Bilaga KS 2011/132/ Sala Kommun Sala den 22 maj Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström"

Transkript

1 Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog med Sala kommun för att lösa den anrika folkparkens ekonomiska problem. Vi behöver ekonomiskt stöd för att ta oss ur den ekonomiska kris som Parken befinner sej i. Hjälp oss att leva vidare. Utan Sala Folkets Park med hundraåriga anor så tappar Sala en del av sin själ. Styrelsen för Sala Folkets Park vill fortsätta dialogen om ett fortsatt stöd för 2011 och Sala parken har under senaste åren arbetat hårt för att skapa en ekonomisk ljusning. Vi har de senaste åren satsat på stora artister det kan vara ett ekonomiskt vågspel, utan försöker nu att utveckla Parken på en lokal nivå. Viktigt för framtiden är att Sala Folkets Park blir en del av Salas kulturliv j ett bättre samarbete med kommunen. Vi tror oss kunna tillföra erfarenhet, olika kontakter till produktionsbolag och inte minst digitalt sända föreställningar t.ex. opera och stora konserter. Det är naturligt att Sala Folkets Park skall vara en del i utvecklingsarbetet av Lärkanområdet likaså vill vi vara en del av planering och utveckling av ett kulturhus. Vi är från Parkens sida intresserade av att ingå i arbetsgrupperjstyrgrupperför att utveckla kultur och idrottslivet i Sala, Den utveckling och besparingsprogram som styrelsen tog fram 2009 har tf!! stor del genomförts under 2010, Vi har minskat personalstyrkan med två heltidstjänster och ersatt med ökat samarbete med arrendatorn av köket och mer ideellt arbete. Det beräknas ge en besparing på kr. jämfört med Det är glädjande att uthyrningsverksamheten är starkt ökande, Många av ortens företag vänder sej numera til! Salaparken för personalfester och konferenser. Senaste exemplet är SVT som i denna helg spelat in två barnprogram som kommer att sändas under hösten, Inspelningsteamet var överförtjusta över miljö och service och vill gärna komma tillbaka. Vad händer i framtiden? Det blir spännande att se vad Sala Folkets Park kan få för roll i Lärkanprojektet och vad vi kan bidraga med i ett kulturhus. Det driftbidrag som vi får från kommunen genom kultur och fritid har under de senaste tio åren varit i kronor oförändrat. Under denna tid har främst värme och elkostnader fördubblats. Övriga kostnader har också ökat. För Sala Folkets Park har drifts kostnaderna under samma tid fördubblats. Sala Folkets Park behöver ett fortsatt ekonomiskt stöd under 2011 och För 2011 behöver vi kronor för att klara våra akuta skulder samt för reparation av läckande tak, 2012 återkommer vi när vi ser vårt ekonomiska resultat för Vi har en fortsatt tuff vandring men ser ljuset i tunneln, Sala den 22 maj 20,& För Sala Folkets P k och Husförening UPA Bo Kihlström

2 .. VERKSAM H ETSBERA TIELSE i SALA KOMMUN I Kommunstvrelsens förvaltning,nk 3 O FÖR SALA FOLKETS PARK OCH HUSFÖRENINGEN UPA 2010

3 KALLELSE Du kallas härmed till årsmöte med Sala Folkets Park & Husföreningen UPA. Plats. Datum: Tid: Sala Folkets Park Onsdagen den 18 maj ,00 Efter årsmötet tar vi en kopp kaffe och en smörgås tillsammans. Välkomna! Styrelsen

4 Förslag till dagordning vid årsmötet med Sala Folkets Park och Husförening UPA den 27 april MÖTETS ÖPPNANDE 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 3 FRÅGA OM MÖTET BEHÖRIGEN KALLATS 4 FASTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 5 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM a) Ordförande b) Sekreterare 6 MOTIONER c) 2 st justerare tillika rösträknare 7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 10 BESLUT OM ARVODEN FÖR FASTÄLLANDE AV BUDGET FÖR STADGEENLIGA VAL a) Ordförande 2 år b) 2 st Styrelseledamöter 2 år c) 6 st Styrelseersättare 2 år d) 1 st Revisorer 2 år e) 2 st Revisionsersättare 1 år f) 3 st Valberedning 1 år 13 ÖVRIGA ÄRENDEN 14 KOMMANDE VERKSAMHET 15 AVSLUTNING

