-23 TID: 14:00 18:00 Ansvarig: Joachim von Hacht och Christer Carlsson

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem ett ärendehanteringssystem David Lidzén Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:169 Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem David Lidzén Examensarbete inom Datateknik

Läs mer