Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs"

Transkript

1 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap HT 2015 Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Övningsuppgifternas syfte är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp som tas upp under kursen. De ger också träning i att lösa problem med hjälp av olika algoritmer och datastrukturer. De obligatoriska datorlaborationerna ger viktig träning men täcker inte allt i kursen. Därför är det viktigt att du också löser övningsuppgifterna. Uppgifterna består av en blandning av teorifrågor och av uppgifter där du ska skriva programkod. Om du vill lösa vissa av uppgifterna på dator går det därför bra. På kursens hemsida finns en del färdiga filer att hämta. Där finns också lösningsförslag till övningsuppgifterna. Tanken är att du arbetar med övningsuppgifterna dels på de schemalagda övningstillfällena och dels på egen hand utanför schemalagd tid. I kursens lärobok finns också övningsuppgifter, dels kortare uppgifter ( Self check ) och dels längre uppgifter ( Programming ) som med fördel kan lösas på dator. Innehåll 1 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder Interface, exceptions, generik, iteratorer Listor Stackar och köer Algoritmers effektivitet, tidskomplexitet Rekursion Träd, binära träd Binära sökträd Hashtabeller Mängder och mappar Prioritetsköer, heapar Sortering

2

3 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering 3 1 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering Tema: Arv, parameteröverföring, statiska attribut och metoder. Litteratur: I uppgifterna behandlas begrepp som ingått i grundkursen. Om du stöter på svårigheter får du repetera relevanta delar i läroboken från grundkursen. Arv behandlas också i läroboken avsnitt 1.2. Arv I några av uppgifterna nedan används klasserna Person, Student och FacultyMember. Klasserna har följande utformning: public class Person { protected String name; public Person(String name) { this.name = name; public void setname(string name) { this.name = name; public String tostring() { return name; public class Student extends Person { protected String program; protected int credits; public Student(String name, String program) { super(name); this.program = program; credits = 0; public String tostring() { return name + ", " + program;... public class FacultyMember extends Person { protected String department; public FacultyMember(String name, String department) { super(name); this.department = department; public String tostring() { return name + ", " + department;

4 4 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering Person Student FacutlyMember Figur 1: Superklassen Person med subklasserna Student och FacultyMember. U 1. Antag att vi har gjort följande deklarationer: Person p; Student s; FacultyMember f; Avgör för var och en av följande satser om de är korrekta eller ej: p = new Person("Lisa Svensson"); p = new Student("Lisa Svensson", "D"); s = new Person("Kalle Karlsson"); s = new Student("Kalle Karlsson","C"); s = new FacultyMember("Per Holm", "Computer Science"); p = s; s = p; f = s; U 2. Antag att vi deklarerat en variabel String info. Ange vilket värde info får i var och en av de satser där den förekommer i en tilldelning i följande programrader: Person p = new Person("Lisa Svensson"); info = p.tostring(); p = new Student("Lisa Svensson","D"); info = p.tostring(); Student s = new Student("Kalle Karlsson","C"); info = s.tostring(); FacultyMember f = new FacultyMember("Per Holm", "Computer Science"); p = f; info = p.tostring(); U 3. Föregående uppgift handlade om polymorfism och metodanrop. Om vi deklarerar att en referensvariabel ref har en viss typ C enligt C ref; så får ref referera till objekt av klassen C eller till objekt av eventuella subklasser till C. Antag att det i både denna subklass och i klassen C finns en metod p(). Problemet som behandlades i föregående uppgift var att avgöra vilken av metoderna p() som exekveras vid ett anrop: ref.p(); Formulera i egna ord hur detta avgörs.

5 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering 5 U 4. Betrakta följande klasser: Shape Square Figur 2: Den abstrakta klassen Shape och subklassen Square. public abstract class Shape { protected int x; protected int y; protected Shape(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; public void move(int dx, int dy) { x = x + dx; y = y + dy; // övriga metoder public class Square extends Shape { private int side; public Square(int x, int y, int side) { super(x, y); this.side = side; public void draw() { // kod för att rita kvadraten Antag att vi har deklarerat två variabler s och sq: Shape s; Square sq; Vilka av följande tilldelningssatser är korrekta? sq = new Square(100, 100, 50); sq = new Square(50); s = new Shape(100, 100); s = new Square(100, 100, 50);

6 6 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering U 5. Antag att vi lägger till ytterligare en subklass Circle. Då kan vi skriva och köra följande exempelprogram (som skapar några figurer och sedan flyttar dem): public class Main { public static void main(string[] args) { Shape[] theshapes = new Shape[5]; theshapes[0] = new Square(100, 300, 100); theshapes[1] = new Square(400, 200, 100); theshapes[2] = new Circle(400, 400, 50); theshapes[3] = new Square(450, 450, 50); theshapes[4] = new Circle(200, 200, 35); for (int i = 0; i < theshapes.length; i++) { theshapes[i].move(10, 10); Om vi ändrar i programmet för att istället rita alla figurerna så fungerar det däremot inte:... for (int i = 0; i < theshapes.length; i++) { theshapes[i].draw();... Förklara varför. Gör den ändring i klassen Shape som behövs för att det nya programmet ska fungera. Statiska attribut och metoder U 6. Antag att vi i klassen Person lägger till ett attribut och två metoder enligt följande: protected static int seniorcitizenage = 67; public static void setseniorage(int i) { seniorcitizenage = i; public static int getseniorage() { return seniorcitizenage; Attributet representerar lagstadgad pensionsålder. a) Motivera vad det innebär att attributet och metoderna deklarerats som static. Förklara också varför man valt att deklarera attributet seniorcitizenage och de båda nya metoderna som static. b) Vilka av metodanropen nedan är korrekta? Person.setSeniorAge(65); Person p = new Person(...); p.setseniorage(65); c) Vad skrivs ut när följande rader exekveras? Person p = new Person(...); Person q = new Person(...); p.setseniorage(65); System.out.println(q.getSeniorAge());

7 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering 7 Parameteröverföring U 7. Givet en klass C med en metod incr enligt följande: public class C { public void incr(int i) { i++;... Vad skrivs ut när följande programrader exekveras? int j = 2; C c = new C(); c.incr(j); System.out.println(j); U 8. Antag att vi har en klass C med en metod m enligt följande: public class C { public void m(person p) { p = new Person("Kalle"); Vad skrivs ut när följande programrader exekveras: Person p = new Person("Lisa"); C c = new C(); c.m(p); System.out.println(p); U 9. Antag att metoden m i klassen C i stället har följande utformning: public void m(person p) { p.setname("kalle"); Vad skrivs då ut om samma rader som i föregående uppgift exekveras? U 10. Givet följande metod i någon klass C: public static void changeelement(int[] a, int index, int newvalue) { a[index] = newvalue; Vad skrivs ut när följande rader exekveras? int[] a = {1, 2, 3, 4, 5; C.changeElement(a, 3, 10); System.out.println(a[3]);

8 8 Repetition av viktiga begrepp inom objektorienterad programmering U 11. Antag att följande (mer eller mindre vettiga) metoder finns i en klass ArrayHandler: public static void r1(int[] a) { int[] temp = new int[a.length]; for (int i = 0; i < a.length; i++) { temp[i] = a[a.length i]; a = temp; public static void r2(int[] a) { int[] temp = new int[a.length]; for (int i = 0; i < a.length; i++) { temp[i] = a[a.length i]; for (int i = 0; i < a.length; i++) { a[i] = temp[i]; Vad har vektorerna nbrs1 och nbrs2 för värden efter det att följande rader exekverats? int[] nbrs1 = {10, 20, 30, 40, 50; int[] nbrs2 = {10, 20, 30, 40, 50; ArrayHandler.r1(nbrs1); ArrayHandler.r2(nbrs2);

9 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder 9 2 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder Tema: Du ska fördjupa dina kunskaper om polymorfism, skuggning och överlagring av metoder. Litteratur: Dessa begrepp har inte behandlats i alla grundkurser. Därför ingår det en hel del text att läsa i anslutning till just dessa uppgifter. Avsnitten i läroboken är också relevanta för dessa uppgifter (avsnitt i den gamla upplagan). Begreppen typ, subtyp och supertyp När vi deklarerar variabler anger vi vilken typ de har. Typen anger vilka värden som kan tilldelas variabeln. För referensvariabler används klassnamn (eller interfacenamn) för att ange typen: Person p; Set set; // Person är en klass // Set är ett interface Begreppen supertyp och subtyp är viktiga att känna till. Supertyper till en viss klass C är alla de klasser från vilka C ärver och alla de interface klassen implementerar. Supertyper till ett interface I är alla de interface från vilka I ärver. En klass C eller ett interface I är subtyp till alla sina supertyper. Varje objekt tillhör någon klass, den klass som används när objektet skapades. Om en referensvariabel deklareras ha en viss typ (klass eller interface) så får den referera till objekt av denna typ eller dess subtyper. Om ett interfacenamn har använts i deklarationen innebär detta speciellt att referensvariablen får referera till objekt av någon klass som implementerar detta interface. För variablerna p och s, deklarerade ovan, gäller därför att p kan referera till objekt av klasserna Person, Student och FacultyMember. Referensvariablen set kan referera till objekt av t ex klasserna TreeSet och HashSet som finns i java.util och som båda implementerar interfacet Set. Det är alltså tillåtet att skriva: set = new TreeSet(); set = new HashSet(); U 12. Rita ett klassdiagram i UML och ange alla subtyp supertyp-relationer som gäller när följande deklarationer gjorts: class A {.. interface I {.. class B extends A implements I {.. interface J extends I {.. class C extends B implements J {.. U 13. Antag att följande deklarationer gjorts: interface IA {..; interface IB extends IA {.. class C implements IA {.. Rita ett klassdiagram i UML. Vilka av tilldelningssatserna i följande kod är då korrekta? IA a = new C(); IB b = new C(); a = b;

10 10 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder b = a; C c = new C(); c = a; c = b; Metodsignaturer och metodanrop Antag att vi har en metod, deklarerad enligt följande mönster: public void m(type 1 param 1, Type 2 param 2,...); där Type i anger en klass eller ett interface. Metodens signatur är dess namn tillsammans med antalet parametrar och deras typer. Två metoder har samma signatur om de har samma namn, samma antal parametrar och om den i:e parametern i den första metoden har samma typ som den i:e parametern i den andra metoden för alla i. För att ett anrop, m(act 1, act 2,..);, ska vara korrekt krävs att varje aktuell parameter act i har en sådan deklarerad typ att tilldelningssatsen param i = act i är korrekt. Detta innebär att den deklarerade typen för act i måste vara Type i eller en subtyp till denna typ. U 14. Ange, för var och en av metodanropen i det följande om de är korrekta eller felaktiga: public class C { public void m(person p, Student s) {..... Person p1 = new Person(...); Student s1 = new Student(...); C c = new C(); c.m(p1, s1); c.m(p1, p1); c.m(s1, p1); c.m(s1, s1); p1 = new Student(...); c.m(p1, p1); Metodanrop, skuggning och överlagring Vi kan inte deklarera två metoder med samma signatur i en klass. Däremot kan det finnas metoder med samma signatur i en klass och i någon av dess superklasser eller subklasser. Det är detta som kallas att skugga metoder (eng: override). Om det i en klass C och i en subklass D till C finns metoder med samma signatur så säger vi att metoden i D skuggar (eng:overrides) metoden i klassen C. Metoder som har samma namn men olika signatur (t. ex olika antal parametrar eller olika typer på sina parametrar) sägs överlagra (eng: overload) varandra. Det är tillåtet att ha flera överlagrade metoder i samma klass. Överlagring inträffar också om en klass har en metod med samma namn men olika signatur som någon metod i en super- eller subklass. Då man gör ett metodanrop x.m(a,b) kommer någon metod med namnet m och med formella parametrar av en sådan typ att anropet är korrekt med hänsyn till typerna hos de aktuella parametrarna a och b att exekveras. I allmänhet är det inte svårt att avgöra vilken metod det blir. Ofta har vi bara en metod med rätt namn och rätt antal parametrar. Vid vissa typer av överlagring kan dock tveksamhet uppstå. Betrakta följande exempel:

11 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder 11 class BaseClass { public void foo(person p) {... public void foo(student s) { BaseClass bc = new BaseClass(); Person p = new Student(...); bc.foo(p); Vilken av foo-metoderna kommer att exekveras? De deklarerade typerna för bc respektive p används av kompilatorn för att avgöra detta. bc är av typen BaseClass och p är av typen Person. Kompilatorn undersöker därför om klassen BaseClass har en metod som heter foo och som har en formell parameter av en sådan typ att den kan anropas med en aktuell parameter av typen Person. Det finns bara en sådan, nämligen den första foo-metoden. bc skulle under exekvering kunna referera till ett objekt av en subklass till BaseClass om sådan finns. Exempel: class DerivedClass extends BaseClass { public void foo(person p) { BaseClass bc = new DerivedClass(); Person p = new Student(...); bc.foo(p); Nu blir det metoden foo i klassen DerivedClass som exekveras. Kompilatorn gör samma beslut som i föregående exempel och fastlägger signaturen på metoden till att vara namnet foo och en parameter av typen Person. Under exekvering kommer klassen för det objekt till vilket bc då refererar att utgöra den virtuella maskinens startpunkt för sökandet efter metod med denna signatur. Finns ingen sådan metod där fortsätter sökandet i superklassen etc. I detta fall startar alltså sökandet i DerivedClass där det finns en metod med rätt signatur. Ett ytterligare exempel där överlagrade metoder är definierade i olika klasser i en klasshierarki: class BaseClass { public void foo(person p) {... class DerivedClass extends BaseClass { public void foo(student s) {..... DerivedClass dc = new DerivedClass(); Person p = new Student(...); dc.foo(p); dc har typen DerivedClass som har två överlagrade metoder med namnet foo. Men bara en av dessa, den som är definierad i superklassen BaseClass passar för anropet eftersom dess parameter är av typen Person. Metoden i DerivedClass har ju formell parameter av typen Student och denna kan inte tilldelas en aktuell parameter av typen Person. Det blir alltså metoden foo i BaseClass som exekveras. Sammanfattning Nedan sammanfattas vad som sker vid kompilering respektive exekvering av ett metodanrop x.m(a,b);

12 12 Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder 1. Den deklarerade typen för x används av kompilatorn för att bestämma i vilken klass sökandet efter metoder som har rätt signatur för anropet ska starta. Kalla denna klass C1. 2. I C1 och dess eventuella superklasser lokaliseras alla metoder som matchar metodanropet, dvs. har rätt namn och har sådana typer på sina formella parametrar att de kan tilldelas variabler av respektive aktuell parameters deklarerade typ. Om ingen sådan metod finns, genereras ett kompileringsfel. Om det bara finns en sådan metod, fortsätt med steg 3. I komplicerade fall med många överlagrade metoder kan det finnas flera som passar in. I så fall försöker kompilatorn få fram den metod som är "mest specifik" enligt vissa regler, som vi inte går in på här. Slutar denna process med att det finns mer än en möjlig metod får vi ett kompileringsfel (ambiguous method call). 3. En metod är nu utvald och det är en metod av dess exakta signatur som kommer att exekveras. Vilken det blir beror på klassen för det objekt x refererar till under exekvering. Kalla denna klass C2. Den virtuella maskinen startar sökandet efter metod att exekvera i C2 och fortsätter eventuellt i superklasser tills man hittar en med rätt signatur. I normala fall är det säkert att vi har en metod med rätt signatur någonstans i denna kedja, annars hade kompileringsfel genererats i steg 2 ovan. Bara om vi ändrat någonting som har med inblandade metoder att göra och glömt kompilera om vissa klasser kan sökandet misslyckas. I så fall får man ett exekveringsfel. Anmärkning till punkt 1: Metodanropet kan göras inifrån en annan metod och x kan vara en av de formella parametrarna till denna enligt följande: public void p(someclass x) { x.m(a,b);... Den deklarerade typen för x är då SomeClass. Anmärkningar till punkt 2: Det räcker här inte med att en metod har rätt namn och rätt typ på sina parametrar. Den måste också vara möjlig att anropa med hänsyn till sin skyddsnivå (private, public etc.). Den som vill veta mera om hur det går till att bestämma mest specifika metod när man har flera kandidater kan gå till avsnitt i Javas språkdefinition som finns på adressen Anmärkningar till punkt 3: Att man först under exekvering bestämmer exakt vilken metod som exekveras brukar kallas dynamisk bindning (eng: dynamic binding eller late binding). Ibland kan man dock redan under kompileringen bestämma vilken metod som ska exekveras. Metoder som är deklarerade final får inte omdefinieras i subklasser. Om steg 2 slutar med att man hittat en metod och denna är final så vet man alltså att det måste bli denna som ska exekveras. U 15. Vad ingår i en metods signatur? U 16. Vad menas med överskuggning? Ge exempel. U 17. Vad menas med överlagring? Ge exempel.

13 Interface, exceptions, generik, iteratorer 13 3 Interface, exceptions, generik, iteratorer Tema: Interface, exceptions, generik, introduktion till Java Collection FrameWork, iteratorer. Litteratur: Avsnitt 1.1, , 2.1, Appendix A6, A11, A12 (i gamla upplagan: , , 4.1). Bilderna från föreläsning 1 och 2. Interface U 18. Vad är ett interface och hur ser ett interface ut i stora drag? Vad innebär det att en klass implementerar ett interface? U 19. Beskriv likheter och skillnader mellan ett interface och en abstrakt klass. U 20. a) Antag att följande interface är deklarerat: public interface Resizable { /** * Scales down the object with scalefactor. scalefactor the scale factor which is used to reduce the * size of the object */ void downsize(int scalefactor); Skalfaktorn är nämnare i det bråk som beskriver skalan (1: skalfaktor). Ju större skalfaktor man har desto mindre blir avbildningen. Exempel: i en skala 1:10000 motsvaras cm i verkligheten av 1 cm på avbildningen. Klassen Rectangle beskriver en kvadrat. Ändra klassen så att den implementerar interfacet Resizable: public class Rectangle { private double height; private double width; public Rectangle(double h, double w) { height = h; width = w;... b) Avgör för var och en av följande satser om de är korrekta eller ej. Rectangle r = new Rectangle(50, 100); Resizable r = new Resizable(50, 100); Resizable r = new Rectangle(50, 100); Exception U 21. a) Ändra metoden downsize från uppgift U 20 så att exception genereras om parametern scalefactor har ett värde som är 0. b) Antag att en variabel r refererar till ett Rectangle-objekt och att en variable n innehåller ett heltal. Anropa downsize och skriv ut en lämplig felutskrift på System.out om exception genereras.

14 14 Interface, exceptions, generik, iteratorer Implementera en generisk klass U 22. Antag att det i ett klassbibliotek finns det en generisk klass ArrayCollection som representerar en samling element. (Klassen ArrayCollection är en enkel variant av ArrayList.) I implementeringen har man använt en vektor för att representera samlingen enligt följande implementeringsskiss: public class ArrayCollection<E> implements Collection<E> { private E[] thecollection; private int size; /** Constructs an empty list with an initial capacity of ten. */ public ArrayCollection() { thecollection = (E[]) new Object[10]; /** Appends the specified element to the end of this list. Returns true if this collection changed as a result of the call. */ public boolean add(e x) { if (size == thecollection.length) { doublearray(); thecollection[size] = x; size++; return true; /** Returns true if this collection contains the specified element. */ public boolean contains(object x) {... /* Creates an new array that is twice the size of the current array and copies the content of the current array into the new one. */ private void doublearray() { Implementera metoderna contains och doublearray. U 23. En användare av klassen har implementerat en klass Person enligt följande: public class Person { private String name;... public boolean equals(person p) { return name.equals(p.name); public String tostring() { return name;

15 Interface, exceptions, generik, iteratorer 15 Iterator Följande kod exekveras: ArrayCollection<Person> coll = new ArrayCollection<Person>(); coll.add(new Person("Lisa Svensson")); if (coll.contains(new Person("Lisa Svensson")) ){ System.out.println("Lisa Svensson found"); else { System.out.println("Lisa Svensson not found"); Utskriften blir Lisa Svensson not found. Förklara varför. Vad ska vi göra för att Lisa ska hittas? Ledning: Inuti contains anropas en metod för att jämföra två objekt. Vilken? Vid kompileringen fastställs signaturen för de metoder som ska anropas. Vilken signatur får ovan nämnda metod? I vilken klass börjar sökandet efter en metod med denna signatur vid exekveringen? Finns det någon sådan metod i den klassen? Finns det någon sådan metod i någon superklass till den klassen? U 24. I java.util finns interfacen Iterator<E> och Iterable<E>. De har snarlika namn och är därför lätta att blanda ihop. Red ut begreppen genom att diskutera vad de används till och vad de innehåller för metoder. U 25. Klassen ArrayCollection från uppgift U 22 implementerar interfacet Collection<E> som är ett subinterface till interfacet Iterable<E>. Alltså måste klassen ArrayCollection även implementera metoden iterator(). Antag att detta är gjort och att vi har lagt in ett antal personer i samlingen ArrayCollection<Person> coll. a) Skriv programrader som med hjälp av en iterator skriver ut alla personerna i coll. b) Lös samma problem som i deluppgift a men använd en foreach -sats. U 26. Ändra klassen ArrayCollection från uppgift U 22 så att den även implementera metoden iterator(). U 27. Alla interface och klasser som representerar en samling (Collection) i Javas klassbibliotek har en operation iterator() som returnerar ett objekt av en klass som implementerar interfacet Iterator. I interfacet Iterator finns bl.a. metoderna hasnext och next som kan användas för att traversera (iterera över) samlingens element. Varför lägger man inte i stället in metoderna hasnext och next i samlingsklasserna?

16 16 Listor 4 Listor Tema: Listor, listimplementeringar - enkellänkad lista, sorterad lista, interfacet Comparable. Litteratur: Avsnitt , , (avsnitt , 4.8 i gamla upplagan). Läs också bilderna från föreläsning 3. Använda ArrayList och LinkedList skugga equals U 28. I kursen arbetar vi bland annat med klasser och interface från Java Collections Framework. Ett exempel på sådana är interfacet List samt klasserna ArrayList och LinkedList i paketet java.util. I klasserna ArrayList och LinkedList finns metoder för att hitta ett element i listan, contains(object), indexof(object) och remove(object). Hur avgörs om två element är lika? Vem bestämmer vad som menas med lika (den som implementerat listklassen eller den som använder klassen) och hur gör man det? U 29. Antag att vi ska lagra böcker i en lista av någon av dessa typer. En bok beskrivs av följande klass: public class Book { private String isbn; private String title; private String author; public Book(String isbn, String title, String author) { this.isbn = isbn; this.title = title; this.author = author; public String tostring() { return author + ": " + title; En bok identifieras av sitt ISBN-nummer. Gör de förändringar i klassen Book som behövs för att metoderna contains, indexof och remove ska fungera som förväntat. U 30. Antag att vi har deklarerat följande lista och lagt in ett antal böcker av typen Book i listan: List<Book> list = new ArrayList<Book>() // satser för att lägga in böcker i listan Lägg till sats/er för att ta reda på om boken med ISBN-nummer finns i listan. Enkellänkad lista I några av uppgifterna används klasserna SingleLinkedList och ListNode: public class SingleLinkedList<E> { private ListNode<E> first; /** Creates an empty list. */ public SingleLinkedList() { first = null;

17 Listor 17 /** Inserts the specified element at the beginning of this list. */ public void addfirst(e e) { ListNode<E> n = new ListNode<E>(e); n.next = first; first = n;... /* Nested class. Represents a node which contains an element of type E. */ private static class ListNode<E> { private E element; private ListNode<E> next; /* Creates a listnode which contains e. */ private ListNode(E e) { element = e; next = null; U 31. Skriv programrader som skapar ett lista av typen SingleLinkedList för att lagra heltal samt ser till att listan innehåller talen 1, 2, 3. U 32. a) Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Returns the first element in this list. Throws NoSuchElementException if this list is empty. */ E getfirst(); b) Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Returns the last element from this list. Throws NoSuchElementException if this list is empty. */ E getlast(); U 33. Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Returns true if this collection contains the specified element. */ public boolean contains(object x); U 34. Lägg till följande metod i klassen SingleLinkedList: /** Removes the first occurrence of the specified element from this list, if it is present. If this list does not contain the element, it is unchanged. Returns true if this list contained the specified element (or equivalently, if this list changed as a result of the call). */ boolean remove(object e); Ledning: Utgå från din lösning på uppgift U 33. Tänk på att du för att kunna ta bort ett element måste ha en referens till föregående element i listan. Håll därför reda både på aktuellt element och dess föregångare när du går framåt i listan under sökningen. Tänk på specialfallen (tom lista, det är första elementet som ska tas bort...).

18 18 Listor Implementering genom delegation U 35. I läroboken, kapitel 2, finns en implementering av en klass OrderedList som representerar en följd av element, sorterad i växande ordning. Klassen har följande utformning: public class OrderedList<E extends Comparable<E>> implements Iterable<E> { private LinkedList<E> thelist; public OrderedList() { thelist = new LinkedList<E>(); public void add(e obj) { ListIterator<E> itr = thelist.listiterator(); while (itr.hasnext()) { if (obj.compareto(itr.next()) < 0) { itr.previous(); itr.add(obj); return; itr.add(obj); public E get(int index) { return thelist.get(index); public Iterator<E> iterator() { return thelist.iterator(); public int size() { return thelist.size(); I metoden add ser man till att listan blir sorterad i storleksordning genom att leta upp rätt position för objektet obj. Övriga metoder utför sin uppgift genom att delegera till motsvarande operation i klassen LinkedList (som visas i koden ovan för metoderna get, iterator och size). Varför implementerar man inte OrderedList genom att ärva från klassen LindkedList<E> enligt följande mönster? public class OrderedList<E extends Comparable<E>> extends LinkedList<E> U 36. Lägg till metoden remove i klassen OrderedList. Tänk på utnyttja att listan är sorterad så att du inte undersöker onödigt många element. /** Removes the first occurrence of the specified element from this list, if it is present. If this list does not contain the element, it is unchanged. Returns true if this list contained the specified element (or equivalently, if this list changed as a result of the call). */ boolean remove(e obj);

19 Listor 19 U 37. I OrderedList finns det en metod iterator som returnerar en Iterator för listan. Varför finns det inte också en metod listiterator som returnerar en ListIterator? Implementera interfacet Comparable U 38. I klassen OrderedList i uppgift U 35 anges typparametern på följande sätt: <E extends Comparable<E>> Vad innebär det? Skulle man istället kunna skriva bara <E>? U 39. Antag att vi ska använda klassen OrderedList i uppgift U 35 för att hålla reda på patienter som väntar på en akutmottagning. Varje patient tilldelas en prioritet, som är ett heltal. Ett lågt värde på detta attribut motsvarar hög prioritet. Patienter representeras av följande klass: public class Patient { private String firstname; private String lastname; private int prio; public Patient(String firstname, String lastname, int prio) { this.firstname = firstname; this.lastname = lastname; this.prio = prio;... Se till att klassen implementerar gränssnittet Comparable<T>. Det är prioriteterna som ska jämföras här och inte namnen. Tänk också på att det är en god regel att också omdefiniera metoden boolean equals(object x) som finns i superklassen Object så att dessa båda metoder är ense om när två objekt av klassen är lika. U 40. Hur ska metoden compareto implementeras om man istället för prioritet ska jämföra namnen? Antag att man i första hand ska sortera efter efternamn.

20 20 Stackar och köer 5 Stackar och köer Tema: Abstrakta datatyperna köer och stackar, implementeringar och användning. Litteratur: Avsnitt och ( och i gamla upplagan). Läs också bilderna från föreläsning 4. U 41. Beskriv den abstrakta datatypen kö. Vilka är de viktigaste operationerna på en kö. U 42. Beskriv den abstrakta datatypen stack. Vilka är de viktigaste operationerna på en stack. U 43. Beskriv (i ord) hur man kan implementera den abstrakta datatypen stack genom att delegera till LinkedList använda en enkellänkad lista använda en vektor Implementeringen ska inte vara onödigt ineffektiv. U 44. Ett annat sätt att skaffa sig en stack är att helt enkelt skapa ett LinkedList-objekt och använda lämpliga metoder i den klassen. Vilka fördelar/nackdelar finns det med detta? U 45. Givet en kö q. Visa hur man kan använda en stack för att vända kön bak och fram. Gör detta genom att skriva kod. Du kan utgå från följande gränssnitt för kö respektive stack samt anta att det finns en klass MyStack<E> som implementerar Stack<E>. public interface Queue<E> { public E poll(); public E peek(); public void offer(e x); public boolean isempty(); public interface Stack<E> { public E pop(); public E peek(); public void push(e x); public boolean isempty(); // tar bort och returnerar första elementet // returnerar första elementet, utan att ta bort det // lägger in x sist i kön // undersöker om kön är tom // tar bort och returnerar översta elementet // returnerar, men tar inte bort översta elementet // lägger in x överst på stacken // undersöker om stacken är tom U 46. En dequeue (eng: double-ended queue) är en följd av element där det är tillåtet att ta bort första och sista elementet och att lägga in nya element först och sist. Implementera en dequeue med en enkellänkad lista enligt följande: public class Dequeue<E> { private Node<E> first; private Node<E> last; // reference to the first element // reference to the last element /** Creates an empty dequeue. */ public Dequeue() { first = last = null; /** Inserts the specified element at the beginning of this dequeue. */ public void addfirst(e x) {... /** Inserts the specified element at the end of this dequeue. */ public void addlast(e x) {...

public static void mystery(int n) { if (n > 0){ mystery(n-1); System.out.print(n * 4); mystery(n-1); } }

public static void mystery(int n) { if (n > 0){ mystery(n-1); System.out.print(n * 4); mystery(n-1); } } Rekursion 25 7 Rekursion Tema: Rekursiva algoritmer. Litteratur: Avsnitt 5.1 5.5 (7.1 7.5 i gamla upplagan) samt i bilderna från föreläsning 6. U 59. Man kan definiera potensfunktionen x n (n heltal 0)

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Föreläsning 9 Innehåll

Föreläsning 9 Innehåll Föreläsning 9 Innehåll Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning, implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon

Läs mer

Övningar, Algoritmer och datastrukturer (EDA690)

Övningar, Algoritmer och datastrukturer (EDA690) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Algoritmer och datastrukturer Institutionen för datavetenskap HT 2013 Övningar, Algoritmer och datastrukturer (EDA690) I kursen ingår sex frivilliga övningar. Övningarnas syfte

Läs mer

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. -Algoritmer och Datastrukturer- Abstrakt datatyp Datatyp för en variabel Betecknar i ett programmeringsspråk den mängd värden variabeln får anta. T ex kan en variabel av typ boolean anta värdena true och

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i EDAA01 programmeringsteknik fördjupningkurs

Lösningsförslag till tentamen i EDAA01 programmeringsteknik fördjupningkurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Lösningsförslag till tentamen i EDAA01 programmeringsteknik fördjupningkurs 2013 12 19 1. a) En samling element där insättning och borttagning

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg

Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg 2013 12 19 1. a) En samling element där insättning och borttagning

Läs mer

Datastrukturer i kursen. Föreläsning 8 Innehåll. Träd rekursiv definition. Träd

Datastrukturer i kursen. Föreläsning 8 Innehåll. Träd rekursiv definition. Träd Föreläsning 8 Innehåll Datastrukturer i kursen Träd, speciellt binära träd egenskaper användningsområden implementering Undervisningsmoment: föreläsning 8, övningsuppgifter 8, lab 4 Avsnitt i läroboken:

Läs mer

EDAA20 Föreläsning Klassen ArrayList. Viktiga operationer på ArrayList. Generisk klass

EDAA20 Föreläsning Klassen ArrayList. Viktiga operationer på ArrayList. Generisk klass EDAA20 Föreläsning 11-12 Klassen ArrayList Klassen ArrayList Skriva program som läser data från en textfil och skriver data till en textfil Repetition inför delmålskontroll 2 är en standardklass (i paketet

Läs mer

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist.

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist. Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll Generik Bakgrund Java Collections Framework interface och klasser för samlingar av element interfacen Iterator och Iterable och foreach-sats

Läs mer

ADT Prioritetskö. Föreläsning 12 Innehåll. Prioritetskö. Interface för Prioritetskö. Prioritetsköer och heapar

ADT Prioritetskö. Föreläsning 12 Innehåll. Prioritetskö. Interface för Prioritetskö. Prioritetsköer och heapar Föreläsning 1 Innehåll Prioritetsköer och heapar Prioritetsköer och heapar ADT prioritetskö Klassen PriorityQueue i java.util Heapar Implementering av prioritetskö med heap Sortering med hjälp av heap

Läs mer

ADT Prioritetskö. Föreläsning 13 Innehåll. Prioritetskö vs FIFO-kö. Prioritetskö Exempel på användning. Prioritetsköer och heapar

ADT Prioritetskö. Föreläsning 13 Innehåll. Prioritetskö vs FIFO-kö. Prioritetskö Exempel på användning. Prioritetsköer och heapar Föreläsning 1 Innehåll ADT Prioritetskö Prioritetsköer och heapar Prioritetsköer och heapar ADT prioritetskö Klassen PriorityQueue i java.util ar Implementering av prioritetskö med heap Sortering med hjälp

Läs mer

Begreppet subtyp/supertyp i Java. Mera om generik. Generik och arv. Generik och arv. Innehåll

Begreppet subtyp/supertyp i Java. Mera om generik. Generik och arv. Generik och arv. Innehåll Mera om generik Begreppet subtyp/supertyp i Java Innehåll Wildcards Vektorer och generik Supertyper för en viss klass C är alla klasser från vilka C ärver och alla interface som klassen implementerar.

Läs mer

Föreläsning 5-6 Innehåll

Föreläsning 5-6 Innehåll Föreläsning 5-6 Innehåll Skapa och använda objekt Skriva egna klasser Datavetenskap (LTH) Föreläsning 5-6 HT 2017 1 / 32 Exempel på program med objekt public class DrawSquare { public static void main(string[]

Läs mer

Länkade strukturer. (del 2)

Länkade strukturer. (del 2) Länkade strukturer (del 2) Översikt Abstraktion Dataabstraktion Inkapsling Gränssnitt (Interface) Abstrakta datatyper (ADT) Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 Abstraktion Procedurell abstraktion

Läs mer

Föreläsning REPETITION & EXTENTA

Föreläsning REPETITION & EXTENTA Föreläsning 18 19 REPETITION & EXTENTA Programmeringsteknik på 45 minuter Klasser och objekt Variabler: attribut, lokala variabler, parametrar Datastrukturer Algoritmer Dessa bilder är inte repetitionsbilder

Läs mer

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad-lista Lista implementerad med en enkellänkad lista Iterator Implementering av en Iterator Dubbellänkad lista och cirkulär lista LinkedList JCF

Läs mer

Interfacen Set och Map, hashtabeller

Interfacen Set och Map, hashtabeller Föreläsning 0 Innehåll Hashtabeller implementering, effektivitet Interfacen Set och Map ijava Interfacet Comparator Undervisningsmoment: föreläsning 0, övningsuppgifter 0-, lab 5 och 6 Avsnitt i läroboken:

Läs mer

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad-lista Lista implementerad med en enkellänkad lista Iterator Implementering av en Iterator Dubbellänkad lista och cirkulär lista LinkedList JCF

Läs mer

Seminarium 13 Innehåll

Seminarium 13 Innehåll Seminarium 13 Innehåll Prioritetsköer och heapar Prioritetsköer ADTn Klassen PriorityQueue i java.util Implementering med lista Heapar ADTn För implementering av prioritetskö För sortering Efter seminariet

Läs mer

Föreläsning 9 Innehåll

Föreläsning 9 Innehåll Föreläsning 9 Innehåll Träd, speciellt binära träd egenskaper användningsområden implementering Datavetenskap (LTH) Föreläsning 9 HT 2017 1 / 31 Inlämningsuppgiften De föreläsningar som inlämningsuppgiften

Läs mer

Föreläsning 3 Innehåll. Generiska klasser. Icke-generisk lista ArrayList, skiss av implementering. Icke-generisk lista Risk för fel

Föreläsning 3 Innehåll. Generiska klasser. Icke-generisk lista ArrayList, skiss av implementering. Icke-generisk lista Risk för fel Föreläsning 3 Innehåll Generiska klasser Implementera generiska klasser Exceptions Dokumentationekommentarer javadoc Enhetstestning - junit Man kan deklarera en eller flera typparametrar när man definierar

Läs mer

13 Prioritetsköer, heapar

13 Prioritetsköer, heapar Prioritetsköer, heapar 31 13 Prioritetsköer, heapar U 101. En prioritetskö är en samling element där varje element har en prioritet (som används för att jämföra elementen med). Elementen plockas ut i prioritetsordning

Läs mer

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1 Datastrukturer föreläsning 3 Stacks 1 Abstrakta datatyper Stackar - stacks Köer - queues Dubbeländade köer - deques Vektorer vectors (array lists) All är listor men ger tillgång till olika operationer

Läs mer

Tentamen, Algoritmer och datastrukturer

Tentamen, Algoritmer och datastrukturer UNDS TEKNISKA ÖGSKOA (6) Institutionen för datavetenskap Tentamen, Algoritmer och datastrukturer 23 8 29, 8. 3. Anvisningar: Denna tentamen består av fem uppgifter. Totalt är skrivningen på 36 poäng och

Läs mer

Övningsuppgifter, EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs

Övningsuppgifter, EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs Institutionen för datavetenskap HT 2016 Övningsuppgifter, EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs Övningsuppgifternas syfte

Läs mer

Abstrakta datatyper. Primitiva vektorer. Deklarera en vektor

Abstrakta datatyper. Primitiva vektorer. Deklarera en vektor Abstrakta datatyper 1 Primitiva vektorer Vektorer kan skapas av primitiva datatyper, objektreferenser eller andra vektorer. Vektorer indexeras liksom i C från 0. För att referera en vektor används hakparenteser.

Läs mer

EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs

EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs Läsperiod lp 1+2 (Ges även lp 3) 7.5 hp anna.axelsson@cs.lth.se sandra.nilsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa01ht Förkunskapskrav: Godkänd på obligatoriska

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

Programmering fortsättningskurs

Programmering fortsättningskurs Programmering fortsättningskurs Philip Larsson 2013 03 09 Innehåll 1 Träd 1 1.1 Binära träd........................................ 1 1.2 Strikt binärt träd..................................... 1 1.3 Binärt

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 9 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 9 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 9 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Prioritetskö Heap Representation som

Läs mer

Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 2016-11-02 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt. Se http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/dat037 Tidskomplexitet

Läs mer

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad.

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. 1 (8) TENTMEN: lgoritmer och datastrukturer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. örja varje uppgift på ett nytt blad. Skriv inga lösningar i tesen. Skriv ditt idnummer

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 2. Länkade listor Stackar Köer MyList Iteratorer Lab 2 Exceptions Paket

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 2. Länkade listor Stackar Köer MyList Iteratorer Lab 2 Exceptions Paket TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 2 Länkade listor Stackar Köer MyList Iteratorer Lab 2 Exceptions Paket 1 Länkade listor Likadant som i Ada-kursen. 2 Stack MyStack MyStack

Läs mer

Föreläsning 10 Innehåll

Föreläsning 10 Innehåll Föreläsning 10 Innehåll Hashtabeller implementering, effektivitet Metoden hashcode i Java Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon (eng. Map) Interfacen Set och Map i Java Undervisningsmoment:

Läs mer

Föreläsning 10 Innehåll

Föreläsning 10 Innehåll Föreläsning 10 Innehåll Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Jämföra objekt interfacet Comparable Interfacet

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod:

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod: Tentamen Programmeringsteknik II 2016-01-11 Inledning I bilagan finns ett antal mer eller mindre ofullständiga klasser. Några ingår i en hierarki: List, SortedList, SplayList och ListSet enligt vidstående

Läs mer

Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Inordertraversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition

Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Inordertraversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition Föreläsning Innehåll Diskutera Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Jämföra objekt interfacet Comparable Interfacet

Läs mer

Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag

Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag Programmering för språkteknologer 2 Sara Stymne 2013-09-18 Idag Parametriserade typer Listor och länkade strukturer Komplexitet i länkade strukturer

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2010-03-16 Skrivtid: 4 timmar Kontaktperson: Nicolina Månsson Poäng / Betyg: Max 44 poäng

Läs mer

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter Föreläsning 4 Kö Föreläsning 4 ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter ADT Kö Grundprinciper: En kö fungerar som en kö. Man

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2007-03-13 Skrivtid: 4 timmar Kontakt person: Nicolina Månsson, tel. 035-167487 Poäng / Betyg:

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Föreläsning 6 Innehåll. Rekursion. Rekursiv problemlösning Mönster för rekursiv algoritm. Rekursiv problemlösning. Rekursion. Rekursivt tänkande:

Föreläsning 6 Innehåll. Rekursion. Rekursiv problemlösning Mönster för rekursiv algoritm. Rekursiv problemlösning. Rekursion. Rekursivt tänkande: Föreläsning 6 Innehåll Rekursion Begreppet rekursion Rekursiv problemlösning Samband mellan rekursion och induktion Söndra-och-härska-algoritmer Dynamisk programmering Undervisningsmoment: föreläsning

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper.

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper. Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10 Skrivtid: 0800-1300 Inga hjälpmedel. Tänk på följande Maximal poäng är 40. För betygen 3 krävs 18 poäng. För betygen 4, 5 kommer något

Läs mer

Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller. Hashfunktion. hashfunktion. hashkod (ett heltal)

Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller. Hashfunktion. hashfunktion. hashkod (ett heltal) Föreläsning 0 Innehåll Diskutera Hashtabeller implementering, effektivitet Metoden hashcode i Java Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon (eng. Map) Interfacen Set och Map ijava Undervisningsmoment:

Läs mer

F5: Debriefing OU2, repetition av listor, träd och hashtabeller. Carl Nettelblad

F5: Debriefing OU2, repetition av listor, träd och hashtabeller. Carl Nettelblad F5: Debriefing OU2, repetition av listor, träd och hashtabeller Carl Nettelblad 2017-04-24 Frågor Kommer nog inte att täcka 2 timmar Har ni frågor på OU3, något annat vi har tagit hittills på kursen, listor

Läs mer

Inlämningsuppgift och handledning

Inlämningsuppgift och handledning Inlämningsuppgift och handledning Inlämningsuppgiften redovisas i vecka 49/50. Hög tid att komma igång! Jourtider varje vecka (se http://cs.lth.se/edaa01ht/inlaemningsuppgift) Frågestunder på fredagluncher

Läs mer

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(4) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering 2011 10 19, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av fem uppgifter. Preliminärt ger uppgifterna

Läs mer

Samlingar Collection classes

Samlingar Collection classes Samlingar Collection classes Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 Skansholm: Kapitel 9, 19 Se även Suns tutorial om Collections Olika slag av samlingar i Java Arrayer (Till exempel: int[])

Läs mer

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd Binära träd Binärt sökträd som ADT Implementering av binärt sökträd Travestera binärt sökträd Sökning Insättning/borttagning Det är extra mycket

Läs mer

Föreläsning 5 Innehåll. Val av algoritm och datastruktur. Analys av algoritmer. Tidsåtgång och problemets storlek

Föreläsning 5 Innehåll. Val av algoritm och datastruktur. Analys av algoritmer. Tidsåtgång och problemets storlek Föreläsning 5 Innehåll Val av algoritm och datastruktur Algoritmer och effektivitet Att bedöma och jämföra effektivitet för algoritmer Begreppet tidskomplexitet Det räcker inte med att en algoritm är korrekt

Läs mer

Föreläsning Datastrukturer (DAT036)

Föreläsning Datastrukturer (DAT036) Föreläsning Datastrukturer (DAT036) Nils Anders Danielsson 2013-11-25 Idag Starkt sammanhängande komponenter Duggaresultat Sökträd Starkt sammanhängande komponenter Uppspännande skog Graf, och en möjlig

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod Föreläsning 3-4 Innehåll Diskutera Vad gör programmet programmet? Föreslå vilka satser vi kan bryta ut till en egen metod. Skriva egna metoder Logiska uttryck Algoritm för att beräkna min och max Vektorer

Läs mer

Föreläsning 2 Innehåll

Föreläsning 2 Innehåll Föreläsning 2 Innehåll Java Collections Framework (interface och klasser för samlingar av element) Använda generiska klasser autoboxing - och unboxing Iterera genom en samling element Jämföra element skugga

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

Inlämningsuppgift och handledning. Föreläsning 11 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller

Inlämningsuppgift och handledning. Föreläsning 11 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller Inlämningsuppgift och handledning Föreläsning 11 Innehåll Inlämningsuppgiften redovisas i vecka 49/50. Hög tid att komma igång! Jourtider varje vecka (se http://cs.lth.se/edaa01ht/inlaemningsuppgift) Frågestunder

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

Föreläsning 3 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 3 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 3 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 2016-11-07 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt Se http://wwwcsechalmersse/edu/year/2015/course/dat037 Förra

Läs mer

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(4) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs 2012 12 20, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av 4 uppgifter. Preliminärt

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.aelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd Binära träd Binärt sökträd som ADT Implementering av binärt sökträd Travestera binärt sökträd Sökning Insättning/borttagning Läsanvisningar och

Läs mer

Föreläsning 3. Stack

Föreläsning 3. Stack Föreläsning 3 Stack Föreläsning 3 ADT Stack Stack JCF Tillämpning Utvärdera ett postfix uttryck Stack implementerad med en array Stack implementerad med en länkad lista ADT Stack Grundprinciper: En stack

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010530 LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p Betygsgränser 3 21,5-27 4 27,5-33,5 5 34-43 Uppgift 1. (4p) Hitta de fel som finns i nedanstående klass (det

Läs mer

Tentamen Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs

Tentamen Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs Tentamen 2006-05-06 Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs Uppsala Universitet Instutitionen för informationsteknologi Avdelningen för datalogi Kursansvarig: Sven-Olof Nyström May 2, 2007

Läs mer

Föreläsning Innehåll. Checklista. Några metoder i klassen ArrayList Exempel på vad du ska kunna

Föreläsning Innehåll. Checklista. Några metoder i klassen ArrayList<E> Exempel på vad du ska kunna Föreläsning 13-15 Innehåll Checklista Klassen ArrayList Arv Undervisningsmoment: föreläsning 13-15 övning 5 laboration 9-10 Avsnitt i läroboken: 12.1-3, 12.8, 9.1-9.6, 10 Avsnitt 12.6 och 12.10 ingår

Läs mer

Java Collections Framework. Föreläsning 2 Innehåll. Java Collections Framework interface hierarki. Java Collections Framework interface hierarki

Java Collections Framework. Föreläsning 2 Innehåll. Java Collections Framework interface hierarki. Java Collections Framework interface hierarki Föreläsning 2 Innehåll Java Collections Framework (interface och klasser för samlingar av element) Använda generiska klasser autoboxing - och unboxing Iterera genom en samling element Jämföra element skugga

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2008-05-27 Skrivtid: 4 timmar Kontakt person: Nicolina Månsson, tel. 035-167487 Poäng / Betyg:

Läs mer

Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer. Vad handlar kursen om? Vad handlar kursen om?

Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer. Vad handlar kursen om? Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer Allmänt om kursen Kort javagrund repetition - Klasser, metoder, objekt och referensvariabler, - Hierarkiska klass strukturer - Arrayer och arrayer av objekt - Collection ramverket

Läs mer

Föreläsning 3. Stack

Föreläsning 3. Stack Föreläsning 3 Stack Föreläsning 3 ADT Stack Stack JCF Tillämpning Utvärdera ett postfix uttryck Stack implementerad med en array Stack implementerad med en länkad lista Evaluate postfix expressions Läsanvisningar

Läs mer

Binära sökträd. Seminarium 9 Binära sökträd Innehåll. Traversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition. Exempel på vad du ska kunna

Binära sökträd. Seminarium 9 Binära sökträd Innehåll. Traversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition. Exempel på vad du ska kunna Seminarium inära sökträd Innehåll inära sökträd inära sökträd Definition Implementering lgoritmer Sökning Insättning orttagning Effektivitet alanserade binära sökträd Eempel på vad du ska kunna Förklara

Läs mer

F9 - Polymorfism. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F9 - Polymorfism. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F9 - Polymorfism ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Polymorfism - flerformighet Vi vet vad metoden heter (signaturen) Men vi vet inte vid anropet exakt vilken metod som faktiskt

Läs mer

Idag. statiska metoder och variabler. private/public/protected. final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering. wrapper classes

Idag. statiska metoder och variabler. private/public/protected. final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering. wrapper classes Idag statiska metoder och variabler private/public/protected final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering wrapper classes ett lite större exempel Objectorienterad programmering Sida 1 Vad vi vet om

Läs mer

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C.

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Idag Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering Strängar Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Objectorienterad programmering Sida 1 Ett

Läs mer

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och Innehåll u OOP snabbintroduktion u Datatyper u Uttryck u Satser u Arv (intro) u Programvaruutveckling och programmering u Klassdesign och metodik (UML, CRC) u Arv, polymorfi och dynamisk bindning u Fält

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II Skrivtid: Hjälpmedel: Java-bok (vilken som helst) Skriv läsligt! Använd inte rödpenna!

Tentamen Programmeringsteknik II Skrivtid: Hjälpmedel: Java-bok (vilken som helst) Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Tentamen Programmeringsteknik II 2014-01-09 Skrivtid: 0800-1300 Hjälpmedel: Java-bok (vilken som helst) Tänk på följande Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Skriv bara på framsidan av varje papper. Börja

Läs mer

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 9 Pekare, länkade noder, länkade listor TDDD86: DALP Utskriftsversion av föreläsning i Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm 25 september 2015 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings

Läs mer

Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering!

Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Samlingar Vi kommer att behöva hantera samlingar av objekt - Har oftast använd Array (fält) - Bra om

Läs mer

Konstruktion av klasser med klasser

Konstruktion av klasser med klasser Konstruktion av klasser med klasser Klasser kan byggas på redan denierade klasser genom att klassobjekt används som dataattribut när en ny klass beskrivs. Exempel: Klassen PairOfDice har två attribut attribut

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010824 TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET Datum : 010824 Tid : 9-15 Hjälpmedel : Inga Antal uppgifter : 7 Totalpoäng : 40 (halva poängtalet krävs normalt

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.axelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... }

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... } En klassdefinition class A extends B {... Arv definierar en klass A som ärver av B. Klassen A ärver alla fält och metoder som är definierade för B. A är en subklass till B. B är en superklass till A. class

Läs mer

Trädstrukturer och grafer

Trädstrukturer och grafer Översikt Trädstrukturer och grafer Trädstrukturer Grundbegrepp Binära träd Sökning i träd Grafer Sökning i grafer Programmering tillämpningar och datastrukturer Varför olika datastrukturer? Olika datastrukturer

Läs mer

Föreläsning 1. Abstrakta datatyper, listor och effektivitet

Föreläsning 1. Abstrakta datatyper, listor och effektivitet Föreläsning 1 Abstrakta datatyper, listor och effektivitet Föreläsning 1 Datastrukturer Abstrakta DataTyper ADT Lista Lista och Java Collections Framework (ArrayList) Lista implementerad med en array Analys

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA för SY2 1999-03-17, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: En lärobok i Java programmering Återlämningstillfälle:

Läs mer

Algoritmer och effektivitet. Föreläsning 5 Innehåll. Analys av algoritmer. Analys av algoritmer Tidskomplexitet. Algoritmer och effektivitet

Algoritmer och effektivitet. Föreläsning 5 Innehåll. Analys av algoritmer. Analys av algoritmer Tidskomplexitet. Algoritmer och effektivitet Föreläsning 5 Innehåll Algoritmer och effektivitet Algoritmer och effektivitet Att bedöma, mäta och jämföra effektivitet för algoritmer Begreppet tidskomplexitet Undervisningsmoment: föreläsning 5, övningsuppgifter

Läs mer

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer.

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Översikt Klasshierarkier UML klassdiagram Relation mellan klasser mellan klasser och objekt Association ning ing andling Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 UML UML Unified Modeling Language

Läs mer

Övning vecka 6. public void method2() { //code block C method3(); //code block D }//method2

Övning vecka 6. public void method2() { //code block C method3(); //code block D }//method2 Övning vecka 6. TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling IT, fk Denna vecka ska vi titta på undantag, testning, generiska enheter, samlingar och designmönstret Iterator. Uppgift 1 Exceptions a)

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll

Föreläsning 3-4 Innehåll Föreläsning 3-4 Innehåll Listor, stackar, köer Abstrakta datatypen lista listklasser i Java, egen implementering Datastrukturen enkellänkad lista Jämföra element metoden equals, interfacet Comparable Abstrakta

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2011-03-15 Skrivtid: 4 timmar Kontakt person: Mattias Wecksten 7396 Poäng / Betyg: Max poäng

Läs mer

Klasshierarkier - repetition

Klasshierarkier - repetition Klasshierarkier - repetition Klasser kan byggas på redan denierade klasser, egna och/eller färdigskrivna, genom: I att klassobjekt används som attribut (instansvariabler): har-relation. Exempel: traksystemet

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel Idag Ett exempel Undantag Substitutierbarhet, subtyper, subklasser När val av metod beror av typerna hos två objekt Lite om överlagring Exempel, version 2 Notera: för samtliga figurer gäller: arean av

Läs mer

Stackar, köer, iteratorer och paket

Stackar, köer, iteratorer och paket Stackar, köer, iteratorer och paket Programmering för språkteknologer 2 Sara Stymne 2013-09-18 Idag Paket Stackar och köer Array resp länkad struktur Iteratorer Javadoc Kommentarer lab 1 Bra att de flesta

Läs mer

Algoritmer och datastrukturer

Algoritmer och datastrukturer Algoritmer och datastrukturer Binära sökträd Hash Tabeller Sökning Många datastukturer försöker uppnå den effektivaste sökningen I arrayer - linjer sökning, och binärt sökning när arrayen kan vara sörterad

Läs mer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer Föreläsning 10 ADT:er och datastrukturer ADT:er och datastrukturer Dessa två begrepp är kopplade till varandra men de står för olika saker. En ADT (abstrakt datatyp) är just abstrakt och är inte kopplad

Läs mer

Lösningsförslag. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004

Lösningsförslag. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004 Lösningsförslag Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP 17 januari 2004 Examinator: Johan Karlsson Skrivtid: 9-15 Hjälpmedel: En av följande böcker: Barnes & Kölling: Objects First With Java a practical

Läs mer