5 VERKSAMHETSBERÄTIELSE Styrelsen för Sala Folkets Park & Husförening UPA lämnar följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSENS SAMMANSTÄLLNING Ordförande Kassör Ledamöter Bo Kihlström Sören Palm Carina Sjöberg Glen Andersson Leif Andersson Sören Sjöberg Tomas Calissendorff Ersättare j styrelsen Anita Söderberg Patrik SvedelI Johan Rosengren Mikael Nord Ingemar Eriksson Anders Larm Adjungerade ledamöter Från Sala Kommun Ing-Marie Edin-Kärvinge Åsa Nilsson Håkan Pettersson Revisorer Karl-Axel Ekebom Harry Eriksson Stig Hagström Revisorersättare Bertil Ekman Anette Andersson Valberedning Styrelsen PERSONAL Under 2010 har föreningen haft 3 stycken anställda.

6 Ingemar Pettersson 100%, Gunilla Holmström 100% t o m 30 juni och Marie Pettersson 100 % t o m 30 september. Styrelsemedlemmar har vid arrangemang arbetat utan ersättning. Extrapersonal har hyrts in till olika evenemang.

7 STYRELSEARBETET Styrelsen har även under året 2010 fokuserat på Parken svaga ekonomi. För att förbättra ekonomin har vi varit tvungna att skära ned på personalstyrkan med 1,5 tjänster. Ett utökat samarbete med arrendatorn och mer ideellt arbete har därför varit nödvändigt. Den ideella arbetstiden har under året utökats till närmare 3000 timmar. Dessa åtgärder beräknas att spara ca kr. Effekten av denna besparing får genomslag under år Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten. AU har under året haft förberedande träffar utan att dessa har protokollförts. Styrelsen har under året arkiverat protokoll och värdefulla artiklar om Sala Parken. Arkivering har överlämnats till Sala stads arkiv. Denna kulturhistoriska skatt är därmed bevarad för eftervärlden. SOMMARARRANGEMANG Med tanke på vår svaga ekonomi har vi valt att ligga lågt när det gäller sommararrangemang som alltid är ett vågspel. De allra minsta har dock haft möjlighet att se tre stycken barnteatrar. EGNA ARRANGEMANG Under året har vi haft 15 danser vilket är något färre än tidigare år. Vår strategi var att satsa på säkra orkestrar och försöka minska antalet förlustdanser. Totalt besökande, 5200 st~ Samt loppis vid flera tillfällen. SAMARRANGEMANG Föreningen har tillsammans med arbetarrörelsen genomfört de traditionella arrangemangen, julgransplundring, 250 besökande barn och äggletning, ca 400 besökande barn. Vid äggletningen gästades Sala Parken av Davids Tivoli. Svenska kyrkan har haft en allsångskväll under juli månad. Länsdanser för omsorgen i samarbete med Sala Kommun. UTHYRNINGAR Det är glädjande att uthyrningarna visar en stigande kurva. Det började under året och ser ut att utvecklas ändå mera under Detta är ett resultat i samarbete med arrendatorn som hyr köket. Våra återkommande hyresgäster är PRO, Linedans, ABF danskurser och fackförbundet Kommunal. Genom arrendatorn hyrs parken för privata fester, julbord, företagskonferenser och firmafester mm. Andra hyresgäster är t ex reptilmässa, hundutställning, skolavslutning och olika försäljningar. PARKVILLAN Parkvillan har under året varit uthyrd till en privatperson. SERVERINGEN Serveringen har varit öppen till stora delar vid de arrangemang som genomförts i parken. I

8 SLUTORD Om man läser slutordet för 2009 års verksamhet finns det många negativa ord som finanskris, högre kostnader och färre besökare mm års verksamhet har varit en tuff vandring för att klara Sala Parkens framtid. Styrelsen har för att klara verksamheten varit tvungen att säga upp två personal samt vända på alla stenar för att minska kostnaderna. Vi är övertygade om att vi har lyckats med att vända skutan åt rätt håll. Under 2010 minskar kostnaderna för att under 2011 få full effekt. Vi ser även en positiv utveckling på uthyrningar och arrangemang i egen regi eller genom samarbete med andra organisationer och företag. Ett särskilt tack till Sala Kommun och Sala Sparbank, utan deras hjälp har det varit svårt att klara Parkens överlevnad. Det är många fler som är värda ett tack, olika fordringsägare som gett uppskov på betalningar med flera. Styrelsen tackar personal, frivilliga som ställt upp och arbetat ideellt. Vi tackar även hyresgäster, Sala bostäder, vakter, närstående, organisationer för ett gott samarbete under året. Sala i april Bo Kihlström Sören Palm Carina Sjöberg Leif Andersson Sören Sjöberg Tomas Calissendorff Glenn Andersson 7

9 S~~~/FQ~~!S~5\ JS~~lJSFÖRENING UP A F():RSJ.;A,GrrILJ.;Bu:nQ-El'~(}12 l{örelseil)täkter Huvudintäl,ter 3012 Dansbanan 17 * 325 bet. a 150 kr Fastigheten, övrig uthyrning 3015 Parkvillan 3016 Cafeterian 3019 Teatern 3910 Arrendatorn, lokalhyra Summa huvudintäkter Öv~iga.t;()rels~!J1tii~ter 3987 Kommunalt bidrag 3988 Övriga bidrag 3989 Sponsring 3990 Övriga ersättningar Summa övriga rörelseintäkter Summa intäkter? Rtirelse~ostJlad~r Varor och material 4016 Cafe 4019 Teaterföreställningar 4110 Dansbanan 17 * kr Vakter 4114 Reklam 17 * kr Reklam teatern 4116 Stimavgifter Summa varor och material o

10 S~AE9f~T.rA!!J(~~!l:USFÖRENING UP A FORS.LAG'll.LIj. :aqdg~tzf.)lz Rörels~kQstn~der Fastighetskostnader 5100 Fastigheten 5120 Elavgiften Fjärrvärme Städning och renhållning Vatten och avlopp Snöröjning Rep. underhåll (fastigheten) Fastighetsskatt (parkvillan) Försäkringar (fastigheten) Summa fastighetskostnader Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Programvaror 5460 Förbrukningsmaterial 5480 Arbetskläder 5510 Rep. o underhåll av maskiner 5520 Rep. o underhåll av inv./verktyg 5800 Resekostnader 5831 Kost o logi 5900 Reklam o PR 6110 Kontorsmaterial 6210 Telekommunikation 6230 Datakommunikation 6530 Redovisningstjänster 6560 Medlemsavgift FHP 6570 Bankkostnader, internetbanken 6900 Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader SALA FOLKETS PARK & HUSFÖRENING UP A

11 Personalkostlla<ler Lönebidrag 7010 Lön till kollektivanställda 1 tjänst 7330 Bilersättning 7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 7533 Löneskatt för pensionskostnader 7570 Premier, arbetsmarknadsförsäkring 7690 Övriga personalkostnader Netto personalkostnader Ränteintäkter Räntekostnader o Summa räntekostnader Totala kostnader Totala intäkter Underskott

12 Silja Folkets Park UPA 779S (3) Resultatrapport ~,g_!]~ v~~.,_. NcUoomslittnillg 30ÖO' "K~-lldrordingarrlCHo Uthyrning personal (rest) 3011 Uthyrning personal (feg belopp) 3012 Dansbanan 3014 Fastigheten 3015 Parkvillllll 3016 Cafeterian 3019 Teatern 3020 Övrig försäljning 3740 w Öres och kronuqämning ~9J_Q.,..._~ och arrendeintäkt SUml1lD ncttoolllsättning Övrign rörc\scinmktcr Erhållna kommunala bidrag 3988 Övriga Bidrag 3989 Övriga crhöllna bidrag 3990 Övr crs1utllingar/inh~ktcr E.2rsäkril~!:.sättn ing~~ SUl1lma övriga röre\scinhlkter Rörelsens kostntldcr Råvnrol' och förnödenheter 4000 Levskulder Ilctto-'~ Inköp vnror material 4016 Care 4019 'reatern 4110 Dansballan Reklam Dans 4115 Reklam Teatern Stim 4600 Gnge 4601 I nhyrd Personal 4602 "!~~~rda _~~~~C,..,. "., SUll11l1<l nlvliror och JOrnödenhcler Fnst i ghctskostl1mlcr STOti------j"'asiTiiiel<;kostnadcr... _ Elkostnac!Gr 513O Vfirmc 51)1 Sotning 5140 Vattcn och avlopp 5160 Städning och renhållning 5161 SHidning 5162 SophHmtning 5164 Snöröjning 5170 Rcp/underh av fastighet 5190 Övr fastighetskostnader 5191 Fnstighctsskatt 5192!,' a st i ghctsro rsiik ri n gsprem 2..! Q. ~.J~t2!~~~&~n~äkringa~... _ SUI1l\na fastighetskostnac\cr Övriga externn koslllndcr sote)' M_--''Tök1dTiy-ril 5220 Hyra inventarier/verktyg 5410 Förbrukn ingsi nvclltpricr 5420 ])rogramvnror 5460 Förbrukni ngsmnleri1l.\ \ rhctsk I ildcr/skyddsll1trl 5500 I~cpnratioll Odl Llndcrhflll ,00 I 700, ,00 '- 8890, , , , ,00 4 I 305, , , , , , , ,00 31,04-7, , ,00 I ,86 I , , , , , , , , , , ,00 l , ,96-376, , , , , , , , , , , , , ,00,66237,50 - I l 250, , , , , , , , ,50 -I 446,00 -I 099, , , ,50-3 I 364, , , , , , , '1, , , , , , , , ,1 I -5420, , , , , , ,00 - I 54 1, ,00-966,00

13 Sala Folkets Park UPA (3) Resllitatrapport r ty _J.~l V~J~~41~ ~ 5510 Rcp/underh maskjtekn anl 5520 Rep/undcrh fly inv/verktyg 5600 Kostn för transportjnedel 5611 Drivmedel 5612 Försäkriskatt pcrsonbilm 5K31 Kost och logi i Sverige 5900 Reklam och PR 5910 Annonsering 6071 Representation, avdr.gill 6072 Representation, ~i avdragsgill 6110 Kontorsmatcricl 6200 Tele och post 6210 Telekommunikation 6230 Datakonllllunikation 6250 j>ostbcfordran 6370 Kostn för bevakn och larm 6530 Redovisn i ngstjfinstc:r 6550 Kansu ltarvodcn (,560 Scrv-/mcdl.avg branscharg 6570 Bankkostnader 6750 KassamrilIst 6900 Övriga externa kostnader 6950 l'il!synsavg myndigheter 69K1 r:örcn.'lvg, avdragsgilla 6982 Fören.f1vg, ej avdr.gill<l (1990 Övriga externa kostilader (i992 Övr ex! kost n, c.:i avdr.g fly2.?~.._ }~I~i!~lelseavEi Iler SUlllma övriga externa kostnader PcrsonalkosCnadcr IÖltcr til! 'k"(iitektivanst 7019 Upplupna Löner justering 70X l S.iuklöner kollektivri1st 70X2 Semesterlöncr koll.anst 7090 FÖl'ilndr selllcsterlöpesku!d 7210 Löncr tillljällstelllän 7281 Sjuklöncr till tjänslcm1in 7285 Scmesterlöner till tj.män 7290 FörHndr sc111.1öneskuld 7331 Skatlefria bilcrsättn 7332 Skattepl bi Icrsillt!l 7390 Övr kostn.crs/fönnåner 7510 Lngstadgade sociala avg 7519 Soc avg på se11l~/!öncskllld 7521 Arb.giv.avg löner/ers nya 7'533 Silrsk löneskatt pens. kost 7570 Ilremicr mb.lllarkn.torsiikr '7580 Gruppsjuk ~/olyeks[ förs'hk 7610 Utbildning 763O Persolllllrcprcscntation 763 l ]lcrsonalrepreselltation, avd ragsgi II 7690 Övriga personalkostnndcr :U~~_~.~._.l:!Q!!CbLd~:!!g. Stllllma personalkostnader A v~ och nedskrivningar av matcdella och immateriella an IHggni ngsti! I g{!ngar 78Tf'" ~.~ Avskl'pXbygg;lildcr--, --_ _, A \'skl:l!!y_e.!1.!.n0.l~rlvcrk~ SUlllma av- och nedskrivningar nv materiella och i1llll1ntericl1n ni] 1HggningstiJlgångar "1 296, ,00 300,00-65,00-478,00-298,00-518,00-561, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20-250, , , , , , , , , ,00-799, ,90-600,00-600, ,00-202, , , , , , , ,32-691, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-566, , ,00 :209, ,10-758,00-60, , , ,04 V ,98V , , , , , ,00

14 ~(lln Folkets Park UP A 77' (3) ResuItatrapport (~_~ll.ye~jl..., Summa rörelsens Iwslnadcr Rörelseresultat Resultat från finansiella poster , , , ,95 Övrigarällteinläktcr och liknande resultatposter ~f!i~~-- SkaVcfl ri!.ili~tcintäkter ~-"'''''"' ,43 Summa övriga ränlcinuiktcr och liknande resultatposter 0,00 579,43 Rnntckostnadcr och liknande I'esultatposter Räntckoslii~äder H422 Dröjsmålsräntor lev.skuld '1~1.. ~qstn.rii.~la skatter ~ SUlllma räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat fran finansiella poster Resultat efter finnnsiclltl poster Årets förlust , , , ,17 -I 165, , , , , , ,34-1l5147, ,34

15 Sala Folkets Park UP A (3) Balansrapport H.. <2..!_l~ ycr.1l_., ""..... Tillgångar AnJäggningstillgång~ r Mntcl'iclla anhie:gningsti!!gångar Byggnader-och mark le Förändring VB Tijo - --rastighetc;;-fp 2 I 468, , Danspaveljingen 26074, , Teaterbyggnaden , ,00 l I 13 Ol11byggnad , , Ol11byggnad Kök , ,00 I I 15 Kontorsbygg"rrd , ,00 l 1,1 2.,,,_hek umllicrade avskrivn ing.'!r~1g"gl",\a",d",er,-- -=:6,:,7c-9-c2",2?4,-=0:-0 --=-:-31;-:-5"I 8",0='0, --=-:':-7::JO;-7:-4;.c2:,:'0:;:0 Suml11a byggnader och mark ,90-3 I 518, ,90! nvcntaricr, verktyg och installationer Inventarier'ocb verktyg -----' ;57"'4~38"0C',OACO~ ;5"7;-;4-,3"'8"0,-,;0" Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 1291 _Ko..!!~vcrk I~!_lSk 1998 Smnma inventarier, verktyg OC!l installationer Summa anläggningstillgångar O msli t tn i n gstillg~ I1g~l r Kortfristiga fordring,\f Kundfordringar 1"5-1 O ---kul1d[~)~:j,:~;g:'lr }~ll~, Kundfordri!)~~!!l_) SUI1l!l1<l kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar! 61 O -Kort'n- for(lrhosanstä'"'lcld, Övr rordr hos anställda 1630 A vrök" skaller o avgifter (reg belopp) 1689 Övr kortf'rist fordringar 2790,~i!i"lÖll"avclragJ!:egJ~~Jl~ Summa övriga kortfristiga fordringar [!(irutbelalda kostnader och upplupna intäkter '170Ö""' -,-~ TöfL;-tG-kO~~t-!lit;'I;pTUijiill TJ-,t------"- J7_~O._" _j)vr fön.!l~.~gil!~~.~, Summa mrutbctaldn kostnader och upplupna inhlktcr Kassa och ball k 1900 Obscrvatio!lskonto 1910 Iluvudkassa 1914 Kassadirlcrcns 1920 PlusGiro.._..._--_ , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,..QIlS_K2!!.to ' '_--'-~=_:_:: Summa kassa och bank 14774,52 SUlllmfl oll1shttningstihgånga.r ,52 Summa tillgångar , ,00 -I 999, , , , ,00 J3 949,00 J3 949, , , ,00 I 985, , ,17-271, ,33-3 I 803,67-43 I 830, , , , , , ,00 J3 949, , , , ,00 J94141, ,00 380, , ,85 l ,75

16 Sala Folkets Park UP A (3) Balansrapport (t o m ver 4) Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Kapitalbehållning vid årets början 2010 Andelska:Qital Summa kapitalbehållning vid årets början Ändamålsbestämda medel 2350 Jubileumsfond 2360 Andelsfond Summa ändamålsbestärnda medel Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserad vinst/förlust Summa balanserad vinst eller förlust Arets fårlust 2099 Arets resultat Summa årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 2394 lån 495,356, Lån Sala SQb , Summa övriga långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2391 Lån Sala Sparbank (rest) 2393 Lån (rest) 2395 Lån (rest) Summa skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit 1930 Bank Summa checkräkningskredit Summa långfristiga skulder le Förändring UB , , ,98 0, , , , , , , , , , , , , ,80-33 I 385, , ,80-33 I 385, ,14-33 I 385, , ,90-33 I 385, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,65-0, , , , ,65 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 2441 Leverantörsskulder netto Summa leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 2510 Skatteskulder 2513 Beräknad fastighetsskatt 2942 Ber u12211öneskatt löner Summa aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder 1630 Avräkn skatter o avgifter (rest) 2393 Lån (reg belopp) 2395 Lån (reg belopp) 2610 Moms 25% 2612 Utg moms egna uttag, ored 2640 Ingående moms 12% 2648 Vilande ingående moms 34512, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03

17 Sala Folkets Park UPA (3) Balansrapport (10m ver 4) 2650 Redovisn.konto för moms 2710 Personalskatt 2731 A vräkn lagst sac avg 2750 Utmätning i lön mm 2790 Övriga löneavdrag (rest) 2820 Kortfristiga skulder till anställda 2830 A vräkning Sören & Marie 2890 Övr kortfristiga skulder 2891 Kortfristig skuld Malin Summa övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2901 Periodisering bidrag 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Uppl lagst sociala avg 2941 Ber uppllagst sac avg 2990 Övr uq121 kostn/förutb int Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder IB Förändring UB ,00!3 159, , ,00 II 328, , , , , , , ,00 700,00 700, , , , , , , , , , , , , , , , , , I, , , , ,67 l , ,67 l ,75

18 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsmöte i föreningen Sala Folkets Park och Husförening UPA Org nr Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttaia oss om årsredovisningen och förvaltningen på grund av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen illte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ~tällning och har utförts i god revisionssed. Vi tillstyrker att föreningens årsmöte fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar varför vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räk'enskapsåret. Sala den. april 'j - J,\-. ri/' i 'J/ /,Ur' -; ",' / /1 t,/-,., I.!/ yr.-. \..//,:"./J '{...{'?,....(. Harry Eriksson Karl-Axel Ekebom ~7.." :1 -,... ~... ',._.,,, / Stig H ström /,y.,~"~ Revisorer.

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer