Bilaga KS 2011/132/ Sala Kommun Sala den 22 maj Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström"

Transkript

1 Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog med Sala kommun för att lösa den anrika folkparkens ekonomiska problem. Vi behöver ekonomiskt stöd för att ta oss ur den ekonomiska kris som Parken befinner sej i. Hjälp oss att leva vidare. Utan Sala Folkets Park med hundraåriga anor så tappar Sala en del av sin själ. Styrelsen för Sala Folkets Park vill fortsätta dialogen om ett fortsatt stöd för 2011 och Sala parken har under senaste åren arbetat hårt för att skapa en ekonomisk ljusning. Vi har de senaste åren satsat på stora artister det kan vara ett ekonomiskt vågspel, utan försöker nu att utveckla Parken på en lokal nivå. Viktigt för framtiden är att Sala Folkets Park blir en del av Salas kulturliv j ett bättre samarbete med kommunen. Vi tror oss kunna tillföra erfarenhet, olika kontakter till produktionsbolag och inte minst digitalt sända föreställningar t.ex. opera och stora konserter. Det är naturligt att Sala Folkets Park skall vara en del i utvecklingsarbetet av Lärkanområdet likaså vill vi vara en del av planering och utveckling av ett kulturhus. Vi är från Parkens sida intresserade av att ingå i arbetsgrupperjstyrgrupperför att utveckla kultur och idrottslivet i Sala, Den utveckling och besparingsprogram som styrelsen tog fram 2009 har tf!! stor del genomförts under 2010, Vi har minskat personalstyrkan med två heltidstjänster och ersatt med ökat samarbete med arrendatorn av köket och mer ideellt arbete. Det beräknas ge en besparing på kr. jämfört med Det är glädjande att uthyrningsverksamheten är starkt ökande, Många av ortens företag vänder sej numera til! Salaparken för personalfester och konferenser. Senaste exemplet är SVT som i denna helg spelat in två barnprogram som kommer att sändas under hösten, Inspelningsteamet var överförtjusta över miljö och service och vill gärna komma tillbaka. Vad händer i framtiden? Det blir spännande att se vad Sala Folkets Park kan få för roll i Lärkanprojektet och vad vi kan bidraga med i ett kulturhus. Det driftbidrag som vi får från kommunen genom kultur och fritid har under de senaste tio åren varit i kronor oförändrat. Under denna tid har främst värme och elkostnader fördubblats. Övriga kostnader har också ökat. För Sala Folkets Park har drifts kostnaderna under samma tid fördubblats. Sala Folkets Park behöver ett fortsatt ekonomiskt stöd under 2011 och För 2011 behöver vi kronor för att klara våra akuta skulder samt för reparation av läckande tak, 2012 återkommer vi när vi ser vårt ekonomiska resultat för Vi har en fortsatt tuff vandring men ser ljuset i tunneln, Sala den 22 maj 20,& För Sala Folkets P k och Husförening UPA Bo Kihlström

2 .. VERKSAM H ETSBERA TIELSE i SALA KOMMUN I Kommunstvrelsens förvaltning,nk 3 O FÖR SALA FOLKETS PARK OCH HUSFÖRENINGEN UPA 2010

3 KALLELSE Du kallas härmed till årsmöte med Sala Folkets Park & Husföreningen UPA. Plats. Datum: Tid: Sala Folkets Park Onsdagen den 18 maj ,00 Efter årsmötet tar vi en kopp kaffe och en smörgås tillsammans. Välkomna! Styrelsen

4 Förslag till dagordning vid årsmötet med Sala Folkets Park och Husförening UPA den 27 april MÖTETS ÖPPNANDE 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 3 FRÅGA OM MÖTET BEHÖRIGEN KALLATS 4 FASTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 5 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM a) Ordförande b) Sekreterare 6 MOTIONER c) 2 st justerare tillika rösträknare 7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 10 BESLUT OM ARVODEN FÖR FASTÄLLANDE AV BUDGET FÖR STADGEENLIGA VAL a) Ordförande 2 år b) 2 st Styrelseledamöter 2 år c) 6 st Styrelseersättare 2 år d) 1 st Revisorer 2 år e) 2 st Revisionsersättare 1 år f) 3 st Valberedning 1 år 13 ÖVRIGA ÄRENDEN 14 KOMMANDE VERKSAMHET 15 AVSLUTNING

5 VERKSAMHETSBERÄTIELSE Styrelsen för Sala Folkets Park & Husförening UPA lämnar följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSENS SAMMANSTÄLLNING Ordförande Kassör Ledamöter Bo Kihlström Sören Palm Carina Sjöberg Glen Andersson Leif Andersson Sören Sjöberg Tomas Calissendorff Ersättare j styrelsen Anita Söderberg Patrik SvedelI Johan Rosengren Mikael Nord Ingemar Eriksson Anders Larm Adjungerade ledamöter Från Sala Kommun Ing-Marie Edin-Kärvinge Åsa Nilsson Håkan Pettersson Revisorer Karl-Axel Ekebom Harry Eriksson Stig Hagström Revisorersättare Bertil Ekman Anette Andersson Valberedning Styrelsen PERSONAL Under 2010 har föreningen haft 3 stycken anställda.

6 Ingemar Pettersson 100%, Gunilla Holmström 100% t o m 30 juni och Marie Pettersson 100 % t o m 30 september. Styrelsemedlemmar har vid arrangemang arbetat utan ersättning. Extrapersonal har hyrts in till olika evenemang.

7 STYRELSEARBETET Styrelsen har även under året 2010 fokuserat på Parken svaga ekonomi. För att förbättra ekonomin har vi varit tvungna att skära ned på personalstyrkan med 1,5 tjänster. Ett utökat samarbete med arrendatorn och mer ideellt arbete har därför varit nödvändigt. Den ideella arbetstiden har under året utökats till närmare 3000 timmar. Dessa åtgärder beräknas att spara ca kr. Effekten av denna besparing får genomslag under år Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten. AU har under året haft förberedande träffar utan att dessa har protokollförts. Styrelsen har under året arkiverat protokoll och värdefulla artiklar om Sala Parken. Arkivering har överlämnats till Sala stads arkiv. Denna kulturhistoriska skatt är därmed bevarad för eftervärlden. SOMMARARRANGEMANG Med tanke på vår svaga ekonomi har vi valt att ligga lågt när det gäller sommararrangemang som alltid är ett vågspel. De allra minsta har dock haft möjlighet att se tre stycken barnteatrar. EGNA ARRANGEMANG Under året har vi haft 15 danser vilket är något färre än tidigare år. Vår strategi var att satsa på säkra orkestrar och försöka minska antalet förlustdanser. Totalt besökande, 5200 st~ Samt loppis vid flera tillfällen. SAMARRANGEMANG Föreningen har tillsammans med arbetarrörelsen genomfört de traditionella arrangemangen, julgransplundring, 250 besökande barn och äggletning, ca 400 besökande barn. Vid äggletningen gästades Sala Parken av Davids Tivoli. Svenska kyrkan har haft en allsångskväll under juli månad. Länsdanser för omsorgen i samarbete med Sala Kommun. UTHYRNINGAR Det är glädjande att uthyrningarna visar en stigande kurva. Det började under året och ser ut att utvecklas ändå mera under Detta är ett resultat i samarbete med arrendatorn som hyr köket. Våra återkommande hyresgäster är PRO, Linedans, ABF danskurser och fackförbundet Kommunal. Genom arrendatorn hyrs parken för privata fester, julbord, företagskonferenser och firmafester mm. Andra hyresgäster är t ex reptilmässa, hundutställning, skolavslutning och olika försäljningar. PARKVILLAN Parkvillan har under året varit uthyrd till en privatperson. SERVERINGEN Serveringen har varit öppen till stora delar vid de arrangemang som genomförts i parken. I

8 SLUTORD Om man läser slutordet för 2009 års verksamhet finns det många negativa ord som finanskris, högre kostnader och färre besökare mm års verksamhet har varit en tuff vandring för att klara Sala Parkens framtid. Styrelsen har för att klara verksamheten varit tvungen att säga upp två personal samt vända på alla stenar för att minska kostnaderna. Vi är övertygade om att vi har lyckats med att vända skutan åt rätt håll. Under 2010 minskar kostnaderna för att under 2011 få full effekt. Vi ser även en positiv utveckling på uthyrningar och arrangemang i egen regi eller genom samarbete med andra organisationer och företag. Ett särskilt tack till Sala Kommun och Sala Sparbank, utan deras hjälp har det varit svårt att klara Parkens överlevnad. Det är många fler som är värda ett tack, olika fordringsägare som gett uppskov på betalningar med flera. Styrelsen tackar personal, frivilliga som ställt upp och arbetat ideellt. Vi tackar även hyresgäster, Sala bostäder, vakter, närstående, organisationer för ett gott samarbete under året. Sala i april Bo Kihlström Sören Palm Carina Sjöberg Leif Andersson Sören Sjöberg Tomas Calissendorff Glenn Andersson 7

9 S~~~/FQ~~!S~5\ JS~~lJSFÖRENING UP A F():RSJ.;A,GrrILJ.;Bu:nQ-El'~(}12 l{örelseil)täkter Huvudintäl,ter 3012 Dansbanan 17 * 325 bet. a 150 kr Fastigheten, övrig uthyrning 3015 Parkvillan 3016 Cafeterian 3019 Teatern 3910 Arrendatorn, lokalhyra Summa huvudintäkter Öv~iga.t;()rels~!J1tii~ter 3987 Kommunalt bidrag 3988 Övriga bidrag 3989 Sponsring 3990 Övriga ersättningar Summa övriga rörelseintäkter Summa intäkter? Rtirelse~ostJlad~r Varor och material 4016 Cafe 4019 Teaterföreställningar 4110 Dansbanan 17 * kr Vakter 4114 Reklam 17 * kr Reklam teatern 4116 Stimavgifter Summa varor och material o

10 S~AE9f~T.rA!!J(~~!l:USFÖRENING UP A FORS.LAG'll.LIj. :aqdg~tzf.)lz Rörels~kQstn~der Fastighetskostnader 5100 Fastigheten 5120 Elavgiften Fjärrvärme Städning och renhållning Vatten och avlopp Snöröjning Rep. underhåll (fastigheten) Fastighetsskatt (parkvillan) Försäkringar (fastigheten) Summa fastighetskostnader Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Programvaror 5460 Förbrukningsmaterial 5480 Arbetskläder 5510 Rep. o underhåll av maskiner 5520 Rep. o underhåll av inv./verktyg 5800 Resekostnader 5831 Kost o logi 5900 Reklam o PR 6110 Kontorsmaterial 6210 Telekommunikation 6230 Datakommunikation 6530 Redovisningstjänster 6560 Medlemsavgift FHP 6570 Bankkostnader, internetbanken 6900 Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader SALA FOLKETS PARK & HUSFÖRENING UP A

11 Personalkostlla<ler Lönebidrag 7010 Lön till kollektivanställda 1 tjänst 7330 Bilersättning 7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 7533 Löneskatt för pensionskostnader 7570 Premier, arbetsmarknadsförsäkring 7690 Övriga personalkostnader Netto personalkostnader Ränteintäkter Räntekostnader o Summa räntekostnader Totala kostnader Totala intäkter Underskott

12 Silja Folkets Park UPA 779S (3) Resultatrapport ~,g_!]~ v~~.,_. NcUoomslittnillg 30ÖO' "K~-lldrordingarrlCHo Uthyrning personal (rest) 3011 Uthyrning personal (feg belopp) 3012 Dansbanan 3014 Fastigheten 3015 Parkvillllll 3016 Cafeterian 3019 Teatern 3020 Övrig försäljning 3740 w Öres och kronuqämning ~9J_Q.,..._~ och arrendeintäkt SUml1lD ncttoolllsättning Övrign rörc\scinmktcr Erhållna kommunala bidrag 3988 Övriga Bidrag 3989 Övriga crhöllna bidrag 3990 Övr crs1utllingar/inh~ktcr E.2rsäkril~!:.sättn ing~~ SUl1lma övriga röre\scinhlkter Rörelsens kostntldcr Råvnrol' och förnödenheter 4000 Levskulder Ilctto-'~ Inköp vnror material 4016 Care 4019 'reatern 4110 Dansballan Reklam Dans 4115 Reklam Teatern Stim 4600 Gnge 4601 I nhyrd Personal 4602 "!~~~rda _~~~~C,..,. "., SUll11l1<l nlvliror och JOrnödenhcler Fnst i ghctskostl1mlcr STOti------j"'asiTiiiel<;kostnadcr... _ Elkostnac!Gr 513O Vfirmc 51)1 Sotning 5140 Vattcn och avlopp 5160 Städning och renhållning 5161 SHidning 5162 SophHmtning 5164 Snöröjning 5170 Rcp/underh av fastighet 5190 Övr fastighetskostnader 5191 Fnstighctsskatt 5192!,' a st i ghctsro rsiik ri n gsprem 2..! Q. ~.J~t2!~~~&~n~äkringa~... _ SUI1l\na fastighetskostnac\cr Övriga externn koslllndcr sote)' M_--''Tök1dTiy-ril 5220 Hyra inventarier/verktyg 5410 Förbrukn ingsi nvclltpricr 5420 ])rogramvnror 5460 Förbrukni ngsmnleri1l.\ \ rhctsk I ildcr/skyddsll1trl 5500 I~cpnratioll Odl Llndcrhflll ,00 I 700, ,00 '- 8890, , , , ,00 4 I 305, , , , , , , ,00 31,04-7, , ,00 I ,86 I , , , , , , , , , , ,00 l , ,96-376, , , , , , , , , , , , , ,00,66237,50 - I l 250, , , , , , , , ,50 -I 446,00 -I 099, , , ,50-3 I 364, , , , , , , '1, , , , , , , , ,1 I -5420, , , , , , ,00 - I 54 1, ,00-966,00

13 Sala Folkets Park UPA (3) Resllitatrapport r ty _J.~l V~J~~41~ ~ 5510 Rcp/underh maskjtekn anl 5520 Rep/undcrh fly inv/verktyg 5600 Kostn för transportjnedel 5611 Drivmedel 5612 Försäkriskatt pcrsonbilm 5K31 Kost och logi i Sverige 5900 Reklam och PR 5910 Annonsering 6071 Representation, avdr.gill 6072 Representation, ~i avdragsgill 6110 Kontorsmatcricl 6200 Tele och post 6210 Telekommunikation 6230 Datakonllllunikation 6250 j>ostbcfordran 6370 Kostn för bevakn och larm 6530 Redovisn i ngstjfinstc:r 6550 Kansu ltarvodcn (,560 Scrv-/mcdl.avg branscharg 6570 Bankkostnader 6750 KassamrilIst 6900 Övriga externa kostnader 6950 l'il!synsavg myndigheter 69K1 r:örcn.'lvg, avdragsgilla 6982 Fören.f1vg, ej avdr.gill<l (1990 Övriga externa kostilader (i992 Övr ex! kost n, c.:i avdr.g fly2.?~.._ }~I~i!~lelseavEi Iler SUlllma övriga externa kostnader PcrsonalkosCnadcr IÖltcr til! 'k"(iitektivanst 7019 Upplupna Löner justering 70X l S.iuklöner kollektivri1st 70X2 Semesterlöncr koll.anst 7090 FÖl'ilndr selllcsterlöpesku!d 7210 Löncr tillljällstelllän 7281 Sjuklöncr till tjänslcm1in 7285 Scmesterlöner till tj.män 7290 FörHndr sc111.1öneskuld 7331 Skatlefria bilcrsättn 7332 Skattepl bi Icrsillt!l 7390 Övr kostn.crs/fönnåner 7510 Lngstadgade sociala avg 7519 Soc avg på se11l~/!öncskllld 7521 Arb.giv.avg löner/ers nya 7'533 Silrsk löneskatt pens. kost 7570 Ilremicr mb.lllarkn.torsiikr '7580 Gruppsjuk ~/olyeks[ förs'hk 7610 Utbildning 763O Persolllllrcprcscntation 763 l ]lcrsonalrepreselltation, avd ragsgi II 7690 Övriga personalkostnndcr :U~~_~.~._.l:!Q!!CbLd~:!!g. Stllllma personalkostnader A v~ och nedskrivningar av matcdella och immateriella an IHggni ngsti! I g{!ngar 78Tf'" ~.~ Avskl'pXbygg;lildcr--, --_ _, A \'skl:l!!y_e.!1.!.n0.l~rlvcrk~ SUlllma av- och nedskrivningar nv materiella och i1llll1ntericl1n ni] 1HggningstiJlgångar "1 296, ,00 300,00-65,00-478,00-298,00-518,00-561, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20-250, , , , , , , , , ,00-799, ,90-600,00-600, ,00-202, , , , , , , ,32-691, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-566, , ,00 :209, ,10-758,00-60, , , ,04 V ,98V , , , , , ,00

14 ~(lln Folkets Park UP A 77' (3) ResuItatrapport (~_~ll.ye~jl..., Summa rörelsens Iwslnadcr Rörelseresultat Resultat från finansiella poster , , , ,95 Övrigarällteinläktcr och liknande resultatposter ~f!i~~-- SkaVcfl ri!.ili~tcintäkter ~-"'''''"' ,43 Summa övriga ränlcinuiktcr och liknande resultatposter 0,00 579,43 Rnntckostnadcr och liknande I'esultatposter Räntckoslii~äder H422 Dröjsmålsräntor lev.skuld '1~1.. ~qstn.rii.~la skatter ~ SUlllma räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat fran finansiella poster Resultat efter finnnsiclltl poster Årets förlust , , , ,17 -I 165, , , , , , ,34-1l5147, ,34

15 Sala Folkets Park UP A (3) Balansrapport H.. <2..!_l~ ycr.1l_., ""..... Tillgångar AnJäggningstillgång~ r Mntcl'iclla anhie:gningsti!!gångar Byggnader-och mark le Förändring VB Tijo - --rastighetc;;-fp 2 I 468, , Danspaveljingen 26074, , Teaterbyggnaden , ,00 l I 13 Ol11byggnad , , Ol11byggnad Kök , ,00 I I 15 Kontorsbygg"rrd , ,00 l 1,1 2.,,,_hek umllicrade avskrivn ing.'!r~1g"gl",\a",d",er,-- -=:6,:,7c-9-c2",2?4,-=0:-0 --=-:-31;-:-5"I 8",0='0, --=-:':-7::JO;-7:-4;.c2:,:'0:;:0 Suml11a byggnader och mark ,90-3 I 518, ,90! nvcntaricr, verktyg och installationer Inventarier'ocb verktyg -----' ;57"'4~38"0C',OACO~ ;5"7;-;4-,3"'8"0,-,;0" Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 1291 _Ko..!!~vcrk I~!_lSk 1998 Smnma inventarier, verktyg OC!l installationer Summa anläggningstillgångar O msli t tn i n gstillg~ I1g~l r Kortfristiga fordring,\f Kundfordringar 1"5-1 O ---kul1d[~)~:j,:~;g:'lr }~ll~, Kundfordri!)~~!!l_) SUI1l!l1<l kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar! 61 O -Kort'n- for(lrhosanstä'"'lcld, Övr rordr hos anställda 1630 A vrök" skaller o avgifter (reg belopp) 1689 Övr kortf'rist fordringar 2790,~i!i"lÖll"avclragJ!:egJ~~Jl~ Summa övriga kortfristiga fordringar [!(irutbelalda kostnader och upplupna intäkter '170Ö""' -,-~ TöfL;-tG-kO~~t-!lit;'I;pTUijiill TJ-,t------"- J7_~O._" _j)vr fön.!l~.~gil!~~.~, Summa mrutbctaldn kostnader och upplupna inhlktcr Kassa och ball k 1900 Obscrvatio!lskonto 1910 Iluvudkassa 1914 Kassadirlcrcns 1920 PlusGiro.._..._--_ , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,..QIlS_K2!!.to ' '_--'-~=_:_:: Summa kassa och bank 14774,52 SUlllmfl oll1shttningstihgånga.r ,52 Summa tillgångar , ,00 -I 999, , , , ,00 J3 949,00 J3 949, , , ,00 I 985, , ,17-271, ,33-3 I 803,67-43 I 830, , , , , , ,00 J3 949, , , , ,00 J94141, ,00 380, , ,85 l ,75

16 Sala Folkets Park UP A (3) Balansrapport (t o m ver 4) Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Kapitalbehållning vid årets början 2010 Andelska:Qital Summa kapitalbehållning vid årets början Ändamålsbestämda medel 2350 Jubileumsfond 2360 Andelsfond Summa ändamålsbestärnda medel Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserad vinst/förlust Summa balanserad vinst eller förlust Arets fårlust 2099 Arets resultat Summa årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 2394 lån 495,356, Lån Sala SQb , Summa övriga långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2391 Lån Sala Sparbank (rest) 2393 Lån (rest) 2395 Lån (rest) Summa skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit 1930 Bank Summa checkräkningskredit Summa långfristiga skulder le Förändring UB , , ,98 0, , , , , , , , , , , , , ,80-33 I 385, , ,80-33 I 385, ,14-33 I 385, , ,90-33 I 385, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,65-0, , , , ,65 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 2441 Leverantörsskulder netto Summa leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 2510 Skatteskulder 2513 Beräknad fastighetsskatt 2942 Ber u12211öneskatt löner Summa aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder 1630 Avräkn skatter o avgifter (rest) 2393 Lån (reg belopp) 2395 Lån (reg belopp) 2610 Moms 25% 2612 Utg moms egna uttag, ored 2640 Ingående moms 12% 2648 Vilande ingående moms 34512, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03

17 Sala Folkets Park UPA (3) Balansrapport (10m ver 4) 2650 Redovisn.konto för moms 2710 Personalskatt 2731 A vräkn lagst sac avg 2750 Utmätning i lön mm 2790 Övriga löneavdrag (rest) 2820 Kortfristiga skulder till anställda 2830 A vräkning Sören & Marie 2890 Övr kortfristiga skulder 2891 Kortfristig skuld Malin Summa övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2901 Periodisering bidrag 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Uppl lagst sociala avg 2941 Ber uppllagst sac avg 2990 Övr uq121 kostn/förutb int Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder IB Förändring UB ,00!3 159, , ,00 II 328, , , , , , , ,00 700,00 700, , , , , , , , , , , , , , , , , , I, , , , ,67 l , ,67 l ,75

18 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsmöte i föreningen Sala Folkets Park och Husförening UPA Org nr Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttaia oss om årsredovisningen och förvaltningen på grund av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen illte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ~tällning och har utförts i god revisionssed. Vi tillstyrker att föreningens årsmöte fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar varför vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räk'enskapsåret. Sala den. april 'j - J,\-. ri/' i 'J/ /,Ur' -; ",' / /1 t,/-,., I.!/ yr.-. \..//,:"./J '{...{'?,....(. Harry Eriksson Karl-Axel Ekebom ~7.." :1 -,... ~... ',._.,,, / Stig H ström /,y.,~"~ Revisorer.

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer